Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1692 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm7372t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VADERLAND Kleine aanîkondigingeii : 1 St. per regel Groote id. bij overeeakomst Dienstaanbiiedingen : voor gerefcrmeer-den kostjeloos. Belgisch dacjblad, foorloopig te Parijs? 39 Place des D@us«Écus9 3 LEO YAN GOETHEM, Directeur Het nuarner : 5 centiem (Front en Franîcrijk> 10 centiem (andere landen). Per maand (vooraitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Ëngeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP MET WESTEBPBONT ^WM » 9 Duitsche luchtschepen neergehaald HEVIGE ARTILLERÏESTRIJD ■ ■ ■ ■■ I—N. A. 0p 29 Septemfoer, in den morgen, heeft de vijand, -op de hoogte 70, ten noorden van Lens, twee Engelsche [stellmgen aangevallen. Hij werd ech-|ter na een hevig, gevecht achteruit ge-drevesn en er werden talrijke krijgsge-vangemen genomen. Tijdens de patroeljegevechten van 'den naxiht, die plaats grepen op de baan wan Bapaume naar Kamerijk, : werden ook vijandelijke krijgsgevan" igenen genomen. ! De Engelsche artillerïebedrijvigheid fwas hev% op het front van Ieperen. De Duitsche artillerie was insgelijks zeer bedÊrtijvig op verscheidene punten tusschen het kanaal van Ieperen naar i Komen en Sint-Julijns. j De Engelsche vliegers hebben hun ' artillerieverrichtingen voortgezet en foto's opgenomen; zij hebben meer dan vier ton bommen uitgeworpen op de vliegpleinen van Gontrode en Carniè-pes, op stapelplaatsen, kantonnemen- ' Btn en ijzerenwegen. | Tijdens den nacht werden nog zes J Ion bommen uitgeworpen op het vlieg-Dlein van Gontrode, waar de kanons in.de machienegeweren krachtig werk rerichtten. Al de Engelsche vliegers zijn onge-leerd terug gekeerd. De Engelsche vliegers-zijn er nog. in :elukt, tijdens deze raids met welge-uKken vijandelijke stellingôn te be-chieteri. - Negen Dwitsche luctaschepan wer- , len neergehaald en vier andere wer-len genoodzaakt in ont#edderden staat leer te dalen. Een veertiende vliegtuig werd door le spéciale kanons der Engelschen eergeschoten. Drie Engelsche vliegers zijn niet te-uggekeerd.DE TOESTAND Tijdens den nacht en gedurende den ag was het tamelijk kalm in Vlaan-eren, in aile geval, wat de voetvolk-errichtingen betreft, want de artille-iebedrijvigheid is voortdurend zeer i evig. i De Engelschen zetten hun verrichtin* gen voort. i Een Duitsche poging, die onderno-men werd op de hoogte 70 ten noorden van Lens, is op een fiasco uitge" loopen. Aldus gebeurde het ook op het Fransch front, in de streek van Ailles en ten noorden van het bosch des Cau-rières.In den noordeUjken sektor van Verdun, Beaumon'c, hoogte 344, bois Le Chaume, schijnt de beschieting van de Duitschers aan te kondigen dat zij nieuwe aanvallen willen ondernemen. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NASVHDDAG De artillerie-bednjvigheid was tamelijk hevig in de streek vasi Pantheon-Nurîebise-Craonrîe, afsook op den rech. teroever van de ft/ïaas. Onze treepen hebben een vijandelijke aan val afgeslagen ten oosten van / feerive; zij gelukten er insgelijks in de Duitsche lijnen b;nnen tn f^ïrçen ten v/este van ëos*ni!let en zij hebben j ter;ïaal medegenomen. Op het overige gedeelte van het fro-was de nacht kaSm. LUOHtVAART DE VLÎEGER HELÎRTEASJX WERD GEKWET3" Kapitein Heurteaux, die gekwetsî wè'rd, drie wéken geleden, tijdens "een luchtgevecht, in Vlaanderen, wordt thans te i^rftjs- verzotcrd. Zijn toestand is reeds merkelijk ver-beterd.EtîiTSGH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDACi De beide artilleriën waren vcortdu- i rend bedrijvig tijdens den nacht. Duiisch voetvoik werd door de Brit-sehe troepen uiteen gedreven. De Britsche troepen hebben een vij-andelijken aanval afgeslagen ten oos- j ten van Loos. Patroeljegevechten; die , ten zisiden van Lens plaats gegrepen , hebben ,veroorzaakten ook dat er tal- J rijke vijandelijke krijgsgevangenen ge- j rsomen werden, , Landverraders IN belgie ! Eên Vlaming, die iich Jules Van Buy-en TcOenit en- te Bergen-op-Zoom ver-lijft. zond aan de Telegraaf een arti-:>el, dat ons uiterst beredeneerd, uiterst 'epast voorkomt en bewijst dat er nog e veel gezonde zin zit in ons vol/c, op-!at de door Duitschland gesteunde wan-wpspolitiek ingang en volgelingen tinde. Wi} geven hieronder dit artikel wi-lerHad iemand ons op 4 Augustus 191*4 :ezegd : Er zullen Belgen komen dis an de moordenaars uwer zonen do tand zullen toesteken, er geschenketi ullen van aannemen, ja, zeilfs er do bes-5 vrienden van worden; dis iemand ladden wij met verontwaardiging ge-ntwoord: Gij zijt eenen ellendeling! — n toch... zou die iemand de volkomen i'aarheid voorspeld hebben. Na drie jairen verdrukking onder het Êgiem van den al verpletterenden ijze-sn hiel eens gevfetenloozen dwinge-tnds, zijn ze gekomen, die handvol la-lards, die rijp voor omkooperij en land-èrraad zioh laten gebruiken in 's vij-nds hand tôt werktuig tegen de hoogste flangen van hun eigen vaderland m. De vervlaamsching der hoogeschool an Gent, die alleen uit politiek doel «n aangeboden werd, was het eerste Pâc-henk dat zij daohten te moeten aan- ! emen uit de handen hunner vij and en, j was eene zoogezegde toegevendheid ft soort tegemoetkoming aan den aamschen verdrukten stam. Dat het, iar ook niet mee zou blijven bij die utsche menschlievendheid voor de lamingen, was wel te denken. Het was n visohje in 't water smijten om eenen ibeljauw te vangen. De hoofden der fffrijgangers der Duitsche vervlaam-;hing der Gentsche hoogeschool, aan-îspoord door Duitsche propagandisten, -htten het noodig, dat het Vlaamsche Wfe de gelegenheid te baat zou nemen n bij dien eersten stap niet stil te aan. De Duitsche overhedd zag tôt hare Ne voldoening, dat zij, met den taal-v>st in België in het leven terug te roe-pn, om haar eigene plannen te bere'i-eiii trouwe aanhangers had gevonden, len dee ddus al wat zij kon om hun ne I werking aan te moedigen en te verge-niakkelijken. Deze vormden dan een groep die onder de benaming van den Raad van Vlaanderen tôt stand kwarn, en voor doel zou hebben : «Vlaanderen le redden !?» Ziedaar den eersten stap naar den af-grond ! Op 3 Maart 1917, trokken die helden, zonder het minste recht- daartoe te hebben, te handelen in naam onzer bevol-king, op eigen ingeving, aïs afgevaardig-den der Vlamingçn die hun daarvoor geen mandaat gegeven hadden, naar Berlijn, om aldaar een huldebetoog te brengen aan de Duitsche regeering. Zij werden er officieel door den rijkskanse-lier zelf ontvamgen, die hun hartelijk welkoon hestte in 'de hoofdstad van het rijk, zeggende, dat de woorden van ver-trouwen die zij kwamen uit te spreken, in hem en daarom volgens zijn dunken, ook in ieder Duitscher harfcelijken weer-klank zouden vinden. Zij hadden dus trouw gezworen aan den vijand en on-trouw aan hun bloedeigen vaderland. Daarop mee n de hij hun plechtig te moeten aankondigen: de volledige bestuur-lijke scheidiftg in België, aangezien Duitschland den lang verdrukten Vlaam-schen volkstam niet weer aan de ver-fransching kon prijsgevefi. Van tegemoetkoming kwam men mi tôt een be-veï, dat gepaard zou gaan met dwang zooals naar gewoo-nte; en de trouwe aanhangers werden nu met rijkbetaalde wrepostne omgekochl, omdat ze zonder zich te verzetten aile maafcregelen die tegen de belangen van hun vaderland zouden genomen worden, blindelings zouden goedkeuiren, helpen uitvoeren, tn ons volk door bedrog en leugen er toe zouiden overtuigen. Als Judaspen-ning vroeg de afvaardiging nog, dat de gedeporteerden zouden mogen terugkee-ren, maar dit werd aangezien het tegen Duitschlands belang was, met eenige zoetsappige, naiuurlijk nietebeteekenen-de woorden vriendelijk va.n de hand ge-wezen; en de ontvoeringen gingen voort, en gaan tôt op den dag van heden nog voort. Dat is de tweede stap, die de getrou-we aanhangers in de onderdanigste knechten van Duitschland verandert ! Het tweede verraad dat deze Judas se n Jj zouden plegen zou bestaan, met 2 bro-churen, getiteld : «Raad van Vlaanderen, Verklaring aan het Vlâamsche Volk !» en «De Raad van Vlaanderen aan het- Vlaamsche Volk !» aan het dag-ticht te laten komen,en alom met de vol-. îedige goedkeuring der Duitsche over-1 heid in onze Vlaamsche gewesten te ver-spreiden.Daarin wordt onze regeering, die ons land nochtans aan hefc toppunt aller na-J ties gebracht heeit, openlijk beklad en i ^ aangerand voor haar slecht bestuur, • 's voor hare slechte uitbating van Vlaan-1 deren en van den Kempischen onder-grond, voor hare slechte leiding van on-r" zen handel en onze nijverheid. ,e Daarin lacht en spot men met de Be- ■ . sluitwet gedagteekend van 4 April 1917, ] waarvan art. 1 meldt: «Dat met dwang- ; • arbeid van 15 tôt 20 jaren gestraft zal ; worden, al wie deel genomen heeft aan 1 het vervormen door den vijand van wet- j telijke instellingen of inrichtingen». s ^ Daarin komt duidftlijk voor, eene aktie 1 tegen de verbonden landen. Daarin jammert en klaagt men over ( Q den nood en de ellende die er in België ( heerscht, (of zij nu zelf toch niet onder- ! e vonden hadden dat Duitschland daar a!- t ^ leen schuld aan had), namelijk dat de j handel stil ligt. onze nijverheid verlamd ; is, en de geestelijk© krachten van "ns j volk met onvruchtbaarheid geslagen ( zijn; om ten slotte dan met «en «Beknopf t ekonomisch programma.» voor den dag i te komen, dat het volk moet om den \ tuin leiden, en Vlaanderen in een echt I .. aardscn Paradiis belooft tp herschepi^en. 1 , En daarnà komt <îe aa^> e'&rsj 'voor goed.: -t '• lïl 11 de mouw. Een vinnige iastercampa- ; gne in Duitsche dagbladen met Pran- i sche en Vlaamsche opsotiriften.ubesron. tegen het hoogste kerkelijk ge zag in het r bezette gebied, om het onwankelbaar v vertrouwen dat de meer dan 80 p. h. ka- v tholieke Vlamingen in het woord van 2 hunnen w er el d be roe m den kardinaal g stellen trachten te verflauwen. Men gaat r nog verder en eisoht in Mechelen eenen (j Vlaamschen aartsbisschop. De D-uitsohe v regeering geeft dus den openlijken strijd « met Z. Em. Kard. Mercier op, en schijnt j: nu een nieiuw, nog laaghartiger tactiek r | te willen aannemen, die hierin bestaat h ! door activistisch geknoei en valsehe be- e 1 schuldigingen. het volk tegen den kardi- u naal op te ruien. Natuurlijk is en blijft d 1 het waarheid, dat slecht® één enkel woord van dezen wreker van hefc recht aile soortgelijke Duitsche propaganda te i niet doet, daar hoeft men niet eens ver- ; der op in te gaan. Ziedaar den derden stap, die het onderdanigste knechtschap aan Duitschland tôt landverraad van België voert. Dan komt de bestuurlijke scheiding. m Deze ving aan tegen de protestaties in ^ van Z. Em. Kard. Mercier van een ster-ke groep Belgisch® parlementaires, j staatsministers, ^enatoren en kamerle-den en een vijfhonderdtal rechtsgeleer- Q den, die Duitschland openlijk verweten, zijne reohten te buiten te gaart volgens u art. 4 der Haagsohe Conventie. En :n- o1 derdaad, deze kwestie blijft een politiek ?( vraagstuk van binnenlandschen aard, hetwelk niet Duitschland, maar wij zelf onderling dienen op te lossen, en dat in geen geval een aanslag mag zijn op de ,zc eenheid van het vaderland. De bestuur-lijke scheiding is en blijft voordeéli? voor den vijand, en is regel recht in te- er genstelling met al onze tradities en de cr belangen van ons eigen land. Niettea:en-staande dit ailes ging de bettuurïijke w scheiding voort, en werd elke staats- n: ambtenaar, die er niet mede tevreden t'1 was en ontslag durfde te nemen onmee-dcogend ontvoerd. Dat is Duitsche vrij- e'.! heid ! - ' m En zij, de ellendelingen, hadden den en droevigen moed deze bestuurlijke scliei- va ding, die gouverneur-generaal von Bis- ze sing zelf de vernietiging hunner natio-naliteit noemde, volmondig toe te jui- en chen ! S?1 Onze vijand kon noch met geweld, W( noch met zachtheid verkrij'gen wat het 00 yan ons volk wenschte, en wil zulks nu bekomen door list. De katholieke Via-mingen moeten tegen den kardinaal ge- str steld; de W&len tegen de Vlamingen op- *;e gehitst, en de «eendracht» in «twee- ^r dracht» verandèrd, voora'eer kans i:ou kunnen bestaan, de verduitsching der °P Vlaanderen te bereiken. Duitschland is overtuigd, dat België wederom het vrije na onafhankelijk België van vroeger wor-den zal; daarom wil het eenen sterken invloed in Vlaanderen behouden, om '10 zijne Noordzee, zijne haven en rijke lando-uweri na den oorlog blijven fe be- z'i nutt-igen en blijven uiit te zuigen. Daar- ' om dient er thans aldaar een Duitsch^e- cir! zinde strooming ingebracht, die lat«a* ; moet voortgezet worden onder de ledding j oener vurisra klip.k zoonrfwpjsrd'o erhte Vla mingen... maar die in der waarheid slechts echte landverraders zijn. Zulks moest de laatste stap dezer helden zijn, die de kroon op het werk stellen zou. En het Vlaamsche volk, dat reeds zoo-veel geleden heeft van den verdrukker, moet zwijgen..., zwijgen, omdat het weet, dat elke daad van geweld tegen deze verkiikkers met weerwraak-maat-regelen gepaard zou gaan. Neen, zij willen niet van uwe iafheid weten. Of denkt ge dan, dat de Vlamingen en Wa-len de bloedmaand van Augustus 1914 nu reeds al vergeten zijn ? Herinnert ge u dan zelve niet meer, dat er toen riym ' 5000 burgers onplichtig gefusiljeerd, i vermoord of doodgemarteld werden ? Zijt ge dan al vergeten, dat er 13000, 14000 naar de gevangenkampen in ïluitsGhland werden gezonden ? Dat er ( meer dan 26000 gebouwen met cpzet i werden verbrand en platgeschoten op i het commando-woord: «Man hat ge- : schossen!», — dat er meer dan 16000 hui- l '/en werden lediggeplundierd in de pro-vincie Brabant alleen, onder den dek- 1 naam van «opeischingen». Dat er < gansche dorpen en rijke steden in asch 1 ten gronde gingen ? I Weet ge dan niet, dat Duitschland i ons land miljarden doet opbrengen onder den vorm van oorlogsbelastingen, boeten en opvorderingen ; dat de handel on de nijverheid moedwillig werden stil- ( geilegd door gebrek der ontstolen grond- ] stoffen en dat er alzoo meer dan 40,000 gedwongene werkloozen gemaaki wer- t den ? Hebt ge dan deze stamgenooten tegen aile wetten der menschheid, niefc i met 't geweld der wapens in beesten-wagens zien stuwen, om als vee naar ( Duitsçhland weggwoerd te woxdeii"? ] Çenkt ge sôm?, dat de ca. 30,000 man, s die daar onder den dwang voor uitge-hongerd en afgebeuld te worden, '< inoe!,en zwoegen als si aven, nu ook uvv ,<«chaindvm ï Of wn\rt^i gij het toen misschien ook eens met gou-verneur von Bissing, dat mogen werken ( voor den vijand een sociale weldaad is ? Zoo ja, dan zijt gij laffaards ! Of ziet \ gij ze dan niet uit die folterkampen te-rugkeeren naar hun vaderland, die wan- i delende lijken... die daar komen ster-ven ! Hebt ge dan toch niet 't minste be- t grip van broedsrlijkheid, om te begrij-pen, dat « zoogezegde weldaden aanne- ( men » uit de nog met bloed geverfde handen van zulk een wangedrocht, dat 4 ellende, armoede en den ondergang van uw eigen vaderland bewerkstelligt, da- (: den zij n van landverraad ? Weet gij dan ten slotte niet meer, dat 1 Dnze helden-koning met zijne dappere legerschaar van Vlamingen en Walen, ;mds drie jaren eendrachtig strijdt te- ^ ?en onzen gemeenschappelijken vijand, lie thans uwe vrienden zijn ? Zeggen ^ de n&men van Luik, Haelen, Dender-nonde en Ieperen u dan mets meer? h rferinnert gij u dan die roemrijke veld- P ;iagen aan onzen onsterfelijken IJzer cl iiet meçr, waar duizenden en duizenden v iappere Belsren, de bloem van ons ras, i' len heldendood stierven ? v Indien dit ailes u niets meer zegt en i koud en onversohillig laat; — indien ^e nu nog vriend blijft met hem, die a ;een woord van eer meer kent, geen in-emationale wetten meer eerbiedigt, tôt „ :elfs de eerête beginselen der mensche- ° ijkheid te buiten gaat; — welnu, dan ;eg ik u, dat gij geen vaderland meer lébt !; dan zeg' ik u, dat de onmetelijke .erkhoven, die gewijde velden van rust !*( n vrede, waar Vlaming en Waal, in één n n hetzelfde graf, schouder aan schou- v> 1er in hunne van bloed e^t modder door-veekte tunieken den eeuwigen slaap us ten, uwe snoode daden immer zullen ni lijven brandmerken. Het vergoten broe-erbloed, ah! weet het wel, van uw v< igen taalgenooten, roept wraak ten he-Tel, omdat ge meehuilt met den vijand, n ons leger, dat de eer en de roem is ^ an ons volk, dat het zinnebeeid is on- p er leus : « Eendracht maakt rnacht ». 'r at « zwij^t en vecht », heeft het recht ^ n zal aile fcweedracht, die den onder- f ang onzer natie beteekent, met 't ge- vf 'eld der wapena onderdrukkèn, gelijk ~ ■jk onze regeering, die het land verte- « ?nwoordigt, het recht heeft in oorlogs- M jd wetten in 't leven te roepen, die | rekken zullen in de toekomst tôt hel eil en de nationale een heid van het be-reigde vaderland ! Laat af dan uw masker! Strijdt met ">en vizier, met of tegen het vaderland! oi /eet, dat hii geen recht meer heeft den aam van Belg te dragen, die zich schul-i? maakt aan lendverraad. Gedenk u, (' aile landverraad het vaderland Dont, eu dat al wie 't vaderland hoont, ee: )k naar het hart van elken Belg, het- st{ j Waal of Vlaming, mikt ! ^ Liustert naar het weergalmend ge- rè :eun onzer bulderende kanonnen aan p0 »n IJzer... het is het antwoord der Via- cff ineen '' ce" Jules VANBUYTEN. ju SIEIT S$aOSÎ.TlT IN KET PRIN3ENPARK ïwes Bsigisehs ovsrwin&iiiysn Een schoon najaarsweder, een puike zomerdag begunsUgde de koersen, en had het publiek der groote dagen naar het Prinsenpark gelokt. De twee voor-naamste. koersen van het programma, de «Prix de la Muette», voor de stayers, en de «Grand Prix du Parc», een uurkoers achter tandems, werden op eene schitte-rende wijze, de eerste door Varkeyn, de, tweede, door Deruyter gewonnen. De overwinning van Deruyter dient onderlijnd te worden. Hij is de eerste rennor die den vermaarden overwinnaar der zes-dagen van New-York klopt, sinds deze terug in Frankrijk is weer-gekeeTd.Konden de Bclgische kleuren ook door betero renners verdedigd worden? Thys, die zich verleden Donderdag verzeerde bij een val gedurende eene oefenings-koers, werd door Godivier, éerug uit Italie, vervangen. TEKNISGHE UITSLAGEN Prix des abonnés. — Scratch. 5 ron-den (3,333 m.) : 1. Larrue; 2. Mélé&rd; 3. Pain. Tijd, 5 m. 20 sec. 1/5. 200 laatste me-ters, 13 sec. 2/5. Handicap/ der 800 meters. — (1 ronde+ 134 m.), in zes reeksen en eene finaal. le reeks. — 1. Vandenhove, (10), 2. Gousseau (scratch.), 3. Begnez (55.).Tijd 1 m. 1 sec. 1/5. 200 laatste meters, 14 sec. 3/5. 2e reeks. — 1. Deschamps (10), 2. Mi-c-hnt, 3. Fefgriét' (45). Tijd. 1 m. 0 sec. 2/5. 200 laatste me-■fesï.c- J -> 1/5. . 3e reeks. — 1. Siméonie (10), 2. Beyl (5). 3. Gharrondière (40). Tijd. 58 sec. 1/5. 200 laatste meters 14 sec. 2/5. 4e reeks. — 1. Rousseau (5), 2. Lorrain (20), 3. Rohrbaoh (35). Tijd. 1 m. 0 sec. 4/5. 200 laatste meters, 14 sec. 1/5. 5e reeks. — 1. Larrue (10), 2. Juseret (15), 3. Germann (50). Tijd. 60 sec. 200 laatste meters, 13 sec. 4/5. 6e reeks. — 1. Trouvé (10), 2. Badenas (20), 3. Brohan (45). Tijd. 59 sec. 4/5. 200 laatste meters 14 sec. Finaal. — 1. Siméonie. 2e reeks. — 2. Larrue, 3. Rousseau, 4. Trouvé, 5. Deschamps, 6. Vandenhove. 1 Tijd. 1 d. 46 sec. 1/5. 200 laatste meters. 12 sec. 4/5. 1 Bij het eerste vertrek heeft Vandenhove bandongeval. Zijne hxakkers stop-pen voor de eindmeet. Het règlement i der koers meldt dat er geenszins valsch i vertrek is. De renners worden fel toege- ; < luicht voor hun sohoone* blijk van ; rriendsohap. 1 Prix de la Muette. — Stayerskoers in i ;wee reeksen van 10 en 20 kilometers, ; ichter zware motors. < Eerste reeks. — 10 kilometeTS (15 ron- t :len) : 1. Verkeiyn, 2, Ellena, op 400 m., 1 î. Ghassot, op 605 m. i Ti/»d- S m. 19 sec. 4/5. c Chassot meemt eerst zijn gangmaker s revolgd van Ellena en V&rkeyn. Gedu- I ■ende de eerste ronde snelt Verkeyn zij- r le beide tegenstrevers voorbij en neemt r .veldra 50 m. Ellena vaJt Ghassot aan c ledurende de 9e ronde en gelukt erin, na ^ (en schoone strijd de 2e plaats in te ne-nen. Verkeyn vervolgi; zijn regelmati-■en rit en vergroot bij iedere ronde zijn I roorsprong. 2e reeks. — 20 kilometers (30 ronden) : d )e drie renners nemen gelijk hunne |e :angmakers. Verkeyn neemt de leiding r •evolgd door Ellena en Chassot. Het ver-rek is uiterst vinnig, uitgenomen voor l -hassot, die niet in goeden vorm is.Ver- Î; :eyn komt na 10 ronden op de hoogte k an Chassot dien hij na een schoo- nen strijd dubbelt. Gedurende de 15a ronde lost Chassot, en verliest 4 ronden. De 10 10 kilometers in 8 m. 15 sec. 4/5. Verkeyn legt regelmatig de ronde (83fl m.) af in 31 sec., hetgeen eene snelheid vertegenwoordi.gt van 77 kilometers. Verkeyn va.lt Ellena aan gedurende de 23e ronde, doch wordt afgeweerd. Hij valt hem gedurende de 24e ronde terug aan en lost. Chassot verliest eene nieuwe ronde. Hij valt hem voor de derde -naal aan en moet andermaal wijken. Moedig zefc hij zich terug aan het werk, doch wordt weder afgeslagen. Ellena en Verksyn lossen. Zij denken dat zij gedaan hebben. Ellena neemt spoed'ig terug zijn motor. Verkeyn verliest veel ter rein. Ds 20 kilometers in 16 m. 52 sec. 1/5:1. Verkeyn, 2. Ellena, op 280 meters, 3. Chassot, op 6 ronden. Eindklasseering : 1. Verkeyn 1 + 1=2 punten, 2. Ellena, 2+2=4 punten, 3. Chassot 3 + 3=6 punten. Armband der 500 meters. De arrn-band wordt behouden door Deschamps met 33 sec. 3/5. Orde der pogingen : 1. Beyl, 35 sec. 1/5, 2. Larrue, 35 s?c. 2/&, 3. Trante, 35 sec. 2/5, 4. Laville, 37 sec. 2/5, 5. Fortier, 39 sec. 1/5, R. Co-cault, 39 sec. 1/5. Rousseau, 35 sec. /5. Hij neemt met Beyl de eerste plaats in. Prix de VAvenir. — Scratch. 10 kilometers. (15 ronden), in een enkele reeks. 1. Rousseau, 2. Vandenhove, S. Siméonie.Tijd. 14.m. 37 sec. 1/5. 200 laatste rneters 16 sec. 2/5. Rousseau ontsnapt gedurende de 8e ronde en wordi; niet meer ingehaald. De premie van 30 fr. uitgeloofd aan dgm reèner die het meest de eerste plaats telt bij ^het. overschrijden der eindmeet, wordt msgelij'ks door Rousseau gewonnen.Grand Prix du Parc. — 1 uur ;;chter tandems. Thys, gevallen verleden Don-derdag, tijdens eene oefeningsk.>erst wordt vervangen door Godivier. Deruyter neemt bij het vertrek de leiding gevolgd door Godivier, Dupuy en Berthet in die orde. De trein is hevig. Berthet lost na 10 ronden Deruyter aan de leiding ai. Dupuy, Deruyter en Godivier volgen in deze orde. De trein verzwakt. De 10 kilometers in 13 m. 15 sec. Air ■ door Berteht. Deruyter poogt te t-pen doch wordt door Dupuy en <», deren terug ingehaald. Berthet htseft bandongeval en verliest een halve ronde.De 20 kilometers in 27 m. 0 séo. 1/5 door Deruyter. Godivier neemt de leiding, en de trein versnelt, doch na eenige ronden wordt ailes terug kalm. De 30 kilometers in 40 min. 18 sec. 4/5 ïoor Deruyter. Berthet heeft de hoofd-~roep terug ingehaald na eene schoone vracht-inspanning. Hij wordt door het lubliek fel toegejuioht. D© trein ver-;lapt, het wordt eene echte wandteling ;n het publiek begint woelig te worden, oen eensktaps Deruyter ontsnapt met 3upuy in zijn wiel. Godivier haalt terug n, doch Berthet wordt gezaaid eerst :loor den hoofdgroep daama bij eene ! echt s aflossing door zijne gangmakers. iij vervoegt een weinig daarna, doch noet terug lossen bij eene ontsnappings-x>ging van Godivier. Hij komt terug bij len hoofdgroep na een schoor.en rit en vordt andermaal voor zijn moedig ge-irag fel toegejuiicht. De 40 kilometers m 55 m. 15 sec. door )eruyter. Nog 4 ronden. Berthet leidt, gevolgd loor Deruyter, Dupuy en Godivier. De mdsprint is zeer betwist. Deruyter wint net 1/2' wiel. Eindklasseering. —■ 1. Deruyter, S. >upuy, 3. Godivier, 4. Berthet. De 200 aatste meters 12 seo. 1/5. In het u/ur 43 iiometers 330 m. INTERIM. MUWS OIT BEZET BELGIE BZ2A.m&$[T DROEViCE GEVOLÛEN VAN EEN DIEFSTAL (Eigen bericht van « Het Vaderland y.) Mejuffer De C..., die, te Molenlbeek, een witgoed-winkel houdt, had vastge-steld dat er sedert eenigen tijd verscheidene diefstallen bij haar gepleegd wa-rèn. Zij diende eene k'acht in bij den politie-officier De Muyter, die de ge-stolen voorwerpen in de woning van cen jong meisje terug- vond. Het is een juffer van zeer goeden huize. die aan r* \}* ►> — kleptomanie schijnt te iijden. Verno-men h.ebbende wat er met hare doebter voorgevallen was zakte d© moeder, die aan een harïziekte leed, plotseling ten gronde . scKaamte en ontroering hadden haar gedood. EEN NIEUW SGHIETPLEIN BIJ DE GRENS Te Aardenburg en omstreken hoorfc men d kwijls vrij zwaar. geschut uit de onmiddellijkfe nabijheid. De Duitschers îebben namelijk een nieuw schietplein angelegd tusschen Maldegem en Donck, waar ze het te Brugge herstelde aesrhut probeeren en tevens itmee aiH.il- , aie JA/.RCANC, Nr 69è. ~ . ... ■ .... - . . W&TAXSiAG, 1. OGTOBER mr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes