Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1309 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 05 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d21rf5mk6v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1^8 JAAR C ANC, Nr 709, ÛÛN DEftDAC, 18ÔCT OBER 1017. HET VADERLAND LBeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dlenstaanbiedingen : voor gereformeer- Belgïsch dagblad, voorloopig te Parïjs, 3, Place des Ûeux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hct nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 23. Elders 3.00 f] P OP HET WESTERFRONT Beschietingen rood Kortrijk Verrichtingen in Beigië I Nancy beschoten door Duitsche vliegers Ip 16 October zijn de Britsche pa ljen op het gevechtsfront bedrijvif eest en zij namen gevangenen. D< lîerie was van beide zijden zèer be vig. Daar het weder opgehelderc i, gelukten de Britsche troepen erir ihietingen te ondernemen. m afdeeling troepen uit South land drong gister nacht in de Duit i loopgraven binnen, rond Rœux berokkende verliezen aan den vij 3n andere aan val, die ondernomer d door de Britten tijdens der tit, heeft als gevolg gehad dat tal e gevangenen genomen werden. en sterke vijandelijike afdeeling, di< len morgen poogde de Britsche lij , ten zuid-westen van Acheyille te îiken, werd verdreven door he r van het voetvolk en de machiene eren. e Britsche vliegers .hebben me mrelgélukken hun beschietingen onder lomen. Zij gelukten erin talrijke foto'i >p te nemen en den vij and te besto Een door het vuur der machienegewe en. Er werden twee bommen uitge rorpen op eene belangrijke Duitschi minitiestapel plaats nabij Kortrijk. E werden ook bommen uitgeworpen oj içrscheidene punten van de eerste vij !delijke zone. Drie Duitsche vliegtuigen werder îrgehaald tijdens luchtgeveohten er ee andere waren genoodzaakt in ont iderden staat neer te dalen. Drie Britsche vliegers worden ver DE TOESTAND 5edert vier-en-twintig uren is d ililerie-bedrijvigheid nog verdubbelc »P het front in Vlaanderen. IVolgens het Duitsch bulletijn was zi Ij zonder hevig tusschen Poelcappelli m Gheluvelt. |Ten noorden van de Aisne, is de be Ihieting, die een weinig verzwak tas, terug zeer hevig geweest, in d< «ktors van de Chemin des Dames. i- De vijand heeft aanvallen onderno-g men tegen de Fransohe stellingen van le Bray-en-Laonnais en ten zuiden van e- Adler. d Hij werd overal verdreven door het n spervuur der Fransche troepen, alsook door de tegenaanvallen die ondernomen i- werden. ■t- t FRANSCH LECERBERICHT j! VAN DEN NAMIDDAG In Beigië hebben onze patroeijen tij-n dens verkenningen, een dertigtal ge-n vangenen genomen. 1- Wij hebben talrijke aanvallen ondernomen ten zuid-oosten van Juvincourt, ie op den berg Corniliet en op het fronl j- ten noorden van het bosch Le Chaume, e in deze streek is de artillerie-bedrijvig it heid zeer hevig geweest. 3- Wij zijn er in gelukt een aanval te ondernemen tegen de Duitsche loop-3t graven in de nabijheid van de hoogter r- langs de Maas. Er werden gevangenen 's genomen. o" Er is niets bijzonders te melden op e- het overige gedeelte van het front. e- îe LUCHTVAART ''r Rond 19 uur, hebben vijandel'ijke vliegers met aile geweld Nancy bescho" ■)" ten. Men spreekt over talrijke slacht-offers onder de burgers (10 dooden en n een veertigtal gekwetsten). î1 Op 15 en 16 October, werden vijf Duitsche vliegers vernietigd, vier dooj? onze vliegers en een door het geschut r" van onze kanons. Twintig vijandelijke vliegers werden neergehaald in ontredderden toestand. Ic ten gevolge van luchtgevechten. rl De krijgsstellingen van Volklingen de statiën van Diedenhove, Mézières lez-Metz, Woippy, de fabrieken var ^ Hagandange en deze van Rombacfc werden hevig beschoten. j! BRITSCH LECERBERICHT le VAN DEN NAMIDDAC Er is niets bijzonders te melden. rat ze met onze Koolmijnen doen Wij hebben hier reeds medegedeeld oe de Moffen onze eens zoo bloeiende ijverheid ten gronde riohtten door het ïvorderen van aile fabrieken en ma-îionetn, of door het vernielen van de 'erktuigen diie baldadig stuk worden islagen om er einkele kilogramm'en métal uit te smelten.Wij hebbenverhaald )e onze prachtige waud«n en basschen esloopt worden, hoe die trots van ons nd voor menschengeslachten vernield 'ordt, zonder dat de barbaarsche over-'eldiger zioh ook maar in het minste ekommert over de noodlottige gevolgen ie dat ontbosscihen op> ons klimaat en p ons ecomomisch Ijeven hebben moet. 'ie noodlottige gevolgen hebben zelfs iet lang op zicJh doen wachten. Ieder-in weet dat, als er boom en op de dijken m kanalen en rivieren geplant wor-en, zulks vooral dient omdat de worte-» een uitstekende versterking van den ijk vormen. De Moffen schijnen zulks iet te weten: of liever er zich niet om ekommeren, want in het noorden van jmbuirg hebben reeds uitgestrekte dijk-^uken plaats gehad, die uitgestrekte slden onder water zetten, en zoo den 'gemeenen nood van dezen tijid nog ingen vermeerderen. Verder hebben wij onlangs heel de ?anisatiô van het Duitsch bestuur uit-mgezet, al de raderwerken bloot ge-gd van die verdTtukkinigsmachien, die >t de laatste levende krachten uit volk 1 land perst; wij hebben de a r heid 3-mbten aan den gang gezien waardoor 6 opvorderingen door den dwangar-eid geregéld worden. Heden zullen wij 'U eens zien wat er met onze koolmij" fin gedan wordt. -N Dit dê inlichtingen, die de regeering ! Havre uit goede bran ontvangen heeft lfer den toestand van sommige koolmij-«n in bezet Beigië zou blijken dat de talo opbrengst kolen daar ongeveer - h, bedraagt van wat er in sewonen, tijd opgedolven wordt. Daar deze laatste hoeveelheid ongeveer 23 miljoen ton bedraagt, kan men de tegenwoordigie dus I op ongeveer 13,8 miljoen ton schatten. ! In de koolmijnen uit de streek van Charleroi, bedroeg de opbrengst in 1916 ongeveer 5,300,000 ton, en 20 p. h. van 1 deze totale opbrengst werd door de Duit-3 schers opgevorderd. Tijdens den eersten t semester van het jaar 1917 werden er - slechts 2,380,000 ton opgedolven en 32 3 p. h. van deze hoeveelheid werd door de î Duitschers opgevorderd. Voor den twee- ■ den semester mag men zeggen dat de 1 opbrengst nog fel verminderd is, terwijl i de opvorderingen tôt 36 p. h. gestegen ; zijn. Zooals men ziet zal er ten slotte l nie't veel meer overblijven voor de be- - woners zelf. ! In sommige koolputten hebiben de i Duitsche opvorderingen tôt 80 en 90 p. i h. van de totale opbrengst bereikt. De . Duitschers betaalden de volgem.de prij-ï zen voor de kolen die zij aldus kwamen ■ weghalen : 52 frank voor de «musschen-i koppen»; 39 fr. 50 voor «tout venant». • Men weet dat het publiek dat een ko- ■ lenvoorraad wil opdoen, verplicht is dezen aan de koolputten zelf te komen ha- ; len; daar de menschen tegenwoordig . niet al len over kar en paard beschikken, i ziet men ook de zonderlingste voertui- • gen aan de koolputten aankomen, en is ! het ook geen zeldzaamheid dat men i soms uren ver komt met een ossenkar, | ; met een stootwagem of een kruiwagen om toch maar wat kolen macjjtig te ! worden. Inderdaad, in de steden gaan ■ de kolen tegenwoordig een ongehoord ■ hoogen prijs; dat komt doordat de Duit-s schers een groot getal schepen en ande-: re middelen van vervoer hebben opge- ■ vorderd, zoodat het haast onmogelijk ge- ■ worden is om nog de kolen te vervoeren ■ die de bevolking voor haar verbruik noo-dig heeft. Die bestuurders van de kool- ' putten ook, bij het verkoopen van hun opbrengst aan het publiek, stellen zich ■ met een geringe winst dan voor den oor-log tevreden. De winst die zij makert ■ dient alleen om de arbeidsloonen te be-! talen en om liefdadige werken te onder-i steunen. Bovendien zullen de bestuur-, ders van de koolnutten, de latere bud- getten belasten met de kosten van di voorbereidende werken, die tegenwoor dig wel met nul gelijk staan, doch waa: men siteeds rekening mee moet houden Inderdaad, sedert twe© jaar en half kat men geen voorbereidende werken mee uitvoeren; men boort gieem put.ten mee en men legt geen groote dwars-gaar. le rijen meer aan, omdat de Duitscher; slechts het gebruik van springstoffei voor de dagelijksche vordaringen toela ten. Het gebrek aan oliën en vetstoffen hun slechte hoedanigheid en hun hoogi kosten, vormen een zwaren last en ver minderen de voortbrengst, terwijl he sleet buiitengewoon groot is. o- De koolmijnen hebben langen tijd ge m aarzeld oui te weten of men al dan nie m het werk zou voortzetten; zij hebben e: toe besloten om hun arbeiders zoo vee et mogelijk tegen de ontvoering.en, en te >k gen de «vrijwillige» inlij,vingen te be in schutten;om hun installâmes voor de toe komst te bewaren, om de ondersteiu ningsfondsen te stijgen, en om het le ven in het land te houden. Als wij nu de koolmijnen uit het lanc ij- van Luik in oogenschouw nemen, stel ;e- men vast dat ook hier de toestand zee: netelig is. In de koolmijn Le Hasard, wa ir- ren er voor den oorlog 750 arbeider; ■t, werkzaam in de putten. Hun getal i: nt tegenwoordig op 300 gevallen, en d e. meeste zijn alleen des daags werkzaam g- Do opbrengst is er van 1000 of 1100 «ber laines» op 600 daags gevallen. Daar ool te zorgt de maatschappij zooveel mogelijl p. voor 1iaar personeel. Iederen dag krijg an de arbeider die in den put daalt eer sn goed klaar gemaakt stuk vleesch. Laa ons terloops opmerken dat de «Unioi sp Charbonnière», uit het bekken van Luik in de briketten-fabriek van Le Hasard die tegenwoordig niet meer werkzaan is, eene stoom-siroopfabriek hebben in gericht, die vruchtensiroop vervaardig 0- voor al de arbeiders van de «Union». Ii !t- de koolmijn «Bois de iMicheroux blij 3n ven er nog 200 tôt 300 aan het werk vai de 500 voor den oorlog. De opbrengst i; jf er nog van 400 tôt 500 «berlaines». Vai 15 Juli tôt 1 Augustus hebben de Duit ut schers gansch de voortbrengst van dezi mijn opgevorderd. 311 — • ■■■ ■ ■ î , Uit Duitschland onisnapl i i Een van onze dappere soldaten, die te Namen werd gewond en gevangen gemaakt, verhaalt in de volgende regels zijn ontsnapping uit het kamp van Goettingen. Op het oogenblik van de mobilisatie deed hij zijn voorbereiding tôt de Militaire school; hij rust nu even uit van het lijden zijner langdurige gevangen-schap en heeft nog slechts een verlan-gen : Zoo spoedig mogelijk naar het front terug te keeren. In Februari 1. 1. was ik gaan werken bij een boer, op enkele kilometers van C..., om zoo mijn ontsnapping te ver-gemakkelij'ken en mij het noodige aan te schaffen. Het was reeds de tweede maal dat ik aldus boerenknecht speelde; in 1915 werd ik er door de Duitschers toe ge-dwongen. Het was met een mijner makkers dat ik het de eerste maal be-proefd had. Het viel mij zeer hard, te meer daar ik vrœger nooit handen-arbeid had verricht; ook had ik niet weinig moed noodig om mij niet te doen terug zenden naar het kamp, door dien eHendigen boer, die mij voor zijn profijt water en bloed wilde doen zweeten. Wij waren met 18 Belgen en 3 Rus-sen gelogeerd in eene zaal op het 2e verdiep. De Moffen hadden dikke ijze-ren staven aan de vensters doen zetten met slechts 5 centimeters tusschen-ruimte. Gelukkiglijk hadden zij een rond venstertje vergeten dat aan den achterkant van het huis uitgaf. Het was langs daar dat ik op een zekeren nacht schampavie speelde, in Duitsch student verkleed. Een schildwacht sliep dat hij snurkte, in de zaal naast de onze. Ik nam afscheid van de makkers, die mij allen eene goede reis toe wen-schten. Een van hen scheerde mij de snor af; een andere wisselde mijne laatste gevangenenzegels uit, en de meest stoutmoedige kroop tôt op het dak om mij, door middel van eêne la'n-ge koord, mijn valies over te geven. Zoo was ik op reis naar Holland. Ik veriiet de plaats terwijl ik « Deutschland iiber ailes » neuriede ; het was de beste wijze om daar weg te komen zonder te worden tegengehou-den door een schildwacht die ik op weg ontmoeten kon. Ik zou er, voor eenige uren ten minste, goed als een Mof uitzien, om later voor de tweede maal ons gemarteld Beigië te kunnen verdedigen. Na zoo twee dorpen te ziin fi doorgetrokken kwam ik aan de stad N. > waar ik mij tôt 7 uur in de bosschen ,r schudl hield. Daar de trein vertrokken i. was moest ik wachten. Toch nam ik n mijn koepon : De trein was stampvol. Ik sprak zoo weinig mogelijk en deed ^ alsof ik sliep. Te B.. aangekomen, ver-^ trok ik naar O.., waar ik om half tien n 's avonds aankwam. Des Zondags was n er geen trein meer tôt aan de grens; ik l" moest er dus voor zorgen ergens een '' onderkomen voor den nacht te vinden: " Ik ging logeeren in een hôtel dicht bij I het station, onder den naam van Hans Bocherding. Den volgenden dag, rond half zeven, kwam ik te 'W... Het station was be-T waakt; men moest langs een eerste deur 31 waar men zijn koepon aan eerte vrouw L afgaf, dan langs een tweede, waar men i. zijn paspoort aan een schildwacht too-nen moest. Ik geluktë erin de waak-zaamheid van den Mof te verschalken 3. en ongemerkt door te geraken. Een groot gedeelte van het werk was ^ gedaan; toch bleven er nog ernstige ^ moeilijkheden te overwinnen. Verschei-r dene uren lang moest ik rond loopen in l- een zeer gevaarlijk gebied, dat voort-'s durend bewaakt werd door de grens-;S wachten, de tolbeambten en door bere-e den patroeljes. / Bovendien was een vreemdeling een zeldzaam iets in dit kleine plaatsje. k Ook werd ik weldra het voorwerp van rt de algemeene nieuwsgierigheid; al de n blikken vestigden zich op mijn per-soontje. Langs het noorden bereikte ik n het open veld, want het ware onvoor-; zichtig geweest recht op het Westen {' toe te stappen. Ik was sedert eenigen n tijd in voile veld, toen een knaap op !_ mij afkwam en mij aansprak. Hij rt vroeg me of ik geen hooiwagen had n zien voorbijrijden en waar ik naartoe j. ging. Dit was waarschijnlijk slechts n een list, want de dagbladen beloofden s 50 mark, en meer nog, aan de perso-n nen die er in geluikten ontsnapte krijgs-t- gevangenen aan te houden. Ik gelukte g er in van den jongen los te komen en verborg mij tôt tegen den nacht in een sloot. De hemel was helder en schit-1 terde van sterren. Ik moest mij zelfs tniet van mijn kompas bedienen om mijn weg te vinden; de Poolster was voldoendé. Na mijn laatste sigaretten te hebben :e opgerookt en mij van mijn valies te n hebben ontlast, zette ik mijn groene 3" pet van het Atheneum op en richtte mij n naar het westen. Op een gegeven oogenblik zakte ik tôt over mijn knieën in e de moerassen, doch ik gelukte er in er i" zonder letsel uit te geraken. j1 Ik stapte verder door in de richting " van het westen, en steeds dwars door , de velden. Plots kwam ik aan eene ri-' vier die ik wel al zwemmend moest over steken,daar al de bruggen bewaakt n waren. Haastig maakte ik een pak van n mijn kleederen die ik in mijn regen-mantel wikkelde. Terwijl ik het pak n met de rechterhand boven water hield gelukte ik er in, niet zonder moeite» k over de rivier te komen. f Ik bevond mij in voile polderstreek, ;* met aile tien meters een breede sloot f waar ik over springen moest. Meer dan 3" eens miste ik mijn sprong en werd nat ,e tôt op de huid. Ten slotte bereikte ik toch de grens, na op een dertig meter afstand langs een Duitsche schildwacht }e te zijn geslopen. ir Ik bemerkte onmiddellijk de mijlpa- n len, die rood en wit geschilderd wa" ren; in Duitschland waren deze allen 3. van steen. Dan zag ik op een uithang- 3» bord « Rijwiel-reparateur ». Het was L Vlaamsch, ik was dus in Holland. Ik n klopte aan eene deur : Een oude vrouw kwam open doen. Ik vroeg haar n of ik mij wel in Holland bevond en op n haar bevestigend antwoord begon ik de t «Brabançonne» te zingen en «Deutsch- n land unter ailes ! » Zij stuurde mij h naar een rijken boer, met de aanbeve- p ling niet meer over den sloot te komen. {. ik werd op prachtige wijze ontvangen ; door mijn gastheer ,die mij linnen en il kleeren verschafte. Gansch den dag e deed ik niets anders dan eten en drin- e het huis die uitgaf op de baan van e h et huis die uitgaf op de baan van ■t waar ik de moffenschildwachten op !- den w&l kon zien heen en weer wande- 1. len- Dat is het verhaal van mijn geluk- k kige ontsnapping uit het kamp van ; Goettingen. ,p I ■■■ NIEUWS UIT BEZET BELGIE i £• <£><&•£><& ( AH7WERPEN 1 DE t GEMEENTELMKE BEVOORRADINC , TE ANTWERPEN ; (Eigen bericht van « Het Vaderland ») 1 De Stad heeft voor haar bevoorra-; ding 85 hectaren aardappelen doen I planten. Men schat den oogst op onge-' veer 20,000 kilos per hectaar, wat dus een totaal opbrengst van 1 miljoen 700 duizend kilos zou geven, 't is te zeggen ! ongeveer één tiende van de hoeveelheid - die de bevolking noodig heeft. Twee r hectaren betteraven zullen ongeveer een ! gemiddeld van 115,000 kilos opbrengen. . Negen tôt tien hectaren boonen, heb-. ben ongeveer 12,000 kilos opgebracht. [ Drie hectaren erwten geven ongeveer 4,500 kilos. Verder heeft men 21,000 kilos haver 5 geoogst, 12,000 kilos paardenboonen; 600,000 tôt 650,000 kilos raapkoolen, en ,meer dan 25,000 kilos wortelen. De totale oppervlakte veplant terrein is 175,000 hectaren. Gezien den goeden uitslag door deze proefnemingen bekomen, hoopt men toekomende jaar ,nog een veel grootere uitgestrektheid gronds te beplanten; men hoopt tôt 1,800 en zelfs tôt 2,000 hectaren te gaan. Bovendien is het aandeel van de Stad, in het kapitaal van het bureel voor aankoopen, van 10 op 15 miljoen gebracht. En zoo de Stad dit jaar, door haar beplantingen, reeds een tiende van den noodigen voorraad versohaffen kan, zoo hoopt ze dat toekomend jaar reeds l in veel ruimere mate te doen. HET VEE Den 7 September werd te Weelde eene veemarkt gehouden voor de ge-meenten Poppel, Weeldedorp en Rae-vels. De Duitschers hebben al het ter markt gebrachte vee (meer dan 300 beesten) opgekocht. DE BOEKWEIT De Duitschers bieden tôt 300 frank voor 100 kilos boekweitzaad. DE TELECRAFISCHE VERBINDINC 1 De telegrafische verbinding tusschen 3 Weeldestatie en Weeldedorp is afge-: schait. ) OPEISCHEINCEN 1 Te Esschen zijn aile landbouwge" r reedschappen, zooals gaffels, bijlen, schoppen, zagen, enz., opgeëischt. I HET SCHRIKBEWIND Priester Gust. Simons, professor aan t het Sint-Gummaris-college, te Lier, is t tôt 10 maanden gevang veroordeeld en 1 naar Duitschland ontvoerd. De heer J. Stakenborgs, handelsrei-c ziger te Turnhout, die in een verspie-1 dingszaak betrokken was, en tôt de ' doodstraf was verwezen, heeft zijn straf zien veranderen in levenslangen dwangarbeid. 1 DE COEDKOOPE SPIJSHUIZEN t In de goedkoope spijshuizen te Turn* . hout worden middagmalen verstrekt r tegen 50 centiem per persoon en per t maal. 9 RMAHjâL.WT' DE DUURTE DER LEVENSMIDDELEN De vorige week heeft men te Brussel voor eene roode kool fr. 2.25 betaald en voor een kilo gesmokkelde boter 30 fr. DE STEENKOLEN Bij het naderen van den winter tracht iedereen, die tenminste in de ge-legenheid is, de noodige brandstoffen op te doen. Sommige gewetenlooze ke-rels van de gelegenheid gebruik ma-kende vragen dan ook ongehoorde prijzen. Dagelijks kan men op het kruispunt der steenwegen van Vleurgat en Waterloo tal van karren zien staan» beladen met de zoo zeer gewenschte brandstoffen. De handelaars wachten gerust den kooper af aan wien zij de kolen verhandelen tegen 200 frank de ton en nog meer. Wat meer is, verkoo* pen zij gewoonlijk hun last voor 2,500 . kilos, terwijl bij nader oîiderzoek er , slechts 1,800 tôt 2,000 kilos op geladen ligt. DE AARDAPPELKWE8TIE Nog nooit heeft er zulke jacht naar aardappelen plaats gehad. Het is al erger alsof Assche, Beckerzeel'en al de omliggende gemeenten bedevaartplaat-sesn geworden zijn, waar de stedelin- 4» »>»>»>»>♦> - ■ ■■•* ■ kan die menschen weerhouden, noch de groote afstanden, noch de veel-eischendheid van den landbouwer, C noch de bedreiging der politie ! Waar is het, dat hongerige magen niet hoo-I ren. Van den vroegen morgen tôt den a_ laten avond gaan zij langs wegen en n katen op zoek naar de onvindbare knol-e_ len. Het is dus niet te verwonderen dat de boeren van die gelegenheid gebruik J(J maken om ongehoorde prijzen te vra-,n gen. n 0 y-, d DIEFSTAL VAN ZILVERWERK ;e n Alvorens naar het buitenland te ver-^ trekken, in Augustus 1914, had de heer B...., verschillende reiskoffers met zil-t verwerk in het Hôtel Centrail te Brus- ' ir sel, ter bewaring achtergelaten. Men heeft thans vastgesteld dat de koffers 3r opengebroken zijn geworden en al de inhoud ter waarde van 25,000 frank ge* ;rj roofd werd. n AKKELICE ONTDEKKINC Uit de vaart van Charleroi te Molen* se beek werd een afgesneden vrouwen-:n hoofd opgevischt. De akelige vonds' re werd naar het kommissariaat der Her-1; toginneplaats overgebracht. Een onder )0 zoek is ingesteld en men denkt op he1 spoor te zijn van een vreeselij'ke mis-le daad. el ,n DE RAZERNIJ De razernij is volkomen verdwenen, ir schrijft « La Belgique » van Brussel. în Men moet dit resultaat toeschrijven aan a, de krachtige maatregelen die werden is getroffen en uitgevoerd. Nochtans is het verminderen van het aantal hon-den een belangrijke factor in deze re-sultaten.îe ^ ■ ■■ -WVWV^ ■ ■! m i Mit BHBHHB Vandaag begint op onze tweede blad-zijde ons nieuw mengelwerk, dat even-lk als « Het Kind met den Helm » aan onze lezers ongetwijfeld evenveel be* 0 lang zal inboezemen. ™ Be Huf vaa Wartje Nulpb Een kleurrijk, afwisselend, geschied-kundig verhaal uit de zestiende eeuw, e- waar zich het vertellerstalent van den a oudste der gebroeders Snieders, onze ' nietgenoeg gekende volksschrijvers, ten voile doet gelden. 'Willen onze lezers in het binnenland in het regelmatig kunnen volgen, is het jg nu tijd om een abonnement te nemen. ,n Leest en doet uw vrienden iezen : (i. DE HUT VÂN WARÏJE NULPH ^ * ■ ■ WWW ■ ■ ■- n V00R SOLDATEN EN VLUCHTELINGEN r — kt DE VERCOEDINCEN 3r Ik geef hier onder (volgens de officieelc vertaling van het ministerie van binnen-landsche zakeri) den tekst van het be~ sluil-wet in zake vergoedingen. Verscheidene van onze lezers vroegen ons om die schikkingen; het kan allen el nuttig zijn ze onder de hand te hebben: r Te beginnem van 15 October 1916 zullen de volgende vergoedingen betaaM worden door het Ministerie van Binnen-landsche Zaken aan de families der mi-3r litairen en van een lageren graad dan officier welke ze zullen aanvragen. e" I. — Dagelijksche vergoeding i. — Indien de militair gehuwd is 1 fr. 25 aan zijne vrouw. ^ 2. — Indien de militair gehuwd is en 1, kinderen heeft (wettige of erkende) : 1 fr. 25 aan zijne echtgenoote, Verhoogd n van 0 fr. 50 per kind van minder dan 16 le ]aar of gebrekkelijk. le 3. — Indien de militair enkel kinde-¥ ren heeft (wettig of erkende) : 0 fr. 50 )0 per kind van minder dan 16 jaar of ge-ji" brekkelijk, aan den persoon die er den n last over heeft. 4. — Indien de militair noch vrouw, noch kinderen heeft : 1 fr. 25 aan zijn vader of aan zijne moeder, indien de Lr vader niet leeft. il 5. — Indien de militair noch vrouw, le noch kinderen, noch vader, noch moeder t- heeft, maar indien hij een of verscheide-i- ne broeders of zusters, weezen, gebrck-ts keliike of minder dan 16 jaar heeft. eene

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes