Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

240 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n872v2dn8j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Mf JAARÛANC, Nr 945. « ^MAANDAC, 28 OCTOBER 1t918. 1 ' ' "—'iinSmSmSSSiS HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote i<i. bij overeenkomst Pienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgïsch dagbSad, voorîoepig te Psrijs, 3» Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN eOSTHEM, Directeur' ' Eet nummer ; 5 cenîiem (Front en FrankrijkV 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 fi. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. N VRIJGEMAAKT BELGIE ■ 1 WW (Van een ooggfâtbige) roesselaere ■noeîselaere ! De bakermat van Aal-B.1,1, Rodenbach, levensweteker en 'Bjiter. Voor den oorlog een stadje dat Bér dan 25.000 inwoners ielde en waar ®rdel en nijverheid fleurdeïi. En ■jus? Altooewel minder verwoest dan ■ andere steden in Vlaanderen waar ■verslagen Duitsche rs hun toorn bot- «rtn, toch vertoont het stadje ruwe Byondingen. ■Vant toen voor den vijand dat heer-fl, vrijdom onlhoudbaar werd, heeft ■ de voornaamste aders gedynami-1,1 om ze voor het vertkeer onbruik-■r te maken en de ontplofi'ing heeft Klder huizenbik>klken iin de luoht ge- wJj in den voormiddag Roesse- ■ binnenstapten smeulden de as-Brn van het afgebrande College nog. ■iilarapte algauw een burger vast, een Ktr opgeschoten jongeling, die met Kaandén kraag en over de ooren ge-■tken pet in de verlaten straten rond-Ride. Met genoegen wil hij me door R-tad loodsen. Hij noemt zâch Mab-Roon. Zijn vader was'stadsontvanger. Rterweg vertelt hij mij eenige brok-R van het leven der burgers tijdens ■ Duitsche bezetting. Een woeste haat Rluleert zijn trage, sleepende stem Rtelkens weer, onder 't verhaa.1 door, Rft hij de tanden op malkaar, in-Rktmatig 3en fliikkeren zijn grijze, Reeg'lijke oogjes onder de gefronste Rnkbrauwen. Ik vraag hem mij eeni-Bbepaalde fedten aan te stippen. ■ Ach Meneere, er is zooveel ge-Rrd! Toen de dassen... ■ De dassen ? ■ Ja, zoo noemdtu wij de Duitschers. Rn ze in 1914 Roesselaere binnenge-Rken zijn hebben ze al de menschen Hop straat waren vastgepakt en ver-B.t voor hun leger op te marschee-B Ik heb manneiî gezien die hun Rn sterfput moesten graven en dan Bterwaarts gefusilleerd werden. B zelf ben aan een boom gebonden Breest beschuldigd van ik weet niet Bien 't is danik aan de tussch en/kom s t Been hunner rabauwen, die bevestig-Bdat ik onpliehtig was, dat ik niet Brçeschoten werd. I1 Bij mijn vader thuis kwamen ze de Bdskas lichten. Iedere maand moest B zijn boefcen toonen, en iedere Band streken ze het inkassa op. Al de Bangborden moesten uitgevaagd en Bduitscht. En op de herbergen en Bkels plakken ze biiljetten : « Nur fur Civilen » oî « Nur iur Militaeren ». « 't Regende boeten. De stad heeft cir-ca anderhalf miljoen mank betaaki 1 En de burgers ! Een van. mijn vrienden werd in April 1915 naar Duitschland verbannen, om « Vive la France ! » te roepen toen er Fransche krijgsgevange-nen voorbijtogen. Aan de stad kostte dat de bagatelle van 200-000 mark. « In al de hui.zen logeerden Duitschers. Ailes wat hun dienen kon sloe-gen ze aan. Ze haaldeu de kachels uit de huizen weg voor den neus der be-woners. 's Middags drongen ze in huis en lichten de deksels der potten op om te zien of er (geen vleesch gebraden werd. WÀsten ze dat (ge boter in huis hadt of aardappelen, ze kaapten de waar en bovendien kreegt ge boet. Wie zijn boet niet betalen kon werd ge» dwongen voor hen militaire wenken uit te voeren in de omstreken van Poel-cappelle en Passchendaele. » Op de St-Amandspiaats komend, vraag ik : — Waar is het standbeeld van Rodenbach ? — Weggevoerd naar Gent. O ! dat u zulks nfiet verwondere. Weet ge dat de Duâtschers al het zinik van de daken geroofd hebben, de pompbuizen, de deurfcrulkiken en al wat maar koper leek ? Al het beddeg'oed — matrassen, dekens en lakens — ooik hebben ze wegigehaald. Er woonde naast mij een oud wijflken dat op sterven lag. Wenu, ze hebben de sloore met tweeën opgetild en de matrassen en de peluw onder haar u>itgiepakt ! De burgers mochten nog enikel in de keuken of in den kelder slapen; de andere ka-mers diendcn tôt verbldjf der soldaten. — Hoe waren de betrekikinigen tus-schen burgers en soldaten ? — Gespannen, Meneer ! Heed gespan-nen ! Soms liep het wel eens op een ve&hitpartijtje uit. Een juffer van mijne kenncssen kreeg onlangs nog veertien dagen gevang. En de rede ? Driie Duitsche officieren die ten ha-rent logeerden traden op zekerisn dag binnen, snuffelend a.ls jachthonden. « Ge maaikt wel lekke.r© koffi'e, juf-frouw,» zei een van den trio. « Vindt ge 't ? » antwoordde de juf-fer. « Ik zal er pog betere maken als de bondgenooten in Roesselaere komen...» Al pratend komen we aan den spoor-weg, tegen de gasfabriek. Itk bemerk een tengere, jonge blonde, vrouw die met twee Franche officieren spreekt. Wanneer ze mij bemerikt, lacht ze vriendelij/k. (Wordt vooftgezet). •e regeering trekt ni! Le Havre « Havre, 27 Octotoer. — Tegen he de van deze week zullén de le den var regeering wier aanwezigheid op vrij "aakten bodem nuttig is, zich in Bel instéllen. 0 den loop van den gala-avond di< t Woensdag aarustaanide ten voordeeh 1 de Fransche mariniers gegevei "dt, zal M. de minister Cooreman feetsoverste, de Fransche regeerim >r haar gastvrijheid bedanken en ir 5 redevoering afscheid van haar ne 1. " ' 1 '^1/WVlV ■■ ■— 1 |«« ï IJZERMEDALJE 'et "Staatsblad» kondigt ee« beslui n°pens de instelling van de IJzerme Ije. ^ eereteeken zal toegekend worder »at degenen welke tusschen den 17r "In October 1914 inbegrepen deel heb s?emaakt van het veldleger strijdenc '^n IJzer en zich deizer onderschei waardig hebben getoond. 'i zal ook worden toegekend aan d> tijdperk gesneuvelde militairer toi diegenen welke aan hun wonden a' tijdperk opgeloopen, later bezwe e toekenning van deze décoratif uitgebreid tôt de militai nen var Wonden troepen die aan den slas deelgenomen. e medalje is ipereoonlijk en blijft he t«idom van de familiën. Zij is ul . ^ en ihantgit aan een lint van zwar rti van 37 millim. breed, met in he ' "en een loodrechte vuurroode streej: millim. breed. Zij wordt op der ^ant van de borst gedragen on '^ellijik nevens het oorlogskruis; zi. ^Qiet van.het lint worden af^ehaaikt : De Duitsche Burgers ontruimen Antwerpen t Amsterdam, 27 October. — Men ver-l neemt van de grens dat de militaire over- - heid den 24n October bevel heeft gege- ■ ven aan de Duitsche burgers Antwerpen te verlaten. VVWW ■ ' i m M | Op 't Oostersch front t* ■ i 26 October. -— Spijts hevigen weer- ■ stand bereikten de Serviërs den 25 October de hoogten bezuiden Kragujevatz en Cupriija in de Morawavallei. ROiEMENIE. — Bazel, 27 October. — i De Roemesnsche troepen vailen de Do- fer&edja binrien. ; De national isten beheerschen den toe- ■ stand in Roemenië. , IN AZIE i SYR5E. — Londen, 27 October. — De ■ Britsche ruiterij en autokanonnen heb-l ben Alep aangevallen. LEGERBERSCHT u!t MEZOPQTAM8E 1 I-iOnden, 27 October. — Onze troepen 1 gaan voort met de Turken te vervolgen , op de twee oevers van den Tiger. Den 25n October overschreden wij de Beneden-Zah bij hare monding. Onze • ruiterij was den-dag ervoor eenige mij,len 1 hooger ook de rivier overgestoken. Zoo ■ werd het Turksch contingent tusschen de Zab en den Tiger liggend overvleu- ; geld en moest het den rechteroever van ; den Tigér op. Na zijn voorraad te hebben verbrand : trok de vijand vier mijl stroomopwaarts. i Ojd de baan van Kirkoek zijn onze : pàtroeljes terug in de voorgeborchten - van Kirkoek. De Turken schijnen de hoogten ten , noorden van Voile sterk te bezetten. FM» verdsring op het NlddeM iBiiii la lis h k Sort — « DE TOESTAND Tusschen Gent en Doornih vorder men, ook tusschen Doornih en Valencijn tusschen Valencijn en Landrecies. Er i, geen teeken meer van Duitsche troepei in Valencijn ; de stad zou dus ontrwimc zijn. Tusschen de Oise en de bocht van dt Aisne werd er aan de twee uiteinden va/ het centrumslagfrSnt verbitterd gevoch ten. Bezuiden Guise wonnen de Fransche? een strook terrein. Zaterdag nacht moesten de Duitsche/ wijken op het front van de Oise ; zi, trekken terug naar de lijn Guise-Ver vins. Op den rechteroeoer van de Maas vor deren de Amerikanen ten koste van har den strijd. Volgens de laatste berichtei vorderen zij ook op den linkeroever. A. B. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAÏVHDDAG Gedurende den nacht hebben de troe pen van het le legeir hun pogingen ver dubbeild' tusschen de Oisa en de Serre de vijand, door do gevechten van giste: aan 't wankelen gebracht is op ganscl de lijn geweken en moest zich terug plooiien naar het noorden der stellinger die hij bezette verlaten. /Wij hebben Mont d'Origny genomen Or.igny-Ste-Eenoîie, Gourjumelles, Ghe vresis-Monceau ab'took talrijke versterkt-steunpunten tusschen deze dorpen. Op onze rechterzijde hebben onze een hecîen Le Perron achter den rug en vor deren naar het noord-oosten. Wij hebben de héîling 117 genomei en de suikerfabriek op 1500 meter ter oosten van Richecourt. Het aantal van onze gevangenen is no> gestegen. Op het Serrefront heeft het 10e leger t de beweging van he-t le steunend insge-lijks terrein genomen. Wij zijn over de ; Serre ten oosfen van Assis en zijn in , de Duitsche loopgraven gedrongen. I Ten oosten van Sn'sonne werd een ge-weldiige Duitsche tegenaanval in de , stresk van de hoeve Marigny gebroken t door ons vuur. De artilleriestrijd blijft zeer levendig op het front Bannogne-Nanteuil.x Ilet ci]fer van de gevangenen in de gevechten van den 25 en den 26n tus--"i'ou Sissonne en Chateau-Porcien is j grooter dan 2,450; daaronder waren 51 officieren. Kalme nacht op het overige front. BRITSCH LEGERBERICHT t VAN DEN NAfV.IDDAG Gister avond heeft de vijand na een hevige beschieting een krachtige tegenaanval gedaan, met vele troepen tegen onze stellingen op den spoorweg onmid-dellijk ten noord-oosten van Le Quesnoy. . Wij hebben den vijand volkomen afge- - slagen den vijand door ons infanterie-en machiengeweervuur zware verliezen ■ bei'okkend. ! AMERIKAANSGH LEGERBERICHT i Ten noorden van Verdun heeft de vij and zijn pogingen oui het in den loop , der laatste gevechten verloren terrein te - winnen, zonder uitslag hernieuwd. ^ Gister avond werd een geweldige aan-vai van belangrijke troepen tegen onze - sUJlingen van Bantheville en het bosch - van Rappes gebroken door onze artillerie eer onze lijnen bereikt werden. i Ten oosten van de Maas had een ver-i bUterd gevecht plaats in het bosch Belleu in Woë'.T'e. r Op het front van heî 2e leger levendi-ge artHieriebedrijvÉghesd. ——— — ■ 1 ■> Op bovenstaanife kaai-î kunnen onze de ontwikkeiing voîgen van den slag op heî middenfront. FRANSCH LEGERBERîCHT VAN DEN NAGHT De aftooht van den vijand d'uurt voort tusschen de Oise en de Serre over een front van meer dan 25 kilorneter ; op sommige punten 8 kilorneter diep voor-uitgegaan.Links Boheries genomen, Proix, Mac-quigny en tôt bij Guise geraakt. Meer zuidelijk de baan Guise-Marles genaderd op de algemeene lijn : bosch van Ber-taignpmont, Dandifay-et-Bertaignemont, westen van Paucouzy, Monceau-le-Neuf, Montignv-sur-Crecy. Veel gevangenen en materiéei genomen. Sedert 24 October nam het le leger 3,700 gevangenen, 20 kanonnen, verschei-de'jfc honderden mac-hiengeweren. Op de Serre joeg het 10e leger, nauw verbon-den met het le den vijand noardwaarts. Grecy-sur-Serre bezet en ver voorbij ge-trokken. Ten westen van Chateau Por-cien moest de vijand' het gadeelte der Hundinglijn tusschen Her-py en Recou-viance verlaten. Onze eenheden volgen hem op de hialen. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAGHT Vijandeliijké tegenaanval bij Engle-fontaine met verliezen voor den vijand afgeslagen; onze stellingen gehandhaafd. Tegenaanval op onze stellingen bij Ar-tres insgelijks met groote verliezen afgeslagen.Onze pàtroeljes namen- eenige gevangenen. ONTSLAG van LUDENDORFF DE DUITSCHE MILITAIRE PARTIJ NAAR HET ACHTERPLAN Het ontslag van den Duitschen eersten kwartiermeester, generaal Ludtendorff, i»een belangrijke gebeiurtenis. En volgens telegrammen van over den Rijn, zal de Over-Atlantisohe storm nog andere grooten vellen. Ludendorff was de groote oorlogsman van Duitschland. Er werd voor den eersten keer met roem over hem gesproken na den slag van Tannenberg bij de Ma-zurenmeren waar Hindenburg de Rus-son versloeg. Toen verrlam men dat Hindenburg het grootste deel van zijn suc-ces te danken had aan zijn rechterarm, Ludendorff. Van toen af begon men zoowel in Duitschland als in Frankrijk Hindenburg te houden voor den man met de spijkers en Ludendorff voor den waren oppergeneraa!. En wezenlijk, het mag gezegd worden, Ludendorff was een groot generaal. Hij was slim en beihendig. Het Duitsche publiek duidde hem zijn gewikst-heid dikwijls ten kwade, als hij in de legerberichten te zeer op zijn tellen paste. Te Berlijn las men liever de officieele legerberichten door Hindenburg opge-steld orndat men in hem den rondbor-stigen soldaat zag die de waarheid niet \erdioht.te, terwijl men Ludendorff, een «looze vos» noemde. De G-fficieele nota die Ludendorffs «vraag om ontslag» aankondigt, heeft geen woord van lof voor hem over; wel m tegen deel schijnt zij een blaam over hem te werpen. Deze groote generaal wordt gansch eenvoudigjes «ter beschik-king gesteld». Het Duitsch legerbericht van Zaterdag was geteekend door den cnderoverste van den algeraeenen staf van de legers te velde. Zeer waârschijnlijk" heeft Max von Baden beslissingen genomen die onver-draaglijk tegein de gevoelens van de militaire part/ij indruischen. Het «Tage-blatt» van Stuttgart zegt dat de burger-lijke overheid, in naam, het opperbevel gaat nemen over al de legers op land en op zee. Ludendorff had ailes alléén te zeggen: hi j tradi op als dictator, en daarom zal hij niet hebben willen buigen. En dit beteekent dat de militaire partij tame-lijk verzwakt is. DE MILITAIREN ONDER DE BURCERLIJKE OVERHEID Zurich, 27 October. — Volgens de «Neue Badische LandesZeitung» *zal het keizerlijk militaire kabinet dat tôt nu gansoh onafhankeilijk' was, onder het be< vei van het miniesterie van oorlog staan, indien de Rijksdag de we-tsontwerpen slemt die het hooger militair bevel onder de orders stelt van de burgerlijke regee-nng.ELOEDIGE BETOOGING i Zurich, 26 October. —De manifestatie » ter eere' van Liebkneeht te Berlijn, ein-digde bloedig*. Dadelijk werd een vlug-schrift met duizenden exemplaren rond*' gestrooid. j Een zin luidde : «De nieuwe regeering* heeft de betoogende werklieden als mis-dâdigers behandeld. Herinner u dat. Het is het eenste bloed van werkliedeiï door de nieuwe regeering van het volk vergoten.» (Volgens het «Volksrecht» van Zurich liebben groote betoogingen ten igiunste van Liebknecht plaats geihad: te Elber-feld, Ilagen, Gelsenkirchen, Solingen, Bochum en Iserlohn.) tot het bittere einde zegt; hindenburg Bazel, 26 October. — De «Frankfurteï Zeitung» meldt dat de generaal bevel-hebber van het 2e legerkorps te Stettin een uittrekseï heeft iaten aanplakken van een brief van Hindenburg, aan den| kansedier; daarin wordt den «strijd tôt' het einde» gevraagd om een eerbaren vrede voor Duitschland te winnen. » Deze brief was vertrouwelijk' en onge-veer tien dagen geleden, aan den kanse-lier gezonden. Men weet niet hoe hij in handen gekomen is van den generaal dia hem deed uitplakken. waartoe zal wilhelm i! besluiten ? Amsterdam, 27 October. — Volgens een telegram uit Berlijn verwacht men zich in de militaire kringen aan een ver-klaring van den keizer ; deze verklaring wordt noodig gemaakt door de groota, verwarring die de Amerikaansche nota' heeft gesticht. In den nacht tusschen Donderdag en Vrijdag hebb en de meerderheidsparti j en vergaderd om den toestand te bespreken en de nopens den keizer te volgen dragslijn vast te stellen. / EEN NIEUWE duitsche NOTA 1 Zurich, 27 October. — De «Neue Badi-' sche Landeszeitung» zegt dat er besloten werd tôt het zenden van een nieuwe nGta de wijzigingen aan de grondwet1 gebracht aanduidend en de Bondgenooten verzoekend de voorwaarden van den wapenstilstand aan Duitschland te doen ' kennen. SN OOSTEWRÎdK.HONGARIJE Het failliet van Karel I In Oostenrijk-Hongarije is er geen spraak meer van verschiillende Bondsta-ten te vormen ; er staan daar nog slechts Staten tegenover elkander die elkander verafschuwen en willen scheiden. Juist diegenen welke het vuur aan het huis van Karel I wilden steken worden nu geroepen om het te besturen. In Oostenrijk komt professor Lam-masch aan hetv bewind ; eenige maan-dien geileden moest hij het gevang in orndat hij het rceht van de vefdrukte volke-ren verdedigde. In Hongarije, wij zegden het gister reeds, sticht de partij Karolyi een natio-nalen raad en verwerpt het verbond met Duitschland. Nochtans wordt hij door Karel I ontvangen terwijl Andrassy,Hon-gaarsch minister van buitenlandsche za-lcen op zij wordt gelaten. Karolyi is de eenigste persoon die wezenlijk tegen Oostenrijk is opgestaan en het zoo toch niet te verwonderen zijn indien Karel I hem met de regeering belastte. LAMMASCH ZAL C8STENRIJK.H0N-GâRIAJE LIQUiDEEREN Bazel, 26 October. — Professor Lam-mosch zal op last van den keizer een kabinet samenstellen zonder eenige poli-tieke kleur dat de zaken van het dubbe-le koningri j k zal vereffenen. Het nieuwe kabinet zal zoohaast mo-golijk vrede pogen te sluiten en de zaken van de Centrale regeering overlaten aan de nationale regeeringen, nochtans trachtend de gemeene belangen te vrij-waren.Het kabinet Lammasch zal re&ds Dins-dag aanataande zijn programma aan den Riiksraad yoorleggen. IN TURKIJE Hopelooze Toestand De gebeurtenissen schijnen een snei-len loop te zaUen nemen in Turkije. Dii land kan niet meer hopen dat de algemeene vrede binnen de acht dagen zal geteekend worden. Uit Bulgarjje worden geen levensmid-delen meer gezonden. In Syrie zijn de Turksche legers verslagen... en in Me* zopotamië zullen ze tegen het ontwa-kend Britsch fronifc hopelocs moeter strijden. KAREL IV VAN HONGARIJE OF KAREL ! VAN OOSTENRSJK Londen. 27 October. — Men meldt uit ci-en Haag aan de «Daily Mail» dat men voigens telegrammen uit Fiume, het ver-trek van keizer Karel I met zijn familio beschouwt als het einde van de dubbele monarchie. De keizer zou van zin zijn zich voor goed te vestigtn te Boedapesth,_ waarvan hij zijn hooifdstad zou maken'. Hij zou nog alleen den t-itel behouden van koning van Hongarije. EEN VREDESVRAAG van ANDRASSY Zurich, 26 October. — Volgens de «Neue Freie Presse» van Weenen is minister Andrassy voornemens een beroep te doen op al de oorlogsvoerenden, om vrede te sluiten. DE 1NEENSTORTING Bazel, 26 October. — De «Berljner Neueste Nachrichten» melden dat de ge-heime raadsheer Millk, seotieoverste in de Keizorlijke Kanselarij, zich uit wan-hoop over de. meenstorting van Oosten-iijk-Hongairijp. een kogel door hethoofd heeft gejaagd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes