Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1652 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 02 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pk06w97m7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I .jQe JAARGANC, Nr G90. îymANPAG, 8 QQTOBEfr. HET VADERLAND Kleins aàs&ondigingen : 1 fr. per regel Groote i<3. bij overeenkomst o Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belglsch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Êcus, 3 LEO VAN COETHEM, Directeur H et Biaamer : 5 centiem (Front ea Frankrijk). 10 eentiem (ar.dere landen). Per masad (voeruitjbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeîand 2 sh. Hôlland 1 gld. 25. Elders 3.69 fr. OP HET WESTERFRONT • liiMijte iiir!ï§ il Happe Hevige artilleriebedrijvigheid in de Aisne en te Verdun DE TOESTAND I De bijzonderste inrichtingen grij-pen nog steeds plaats in Vlaanderen. Naarmate de inlichtingen toekomen, nag men vaststellen dat de verliezen •an het Duitsch leger aangroeden. De Britsche dagbladen, die wellicht rat al te goed gestemd zij m denken at de Duitschers onvermijdelijk kor-sîings uit Vlaanderen zullen achteruit pekken. Wij moelen echter vaststellen dat lupprecht van Beieren nog over twee |;jnen beschikt, de eene, die gering is, shtér de Leie, op de frontlijn Meenen-ortrijk-Gent, de tweede, die gunsti-;r is, ligt adirer de Schelde. De tegenwerking van den vijand ver-j/alkt meer en meer sedert zes-en-der-g uren.- Een enkele nieuwe voetvolk-mval heeft nog plaats gegrepen en st kanongeschut is zeer verminderd. Aldus is het niet gelegen langs den mt der Britten, waar de artilleriebe-rijvigheid voorbdurend zeer hevig is, egen de laatste stellingen \*an het le-;er van von Arnim, tusschen Pœlcap-»elle en Gheluvelt. Deze onophoudende leschietingen van de Britten laten ver-noeden dat onze wakkere bondgenoo" en trachten den heuvelkam van Pas-ichendaele heel en al te veroveren. Op 'heE Fransch front werden aanvallen ondernomen en greep artillerie-jedrijvigbeid plaats in de « Chemin les Dames », en in de streek Hurte-)ise-Graonne.Nabij Verdun heeft de kroonprins îiéuwe aanvallen ondernomen ten îoorden van het bosch Le Ghaume, usschen Samogneux en de hoogte 344. Nogmaals werd de aanval van de Wurtembefrgers afgeslagen dank aan le hardnekkigheid der Fransche troe" >en. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Er heeft wederzijdsche artillerie-he-drijvigheid plaats gegrepen in den sek-tor Vauxaillon-Laffaux-Hurtebise en op den rechteroever van de Maas, narne-lijk ten noorden van de hoogte 344 en in de streek van Bezonvaux. In Champagne, hebben wij gister in den vooravond een hevigen aanval afgeslagen, die gericht was tegen onze loopgrachten van de hoeve Navarin. De vijand heeft zware verliezen gele-den; wij hebben gevangenen genomen. Op het overige gedeelte van het front is niets te melden. BRITSCH LEGERBERfCHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legerbericht meldt dat er wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid heeft plaats gegrepen in de streek van leperen, alsook dat een aanval van de Engeischen gelukt is en dat tairijke Duitsche aanvallen afgeslagen werden. MEER DAN 9,000 GEVANGENEN SEDERT VEERTIEN DACEN De verovering van Broodseinde is een zeer belangrijk feit. Het geveeht dat daar plaats greep, zal waarschijn-lijk geheeten worden: de slag van den heuvelkam van Broodseinde. Dit geveeht is de derde (étape) van den grooten vooruitgang van het leger van , generaal Haig sinds 20 September. Ziehier de drie « etapes » van dien vooruitgang : Op 20 September : Geveeht op de baan van Meenen, 3,243 gevangenen. Op 4 October : Geveeht van den heu-velkam van Broodseinde, 4,826 gevan-' genen. Zulks b&wijft dat meer dan 9,000 ge" . vangenen genomen werden op veertien ! dagen. Ondanks het hevigst geveeht, hebben de Britsche troepen al hun ' veroverde posten behouden. OVER DE GEST&TENIS VAN HET DUITSCH LEGER Terwijl onze bondgenooten zieh ver-sterken op de stellingen die z.ij vero-verd hebben, wordt er in den Duit-sehen Reichstag hevig geredetwist. Een socialistische volksvertegenwoordiger heeft eene ànAerp^laftiei gedaan aan-gaande de alduitsche w"opaganda in het leger en ook aangSnde de hulp die verîeend wordt door de regeering ten voordeele van deze propaganda. De redenaar bevestigde dat de minis-■ ter van oorîog zelf genoodzaakt is te bekennen dat hdj deze alduitsche be-weging aanmoedigt. Hij eindigde met . aan den kanselier te. vragen wat hij dacht over deze aanvallen tegen den Reichstag, wiens politiek noehtans ook de zijne is, volgens de getuigenis van den Paus. Hij voegde er bij dat voor het welzijn van het land de kanselier zijne maeht niet mag laten ontnemen. De minister ,van oorlog, generaal von > S te in, heeft een antwoord gegeven Vvraartegen men zich terstond met aile hevigheid verzette. De voorxiter van den Reichstag was meermaals genoodzaakt de kalmte te eisehen en de Ka-merleden aan te zetten op hunne plaats te blijven opdat de redenaar gehoord kon worden. Generaal von Stein bekende verder dat men aan de soldaten inlichtingen heeft moeten geven over de ware eor-zaken van den oorîog, de inzichten van den vijand en de gevolgen die een ne-derlaag der Duitschers zouden teweeg brengen. Er dient ook uitleg gegeven te worden, aldus steit hij vast, aan de soldaten die in verlpf gaan, over de moeilijkheden die in"het land bestaan en voornamelijk over de lastige bevoor-rading.De uitleggingen van den minister van oorlog- verwekten een groote misnoegd-heid.DE OORZAAK VAN DE GROOTE NEDERLAAC DER DUITSCHERS i Volgens beriohten uit Londen beston-den de Duitsche troepen uit zeer jonge' soldaten, en wordt er vastgesteld dat er duizenden dooden waren en dat nooifc een slagveld een dergelijk ver-toog gaf van wreedelijkheid. Zoo is het gebeusrd omdat de soldaat van de Engelsche artillerie onmeedo-gend i& in zijn werk tegen den vijand. Dat is het karakter van den Engeischen soldaat en daaruii is de ontrnoediging ontstaan van de Duitschers. HET SPORT WIELRIJDEN TE PARIJS Ten gevolge van het slecht weder frioesten de koersen van giister plaats srijpen in den Wintervelodroem. De taersen verloren hierdoor veel van haar telang, bijzonder de «Grand Prix de fVane«!>. Hieronder geven wij de teehnische liitslagen der vereeniging weer : De Grand. Prix du l'Ouest. Seratch in ' reeiksen, 3 halve finalen en 1 finaal — 2 ronden (500 meters). De reeksen werden gewonnen door ^yl, Cou s seau. Deschamns. Trante. Lo- rain, Paillard, Trouvé, Larrae en Si-i méonie. ' le halve finaal. — 1. Beyl, 2.Cousseau, * 3. Desehamps. ; Tijd. 42 sec. 3/5. Laatste 200 meters i 16 sec. 2/5. 2e halve finaal. — 1. Trante, 2. Lo-: rain, 3. Paillard. Tijd. 42 see. 4/5. 200 laatste meters > 17 sec. 1/5. 3e hailv-3 finaal. — 1. Larrue, 2. Si-j i méorae, 3. Trouvé. Ti'jid. 40 ssc. 4/5. 200 laatste meters 17 sec. Finaal. ~ 1. Trante, 2. Beyl, 3. Lar-■ rue (gevallenl. Tijd. 44 see. 1/5. 200 laatste meters 17 see. Premiekoers. — 4 kilometers 500 meters. (i8 ronden). Premie van 10 fr. aile 3 ronden. De premiën werden gewonnen door Trouvé, Lorain, Vandewhove, Vanden-hove, Vandenhove. Eind-piremie : 1. Siméonie, 2. De-sehamps, 3. Paillard. Tijd. 6 m. 2 sec. 2/5. Laatste 200 meters 17 ssec. 2/5. Poging van Bobby Walthour, de be-faamde Amerikaansche rentier, die over eenige weken in esne stayerskoers zoo een ergs val d©ed, om het rekord van 5 kilomet&rs van Ghassot in 6 m. 37 sec. 1/5 en van dit van 10 kilometers, van Ali Neffati in 13 m. 20 sec. 4/5, neêr te ha-len. Hij mislukt in zijne poging en ver-liest met 5 seconden. . Grand Handicap de tandems. (Tandem-koers met voo^gifte), in een enkele reeks, op 1500 meters, (ees ronden). 1. Deischamps-Siméonïe (10), 2. Van-denhove-Peinine (35), 3. Gousseau-Clai- ' sy (so). Bij het verhrek neemt Sérès de leiding Snter, Contenet, Lavalade en Darragon volgsn in die orde. Darragon wordt na de 5e ronde reeds door Sérès gedubbeld, doarna door Su ter en Gontenet. Sérès dubbelt kort nadien Lavalade en is nu nog op- 40 meters van Darragon. S il ter dubbelt Lavalade. Darragon is in wer-king en ontdubbelt zich op Lavalade en Contenet. Darragon wordt voor de tweede maal door Sérès gedubbeld. Darragon en Sérès hebben bandongeval. Su-ter maakt er gebruik van om in een dui-zelingwekkeB.de snelheid zich te ontdub-belen. Contenet is nu tweede op 2 ron- mijs HUIZEKEN AAN DE SCHELDE Aan den gvllen vriend Julien Flament Huizeken aan de Schelde, Kluizeken vol genot, s e Nestjen in den velde, Dicht bij mijnen God, Verre van de menschen, Verre van druk, Nestje mijner wenschen, Nestje van geluk ! Laeie, van overlange Mis ik u zoo zeer, Met uw zoete "zangen, Liedjes van weleer, Lied j es van den vrede, Liedjes van de rust, Waar ik nu ook trede Mis ik uwe lust. Xênneke door de ruiten, Windeken in den heerd, Merel die me al fluiten Liedjes hebt geleerd. Rozekes, witte en roode, Bloempjes te allen kant, 'k Derf u toch zoo noode, Wellust van mijn land. 'k Zoeke langs eenzame oorden, Vruchteloos naar den vrêe, Dolend langs de boorden Van de wilde zee. 'k Hoore droeve winden, 'k Hoore drosf geklots, 'k Dole zonder vinden, Over berg en rots. 'k Dole bij aage en nachte Rusteloos in het rond, Niemand hcorfc de klachts Uit mijnen noeden mond. Somber zijn de wegen, Somber lueht en zee, 'k Voel mijn herte wegen, Onder 't zware wee. Huizeken aan de Schelde, Kluizeke van mijn lust, Nestjen in den velde, Nestje van mijn rust; Gun me naar mijn wenschen Weer uw zoet genot Verre van de menschen En heel dicht bij God. Herman BROECKAERT. Engeland, Ilfracombe, 1916. den, Sérès op 3 ronden, Darragon op 4 ronden en Lavalade op 6 ronden. Suter lost en verliest eene ronde. Contenet ontdubbelt zich «on tweede maal en neemt de leiding van de koers. Darragon neemt eene rende terug op Sérès en wordt fui toegejudeht. Suter test. Darragon neemt eene rondo terug op Contenet. De toestand is nu de volgende : 1. Sérès, 2. Contenet-, 3-. Darragon, op t ronde, 4? Suter ep 8 ronden. Suter en Lavalade verlïezen elk nog eene ronde. Contenet verliest eene ronde en lostfjpar-ragon i#emt de 2e plaats in. Voor dat hij in werking is verliest hij eene twee-' de ronde. Suter heeft bandongeval. Contenet-verliest een andere ronde. Darragon wordt door Sérès gedubbeld na dat hij in een fellen strijd tegen Suter zijn jgangma-ker teste. Darrasron wnrdt nog maals, een weinig voor het einde, door 1 Sérès gedubbeld. , Eindklasseering : t. Sérès, l. Darra-> gon op o ronden, 3. Contenet op 14 ron-don, 4. Suter op 18 ronden, 5. Lavalade op 51 ronden. In het uur 72 kilemeters; » 325 meters. * A- « Veor teekameadem Z#a<iag, kandigti het bestuur van het «Parc des Princes^ een groote Amerikaansche keers aan voor beroepsrenners. Reeds is de zekere deelneming van vêrseheidene sterke ploegen verzekerd; wij nœmen onder andere : Darragon-Berthet; Thys-Juse- ^ ret ; De ruyter- Suter ; Rsusseau-Wal -thour; Neffati-Vandenhove; Trante-Ver-keyn.INTERIM - De toestand in Duitschland Van «en « onzijdige », die zoo juist uit Duitsehland is gekomen, vernamen wij eigenaardige bijzonderheden over den economischen toestand aldaar, zegt de « Telegraaf ». In vergeîijking met het vorige jaar is de toestand ziender-oogen verslechterd. Men is thans zui-niger dan ooit te voren en heeft het al zoover gebracht, dat niet alleen de ge-wone afval als •kostbaar goed wordt be-waard, doeh ook de afval van « Ersatz », opnieuw verwerkt wordt. « ERSATZ «-KLEEREN Reeds langen tijd worden de afgedra-gen kleedingstukken verzameld en voor zoover zij niet meer opgelapt kun-nen worden, naar de spinnerijen ge-zonden. De afval der « Ersatz »-kleeren gaat denzelfden weg op. Men is er in geslaagd een nieuwe stof te vervaardi-gen, bestaande uit houtpulp, vermengd men vezels van oude kleedingstukken. De spinnerijen in Elzas-Lotharingen, het land der kleedingindustrie, zijn stopgezet. De lederen drijfriemen werden er weggehaald, terwijl de nog aan-wezig zijnde grmidstoffen aehter-eenvelgentlijk werden opgeëiseht. De kieederen worden nu op een andere wijze vervaarddgd. Aile stoffen, die ve-zelS bevatten, katoenen en linnen vod-den worden, vermengd met houtpulp, verwerkt tôt een stof, die in rollen ver" krijgbaar is geste!d. Deze rollen worden in sehijven van 'n halven meter breedte gesneden en de aldus verkre-geîi strooken, met nog allerlei ander materiaal vermengd, worden uitge-sponnen. Op deze wijze krijgt men een draad, waarmee aile kleeren vervaar-digd worden. Op vlechtramen worden de steffen gewevea, d4e in hoofdzaak "papier zijn. Dooh zij zijn ondcordring-baar. En men moet een expert zijn, om de aldus verkregen « Ersatz «-kleeren van afidsre te kurt o en onderseheiden. Het eenige verschil is, dat de duur-zaamheid niet zoo groot is. De stof wordt in aile tinten geleverd. Men b&zigt deze stof ook voor het ver-vaardigen van tentaeil, zakken, ver-pakkingsmateriaal en zamlzakken voor de ^ opgraven. \'olgùfts op.zen zegsman, worden ook damas-costtfums van deze stof gemaakt. Bij de jongste Lëipziger « Messe » vormde een eolleetie « E»eat« »-dames-cenfeetie eene grsote attmetie. Ondanks het gebrek gaat men voort veel papier te verknoeien. De omvang-rijke uitdeelingmaatregelen vereisehten een nog omvangrijker administratie. Niets mag door de fabrieken afgeleverd worden zonder vergunning. Van de fabricatie worden geen staten in duplo, doeh aehtvôudige getypte staten afge-geven, ten dienste van de offieieele bu" reelen en de statistieken. Bij overtre" ding krijgt de fabricant één jaar ge- 1 vangenisstraf, engeacht 10,000 Mark boete en requisitie van de desbetref-fende goederen. HET LEERCE1REK Het gebrek aan leer is thans vol'ko-men. Heerensehoenen kosten 60 Mark: damessclioenen 80 Mark, ten minste wanneer zij te krijgen zijn. In de mees-te gevallen zijn zij niet meer voorradig, zoodat zelfs meergegoeden al verplieht zijn blootsvoets te loopen. Houten zo-ler. en hakken zijn reeds zeer alge-meen. Van de soldaten aan het front zijn bij 30 tôt 40 per honderd de sclioe-nen voorzien van houten zolen en-hakken.Al het aanwezige leer wordt opgeëiseht voôr het léger. Weet men zieh bij de schoenen nog te behelpen met hout, ernstiger wordt het leergebrek, waar moet worden voorzien m de stij-gende behoefte aan drijfriemen. Aile po^ingen om .ymr de driiffiemen ander materiaal te vervaardigen, zijn mislukt. Het eenige, wat met bijval het leer voor de drijfriemen vervangt, is... het mensshelijk haar. Men ziet thans reeds vele meisjfts. die roode kapjes dragen, waarop gedrukt staal : « Ik gaf mijn haar aan het vaderland ! » Bij geruchte werd het nieuws verspwid, dat met ingang van 1 .îanuari aile Duit-' «ehe vrouwen verplieht zullen zijn, zoo 1 noodis' een zelfde effer te brengen, opdat zoodoende drijfriemen worden ver-kregen voor de munitie-fabrieken. GEEN KOLEN Ook het kolengebrek is in het kolen-rijke Duitsehland eno»m. Zelfs ender den rook der kolenmijnen zijn de brandsteffen sehaarseh of niet te krij- , geh, door gebrek aan werkkrachten en : vervoer-materiaal. ¥en ziet in de buurt der mijnen ! \Touwen met kindèrwagens komen, om haar eigen huisbrand af te halen. Voor eenige emmers kolen komt men van heinde en ver. En men acht zich reeds beloond ,als men5 eeti geringe bseveelheid mee kan krijgen. Voor de nijverheid wordt van regee-ringswege beslag op de waterkraeht ge-legd, waar dese aanwezig is, ten einde kolen te besparen. Er zal ©venais in Nederland, dezen winter veel kou gel«-den worden in Duitsehland. DE VOEDINGSMÎDDELEN De voedingskwestie is echter het tee-re punt in de groote Duitsche huishou" ding. Het rantsoen, dat officeiel wordt toegekend, is onvoldoende, om in 't leven te blijven. Een* treffend staaltje is, dat Duitsche officieren zooveel mo-gelijk bosrenzoons als oppassers kie-zen. Zij zenden hen dan geregeld met ■ eenige dagen verïof naar huis, opdat zij wat kunnen « hamsteren », d. i. fou-rageeren op het platte land. Het brO'Dd is schier oneetbaar en nog dagelijks wordt de kwaliteit sleehter. Dyssenterie heerscht ep groote schaal tengevolge van het gebruik der sleeht- • verteerbare voeding^smiddelen. Op het oogenblik is het brood als volgt sameri" gesteld : aan den buitenkant een korst van 1 cenL dikte, daar. onder een ope-ning van 1.5 cent, en dan een kleverigé1 massa, die bij het doorsnijden aan het mes blijît kleven. De tairijke adverten-ties in lokale bladen, waarbij boom-sehorsmeel voor bakkei's tegen 20 pfen- 1 nig het pond te koop wordt aangebo-den, brengen de oplossing van het raadsel, hoc zonder graan brood te bak-iken. Voor ernstige zieken kan men na zeer veel moeite een geringe hoevéel-lieid rneel bekomen. Melk t^oo goed als niet meer te krij> gen. Onzeil zegsman is een geval b«-kerul van een fabrikant, die elken mor-gen een ineisje op reis sjtuurt, om -van het platte land een klein kannetje.melk te iialen voor zijn « Ersate »,'ttiee en ikoffie. '[, Moel; nog in het geheim ge-beure.n. Met aile kosten komt henr. dis pleine hoeveelheid melk op 10 Mark per dag te staan! Bijna aile melk wordl in beslag genomen voor de ernsfciga zieken, de olie-fabrieken en het leger •S FRANSCHE EîGENDOMMEN \H DEN ELZAS Eigenaardige feiten doen zich yoor, waar uit men zou kunnen afleiden, dai de Duitschers .«r lang niet-zeker. van zijn, na den oorlog den E-LzaS te zullen behouden. Op het oogenblik zijîi fflj bezig je traehten aile Franeche .iaftd-goederen door Duitschers te doen koe-pen. Daartee wordt voor ieder eigen-dom een liquidateur benoemd. «lie d© zaak met de bijbehoorende greriden te> $coop aanbiedt. Waar 85 pereent der bevolkin|* Fransch is, wordt het dui-delijk, dat men hier met een uitge-breide veldteeht te deen h-eefi. Allé Duitschers, die in den Elzas re-geerings-posten bekteeden, geven hoog op van de onafseheidelijkheid ven El-zas-Lotharingen en het Duitsche rijk. Doeh deze zienswijze strookt weinig met hun daden. Slechts met de grootete moeite zijn er liefhebbers voor de Fransche eigendommen te vinden. De fabrieken der firma Dolfuesz Maiev, in i Ober-Elzas. w«rfrvan het maafschappe-lijk kapitaal 3 millioen bedroeg, wer" den door den liquidateur op 1.5 millioen gesehat. Bij de veiling was er slechts één inschrijver : do Duit'sche Bank, die 600,000 Mark bood. Toen onze zegsman begin dezer maand : Straatsburg verliet, was de koop nog niet tôt stand gekomen. su Mirai ira Ons boeienel mengelwerk « Het kint mat ders Helm » loopt ten einde. linnen enkele dagen beginnen w% met een nîeuw verhaal van Reni#» Sniaders, dat onze lezers engetwijfehfe even veel belarsg zal înlbeezemen. Bê Uut na Warlje Mph Een kleurrijk, afwisselend, geschied-kundig ves-haal uit de zestiende eeuw, jbegint feînner? enkele dagen in u Het Vaderland ». Willen onze lezers in het binnenland het regelmatig kunnen valgen, is het nu tijd ©rrs sen abennement te neman. Leest en doet uw vrienden lezen : DE HUT VAS WARTJE NULPH

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes