Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1164 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv9b97r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VRldDAC, 5 Ot ■ ■ ■ ■ ' ■ ■■ ■ ■ ■ . ■ — ■ -■ .. . , ■ , ■ ^ i.l . r ' - . , * I1. teteszm ukisîM mm mmm mmv wamÊBma WÊm WBêê WÊ^Km EiS — — mm WKÊKÊt^ Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel n bj^bu . c / S—BeIgisch da9blad> voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ecus, 3 den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Ënaeiand 2 sh. Holland 1 eld. 25. Elders 3.00 fr. Men zal de soldaten betalen! • I MAÀR HOEVEEL EN HOE ? I ■ ! Wij eischen voor na dei 3 oorlog een billijke vergoe - ding voor onze soldaten. î (Besluit van den «Consei 3 Général» van Belfort.) , Neen, vriend lezer, die ons uifc uv 1 oopgraaf schreeft, wij hebben de taal f! net opgegeven, die wij van in 19K •eeds, toen er een îlinke dosis vertrou tven voor noodig was, hebben aangevat Wij hebben de taak niet opgegeven er r ire zullen ze niet opgeven. Wij hebber l Se niet opgegeven toen een naamlooz; lensuur, die Huysmans beschermde er le activisten, al hare scharen sleep er mze arfcikelen met groote witte vlakker llustreerde, omdat — zoo werd het «con 3 igné» tœn verrechtvaardigd — de ge . jachte aan een billijke vergoeding bi, j ie soldaten een begeerlijkheid kon wek ten, waartegen moest worden ingegaan Wij hebben toen de taak niet opgege /en en met onze zwakke krachten tel | :ens weer gepoogd de rederijkers en de voordenkramers in de loopgraven var Sainte-Adresse en op andere fronten ir 5 frankrijk, Engeland en Holland te doer nzien dat rhetoriek en woorden wel □ tiezers konden om den tuin leiden maai ^ ;een soldaten. 3 Onze lezers — met den dag talrijker 3 i - hebben, naarmate de tijd vorderde, „ ;unnen zien dat de witte vlakken ir , nze artikelen in afmeting verminder-lien. En we verzoeken hen te geloover lat het wij niet ziijn die water in onzer Ir pijn hebben gegoten, dat het wij nie :ijn die hebben toegegeven. Daar kwam béterschap. Titels, di( oorheen aïs «uit den booze», aïs «op I oerig» werden weggeknipt, moohter en larugen laatste het liçht zien van den j lag, mochten ten langen laatste door de-i enen voor wie ze bestemd waren, die je moesten .aanmoedigen, gelezen wor-j len. * j ! De «Ongenoemden», die van uit hun cabinets noirs» de Censuur, leiden, t wamen tôt inkeer.Was 't de vrucht van ijper overweging, had de tijd hun iets j eleerd ? Of gaven zij zich rekenschap rvan dat in aile landen, in aile legers 3 [ij de bondgenooten de soldaten «wil-en» beteald worden, dat er die gedach-e te diep reeds zat ingeworteld om nog b worden uitgeroeid, om nog onder het i lompertje te worden weigigemoffeld ? I Om het everi. Zij kwamen tôt inkeèr. I tn nu mag onze roep, onze aanmaning IljBetaalt de soldaten» een bevestiging worden : «Men zal de soldaten betalen». Iemand, die welgeplaatet is om het le ?eten. zegde niet la.ng geleden : — De regeering (onze man bedoelde > ministers) is niet (wij verstonden . niet meer») gek'ant tegen het princiep lat de soldaten na den oorlog, een bil-ijke vergoeding moeten bekomen. « Ik meen dat dat er door is. Maar de :noop zit hem alleen in de som, die srij ' Jaar steeds vooruitzet, aïs zijnde de ba-; is waarop de vergoeding moet berekend rorden. » Wel, indien onze zegsman werkelijk - en d-aaraan twijfelen wij niet — de leening uitsprak die — laat ons zeggen ( - door de meerderheid van onze minis-i îrs wordt aarigekleefd, dan kunnen wij et pleit aïs gewonnen beschouwen. Wij denken inderdaad niet dat j ;mand die zooveel beleid wil hebben at hi] de zware taak van een regeerder |p zich durft nemen, een oogenblik kan i «rondcrstellen dat een soldatenhand ge-1 ijk een kinderhand gauw gevuld is, dat 8 nen, na den oorlog, een soldaat met een ppel en pen ei, met een appel die nog 3 m den boom hangt, met een ei, dat 9 j og in 't kieken zit, zal kunnen tevreden ' tellen. 8 Wij denken dat degenen die over een «heel land willen regeeren op zijn 1 linst zooveeî begrip zullen aan den dag ? Spen als de leden van den «Conseil gé-'] éral» van het gebied van Belfort, die ' laar over een département regeeren en 1 ie een paar dagen geleden plechtig be-' loten dat de vergoeding voor de solda-5 in een billijke vergoeding zal moeten i Jn" ' Een billijke vergoedïng. 't Is te zeg-' in, een vergoeding, die noch overdre-| m, noch ontoereikend is, een vergoe-' ing, die den soldaat de overtuiging eeft dat hij zijn offers niet voor niets ra.cht, dat hij zijn ontberingen, stoffe-! jke en zedelijke, niet voor niets ver-uurde, dat hij zijn leven niet voor niets i 'ootstelde. En die vergoeding kan niet 8 verdreven zijn, tenzij men werkelijk i geld wilde schat-ten en in geld alge-eel wilde betalen al wat een soldaat edert meer dan drie jaar voor zijn land eed, voor zijn land leed. Dat laat zich in geld hetalen ; daar is .çeen land fW\A<— ——- i. i ter wereld, hoe rijk het ook zijn moge - dat zijn soldaten kan betalen lijk ze he verdienen. i Maar, rekening houdend met de om standigheden, kan men een vergoeding ? bepalen, die voor den soldaat toch eer J tastbaar bewijs zou zijn van 's land: > Qc^nkbaarheid. zonder al te zwaar op he - land te drukken. Kan men een billijker cijfer uitden t ken voor die vergoeding, dan het cijfei i dat wij, van in 't begin af vaststelder - en dat gesteund is op het gemiddek i loon van al de Belgische soldaten ? On 1 toereikend zullen de soldaten het nie: L vinden. Overdreven mogen de burger: - het niet vinden. En komt men niet to' ; een vargelijk met voor al de soldaten de i werkehjke aanwezigheid in het leger t< ■ berekenen op> drie jaar ? Zoodat men tôt een vast câjfer komt, ; CENSUUR . Het produkt van de verme-nigvuldiging van het gemiddeld dag-loon met het gemiddeld aantal dagen werkelijke aanwezigheid in het leger. Dat is een billijke vergoeding en onze regeerders zullen ook dat leeren inzien, zooals de soldaten zelve en al de bnrger? die zonen, broeders, bloedverwanten bij 't leger hebben of die maar enkel kunnen vermoeden wat het leven is van een 1 soldaat, het sedert lang hebben inge-' zien. Zij zullen ook wel leeren inzien dat ! die vergoeding, die billijke vergoeding, na den oorlog, in klinkende munt ot tenminste in gangbaar bankpapier zal moeten uitbetaald worden. Een soeptisohe vriend, die wat van fi-riantiën afkent, zegde ons : — Ze zullen er wel wat op vinden, zelfs indien ze betalen,'om het met een spaarkas-combinatie of iets dergelijks te beredderen, dat de oud-soldaat niets in zijn handen krijgt. We denken, indien «ze» er zoo'n truk-je op vinden, dat het trukje niet pakken zal. We zijn nu verwittigd en hoiuden wel een oog in 't zeil. 't Is beist aan te nemen dat de vergoeding niet onmiddel-lijk ten voile zal kunnen uitbetaald worden in de eerste weken na den oorlog. Maar 't is ook niet aan ie nemen dat men den soldaat late naar huis gaan zonder een cent op zak, maar met een spaarboekje of met een pakje titels van de Belgische Rent. De vrouwen en de kinderen van de soldaten, de ouders van de soldaten hebben drie jaar lang gebrek geleden aan ailes; de soldaat zal de zijnen verzwakt en sohier ongekleed weervinden. Een spaarboekje, een rentetitel, een schatkistbon kunnen goede dingen zijn, beste dingen, maar gij hebt nog nooit een kind gezien dat met een spaarboekje gekleed werd noch een familie die aard-appekn at met rentetitels. De soldaat zal moeten geld in handen hebben, zooniet - zelfs iemand die niets van finaniiën afkent, weet dat toch wel, — zooniet valt hij in handen van woekeraars, die met het beste Censuur zullen gaan strijken. Indien — hetgeen aannemelijk is — het; land te zware lasten dragen zal, eh indien de vergoeding niet onmiddellijk kan worden uitbetaald in haar geheel, moet men dus toch zorgen dat de soldaat een flink gedeelte van zijn vergoeding mêe naar huis brengt. Zijne thuiskomst zal het teeken zijn van betere tijden, zijne thuiskomst zal het teeken zijn van de overwinning. Of moet zijn thuiskomst maar alleen een honger'ige maag meer brengen aan de le-dige tafel ? Of moet de overwinnaar armer thuiskomen dan de overvvonnen vij-and ? In het gedicht van Gentil Antheunis zingt'het zoontjo van den afwezigen soldaat : « Als vader komt, dan krijf? ik een paard, « Een levende paard en een blinkende zwaard» Men mag ervan verzekerd zijn dat in aile soldatengezinnen in bezet België of in ballingschap, kleinen en grooten, nu droomen van wat de vrede, van wat rie terugkee-r van hun dapperen hun brengen zullen. Het paard en het zwaard, bij den dichter, zijn slechts de kernach-tige samenvatting in den Itindermond vn al den troost, van al het heul dat de onzen onder het juk verwachten van den terugkeer der soldaten. Denkt om het paard en het zwaard, heer-n van de regeering, denkt om het paard en het zwaard. En betaalt de soldaten hillijk ! LEO VAN r.OFTHEM. ©F HET WESTE3FBONT ■' " » W » V V V -- De Engelschen vallen aan bij lepei ^ DeFranscken keschieten francfort en Rastad ■ M VWWV— — , ....a t . T®11 gevolge van een hevige beschie- in Vlaanderen plaats greep, heel en c tin g, die tijdens den moi-gen van 3 Oc- ontinoedigd waren. Zij verklaren de . tober plaats gegrepen heeft tusschen in den voorayond van een hevig g( r Tower-Hamlet en het bosch van Poly- vecht, een bericht toegekomen was aa i Sone, heeft het Duitsch voet-volk ge- ded Duitsche troepen met het doel Lu • pcogd vooruit te dringen. meer moed te geven. ■ Deze aanval werd overal afgeslagen, De Engelsche troeperl zouden in de: dank aan het vuur der Engelsche artil- morgen een hevigen artillerieaanva • I^rie. ondernomen hebben. Na eène kortdt In den sektor ten noorden van de rende bereiding, verliet het Engelsc' i baan van Meenen, werden enkele vij- voetvolk de loopgrachten en volgde zij: [ andelijke troepen, die erin gelukt machienegeweren. . waren de Engelsche versperringen te Op dit oogenblik zouden sommig : overschrijdeij, achteruit gedreven door mannen van het 201e en 262° regimeni ; het Engelsch voetvolk. De Engelsche die vooral bestaan uit de jongste kla? ; stellingen werden ongeschonden be- sen, het sein gegeven hebben dat edei , houden. Er heeft groote artillerie-be- een zich moest trachten te redden. Eei j drijvigheid plaats gegrepen gedurende dezer wegloopers in den voormidd-i den dag ten oosten van Ieperen. droeg de soep. Deze heeft mannen on) Ondanks het mistig weder, heeft de moet die wegvluchtten,. het meerende-: artillerie goed werk geleverd. Er wer- zonder wapens, in een verward dedn insgelijks talrijke foto's opgono- vlucht. men- . Al de déserteurs, die er niet in ge!uî< Eenige foto's toonen aan welke scha- ten de gevaarlijke zone te bereike: de veroorzaakt werd door de beschie- vooraleer de aanval van het verspe; tingen der Engelsche vliegers. Onge- ringsvuur p'aats greep, werden ge veer acht ton bommen werden uitge- dood. worpon Gfp verscheideme punten. De De derde vij andelijke kompanie vai uitslagen, die zij teweeg brachten in het 262' regiment heeft nog slechts 8i drie vliegpleinen van de Kortrijksche mannen. Er blijft nog een vize-feldwe streek, alsook in een vliegplein van bel over voor het bevel te voeren. Kamerijk, zijn bekend. Barakken en . Fr5McBiPf<T stapelplaatsen, in de omstreken van r Douaai en de wisselsporen té Roesse- _ _ , NAMSDOAC laere werden insgelijks met welgeluk- "*e troepen hebben, in dei :ken aangevallen. morgen, ten oostsn mn Ieperen, eei De vijandelijke vliegers ondernamen aanva' oJrnomeirî. Voîgens ds fosrich aanvallen met aile geweld tegen de ten' ^ ^.e EngfeJschen vcorustganj Engelsche vliegers, die zij ontmoetten en ^ie'3'3en z,î eenige iKrîjgsgevangenes in hunne lijnen. genomen, Zes Duitsche vliegers werden neer- DE WRAAKNEMiNQEN gehaald tijdens Iuchtgevechten en "vier ZIJN BEGQNNEN andere waren genoodzaakt in ontred- Francfort en Rastadt werden bescho derden toestand neer te dalen; zes En- ten tijdens den nacht. Aangezien di gelsche vliegers worden vermist. vijand op zoo een gruwelijke wijz- DE TOESTAND Engeland tracht te beschieten, hebbei De dag is kalmer geweest dan de de Engelschen en de Fransche vlieger; voorgaande, doch er heeft eene groote insgelijks pogingen in het werk gestek artilleriebedrijvigheid plaats gegrepen ten einde Duitschland te beschieten. in de versoheidene sektors van Iepe- Aldus is het gebeurd te Rastadt, da ren. Een Duitsche aanval, die gericht eene versterkte stad is, gelegen ter werd tegen de Britsche stellingen tus- noorden van Baden, in het groothertog schen Tower-Hamlet en het bosch van dom Baden, op een af stand van 80 kilo Polygone, werd afgeslagen. meters van Frankrijk. Op het Fransch front werden enkele Francfort-op-Mein is gelegen op eer aanvallen ondernomen ten westen van afstand van 240 kiîometers van d< de hoeve Navarin en te Moronvilliers, oostelijke lijnen. in de streek du Casque, ten noorden Deze beschietingen, die verricht wer van Verdun. den kort na de beschieting van Baden Tusschen Samogneux en de hoogte bewijst dat er wraaknemingen zullet 344 is de beschieting voortdurend zeer genomen worden. hevig geweest en men mag zich ver- Ieder misdaad, die gepleegd is zal ge wachten aan nieuwe vijandelijke aan- wroken woorden en zulks zal gebeurer vallen. met aile krachtdadigheid en zondei Gister hebben echter niets dan pa- medelijden. troeljegevechten plaats gegrepen. De beschietingen, die de Italiaansch* De beschieting van Baden, die plaats vliegers ondernomen hebben op de Oos-gegrepen heeft dank aan de Fransche tenrijksche steden hebben een eindt vliegers, is eene wederwraak geweest gesteld aan de hatelijke aanvallen dei tegen de vijandelijke beschietingen van Oostenrijkers tegen de vreedzame ste-Barle-Duc. den. FRANSCH LECERBESICHT De beschietingen door Britten en VAN DEN NAMIDDAG Franschen thans ondernomen zullen De nacht is tameiijk kalm geweest, dienen om de burgers te beschermen. uitgezanderd op den rechteroever var, grijsaards, de vrouwen, de kinderen de Maas, waar de wederzijdsche arti!- van Duinkerken en elders. lerie zeer hevig was. DUITSCHLAND ZAL BGETEN De Fransche viiegers hebfoen uît VOOR DE MOG,RDER!JEN weerwraak Franckfort en Rastadt be- TE LONDEN schoten. De Britsche regeering heeft, volgens DE SRSTSGHE VERRICHTSNCEN het getuigenis van het agentschap Reu-Beach Thomas meldt • ter' l3eslist hara wederwraak te nemen De Duitschers hebben' een groote ne- Duitschland bij middel van derlaag gehad. Zij maakten gebruik Iuchtgevechten. van hunne artillerie, die zeer wel ge- ** i* . spraak van een vhegdienst-plaatst was, zooveel het mogelijk was. mmisteric, dat zou gevormd worden De Duitsche vliegers hebben nooit ^ortehngs. De Engelsche vliegers zul-zoo hardnekkig gehandeîd als nu; zij diensvolgens weldra kunnen ver-vlogen zeer laag over de Engelsche lij- ^en m«t het doel een vemchtmg nen Doch, ondanks ailes, hebben de uit te werken m den zin yan deze die Duitschers geen bijval bekomen, tenzij de Duitechrs ondernomen tegenover de ten zuid-oosten van het bosch van Poly- °pene f ^rsche steden. gone. waar zij erin gelukten c/en stukje Ongetwijfeld zu len enkele Duitsche |rond te veroveren. centrums aangevallen worden. Het is niet moeilijk vast te stellen dat Duitschland neemt zijn voorzorgen; de moreele toestand van de Britsche strenge bevelen werden gegeven tegen troepen heel wat beter is dan die der het misbrmk yan lient m al de weste-Duitschers. De geest van de Duitsche ^jke provmciën, namelijk m Westfa-troepen is thans nog immer zeer sterk len- voor wat de verdediging aangaat, doch DUITSCHE VOORZORGEN voor wat het offensief betreft, zijn zij WORDEN GENOMEN heel zwak. De Duitschers nemen voorzorgen ten Wat de luchtvaàrt aangaat, mogen einde de aanvallen van de Britsche wij melden, dat de methode van de vliegers af te weren. Fransche vliegers thans gevolgd werdt In Wilhemshaven, het welbekend door de Duitschers; zij beschieten thans arsenaal, werd het licht uitgedoofd; de meer dan vroeger het voetvolk. theaters en de concerten werden geslo- HET GEVEOKT JN VLAANDEREN ten. Dezelfde maatregelen zullen geno-DUÎTSCHE TROEPEN ONTMOED8GD men worden in al de belangrijke ha- Talrijke Duitsche déserteurs, die on- vens-langs in de Fransche lijnen binnen- De luchtverdedigingen werden ver-drongen, bevestigen dat sommige Duit- dubbeld en kortelings zullen zij ver-srvhe troeoen. tiidens het srevecht. dat driedubbeld worden. i t• VOETBAL HET TOERNOO! VAN DEN IJZER l «Het toernooi van den IJzer», ingi ^ richt door de militaire elftallen van or leger, schijnt dit jaar een groot succc 1 te zullen behalen. t Reeds zijn de inschrijvingen talrijk j. wij noemen : q D. 225 : 11 ploegen; D. i7 : 13 plo< fj gen; D. 14 : 12 ploegen; D. 104: 8 plot gen; D. 95: 10 ploegen: 13. f>: 12 ploegcr i D. 328: 8 ploegen; D. 65: 11 ploegen. î Totaal : 85 ingeschreven elftallen... e de Iijst is nog niet gesloten. 1 Onze Leste gilukwensehen ann de ir 1 richteirs. EEN KONÏNKLiJKE GSFT Reeds meermalen hebben wij het bt '' lang dat onze Vorst stelt in het voe: balspel kunnen onderlijnen. i Zijne Majesteit heeft andermaal ee: T blijk gegeven van zijne groote symp* 1 tiiie voor het voetbalsport met opnieu\ j 350 paar voetbalschoenen te schenke: a aan het leger. Sinds verleden Maandag, zijn al d . c-lftallen die de regimenten verteger 1 wooirdigen in het bezit van 11 paa sohoenen. WIELRIJDEN i m HET PRÎNSENPARK } BE « GRAND PRIX DE FRANCE » Aangemoedigd door den bijval die d laatste vereenigingen behaalden, hee! het bestuur van het Prinsenpark, voo aanstaanden Zondag weder een uitgelt i zen programma samengesteld. Dez i maal is de «clou1» van de vereenigin, - een groote stayerskoers van 1 uut,waar l aan vijf vermaarde stayers zullen deel î nemen. Darragon, Sérès, Lavalade, Suter e: ("ontenet zullen elkamler de eerste plaat betwisten. Walthour, de Amerikaansche staye-3 die voor eenige weken zoo een gevaar lij ken val deed dat men zelfs voor ziji leven vreesde, is nu gansch hersteld ei 1 zal Zondag het rekord der 10 kilometer î achter tandems aanvallen. Wij wen schen den sympathieken Bobby, voo f zijne onderneming geluk. Opene koersen vullen het programm; aan. IN ZWITSERLAND De Ronde van het Canton van Geneve 1 (2de jaar), wferd door verschillige spijti ! ge incidenten, waarop wij binnen en kele dagen zullen terugkomen, geken merkt. De overwinning werd behaal; 1 door Charles Guyot, in 3 u. 1 m. 31 sec 1 2/5, voor den liefhebber Raoul Michel Dan volgden Ch. Martinet, Marcel Le quatre, Gaston Lequatre, Gaston Mann 1 en L. Steiner, in deze orde. IN HOLLAND "LUIS WORDT EESCHOTE Uit Amsterdam wordt geseind : Een snelbericht uit. Den Haag meldl dat een vlieger, wiens nationaliteit niel gekend is, op 1 October, twee bommen heeft uitgeworpen op de etad Sluis, in Holland, en twee huizen heeft vernield zonder dat er echter personen gedood of gekwetst werden. I www HET BESLISSEND TIJDSTIP VAN DEN OORLOG fto r-i^e na B;ïstîs Dterciio Londen, 4 October. — In « Aldwych-Club » sprak de Britsche. minister van munitie, minister Churchill, eene rede-voering uit, waarin hij het volgende zegde over het aangroeien van Enge-land's krijgsmacht : i Dank aan onze macht mogen wij bevestigen dat wij al de moeilijkheden zullen overwinnen. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de duikbootverriçhtingen geen uitslag meer geven; doch men kan thans vaststellen dat deze nagenoeg heel en al mislukt zijn. De troepen der bondgenooten zijn nog altijd goed uitgerust en de bevoor-rading is thans nog grooter dan in het begin van den duikbootoorlog. Indien de oorlog toekomend jaar voortduurt. zullen de legers der Bondgenooten nog sterker bevoorraad zijn. Het getal obussen, die uitgeworpen werden tijdens de verledene week tegen de Duitsche loopgrachten, is vier maal <y,vint dan tiidens het offen- i —«. — !M DENEMARKEN Het kampioenschap vap, Dcnemarket der 200 kiîometers, dat voor eenige da-'s gen betwist werd, gaf de overwinning c aan Frisch, voor Andersen en Morten sen. De afstand werd afgelegd in 6 u . 26 m. 28 seceonden. •) IN AMERIKA >. Robert Spears, de welgekende Austra îiaansche renner heeft, te Newark, d< 'ikoers der 5 mijlen gewonnen. Willie a ; Spencer, de broeder van den kampioen der Vereenigde Staten, klasseerde zieb t. tweede voor John Bedell. Charles Piercey, een ander Austra Iiaansche renner, won den troostings-prijs, terwijl Ray Eaton den handicap i- won der halve mijl met eene voorgifte j van 50 yards, Bedell en R. Spears in dio jorde kloppend. «I J ECHO S VAN OVERAL f ! — De Groote Prijs van de Itaiiaansche i J wielervereeniging zal aanstaanden Zondag, in de wielerbaan van den Simplon, 0 betwist worden. Ellegaard, Dupuy en - 1-gg zullen er aan deelnemen. r — Bordoni zal, deze week, het Ita-l'aansoh uurrekord achter motors aanvallen. Dit rekord werd door den Franschen stayer Bruni behouden, met 8i kiîometers 200 meters. Bordoni kl opte het reeds in 1914 en legde 82 kil. 248 m. af. Het is dus tegen zijn eigen rekortî e. dat hij zich zal in lijn stellen. , — Belloni heeft eindelijk de zware r ziekte everwonnen die.hem te bed liield, " doch zijne herstelling zal nog veel tijd ^ vergen. = ; •— Pouchois, de bekende Fransche snelheîdsrenner heeft te Limoges de 500 m. (vliegend vertrek), afgelegd in 33 sec. 2/5. Indien deze tijd officieel be-| kraohtigid wordt valt het rekord van h Frankrijk van Demangel (33 sec. 4/5). IN DUITSCHLAND s (Ter documentatie). Berlijn. — Handicap (900 m.) : J. * Abraham, (10 meters) ; 2. Hoffmann, ^ 'scratch); 3. Hiepel, (70 m.). ^ Handicap. (3000 m.) : l.Neinas (55-m.l; 2. Borchardt (45 m.); 3. Schulz (50 m-). ( rjC kiîometers achter motors : le reeks ; t Bauer, in 44 m. 46 sec.; 2. Stellbrink; 3 Nettelbeck; 4. Kuschkow. 2e reeks : t. Krupkat, in 44 m. 51 sec.; 2. Pawke; , 3. Pryrembel: 4. Saldow. Finaal : i. ■ Pawke, in 44 m. 56 sec.; 2. Bauer; 3. ■ Kr«pkat; 4. Stellbrink. Cheïiinitz. — Match met 4. — 1.500 1 meters : Klasseering : 1. Schrage ; 2. . Techmer; 3. Heusler; 4. Radlitz. 100 kiîometers achter motors in 3 - reeksen: 1. Rudel!; 2. Gunther; 3. Baum-i 1er- 4. Wissmann INTERIM. sief van de Somme en toekomend jaar >:al aan de Engelsche artillerie nieuwe fkracht bijgezefc worden, ondanks d© Duitsche duikbooten. De taak, die Engeland te verrichten heeft is zeer ernstig, doch tevens ook . zeer belangrijk. — ——WWW 1 DE DUIKBOOTOORLOG De vermindering duurf yoorl Londen, 4 October. — Elf schepen van meer dan 1,600 ton werden tijdens de laatste week, in den grond geboord, terwijl er dertien waren de laatste week; zes tien groote schepen wrerden zonder bijval beschoten. m — WVVW ' » BU MSMWESFJ Ons boeiend mengelwerk « Het kind met den Helm » loopt ten einde. Binnen enkele dagen foeginnen wij met een nieuw verhaal van Renier Snieders, dat onze lezers ongetwljfeld even veel beîang zal inboezemen. De Haï van Wartje Nulph Een kleurrijk, afwisselend, geschîed-kundig verhaal uit de zestïende eeuw, jegint binnen enkeie dagen in « Het Vaderland ». Willen onze iezers in het binnenland het regetmatig kunnen voîgen, is het nu tijd om een abonnement te nemen, Leest en doet uw vrienden lezen : 0F. HUT VAN WARTJE NULPH I i !3dé JAARGANG, Nr 696. _ ^ — 5 OCTOBER 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes