Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

339 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Decembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 06 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fq9q23s527/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■UH 11 11 ®r ' ! Il; ■M mm m wÊ ■ Ss WÊÊm HH ■« WÊÊÊ ■ m flB rai HBF Kieme aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij cvereenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écns, 3 LEO YÂN GOETHEM, Directeur Het nummor ; 5 centiem (Front en Fraukrijk). 10 centiem (andere landen). Per raaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 ft1. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. IDE RUSSISCHE ANARCHIE le weerstanl lep île Uillsten De koudîng van de Vereenigde-Staten »" vww • Ijonden, 1 December. — Volgens een ilbericht van Petrograd aan cîe Sxchange Telegraph » zijn er sleehts ee.legers op vijftien, die de overheid î Kylen-ko erkennen. De dertien andere blijven getrouw 1 Doukhoninc. CEBEURTEN1SSEN VAN MOSKOU Jetrograd, 1 December. — Een be-htgever uit Petrograd meldt : )e dagbladen hebben overdreven .nneer zij spreken over de sohade die Moskou berokkend werd. Het Kremlin zou weinig besehadigd worden zijn. 'n het middengedeelte van de stad rden eenige hôtels vermetigd en en-e huizen werdn in brand gestoken. )e Bolcheviks maakten gebruik van a artillerie. Weinig obussen, die hun •1 troffen, vielen op de stad neder. lurende zes dagen en zes nachten rd ér met hevigheid geschoten. Er ren natuurlijk slachtoffers, bijzon-■lijk wanneer het vraagstuk van den penstilstand besproken werd. Vanneer deze besprekingen een uit-g hadden bekomen, werden er in de îten eenige geweerschoten gelost. Er s toen veel volk en er ontstond een jotpaniek. Er werd opnieuw met ge-etd geschoten en toen werden een jïlal duizend personen gedood. EN WIL GEEN WAPENSTILSTAND OP HET ROEMEENSCH FRONT Ht Jassy wordt gemeld : )e Ibissieho. artillerie heet't vi.|and<> jijkc troepen beschoten in de vlakte ran Trotus en de verrichtingen van den tegenstrever werden tegengehouden te Garlesti en te Crangeni. Vijandelijke groepen, die poogden te verbroedercn werden verjaagd ,voor namelijk in de streken van Halta, Valent en Bmïla. ■Stockholm, 1 December..—• Volgens een snelbericht uit Haparanda hebber de Rnssische troepen op het Roe ' meensc'h front met krachtdadigheid verzet aangeteekend tegen den wapen stilstand. Zij hebben zich onder het be Ivel geplaatst van generaal Doukhonine. DE WAPENSTILSTAND WORDT BESPROKEN OP 2 DECEMBER Het is vandaag, 2 December, dat de vcorwaarden van den wapenstilstand zuilen besproken worden, onder de pziiP.len van Ru si and, Duitschland, fen Oostenrijk-Hûngarije. Oostenrijk jheeft dais insgelijks de uitnoodi-ging van fie Russische regeering [aanvaard, en het heeft de verklaring pfgelegd dat het wenscht dat er onder- \w\ ——• i handelingen gemaàkt worden met al de ! Staten die bereid zijn den vrede te be-i komen. Graaf Czernin heeft aan de Rnssische regeering een bericht gestuurd waar-door hij vast stelt dat hij de onderhan-delingen goedkeurt ten einde zoo spoe-iig mogelïjk een wapenstilstand te bekomen.VERZET VAN DE VROEGERE RE-' GEERING TEGEN DEN AF-ZONDERLMKEN VREDE Socialistische ministère die nog in vrijheid zijn hebben met hevigheid prétest aangeteekend tegen de toeeigening van de regeering door Lenine. Zij stel-len vast dat in geval de pogingen om een wapenstilstand te bekomen niet met aile geweld tegengewerkt worden in het land en in het leger, zij aile middelen in 't werk zuilen stellen om Rusland in de slavernij te brengen. SIBERIE W!L ÛNAFHANKEL5JKHE1D Londen, 1 December. —- Men meldt uit Petrograd aan de « Daily Mail » : Volgens bërichten die te Petrograd aangekomen zijn, zou Sibei'ië zinnens zijn zijne onafhanke 1 ijkheid te verkîa-ren. Er . zouden reeds minislers be-uoemd geworden zijn. Deze zouden hun dttingon houden in het Paleis van den Toeverneur te Omsk. TE HONGERSNOOD TE PETROGRAD Geneve, 1 December. — Volgens de .Duij ïho ïa^ad-j•'..<?-ctdpp..Jafiluogui-■jen ingèricht, die op sommige plaatsen 'ol ware onlusten aanieiding g'aven. Bakkerijen en winkels van levensmid-1e le n werden geplunderd. De oorzaak van dezen opstand is daL er geen be-voorrading meer aankomt en dat de bevolking aan hongersnood lijdt. DE HOUDSNG VAN DE VEREENIGDE-STATEN JEGENS RUSLA'ND Washington, 1 December. — De « Associated Press » meldt dat de regeering verdraagzaam gestemd is jegens Rus-'and. Zij heeft de verklaring afgelegd dat zij geenszins het inzicht had Rusland als een vijandelijke natie te be-schouwen, zelfs in geval de wapenstilstand zou aanvaard worden. De gezanten van de Vereenigde-Sta-ten te'Parijs, worden gelast deze hou-ding kenbaar te maken aan gansch de R.ussische bevolking. De overheid van Washington beweert dat de houding 1er Vereenigde-Staten zoo is omdat deze 1 de overtuiging hebben dat een groot ge- 1 leelte van Rusland niet eensgezind is 1 met de Bolcheviks, wier bijval nog niet ■ verzekerd is. ( || Deze verschrikkelijkû oorlog heeft p-'ii meniçte vormen van liefdadighedd poen ontstaan; de besoheiden onder-stand is daa,r misscihien ©en van de edel-Ite vormen van. [ Het werk, door onze landgenooten op-pricht en waarvan de sociale zetel zich y Brussel bevindt, met afdeelingen te J'iik, te AntwerpÂi en, te Rotterdam, is ■geplaatst onder de beB&beirâiing van ®MevTouw de gravin de Hemtn court de ■f'i'ùnne, gToot-meest'eres va.n het Huis Komingin. [ Het eerekomiteit is aldus samenge-■ÊWd : Voérzitstér, markiezin de Bau-f-onder-voorziteter, barones de »eeckman. I Het uitvoierend kamiiteit als volgt: Al-■Kemeéne vooraitster : Mevi'ouw Haps-Krauenberg; algemeéne secretaresse,Me-■lîtier B. Verliaeren; seoretaresse, me-■u!_|_ei' M. Lainme; sahatbewaarster, me-■ llî|er H. Gartuyvels: economen, me-»tfers A]. Pn N." Aubry. t-Werk van dwn bescheâden onder-^ *n Augustus 1914 te Brus-vereienigde het een groep dames en jonge meis-c-f.întf' 'laor ^"n cigea middelen, cr in ge,! A 6n meer dan 500' personen te hol- Kefel beschermeliiigen sfceed? É lp er mefc#e financiee- wnitAit VUT1 ^ Nationaial Ko- KZ" f^loten uitdeelingslokalen t^ Bvan J'a vei"sohilleindie kwartieren 5 met doei den arbeid te I €n voor t© zor^en dat deze een betere besohikking zou krijgen. Het totaal getal lokalen voor het uitdeeten van oinderstand, is nu zes. Op einde • December 1915 ondorsteunde het werk meer dan 3000 personen. Zijn doel is ondersteuining te ver-schaffen aan de personen van aile par-tijen, die door den oorlog van hun in-vomfjen brroofd werden en die, door hun maatschappôlijke .stelling, en uit-^r:iide,rlij,k ona redenen van gezondheid, niet van de openbare wcld^digheid kun-■cn genieten. Het werk ootvangt zijn finaneieelein steun laings verschillenile kaniten, onder an dore : Toelageri van het Natio-naal Hulp- en Voedings-komiteit van af Maart 1915 tôt 31 Docembei' 1915 fr. 46,500 Private gif ten in specie » 67,504 Private giften in natura » 62,492 Allerlei (ombalmgen, meda-lies, airaanakken, enz.). » 25,000 Fr. 201,496 Bovendien lieeft het Nationaal Ko mite it voor 3000 frank kleedingstukken1 gegeven. Om ziin inkomsten te vernieerderen, wat van dag tôt dag moer noodzakelijk bleek, richtte de beseheiden onèerstand versohoiuene vergaderingen in. Sedj'rt do maand Septembor 1914 tôt 31 December 1915 heeft het werk 410,393 voMedig© voedselranfcsoenen uit-sredeeld. I^dor rantsoen is van een waarde van ongéveer 0 fr. 50, berekend volgens den prijs dien het aan het werk kosfc. Een volledig voedseiirantsoen be-vat de noodige levensmiddelen vooir het bereiden van drie dagelijksche maaltij-den : vleesch. visch, ederen, zuivel, / groenten, aardappelen, waren, enz. Bo-' vendien heeft het werk tallooze klee>-aingstukken, huisraad, meuibelen, ko-len, enz. uitgedêeîd. Door zijn bemiddeling, heeft het werk voor zijn besohermelingeii voor-schotten bekomen, schikkingen aan-gaande de huur, kostelooze woon, ver-schillende ambten, geneeskundige en pharmaceutische zorgen, enz. De omhaling met korfjes door de dames en jonge meisjes in d:e mark ton en ! winkels gedaan, hebben ongeveer 15,000 fr. opgebracht. Verscheidene kunstenaars hebben hun ! medewerking verleend aan het werk' van den bescheiden onderstand. De heer Edmond Picard, wien men ge- j vraagd had zijn steun te verleenen aan! dit edelmoedig initiatief, heeft den vol-: g'enden,oproep tto.het publiok gericht <! Laten wij clkander helpen.» Men zou zeggen dat een hemelsch koor deze, woorden sedert dan oorlog boven Bel-gio murmelt, dat België ze hoort,ze..van j ' toiepassing wil brengen en er de welda-1 , den van genieten. Het algemeen dienstbetoon heeft zich ( als eene atinosfeer verbneid. Zij door-! drenkt de zielen. Haar zoete wasem ! doordringt ze en inspireèrt ze. | Is het de Liefdadigheid ? Neen. Het is een hoogere dougd. Qe Broederlijk-heid.-Zeker de liefdadigheid is zoet, voor wie ze geniet, en voor wie ze onitvangL Maar zij bevat al te dikwijls een kicm, ; die ze bij den wf ldoener tôt oen soorr, overheersching doe:. worden, en eei; [ sport vernadering bij deingeine die ze ; geniet. De broedierlijkheid houdt (le . tvvee harten gelijk naast elkaar. Als zi| . algemeen wordt, verricht zij het miia-kel van de reusachtige en bewonderens-i waardige nivelleering van een ongeluk-kige natie. Overal, als in een imtgestrekte archi-» r.cl, hebben zich groepen gevormd voor ; het uitoefenen van dezeïi gemeeîischep-• ptliilse» plicljt, dj^ria gehoorzamend aan een dringend orde-woord, dat oprees uit do diepten van de gewetans die weer tôt de naastenliefde srewekt werden,dan wanneer men kon vreezen dat ze versteend waren in de i zelfzucht van den voorspoed. Heden verdringt men zich op dien nieuwen is! verschi! is foopen der Verbonden soMatéo i Een correspondent van de «Daily f Mail» bescbrijft aldus de wijze van loo- 1 pen der soldatem van verschillende na- t tionaliteiten, zooals mon ze te Parijs i ziet : De soldaten van. aile versohillende t oorlogvoerende naties hebben elk een î karakteristieke wijze van loopen. Als i men een half uurtje te Parijs aan een c boulevard zit-, kan men belangwekken-de studios maken van beenen en psy- 1 chologie, ter wij 1 men de vertegenwoor- . digers der verbonden landen in uni-form ziet voorbijgaan. De Franschman slontert voort met een soort ongejaagde beweging, die fa- 1 talisme te kennen geeft — i&ts alsol bij ' met zijn beenen sehouderschokt.De poi lu's van welken leeftijd ook, hebben dien gang aangenomein, welke vol- 8 strekt niet strookt met de populaire oui- z vatting van élan. Zij loopen als deeine- t mers aan een lange-afstand-wedstrijd? c die oen soort kalin sukkeldrafjo hebben i aangenomen. Als het oogenblik voorl 1 don aanval komt, kunnen deze Fran- 1 scho soldaten vGoruitspringen als tij- 1 gers; maar in de stad maken zij den in- 1 druk alsof zij hun kracbten bewaren 1 voor a.I"s het noodig is. De Portugeezen te^ Parijs zijn in deze s dagen vroolijke bezoekers. Zij heibben 'v iets trotsch in hun houding. Zij zetten \ hun voeten flink, liijna uitclagend neer. î Zij stooten hun hakken met zekere i vroolijke wildheid in het plaveisel. 1 De Russen vormen een schrille tegen- a stelling met bon. Zij zijn gezet en r Zvvaar en loopen stevig en zwaar, lang- a zaam maar krachtig. Hun zware lede- g maten zijn toonbeelden van kracht, (îooh ongevormd en ongeoefend. r De veerkraohtige stap van den Ita- s liaan doet sterk donken aan den stou- : ten bergbeklimmér, terwijl bij zioh : voorispoedt naar zijn bestemming. 2 De Belgisohe soldaat daarentegen h loopt, _gewoonli |k kalmpjes, zooals hij z gewend îs'te doen in do vlakten van ! zijn land. De-Roemenen zijn vlug' in hun bewegiingen; de stap d'er Serviërs h lieeft iets plor.selings, dat ben typeert b Ofschoon er afwijkingen voorkomen. 0 blijft het algemeen© type bestaan. U Maar bij de mannen uit het Britsche -ï rijk komen versohillende variëteiteo b voor — de lange, losse stap van de jon- v sens uit het Vereenigd Koninkrijk; de pti.ive, rechte, stevige stap van de Aus- ti traliërs, de vlugge. luchtiso houding weg naar Damascus. Mannen, vrou-wen, kindoren, roerende vrijwilligers van de menschelijke samenleving, hebben zich gemobiliseerd met een geest-- drift, een dapperheid en zelfveirlooche-nmg die beschamend en grootsch zijn ' van eenvoud en volharding. « Ik schreef in «La Vie Simple» «Het christendom aanvaardt den rijke. Aan de bevoorrechten van de fortuin zegt het : Gij hebt- uw rijkdom sleehts in pand gekregen. De verdeeling van de aardsehe goederen kon niet op toeval gesohiedt zijn. Er zijn verdeelers noodig. Gij hebt deze taak. Gij zijt inten-danten.»■» * ^ tu M Onder de gemeenschappeh die tegen-woordig bij ons toestroomen op den kreet het onheil dat in zijn rampen on-! uitputtelijk is, eer ik hier bijzonder de pîialanx dié voor devies heeft aangeno-l men • «Geef en zwijg.» Nederig heeft zij zich genoemd « De 'Bescheiden Onderetand ». 1 « De schuwe en bevende armoiede ont-I ciiekken zonder haar te doen lijden. Haar de illusie van haar onafhankelijk-heid laten. Bescheiden zijn in de bij -| zonderheden van de werkeai van barm-hartigbeid. Zoo g'oed georg;anizeerd zijn . en zoo goed gelijken op' ds vreugde dat men er de droefenissen van vergeet. Men herinnert er zich de roerende voorschriften uit de Bergrede : «Draag zorg geen aalmoezen te geven om ge-zien te werden. Doe geen klaroenen bla-zen als gij ze geeft. Dat uwe linkerhand niet wete wat uw rechterband doet-.» Het is tôt deze edele vrouwen, die zoo hun verheven weg gaan, dat mijn warme en eerbiedige hulde gaat. Niets dwong ze tôt dien roi. Kon het veeleer niet schijnen of haar dagelijksch leven van eertijds haar in de wereldsche ver-eenzaming van haar maatschappalijk klassernent de onverschilligheid had in-geprent. Dé noodklok van onze rampen was voldoende opdat moeders, echtge-JX&lm, Winspressen» iongo meisjes,zouden samôh stroomen toi een spontané vrouwenvereehiiging, e\ren dapper, even vurig als een mannélijke schaar. Dat deze Dienaressen met het groote hart daarvoor gezegend en verheerlijkt wezen. Edmond PICARD. van de Canadetzen. En d'an zou men nog ondorverdeelingen kunnen maken. De- Ieren zwaaien wat meer dan de Schotten en de mannen uit Lancashire meer dan de vlugge Londensche jon-gens. ïeder gfaafschap, ieder regiment-heeft zijn bijzonderen tred, iets karak-' teriâtieks in zijn loop. Ongetwijfeld neemt de een dien van den ander over, volgt de eene compagnie hem van de andere en leert het eene bataljon hem het andere. De wijze, waarop de beenen bowogen worden, geeft dus reeds een cianwijzing voor een zorgvuldig waarnemer van de met khaki bekleede beenen der verlofgangers te Parijs. "■" i --^wnv ■ ■ ■ ■ . ■ -■^wuv ■ . ■■ ■ ■ i m 11 wmn mm i El 1E EISEHE EEELIEEEÏI0EI Noch de Engelschen, noch hun bond-genooten in Europa en Amerika kunnen zich een voorstelling maken hoe harts-tochtelijk de ingekankerde h"àat is, die de niet tôt de bevolking der Centrale mogendheden behoorende zeelieden koesteren ten opzichte van de bevêl-hebbers der Duitscbe duikbooten, haar bemannirige.n en do Duitscbe opperste legeraanvoering, die ze uitzend om haar moorddadig werk te verrichten. Zoo ongeveer heeft een zeeman ge-sproken op een te Londen gehouden vorgadering. Deze mail was door zijn vakgenooten uit een havenplaats in het Noorden van Engeland afgevaardigd om uitdrukking te geven aan hun gevoe-lens omtrent den duikbootenoorlog en aan te dringen op het nemen van maat-regelen, waardoor voor goed een eind aan dit schandelijk bedrijf zou worden gemaakt. In den laatsten tijd, zoo deelde hij mede, zijn de gevallen van opzettelijk schieten op de bemanning van getor-oedeerde schepen, nadat zij deze had-len verlaten om in de reddingsbooten te sraan, steeds talrijker geworden. De ge-heele geschiedenis van de misdaden ter ^ee kent geen bloediger moorden dan lie, welke tijdens de onder het zeevolk ran het koopvaardijschip de « Belgische Kroonprins » aangerichte slachting zijn. begaan. De Duitschers hebben daarbij opzettelijk geschoten op de reddingboo-ten, nadat zij de bemanning de zwem-rordels hadden afgenomen. Vervoîgens hebben zij hun slachtoffers op bet dek van hun duikboot overgebraoht en deze 'aten onderduiken, zoodat allen moes-ten verdrinken. {Vervolq en slot morpren). : ©P MET WESTKBFBONT ■ " —wv\u- : Hevlge strijd ten zMh van Kamerljic t — 1 ' • , 1 ; Ârtiileriestrijd op den rechier Maasoever DE TQESTAUD y I11 den morgen van, 30 November hebben sfeerke vijandelijke troepen, ten zuiden van Kamerdjk, tusschen Vend-huile en Crèvecœur, op een groote ( frontlengte, de Britsche troepen beschoten. Kort nadien heeft de vijand insge-» lijks de Britten aangevallen ten wes-' ten van Kamerijk, in de streek van het bosch Bourlon en Mœuvres. Tusschen Masnières en Mœuvres werden al de Duitscbe aanvallen afge-slagen, na heyige en langdurige ge-vechten, tijdens de welke het Duitsch voetvolk zware verliezen geleden heeft, dank aan de geweldige artilleriebedrij-vigheid der Britten, alsook ten gevolge van de gunstige verrichtingen hunner |. machiengeweren en geweren. Ten zuiden van Masnières, in de ; streek van Rondvie tôt aan Villers-r Guislain, gelukte de vijand er in in de ^ Britsche stellingen binnen te dringen op sommige plaatsen. Hij kwam tôt in I Vacquerie en Gouzeaucourt. De tegenaanvallen die ondernomen , werden door de Britten hebben echter j Vacquerie heroverd en de vijand werd , verjaagd uit Gouzeaucourt en op den ^ den heuvelkam van dit dorp. ! Op de andere punten werden de Duitschers tegengehouden. Daar het weder merkelijk verbeterd " was, waren de vliegers bedrijvig. t De'Britsche vliegers hebben met wel-gelukken den vijand beschoten; er werden insgelijks talrijke fotos opgenomcn. i 180 bommen werden uitgeworpen op [ een groote munitie-staipelplaats ten noorden van Kamerijk, alsook op de stafrie van Roesselaere en de Duitscbe f kantonnementen in de gevechtszone. De vijandelijke vliegers poogden deze verrichtingen te beletten, doch zulks mislukte. Vijf Duitsche vliegtuigén werden 1 neergeschoten en twee werden genood- • zaakt neder te dalen in ontredderden ! staat. ; Drie. Britsche vliegers worden ver- • mist. De berichtgever van de « Daily - News », Robinson, legt de verklaring ' af dat de Duitsche aanval, waarover 1 wij gesproken hebben, en die plaats ! greep ten westen van het bosch Bour-: Ion, met buiteng&woon sterke troepen • ondernomen werd. Deze vijandelijke 1 verrichtingen waren voorbereid met de meeste nauwkeurigbeid. Deze pogingen waren niet te min vruchteloos. Het was op eene lengte van verscheidene « duizenden meters dat de Dnitschers den aanval ondernamen. Zij gebruikten obussen die verstik-king veroorzaken. In den beginnen trokken de Britsche troepen achteruit, doch wanneer hulp-troepen, met allen spoed, aankwamen werd een hardnekkige tegenaanval ondernomen. Deze werd, naar het schijnt, door Ludendorff geleid en bestond in twee groote anvallen, die gericht waren, de eene in de streek van Masnières en Mœuvres, de antiere tusschen Bona-vis en Villers-Guislain. De eerste was sleehts een geveinsde aanval. Tôt. nu toe kan men nog geen bijzon-derheden geven aangezien het gevecht nog voortduurt. Wat gebeurt er in de streek van Mar-coing? Dat is niet gekend. Op het overige gedeelte van het front is het kalm. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN HAMIDDAG Vijandelijke aanvallen die ondernomen werden in da sîreek van Loivre (ten noord-westen van Reims), alsook in Ae-gonne, in de sîreek van Courtes-Chausses, werden afgeslagen. De Franschen gelukten erïn vooruit te gaan naar Sainte-IVIaris-Py, in de strsek van Hauts-de-Meuse. Er werden gevangenen genomen. Op den rechteroever van de Maas is de arîilieriestrijîî hevïg geweest in den sektcr Bea'jmoni-Sbesch ' Le Chaume ; daarcp voïgds een hevige vijandelijke aanvai, die gericht werd îegen de Fran-eche stellingen ten noorden van het bèseh des Fosses. De yïjand wesjci twee maal achteruit-gedreven in zijn loojsgraven. Na een hevig gevecht bleef de Fran-schs lijn ongedeerd. BRITSCH LEGERBERiÛHT VAN DEN NÂiVIIDDAG Het Britsch legerberscht mefdt dat de vijand zijn aarcya!2en niet hernieuwd heeft ten zuiden van Kamerijk. De Britten hebben met welgelukken een aanval ondernomen in de streek van Vendhuile, De Duitsche artïllerïebedrijvigheïd was voornameiijk hevig rend de Scar-pe. Drie vijandelijke raids mislukten. De Britten hebben twee raids in de omstreken van Warschouw, met welgelukken, ondernomen. NIEUWS VIT BEZET BELGE —, . —• . — ,vv GESNAPT (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Twee agenten van Sint-Gillis stelden des nachts vast dat er lioht brandde in het magazijn van den heer W..„ op de Fonsnylaan. Toen zij bovendien de deur open vonden, begrepen zij al wat er gaande was. Binnen waren twee ke-rels bezig met de goederen in te pak-ken en die het hazenpad kozen zoo haast zij zioh ontdekt zagen. Sleehts een van boiden, een oude kennis van het gerecht, kon aangehouden wqrden. VAN HET DAK ÔEVALLEN (Eigen bericht van «Het Vaderland») Een loodgieter die aan de dakgoot van een huis aan 't werken was ,verloor het evenwicht en ^tortte naar beneden. Zwaar gewond werd hij opgeraapt en naar het gasthuis overgebracht. Er wordt ernstig voor zijn leven gevreesd. VAN AR5VIOEDE GESTORVEN (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Op den Leuvensohen steenweg woon-de een oude vrouw, een zekere Maria C..., op een,mansarde-kamer. Toen de huisbaas haar nie! naar beneden zag komen, ging hij kijken en vend de arme vrouw levensloos te lied liggen. Een bij geroepen geneesheer kon sleehts vast stellen dat de vrouw van ellende en ontberingen was omgeko-men.MEISJE VERDRONKEN (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Een meisje uit Anderlecht was sedert enkele dagen uit de ouderlijke woniiwrj 'VVVw ■ ■><! muimuiim.m verdwenen. Haar ouders hadden haar te vergeefs doen opzoe/ken, toen een clczer dagen het lij'k uit de vaart naar Gharleroi werd opgevischt. DE SLACHTOFFERS VAN HET CAS (Eigen bericht van « Het Vadei (and ») De genaamde V... had een kamer ge-huurdt in een hôtel vaih de Weldadig-heidsstraat. Daar men hem des mor-gens niet naar beneden zag komen, • zond men een bediende om hem te wek' ken. Deze werd onmiddéllijk" den gas-reuk gewaar, en daar men iiet kloppen niet 'beantwoordde braik hij de deur open, terwijl. de politie verwittigd werd. De reiziger lag bewusteloos te bed. Ondanks al de zorgen van een bij geroepen geneesheer kon men hem nicii meer terug tôt het bewustzijn roepen, en is hij eenige uren later in het gast huis overleden. OP DEN SLA G QOOD (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Een onvoorzichtige knaap liad zich van a,chter aan den tram laten hangen om zoo een eind mee te rijden. Plots •sprong hij er af en wilde de straa.t over steken. toen hij door een tram die uit de andere richting kwam werd beet gepakt, .en op den slag dood bleef. EEN WOESTE DRQNKEBROER (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Een dronkaard kwam vroeg in den morgen aan eene herberg, te Elsene, aankloppen. Daar de baas weigerde open te doen, begon de wildeman eers! al de ruiten stuk te slaan en daarna met zware kasseisteenen gansch de herberg I 3de JAARGANG, Nr 754. _ 2 DECEMBER '1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes