Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1859795 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s757t0n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| sdê JAARGANG, Nr *38. VR1JDAG, 16 NOVEMBER HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, ?, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur « III ' .IL U. ■ .* - .. ■ .... | » ■ Het p.ummer : 5 centiem (Front en Frankrijk)» 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbefaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engelànd 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Waar gebeurde vertellingen van het Belgisch front NAAR HET TERSTILLE-HOF f Het hof Terstille, was een dier groote, rijke pachthoeven, gelijk men ze zoo talriik aantreft ginder in de IJzer-streek. De zware domkergroene daken, .«aten aïs neergehurkt over de lage ge-,vels, dlie te midden van hooge populie-jren, of half versoholen achter lange ro-Iten knotwilgen, slechts even uitkwa-men boven de eindelooze met grachten 'en vaarten doorsneden vlakte van. het lYeurne-ambacht. i In de half donkere stallingen, glom-~men de breede sohoften van het rood-baaide vee, de roem van de streek, de praohtige Cassel'koeien, door Guido Ge-zelle bezongen ; de grand daverde er, van den hoefslag van hengsten en mer-ries die, naar de wereildberoemde jaar-f mark ten uit den omtrek, onder andere ïnaar de wijd vermaarde paarden-[ir-arkt van Thorhout de kooplustige [paarden tuischers, van gansch Europa !• lokten. Heden is Terstille nag slechts een puinhoop te midden van de mœrassen ■ van het overstroomde la-nd, te midden van de vaarten en modderpoelen waar . riot en lisch, en een wilde groei water-: planten welig op tieren. Niet verre van ! âe Violethoeve, liggen de overblijfsels van het hof Terstille juist voor Manne-kensveeire tusschen den westelijken oever van den IJzer en de Noordvaart. f Te midden van de zwart gerookte puinen, goed verscholen achter wilgen-ftronken en. Jaag weggezonken achter, riet en lisch, hadden de Duitschers vier : gebe tonnée rde dekkingen aangelegd, 'die door een bel&ngrijk stelsel aarden rwallen en borstweringen Ohdêfling ver-[ bonden en deugdelijk beschermd wer-; den. Twee luisterposten, één links en $én rechts, voltooiden deze duchtig in-[ gerichte vooruitgeschoven stelling. In den nacht van Zondag op Maan- • dag,11-12 November, hebben onze man-ïnen, door een stoutmoedigen aanslag, [heel den post overrompeld, de dekkin-[gen vernield of opgeblazen en zijn. be- laden met buit, en met verscheidene krijgsgevangenen in hun midden, naar onze liniën terug gekeerd. Het is luitenant Balteau die, aan het | hoofd van een troepje vrijwilligers, rmeest allen jongens van een onzer regi-: menten dat al op menige bladzijde in I ons glorie-boek bogen mag, waaronder ! — natuurlijk — ook enkele mannen ■ van de genie, dit kunststukje heeft uit-gevoerd.Den twaalfden November dus, om drie uur 'g nachts, zet de luitenant met zijn handvol dapperen zich op weg. : Slechts een afstand van drie of vier 1 hondead meters scheidt de onzen van den vijandelijken voorpost ; maar deze drie, vier honderd meters zijn dan ook een echt moeras, hier en daar nog door diepe slooten doorsneden. Zachtjes, heel zachtjes, om niet de rninste aandacht te wekken bij den vijand, slelt men zich op weg. E'erst ont-moet de voet nog, vasten bodem onder S de dunnc glibbe-rigo laag slijk. Maar dan wordt het drassigor met iederen îstap ; het slijk zuigt de mannen vast, ■ die slechts langzaam, met duizend voor-['zorgen verder komen. Eerst zakt men , in den modder tôt aan den enkel, dan [tôt aan de knieën, tôt aan de dijen, ■feoms tôt midden aan de borst. Verscheidene malen vreest het s tout- • moedig troepje dat h&t reohtsomkeer ^ œil moeten maken. De stokken polsen [ 'de slooten, of men niet heolemaal in ' den modder verzinken zaJ... Maar neen, telkens men een tijd lang, tôt aan de schouders, half in slijk en half in wa-ter is voortgeplonsd, terwijl de stengels van de \vaterplanten,in lange festoenen, achter onze mannen aan blijven slie-ren, wordt de bodem weer vaster. H waiter zakt weer, tôt aan de borst, de dijen, de knieën, de beenen, tôt dat de ^ bodem opnieuw weer zachtjes te hel-len begint. I _Rindeîijk zijn ze tôt bij de vijandc-U]ke stelling genaderd ; op nauwelijks een dertigtal meters voor hen ligt, al3 grauw neergedoken monster achter Z1jn aarden wal, eene eerste gebetor.-fieerde dekking, waaruit eenige karige straaltjes lic,ht zijpelen. Tôt nu toe, hoe moeàlijk de tocht ook was, gebeurde ailes in de grootste stilte en heeft de vijand niet het minste on-raad gemerkt. Maar juist als onze man-nen de laatste gracht oveirtrekken, moet hij kwade vermoedens krijgen, want ginder aan de Violet-hoeve; die men in den donkeren nacht slechts raden kan. tiegint een machiengeweer te klappe-fen, eji lilk een vlucht niidige wesoen snorren de kogels onze mannen rond de ooren. Het is echter te laat : een paar vuur-pijlen spetteren hun heldere klaarte open in den donkeren hemel en onmid-dellijk daarop laten onze batterijen hun zwaar geblaf hooren; het is het sper-vuur dat begint en den vijand moet be-letten de aangevallen stelling ter hulp te komen. Als had hij slechts op dit sein ge-wacht, stoirmt luiteinant Balteau met zijn mannen op de dekking los. Een re-gen handgranaten komt neer op en rond het gebetonneerde blok, waarvan de strakke lijnen telkens oplichten of weer verdoezelen in den rook van de ontploffingein. Men laat de Duitschers niet veel tijd om weerstand te bieden. Het- gevecht is kort maar geweldig; vier vijanden worden neergestoken ; twee anderen vallen als krijgevangenen in onze handen. Het rumoer doet in de andere dekkingen alarm slaan.Een Duitsche luitenant komt toegeloopen, doch wordt door een revolverschot neergeveld. Dan, vlug, wordt ons detachement in versehillen-de grœpen verdeeld, om al de overige posten ter zelfder tijd aan te vallen. Met de luisterposten wordt kort spel gemaakt : vijf Duitschers sneuvelen bij de verdediging. Doch er blijven nog drie zwaar gebetonneerde dekkingen over. Va.n de eene zijn de Duitschers er in gelukt de zware ijzeren deur achter zich te sluiten, en nu weigeren ze zieh over te geven. De onzen hebben geen tijd te verliezen; ze kunnen den vijand natuuT'lijk zod niet achteriaten. Dan de dekking met heel het garnizoen opgeblazeTi ! En onze mannen van de genie maken de lading gereed die ailes in de lucht moet doen springen. Onze andere troepen hebben onder-tusschen de twee overige dekkingen aangevallen. Ook hier is het gevecht kort maar vinnig. Zooals gewoonlijk in dergelijken strijd, doen handgranaten en revolvers het voornaamste werk. Hier ook worden verscheiden Duitschers geveld en andere krijgsgevangen gemaakt. De strijd is volop aan gang, als plots een gewoldige ontploffing, die heel den omtrek daveren doet, aanvallers en ver-dedigerS onderbreken komt. Het is de vijandelijke dekking die in de lucht vliegt. Het voornaamste werk is nu gedaan; de rest is nog slechts kinderspel ; de loopgraven worden gezuiverd, ailes wat men niet kan mededragen wordt opgeblazen of vernield. Als blijk van hun zege planten onze jongens de nationale driekleur op de overblijfsels van de vier dekkingen, en eene andere op het verdedigingswerk dat het hof Terstille met de Violet-hoeve verbond. In hun zegevierende wapperende plooien zal de vijand morgen. kunnen lezen dat de onzen hier zijn geweest. Dan trekken ze terug naar hun stel-lingen, beladen met buit, een vijftal krijgsgeva.ngenen in hun midden en een dertigtal vijandelijke lijken op het door den strijd omgewoelde terrein achter latend. Heel de tocht had de onzen geen verliezen gekost; een enkel man, werd door een revolverschot aan het been lichtelijk gewond. Paul KENIS. m. ■■ I.ii « »■ "VWVVV"- - i IN DUITSGHLAND De gezôndheid vaa von Payer Bern, 15 November. — Volgens be-richtein uit Berlijn, is de nieuwe onder-kanselier, die sinds ruimen tijd ziek was, een weinig hersteld. In aile geval zal hij zijn werk niet kunnen verrichten voor een tiental da-gen.mu i - m - «WWW 111 1 m OP ZEE Een sciiip in lien grand gsaserâ Londen, 15 November. — Gedurende de laatste week. hebben de Duitsche duikbooten sleehts een schip, van meer dan 1600 tonmaat, in de zee geboord. Vijf sc.hepen van minder tonmaat wer-den msgelijks vernietigd. Sedert den duikbootoorlog heeft men nooit zoo weinig verliezen te melden gehad. Deze vermindering is ongetwijfeld veel be-Jtaekenenrl' VOOR SOLDATEN EN VLUCHTELINGEN DEKENS A. U. B. Men schrijft ons uit D. 102 dat solda-ten, die nu zes weken geleden uit een kamp op het front aankwamen, den ze■■ i venden van deze maand nog geen enkel deken hadden ontvangen. Wij hopen dat zij thons reeds vol-e doening hebben bekomen. Zooniet vra-.- gen wij ons wel af of de oversten in D. i 102 er wel aan denken dat zorg voor hun mannen een van hun eerste plich-ten is, een van de plichten, die het poster/est de tucht bevorderen. Wij zijn nu midden November en !- wij laten aan eenieder, die niet weet :t wat het is, de kans om een nachtje door te brengen, buiten, zonde? deksel. a Gelukkig zijn zulke dingen zeldzame Pi uitzonderingen. Maar daarom verdie-i nen ze niet minder te worden ter ken-e nis gebracht van wie het aangaat. s GAMMA. r J. D. V., Monteombroux.— In Frank-e rijk worden vergoedingen enz. geregeld a door den «Minister van Binnenlandsche Zaken van België, te Sain te-Adresse, Le . Havre». Op dit adres sehiijven. ' J. Z. C. I. A. M. D. 238. — De konsul heeft gelijk. De verhooging was van ' veel vroeger datuim, maar werd niet 6 overal, gelijk te Liverpool, toegepast. Uwe vrouw krijgit hetgeen waarop zij , recht heeft. ■1 j LIEVIN V., A. 313 1) Beproef het met eene aanvraag aan den minister " van oorlog, langs uw commandant. e Vraag eens om raad aan uw dokter. 2) Onze inliohtingen worden volstrekt > kosteloos gegeven. : J. V. O. — J, 54., 89e batterie. — In- 3 dien gij verlof bekomt voor Parijs,kunl t gij ons komen bezoeken. Wij hopen i wel u te kunnen hèlpen. Htzedfde voor 3 uw makker Alfons M. M. D. — D. 300, 10e Cie. — Het ant-woord voor u is gister, door het mis-^ plaatsen van een lijn door de zetters , onleesbaar geworden. Zie het antwoord ^ aan J. V. O. hierboven. i CAM. P., D. 238. — .Wij bespreken • dat binnenkort'. ^ T. A. G., D. 264. — Zelfde antwoord als aan Gam. P. Uw geval verdient be- 3 spreking. 1 F. D. B., D. 43. — Wij kennen onge-lukkig niemand voor het oogenblik. 3 Daar waren zooveel vragen en zoo wei- 1 nig antwoorden ! ; F. B., H. M. B. te C. — Eene aan- 3 vraag langs den commandant schijnt s ons het eenige middel. Maar wij twijfe- t len of het zal gaan... ] C. D. D., nr. 290, Caumont. — Zelfde j antwoord als aan J. D. V. in het begin 3 van deze lijst. M. M. S. — Over hetgeen in uw brief wordt gezegd, spreken wij, na volledig | inlichtingen te hebben ingewonnen. T. A. G., 90e Cie., Carronges, — Wij - hebben om het gevraagde geschreven, 1 maar het moet van Holland komen en i dat gaat niet spoedig nu. i L. G., L. P. — Uwe tante in Holland kan uwe vergoeding ontvangen. Zij moet ze aanvragen aan den Belgischen j konsul, die het dichtst bij hare woori-plaats verblijft. Bij hare aanvraag moet zij een door uw commandant geteekend bewijsschrift voegen dat gij onder de wapens zijt. ALFONS P., D. 181. — Zelfde antwoord als aan F. D. B. hierboven. VOOR ONZE WERKEN Na sluiting van onze inteekenlijst - voor het akkordeon van onzen vriend - den soldaat — het- akkordeon is nu al ; op weg — ontvingen wij nog verschil- lende gif ten, die wij aan onze werken t voor de soldaten besteden. - Wij ontvingen een pond en twee sohel-lingen samen van eenige lezers in Engelànd : J. Delaet., H. Van den Bergh, T. Didden, Van Millen, O.Van der Hae-gen, Twistwater, L. Collin, Espagnol, j Berrutti, Dessarts, Delfosse, Wayaffe, C. Snelden, G. te Kitste, H. Rotsaert, A. Somers, C. De Cort, Collin, Mortel-3 mans, E. Peeters, Van Etsen, C. Boy-î nens, G. Broka, H. Delange, A. Mairlot, f Van Hees, Gabriel, J. Ernst, Peirot, M. . Bandmer, H. Closset, Samiront, L'Ele- - riant, Douchamps, De Wit, J. Levaert, i D. Driesen, G. Andries, E. Mesdagh. ) Aan allen onzen b&sten dank. Verde-3 re giften worden in een volgend num- - mer aangehaald. ' G. OP HET WESTEBFBONT De Belgische troepen dringen in de vijandelijke lijnen Hel gevecht in Vlaanderea en op de Ailette DE TOESTAND Sedert de verovering van Passchen-daele, op 6 November, is de Duitsche artillerie voortdurend hevig in deze streek. Het dorp wordt onophoudelijk be-schoten, "aibook den bijzondersten heu-velkam in wiens nabijheid de Britsche troepen past gevat hebben. Na den aanval ,die de Britten onder-namen op 10 November, heeft de vijand met meer en meer geweld heel de leng-te van dezen belangrijken sektor be-schoten ,voornamelijk in den morgen van 13 November; toen beschoot de vijand met het hevigst geweld de Britsche vooruitgeschoven posten. De Britsche artillerie antwoordde met hardnekkigheid en bekwam goede uit-slagen.Op 14 November, rond 4 uur in den namiddag, was de vijandelijke beschie-ting opnieùw hevig. Het Duitsch voet-volk heeft gepoogd vooruit te komen langs de baan van Westroosebeke. De Britsche artillerie tezaam met het voetvolk, heeft dezen aanval afgeslagen en de vijand heeft de lijn ongedeerd moeten laten. De vijandelijke artillerie was bedrij-vig op het gevechtsfront. De Britsche stellingen werden ver-beterd in tien nacht; ten noord-westen van Passohendaele. Op 13 November was het den vliegers onmogelijk veel nuttig werk te verrichten, ten gevolge van den mist. Zij hebben nochtans eenige foto's opgenomen. Er werden talrijke punten aangevallen bij middel van machiengeweren. De Britsche vliegers vlogen zeer laag. De vijandelijke vliegers hebben eenige bommen uitgeworpen. Twee Duitsche vliegers werden aangevallen; vier werden genoodzaakt in ontredderden staat neer te dalen. Al de Britten keerden ongedeerd terug.Op het front van Yper, in de streek van Passchendaele, hebben de Duitschers tegenaanvallen ondernomen. Er werd gevochten op den heuvelkam van Passchendaele. De vijand poogde terug naar het zuidelijk gedeelte van Passchendaele op te rukken. Voor den aanval was de beschieting ten uiterste hevig; men kon het kanon hooren donderen op een zeer grooteh afstand. De vijand werd, niettegenstaande al zijne pogingen, gedwongen het onder-spit te delven, dank aan het vuur der Britsche artilierie. In de streek van Diksmuiden is de artillerie-bedrijvighedd der Belgen zeer hevig. FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De Fransche verkenners hebben in de streek van de Ailette gevangenen geno-men.De nacht was kaim, uitgenomen in de streek van Caurières, waar de beschieting tamelijk hevig was. LU0HTVAART Op 13 November, werden vier Duitsche vliegtuigen neergehaald door de Fransche vliegers en vier andere zijn in de vijandelijke lijnen gevallen, in ontredderden staat. De Fransche vliegers hebben met welgelukken hun verrichtingen ondernomen. Zij wierpen bommen uit op verschillige vijandelijke stapelplaatsen en kantonnementen in de streek van Mulhouse. Duitsche vliegers hebben geweldig de streek van Kales beschoten in den nacht van 13 November. Er werden eenige slachtoffers gemaakt onder de burgers. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Vijandelijke verkenners die, gister, poagden de BritSGhe lijnen te naderen, in de streek van het bosch van Polder-hoek ,ten noorden van de baan van Meenen, werden verdreven. De vijand leed zware verliezen, er werden gevangenen genomen. De Belgischs troepen gelukten erin tijdens den nacht van 13 op 14 November in de Duitsche lijnen, ten noorden van Diksmuiden binnen te dringen. Zij vernietigden een zeker getal verschan-singen, die met béton overdekt waren. Een vijandelijke aanvalspoging mis-lukte in den laatsten nacht, ten noorden van Bixschoote, dank aari het vuur der Britsche artillerie en machiengeweren. 'S KONINGS FEEST Uit Le Havre wordt ons gemeld : Dondeirdag morgen werd te Sainte-Adresse het naamfeest gevierd van Z. M. den Koning. De gebruikelijke plech-tige groet werd aan de Belgische vlag gebracht in het voonhof van het Minis-terie van Buiteralandsche Zaken, in te-genwoordigheid van verscheidene mi-rasters en Britsche en Fransche overhe-den.Zooals «Het Vaderland» had aange-kondigd .werd deze plechtigheid ge-volgd door eene openbare hulde die de vertegenwoordigers der Belgische re-geering braohten aan onze nieuwe bond-genooten, de Brazilianen. M. Bairros Morrira, gezant- van Bra-zilië, juichte, op ziijne beurt, België en zijn Koning toe. De muziekkorpsen van de artillerie-werkers en van de verminkten, luister-den deze plechtigheid op, die des mid-dags werd gevolgd door een «Te Deum» in de parochiale kerk van Sainte-Adresse gezongen. DE REGEERING AAN DEN KONING Ter gelegenheid van 's Konings naamfeest werd volgend telegram door den ministerraad' aan Zijne Majesteit gezonden : « Het is voor de vierde maal, midden in het oorlogggewoel, aan het hoofd van ons dierbaar leger en tegenover den vijand, da,t Uwe Majesteit de hulde en de wenschen zal ontvangen, welke wij haar ter gelegenheid van haar naamfeest aanbiedlen. Het voortduren van de onzeggeJijke beproeving, die op België weegt, leert niet enkel aan de wereld hoe rechtvaardig ziips 7Jwk ^ per zijne soldaten zijn, hoe onverwin-baar de vaderlandsliefde blijft van'al zijne kinderen ; deze durende beproeving doet ook schitterender en sc-hitte-render de waairdigheid uitschijnen van den Koning en zijn moed en zijn be-leid. Al de offers die wij brengen, al het leed dat wij doorstaan, al de wreed-heid, al de sluwheid door onze vijanden aan den dag gelegd brengen dich-ter en dichter het Belgisch volk te za-men rond een Vorst, waarop het fier gaat, en waarin het zijn deugden en zijn toekomst zie.t verpersoonlijkt. » In het bezette land hebben de ge-kozenen van het volk <verzet aangetee-kend tegen de schandige kuiperij, van den vijand' om ons lands eenheid te ver-nietigen. Zij hebben fier en plechtig verkLaard : «Allen, Vlamingen en Wa-len,hebben wij thans maar één wensch, maar eén verlangen, maar één gedach-te : het vrij en onverdeelbaar Belgisch vaderland. » Met dien kreet samen welt utit ons aller borst die andere kreet, waarin aller Belgen wenschen en gevoelens worden vertolkt : «Levé onze Koning Albert I Mogen wij weldra, wanneer het gemeenschappeiijk pogen der bondge-nooten het geschonden recht zal hebben gewroken en de wederlandsohe trouw tegen nieuw verraad bevestigd, moge dan onze Koning de wederopstanding loi den van dit vrij en onverdeelbaar Belgisch vaderland, waarvan hij, op zoo'n edele wijze, de onafhankelijkheid verzekerde en den roem deed aan-groeien ! ». I ' I- I LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTCN VAN DEN NAPHT SPORT WIELRIJOEN IN DEN WINTERVELODROOM Zondag aanstaande wordt op de hou» ten renbaan der rue Nelaton de «Grand Prix de Grenelle », eene stayerskoers van 50 kilometers betwist. Léon Didier, die verledeh Zondag het Fransch rekord klopte, zal den Ita-liaan Colombatto, en de Franschd stayers Parent en Contenet ontmoeten, EUegaard zal zich in een snelheids-match van twee reeksen m'eten met Henri Martin, die in de laatste snel-heidskoersen zeer goed figuur maakte. Eenige open koersen vullen heçt programma aan, wij noemen : den « Prix des Abonnés », den « Petit Prix de Grenelle », in zes reeksen, twee halve fi-nalen en finaal, eene premiekoers, enz. De vereeniging begint om 2 uur. Om naar den Wintervelodroom W gaan, afstappen aan de metro-statia « Grenelle », BILJART De Fransche kampioen Cure heeft, in een match tegen den Belgischen spe-1er Dumans, in kader met twee stoo« ten ,het wereldrekord neergehaald, met eene reeks van 631 punten. VLIEGEN DE EERELIJST DER BELGISCHE JACHTVLIEGERS Hieronder geven wij de lijst def door onze vliegers neergeschoten Duitsche vliegers : Onder-luitenant E. Thieffry. ...• 10 Adjudant Demeulemeester ...... 0 Kapitein Jacquet en luitenant Robin i Kapitein Jacquet en luitenant Vindevoghel S Luitenant Olieslagers * 2 Adjudant. Kervyn de Lettenhove 3 Adjudant Medaets 2 en 14 vliegers die elk een vliegtuig neer» liaalden. Deze lijst duidt slechts het officieëj erkend getal vliegtuigen aan. De overwinningen van den kapitein' Jacquet dienen vooral te worden on-derlijnd.Deze vlieger bestuurt een Farman; 130 HP en, in gezelsohap van den luiteinant Robin, gelukte hij erin 4 Duitsche vliegers neer te schieten, hetgeeft zeer waarschijnlijk een eenig feit is in de roemrijke annalen van den grooten oorlog. VOETBAL' FRANKRIJK-ZWITSERLAND De match Frankrijk-Zwitserland zaf op den eerst gestelden datum, 18 No* vember, niet kunnen plaats grjjpen. Het Fransch ministerie van oorlog heeft de C. F. I. bericht dat, tengevoige vaa het sluiten der grens, geene passen kun« nen verleend worden aan de spelers. FRANKRIJK-BELGIE en FRANKRIJK-ITALIE De jaarlijksche ontmoeting Frank* rijk-België is va&tgesteld op 7 April, na eene overeenkomst met de U, B. Ss F. A. Wat de ontmoeting Frankrijk-îtali? en Italië-Frankrijk betreft, zijn de Ita> liaansche en Fransche voetbalbonden het eens om de eerste ontmoeting tô Parijs en de tweede te Milaan te doen plaats grijpen. ANTWERPEN-CENT De ontmoeting Antwerpen-Gënt, rdiâ op het terrein der 2e leger-afdeeling, te O..., plaats gehad heeft, behaalde een echt succès. Meer dan 5,000 officieren en soldaten woonden deze sportgebeur-tenis bij. Antwerpen was. ontegensprekelijfc meester, niettegenataande bij poozen slechts met tien man speiend. D® Antwerpsche internationaal Wertz doelde drie maal m de eerste helft. Hard geraakt moest hij zich vervolgens terug trekken. De ploegen waren als volgt samenge« steld : GENT. — Van Geersom: Coequyt en Vandendriessche; Pinet, Declercq en Parmentier: De Longie, Colpaert, Ker« ner, Scheppens en de Meulenaere. ANTWERPEN. — Vander Cloot; Gilt lis en Huysmans; Bosmans, Gi'elen en Freedman; Van Meenen, Wertz ,Van Opstal, Verstraeten en Carremans. De Antwerpenaren wonnen gemakka-lijk met 7-0. ZWEDEN-DENEMARKEN De derde jaarlijksche match tusscfieîl Zweden en Denemarken werd verle» den week in het Itadium van Stockholm betwist. De strijd waa zeei ba» . lanariik en uiterst verwoed.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection