Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

361 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 14 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6kd8p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Bde JAARCANC, Nr 913. ZATERDAG, 16 MAART 1918. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overcenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. . Belgisch dagbîad, vooHoopig te t-crijs, 3, Fisse des Deux-Écus, 3 LEO VAN COETHEM. Directeur Het nummer t 5 centiera (Front < n Fiaukrijk)« 19 centiem (andere îcHiden). Per maand (vooruitbetaald) : Fraekîljk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 2.00 fi de duitsche ïnval ïn belgie NÏET GEWETOGD ' 1 ■ 1 Onze geleerde landgenoot, Peter Je ief Galbrecht, leeraar in de kerkge gehiedenis, geeft in « De Tïjd » ee: |ang airiikel.waarin hij het Duitsche Ka Uiolieke blad « Germania weerlegl dat eene te meer de wettigheid vian de: Duitschen inval in België had wille; bewijzen. De kathoiieke zedeleer verplicht on verzet aan te teekenen, zegt Pater Ga] brecht. En verder : Het gewraakle bericht komt feitelij] op deze stelling neer : « 't Was noodig dus rechtvaardig ». Wij zeggen andersom : 't Was on jechtvaardig, dus niet noodig»; nooit i men verplicht kwaad te doen, nooit kai men gedwongen zijn «en onrechtva&r dige daad te stellen; de moraiisten zeg i^en a non datur nécessitas ad malun » Moeten wij nog bewijzen, dat d© in val in België ©en onrechivaardighei< was? Ik laat het woord aan mannen vai het boogste gezag, en aan mannen, die vertrouwd met de ware toedracht de zaken, den moed hadden geen blad voo Jumnen mond te hou den. Laten de heeren opstellers der « Ger mania », die dan loch katholiek zijn naar deze woorden van kardinaal Gas parri, staatssecsetaris van Zijne Heilig heid, luisteren : « De schending van d* Belgische neutraliteit is zeker eene de: [onrechtvaardigiheden, welke de H. Va .der in zijn© oonsistoriale rede van 2 11915 streng veroordeeld heeft » i, wij weten evengoed als wi« de Paus 'hier niet ex cathedra doch bekleed met de hoogsfo i niacht, en st revend naar Avar. iighieàd heeft hij den inval il olgens de theologische beigin.se rdeeld, en nu denk ik niet, da nania»-verklaring tegen 's Pau îraak opwegen kan. ateliers der « Germania » zàjï tschers; dan mocM-en zij he van den kanselier Bethmanï f (4 Auigustus 1914) niet uit he i verliezen : « Onze troepen ziji ë, da± is tegen het volkenrecht irecht ». Germania » is het orgaan var im, d© partij van de orde; moe lentrum^mannen dan de les ge orden door de socialisten, di< i© van Scheidemann verklaarc : « Het herstel van België's on lijkheid is voor ans eereplicht rens, dat ze naar de stem luis ie opgaat in aile landen, in alî< :elfs in Duitschland, naar de r geheel© menschheid, die der België als een misdaad beoor komen wij tot het princiep, da tvaardiging bijgesteurd wordt kent geen wdrten. Hier moe îeid gemaakt worden. Zeker, e: :ten, die wegvallen irageval var » bijvoorbeeld de wetten, doo-ichen (door den Staat of door d< prvaardâgd, daar deze wetten re p houdien met de versehillend< en en omstandigheden, waarii er to© verplicht is, kan verkee 't Latijn zegt men, dat het on fen dazer wetten « moraliter is » moet zijn. Zoo is het gestelc vleeschderving op dén Vrnjdag 1 zal die wet doen gelden te çen zieke, di© versterlkend voed iig heeft. œlfs verder en zeg, dat som-ldelijke of natuurwet, die op te doen, rekening houdt met cl< îwone moeilijkheden, waarir zich kan bevinden. Zoo bijvoor een dief is altijd gehouden he e terag te geven maar toch mas restituée uitstellen, als het herr ^lij-k genomen, onmogeîijk is s bij bij de oogenblikikeKjke te * een allergrootst nadeel zoi ita. ® wetten zijn dus in zekeren zix ardelijk; zij verplichten in zoo ^ verplichting zedelijkerwija 6T zijn andere wetten, die ver 1 aelfs in den grootsten nood ; he natuurwet of d© goddelijkè wet 5 verbiodem, wat zonder zond< n -eschieden; de wetten, die ver datgene, wat uit zichzelf, var ^t, kwaad is (lex naturalis ve Heer en Meester, Hij gebied1 en en dood, Hij draagt d© we _ ZlJn handen en stelt d© wet aar staten. Indien hij iets ab Iec^ of verbieidlt, hlij^t ieder >- een dîiardoor gebonden, wat er oo i- voorvalle. i Of ©ischt er soms ©en katholiek voo - den martelaar het recht op, om zijn gc loof te verzaken en zoo aan den dood t i ontsnappen ? Welke volgeling va: 3 Ghristus' leeir durft de stelling te verdf digen, dat men vloeken mag, oxn zij s leven te redden ? In welk boek van katholieke moraa wordt er geleerd, dat men een© onrechi vaardigheid mag begaan, om zijn lan i te dienen ? Iets anders ©chter wordt e , op deze bladzijden gevondem, nameîijk dat mon nooit kwaad-mag begaan, or - het goede te bewerken: non suint facier 3 da mala ut eveniant bona. i We zien dus, dat «nood soms wèl w©i - tem kent». Passen wij dit nu toe op de: - Duitschen inval in België. Duitschland verkeerde in noodtoe - stand (wij ontkennen dit ten stelligste 1 i/:en leze het nascÉrift). Doch wezen wij een oogeniblik toege-1 vend en nemea wij aan, dat er voo ' Duitschland noodtoestand was, dai r bleef Duitschland nog gebonden do© r de natuur en de goddelijk© wet, die nie toelaten, dat men eene onrachtvaardig heid bega, om een voordoel te bekomexi ' Duitschlands belang eischte, mat me: het van den ondergang redden zou doo ©en© onrachtvaardigheid; God verbied ! het. Zullen de katholieken van de «Gei ~ mania» den nood van het land tege: " Gods gebod doen opwegen ? Ja ! 3 Wie zou hier niet terugdenken aan he i oordeel van Caïphas : ^t't is noodig voo 3 't Joodsch© volk, dat Christus sterve 3 dus zullen wij Hem ter dood veiroordee t len.» Misschien zal men eenen «îtweg zo« t ken met de hulp van 't princiep over d - daad met het dubbele gevolg, hetwell luidt als volgt : | Men mag eene goede of onverschillig oorzaak stellen, waaruit een dubbel ge | volg, een goed en een kwaad, voort vloedt, als het kwade tegelijkertijd al 1 het goede zich voordoet, er een voîdoen ' de redein om de oorzaak te stellen aan wezig is, en «i, die de oorzaak stell ! een goede bedoeiing heeft. Men mag dus een kwaad gevolg toe > laten onder de aangegeven voorwaaï [ den, doch nooit mag men kwaad doen . opdat ©r goed uit voortkome. Geven wij ter verduidelijking hier he - klassieke voorbeeld : een mensch moe ; door de vlucht zijn leven redden; in zij ne vlucht doodt hij toevallig een on 1 schuldig-e; die dood zal hem niet aange ■ rekend worden, hij kotn dien dood nie vermijden. De vluehteling maakt ge t bruik van zijn recht op het leven ei • laat den dood van den andeire e&nvoudi t tœ. ( Deze vergelijking is heel dikwijls o] . het geval Duitschland-België toegepasl , doch die vergelijking gaat niet op. E. P. dozef CALBRECHT, Leeraar in de Kerkgeschiedeiniis. (Vervolg en slot morgen). " ■ ■- ■■ WWW ' 1 ' 1 IN DUITSCHLAND ' . : 's mim BEsmmEig ' Bazel, 15 Maart. — De Bedijnsch » correspondent van de «Frankfurter Zei [ tung» bevestigd dat het onderhoud vai . gisteren te Berlijn, tusschen Hinden t burg en den keizer en dat van den kei f zer met Hertling, de politiek van he i keizer ri jk in het Oosten tot ondeirwerj hadden, ©n niet zooals sommige be - houdsgezinde bladen willen doen geloo i ven eene verandering van de politiel van Duitschland nopens zijn tegenstan t ders van het v;^tén. Er zijn een heele hoop vragen aan d< i orde van den dag. Een der voornaamsfo i? d© regeling der Poolsche en Finsch vraagstukken. De oplossing hier van kai . niet gebeuren zonder de tusschenkoms van de militaire middens die Duitsch ! land de strategische g.renzen moetei verzekeren, die h&t noodig heeft. i Ër is spraak van een militaire over [ eenkomst met Polen. Graaf Hertling heeft gisteren met d' ; voorzitters van de groepen van dei - Reichstag lange vertrouwelijke gesprek t ken gevoerd over deze kwesties alsool . over die aan ga an de Lithauwen en Koar • land. • | IN HET BEZETTE LAND - • De lés der geheurtenissen KARDINAAL MERCIER'S VASTENBRIF ' ■■ rw»v e Wij laten hier de inleiding volgcn van den verheven vastenbrief, dien Z. E. [j Kardinaal Mercier aan de geloovigen van zijn aartsbisdom heeft toegezonden: ,1 Seer beminde Broeders, i Inleiding. r Inhoud : Woorden van den proLet '* Isaïas : «Moed, geiene vrees, hier is uw 1 God !» — Blijft meester van u zelven. — Het lichamelijk en het zedeligk kwaad dragen bij tot de overeenstemming aller deelen van het geheel. — B&wonderens-1 waardig gedùld onzer lijdende landge-nooten." Teirwijl ik angstig, naar het middel ' uiizag om innig in voeling te blijven met u en aan uwe innigste bekommer-riis te béant wooirden, vieâen mijne 1 oogen op deze woorden van den profeet _ Isaïas : , « Verkloekt d© îcraohteiooze .handera, » Versterkt de wankelendè knieên ; » Zegt aan de verontruste harten : n Moed! Vreest niet; hier is uw God.» Bedoel ik dat uw moed zinkt? Of beeld i ik mij in dat de zedelijke krachten u be-1 geven ? Neen, mijne Broeders, duizendmaal ^ neen ! De wilskracht welk© gij, van het eerste uur af, liet blijken, bleef altijd standvastig. Zij weeirstaat, nog st©eds, !• bij de nederigen, — a.rbeiders zonder r werk, kleinhandelaars zonder geidmid-! deien, beambten zonder jiaarwedde, — ■" aan de ixnmer toenemende ontberingen, aan d© koude, aan de uifcputting, aan de vernederende sohaarsc.hheid van sohoei-8 sels en kleederen; zij weerstaat bij al-c len, aan den éwaren dampkring welke op onze sehouders drukt, aan de ont-g, cxjocheling van tetourgestelde verwaeh-. tingen, aan de afgematheid, aan het wis-felvallig uitaic.ht op de onbekende toe-s komst. ZeJfs onze landgenooten stellen soms . onze geliikmoediçheid op d© proef. Het s aanschouwen van eene schâamtelooze uitbuiting, die de eeriijke lieden, hier er» daar, met de droefheid of veront-waardiging verVult; de uitdagende trots vati zekere zelfvoldane kerels, die eene ' onvoegzame weelde uitstallen ten over-staan van de algemeene ellende; de ver-t waandheid van eenige anderen, di© on-'t ze nationale leuze: «Eendracht is macht» ' op huamen rug geplakt dragen in.plaats " van haar in hèt hart of op het voorhoofd " te laten prijken; dit ailes schokt het ge-t rnoed zelfs van d© kalmst© menschen, " en doet gevoelens van gramschap op-1 wellen, welke men dan ook, op sommi-? ge oogenblikken, spijt heeft te mo©ten met geweld onderdrukken. d Onderdrukt ze nochtans, mijne Broe-, ders, uwe verontwaardiging. En tegen-over uw© ongetrouwe landgenooten, en onder het geweld dat u tôt zijne edele slachtoffers maakte, blijft meester van u zelven. Bij contrast steken de mees-terstwkken het meest af. De Schepper, die de natuur kon maken en bewaren zonder schok noch stoot, oordeelde dat zij schooner en zijner Almacht waardi-ger zou zijn, indien, nevens den heer-lijk geregelden loop der dingen, haar evenwicht hier en daar voor eene korte vvijle werd verbroken ; indien er in het bewerktuigd rijfc gedrechten waren, W""»1 »' ■■■■■ ■■ '■■■ ■■■■■>« aigeheelheid der wezens moeten kun-nen omvademen, het onbegrensd gebied der geschiedenis en overschouwen hoc al de verloopende gebeurtenissen in be trekking staan met de eeuwige belan-gen van de glorie Gods en van hel eeuwige leven der zielen. Gij hebt dan welzeker gelijk, mijne welbeminde Broeders, u niet te laten ternederslaan; dag aan dag wordt gij grooter voor uw geweten dat u goed-«eurt en gelukwenscht; voor de wereld die, zonder het daarom altijd te beken-nen, eensgezind, u bewondert; voor de oogen van uwe afwezige broeders, die troost putten in uwe taaie lijdzaamheid. — van uwe landgenooten alhier, die gij door uw© kloekmoedigheiid ondersteuni en waaraan zij beantwoorden met hun medegevoelen . De steller van ©en© bijdrage uit een tijdschrift in een vijandig land verschij-nende, legde mij heel onlangs ten laste dat ik verwaand trotsch was over mijne landgenooten en dat ik het hun te luid mededeelde. Dat, riek naar « reclame ». schreef hij. Indien het mij vrij stond hem te antwoorden, ik zou mij ©r rnede vernoegen, h©m deze eenige woorden 'toe te zenden : « Gij kent de Belgen niet ! » Dit heerschap neemt datgene vooi eene vleierij of eene ijdele beleefdhedd, wat eerbied is voor de schoonheid eenex ziel die lijden kan. Hij heeft de heerlij'k-heid van het onigeluk niet leeren aanschouwen, — dat ik weet niet wat. waarover Bossnet spreekt, waardoor ailes wat op aarde waarlijk groot is. voltooid en verheerlijkt wordt. Moest ©venwel, mijne Broeders, de schaal op sommige uren overloopen, denkt alsdan aan den grootmoedigen ©envoud van onzen Koning, aan de zachtzinnigheid onzer Koniingin, aan de argeloosheid — rijk aan verwachtingen — van de koningskinderen; denkt aan den taaien moed van onze soldaten, aan de onderwerpen der verminkten; aan d© huisgezinnen, welke de oorlog in rouw gedompeld; aan de cellen of de kampen van onze menigvuldige burger-lijke en militaire govangeneln, ver-druikf, door de ballingschap, de een-zaamheid, den last van de ontberingen en den dwang van een krijgsgevangen-leven.En toch blijven zij moedig, die dappe-ren ! in de gevangenissen van Duitschland en van België verblijven eene me-nigte onzer priesters, onzer kloositer-Hnigen en kloosterzusters. Tellkens zij mij hunne geheimen toevertrouwen. verlïlaren zij dat zij gaarne met het lij-den van de gevangenschap kennis maaikten, zoo verlouterend en verhef-fend bleek het hun, zoo innig vereenig-de het hunne godgewij de zielen met hel H. Hart Onzen Heer Jésus Ghristus. Gijzelaars, onlangs uit het kamp van Holzmindeh teruggekeerd, spreken niel anders; een hunner, bemerkende dai zijn lot mij ontroerde, zeide mij : n Be-klaag mij niet; zij hadden mij geleerd dat het ongeluk ons nader biij God brengt; ik hôb het ondervonden ». Ja, mijne Broeders, het ongeluk, als wij het aanvaarden, brengt ons dichter bij God; dat is de eerste les welike gij uit de gebeurtenis moet trekken. ». q/vwvv—— i a en onaer a-e m-enscu^ti wcuwiûiuu^ii booswichten. Gij moet het kwaad kun-nen verdragen, mijne Broeders, een 1 pLaatsel'ijfc en voorbijgaand kwaad, ten voordeel© van den âamenhang van het " geheel. Om het gezicht te bewaren, laat " gij u van de staar liohten; om uw ove-5 rige leden te behouden, laat gij over-gaan tot het afzetten van een lidmaat. J Gij verdraa^t dev lichtzinnigheidi, d© 1 misstappen uwer kinderen, om hen te-" recht te wij zen ten gepasten tijde, wan-neer uwe raadgevingen zuhen begrepen 5 en de beteugeling aanvaard worden; de i goede Voorzienigheid verdraagt onze ï ongetrouwheden, ons hervallen, de i openbare ergernissen, de ©uveldaden t der volkeren, de heiligschennissen wel-- ke het heiligdom, en ja gedoopte-en god-i wijze zielen bezoedelen. Kwalen naar de natuur en zedelijke misslagen heb-ben in de schikking der Voorzienigheid hunne reden tot bestaan. Al moest zij altijd onverklaard blijven, dan nog ' ware het dwaas haar te loo&henen; wij 1 zouden immers, om haar wel te begrij- ■ pen, niet mogen ingesioten zijn, op een t stip van dé ruimte binnen de grenzen ■ van een allerengst tijdperk, zooals wij het werkelijk zi,jn. maar wij zouden de IN CROOT-BRETANJE Eene Conferentie der Eondgenooten D© «Action Française» gaf gistea* morgen dit bericht : Londen, 14 Maart. — Een© vergade-ring van den oorlogsraad der bondge-nooten wordt in Londen gehouden. De doeJnemende leden zullen aan hunne wederzijdsche regeeringen de besluiten doen kennem van den raad,.opdat de uitvoering ervan verzekerd worde en opdat er rekening worde gehouden met de vo&rschriften van den raad. Anderzijds verneemt men uit Rome dat ministeir Orlando ijlings en onvoor-ziens naar Pari j s en naar Londen ver-trok. Hij zegde dat hij met de bondge-nooten zaken van het hoogste gewicht zou hebben te bespreken. Staat die vergadering in verband met de reis plotseling ondernomen door den Franscben rrrinister-preaidient Glemen-ceau, die tijdens zijne afwezighead door M. Nail vervangen wordt ? NIEUWS DIT BEZET BELGIE AStTWERPEU EEN GOEDE VANCST Te Antwerpen heeft men de hand ge-logd op een bende die fcalrijk© brand-kastdiefstallen gepleegd hebben. Vier mannen en twee vrouwen van de bende zitten reeds achter slot. NiEUWS UIT LEUVEN Jurgerl. stand van 18 tot 24 Jan. 1918 Geùoorten. — Jongens, 3; meisjes, 8; doodgeboren, 9. Huwelijksaankondigingen Victor De Becker, bloemist, geb. en won. te Kessel-Loo, en Ida Feyaerts, kleerm., geb. en Avon. Musschenstraat. J.-B. Augustinus, paswerker, geb. en won. Kardinaalstraat, 24, en Elisabeth-Jeanne Bruylans, dagloonster, geb. en won. Hoornstraat, 51. L.-Gh. Huyghens, cigarenmaker, geb. te Betecom, won. te Leuven, Joseph II straat, 53, en Marie-Eug. Vanden Eynde, linnennaaister, geb. en won. te Leuven, van 't Sestich-straat, 25. Jean-Fr. Banc/aerts, meubel-maker, geb. en won. te Leuven, Ter-vuursohestraat, 4, en Virg. Naokaerts, linnennaaister, geb. te Bierbeek, won. te Leuven, Parikstraat, 122. Emile-Vict.-Léon Grietens, boelkdruikker, geb, te St-Jan-Molenbeek, won. te Leuven, Mel-senstraat, 15, en Marg-Marie-Vict. Van Ryckel, linnennaaister, g©b. en won. te Leuven, Iiepelstraat, 10. Jos. Verhoe-ven, hovenier, geb. te Hererlée en won., en Leonie-Clemence-Louise Stroobants, linnennaaister, geb. en won. te Leuven, Brouwerstraat, 55. Pierre-Jos. Jossa, bestuurder der Boerenbonden, geb. te Kesseil-Loo, won. te'Leuven, Tervuur-schevest, 34, en Philomena-Alice Vle-minckx, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, St-Martensstraat, 11, Ch.-Fr. Huybens, modelmaker, geb. te Kessel-Loo, er won., en Victorine-Louise Ron-das, zonder beroep, geb. te Leuven, er won., Vesaliusstnaat, 85. Ferdinand-Marie De Maegd, smid te Heverlee, er won., en Marie-Th. Van Leeuw, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Groot-Begiijnhof, 63. Huwelijken Th.-Jos. Verbinnen, schrijnweriîîer, wed. van mevr. Bern. Van Gendt, geb. en won. te Kessel-Loo, en Blondine-Marie Pues, dienstmeid, geb. te Blan-den, won. te Leuven, Statiestraat, 83. Louis-Mathieu Dumont, schrijnwerker, geb .en won. te Leuven, Ravenstraat,98. en Marie-Ros. L'Eglise, kleermaakster, geb. en won. te Leuven, P. Coutereel-straat, 8. Martin Huysecom, paswerker, geb .en won .te Leuven, Diestschestr., 213, en J.-Mar. Hugaerts,. Hoonrstr., 20. J.-Bapt. Florquin, cigarenmaker, geb. en won. te Leuven, Hoornstraat, ên Fl. Moral, hemdenm., Parkstraat, 111. Overlijdens Kinderen onder de 12 jaar : 2 meisjes, 1 jongen; mannen 5; vrouwen, 5. Mannen : Achille-Julien D'Hondt, 27 jaar, sohoenmaker, geb. te Isegfhem, a von. t© Leuven, Naanrischestraat, 205. Dom. Janssens, 71 jaar, wed. van Anne-Marie-Jos. Jacobs, echt. van Feïicie-Marie Mariecour, geb. te Nieuwerhode, won. te Leuven, Naamschestraat, 82. Ch. Cremers, 56 jaar, ketelmaker, geb. en won. te Leuven, Parikstraat, 73. Henri-François De Reyser, 63 jaar, druk-ker, echtg. van Marie-Elisabeth Van Langendonck, geb. en won. t© Leuven, Goudbloemstraat, 19. Vrouwen : Anne-Cath. Ravœt, 79 j., zonder beroep, wed. van Louas Pinnoy, geb. en won. te Leuven, Geldenaaksche-weg, 46. Eugène-Louise Adams, 24 j., zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Drinkwaterstraat. 11. Anne-Marie-Th. Degeldre, 38 j., naaister, géb. en won. te Leuven, Decosterstraat, 20. Mariie-Const. Vanhove, 73 jaar, zuster van liefde geb. te Diest, won. te Leuven, Gapucinev., 12. Veemarkt De veemarkt op St-Jacobplaats ge-houden is gesloten, gezien geval van ziekte tusschen de beesten. Klachten D© eigenaars klagen dat ze niet be-taald worden, alhoewel vele menschen werken voor de Duitsch© overheid, een goed dagloon verdienen en dan nog on-dersteund worden door de komiteiten. Er zijn insfeîijks Staatsarbeiders welke 80 en 90 "frank per maand ont-vangen en werken in molens of ergens anders voor de komiteiten aan 120 fr. per maand, meer 25 frank per kind, w#. Velen hebben een misâmes sm / W T I I. ,11,11MB» 300 frank per maand en niettqgenstaa/n-de dat ailes betalen zij hunne huurba-zen niet. Het is dus niet te vertwonde-ren dat zij de uitersfce maatregelen ne» men. — Er wordt vele gefolaagd dat het brood niet meer ©etbaar is. Ve3e bak-kers vervalschen dan nog h©t brood en behouden de goede bloem. Een streng toezicht door het komiteit is noodzake» lijk. — Het is zeer moeilijk aan houillie te geraken, er is een groote toeloop in het gasfabriak om coke. V ersehei denheden Het « Vlaamsche Tooneel » van Brus-sel, zal op Dinsdag 29 Januari, « De Graaf van Luxemburg », operette in 3 bedrijven, muziek van Lehar, opvoeren in « Louvain-Palace ». De Ideine eigenaars zijn hedendaags te beklagen en mogen d© « sclmmele » armen genoemd worden. Zij on/tvangen nergens steun, zelfs niet in de officie©!© liefdadi^heid of komiteiten, het zija « eigenaars ». — In den omtrek van Diest heeft meitt twee .vossen gedood. DUBBELE VERSTIKKINC IN BRUSSEL (Verschenen te Brussel, 3-3-18) D© eigenaar van een instelling dap Fonsnylaan, wac.htte tevergeefs zijnB huurster op het gewon© morgenuur.Hij ging dan ook naar h are kamer. Daaa gekoijien werd hij ©en hievigien gasreul? gewaar. De detir werd geopend en meo vond de m©id dood uitgiestrekt op het bed liggen. Naast haar la,g haar 19-jari» ge minnaair H. D., wiens ouders te S in# Gillis wonen. Aile zorgen die men hen toediende waren vruchteloos. De gas kraantjes waren geopend. Men weef niet of men hier met een ongv>val of eta» zelfmoord te doen heeft. DIEVEN GEKNIPT TE BRUSSEL (Verschenen te Brussel, 3-3-18) Uit de magazijnen van den heer Cohen, de Merodestraat, waren voor 50,000 frank aan koopwaar gestolen. Een po* litieofficier van Sint-Gillis stedde een onderzoek in dat tot d© aanhouding leid-de van vier werklieden van het maga-zijn. Ook Werd) te S i n t-Larn brech ts-W o-luw© een groote hoeveelheid der gesto» len koopwaar teruggevonden. WLA  NBË.REH WAPENS VOOR DE VERMOFTE STUDENTEN D© 17 studenten van de pseudo-Vlaamsche Hoogeachool van Gent ont* vângen eene maandelijksche toelage die tot 200 mark kan bedragen. Zij hebben! recht op dubbel voedselrantsoen en hebben de toelating wapems te dragen. Da bescheirming van de Duitsche overheid wordt hun verzekerd, want zij zijn het voorwerp van de wraaklust der bevol-king.De geest van weerstand van de Vlaam^ sche bevolking is bewondersnswaardig. De aktdvisten beweren zich midden de onverschilligheid en het misprijzen. Het Duitsch moraal staat laag: te Genï zag men in de straten 800 Duitsche soi» daten de «Marseillaise» huilen, zenden dat de Duitsche officieren diervem tus* schen komen. De terechtstellingen van we&rspanni-» ge officieren en soldaten, en de zelf* moorden in het Duitsoh léger, zijn tal» rijk. OPHOOPING VAN DUITSCHE TROEPEN Dat er in het westen op gerekend wordt om eerstdaags slag te lerveren, ia nu hoe langer hoe duidelijker. Niet al-leen is dit merkbaar aan de fellere kan-nonade en het toenemende aantal déserteurs, die over de grens komt, doch men lieeft het kustland en Vlaanderen letter-lijk met soldaten overvuld. Zoo kreeg Selzaete alleen 12,000, en Asseneede 7000 man binnen hunne muren. De om-ringende dorpen kregen eveneens hon-derden soldaten ingekwartierd. Sommige burgers kregen 16 en meer mannen ter inkwartiermg. ENGELSCHE VLIEGERS GEVANGEN GENOMEN Bij Gent werd een Engelsch vliegtuigi tot dalen gedwongen. De Duitsc-bers na- j men de twee vliegers die het bemandert, ' gevangen en leidden ze triomfantelijk door de stad. De burgerij toonde doon blikken en knikjes haar sympathie,daatl het ten strengste verboden is te juich^ /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes