Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

528 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Juin. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q23qv3cv53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tegen de Geslachtsziekten. Zooals „Het Rood Kruis" in zijn nr 17 van 13 April 1916 meldde, heeft de Gouverneur-Generaal in België Z. Exc. Vrijheer von B i s s i n g in het Pruisische Heerenhuis volgend verzoek ingediend: De koninklijke staatsregeering te ver-zoeken:1. een bepaalde som in de staats-begrooting op te nemen a) tôt invoering van de geslachtsleer als hoogescholen voor de geestelijken en het leerpersoneel aan hoogere, middel-bare en lagere scholen, b) ter opname van de huid- en geslachtsziekten als verplicht exaamvak bij het doktorsexamen van den Staat, c) tôt het houden van systematisch onderricht voor de jongens en meisjes der lagere-, middelbare-, hoogere-, vak-, nijverheids-, handels- en voortgezette scholen voor het verlaten daarvan, in het wezen en de beteekenis der geslachtsziekten door vakkundig opge-leide school of officiëele geneesheeren, d) tôt een grooten prijskamp voor de beste publikatie over het vraagstuk: „Welken invloed hebben de geslachtsziekten op de bevolkingsbeweging ? ", e) ter ondersteuning van het streven der Duitsche maatschappij tôt bestrij-ding der geslachtsziekten; 2. Er naar te streven, dat elk persoon die, ofschoon hij het weet of het moest weten dat hij geslachtsziek is, niettemin geslachtelijken omgang heeft, g e-straft kan worden. Dit voorstel, dat den steun van een groot aantal leden van het Heerenhuis verworven had, werd op 8 Juni in het Parlement besproken. Over de be-sprekingen ontvingen wij volgend ver-slag:Aan het voorstel von Bissing had de onderwijskommissie van het Heerenhuis het voorstel toegevoegd, de Regeering te verzoeken volgende maat-regelen in verstandhouding met de ker-kelijke overheden in te voeren: groote aandacht te wijden aan de geslachtelijke opvoedkunde in de normaalscholen en hoogescholen, afnemen van het exaam in huid- en geslachtsziekten bij het ge-neeskundig onderzoek door den vak-man, geschikte sexuaal-pedagogische beïnvloeding der scholieren en scholier-sters van aile scholen en verregaande ondersteuning van het streven der Duitsche maatschappij tôt bestrijding der geslachtziekten en van dgl. genoot-schappen. De Regeering moest daartoe de noodige middelen van staatswege verleenen. Opperarts-generaal dr. N e u b e r (Kiel) verdedigde het ontwerp. Hij wees op de geweldige nadeelen, die het steeds aangroeiend getal geslachtsziekten op de volkskracht te weeg Gegen die Geschlechtskrankheiten. n Wie „Das Rote Kreuz" in seiner ît Nr. 17 vom 30. April d. j. berichtete, hat der Generalgouverneur in Belgien :t Exzellenz Freiherr von Bissing im k PreuBischen Herrenhause folgenden Antrag gestellt: Die Kônigliche Staatsregierung zu ersuchen : i- 1. einen bestimmten Betrag in den Etat einzustellen r a) zur Einfiihrung der Geschlechts-n kunde als pflichtmàBigen Lehrfachs an 1_ den Seminaren und Hochschulen fur die Geistlichen und die Lehrpersonen an ^ 1 Hoch-, Mittel- und Volksschulen, ^ b) zur Aufnahme der Haut- und Geschlechtskrankheiten als pflichtmàBigen Priifungsîachs bei der àrztlichen Staats-priifung,c) zur Abhaltung plamnâBiger Be-lehrungen der Schiiler und Schulerinnen e der Volks-, Mittel-, Hoch-, Fach-, Ge-an werbe-, Handels- und Fortbildungs-schulen vor der Entlassung iiber Wesen und Bedeutung der Geschlechtskrank-1' heiten durch fachwissenschaftlich be-,r sonders vorgebildete Schul- oder Amts-: : ârzte, 3- d) zu einem grôBeren Preisausschrei-ben fiir die beste Verôffentlichung iiber n die Frage: „Welchen EinfluB haben die i. Geschlechtskrankheiten auf die Bevôlke-rung?",e) zur Unterstiitzung der Bestre-bungen der Deutschen Gesellschaft zur ^ Bekàmpfung der Geschlechtskrank-e_ heiten ; 2. dahin zu wirken, daB jede Person, die, obwohl sie weiB oder wissen n muBte, daB sie geschlechtskrank ist, trotzdem geschlechtlich verkehrt, be-e straît werden kann. Dieser Antrag, der die Unterstiitzung r" einer groBen Anzahl von Mitgliedern des Herrenhauses gefunden hatte, ist am 'e 8. Juni im Parlament beraten worden. Ueber die Verhandlungen ist uns folle gender Bericht zugegangen: t- Zu dem Antrag von Bissing hatte der Unterrichtsausscliulî des Herrenhauses te noch den Unterantrag gestellt, die Re-gierung zu ersuchen, folgende MaBnah-11 men im Einvernehmen mit den kirch-m lichen Behôrden in die Wege zu leiten: e_ Stârkere Beriicksichtigung der Sexual-k- pâdagogik an den Lehrerseminaren und ie Hochschulen, Abnahme der Priifung in r_ Haut- und Geschlechtskrankheiten bei Ie der àrztlichen Priifung durch den Fach--r vertreter, geeignete sexualpâdagogische g Beeinflussung der Schiiler und Schùle-t- rinnen aller Schulgattungen und weit-)e gehende Unterstiitzung der Bestre-r,e bungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekàmpfung der Geschlechtskrankheiten r und âhnlicher Organisationen. Die Re-ij gierung soll hierfiir die erforderlichen et staatlichen Mittel gewâhren. s- Generaloberarzt Dr. Neuber-Kiel trat g fur den Antrag ein. Er verwies auf die La Lutte contre les Maladies Vénériennes. Comme la Croix Rouge l'a annoncé dans le numéro 17 du 30 avril dernier son Excellence le Gouverneur Général en Belgique, Baron von Bissing, a présenté la motion suivante à la «Herrenhaus» de Prusse : De requérir du Gouvernement Royal de l'Etat. 1. D'inscrire un poste spécial au budget a) pour introduire la sexuologie comme branche obligatoire dans les séminaires et les universités pour prêtres et professeurs aux écoles de degrés supérieur, moyen et primaire, b) pour l'adoption des maladies sexuelles et de la peau comme branche obligatoire à l'examen médical de l'Etat, c) pour l'organisation de conférences méthodiques par des spécialistes, médecins des écoles ou de l'Etat, aux élèves des deux sexes des écoles primaires, moyennes, commerciales et d'adultes avant leur licenciement, sur la nature et l'importance des maladies vénériennes, d) pour un grand concours dont l'objet serait la réponse à: '-Quelle influence les maladies vénériennes ont-elles sur les fluctuations de la population?» e) pour soutenir les efforts de la société allemande pour la lutte contre les maladies vénériennes. 2. D'agir de manière à obtenir la punition de toute personne qui se sachant ou devant se savoir atteinte d'une maladie vénérienne continue à entretenir des relations sexuelles. Cette motion, qui avait été approuvée par un grand nombre de membres de la «Herrenhaus» a été discutée le 8 juin au Parlement. Le rapport suivant nous a été transmis en ce qui concerne cette discussion. Le Comité d'enseignement du «Herrenhaus» à présenté un complément à la motion von Bissing, une sous-motiôn qui demande à l'Etat de prendre les mesures suivantes, de concert avec les autorités ecclésiastiques: donner une plus grande importance à la pédagogie sexuelle dans les écoles normales et les universités, faire présider l'examen sur les maladies vénériennes et de la peau par un spécialiste dans la matière, donner des aperçus de pédagogie sexuelle aux élèves des deux sexes de toutes les écoles et soutenir efficacement les efforts de la société allemande pour la lutte contre les maladies vénériennes et ceux des autres organisations similaires. Dans ce but, le gouvernement allouera les subventions nécessaires. Le Generaloberarzt Dr. Neuber de Kiel a appuyé la motion. Il a relevé la quantité de dommages, que le nombre toujours grandissant de mau- Nr. 25 Het Rood Rruïs. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. 7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1915 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes