Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

928 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Janvrier. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9p2w37md5n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Arbeidsambt in maatschappelijke voorzorg. Door Dr. Kurt Blaum te Straatsburg. lot nog toe hadden de arbeids-beurzen uitsluitend voor taak tusschen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bemiddelend op te treden. Hierbij gaan zij over't algemeen te werk voor elke afzonderlijke beroepsgroep naar de volgorde der aanmelding zoowel voor de open plaatsen als voor de arbeidvragers. Natuurlijk doen de eischen, welke de werkgever ten op-zichte van bekwaamheid, verdienste, leeîtijd, loonsbedrag enz. stelt, bij de besteding der arbeidzoekenden van dien grondslag afwijken; tocli gebeurt dit maar van tijd tôt tijd, voor aîzonderlijke gevallen. Slechts voor gansch bepaalde groepen van arbeidzoekenden treden de arbeidsbeurzen duidelijk op zonder voorstel van wege de werkgevers of werknemers, b. v. het onderbrengen van mmdergeschikten tôt den arbeid en van jeugdige per-sonen. In elk geval is de grondslag van de arbeidsbemiddeling der openbare arbeidsbeurzen — en moet het ook blijven — de volgorde der bestedigen naar de volgorde der inschrijvmgen te regelen. De arbeidsbeurzen zijn evenwel een tak der maatschappelijke voorzorg. Zij hoeven niet aileen zich onledig te houden met arbeids-bemiddeling, maar ook met voorzorg voor werkloozen, de inrichting van noodvverken en dergl. Daarom dragen zij sOtns den meeromvattenden naam van Àrbeidsambten. Maar dat brengt de taak mede zich als bijzondere tak der maatschappelijke voorzorg te be-schoiiwen en bijgevolg de werking als arbeiosambt tôt regeling der arbeidsmarkt met de overige strevingen der maatschappelijke voorzorg in over-eenstemming te brengen en voort-dureijd te houden. Vah dit gedacht uitgaande, werden in't begin van juli 1916 tusschen het stadspestuur van Staatsburg voor het stedelijk arbeidsambt en het bestedings-ambtjvan het aldaar gelegen legerkorps schikkingen getroffen omtrent de ar-beidsjbemiddeling. Dasrdoor maakte het bestedingsambt aan het stedelijk arbeidsambt "de gansche werking over in zake bemiddeling voor het mannelijk en viiouwelijk personeel in't bereik van het legerkorps staaude, zoowel voor werkhuizen als voor den huisarbeid van tjet bestedingsambt en eveneens op dezelfde wijze voor zijne aannemers en welkdanige onder-aannemers. Die schikkingen, waardoor het stedelijk arbeidsambt het monôpolium der arbeids-(bemiddeling voor het bestedingsambt van het legerkorps en dezes gezamen-lijke aannemers en onder-aannemers bekomt is maar eene verdere uitbrei- Arbeitsamt und Soziale Fursorge. Von Dr. Kurt Blaum in StraBburg. Die Arbeitsnachweise sahen hisher als ihre ausschlieBliche Auîgabe an, zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln. Hier-bei gehen sie in den einzelnen Berufs-gruppen allgemein nach der Reihenîolge der Anmeldung sowohl der oî-îenen Stellen als auch der Arbeit-suchenden. NaturgemàB spielen bei der Zuweisung von Arbeitsuchenden eine diesen Grundsatz etwas abindernde Rolle die Anïorderur.gen, die der Arbeit-geber stellt hinsichtlich Fâhigkcit, Wiirdigkeit, Alter, Lohnhôhe usvv., jedoch richtet sich dies jeweils nach dem Einzelfall. Nur bei ganz be-stimmten Gruppen von Arbeitsuchenden tritt eine sichtende Tàtigkeit der Arbeitsnachweise ohne Antrag des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers ein, z. B. bei der Unterbringung beschrànkt Erwerbsfâhiger und Jugendlicher. jedenîalls ist es Grundsatz der Arbeits-vermittlung ôfîentlicher Arbeitsnachweise — und muB es auch bleiben — die Reihenîolge der Zuweisungen nach der Reihenîolge der Vormerkungen sich richten zu lassen. Die Arbeitsnachweise sind aber ein Zweig der sozialenFursorge. Ihnen obliegt nicht nur die reine Ver-mittlungstàtigkeit, sondern auch die Fursorge fur Arbeitslose, die Einrich-tung von Notstandsarbeiten und àhn-liches. Sie tragen daher bisweilen den viél weitergreiîenden Namen Arbeits-àmter. Das enthàlt aber zugleich die Auîgabe, sich als Sonderzweig der ge-samten sozialen Fursorge zu betrachten und daher die Tàtigkeit als Arbeitsamt zur Regelung des Arbeitsmarktes mit den ubrigen Bestrebungen der sozialen Fursorge in Einklang zu bringen und dauernd zu erhalten. Von diesem Gedanken ausgehend wurde Anfang Juli 1916 zwischen der Stadtverwaltung StraBburg fur das stàdtische Arbeitsamt und dem Be-kleidungsamt des dortigen Armeekorps eine Vereinbarung uber die Arbeits-vermittlung getroffen. Durch sie iïber-trug das Bekleidungsamt dem stàd-tischen Arbeitsamt die gesamte Ver-mittlungstàtigkeit îiir das mânnliche und weibliche Personal im Bereiche des Armeekorps sowohl îiir die Werk-stattbetriebe als auch îiir die Heinv arbeit des Bekleidungsamtes selbst und ebenso in gleicher Weise îiir seine Unternehmer und deren etwaige Unter-Unternehmer. Diese Vereinbarung, wodurch das stàdtische Arbeitsamt das Monopol der Arbeitsvermittlung îiir das Bekleidungsamt des Armeekorps und dessen sâmtliche Unternehmer und Unter-Unternehmer erhâlt, bildet art sich nur eine weitere Ausbreitung der von dem Arbeitsamte mit anderen grôBeren Betrieben dort bereits ge- Le Bureau du travail et l'assistance sociale. Par le Dr. Kurt Blaum à Strasbourg. Auparavant les bureaux de placement avaient comme unique devoir de servir d'intermédiaire entre les offres et les demandes à la Bourse du travail. Ils s'y activent dans les différents groupes professionnels d'après l'ordre naturel des annonces aussi bien de la part des employeurs' que des ouvriers. Naturellement les exigences d'i patron en ce qui concerne les capacités, l'âge, les salaires, l'honorabilité changent quelque peu de principe lors du place-ment, mais cela n'a lieu que dans des cas particuliers. Ce n'est que dans des groupes spéciaux de chômeurs que les Bourses du travail déploient une activité spéciale sans la demande de l'employeur ou de l'employé, par exemple dans le placement de mineurs et d'ouvriers restreints dans leurs capacités. Dans tous les cas le principe général qui guide le travail des bourses officielles et qui doit continuer à être appliqué est celui du placement d'après l'ordre des demandes et des offres Cependant les bureaux de placement forment une branche de l'assistance sociale, ils doivent non seulement s'occuper du placement mais aussi assister les chômeurs, organiser des travaux publics etc. Ils portent par conséquent le nom, à signification étendue, de „bureau de travail", celui-ci a donc aussi pour devoir de se considérer comme une section particulière de l'assistance sociale générale, d'amener et de maintenir la réglementation de la bourse du travail en coordination avec les autres efforts de l'assistance sociale. Pénétré de ces principes, on a conclu, au début de juillet 1916, un accord, quant au placement des ouvriers, : entre les villes de Strasbourg représentant le bureau du travail d'une part et Ja direction des magasins d'habillements du corps d'armée local d'autre part, par cet accord l'administration des magasins d'habillements du corps d'armée a chargé la bourse urbaine du travail de toute l'activité de placement du personnel masculin et féminin du domaine de ce corps d'armée et cela aussi bien pour les travaux à domicile que pour ceux exécutés dans ses ateliers et pour ses fournisseurs et sous-îournisseurs. Cet accord, qui donne à la bourse du travail le monopole du placement ouvrier pour l'administration des magasins d'habillements du corps d'armée et pour ses fournisseurs et sous-fornis-seurs, ne forme qu'un développement de semblables accords sur le placement Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 3 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1915 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes