Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

621 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Avril. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 15 mai 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/g15t728m44/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VADERLAND Kleine aaûkondigingen : 1 fr. per regel Groote id. faij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-. den kosteloos. Beîgïsch dagblad, voorlcopig ie Parijs, 3, Place des Beux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nuntmer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere laiiden). Per inaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 2.00 fr. HET OFFENSIEF EIllELiJK i£ EE1ES8 SI II BETEL " *vww% Wijze woorden van Lloyd George Iedeireen die den kortsten, den besten oorlog wii, den spoedigsten, den besten fiede zal gister met valdoening verno j men hebben dat wij ten slotte toch de tenheid in het bevel liebben verkiregen. | Generaal Foch, de wakkeie, wijze Fran-gche val d heer zal voortaan al de ver-riohtingen van de bondgenooten 1 eiden | met het oog op het groote-, gemoenscthap-peliijk doel : het opdringen, binnen het ! kortste tijdsbestek, van onzen rechtvaar-I <jigen vrede aan Duiftchland' en zijne j inedelie'lpers. Het flinke voorbeeld door generaal fershing ge geven, die zijne Amerikaan-jdie troepen met al hun materiaal ter beschikking stelde van het Fransche op-perbevel, om er meê te doen wat noodig I pas voor 't algemeen welzijn, heeft I yoorzeker hier en daar goedi gedaan. De kritische toestand zal er ;ook wel I Joe hebben bijgedragen om met aile misplaatste en kleingeestige eigenliefde ! en naijver gedaan te maken en al de krachten van de bondgenooten tôt een machtig wapen te maken in de hand | van één leider, die weet wat hij wil en wil wat recht is voor al degenen wien het Duitsohe militarisme eerie bedrei-ging en een juk is. Geen beter verreohtvaardiging vooi •het éénmaken van de oorlogsleiding kan iworden gevonden dan de woorden van den Britschen m i n i st e r-vooi-z itter Lloyd George, hieronder aangehaald. Geen beter bewijs ook voor den beis-ten wil van de bondgenooten om te doer wat moet gedaan worden om weer vrede te zien komen, vrede door reeht, vre de voor vrije mannen in vrije landen... A. B, LLOYD GEFORCE LECT BELANGRIJKE VERKLARINGEN AF Londen, 31 Maart. — Gisfèr avond ! heeft de minister-president vèlgçndi verklaring aan de pers medegedeell : De toestand is uiterst kritisch geweest 'de eerste dagen nadat het Duitsche leger tegen onze lijnen een aanval had ge-rioht zonder weerga, voor wat samen-! trekking van troepen en kanonnen be jreft. Maar nu is de toestand verbeterd, dank aan den ontembaren moed van I onze troepen die den vijandelijken op-! marsch trapâgewijze gestuit hebben toi aankomst van de halptroepen, totdat n onze trouwe bondgenooten deel konden n nemen aan den strijd. )- « Het oorlogskabinet heeft besteindig :e zitting gehouden van den eersten dag ai i. en is voortdurend in veirbinding geble- i- ven met het hoofdkwartier en met de e- Fransche en Amerikaansche regeerin- n gen. 3- » In gemeenschappelijk overleg wer- ît den sommige maatregelen getroffen om r- aan de eiischen der omstandigheden te e béant woorden. Tôt nQS toe bezat de vijand het. onschatbarc voordeel als een il enke.1 leger te strijden. Om hieraan hei i- hoofd te bieden hebben de bondgenoo ir ten vanaf het begîn van het geveoht een )- hoogst belangrijke beslissing genomen g De Engelsche, Fransche en Amerikaan- ft sche regeeringen hebben generaal Focli belast met de leiding van de verriehtin- îl gen der verbondene legers op het wes- e terfront, in verstandhooiding met de .e Fransche en Engelsche opperbevelheb- e bers. n » Buiten de maatregelen om, die ir d de onmiddellijke nooden voorzagen, zul- n len ook sommige maatregelen moeter n getroffen wox-den, waarnan sedert eeni i- gen tijd, werd gedacht. » Het Ifireekt van zelf diat, welk ook ir de uitslag weze van dezen slug, het lanc n bereid moet zijn tôt nieuwe offers vooi n het bekomen va» ^ndzegepraal. Il< d ben o,!<& dks natie niet zal te rugdeinzen voor geen enkele opofferinj om tôt dit cfoel ie komen. De ontwerper n te dien einde door de .regeering door de 3- regeering meÈ zexrg voorbereid, zuller 3- bij de opening van het Pai'lement wor .. den kas?é>&iir gemaakt. » MiNSSTER BAKER KEURT GENERAAL PERSHiNC CQEO c 3L-Maart. —.M. Baker, de AmerikaLCaçohe miiiistf# \?ar-^ ooiTog, veriûfarde : ■e <; - Ik ben zêer tevreden ele Minkr beslissing door generaal PePmîtfg -gêcfrf 5t men om al de Amerikaansche troeper sr ter beschikking van de bondgenooten te i- stçllen. i- » In de huidige omstandigheden zal 3- zijne daad dë hartelijkste goedkeuring I, verwerven bij gansch de Amerikaan n sche natie, die vurige wenschen vormi )- opdat het expeditie-kovpa ten bate vai: >t de gemeenschappeliike zaak te werk ge,-it steld worde. » VIT HET STAATSBLAD MîNISTERIE VAN B1NNENLANDSCHE ZAKEN Examen van landmeter Bij zijn besluit van 23 Maart 1918 genomen overeenkomstig het koninklijk besluit van den 15 elerzelfde maand, be-Slist de Gouverneur van West-Vlaande» rta dat de eerste zittijd van de examen-jury ingesteld tôt het afnemen van het \ examen voorgeschreven bij koninklijk j, besluit van 31 Juli 1825 tôt het bekomen t van het diploma van landmeter, zal be- r ftinnen, als 't noodig is, te De Panne, / Villa Belle, op Maandag 29 April 1918, om 10 uur voormiddag. De storting der som van 57 fr. 91, voorzien bij koninklijk besluit van 31 j Juli 1825, ten titel van' inschrijving voor | het examen, moet gedaan worden in het Provinciaal bestuur, Villa Anita, te De Panne, voor 15 April 1918. £ Zittijden zullen insgelijks gehouden J worden, als 't noodig is, te Parijs en te y Port-Villez, op de tijdstippen welke la- ^ ter zullen vastgesteld worden. Aile aanvragen moeten ingediend worden bij het Provinciaal bestuur, te De Panne. De kandidaten zullen aandui-den van welken zittijd zij verlangen t dwl te maken. I MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Beheer van het Hooger onderwijs, de "wetenschappen en de letteren j Coedkeuringsjury. — Zittijd 1917. Het derde en laatste tijdsbestek der inschrijving voor de goedkeuring der Setuigsohriften van (otidere en moder-N humaniora, en voor de proeven die *°t de academische graden voorberei-(zittijd 1917), zal aanvang nemen 5P het Ministerie van wetenschappen ïr! kansten op Maandag 25 Maart 1918. Dit tijdsbestek 7,al op Zaterdag 18 % inbegrepen onherroepelijk eindi-Ben, DE DUIKB00T90RL0C Biitsck verzet teyea de >k Inîemeering van doi 0-48 ——————— o Bern, 31 Maart. — De «Koelnische i- Zeitung» bevestigt het nieuws dat de ît Duitsche regeering,. e-exiang bij Spanje k krachtaadig verzet zal aanteekenen be- n trekkelijk de ontwapening en de inter- e_ neering van den Duitschen duiboct «U-48» in eene Spaanische haven. — ■' ■■ ■ 1VWIU 1 1, S'Bericht aan onze kzers st )P Teneinde vertraging te veï-mijden en aan onze verschillende diensten noode-loos werk te sparen worden onze lezet-s vriendefijk verzocht aile brieven aan-a" gaande de d Abonnementen, , Aankondigingen, ; Verkoop n te richten aan dit adres s Den Heer Beheerder van het dagblrad « Ket VaderSand » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (|«) le Aile andere brieven en mcdedeelin< gen aan dit adres : M. Léo Van Coethem. 3r Directeur van het dagblad r- « Met Vaderland » ie 3, Place des Deux-Ecus, si- . Paris (Ier) in 8. LEEST 18 OP DE TVVEEDE BLADZIJDE [i- DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHT Wal enze laiiisia dsel Een Fransch dagbladschrijver had ® kor-t geleden gelegenheid om eenige der werk-en te zien, die onze liefdadige ko-ningin aan het front tôt stand bracht en beschermt. Men weet, schrijft hij,; welk aan deel koningin Elizabeth in het- lenigen der oorlogsrampen neemt. De stiohting ■n waar wij ontvangen werden is, ond.'r al de werken van de Koningin, diegene die ig haar het meest ter harte ligt. Dit go-if sticht verleent de gastvrijheid aan vjjf e- hcmderd kinderen, waarvan de eene de ie vernielde dorpen uit dit laatste hoekje i- van België hebben moeten verlaten, an-deren zijn zonen of dochters van solda-r- ten die aan het front s ta an, anderen m nog oorlogsweezen. In dit zoo beproefde !e hoekje van hun vaderland hebben al ie deze kinderen hachelijke oogenblikken m gekend, en onder hen bevinden er zich, et lielaas, enkelen die veraiinkt of gev."îid o- werden. n Het gedonder van de kanonnen bege* fi. leidt de lessen. Ailes werd nochtan - op-gevat opdat het daar eene ware haard--h stede zou gelijken; ailes ziet er inliem n- en keurig uit. s" Volgens de onderrichtingen der Ko-ie ningin, worden jongens en mejsjes te ,J" saarn opgevoed; zij zit-ten slechts op ver-schillende schoolbanken. Ailes herin-in nert hier aan de familie. Geen uniform, nie^s dat aan schooldwang denken doet. ;n Op-de planken bemerkt men, voor de [1" récréa lie, speelgoed, veel speelgoed. Deze kinderen hebben geleden : men heeft ^ gewild dat de goedheid hun arierwegen zou omgeven en dat, door vernuftige )r methoden, de werkuren, in verhouding met hun leeftijd, hun niet al te verve-e* lend zouden schijnen, îcr ^ Maar nu heeft bien ze geroepen en je weldra vinden wij ze in de eetzaal te-;n rug, waar heel deze kleine wereld, zon-' der zich om de beperkingen le bekom-meren, met vollen mond in de- bôter-hammen hapt. Terwijl zij koffie drin-ken, toont men ons de slaapplaatsen. ^ Daar ook nog, ondanks den innerlijken P vrede, -jnoeten wij wel aan den oorlog n £âi igi4- M &d$i iM n ïïSh#; fei môsker tegeri de 48?^% f In de.tweede afdeeling, ontvaîigen de P kifidi-ivn eén- pyakti'sçhVî opleiding, die iTj Iuif) zal ïoèlâten bereid*te ^ijn,' zop mo-j.e gelijk, om hun ouclers bij den arbeid te helpen. al Er gaat haast geen dag voorbij, of de ig Koningin brengt een bezoek aan de a- gastihuizen, houdt zich bezig met de it gewonden, beurt hen op, mengt zich .n bij de Ijichtblauiw gekleede v-erpleeg-6- sters. Op haar initiatief werd het sym-fonisch orkest van het veldleger ge-sticht, dat, door zijn samenstelling, ^ over andere elementen dan de militaire muzieken besehikt. Dit nitstekend ge-heel ,bestuurd door den eersten orkest-meester van den Muntschouwburg, he-den de sergeant van de genie Corail de ThoTan, gaat naar de verschillcnde gastihuizen om concerten te geven, die op merkwaardige wijze uitgevoerd worden.je De kunstsmaak van de Koningin le heeft haar ook aangezet. haar bescher-je ming te schenken aan de kunstwerken ei- die er door de Belgische gemobilizeerde p. schilders en teekenaars aan het front j. vervaardigd worden. Zelfs tijdens elen oorlog moet de Belgische kunst haar le-vensikracht toonen. Docih het is voo.ral in de liefdadige werken dat wij Koningin Elizabeth « voortdurend ontmoeten; daar wakkert ® zij al den ijver aan en slaat persoon-lijk de hand aan het werk; men weet in dat men haar meer dan eens in de am-e- bulancies van eerste linie heeft ontmoet; rs staat, voortdurend in betrekking met al ra- de liefdadige werken uit het vrij ge-bleven gebied ,en verder dan dit ge-bied; van haar komen allerlei kiesche ge-dachten; steeds denkt zij aan de slacht,offers van den oorlog. En bij zoo-veel rampen schijnt zij wel de liefdadige fee te zijn. IWVWT! ' r 2 Onzî Biêngelwirken Wij beginnen kortelings op de tweede bladzijde een nieuw mengelwerk : DE VALSCUE SPELERS Het is geen werk uit deze dagen, maar het onderwerp dat er in behandeld wordt is nog altijd even nieuw en kan nog altijd tôt overweging sîemmen. i Wij weerstaan niet aan het verlan-r jyen onderstaand arlikel aan onze lezers - ter overweging te geven, dat aan onzen t goeden confrater August Monet, hoofd- redacteur van de Nieuwe Gazet [in vre-1 destijd) werd ingegecen door de verkla-„ ringen van generaal von Falken/unisen aan de gevolmaçhtigden van den misse-j Ujken Raad van Vlaanderen. 3 De toespraak van generaal von Fal- - kenliausen toi de « ge vol n i a<ch ti g de n » E van den z.g,. «Raad van Vlaanderen», 3 kan beschouwd worden als een aanvul-) ling van von Hertlings jongste Bijks- - dagrede, wat betreft de voornemens dar - Duitsche regeering met het oog op Bel-i gië. De riijkskanselier zeide, dat Duitseh-1 land er niet aan denkt, om België te i annexeerep, doch een waarborg wil, op-, dat dit land geen opm ar schgeb i e d wor-1 de voor Duitschland's vijanclen. Waarin deze « waarborg » moet be-, staan, dat hoort de wereld thans uit . den mond yan von Falkenhausen : De . « bestuurlijke scheiding », zooals ze ! door de Duitscners in België werd doorgedreven, moet in het vredesver-drag bekrachtigd worden. 3 Deze « bestuurlijke scheiding » is dus wel degelijk een direct Duitsch oorlogs-belang. Laat dat terstond geconstatoerd zijn, in het biizronder voor somipige ' nog-njet-activjstieche Vlamingen in , Ne-^ derland, die zich ook bij het principe dezer scheiding hebben aangesloten. k « In overeenstemming met ihet rijks-^ bestuur — zoo sprak de z. g. gouver-5 neur-gneraal van België — kan ik u 'T verzekeren, dat de rijkskanselier en ik 5 nog steeds staan op het standpunt van de verklaring van von Bethmann-Holl-weg (op 3 Maart 1917), die destijds aan i uw delegatie verzeferde, dat het Duit- - sche ri j k, bij de vredes-onderhandelin- - gen en ook na het sluiten van den vrede - ailes zal doen, wat er toe kan bijdragen, - om de vrije oritwikkelinlç van den - stam te bevorderen en te verzek«ren ». « Ook na het sluiten van den vrede ». 1 — Dat is duidelijk genoeg gezegd, dat ? Duitschland er nog altijd op rekent, pvf^.op ziin miqgt een yoogdij-schap te kuihn^n béhoiîden als hei zjeh 3 thana over de « bevrijde » staten 'aan e zijn oostgréns vevzejkerd meent te heb--- ben.;, e ' Âan hérsfel dt?r algéheele sotwereini-teit van-België — de allereerste vredes- 0 voorwaarde der Entente — denkt men te ^ Berlijn dus nog in 't geheel niet. p « Duitschland's streven », zoo ver- 1 klaart thans, mede uit naam van zijn , regeering, de z. g. « gouverneur-gene- raal » van België, « moet gericht zijn op de schepping van een vrij, van . Waalschen druk bevrijd, waarlijk ver-' vlaamscht Vlaanderen, het oude groote e doel van de Vlaamsche beweging ». Dat gaat zelfs nog over het begrip « bestuurlijke scheiding » heen. Een ~ « vrij, waarlijk vervlaamscht Vlaan-' deren », dat kan ook de « staat Vlaan-deren » zijn, — dien de uiterste linker-vleugel (lees : de best-belaalde) der ac-tivisten wenschen; — een « staat », die het voile recht zou hebben om zich bij t het Duitsche rijk aan te sluiten, en in - ieder geval zijn zeekust en zijn havens 1 ter beschikking van Duitschland zou e stellen. t Maar tôt zoover durft von Falkenhau-1 sen nog niet gaan bij 't formuleeren van - zijn desiderata. « De middelen te bepa-len, waardoor Vlaanderens zelfstandig- e heid na den oorlog verzekerd moet wor--i den », zegt hij, « zou voorbarig zijn; t dat moet aan de vredesonderhandeîaren . voorbelhouden blijven. » t Veel zal daarbij afhangen, zoo meent . hij, van de houding van het Vlaamsche . volk zelf. Opdat Duitschland, bij de j vredesconferentie. zelfstandigheid voor Vlaanderen kan eischen, kraohtens het . princiep van het zelfbeschikkingsrecht e der volken, zal het noodig zijn, dat het e Vlaamsche volk werkelijk ook zelf deze zelfstandigheid vraagfc. Deze gedachte gaf von Falkenhausen weer, toen hij zeide, dat « deze zelfstandigheid te consohdeeren voor ailes de zaak van het Vlaamsche volk zelf zal zijn »; hij besloot zijn rede met deze opdracht aan de gevolmaçhtigden van den « Raad van Vlaanderen ». « Uwe taak, mijrie heeren, in de ko-m'énde maanden zal hierin bestaan, het Vlaamsche volk, onverschilhg of het tôt e een bijzondere politieke richting be-hoort of niet, op ileze groote beslissing voor te bereiden, welke den vrede zal 3 brengen. » r De taak van het Vlaamsche activisme is dus volkomen duidelijk aan gegeven; r het moet zooveel mogelijk aanhangers d winnen voor de bestendiging van de rs « bestuurlijke scheiding » in de eerste plaats en dan voor het idee van NIEUWS UIT BEZET BELGIE î î; ÙOOll HET LAND ; n NÛG MEER AANHÛUDiNCEN... \ l. Een telegram meldt dat senator Col- . j. leaux zal gespaard blijven. z. Door hetzelfdei snelbericht vernemen n wij ^iat volksvertegenwoordiger De ». Meester van Antwerpen, door die Duit-schers is aa ri gehouden om aan een an-I ti-aktivistische betooging deelgenomen ; te hebben. • Zij vragen eene borgs-pm van 10,000 ( j' frank voor zijne vrijstellmg. < ;; ÂHTWERPEN ! L DE JACHT NAAR GOUD I De Duiitschers stellen ailes in het werk ; j. om het goud machtig te worden.In som-miga plaatsen moet de landbouwer die 3. een paard wenscht te koopen aan de r_ Duitschers toestemming vragen en een taxe van 100 frahk in goud betalèn. B. 0'm toelating te bekomen voor het ! slachten van een varken moet 20 frank ; )e in goud betaald worden. VVERKONGEVAL Bij het omtrekken van een muur op s r~ de Zuiderlei kwamen twee v/erklieden ; Jozef De Hondt, uit de Brusselschestraat ,s en Lodewijk Wante, wononde op elen ; Sint Bernardschen steenweg te Hoboken s ondep de puinen terecht. ] re Men vreest voor hun leve-n. e- DSEFSTALLEN IN TlilDELIJKE 1 iONBEWOONDE HUIZEN Door middel van biraak en beklim- ( r" ming drongen onbekende dieven in het tijdeilijk onbewoonde huis n. 124 van '■ de NapeilsstTaat, en stolen er ongeveer j1 25C flesschen wijn, likeuren, linnen, n kleergoed en allerhande huisraad. ^ — Onbekende dieven drongen langs " de kooljvelderval in het huis van n. 10 , ^ van de Van Beersstraat, en docrsnuffel- j n den er liet heele huis; daar de bewoner ( j ' Jossart nog .in het buitenland verblijft, kan met vastgesteld worden wat er ont- i vreemd werd. aj Het tijdelijk onbewoond huis van den j heer L. Mire in de Groote Beerstraat, is •' door dieven bezocht. Men kan niet zeg- i h- in' oniyreemcys. i ,* Dieven zijn in het f,i i « {.t 1 i j k onbe- ; ^ woond huis van den heer De Wilde', Lange Slachterijstraat, 119, gedrongen ; en stalen een parti j kleedingstukken, s. ondeîgoèd ibeddesrned^en mogeltjk nog : andere voorwerpen. •« — Onbekende dieven drongen in liet ; r huis, nr. 89, van de Isabellalei; men i :n weet niet wat er ont vreemd werd. e — In het huis Brugstraat, 82, werden :n ten nadeele van Dirickx, allerihande ■ n kleergoed, sigaren en een som van onge- ; r_ veer 2.000 frank ontvreemd. < iiG — In het huis nr. 53 van de Pesthof- : straat van Huybrechts, zijn onbekende : jp dieven op bezoek geweest en hebben er ,n ailes wat eenigszins draagbaar was me-n_ degenomen. n — Ook op den hoek van de Ivorte-Rid-r der en Altaarstraat werd gestolen; hier : kon niet vastgesteld worden wat er ge-je stolen werd. — Ten nadeele van Jozefiena de Pré, jn wonende in de Bpgaerdslraat, werden 1S beddekleer en ondergoed, schoenen en )U allerhande huisgerief gestolen, u_ VERNIELZUCHT in Naar verluidt hebben de Duitschers a besloten den eigendom van den heer à. Colmijn te Esschen af te breken. O" ^ GEBREK AAN PAARDEN ,n' Het gebrek aan paarden ifcet zich ie « zelfstandig Vlaanderen », opdat, met le eenigen schijn van recht ten minste, Dr Duitschland, op de vredesconferentie. et het beginsel van het zelfbeschikkings- ' lit recht kan aanhalen, om zich te verzet- et ten tegen het herstel van België's inte- ze grit-eit. Wanneer dus zekere Vlamingen. die ;n nog geen activisten wil len zijn, maar in f- ieder geval reeds de activisten wiilen es redden, op dit. oogenblik >aandring?n op al het behoud van een deel der « bestuur- ze lijke scheiding », en op die maniée er m het hunne toe bijdragen om tweedraiht te zaaien tusschen Vlamingen en Wa- o- len en tusschen de Vlamingen onder- et ling ,— dan is hun dus thans volkomen ot duidelijk ^.an 't verstand gebracht, dat e- zij rechtstreeks medewerken aan de îg verwezenlijking van het Duitsche oor- al logdoel. Op hun eischen ,als op die van de ie îakeien van von Falkenhausen, is van- n; wege de Belgische regeering als vanwe- rs ge de ^ntente in 't algemeen, maar één 3e antwoord mogelijk : te Nooit l ir August MONET. » meer en meer gevoelen in het Duitsche I leger. Tengevolge van het slechte en on- j| voldoende voedsel is de sterfte aan paar- 1 den groot. « AANLEGGING VAN EEN TWEEDE )e DRAADVERSPERRING AAN DE t" GRENS De Duitschers zijn begonnen met het 1 n aanleggen van een tweeden draad op | 200 meters afstand van de tegenwoor- 1 10 dige grensversperring. Al de huizen, die- 1 op dezen afstand in België, van de grens I liggen, zijn ontruimd geworden. Reeds I zijn vele huizen en hoeven afgebroken. S Ook boomen en struiken worden neer- 1 ■k gehpuwen. VOOR DE AKTIVFSTEN je De volgende verordening 1s bekend | m gemaakt : Geschriften en plakbrieven van al len | gl aard mogen alleen met voorafgaande I ^ sShriftelijke toelating der bevoegde 9 Etappen- of Ortskommandanturen aan- I geplakt worden. Overtredingen worden met- ten hoog- 9 jp ste 12.000 Mark geldboete of met gevan- 1 m genis tôt 3 jaar gestraft. at In geval van schuldige handelwijze 1 -n zullen de leden van het gemeentebe- 1 :» stuur of de gemeentebedienelen der | plaats, waar het feit is gebeurd, met de- | zelfde straffen gestraft worden. De oplegging eener «dwangbelasting 9 blijft voorbehouden. De bestemmingen betreffende de pers- à a- censuur worden door deze niet geraakL 1 et A. H. Q. den 23 Februari 1918. LU Der Oberbehshaber, sr Six von Armin. a, Generaal der inf. i DC»SBGEVALLEN i" Celina Mortier, 21 jaar, dienstmeid, I wonende Leeuwstraat, 47, te-Gent, is in 1 hare woning van de' trappen gevallen f en heeft eene schedelbrçuk bekomen. a ' Dr. Gildemyn, terstond bijeëngeroepen i 1 " kon enkel den dood vasfetellen. m ONVEILIGHEID is In aile steden en dorpen neemt de J| g- onveiligheid op straat meer en meer >1 toe. Aanfnpudend jioort men van aan-,., e- ffthdingen'xjp den openbaren weg. Zoo.* ■er, werd mej. Jeanne Perey, 20 jaar', wo-m nende Scheîpstraat, 14, te Antwerfjen, n, in de Quellinstraat plotseling door twee >g kerels aan gevallen, geslagén en een fMp îh rnond seduivd, lera |] et-n et hunner een kleine brifeventaseh in-hoii- | m dende 25 mark uit haren zak stal. Daar- P na namen zij de vlucht. ?n Soms gaat de durf der dieven nog I de veel verder. Zij geneeren zich rviet om 1 e- na hun slachtoffer van al de geldswaar-* den baroofd te hebben, deze té dWingenB >f- hun bovenkleederen en schoenen af te S de staan. er e DE SCHAARSCHTE AAN KLEEDEREN j d- De sehaarschte aan kleederen doet fl er zich in België meer en meer gevoelen. p ;e- Ailes wordt uitgevonden om maar aan |. kleederen te geraken. Heeft men het 'é, ongeluk de deur even open te laten dan fl în mag men verzekert zijn, dat de kleede- ^ ?n ren uit den gang verdwenen zijn. Bij den heer Rossaert, Lange Leem-M straat, 19, te Antwerpen. verdween al- | dus een mansoverjas, een paar rnans-H rs handschoenen en een vrouwen paletot, { er even als een overfrak ten nadeele van f> den heer VanderHulst, zelfde huis. HET SCHRIKBEWIND ;h De bestuurder van het gevang tt) m Turnhout is door de Duitschers aange- f houden beticht hulp verleend te hebben ^ et bij het Qversêhrijden der grens «icor, Belgische jongelingen. -- \ HOE DE AKTIVISTENPERS DE AANHOUDING VAN L. FRANCK^ EN STRAUSS U1TLEGT De liberale Kamerafgçvaardigde ^ lie Louis Franck en de schepen^Strauss zijn. jn in hechtenis genomen daar zij het er'! en op aanlegderi om arbeiderswilligen tôt 0p befc neerleggen van den arbeid te no-1| irr. pen. De houding van deze beide perso-ffl er hen is te meer opmerkelijk daar zij als|| ht wethouders der staei Antwerijen aîlef a- aanleiding hadden om het aantal door I ;r- den nood gedwongen werkloozen tep en verminderen, in plaats van te vermeer- ■ [at deren. Bovendien zullen zij voor het ; de Duitsche gerecht te verantwoorden heb ',1 )r- ben wegens het schenden van verorele | ningen, die de gouverneur-generaal hac i' de getroffen. n- re. DE AKTIVISTEN én ZIJN KOOLKOOPLIEDEN Uit Antwerpen, 1 Maart 1918 : Ondanks het gémis aan waardigheid: ] waarvan het Generaal Gouvernemenv • 92^ MAANDAC. 1 APRIL W18.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes