Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

890 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Août. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 03 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wd3pv6ck6j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

leJAARCANC !, Nr 875 20NDAC. Ï8 AUCUSÎUS Ï9ÎfJ HET VADERLAND (ineïne aankondigingen : 1 fr. per regel ^ jd. bij overeenkomst , ïlenstaanbiedingen: voor gereformeer- den kosteloos. Belgîsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Éeus, 3 LEO YAN GOETHEM, Directeur Het nummer î 5 centiem (Front en Frankrijk). 1Q centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 fr.' Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr« IlogswiBners ' :he regeering hare igelijk te bereiken ijden, vergeten de arbeiders niet zich winsten te verzeke- an het Hollandsche desaangaande het Bien, dat, langs een een belangwekken-m in het leven bij :r het front : V te Zweibrùcken trafzaak behandel-i een bericht in een waarin vastgesteld ge schooljongens te in doen tijdens den hadden verworven ) Mark en tôt deze bezaten. :hen zullen het in broek misprijzen, op het verzamelen reiibandjes, kiezel-en op het bijeenga-an. Een dergelijke dan getuisen van n, met kinderlijke îgdige frischheid is ldverdienen niet te dat zij dit geld er ;>ch op de bank de-ît op rekening gain hun ontembare loch waarsohijnlijk sid zulke groote be-jen. Of aan den in- en het laatste snuf-itschland te hopen, blijft — op het ge-x riches, van de in ijk gewordenen. -imen van het nieu-in Duitschland bij-en zijn voorbij, dat jrond drongen met ,'an reusachtige wo-aamde deftige wij-=n bonten mantels. ulieren niet meer in ipage gereden mag' bon ton behoort de ig en andere siera-n het vaderland te ijzeren in de plaats 3en loopje genomen en zelfs op het too-[i van de riiken, die onderscheiden van Bild in Oel» willen îïppen hooren echu-och hun Bechstein-sn, sedert de fisc us ht van de inkoop-i andere dure luxe-irlijnsche 0. W.ers îden kai mer gewor-j hun geld uitgeven lis. Elkaar den loef ipdisschen van ge-en weg niet te krij-•r men in t' geheim italen moet, en van y-prijzen doen, zoo-irk het pond, doch >rden, als men den Dpt ; oaviaar zestig ratta vier mark de î van den regen in ant voor de duizèn-/ergaarden, zijn na taats gekomen, die . Het eigenliike tv-ertoont zich weinig ikte van de Berlijn-îijn plaats is inge-rkman, die nu per al meer verdient, le maand maakte : er, zooals hij in de wordt. Weekloo-mderd mark behoo-arbeiders, die niet rken, lang niet tôt )eze « nouveaux ri-lgemeen gesproken, gewonnen, zoo ge-ven wonen in hun esteden de voor hen n aan eten, drinken, nent. Aan eten in en zij ook extra-n en al kunnen zij nen goedkooper en ingsmiddelen zich burger, die niet tôt behoort. Wie zich iar een markthal te >ij de stalletjes,waar n verkocht worden >er mark het stuk, gen vijf-en-twintig, erkmansstand zich waar vroeger geen werkman ooit kwam, in de bekende in-richting van Kempinski bijvoorbeeld. zitten nu 's avonds de amunitie-arbei-ders met vrouw en kroost. En drinker wijn, eten het duurste van de spijskaart Zelfs in vroeger als deftig bekend staan-de eethuizen voeren zij het hoogst,( woord. Zoodat de militaire overheid of ficieren in uniform verboden heeft en kele van deze gelegenheden te bezoeken om herhaling van onaangenamc inci denten, die plaats gevonden hebben, t( verhoeden. Wie dezen opkomenden derden stanc in zijn voile nieuwe glorie aanschouwer wil, mag niet verzuimen op een Zondaî de paardenrennen in het Grunewald t( bezoeken. Daar zag men vroeger, in vre destijd, op de dure plaatsen, die toer goedkooper waren dan ze nu zijn, offi cieren, heeren in tip-top ren-dress, da mes naar de nieuwste mode gekleed. Er het ging daar kalm-deftig toe. Voor der vi j fhonderd-mark-totalisator stonder meer nieuwsgierigen dan wedders. Ni is het voor deze lokctten een dringen er duwen, een stooten en stompen en ang stig jagen van mannen en vrouwen, di< bang zijn niet meer aan de beurt te ko men. Mannen en vrouwen uit het volk die vroeger in een dergelijken optooh stonden voor den vijf-mark-totalisato] op de .sroedkoopste plaatsen. Mannen er vrouwen, die de exotische namen var de paarden allorgrappigst radbraken spreken van «jokei» en van «der Laadi< (Lady) Festa», die het stellig moet win nen. Ze drinken in de restauratie champa gne van dertig mark de flesch, eei glaasje bowl van drie mark. Ze eten ei een mooie zalm van veertien en eei kippekluifje uit de; -hand van twaaH mark. Ze si aan er elkaar bloedneuzen zoodra de onvermijdelijke ruzie ove: verkeerde tips niet meer beslecht kai worden met woorden en vloeken. Zi halen uit elken zak verfrommelde bank Iriljetten, alsof het gebruikte tramkaart. jes zijn. Ze î-ijden in open bakjes, die veertis mark kosten van de stad naar de ren baan, of in janpleziers, waarvoor ze vij mark de plaats moeten betalen. En zo< sterk is de aandrang, dat de vehikels bi honderden staan te wachten in de stad bij het station, Zoologischer Garten, o] den Reichskanzlerplatz, bij het stati°' Heerstrasse. De vreemdsoortigste vehi kels. Van eleganie panters af tôt steen kolenwagens, waarop ruw houten bail ken getimmerd staan, toe. Vroeger was het op rendagen langs di breede Bismarckstrasse een corso vai uitgelezen smaak-deftigo équipages, keu rige auto's. Nu is het een file van sjok kende janpleziers. En de inhoud heef zich naar verhouding veranderd. Het geld wor-dt met handen wegge smeten. En men vraagt zich niet zonder be zorgdheid af of en hoe deze mannen ei vrouwen, die de weelde hebben leerei kennen, na den oorlog, wanneer de ver diensten weer normaal zullen wordei of kleiner dan normaal en de duurt toch blijft aanhouden, de belastingei steeds drukkender worden, zich wee zullen leeren schikken in het moeilijk bestaan. ■ - «WWW-- —' lirais HtBelp NIEUWE BURCEMEESTER TE ELSENE In vervanging van den overleden hee F. Duray, burgemeester, wordt de hee Fernand Cocq de oudste schepen ge noemd. De heer Cocq zal waarschijnilj! door advokaat Em. Vink worden ver vangen. GESCHIEOENI3 VAN TWINTIC VARKENS Een oud-politieagent van Elsene.than handelaar in varkens te Ciney, ha< twintig dezer dieren per apoor (naar Brussel gezonden. Wanneer hij in he station kwam, vernam de man dat d varkens reeds gelost waren. Daar hj aan niemand opdracht gegeven had,wa en natuurlijk diefstal in het spel. He ooderzoek wees uit, dat de vette dierei door een genaamde U., uit de Liverpool straat vervoerd werden. Deze kerel be weerde de varkens naar Zuen gebrach h hebben, waar hij ze aan een derdei persoon afgeleverd had. U. echter, doo strikvragen in 't nauw gebracht, beken de dat hij de varkens in de Belgrade straat afgeleverd had. De politie gin< mede naar het opgegeven adres, waa een geheime slachterij ontdekt werd Veertien dieren waren reeds afgemaakt de zes anderen waren nog in leven. Al les werd aangeslagen en aan den eige naar teruggegeven. SNIPPERS Het (eger der Bolsjewikis Van Cadettenzijde heeft de « Lokal-anzeiger » een schildering ontvanger van den tegenwoordigen toestand in Busland. Het z. g. Roode leger is samengestelc uit drie soorten van Bolsjewikis : d£ Roode Wachten, die nog los samenhan-gen met de Soviet-regeering en zich zoo-' genaamd aan haar bevelen onderwer pen, ver\'olgens de « Bolsjewikis uil overtuiging », in hoofdzaaik kozakken die den ataman niet er'kennen, en ten-slotte uit de z. g. partisanen, een bende boeren, het schuim van de bevolking. Ieder Roode Wacht krijgt bij zijn ir dienst treden 375 roebel voor zijn gezin en natuurlijk heeft iedere recruut on middellijk zoo een gezin. Omdat eor trole niet goed mogelijk is, laten ver schillende mannen zich op meer dan eer lijst inschrijven, en het is gebeurd tf Petrograd, dat bij elk der drie aanwer vmgsbureelen personen kwamen, oir drie maal 375 roebel op te steken. De opleiding duurt 14 dagen, de sol daat kan wonen waar hij wil, moet zicl alleen tijdens '/g dicinsturen vertoonen Na de opleiding kan hij zijn uitrustins in ontvangst nemen, en hiermee hebber velen recruten hun doel bereikt : Zi; . verdwijnen met de uitrusting, om nooi terug te komen. De rest van de mannen moet enkek 1 dagen later te Sint-Petersburg in he Taurische Paleis te samen komen, waai 1 hun een afscheidsmaal Wordt aangebo den. Sterke dranken krijgen zij dan ir ' overvloed, er worden redevoeringen ge houden, op de vrije Russische repu ' bliek. op de dappere Roode Wàcht, enz • Daarna marcheert de troep in geslotei geledercn met muziek en roode vaan dels voorop naar het station, waar d( r wagens klaar staan. Op de offic'eele lijsten wordt het aan f tal vertrekkenden genoteerd. Er bestaa -, echter geen contrôle op de mannen, dii j niet op de plaats van bestemming aan , komen. Velen maken onderweg rechts ) omkeert, doen hun uitrusting van di • hand, zoeken Sint-Petersburg weer op - en het spel van aanmelding, uitrusting - en vertrek begint opnieuw, tôt men be - trapt- wordt. ? A i Het Kweeken van Banarten Onder de vele prettige en goede din ^ gen, waarvan de wereldoorlog ons be rooft, behoort ook de banaan of pisang De banaan is een éénjarige plant. Di vrucht is ri j p zoowat een jaar nadat di " stek geplant is. De stam wordt ongevee: J acht tôt tien voet lang en uit dezen stan 1 ontspruiten lange, palmaohtige takkei ^ en in de splitsing van de ta,kken ver ' schijnen de vruchten. Er komen vai ^ vier tôt twaalf trossen aan de plant ei n iedére tros telt acht of tien bananen. 3 Uit den wortel der boomen ontsprui ten weer nieuwe loten, die ook wee: boomen worden, maar de boom word gewoonlijk geveld wanneer de vruch ten geplukt worden. In Jamaïca heeft men vele bananen plantages en zoo'n plantage telt van vij en twintig duizend tôt twee honderc duizend boomen. Het planten geschied zeer primitief, de grond Avordt losge maakt, een gat wordt gegraven en daar in de stek gezet; de natuur doet veela r de rest. Alleen in heel groote plantage; c worden de J^oomen meer stelselmatif . geplant en worden ook kanaalen voo: - irrigatie gegraven, daar de banaan he - best groeit in vochtigen grond. * * * De hong<?rige aairdworm . De aardworm heeft altijd een verslin l denden honger en 't is voor hem maa: gelukkig, dat hij niets met rantsoenee t ring te maken heeft. Hij verslindt enor 3 me hoeveelheden aarde, waaruit hij a i de eetbare substantie verteeri. Hij ver 5 slindt ook hajf verrotte bladeren er ■h bloemen. welke zij in hun holen slepen ! die van een tôt drie duiin zijn en welk< . zij eerst bereiden, door ze met een vloei - stof te bevochtigen, die ze sneller Arer t teren doet,Wormex liggen, vooral .in dei i morgen, dikwijls aan de opening var r hun hol, een gewoonte waarvan de me - rels en lijsters profiteeren, die ro gaar - ne tôt ontbijt hebben. Wanneer d< ; grond erg droog is, kruipt de regen c worm diep in den grond en werkt niet Bij koude of droogte kunnen zij som: , wel meer dan zes voet diep zitten. Maa: - gewoonlijk zijn zij heel dicht bij d< - oppervlakte en zij maken den gronc losser en vruchtbaarder. EEN WEINIC WETENSCHAP Oe natuur en haar arbeidsvermogen 'Sedert onheugelijke tijden teren wij. hier op de aarde, op den voorraad van het arbeidsvermogen of van de energic van de natuur, zonder dat die voorraad ook maar eenigszins vermindert. Schijnbaar is die voorraad onuitput-telijk, zegt een Nederlandsch natuiur-kundige en hij wijst daarbij, in de eer-ste plaats, op de geweldige hoeveelheic energie. Nadat wij, in onzen vorigen «Zwerf tocht», den lezer een denkbeeld hebber gegeven van de beteekenis van het be grip «arbeidsvermogen of energie» var de verschillende vormen, waarin d( energie zich kan voordoen en van d( wijze, waarop deze aile, zonder verlie: in elkaar kunnen omgezet worden, wil len wij thans eenigszins nader de ver schillende «bronnen der energie» in he; heelal gaan beschouwen. ! In de eerste plaats dienen wij ons dar af te vragen: waar zich de enorme voor raad aan energie bevindt-, waarop wi; 1 hier op de aarde, reeds sedert onheuge ; lijke tijden. teren en nog maar steed; ' blijven voortteren, zonder dat wij ei ! ons ook maar eenigszins om bekomme ren, of hij wellicht ooit uitgeput zoi ' kunnen raken. Scihijnbaar is inderdiaad die voorraac ; onuitputtelijk. Wij wijzen daarbij, ir i de eerste plaats, op de geweldige hoe • veelheid energie, die weggelegd is ir - de kracht, waardoor de hemellichamen [ pJaneten en andere sterren, om hur . zonnén wentelen, een bedrag aan ar . beidsvermogen, dat, als 't ware, onmete li jk groot is, zoowel wegens de kolossalt , afmetingen der bewegende massa's, al; . wegens de ontz^ttende snelheden vai > deze. Immers : van die beide factoren hana-t het bedrag aan bewegingsenergi< af, d r/ een zich bewegend lichaam kai " voortbrengen. t Om den le-zer in staat te stellen, zicl ? van dat bedrag een eenigszins begrijpe lijke voorstelling te maken, willen wi " ons voorloopig slechts eens bepalen to 1 on? engere zonnestelsel en wel : in d< ' eerste plaats onderzoeken, hoe groot di > energie is, welke werkzaam is bij d< " omwenteling van de aarde om haar eigen as. Berekening heeft geleerd, dat mei daarvoor een bedrag mag aannemer van niet minder dan 213 quadrillionei paardekrachten, waarbiij wij herinne - ren aan de definitie van het begrij - «paarde-nkracht» zijnde de hoeveelheic arbeid, die vereischt wordt om, in éér i sekonde, een gewicht van 75 kilogr., to i op 1 M. hoogte op te heffen. Zulk een cijfer, hoe indrukwekkenc ! ook, zegt ons nog niet veel, daar he t ondoe-nlijk is, zich daarvan een duide lijke voorstelling te vormen. Daaron ! willen wij aan het voorstellingsvermo l gen van den lezer tegemoet komen, door in navolging van Dziobek, dit bedras door een beeld, aan het dagelijksch le ven ontleend, uit te drukken. Stel, da * wij de wentelende beweging van d< ^ aarde eens plotseling konden stuiten " dat. wij haar tôt volkomen stilstand kon deri brengen, zooals wij dit, in het da - gelijksch leven, met een, wentelenc f viiegwiel of een draaiende paardjesmo I len kunnen doen, dan zou de, daarbi t vrij komende, kracht in staat zijn, on - aile mogelijke mac-hienen op de aarde - hetzij in fabrieken, spoortreinen., stoom 1 booten, mechanische werkplaatsen, elec 3 trische centrales, stoommachienen enz. r kortom: ailes, wat op de aarde door ma , chinale beweegkracht gedreven wordt t gedurende een tijdperk van 700 millioei eeuwen in gang te houd.en. Intusschen diene- merï hierbij wel !< bedenken, dat wij hierbij niet zoo klein geestig moeten zijn, om op enkele mil lioenen eeuwen te zien. Immers: de be rekende c-ijfers kunnen onmogelijk vol | strekt nauwkeurig zijn, zij kunner slechts zeer bij benadering bepaald wor den, daar wij omtrent menig punt, da ' bi] de berekening in aanmerking komt volkomen in het onzekere verkeeren. In elk geval zou echter zelfs een nos 1 veel geringer bedrag voldoende zijn, on ' vc-or onbepaalden tijd in de- behoeft< aan arbeidsvermogen van de geheeif " wereld te voorzien. Jammer maar, da " deze gansche ontzettende voorraad aai 1 energie, hoe geweldig ook, voor onzf 1 aardsche belangen volkomen waardeloo; ■ is en wel om een eenvoudige reden - hi.i is voor 's menschen gebruik onbe ; reikbaar, omdat wij — en aile ander* - zaken op de aarde — zelf onderdeeler . ziin van deze pianeet en met haar mee î draaien. De aarde heeft echter nog een tweedf ; wentelende beweging : zij draait ook 1 in een tijdvak van 365 dagen, in hart baan om de zon en legt daarbi;, in elk( sekonde, een weg af van 29,700 M., t^f-wijl elk punt van den aequator, bij de wenteling der aarde om haar as, niet meer dan 465 meters aflegt. De energie, die bij de beweging van de aarde om de zon voortge-bracht wordt, moet dus, daar de ontwikkeling der energie toe-neemt, met het kwadraat van de bewe-gingssnelheid nog oneindig veel grooter zijn dan die van de aswenteling der aarde. Dziobek heeft haar geschat op een bedrffT van 109 quintillioen kilogramme-ters of meer dan 2 1/4 quintillioen paardekrachten, elk van 75 kilogrammeters. ■ een getal, dat uitgedrukt wordt door een cijfer, met 30 nullen. -WWW : SE MOIIlIJEirajl OOSÎEHJE ! VOLKSOPLOOPEN TE PSLSEN . Ziehier wat een onzijdig blad over ; den toestand in Oostenrijk, volgens offi-. cieële gegevens, meedeelde. In het Oostenrijiksche Huis van Afge-vaardigden beantwoordde de minister van oorlog Gzapp onlangs een interpel-[ latie over de jongste gebëurtenissen te . Pilsen. j Op het station te Pilsen waren wagons gerst geplunderd. Aangezien de ; stationswacht onvoldo-ende was, werd ' een halve compagnie infanterie naar het - station gezonden. Men slaagde er in, de i volksmenigte weg te krijgen. Toen ge- meld werd, dat in de Kotorovecstraat I menschen te hoop liepen, ging luitenant i Wirfel met een afdeeling soldat-en er - heen. Een der çtedelijke autoriteiten 1 verzocht den luitenant de menigte met . zachte woorden te verstrooien. Er werd : echter naar de soldaten met steenen ge-' worpen en ook werd vanuit een huis " een schot gelost. Toen heeft zich de ! commandant wegens den ernstigen toe-5 stand genoodzaakt gezien van de vuur-1 wap-enen gebruik te laten maken. Er ' werden 50 à 60 schoten gelost, die he-; laas slachtoffers hebben gemaakt. 1 Om te bewijzen dat te Pilsen geen bij-zondere maatregelen genomen waren, 1 haalt de minister de opstootjes te Par- dubitz aan. [ Daar hebben op 6 Juni de arbeiders ^ uit de spoorwegplaatsen wiillen beletten, ; dat een aangakomen zending spek werd J doorgezonden. Ongeveer 200 man be-,gonnen het spek te rooven, waartegen zich de wacht verzette. Gendarmen wer-, den ontboden, die de menigte sommeer-' den uiteen te gaan Men begon echter j de wagons open te breken en het spek . er uit te werpen. Er kwam hulp van het , infanterie-regiment- nr 39, waarna het j spek, om verdere relletjes te voorkomen, ! naar een ander station werd gezonden, t Wederom sloeg de menigte op een andere plaats op het station aan 't plun-1 deren, werd door de soldaten verdreven, t maar wierp met steenen en nam een - dreigende houding. ) Een vrouw werd aangehouden, die de - menigte met geweld wilde bevrijden. , Een soldaat, die in het gedrang was ge-• raàikt ,loste een schot. Een post uit den - omitrek meende, dat dit schot uit de L menigte afkomstig was en vuurde op de i raddraaiers, zonder dat echter iemand , gekwetst werd. Een luitenant was toe- ■ gesneld, wien werd medegedeeld, dat ■ uit de menigte was gescihoten. Daarop 1 gaf hij bevel te schieten. ; De minister betreurde het, dat onder i de .slachtoffers de meesten jeugdigen 1 personen waren. De handihaving der : orde maakte het echter noodzakelijk, ■ dat door de militairen krachtdadig ■ moest worden opgetreden. > De Tsjeehische sociaal-democraten in-terrumpeerden den minister voortdu-' rend en hadden tijdens diens redevoe-1 ring de kennisgeving waarop de namen der gedoode kiniderèn voor kwamen, aan J de ministersbank geplakt, hetgeen vele nieuwsgierige blikken had getrokken. Bij de debatten gaf de afgevaardigde Pick een uitvoerig relaas van de voor-| vallen te Pilsen. Sedert het begin van het jaar had de meerderheid der bevol-t king van de West-Boheemsche distric-ten verminderde rantsoenen ontvangen. ' terwijl sedert maanden geen meel of r brood was verstrekt. De betreurens-| waardige gebeurtenissen vonden haar , ooorzaàik in den honger. | De stad Pilsen verkeerde voortdurend . in staat van beleg. De militairen waren , op 21 Juni ontboden, ofschoon dit noch ; door den distri ktëkom m a n dan t noch ; door den commissaris van politie was ■ verlangd. Luitenant Wirfel had op . eigen houtje gebandeld. Er hadden » geen demonstraties plaats, slechts ver-i langden de uitgehongerde kinderen en . vrouwen brood, toen zij zagen, dat 't in automobielen uit Pilsen werd wegge-. voerd. , Spreker teekende protest aan tegen î het machtsmisbruik en het wreedaardig sjoptreden der militairen. ~ ,"fl" . ... " ^ * Onze Soiâaleo-Sïudenten Onlangs vergaderden, te Havre, da middenjury's ingesteld voor de le kan-. didatuur van wijsbegeerte en letterenj en iiet 3e doktoraat in de rechten, en ta Parijs, deze gelast met het examen van do studenten, voor de 2e kandidatuur en het 3e doktoraat in geneeskunde. De jury's van wijsbegeerte en van rechten zetelden onder voorzitterschap van den heer Theodor, volksvertegen-woordiger en deken van de orde der ad-vokaten te Brussel, en deze van de me« decijnen waren voorgezeten door den heer luitenant-generaal Melis, inspek-teur generaal van den gezondheidsdienst van het leger. Deze vergadering, die zal gevolgd worden door eene algemeene vergadering der jurys van al de fakulteiten, m de maand September aanstaande, heeft de beste en de meest voldoende uitslagen geleverd. Zij zijn des te merkwaardiger, daar zij werden bckomen door studenten in ' uniform, zonder dat dezen in 't minst aan hunnen militairen plicht te kort kwamen, of door de bereiding van hun examen hunnen dienst verwaarloosden. Het zou nochtans onjuist zijn te geloo-ven dat de akademische bij val onzer soldaten, zonder moeite werd verkregen. Allen hadden groote inspanning te le-veren, en men vraagt zich af hoe zij hun moeilijk examen hebben voorbereid en midden ongunstige voorwaarden hunne thema's bestudeerden. Sommigen onder hen, ingenomen door hunne militaire taak, den ganschen da£ door, beschikken slechts over de uren van den nacht om hun examen te bereiden. Terwijl hunne makkens sliepen, herlazen zij, bij het weifelend licht, hunne lessen en hunne kursussen en herza-gen de kommentariën. Aldus mochten zij, terwijl zij voortgingen het beste-van hun leven en hunnen tijd te wijden aan" het Vaderland, het examen doormaken, waarvan de eohte waarde de jury heeft verwonderd. Ziehier de uitslagen : I. — 3e Proef : Examen van DoJcter in de Rechten : Dertien kandidaten waren ingeschre-* ven; 11 werden dokter in de rechten uit-geroepen:M cl groote onderscheiding : Heer Ren-kin Jan. van Elsene. Met onder scheiding : De heeren Don-net Pieter, Antwerpen; Hermant- Maurice, Gilly; Meir Pieter, Westerloo; Rom Hcrman, Gent; Vanderlinden Maurice, Gent. Met voldoening : De heeren Daumonti Fernand,Antwerpen; De Bie Benedictus^ Mortsel; Hubert Fernand, Bouillon; In-, dekeu Jan, Tongeren; Van Merr-is Léo, Poperinghe. II. — le Proef : Kandidatuur in Wijsbegeerte en Letteren De vijf kandidaten werden aanvaard: Met groote onder scheiding Heer Schaetzen Marcel, Tongeren. Met onderscheiding : Heer Thonet Ka-rel, Luik. Met voldoening : Heeren Garton de Wiart Franciscus-Xaverius, St.-Gilles ■ Devos Jozef, Maldeghem; Ledrus Ernest | Gosselies. ! De proef van den heer Schaetzen i» voorbereidend tôt het doktoraat in ge* schiedkunde. -- ''î Voor de anderen is de proef voorbeY reidend tôt, de rechten. III. — 2e Proef : Kandidatuur in Medecijnen, Heel-. en Werloskunde. Vier en twintig kandidaten ;17 aan^ vaard. } Met onderscheiding : De heeren De* lille Paul, Maldeghem; Watteyne Juul,; Bergen; Wybauw Gaston, Borgerhout. ^ Met voldoening : De heeren Baelda[ William, Brugge; De Herdt Joris,.-' Schaerbeek; De Kemele Viktor, Boesin^ ghe; de Ponthière Fernand, Amay { Elens Oktaaf, Stockheim; Finne Pieter/ Schaerbeek; Gérard Lodewijk, Herstai^ Hot AILbert, Zoningen; Pommier Yvon^ #Tilly; Stobbaerts Fernand, Brussel i Swartenbroecks Armand, Laeken; Var. Halst Edgar, Maeseyck; Van In Gaston, Lier; Yernaux Ernest, Aywaille. IV. — 3e Proef : Doktoraat in de Medecijnen, Heel- en Verloskunde Met <rroote onderscheiding : Heer L'au-wers Emiel, Kortrijk. M et onderscheiding : Heer De Jaegere, Evarist, Ieper. Met voldoening : Heeren Devlies Amaat, Moorseele; S\yolfs Emiel, Na-" men, , -—4- *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes