Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1751 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610x38z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jde JAÂ8ûÂN( Nr^OT. PfNSDAO, 16 OCTOBER 1917, HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Bet nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Zeemans in Slaatsdienst De vriend, die ons over den beklagens-vaardigen toestand van de zeelieden in staatsdienst inlichtte, had het wel goed oor toen bij ons verzekerde dat een ar-ikel desaangaande weeirklank vinden ou bij de belanghebbenden. Twee zeelieden in Staatsdienst — hun-ie namen en juiste hoedanigheid hou-|en we voor ons — schrijven inderdaad: « Vit naam van de bemanningen van [e Belgische Staats-ambulantie- en ransporischepen in dienst bij de lirit-che admiraliteit, danken wij u uit gan-meher harte voor vwe medehulp door uv) irtikel in ons Vlaamsch en veelgelezen iagblad Het Vadérland van den lien Oc-mer.» Het was ans een ware verrassing m ons harl klopte bij het lezen. Wij, ;eemannen, waren verheugd te zien dat >r toch nog een Belg met ons in balling-ïchap leefde, die een handje zal toeste-\en om de huismoeders met hare kin-ieren van den hongersnood te redden m het hooger bestuur te overtuigen dat le ldachten hen toegezonden zoo menig-haal wel degelijk gegrond zijn. » Daarbij doet het ons genoegen le ternemen dai door uwe medewerking '.en einde zal gernaakt worden aan de •potternijen en aan de plagerijen waar-lan wij bloolstaan vanwege onze colle-las, die met ons denzelfden dienst doen, / is te zeggen vanwege Engelsche slo-\ers en matmzen, die ons onderkruipcrs ■n lafaards noemen, omdat wij, volgens hen, onder de loonen varen. Zij zeggen iat zij, door ons, gevaar loopen, geen rpslag meer te bekomen. I » Dit ailes zou kunnen vermeden wor-ïen, indien onze regeering zich met onze \elangen inliet. [ « Is het al niet erg genoeg dat men ïtouw en kinderen gebrek ziet lijden, Iaar men hun de noodige soldij niet kar, 'aten geworden om behoorlijk te leven? [s het niet pijnlijk voor ons volbloed ;eelieden gelijk wij zijn, «mannen», te •den dat onze vrouwen een aalmoes moe-cn vra§en aan een ondersteuningscomi-[eit. ? y,En weten dat wij, Belgische zeelie-ien, bekivaam zijn overal te varen — dsook elders meer te verdienen — omit) t. wij de vreemde talen 'machtig zijn, mdat velen onder ons «gediplomeerde •luurheden zijn», enz. •> Aanvaard bij deze nogmaals ons al-er dank en onze opreehte groeten. » Ook van vrienden, die geen zeelieden :ijn, maar die eenvoud'ig een menschen-îart hebben, ontvingen we mondelings m schriftelijk blijken van instemming net ons artikel. Dat er zoo'n toestanden bestaan als die ivaarop de ondertitel van ons vorig ar-ikel zinspeelde «Tien kinderen en vier Tank per dag», vonden allen erg. Dat 'oo'n toestanden bestaan na drie jaar )orlog vonden allen nog erger. Dat zoo'n toestanden blijven bestaan, zelfs nadat le belanghebbenden ze bij herhaling lebben aangeklaagd, vonden allen nog iet ergst. Wij dnirven hopen, nu de aandacht f'an de bevœgde overheid erop gevestigd ■verd, dat deze wantoestanden weldra niets meer zullen zijn dan eene onaange-aame herinnering. L. V. C. »■ 1 i haa/\aa> ■■ ■ « IN HOLLAND De hevùlking is te£en Engeland Den Haag, 14 October. — De beslis-sing van Engeland door dewelke de ►erzending van Hollandsche handels" inelberichten verboden werd, totdat iolland uitgescheiden heeft zand en ûezelsteen naar België te sturen, ten )ate van de Duiteche krijgswerken, leeft een hevige woeling teweeg ge->racht in de handelsmiddens van Hol-and, dat maar niet schijnt te begrij-)en dat het geduld van de Britsche re-îeering ten einde is voor de taktiek die ioor Holland gebruikt wordt. De Britsche regeering straft de Hol-andsehe bevoiking omdat de regeering 'an dit laand aan zijn verplichtingen 'an onzijdig land niet getrouw blijft. m "*a^/wa/v* ** ' ——— ■ LEEST OP DE TWEEDE BLADZWDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACW VOOR SOLDATES EN VLUCHTELINGEN ONTVLUCHTE KRIJCSGEVANGENEN Een onzer lezers heeft uit Het Vadérland vernomen dat de Belgische regeering, om de tewerkstelling van de in Holland geïnterneerden te vergemakke-tijlcen zonder den last der bewalcing coor de Hollandsche overheden le ver-zivaren, bevel gegeven heeft aan de geïnterneerden generlei poging tôt ont-vluchting meer aan te wenden, daar zij op het front toch niet zouden worden aangenomen. Onze lezer vraagt zich niet zonder re-den af waarom hetzelfde stelsel niet be-\staat voor degenen die in Duitschland krijgsgevangen waren en onlvluchtten. Hij haalt ons zijn geval aan dat merk waardig genoeg is om hier te worden aangehaald en om al de andere gevallen van dien aard in zich saam te vatten : « 1k werd — zoo zegt hij —• binnen-geroepen op 29 Juli 1914, maa-r werd on-gelukkig reeds op 16 Augustus door de Duilschers te Luik gevangen genomen. lk werd naar Duitschland, vervoerd en verbleef daar tôt 11 November 1916. » lntusschentijd had ik meermaals gc-■foogd te ontsnappen en ten slotte geluk-te ik toch. Maar nauwelijks was ik in Frankrijk aangenomen of ik werd naar het front gezonden, wat mij even lief zou zijn, indien ik de overluiging niet had dat wanneer ik een tweede maal rnoest gevangen genomen worden, i'c den kogel zou krijgen. » Dit ver on trust onzen vriend des te meer daar hij bij zijn overtocht over de Duitsch-Hollandsche grens een stukje vithaalde, dat we best geheim houden en dat hij daarbij in Duitschland een verbintenis onderteekende om niet meer de wapens op te nemen. Deze verbintenis is wel onqeldig — vermits ze afge-dwongen werd — maar de Duitschers zouden er natuurlijk zoo niet over oor-deelen.En per slot van rekening bestaat daar in de nieuive krijgswet geen artikel waarbij wordt voorzien dat al de mannen die tôt 21 Juli 1916 in het door den vijand bezette gebied verbleven niet tôt den krijgsdienst worden gedwongen ? Zou men niet wijs handelen en billijk handelen met de toch niet talrijke ont-snapte gevangenen, die toch zooveel hebben geleden, in een anderen dienst te ge-bruiken ? Wij hopen dat het geval van onzen briefschrijver eene uitzondering is waar-in spoedig zal verholpen worden. GAMMA. T. D. D. 264. — Gij kunt eene aan-vraag doen langs u>w commandant. Eene geschreven aanvraag mag niet ingehou-den worden. Tracht een geletterden vriend te vinden om dat voor u op t? knappen, dan komt het wel in orde. In-vloed van personen buiten het leger zou tôt niets h^lpen. Ad. de G. D. 214. — Wij kuftnen u dp méthode aanraden van M.Hellebuyck. Zijn adres is «Revue Pédagogique belge». Ons onderwijs (directeur M. Helle-buck) boulevard Bara, Paloiseau. C. B. La Pallice, — Gij moogt niet van fabriek veranderen zonder toestemming van uw patroon, zonder bewijs van een nieuwen patroon en zonder oorlof van de bevoegde overheid. Ik denk dat het nog best is te blijven. J. D. W. — Indien gij geen oorlogs-vrijwilliger zijt, hebt gij ten voile recht om het front te verlaten. Eene geschre-ven aanvraag in dien zin moet door uw commandant doorgezonden worden. Ach. Dem. D. 95. — Eene aanvraag ricàten tôt den minister van finantiën (langs uw commandant). Gij hebt aile kans om te gehikken. F.- v. D. E. Graville. — Het is wel degelijk 50 centiem per dag sedert 1 October 1916. A. C. A. 32. — Neen, die vergoeding wordt alleen aan de families gegeven, niet aan de solda ten. Spijtig genoeg, maar 't- is zoo. A. D. G. D. 13. — Daar is nog niets vastgesteld bij ons — wel in 't Fransch léger.'We zullen maar aanhouden. De aanhouder wint. « R. S. D. D. 34. — Gij kunt het beproe-ven met eene aanvraag te doen langs uw commandant. Maar een reeht is het niet. ©P HET WESTEBFBONT De streek van Duinkerken beschoten <, Meer dan 900 gevangenen - ——— A AN V ALLEN IN CHAMPAGNE Britsche troepen van de graafschap-pen van het Oosten hebben in den na-middag van 14 October, met welgsluk" ken een aanval ondernomen tegen Duitsche loopgraven, ten zuid-oosten van Monchy-le-Preux. Er werden gevangenen genomen. Er heeft hevige wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid plaats gegrepen op de ge-vechtslijn. Er grepen geen voetvolk-verrichtingen plaats. Het getal gevangenen die de Britten genomen hebben op 12 October bestaat uit 943 soldaten, waaronder men 41 officieren telt. Ten gevolge van het slecht weder, was de vliegdienst niet zeer bedrijvig. De vliegers hebben de stonden van goed weder te baat genomen om den vijand te beschieten en foto's op te nemen. Zij ontdekten nieuwe vijandelijke stel" lingen. Een Britsche patroelje ontmoette Duitsche vliegers, die tweemaal ster-ker in getal waren; een hardnekkig gevecht werd geleverd, dat als gevolg had dat vier Britsche vliegtuigen neer-gehaald werden. Het getal vijandelijke vliegtuigen, die neergeschoten werden is nog niet gekend. Vliegers der bondgenooten, die den tijd niet hadden om aan het gevecht deel te nemen hebben van ver talrijke Duitsche vliegers in ontredderden staat zien neervallen. DE TOESTAND Het is klaarblijkend dat de Fransche troepen op de Chemin des Dames niet zinnens zijn onbedrijvig te blijven. Een heele reeks verrichtingen dui-den aan dat het gevecht voortduurt m«l aile hevigheid tusschen de beide heu-velkammen van Ailles en Craonne. De Fransche troepen maken goed goed werk, dringen in de vijandelijke stellingen binnen en nemen gevangenen.Te Verdun, is de artillerie zeer bedrijvig geweest, in de omstreken van de hoogte 344. In Vlaanderen, hebben de Britsche troepen het gevecht voortgezet, on-danks het ongunstig weder. Meer ten zuiden, in den omtrek van _Monchy-le-Preux, behalen de Fransche l>jepen allen bij val tegenover de loopgraven van den vijand. FRANSCH LEGER&ERÎGHT VAN DEN NAMÎDDAG Op het front van de Aisne, was de artilSerie-berïrijvigheid der boide legers vcortdurend zesr hevig in de streek van de hoogvlakten, tusschen Ailles en Craonne. In Champagne, hebben wij een aanval ondernesnen in de Duitsche lijnen, ten oosten van Maisons-de-Champagne, en een tients! gevangenen genomen. Op den rechteroever van de Maas, was de artillerie-bedrijvigheid zeer hevig, ten noorden van de hoogte 344. Er is niets belangrïjks te melden op het overige gedeelte van het front. ♦ LUCHTVAART • Duitsche vli-pgers hebben, tijdens den nacht, de streek van Duinkerke be-schoten.Er werden talrijke burgers gedood. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Het Britsch îsgerbericht van dezen namiddag meldt, dat er hevige wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid heeft piaats gegrepen op den heuvelkam van Broodseinde. Een EngeSsche aanval, die ondernomen werd rond Monchy-le-Preux, heeft als gevolg gçhad dat talrijke gevangenen genomen werden en dat materieei veroverd werd. GEVECHT EOVEN OOSTENDE Londen, 15 October.,— De vlootover-heid meldt, dat ten gevolge van het slecht weder op 13 October, de bedrij-vigheid van den vliegdienst niet groot was, maar dat in den morgen een patroelje boven Oostende een vijandelij-' ken vlieger heeft neergehaald, die men in vuur en vlam heeft zien vallen. Twee Gebroeders De jongste was een sianke Knaap,aver wiens gemoed de teere d'iahtersnaren gespannen waren. Hij had gestudeeerd. bij voelde zich dichter. Als met een won-der voorgevoelen van wat hem te wach-ten stond, schreef hij dit «lied van den Dood», afgedrukt op het santje. die dood, die zoo'n groote plaats in de ge-d ach te van onze soldaten inneemt, omdat zij hem steeds zoo nabij voelen : Daar zullen geen klokken meer luien Hun dn-oevig doodenlied Als ik zal vallen, eenzaam In 't bloedig IJzergebied. Mij zal er geen wagen voeren, Noch volgen een zwarte stoet Van bleeke mannen, gelijk men Bij kristene menschen doet. Daar zullen geen vrienden komen En oç mijn graf noch kruis, Noch kransen, nooh bloemen strooien 'k Zal ^«rven zoo ver van huis. ^ I Maar als dees dKWtv# tijden Van dwang en muiterij Voorbij zijn, en 't sedert maanden Gedaifin is, en uit met mij... Daa zullen de klokken luien Een çeuwig verlossingslied ( Doch zij, die ginds liggen, zullen 't Niet hoôren, in 't Uzergebied. Dat is wel geen hooge littérateur, en ■ ik weet ook, dat negentienjarigen wel meer dergelijke dingen schrijven; maar deze eenvoudige verzen verraden een ! teeder, ontvankelijk gemoed, ope-n voor al wat schoon en verheven is; en omdat hij, die ze schreef, zijn poëzie in zijn leven wist te leggen, treffen ze dieper dan zoo menig modem, fraai-gebeeld-houwd sonnet. In den nacht van 26 Maart kreeg de nomoasrnie waar de beide hrnprfow t^- oenooT'aen, en aie toen in ae omstreKen. van Steenstraete lag, de opdracht esn raid naar een vooruitgeschoven post van den vijand uit te voeren. Weinige kennen nog het «no man's land», het niemaiîdsland; dat zich daar aan de boorden van den IJzer, tusschen beide vijandelijke linies uitstrekt. Na regenweer is het een eindelooze water-sn moddervlakte, waarin men zich an-:1ers dan op bootjes en voetbruggen,niel, wagen kan. Als dagenlange droogte hier en daar de inundatie heeft doen ver-dwijnen en het terrein toegankelijk heeft gernaakt, blijft het een lage, dras-sige vlftkte, naar aile richtingen met diepe slooten — vaarten, noemen de soldaten se — doorsneden; heele moe-rassen, verraderlijke modderpoelen, îchuilen weg onder lis en biezen en voor den onvoorzichtige, zoo' de makkers hem niet spoedig ter hulp snellen, wordt het de griezeligste stervensgponde, die nen zich kan indenken. Nog gevaarlij-ker zijn de modderrivieren,, met haar m vaste œvers en haar steeds verander-iijken loop, waar m 6© men ^rekenine houden moet. / Het g*fa«imzinnige, verraderlijke ter-rein moet voortdurend verkend worden. Voorposten zijn hier en doa.r op de hoog-:en aangalegd, voetbruggetjes moeten )ver de vaarten gelegd en andere wèrken noeten uitgevoerd worden; ieder bosch-!e, iedere hoogte, iedere platgeschoten loeve, waar zich de vijand nestelen kan. «taat aangegeven op de kaart en is aan-rewezen voor de artillerie. Daar de vijand zich steeds bedrijvig oont, dfe posten verandert en de brug-ren verplaatst worden, terwijl men aan jeide' zijden waakzaam is, moet het ter-ein steeds door patrouilles verkend worden, ten einde den vijand te beletten dch op de gunstige plekken te nestelen, ia hem deze te ontnemen. [Wordt vervolgd), !MEN VLIEGT'SEDERT wmm.mt OCTOBER 1897 — OCTOBER 1917 Op 14 October 1897 was het een glo-rierijke dag van groot belang y oor de luchtvaart, voor het leger, en voo1.' het menschdom. Het weder was slecht, het waaide vervaarlijk en het was zeer koud. • Rond 4 uur, waren eenige Fransche officieren, op de hoogvlakte van Sato-ry, getuigen van een proefneming ondernomen door een geniaal man, die zijn leven zou wagen ten bate van hel menschdom; er was hier kwestie te weten of men Clement Adcr nog voort-aan zou helpen in zijn opzoekingen. Te dien tijde wist men niet wat vlie-gen was en hoe de mensch dit kon doen. • Ader was sinds veertig jaren met dit vraagstuk bezig. Wie was die Ader ? Zijn leven is vol wederwaardigheden. Hij had het heel lastig in zijn • jongelingsjaren. Hij speurde echter de vlucht na van de vogels en zijn begeerie was die na te volgen. Ten einde tôt dit doel te komen begreep hij dat er veel tijd en geld noodzakelijk zijn. Op 17 jarigen oudor dom was hij arm en hield zich bezig met electrische werken, die in dien iiijd van weir|'g belang waren; hij oefende zich ernstig in dit vak, en bracht het zoo ver dat hij, na tien jaren, als uitvinder befaamd was van den gekenden theatrofoon, die in het Paleis van Nijverheid, te Parijs, dui-zenden bezoekers aanlokte. Hij gelukte er in een fortuin te win-nen, dat zijne werken zou bevoordeeli-gen. Toen reisde hij de wereld rond met het doel de vlucht van sommige vogels na te speuren. Voornameliijk een vogel uit Indië, een soort van vk?-dermuis, vestigt zijne aandacht, om" dat de vlucht van dezen vogel naar zijne meening het gemakkelijkst na te bootsen is in een vliegtuig. Hij studeerde en bracht het zoover, dat hij als de schepper van den vliegdienst in Frankrijk en van gansch de wereld mag bescbouwd worden. In 1888 was zijn eerste vliegtuig vervaardigd. In 1890 werden de eerste proefnemingen gedaan met de « Eole ». In 1891, werd een tweede vliegtuig gebruikt, dat meer volmaakt was. Dit had aan Ader ongeveer een miljoen en half gekost. De minister van oorlog was echter zoo verbaasd over den uit-slag dezer pro&fnemeingen, dat hij be-sloot dat voortaan aile kosten door den Staat zouden gedekfc worden voor de werken van Ader. Op 14» October 1897, toen hij zijne eerste proefneming waagde, bevestig-den echter de officieren, die het vraagstuk bijwoonden, dat men niet jmocht voortgaan Ader te ondersteunen. Deze verdroeg deze vernedering in stilte. Meestal zijne plans, teekeningen, docu" menten, enz., werden verbrand. Het conservatorium van Kunsten en Am-bachten kwam er gelukkiglijk tusschen, en redde het vliegtuig van Ader. Sinds dit feit zijn twintig jaren ver-loopen.Het was Ader die de verdeeling, de taktiek, van gansch den vliegdienst ge-regeld had. Hij wou een gansch lucht" vaart-leger. Hij voorzag gansch de in-richting van den huidigen vliegdienst. Niettegenstaande zijn heldere begrip-pen, zijn bewonderenswaardigen geest, werd Ader als een zinnelooze be-schouwd. Ader leeft nog. Hij lijdt omdat Frankrijk niet begrepen heeft wat hij wou, en de overwinning zal alleen een balsem zijn voor het hart van dien genialen man, die thans 77 jaren oud is. R. ■ - - ^ ~ - ONZE MENGEKWERKEN Ons boeiend mengslwerk « Het kind met den Helm » loopt ten einde. Binnen enkele dagen beginnen wij met een nieuw verhaal van Renier Snieders, dat onze !eze»-s ongetwijfeîd even veel belang zal inboezemen. Dt Hut vas Warlje îlulph Een kleurrïjk, afwisseiend, geschied-kundig verhaal uit' de zestiende eeuw, begint binnen enkele dagen in « Het Vadérland ». Willen onze lezers in het bjnnenland het regelmatig kunnsn volgen, is het nu tijd om een abonnement te nemen. Leest en doet uw vrienden lezen : DE HUT VAN WARTJE HSJLPH Duitsch bestuur in Belgié Sommige menschen zullen zich al wel ec-ns afgevraagd hebben, hoe bet Duitsch bestuur in het bezette gebied nu wel eigenlijk geregeld is; wat eigenlijk de bevoegdheid is van al die kommandan-turen, gebieden, central en, afdeelingen, bureelen en zoo meer. Ziehier dus een uitvoeriga uiteenzetting van heel die Duitsche machien waarmee ons land nu al sedert drie jaar verdrukt wordt, en die van uit Brussel door generaal von Falkenhausen, den gieneraal-goeverneum wordt bestuuird. , Deze machien bestaat uit verschiRende raderwerken, waarvan de twee voor-naamste wel de politieke afdeeling en de politie-dienat^n schijnen te zijn. Het is de politieke afdeeling — of de Politische Abteilung beim général gouvernement, zooals dat in 't Duitsch heet, die de zoogezegde vervlaamscihing van de Gentsche Hoogeschool, voorbereidds en uitvoerde, en die de bestuurlijke scheiding tôt stand bracht, waarvan het terloops wel belangwekkend is op te merken dat in het Belgisch budget voor 1917 (oipgemaakt door de Duitschers natuurlijk, de kosten voor het uitvœiren op zeven miljoen frank gesohat zijn ! Deze politieke afdeeling bij het generaal goevernement van België, is gevestigd te Brussel, in de LLambermont- de Hertog- en de Nij verheidsstraat, in de lokalen van het Belgisch ministerie van arbeid en nijverheid. Dit tevens militair en burgeflijk, economisch en politiek or-ganism, houdt zich zeer ijverig met zooveel den huidigen als toekomenden toestand van België bezig. Onder de leden van zijn personeel telt men : graaf Harraeh, die de afvaardi-ging van den zoogezegden Raad van Vlaanderen, aan den Duitschen kanse-lier op 3 Maart 1917 zou voorstellen; Dr. Dirr, een volksvertegenwoordiger uit Beieren, en herr Karl Dispecker, die met professer von Dyck, van Munchen, de meest bedrijvige leden waren van de «studie-kommissie voor de vervlaam-sching van de Gentsche Hoogeschool. De politieke afdeeling heeft voor op-•dracht oneenigheid en tweedracht onder de Beïgerf te zaaien, met den taalstirijd uit te baten. De economtische afdeeling* houdt zich bovendien bezig met het uitj vinden en in praktijk stellen van aller-lei middelen om bezet België zooveel mogelijk te knechten, uit te buiten en te verduitschen. Het is uit deze afdeeling dat de bevelen komen om België geheel en al ten gronde te- richten, ten eindo aile concurrentie voor den Duitschen handel na den oorlog uit den weg te ruimen. De politieke afdeeling bevat ten slotte nog de Près-centrale, onder bestuur van Julius Wertheimer van het Wolff-agent-schap, die voor den oorlog te Brussel correspondent van Duitsche bladen was. Het is onnoodig aan te dringen op het leugenaohtig werk van deze zoogezegde dagbladschrijvers. Reeds sedert lang werden zij aan de kaak gesteld. De economiische roi van de politieke afdeeling is misschien nog belangrijker voor de toekomst dan den polifcieken roi. De economische sectie van de politieke afdeeling, is gevestigd op de Koninklij-ke plaats n. 7. in het Hôtel de Flandre, en is in handen van majoor Kauffmann, geheim regeeringsraad; van den raads-heer Banke, van Dr. Stinnes, en van den hôofdinspekteur Max Urban. Zij wordt onder verdeeld in vier onder-seoties 1) Duitsche Vermitteîungstelle C. N., 2) do centrale oogsteommissie, 3) het bureëî voor de suikerverdeelihig in België, en 4) het statistiek landbouwbureel. Het is deze afdeeling die het «Geiset und Ver-ordenungablatt» het Duitsche wet- en verordeningsblad uitgeeft, dat in de bu-reelon van den «Moniteur», op den Leu-venschcn steenweg gevestigd is. Te Brussel bestaat er, behalve de or-ganisatie genoemd «Polizei Ahschnitt V», en die meer bijzonderlijk voor de provincie bestemd schijnt, nog een soort militairen veiligheidsdienst, getiteld «Zentr&l Polizei Stelle», bovendien is er nog de militaire politie, die van de kommandantur afbangt. Al deze dien-sten bestaan uit Duitschers en staan onder de leiding van Duitgchers. De kommandantur, die gelegen is in n. 2 van de Wetstraat heeft, behalve vers&heidene bureelen van militaire politie, nog onder hare bevoegdheid den dienst van de ge-vangenissen, dien voor het opvorderen van paarden, het burgerlijk kommissa-riaat bij de kommandantur, den dienst voor het kontroleeren van de duiven,den bevoorradingsdienst in aardappelen, de afdeeling padvinders van de kommandantur, en het «Arbeits-nachweis», dat niets anders is, dan een arbeklsbureel, belast met het opmaken van île lijsten zoogezegde «werkeloozem» die moeten Redenorteerd worHen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes