Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1467 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 27 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g15t728m3t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : ¥oor. gereformeeï-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des D„eux-Écas, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur • Het nummer t 5 centiem (Front en Frankryk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fh ■■ ■ ■■!■■■ —63M Brieven In Qorlogstljd | — .A. il i. k In vredestijd was een brief door den Und weinig rneer dan een kort relaas over den gezondheidstoestœnd van den ichrijver, een bondig ahkoord over een fld- of een handelszaak, een met wcirage woorden veelzeggende aankondi-ifing van een blijde of meer dikwijls van een droeve gebeurtenis. In vredestijd las men een brief, men herlas hem zelden of nooit. Wat belang brieven door den oorlog, die zooveel scheidingen teweegbracht, hebben gekregen, schetst onze goede vriend en knajrpe medewerker, de flin-ke Vlaamsche schilder en dichter lier-mn Broec/caert in volgend artikel : Aan mijn goeden broeder Arnold. D&t 'n brief zoo'n belangrijk, kostbaar itling was, neen, dat heb ik vroegertijds Booit kunnen vermoeden. Maar nu... vraag het eens aan de jongens vain 't front, vraag het aan de ban-nelingen, de verzeilden naar den vreem-de; vraag het aan die moeder, dien va-der, wier zoon zôo ver van hen verwij-derd is, vraag het aan dat verliefd mei-deke wat 'n brief is in deze beroerde dagen ? 'N brief ? Dat is de zweig koèl wa-! ter waar de dorstige doolaard, in de woestnj»; heetkoortsig naar snakt; 'n brief dat is de witt© duif van den mel-ker die loert in de 'ueht, uren aan 'n stuk. Met poppelend en dansend hart, met waggelende beenen bij de gejaagdheid «m zijn prijsvlieger, die witte blijde vlek te zien op de blauwe lucht. 'N brief, dat is het woord dat die zoo vurig betrachtè schoonvader moet uit-spreken of de hand geschonkein of de deur gewezm wordt. 'n brief dat is het blij zonneke dat opdaagt of de donkere wolk, die overgejaagd wordt. 'n Brief, dat is... ja, dat is 'n zeer belangrijk en zeer kostbaar ding. Er zijn brieven van aile slacji : hel-witte, zwartgerande , teederroos- of blauwkleurige, blijmaren, droeve-ma-ren en brieven die niets zeggen. Daar zijn er die verwenscht worden en met 'n vloek stuk gescheurd worden en moeten vliegen zoo ver zij vliegen kunnen ; daar zijn er die als lievelingj es rertroeteld en op'nfel kloppend hartje gestoken worden, daar zijn er die ge-kust worden en herkust... Geluksbrie-ven ! Wat 'n brief is voor onze jongens van 't front, voor onze koene soldaatjes ? Och, zè snakken zoo danig naar dat wit papierke, dat- 'n brokje hart mêe-brengt I Och, ze snakken er zoo naar! 't Zij dat het komt van hun moeder-ken, dat teergeliefd wezentje, vol goed-heid en bezorgdheid, dat ze nu maar îers.t naar waarde weten te schatten; 't zij van hun ' bekommerden vader, die roa fier is op zijn zoon, den fellen; '-t jij lat het komt van wege'n oorlogsmeter, lie meldt dat zij vol verlangen is om îaren braven «poilu» te zien, dat hij ?erwacht wordt en bij hàar t'huis zal îijn, en dat er 'n pakje op gang is. 't Zi j' 3at het komt van 'n vriend uit den goe-3en tijd, die wat schrijft«over het dorp m het vroeger leven, met spel en leut© ;n groote pinten ouden gersten, en bol-Mrtijtjes en wipschieting, over het lorpie met zijn gui leven van weleer, net zijn kermisdagen, vol uitbundig-leid, dat dorpje ipet zijn zwartbesmook-i6 haardsteden, waar 't zoo goed was n koutjte te felaan en 'n pïjpje te rooken. 't Zij dat het komt van 'n lieveke, ei, a die briefjes vooral staat zooveel dat ?enuchten bijbrengt. En, het topipunt van geluk, 'n brief die tveelde geeft en aile plezieran, dat is de Bief, de zoete, zonnige brief met 'n Jriefjen in dat kan jiiitgewisseld wor-ien tegen klinkendê blinkende munt. Nu, daar zijn jongens die gedurig brie-.ren ontvangen, dat zijn djantersohe se-uksTOgels; anderen liggen te trekken uit îunne pijp en dikke wolken uit te bla-Kn, en te bijten op den pijpsteel van 'kolelire» en ze sakkerfen met aile ge-iveld omdat er niets afkomt, niets... Komt de «fakteur», die blijft voor hen n zwarte vlek; die fakteurszak zien zij ■lie dagen opgepropt lijk 'n doedelzak, !och geen enkel papiertje zit daar in ge-orgen voor hen ! 't Zijn dutsen. Wat 'n brief is voor 'n vader, 'n moe-ter, die gescheiden zijn van hun gelief-ien zoon ? Aoh, z& weten zoo weinig 'an hunnen kerel; moeder weent zoo li'kwijls, de tranen vallen op haar brei-verk en op hare bevende handen ; vader :ent. nergens rust, gaat en keert, ge-aagd, daar is 'n groote leemte in zijn îart, en 't werk gaat zoo lamlendig voor-ùt, 5ch, die zoon... en zal er tooh niet n woordje komen van dien .jongen ? — >Vat 'n brief is voor 'n bannelinj? van Wge 'n bemind we-zen dat ze niet meer agen smds'zoo lane: ? In den vreemd« n schijnt da lucht zoo somber, de boomen, is het water, de menschen..., neen, het n heeft nergens dat lachend uitzicht zoo-n als het gmder was, t'huis, en rondom i- hun nestje van vrijheid en blijheid. En i- 'n wooirdje over de vroegere doening in n het gulle gezonstiige land ? 's 't Is zoo willekom, nïeuws over aller-n hande dingen, dat Jef van den bakker getrouwd is met 'n Engelsohe miss en r, dat Mie van den koster 'n kindje gekocht t, heeft dat Albert-Georges heet, en over e dat braaf schoolmeestertje dat, och i- arme, zoo jong gesnetuveid is als bran-r- kardier, zoo 'n brief is 'n terugreisje naar het land je van hun begeeren. En liefdebrieven ? Ovôt liefdebrieven is zooveel te zeg-'r gen. In aile tijden is zoo 'n brief van aile s belang, dooh nu ? «Het lieveke snakt naar 'n regeltje van dien armen bloed » die ginder heel ver, heel ver wroet en 1_ lijdt en misschien de meidjes uit de her-l- bergen van 't front geren ziet. L" En hij, die al die maren, blijde en i" kwade, brengen moet, de fakteur ? l" Op het front is hij de gezant die van L- meer waarde is voor de jongens dan al L_ de diplomatisohe gezanten van heel de 0 wereld. 11 Die is een phenomenaal wezen, de ge-* stalte van dien vent rijst voor hun oogen 11 als ïets ontzaglijks, dat eerbied afdwingt geren gezien wordt of naar aile drom-mels geslingerd wordt. 'N fakteur die rï wordt aanzien als 'n St.-Jan, de voor-eilooper die goedè maren moet brengen, I of 'n antichrist die den geest doet woe-°'lën vol razernij. 'N fakteur rijst voor ^,hen als 'n geluksengel, 'n aantrekkelijk e iets, vol goedheid of 'n ongeluksduivel. '' 't IS of hij de fout was van de maren R aie hij brengen moet. Zij zien geren zijn ' teenen, als 't goed is wat hij meebrengt, n doch ze zie-n liever zijn hielen als 't niet gaat naar wensch. " Dus, aangezien 'n brief zoo 'n deug-delijk' ding kan zijn, dat 'n neerslach-tige kan opbeuren, schrijft, brave men" schen, schrijft wat.... ; schrijft ta 1 brief je dat gelezen en herlezen zal wor-* a den bij dage en bij nachte, dicht bij n het knarsend kaarsevlâmke, om des an-s derdaags nog 'n keer gelezen te worden J zoodat men het van buiten kent lijk zijn vaderonsje. Schrijft, brave menschen, over wat u op het hart Jjgt en geeft moed aan *de 1 anderen; dopt de pen in den inkt en.... , Litterae pluant justum ! 1 Herman BROECKAERT. ■ i VWVW——e !N ITALIE î De broodliaart i -i ' Rome, 1 October. — Op i November 1 j zal het regiem van de broodkaart in 1 I voege gebxacht worden. Er zullen twee j rantsoenen gegeven worden in evenre-digh&id met het werk. Deze zullen bestaan uit 400 grammen voor de bedienden en de werklieden, en ' uit 250 gx'ammeri voor de overigen. EENE VLUCHT VAN TURSJN NAAR ROME , Rome, i October. — De dagbladen r - melden dat sergeant Stopponi een raid j . ondernomen heeft van Turijn naar Ro-; me in 2 uren en half op het nieuw vlieg- ' . ' tuig van kapiteinen Savoia en Verdu- ' , susio. / J ' ' CE^ERAAL GADORNA TE ROME * Rome, 1 October. — Generaal Cador-1 na heeft eegige dagen in Rome verble-! ven. Hij heeft den ministerraad bijge-woond.m» ii i t/WVW* ■—i .i.»- ii m OOSTENRMK-KONCARWE , HET VOEDINGSVRA&GSTUK ' •. c Zurich, 30 September. — Tijdens eene s openbare vergadering die t© Weenen ge- houden werd,-heeft burgemeester Weiss- kirchner de regeering van Oostenrijk hevig aangevallen. Hij beweert dat het door de fout van deze regeering is dat do toestand der bevoiking zoo slecht is. Hij heeft vastgesteld dat de prijzen der bijzonderste artikelen die men noodig \ heeft ot het uiterste gekomen waren. d De prijs van de kleedingsstoffen en c de schoenen zijn gestegen tôt ongeveer r 400 p. h. Het vleesch kost insgelijks vier- d maal zoo veel als in vredestijd. De ver- meerdering van den meelprijs is 114 p. h., deza vai\de melk 100 p. h., deze vna de boter 260 p. h. Weisskirchner heeft vastgesteld dat het onmogelijk is, indien de belastingen zoo groot werden, dat de bevoiking zich nne irenoegzaam voeden kan. F ©F HET WESTERFRONT I 1/WVV» ' H H Stisar! Iiir frastii: siprs iaâfia ■ 6"> ■■■ Vijandelifhe aanvallen afgeslagen .. Duitsche nederlaag |e Verdun i ——VV Tien gevolge van een© (hevige be-schieting der Engelsche stellingen tus-schen Tower-Hamlet en het bosch van Polygone, heeft de vijand, in den mor-gen van 30 September, drie aanvallen ondernomen die afgeslagen werden en hem verliezen berokkenden. De eerste aanval, die ten fcuiden van Reuteldeek Ondernomen werd, werd door het vuur der Engelsche troepen afgeslagen. Kort nadien, naderde'n •Duitsche voetvolktroepen de baan van leperen naar Meenen; zij konden een dikke rookwolk ten bate nemen en met de medehulp van vlammenwerpers, gelukten zij erin op zeker oogenblik, een der Engelsche vooruitgeschoven posten achteruit te drijven. Een tegenaanval der Engelschen had echter als gevolg dat deze post spoedig terug veroverd was, en dat er vijande" lijk krijgsgevangenen genomen werden en machienegeweren veroVerd. Een nieuwe poging is mislukt in den morgen, onder het vuur der Engelsche artillerie. Een vijandelijké aanval werd ondernomen ten oosten van Lens. Een Engelsch soldaat werd gevangen genomen, 'doch, na een aanval tegen de vijandelijke afdeeling, die in af-tocht was, werd deze terug in vrijheid gebracht. Een zeker getal Duit3chers werden gedoed of gevangen genomen. De vijandelijke'art-illerie was bedrij-vig op heél het front, van aan het ka-naal van Ieperen-Komen tôt aan Zon-nebeke, en in den sektor van Nieuw-poort.De Engelsche artillerie is bedrijvig gebleven op heel het front. Gister, ondanks/het ongunstig we-der, hebben de Engelsche vliegers goed werk vericht. 'Zij beschoten vij-andelijjke vliegpleinen, kantonnemen-ten ,stapelplaatsen en ijzeren^vegen en meer dan zeven ton bommen werden uitgeworpen. Het vliegpîein van' Gontrode werd vooral beschoten en er is een hevige brand ontstaan, die door de bommen veroorzaakt werd. Een afdak' voor zeppelins werd insgelijks vernietigd. De vijandelijke vliegdienst is niet zeer bedrijvig geweest. Er hebben weinig luchtgèvechten plaats gegrepen. Een Duitsch vliegtuig werd neerge-haald en twee Engelsche vliegers zijn niet terug g&keerd. DE TOESTAND In Vlaanderen was de bedrijvigheid voortdurend zeer hevig; de voetvolk-verrichtingen waren onbeduidpnd. De Duitsche troepen hebben aanvallen- ondernomen die echter afgeslagen werden door het spervuur en de machienegeweren der Engelschen. De beschieting, die zeer hevig blijft, in de streek van Nieuwpoort tôt Zon-^ WWi . ■ | nebeke, laat vermoeden dat er aan- - staaflde bedrijvigheid zal plaats grij-î pen. - j Onze bondgenooten zullen thans nog i niet op hun lauweren slapen. i Op het Fransch front is de artillerie-bedrijvigheid in den sektor ten noor-i dedn van Verdun en in het bois Le 1 Chaume en op de hoogte 344, niet "ge-i eindijjd. i i FRANSCH LEGERBERICHT i VAN DEN NAMIDDAG 1 Op enkele punten van heî front van ' de Aisne was de artillerie-bedrijvig-' heid zeer hevig. ! ^ Een vijande!ijke aanval, dis gericht Verd te^en de kleine Fransche posten, J in de streek van Ailles, heeft alleen-> lijk schade berokkend aan den vijand. In Champagne, zijn de Fransche troepen de Duitsche lijnen binnenge-drongen, ten noorden van Ville-sur-| Tourbe; zij hebbên er de vijandelijke ! verschansingan verniôtîgd en krijgsgevangenen genomen, Gfj de beide oevers van de Maas heeft, îijdens den nacht, hevige artille-rie-bedrijvigheid plaats gegrepen, on-1 dsr antfere tusschen de IVîaas en Bezbn-| vaux. v In den sektor van Forges, na een hevige beschieting, hebben de Duitschers rçepoogd de Fransche lijnen te berei-ken; zij werden er ver.dfeven. Een andere vijandelijke poging is mislukt op den rechteroever van de IVEaas, In Lothsringen hebben patroelje-ge vechten plaats gegrepen in de streek van La Seiile. Er werden vijandelijke gevangenen ' genomen. LUCHTVAART De vijandelijke vliegdienst heeft tij-dens den nacht Bar-le-Duc beschoten; er was materieele schade en er waren i ook talrijke slachtoffers.. Op 30 September werden vijf vijandelijke vliegers neergehaald; zeven an-dere vliegtuigén werden neersgschoten in ontredderden staat. De Fransche beschieting-ssmaldeelen hebben bommen uitgeworpen op de statie en de kantonnementen van Fres-nay-le-Grand, waar een hevige brand ontstaan is, alsook op de statiën van Diedenhoeven, Mezieres, Dîluzes en de fabrieken van Hagandange. , Twee Fransche vliegers hebben drie honderd bommen uitgeworpen tijdens den nacht van jfO Sepetember op 1 Oc tober op de versterkte stad Stuttgart. In België hebben de Fransche vliegers de vliegpleinen beschoten van Roesselaere en Thielt, alsook de statiën van Lichtervelde, Staden, Kortemark, enz. — ■ ■■■— lni DE EŒmPESê OVERLMDEN TÉ DESSCHEL D« familie Raeymaekers-Renders is in rouw gedom'peld door het afsterven van Mevrouw Joanna Renders, geborten te Casterlé, den 25 Augusîus 1848. De plechtige begrafenis had plaats, onder grooten toeloop van volk, te Des-e schel, op 1 September, om 11 ure. .î .v ONDER DEN TRAfV! (Eigen bericht van het « Vaderland ») r De genaamde J.-B. P.., loopjongen j van beroep, werd op de Louisalaan, door den tram omver geworpen en i overreden. Zwaar gewond moest hij r naar het gasthuis overgebracht wor-- den. ! OOST'VLAM ïiDE R££3 t SPEXSLACHTER VERSTIKT 1 (Eigen bericht van « I-îet Vaderland ») i ! Maurice Maenhout, spekslachter in de Rietstraai,. is in het werkhuis yan zijn i 1 ♦>»>»>»>»> ■ —■ - ■" broer, eveneens spekslager in de Don-kersteeg, in droevige omstandigheden om het leven gekomen. Hij had juisfc het rookkot geopend.toen hij duizelig werd 1 van den stikkenden rook en met het 1 hpofd op de steenen neerviel. De val - maakte hem bewusteloos, en daar er nie-tnand te huis was, zoodat niemand den » engelukkige ter hulp kon komen, werd ■ deze verder h&elemaal door den rook verstikt. Bij het ' thuiskomen vond de schoon-zuster het slachtoffer nog in denzelfden toestand. Een in allé haast bijgeroepen gneesheer, na langen tijd de kunstma-tige ademhaling te hebben toegepast, kon slechts de 'dood vaststellen. o tfwrgzm- OPVORDERINGEN ' Uit een reeks plakkaten-van het etap-pe-gebied- 6e leger (Henegouwen-België en Noord-Frankrijk) biijkt, dat de Duit* schers hier rekwireeren : paasden,'voer-tuigen, auto's, essence, wilgentakken, metaaldraad, leer, huiden, aile looistof-fen, drijfriemen, z'akken, wol, dieren-haar, katoen, weefsels, ijzer en andere rnetalen, ook in den vo?me yan huis- . houdeliike artikelen. « De Duitsche indringing in Belgie <— Wij hadden; zegt de « Telegraaf «; een onderhèud met een landgenoot; die reeds voor den oorlog te Brussel. ge-vestigd was; en drie jaar achtereen onder het Duitsche bewind geleefd heeft. Enkele dagen geleden is hij met zijn gezin naar Holland gekçmen. Het was hem door de Duitsche overheid onmogelijk gemaakt langer zijn zaken 'te voeren en zoo vergaat het sinds.eeni-gen tijd tal van onzijdigen; die één voor één voor de keus worden gesteld • naar hun land terug te keeren of zon-der verdiensten in Brussel te blijv'en; • waar het leven zoo buitensporig duur is; dat men er zondêr geregelde en zeer . hooge verdiensten de bitterste armoede lijdt. DUITSCHE INDRINGINC NA DEN OORLOG Onze zegsman heeft breedvoerig uit-eengezet wat hem en vele andere Hol-landers noopt België te verlaten. De Duitschers voèren namelijk een econo-mische politiek; waarmede zij' het tweeledige doel nastreven de prijzen uitsluitend ten behoeve vàn de legerle-veranties te drukken en de kooplieden van vreemde nationaliteit stelselmatig t© verdringen. Zij zijn bezig het bed voor de Duitschers in België na den oorlog op te maken. Thans reeds streven zij er naar de plaatsen in de handelswereld door . hunne landgenooten te. doen innemen. De geheele handel moet in hunne handen komen. Het Duitsche bestuur had reeds in cTe ] eerste tijden der bezetting een yerorde" ning uitgevaardigd, waarbij het han-deldrijven in lôvensmiddelen en -andere artikelen van dagelijksch gebruik verboden werd aan personeri en fir-ma's, dde niet reeds in deze takkçn . een gevestigde zaak dreven. Onnoodig te zeggen, dat .Duitsche onderdanen, zooal niet formeel dan . toch practisch, buiten deze bepaling vielen, zoodat honderden Duitschers, di© voor den oorlog met levensmidde- j len e. d. niets hadden uit te staan, zich , thans met allen ijver op dézen handel toeleggen. De bekende modezaak van den Duit- , scher B. Roos, in de rue Neuve, is om- ' gezet in een groot levensmiddelen-ma-gazijn, dat thans naar de place de Broùckère is overgebracht. Ook de bondgencoten van den overweldiger j worden bevoordeeld. Juli a Akali, : Turksch onderdaan, en zeer bekend 1 vertegenwoordiger van de sigaretten- ; fabriek Manoli, verkoopt thans levens- 1 middelen aan de Place Rogier. v : De Duitsche overheid durft blijkbaar i niet dé onzijdige handelslud formeel 1 de grens over te zetten. Zij heeft even- 1 wel doeltreffende middelen verzonnen i om hùn zaken-doen praktisch on- i mogelij-k te maken. { Zij heeft namelijk een verordening < aitgevaardigd, welke erop berekend is -de prijzen der verbruiksarti'kelen zoo- j danig te drukken, dat het onmogelijk is eenigen handel te drijven. De koop- c lieden ontvingen een omzendbfief, waarbij hun werd aangezegd, dat zij t hunne zaken Voortaan onder Duitsch toezicht moeten drijven. Zij moesten \ lijsten invullen betroffende hunne in-koopsprijzen en verdere gegevens ver- I strekken. en elke veertien dagen hunne boeken door de overheden laten naz-ien. a Onder dezen dwang is het "onmoge-.lijk zaken t© doen. In de eerste plaats, c omdat schier geen winst gemaakt I wordt; in de tweede plaats, omdat vele \ Hollanders weigeren hunne zaken te d drijven met geen ander doel dan het s Duitsche legerbestuur tôt de laagst- c mogelijke prijzen van levensmiddelen e en verbruiksartikelen te voorzien. a Nu is het oorspronkelijke en ken- v merkende van de Duitsche méthode, n dat de inkoopsprijzen der handelaars t worden vastgesteld en nagezien. De Duitsche kooplieden e^eiaw©!, die bijna allen agenten der regeering zijn, leve-ren onmiddellijk a%n het Duitsche leger en voor de militaire overheid gel- o den de minimum-inkoopsprijzen na- I< tuurlijk niet, zoodat de Duitsche bur- z gers behoorlijke winsten kunnen ma- ti ken. o Wie weigert zich aan het toezicht te onderwarpen en de lijsten in te vullen, krjjgt drie dagen tijd om zij ne zaken o te regelen; zijn die drie dagen ve'rstre- n ken dan worden de goederen tegen in- d koopsprijs publiek verkocht. r Van de vaststelling der minimum- si prijzen hebben slechts de Duitschers en IV de Iegeroverheden voordeel, want wanneer laatstgenoemden tijdelijk v verzadigd zijn, worden de prijzen om begrijpelijke redenen weder oD^çdre- ven, zoodat vele verbruiksartikelert worden. , VERKLIKKERS « Er is een andere factor », aldus onze zegsman, « welke het zakenleven» dat voor den economischen welstand anontbeerlijk is, onmogelijk .maakt ». Die factor is het verraad,.dat ons om geeft. De groote massa van het Belgische volk is patriottisch, maar een aantal individuen ontziet zich niet de Duitsche overheid te dienen. Deze looft hooge belooningen uit voor hen, die verboden handel uitbrengen, en velen is die verleiding te sterk. Men durft dua nauwei%ks op aanvragen in te gaan, tenzij men zich striKt' aan de on-mogelijke Duitsche . bepalingen houdt. Men leeft in voortdurende * angst, en alleen daardoor reeds wordt men ten slotte gedwongen zîjne zaken aan kan' te doen ». BEVOORRECHTINC VAN DUITSCHERS Op aile mogelijke en op de meeste onrechtvaardige wijzen worden de Duitsche onderdanen bevooTdeeld. Be" palingen, wëlke diep ingrijpen in het sociale of economische leven, gelden voor hen niet. Een voorbeeld : een verordeninj werd uitgevaardigd, volgens welk' mm slechts 30 M3 gas per maand mocht verbruiken. Âan deze bepalingen waren de Duitsche handelshuizen en particulieren niet onderworpen; voor hen was geen maximum vastge» steld. Ook worden zij veel ruimer van levensmiddelen vnorzj.ç.n dan de Bel,gi-sche en onzijdige inwonerî. Al de levensmiddelen, welke in beslag worden genomen op het oogenblik, dat men «e de stad poogt binnen te smokkelen, worden onder de Duitsche bevoiking verdeeld. Niettemin duurt het smék-kelen voort. Men wil de kans van in* beslagneming loopen, want de behoef-te aan voedsel is groot. En dat terwijl men een boete moet betalen, welke 25 maal de waarde van het gesmokkelde goed bedraagt! DE STEMMING De haat tegen de Duitschers is/ fel en groeif aan met den dag. Maar tevens iè de stemming uiterst gedrukt; het in-timddâtie- en afpersingsstelsel der Duitschers mist zijn uitwerking niet. Daar-bij komt, dat de bevoiking physiek, zeer verzwakt iâ. Wie België bezoekt, moet dit onm'iddellijk opmerken. De kindei*sterfte is zeer groot. Een genees-heer zeide, dat, indien de oorlog dezen winter voortduurt, de sterfte onder de kinderen ongeveer 25 p. h. zal bedra-gen. Wanneer er niet spoedig een eiiv de aan komt, dan is België verloren, — voor jare'n en jaren uitgeput en uit-gemergeld.Zoo wordt het weerstandsvermogen der bevoiking verzwakt . « Dus men verlangt naar vrede ? • vroegen wij. ■ # « Natuurlijk, maar alleen naar een vrede, waarbij België zijn vrijheid herkrijgt. WTant het volik haat den' Duitscher met gansch zijn hart ». « Geeft het volk daar vaak uiting aan? » « Als het uitgedaagd wordt. Erkend dient te worden, dat de houding der Duitsche militairen op den openbaren weg en in de koffiehuizen tegenwoor-dig zeer correct is. Zij geven geen aan-stoot. Maar relletjes hebben herhaal-delijk plaats, en soms dragen zij een ©rnstig "karakter. Dezen worden meest al veroorzaakt door het ruwe optreden van Duitsche militairen in de uitoefe ning van hun ambt. Ik beb meermalen . bijgewoond, dat ZSd VROUWEN SCHANDELIJK MISHANDELEN omdat dezen weigerden levensmiddelen af te,geven, en dan houdt het volk zich niet langer goed. Ernstige geve&h-ten komen dus wel ^oor, doch geen oproeren. » » En op den nationalen feestdag? » < « In ltfiO ontstond er een ontzettend oproer, dat eerst eindigde toen de ka-nonnen van het Paleis van Juëfcitie op de volksdrommen in de lage stad ge- ' richt werden. Maar - ditmaal was de stad kalm. De winkels waren gesloten. Men hield Zondag ». « Is het volk dan te angstig om in verzet te komen ? ». (Vervolff en slol morgcn)< % ■ Sde JAÀRÛANG, Nr 693. uaNSSPAU, 2 OCTOBER 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes