Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

820 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Fevrier. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xd0qr4q333/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3(fe JAARÛANC, Nr 828 OONDERDAC, 14 FEBRUAR1 1618. HET VADERLAND JUeioe aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bij overeenknrast Pienstaanbiedingea ; vgor gereformeer-den kosteloog. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur immrner ; 5 centiem (Front en gratjkrljk), 10 centiem (mdere tendes). Per maand (veoruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr, Engeland % sii, fitollaod i gid, 25, Elderg 3,90 fr. Belgische Helden in den Vreemde vv! laten hier de doodenlijst velgej bf Bêigischo zeodelingen die binst he 1916 ep het eereveid van het apos «jMt vielen, pg VUVlST CLEMENT, mindarbroc Ipr-ncftltet. vertrok naar de zen d in; m Hoapê (China), overteed te Hee4t an, 14 Joli 1916. Éerw, Pater CONSTANT, eapucijn gftrek in 1907 naar Lahore (Indië) verfwd le Siftlkota, 6 Oogst 11)16, JOYE. M-,, uit bet bisdom Brugp tyuik virtrok naar de V.*S- v&n Ame iHa, « stierf in Californie, den (pril W15' Bei-W. Pater VAN DE MERGEL, Je julti, wfli overgie der apontoliekan jheol te Turnhout ; vertrok naar df liMie van Beng&Ien en overleed te Cal jutte, d«n l Oetober 1916. 1 g«rw. Pater D'HONDT ALOISE, uil H bisdom Brugge, geboren in 184H !(id in de cengregatte der Vreemde Zen jn^en te Parijs, vertrok in 1888 naiit ism«en ovwleéd als apostolieah pw ik&fis te Bangkok, den 20 Novembei BERNARDUS PIRSON, uit het bis-:>m Luik, van de Congregatie der H H. arten (Picpus), vertrok ia 1004 naar ? V.-S., overleed te Boston, 8 October 316. JAN FR. FRISON, der Congregatie w Sehsut, vertrok in 1915 naar den tes (Mongolie), stierf te EuLGhen-Seï toi 3 Junj 1916. |Emw, Pater CAMIEL STROO, uit IjMrçten, der Congregatie van mut, vertrok in 1897 naar den Kasai Wtï', kwarn terug wegens ziekte on wJwd te Londep den 1 geptembar W, ADBEMAR DIJPRIEZ, der Witte Pars van Afrika, vertrok in 1911 en oyer-sd te St.-Laurent d'Olt, den 4 Juli 1916. j waa geboortig uit bet bisdom van wrnik. fcrw. Pater PAUL DELVA, uit Wer-:k (W.-Vl.), der Witte Paters, naar "Ouganda vertrokken in 1913, stierf Entebbé den 22 Septeraber 1916. Wij brengen hulde aan onze landge-otm,die op het eerev&ld der vreemde idingen gneuveMen. Benevens >la iwhêid van bft H. Evangelie, hebben er den naam en de hoedamghéden [i het Belgisch volk leeren kennen en en wairdéeren. iet ?al ffiopHjk opzffl levers niet ver-çn velgende bij^onderheden te ver-Ben uit de annalen van het aposto-t der H. Ke-rk binst lOtfi. '13 pnest#r§'zendelingen zijn gegtor-J te de vreemde zendingrsn, waaron-f5 hiifec-hoppen en 208 priesters. Htt overgroot getal katholieke zende-pn if. oorgpronkelijk uit de lande n ' bondgepooten. On (1er de S bisschop-\ w*pin S Fraflâchon, 1 Italiaan," 1 ntscbtr, ter d# 213 prio^ttrs : 104 Frnn-[en, 20 Italiançn, 14 Ierland^i-s, 19-'?en, 5 Kanadeezen, 4 Engelsehen.. |,()eot daarbij nog 17 priesters die een inseben naam dragon, en waarvan nationaliteit niet bepaald is. ht de landen die ons aanvielen en s roet ons in oorlog zijn, waron her-Wtipr ; g Duitsebare, 1 Beiergche. ,r; z,®t dat de bondgenooten de eere-îts belvleeden, en onder bon betrek-'JK met de bevolkîng, is België nog 15 aan de gpitg, IN HAVBg ■ WEnn J611 teiingrijkf* wapensehouwing Sister op de «Plaça Carnot», p-laats. îst r^e Fran&che ovorbeden namcn 'lungbîuth, adjudant van den frwf de Grunne en Tassin, de llst«^ Carton de Wjart en Helleput-Het 37e Fran«oh linieregim«r«t, r ftachement Beïgi$ob© gendarmen, ^ en Amerikaanscbe detaebe- bewe^er, de krij.f^eer. r= ireneraai.bevftih#bber van de 3de njving, met d» «MârseiUaise» ont- ht n- fverharKjigdo aan Schout-bij-/Wot, het lint van commandeur het E^legioen. 'I deelde nadîen taIrJjke kr(jisen yan eeioen' Ooriogsmodaljes en '"KSKruiSRD irit. M. Clemenceau's gedachten Wij hebben dfistiids voîgeng een bon-dig telogram gewag gemaakt vgn bet 1 op^ienbarend onderhond dat d© beefd-t rédacteur van « De Telegraaf », M-' Sciipo&der gehad had met den Fran-schep ministerprefid^nt, M. Clemen- - ceau. r De Fr.iiu.cbe p&r(s gaf de§a#ngaindë sleebts enkele regeien zeoalg wij. He-, den brengt de pmt een voUedig re-laas van dit onderhoud. Wî^- Taten het hier v»lg#n ; Rue Saint-Dominique, 18. Vlak bij- - het Palais Bourbon, de Kamer van Af-1 gevaardigden- Het ministerie van oor- log. Thans tevens zetel van den minie- ■ -ter-president, Teekeng de« tijds. De îei- ■ der der Fmnsehe regeering de leider • van den oorlog. Dat is de wil van • Frankrijk. Een sware muur met een gevaarlijk ' uitzienden sohildwaeht er voor. Een groot hek deor en een binnenpiaate, af-| gesloten doer een tweo ve rdiepingen heog gebouw, over. In de waehtzaal, | waar blijkbaar vorig-e ministars van borlog caramboles maakten op een ou-derwelseb biljart, een Chine&sçhe mis-sie en enk&le hoofdoffieieren. — Monsieur le Président du Conseil vous attend ! Wij zijn in de werkkamer van « Le Tigre ». Een groote, Jichte kamer met een gezellig knappend houtvuur, Clemenceau staat voor ong, Een, §tevige vljf-en-zestiger, zoo op het eog. Hij ig 11 jaar ouder, Qnder de khakipolitia-muts een ge^ond, vriendelijk, iaehend gezicht. Politteke roofdieren zijn mees-fcal de beminn#lijkste menseben- Le vendis'o bruine eogen en een bijna kinder-Mjk-eenvoudigen œgopglag. Een ?4el zonder achterdeuren. . — Eh bien, ntsnpienr.., — Monsieur 1® Président, en ik draaf een beminnelijk woord van d§nk af in voor gijn artikejen in f L'Homme Libre», die hij tijdens en na nîijn arrii-tatie fif.hmif Ôn voor zijn telegram bij mijn eerste vHjspraak. Herinnert ge u dit telegram nog ? « Vive la justice hoL landaise ! » Hij giimUeht. Vindt h#t vangeif§pre= kend- Zijn b«§t® Hollandte&he vriend^n ! — En ihoe gaat het in Holland ? — B«poerd, geg ik- Wij hêbben pen tijgerg, AU##» blinde sohtpen, En enkêle egelg, Hij gaat genoeglijk aghterover in '/.ijn g.to©l zitten en van Frankrijks Président 1 du Conseil is ni©t§ m«er over;- ik aie voor me een eellega-jeurnalist, een van de weinigen die in drie regels een beeje kolom zegt. — De toe^tand in Frankrijk? Zqo goed als hij sleehts wegen kan. De ggegt is voortreffelijk. Een oogenblik, O, maar een kort oagenbHk, hebben we hier het aetievo « défaitisme » gekend, maar dat is uit. Voorgoed. Zijn oogen llikkeren en zijn grijze snor beeft. — Ons materiaal is beter en talnijker dan ooit. Dit ig een oorlog van verwoes-ting en bet komt voorat op het mate-riaal aan, wat niets ?eggen wil ten nft' ( deele van onze magnifique sold&ten, ' want elk toestel, hoe vernuftig ook, ' moet ten slotte door menschen bediend worden... O, zonder Lenine en Trotzky I zou de oorlog gewonnen zijn ! Maar ' revolutiea komen ter wereld als sommi» } ge kinderen — onkele maanden te vroag. Onze toestand is daardoor een < oogenblik zeer moeilijk gewe»st, want wij moesten Italie met een volledig le- ( ger bijipringen op een oogenblik dat Duite&hland »ijn trnepen vrijkreeg van het O&stelijk front- i Hondirdduisend mm hebben wij naar ] Italie gezonden. Weet u wat dat zeggcn , wil ? Elken dag 1,500 waf«ns voor h un ravitaillement, En we zitten toeh al niet te dik in onze steenkool. Maar wij htb. ben on« or doorheen gefJ&yan en het of- « fensief in Italië ig gesblit- Zeggen ze bij 1 U noig, dat alleen de Duitsohers organi-teeren kunnfn 1 En Amerika zendt ons ; feregeld zijn trœpen. Hier -«• en hij nam een telegram van de tafel — ik krijg zoo juist bericht, dat er vannacht ' weer io,ooo m an zijn ontsoheept, Dat gaat zoo dag in dag uit door. Pracht- c kerels, die Amerikanen. c En plotseling van toon veranderd : f Weet u, dat er in Berlijn 50 tramlijnen f den dienet gestaakt hebben wegens ge* brek aan steenkool ? c A — Dat ziet er voor ons goed uit, zeg i ik. f De zaak Bolo voor 't Gerecht het sekwisitokium DE DOODSSTRAF GEEISCHT !\a eenige, §om3 hevîge ineidenten, wàs het getuigenvtrhoor in de zaak Bolo afploopeh, Luitehant Momet, d*ie in (ton krijgs-raad den zetel van het openbaar mini§-tane bekjeedt, verlangde eehter, voor-aleer hij zijn rekwisitorium uitsprak, dat de kapitein Bouehardon, de mili» taire ondereoaksreehter, gehoord werd, om nog toeiiehting te verschaffen over sommige punten, die nog twijfe.1 kon-den la ten beskan in den geegt der rech-ters,Kapitein Bouehardon veptelde hoe hij maandenlang in de duisternis rond-tastte, vruohteloos naar bewij'gen zoeht, die de algemeene overtuiging moesten komen staven dat Bolo een twjj-filachtige kerel wa»s. Want met de be#fce overtuiging kan 7elfs een krtjgsgereeht nie m and veroordeelen. Kapitein Bouchardon moe&t weten en bewezén zien of Bolo zijn millioenen binst den oorlog had gevonden. Zooniet viel er niets tegen hem te doen. Opzoeikingen in Italië leidden tôt geen uitslag. En eerst in September 1917, toen hij reeda sedert maanden zooht, vernam kapitein Bouchardon dat er reêds van in April een volledig verslag' besttond. Dan alleen was 't'dat de kapitein wer= kelijk zijn onderzoek kon aanvatten en dat hij atilaan al de medepliehtigen vond : CavalJini, itaHaansche voiksver-tegenwoerdiger, Porchère, expert-?re- kenplichtige, en den getuige Sottolana, den Itaiiaan^chen ténor, die Cavaiiini met de milîioenenvalies naar Bolo's woonet had vergezeld. Een onderzoekgeommisgie werd dan naar A mérite gezonden en van dit oogenblik af kon een magigtraat, die om zijne eer bezorgd was, er niet meer aan denken de zaajk daar te laten- Spijtig was het maar dafr de prefekt van politie aan het krijg&gereeht niet meêdeelde dat hij reeds een verslag over de zaak Bolo in handen had, Dan was het woord aan luitenant Mo met, die onmiddeilij'k de dood&stmf vnoeg voor Bolo, Hij zette varvolgens, nadat dit barde woord een diepen indruk in de zaal had teweeggebraeht, breadvoerig uiteen wat men verstaan moest onder de uit-drukking « ver&tandhouding met den vijand », door de beechuldiging tegen Bolo gebruikt. Hij bewee§ ten voile dat Bolo wel degelijk schuldig is aan « vergtandbou-ding met den vijand », Deze misdaad, j? inderdaad ©nafhankelijk van den uitslag waartoe zij leidt, Het is om het eyen of Bolo al bet Duitsche geld of een gedeelte &rvan hr<-.u aangewend voor eigen gebruik. Dit neemt zijn misdrijf niet weg, Zoodra er onderbandeling beeft plaate cî;t trepen met flen vijand, is de mi^daad fdàftf en mœt zij bestraft wordçn. — Een mœilijke kwestie bij u, die van de steenkool, Verlangt men hard naar den vpede ? -— Wij zijn het zat, M. le Président. De eene helft van on# volk, dat grof geld in den oorlog gemaakt heeft, om-dat er nietg meer san te verdienen is, en de andere helft, die onder den oorlog îijdt, omdat îum toestand met den dag pijnlijker wordt. Hij kijkt naar buiten en herneemt langzaam : — 't Z&\ nog wel een tijdje duren, Tenzij-,, — Tenzij !... — Tenzij het Duitiche volk tet insi«ht komt- Een volk met ongetwîjfeld groote kwaliteiten moeten ten slotte de oogen opengaan. M©(jhk^n de militairen de baas blijven -- walnu, wij gijn gereed sm den greoten sehok op te vangen. En wij zullen terugilaan, hard en raak. raak, dat dit de laatste oorlog zal ïijn. Van die plaag moet de menscïi* heid vœrgoed verlost worden. — En dan het groote verbonfi der vol-ken ? In Clemenceau's oogen komt een iro-ii«fth liehtje. — Het Volkerenverbond ? Giloeft u 3r aan ? In deze wereld, die gebouwd is >p het geweld? Toen de mensehheid roor het eerst het woord « Recht » litsprak, is er toen nooit meer onrecht ppleegd? Als de mensehheid nu het .voord « wereldvred© » uitspreekt, zal iet dan nooU meer « onvreda » zijn? , Waar de belangen zoo tegen elkaar in- : imi&ehen ? — Dan moeten de menschen veran-îerd worden, M. le Président. — Dat zal ik niet meer belaven. Ik sa,! tevreden sijn als ik het beltef, dat ^rankrijk zijn vrede slnit, dan vrede «■aar bet zijn bloed v»or geeft. En nu ,vilt u naturiijk on§ front en onze soL tetsn den? Hij drukt op de sohal. E^n op twee ttokken ziob moeilijk vôortbewegende îolonel verschijnt. < — Mon colontl, een uitstapje naar «en ^ ntemsant gedeelte van het front voor ' nnzen Hollandiohen vriand. Bon voya- 1 r© ! 5 .1 's Middags heb ik al een briefje, dat ? le tocht geregeld is — elke zaak, groot r >f klein, binnen drie dagen afdoen, is c le stelregel, die Clemenceau aan zijn c lepartement heeft ingevoerd en dien ik >escheidenlijk mijn Haagsohen vrien- 1 len ter navolging aanbeveel — en den c rolgenden morgen zit ik met den com- a nandant X, op den trein naar IJ.., z >rgeos aan bet front in Z- t ECHOS Het RpemeenseHe geud gestolen. — Over het Roemeeniehe goud, dat gelijk g«m«ld is, de Petrogradsehe Bolsjewi-ki in biflag hebben genomen, verneemt men het volgende ; Het gaat hier niet, gelijk de Pêtre* gradar machthebbers bluffend bewe* ren, om de geudgehatten van Roeme-nië- Men heeft hier t® doan met h#t goud van de Ro&mefenache nationale bsnk, egn naamlooz# vennaoteehap en zeer zeker een instelling van den e#r--gten rang. Deze bank heeft, toen de ver* overing van Boekarest dreigde, hwr goudvoorraden naar Jassy toverge-bra&lit. Toen men ook voor de veiligheid van Moldavie bleef vree^en, werd het goud, in Deeember 191©, van Jassy naar Mos'kou vervoerd, tk*t Een zaen van czaar Alexander II, — Sinds veli jaren woonde te Genève een Rus, die zieh Reginald noemde. «Deze heeft kortelings verzoèht Zwit-sersoh burger te worden. Toen hij zijn papieren daarvoor inleverde, bleek (het is een Duitsoh blad,dat dit verhaal doet) dat hij een natuurlijke zoon was van den vroegeren czaar Alexander U van Elusland. De nu reeds 50-jarige Ru$ had als meeder een in Petersburgsehe krin* pn zeer bekende Engelsche dame, die ^mstreeks het jaar 1800 een liefdesbe-trekking had aangeknoopt met den jzaar. Toen Alexander II vermoord was, be* 5af Mrs Reginald zioh naar het buiten* land en vestigde zieh in Zwitserl&nd. ; Hlaar zoon wil nu Zwitserseh bui^er worden. IN DUITSOHWANO De vooruitzichten op géldelijk gebied Kopenhagen, 13 Februari — Voigons 1 ie «èur^erzeitung» van Brftmen, heeft 1 rraaf Preysing in de Kamer van Beiô* ! «r. de verklaring afgekgd dat het, ' iuitSGh keizerrijk elk jaar elf miljards, tcht hond«rd en vijf en zeventig mil* oen, intrest te betalen heeft voor zijne 5 fthuld en dat het de belastingen sou ( noeten verh oogen met zestig per h on- 1 lerd, die thans slechts dertien per hon- ierd bedragen, , Indien men dus de betaling niet be- ( :omt van schadevergœding van den orlog, dan is de geldeiijke ondeirgang i an Duitschland onvarmijdelijk, ofwel al men genoodzaakt zijn een overgroote 1 ak? te stel le» or> het kapitaal 1 Een volk van haat en wreedheid In het «Btlgiseh Dagblad» ontleerit onze conffâtor Léonce du Cagtillon een ertikel van Sir Arthur Conan Doyle, den beroemden sçhrijver van «Sheriosk Holmes»- in de «Timeg» : Eèn Britfsh hoofdofficier, die sinds 1014 gewond was, verhaalde hoe bij met zijne medefevangenen na twee dagen zonder eten noeh drinkan te Keulen awnkwam. Daar reed een soepkantien op wiei m been en terug naar den trein, dooh de uitgaputte gewonden moehten geen druppel voeht nutten, Het was de foltering van Ton talus. In de stad hun-ntr gevangtnsabap weréen de engeluk-k?gen door eern dweepzuehfcig® bevolking langs aehter overvallen, Een der barakken van het kamp1 g$-raakte eens in brand- Het was nacht en du deirr was langg buiten gefleten. De ileuteî werd niet gevenden, Toen kroop een matroo® door een emal wnisterken, D« «ehildwaeht liep-naar hem. toe. De geluigen rifspen dat het bmndde. Niete te doen. De sohildwaeht stak zijn bajo-net door de keel van den Brit die anders le vend moeist verbranden. De ge venge-rien, die dezen barbaar zagen moorden, zv/oeren nooit meer gonade aan eenigeîi Duîtscher te schenken. De haat wordt van kindsbeen door leugens en 1 aster in elken Duitseher aan-gekweekt. Het gangehe volk haat, Men h&aft ongelijk aan verschil te maken tusschen Pruisische militaristen of pan-germanisten en het "puitsçhe volk. De Engels&he reehter Yeunger heeft but velgende, door de verklaringen van teruggekemen gevangenen, vernomen ; Een der gesohreven verklaringen be-wijst, «M het Duitseh Roode Kruis laag-heden heeft bedrevan. Het zijn geen af-zonderlijke gevellen- Een der verhalen spwekt van een zelf-de gieval als bedoeld hoofdoffiei&r aan Conan Doyle mededeelde. In elke ftatie, waar een buffet van eten, drinken met een apotheek door het Roode Kruis gehouden werd, wui-gerde men de Engelsohe gewonden te hetpen. De Duitseh# Roode Kruiwu?-ters gpot-te»! met de ongelukkigen, zeggend : « Niets voor de Engelsèhen ». Die hyenaa toonden eerst het voedsel aan de kiijgsgevangenen en s (opte n het dan weg, zgggende dat het niet be#temd was voor «hweinehundo. Die heksen schepten water en soep in kannen en goten die uit op he,t perron onder d# oogen van de- Bngelsehen. Z',j verhindefden het met ieheJdweor» den, dat iemand de gevangenen zou na» deren, Haie wreedhçid was ongehoord. Een Enfilseh officier verteide hoe een var die funen hetn eien glas water reik* le na er eerst in gespuwd ta hebben. Warmeer het gebeurde, dat een Duitseh officier een van die Roode Kruisdames beval jets voor de gavanse-ntn te verriehten deden zij het met#er» toornig gelaat en mopperond. 40 Britsehe officieren, te beginnen ■ van een luitenant-kolonel tôt de tweede ; luitenanten, 77 onderofficieren en soïda- ] ten hebben die feiten bevistigd. Vijftig tôt zestig zwaar gewonden ] werd en in veewagons tôt in den vu tet- ' dikken drek gelegd, zonder dat zij moch- < ton roeren. De lichamelijke pijnen werden nog < verscherpt door de zedelijke folteringen. J L>p aile staties werden de krijg;sgevan- 1 Çenen ten toon gesteld. Te Aken hitste i aen Duitseh kolcnel een mob van dron- 1 ken uhlantn en gpoorwegbedienden te* i l®n de gevanganeji op. Fijn gekleede i Himes huilden mede, teAvijl de school- ^ iengd aangespoord weird spotUedjes >e « eingen, t Te Torgua stapten dertîg officieran | ■iaor de stad met «n klevne waoht land-itormers. Het volk bield niet op naar «le x Brit ten te spuwen. Bij het verlaten van Ion trein had oen netta dame van uit 1 ?er> eerst© klasç© wagen een officier in 2 iet gelaat gespuwd 1 | Terecht stelt Cona^i Doyle voor al die r iaden van haat en wre@dheàd op de \ •uimste sohaal in gansch het Briteoh x ■ijk te doen kennen, vooral onder <ie v sinn Feinners, de pacifisten en de so* r îi^îisten. s De torpedeering van het hospitaal- 2 ichip de «Rewa» is een afschuwelijke tl iaad te meer op de lijst der onmensche- e. jjkheden. ° In de beetiale wreedheid der Teuto- d len ligt een drijfkracht die d© verbon- ri l6n niet genoeg gebruiken. U Onze regeering zoai er ook niet weinig d oordeel kunnen in putten. Waarom zouden ean aantal goede ge- p cozen verhalen van ontsnapte of vrijge- 1< ionien gevangenen en ontvoerden oieî t: kunnen verspreid worden onder de Bel gisehe uitgewekenen en in het léger zelf De «Telegraaf» meîdde nog dezer dagen op grond van vergefeeringen van naar Duitschland gelokte Hollandsebe arbeiderg, dat vele Belgen noodgedwon» gen als slaven bij Krupp moeten wer-ken en er mithandeld worden. Op Kerstavond werden nog 2S Vlsarnseli® burgers te Gent gefugiîleewJ «Is $e con» troleur der douanen te Maeseyk. De uit Duitsche gevangenkain^go ont-vluehte Belgen vertelîen van dê bar-baarschheid van het Himnenvoîk dsi door aile eeuwen door zïjpe wœ&Ahmi treurig vermaard is. Niet genoeg kunnen wij zijne bst* b-wsche daden in het îicht steljen- De Duitschers in Vlaanderen HOE HET MET HUN CEEST CESTCLO IS In onze beriehten over Duitsche déserteurs hebben we steeds Jsien doof» schemeren, hoe men aan de neiging lot desertie niet te veel belang hechten ni'mi. Zeker, 't aantal gevluchte Duitsche eoldaten is reedte wij groot, en i?e» len werden op lnm weg naar NederlanJ gevat, maar déserteurs overdrijven, om zich zelf te varsehoonen, als ze epreken van de groote massa, die hun voorbeeW volgen zal. Iedenc deseriemr u 1a vertelîen, dat er binnen enkele dagen een sterke groep kamecaden komt, als hij u ten minste niet wijs wil makeiv dat hij alleen ontsnapt ig- en er'.., zes of zeven aan den draad gjijn blijven han-genThans vetrneem ik uit de beste bron andere feiten, die duidelijk wij zen op de oorlogemoeheid van den Duitachen soldaat. Een Duitseh officier, die ook door die p.ioeheid aangetast was. v^haalde, he« bij een der jonggte tagenainvaHen su de Sû'nyne den scjldaten ©en ge^dea d/onk rhum beloofd werc]... na dea slag. De compagnie eisehte 4ie voor den aan val en met één dronk warçp de-man» sshappeh niet tevradm,*, Het flot wa§, dat ze dronken in 't gmecht gingen, Veel offifi&rcn in Vlaonderep verber--gen hun ontevredenheid niet over het -token in de «Heiraet» van de militaire parti i en 't bekende optreden tegenover invaîlieden in een verfadering te Berlijn heeft veel kwaad bloed gezet. En men vraagt zich af, waar het doorzetten van den oorlog toe leiden moet. Men weet hier wat een of fensief kost ! Het vertrouwen der troeipen wordl ook zeer gesehokt door de benoeming van talrijke jonge offieieren, die ?leeht? ten korte opleiding genoten, en al wci-fig gesehikt zijn e«n de mannen in den strijd te voeren, onder de heliehe artiL le rie der verbondenkn. Men lijdt ontzettend aan het front in Vlaandaren. In de loopgraven hetrschi le ratten-, de ongediert©, en de modde-r* plaag. Dat zijn drlé slechte zaken, zegt :1e Duitsche soldaat, maar de ergote is -og «die verdammten Engelen», waar-xiee hij de Brittm bedoelt, die hem een reweldige vijand geblekon zijn. Vej'dor aat de artillerie de Duitschers nooit meS •net.,. Ze hestrijktde wegen, waarlangs lot etan en de munitie wordt aapga-,'oerd, de s^^oorlijnen, de kwairtieran.d# lepots, en de vliegws gencoren zieh r,ao veinig, dat ze boven de troepen zoo îaag la len, dat ze dezen met mitrailleurs te» ;chieteri kunnen. Een reden tôt voorWa-■ende ergernis is de snelle bekendheid tau den Engelschen kant mat zoovoei duitsche aangelegenheden. Een gene-aal varhuist voor de bommen,,, een jur later bestoken de vliegers zijn riieu\w erblijf. Troepen komen in een gebouw ian; even lator zijn de Sngôlsche vîiP-'er> daar. En officioren beweren ro.id-lit, dat er in hun troepen spionnen moe-en zijn, die zieh als Duitsoliers kunnen ■oordoen ' Voeg bij dat ailes 't gehrek, want cte )uitsche soldaat wordt tegenwoordig eer ondej'voed. Veel m&nsohappen aan m <ien nacht op roof uit «n w© ver-ernen daamver klachten der burgenj oowel uit Noord-Frankrijk als uit 'l&anderen. Te Thorhout werd m e«a rerkhuis ingebroken. Duitsche solda.ten oofden er "s nadits drnfriemen, geread* chappen, koper, enz, 't Was gèén op-isching, maar gewoon p©rsoor.Hjke iefstal. om de artikelen aan opkcepers i verkoopen. De eigenaar hoorde het erucht en betrapte de dievôn. Op de j-mmandantuur wees men hem af met eze woorden; «Ge moet u tôt hun régi-îoretscommandant richten», OogiJuikend-lat men veel diefstallen toe, omdat men e:i geest der troepen vreest. Rond Roussalaere miste een boer kfjî-en. Den volgendlen naoht hielden de mdman en zijn zoon de waoht. De laïste met bi,U wwar®nd, Ze , ^ -f

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes