Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1110 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 11 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 12 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k93125rm93/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VADERLAND Kleire aankondigingen : 1 fr. per regel Gro&te id. bij overeenkomsL Dienstaanbiedingen : voor gereformeen» dcn kosteloos. Belgisch dagblad, voorloepiif te Partjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 ■""* ' "V LEO VAN GOETHBM, Bweeéew î- ■MJML.WCI1TH I m ■ I ■ 11 — M lin 111 m —!■ ■ ■ IHTa—ttaO—III M1 KIIW !!■ IMBBgRiC——■CT33M II ■ l'iB——MPtapWJJ — il——M—»MPWSaBlOTr*»»- H M % Het nummer ; 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landcn). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk. 1.75 fr-Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. De keizer op de vlucht. ~ Zijne legers storten ineen .. » ; Il Afwachting van tien Wapenstilstand Men meldt officieel dat de Duitsçfee voormiddag om tien uur is aangekome Zooals men elders in dit nummer han Ic-en is Duitschland volop in gisting. In bijna al de grootste steden van hct-g<en het Duitsche keizerrijk tous, laait de revolutie. Thans nog mag men zich at vraag stellen, zooals wij het gister iiden, wiens handeteeJcen voor de bondgenooten het nakomen van de voor-waarden van den wapenstilstand zal naarborgen. Gister vernampn wij dat de kanseKfr prins Max van Baden het bcivind zou blijven in handen houden tot-îat al dô hwestiês betrekkelijk den wapcnshl stortrt, de ntroonafstand van den kei-ier, kei verzaken door den kroonprins ujn zijn erfrecht, het aamvijzen van een agent, het verkiezen van een$ grond-vcctvoorbereidende vergadering zoud-n nii de voeten zijn. Maar de gebeurtenissen gaan zoo snel dat men zich eenvoudig bij het aan-slippen van de feiten moet bepaien. Van Max van Baden is vandaag al geen spraak meer; van een regeni cvcn-mtn. De socialistische afgevaardigde Lbert is kanselier en het valt te bezien) oj hij de revohitie zal kunnen in tnora houden en een regeering tôt stand brengen, met wie te onderhandelen is. Een ding stelt ons voorloopig gerust: dat zoowel Ebert als zijn prinselijnc voorganger en als het gansche Duitsche iclk tioor ailes behoefte heeft aan vrcde. Maar zal de wapenstilstand er geen vcitraging door lijden ? Hopen wij dat de berichten van dezen iiacht op die vraag een ontkennend arJ-uoord brengen... HET KWALIJK VAREN VAN DEN KOERIER De koerier door de 'Duitsche on-derhandelaars uitgezonden is eindelijk, Zondag morgen in het Duitsche Groot Hoofdkwartier toegekomen. Giisler gaven (wij reedls eenige hij--zonderheden aan over zijne reis. Vandaag komen er nog andere aan het licht: de koerier, kapitein Eldorff werd bijna door Duitsche obussen gedood... En diaar moesten nog heel wat draadlooze beriohten gewisseld worden met het Duitsche Hoofdkwartier om het vuur te doen staken door de Duitschers. Zaterdag voormidldag beigonnen de af-gevaardigden zelf den toestand van hun zendeling wat al te belachelijik te vin-(ten en zij kwamen op de gedachte hem per vliegtuig naar Spa te doen overbrengen. Het Fransche legerbevel had daar niets tegen en verkllaarde zich bereid om het vli^tuig beschiikbaar te stellen, indien het Duitsche legerbevel zich verbond niet te laten sohieten op 'dit vliegtuig. fee koerier met het antwoord Zondte» rien in het Duitsche Croot Hoofdkwartier. n Per draadloooze tele^a.'.î kwam het y antwoord : de Duitschers zouden niet !- op het vliegtuig schieten en dit laatste it moest als herkenningsteeken twee witte h lichten dragen. r Maar kon het Hoofdkwartier van de e Duitschers moeilij'k in verbinding ko- >- men met de batterijen? Of wilden de l soldaten aan het front al niet meer luis-teren naar de bevelen uit Spa ? Hoe het r ook zij de Mofsche koerier, in zijn auto, u bleef nog maar altijd het miskpunt van <*, de Duitsche artillerie. ! Intusschen stond er reeds een i- Fra nsch vliegtuig gereed. -s Op dit oogenblik kwam een nieuw n draadloos bericht van het Duitsch /. Hoofdkwartier aan. Het meldde dat be- n velen gingen gegeven worden aan de batterijen, die nog schoten op de baan \l van La Cappelle om het vuur te staken [. on dat kapitein Eldorff zijn weg per auto zou kunnen voortzetten. EENE UITLECCINC VAN BERLIJN e Eene Duitsche nota zegt dat de koe-rier, die heenging, eenvoudig verkeerd n veronderîteld heeft dat de Duitsche bat-i- terijen nog schoten. De ontploffingen, die hij hoorde waren de ontploffingen, '• die op het doen springen van een e Duitsch munitiedepot volgden. 3. EEN TWEEDE KOERIER n Het was bij den middag toen men te Parij s het bericht ontving van de aan-n komst van den Duitschen koerier te Spa, Gedurende de laatste uren, die zij wach-tend doorbrachten, kwamen de Duitsche onderhandelaars weer op de ge-r dachte een koerier per vliegtuig te doen vertrekken. Zooals den vorigen dag * m aakte Maarschalk Foch hiertegen geen opwerpingen. Een Fransch vlieger is dan vertrok-ken met een tweeden Duitschen koe-'v "«r. t: HOE ZAL MEN-HET WETEN a n In verscheidene steden heeft men h^t le inzicht het sluiten van den wapenstil-st stand aan de bevollking kenbaar te maie ken door kanonschoten en klokkenge-lui, ja zelf s door het gehuil der stoom-f- fluiten, die destijds het bezoek der Durt-n sche vliegers aanikondigden. Zoo meent i- men het in Duinkerken en in Kales te te doen. n In Parijs wisjf men het gisteï namid-el dag nog niet ofschoon de talrijlke me-h nigte, die op de been was en reeds vlag-te gen had geikocht, verwachtte dat, vol-el gens een middagblad had ge^gd, ka-p nonscihoten het gixiote nieuws zouden mededeelen. De Toestand IV in Oostenrijk KARr/L I BLIJFT... ( In Londen ontving men volgend tele- W€ gram uit Amstei\lam : f0l De « Lokal Anzeiger » van Berlijn wj verneemt dat de keizer van Oostenrijk ] besloten heeft onvoorwaardelijk op zijn op post te blijven. no DE INVAL IN TYROL Zurich, 10 November. — Gister avond Z€I is te Zurich de vertegenwoordiger aan- gekomen van de nieuwe Beiersche repu- P" bliek, die verklaard heeft dat de nieu- no' We regeering onmid(dellijk Tyrol gaat vc doen ontruimen door de Beiensche troe- pen, die er werden heengezonden door da <le vroegere koninklijike regeering. wi De Beiersche afgevaardigde aegde nog gié dat de omwenteling te Munchen zon- ter der veel bloedvergieten was afgeloopen. ed De bevolking had voor de groote rei Tfeerdrheid het uitroepen der republiek -wi met vreugde begix>et. trt M. Balfour huldigt België Op het banket in het Guildk1 Hall te I/Onden gegeven ter eere van den nieu-wen Lord-Maycr, iheieft miniister Bal-four een redevoering uitgesproken waarin hij onde.r meer zegde : Het is niet noodig dat ik nadruk legge op de verdiensten van onzeai bondge-noot, België. De Bel gen, milords en heeren, zijn de grootste slachtoffers geweest van dezen oorlog en alhoewel hun land over-, riompeld werd, verkracht, vei-woest, ge-. plunderd, zeer verarmd, hebben zij . nooit aan hun overweldigers toegege-, ven. Ik wil niet zeggen dat ik hoop, maar ' dat ik overtuigd ben dat de tijd hen zal wreken en dat uit dezen oorlog een Bel-' giië zal opstaan dat, zoo niet grooter, • tenminste voorsppediger zal zijn en . edeler, een België dat op de bewonde-s renswaardigste geschiedenis zal kunnen : wijzen-^e voor het begin van dit groote treurspel kon worden uitgedacht. ,, DuitsclHand in voile omwenteling MEER VORSTEN ONTTROOND Wat zullen de volgende uren or brengen ? Er het minste over voorspe len, zou den profeet gevaar doen lot pen, groot gevaar, eer het twee uur ve der i sdoor de gebeurtenissen, zoonû gelogev.slraft, dan loch vooruitgeloope te worden. Willem de tweede is al weg, zijn oui stc zoon verzaakt aan den troon, de he, tug van Brunswijk is onttroond, i Beieren oefenen de socialisten op hu gemak het gezag uit ; in Mecklembur moet de hertog de grondwet wijzige of heengaan en te Berlijn staken de bai hen hare betalingen. Revolutie. Volop. Als men maar in tijde de bewegmg kan indijken om regelmatig voort te onderhandelen met de bondgenooten en on i de voorwaarden van den wapenstib stand na te leven. Zooniet zou het Duitsche volk nog niet zoo onmiddellijk de rust krijgen, wele het zoo zeer behoeft. Want terwijl in Duitschland de tronen ineenstorten en de kronen in het stof rollen en de gewezen zadelmaker, Ebert een prins van Beieren als kanselier op-volgt, gaan de legers der bondgenooten maar voort met den vijand naar zijn grenzen te verdrijven. De eerstvolgende uren zullen ons lee-ren of Ebert de man is, die aan Duitschland vrede brengen kan... ER EBERT KANSELIER EBERT Eern, 10 November. — M. Ebert, afgevaardigde in den Rijksdag, is tôt tanselier benoemd. ZIJN EER§TE WOORD AAN HET VOLK De nieuwe Kansel'^r heeft volgend manifest gericht aan het Duitsche olik : Burgers, De gewezen rijkskanseHer, prins Max van Baden, heeft mij gister met de oestemming van al de ministers de zorg overgedragen de zaken van den rijks-canselier uit de voeten te maken. Ik sta op het punt de nieuwe regeering sa-nen te stellen in eensgezindheid met de.partijen en ik stel mij voor de bevol-ting openhartig op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. De nieuwe egeering zal eene volksregeering zijn. Zij zal zich moeten beijveren OM ZOO iPOEDIC MOCELIJK VREDE TE BRENGEN AAN HET DUITSCHE VOLK ;n de vrijheid te bevesticen die het cewonnen heeft. Burgers. Ik verzoek om uw aller steun voor de harde taak, die ons wacht, Cij weet )ezeer de oorlog, de bevoorrading van het Duitsche volk bedreigt, de bevoor-iding, die de eerste levensvoorwaarde is van dit volk. De politieke wijziging moet de bevoorrading van de bevolking niet storen. De eerste plicht voor al len, zoo in de steden als op het platteland is mede e helpen aan de voortbiengst van mondbehoeften en aan haar vervoer naar de iteden. Voedingsnood beteekent plundering en diefstal en ellende. De armsten :ouden meer lijden en de arbeiders van de nijverheid zouden het ergst wor-len getroffen. Degene, die zonder oorlof, de hand zou slaan aan mondbehoef> en of aan andere artikelen van eerste noodzakelijkheid of aan de vervoermid îlen, die voor hunne verdeeling noodigzijn, zou zich erg plichtig maken legen /er de gemeenschap. » Burgers, Ik verzoek u dringend niet te betoogen in de straat e" de orde en de kalmte handhaven. ik verzoek u ormgena mei xe weicog te handhaven. DE OMWENTEL!NG TE BERLIJN Uit Berlijn wondt officieel, in dato 9 November geseind : De omwenteling heeft te Berlijn sdhitterend gezegevierd, bijna zonder bloedvergieten. De weilkstaking, dezen morgen u:tge-roepen, heeft den arbeid in al de werk-huizen rond tien uur stilgelegd. Het re-gknent jagers uit Nauenburg liep naar het volk over en andere troepen volgden spoed-ig dit voorbeeld na. Volgens een afgevaardigde koos ook het Alexander-regiment parti j voor het volk. Slechts in de kazerne van de Ghaus-seestrasse werden geweerschoten gewis-sild- Een arbeider werd gedood door een officier, die ontvluchtte. Overigens is ailes nu kalm in de stad. Geen patrouilles meer zooals Vrijdag\ Het nieuwsagentschap Wolff staat on-der toezicht van de socialisten. HOE DE OMWENTELAARS DUISBURC BEMAGkTtCDEN Iemand, die de bezetting van de stad Duisiburg, bij Keulen, door de revolu-tionairen bijwoonde, vertelde : De troebelen begonnen Maandag met een bijna algemeene werketaiking. Op de kaaien langs den Bijn, waar de kool-schepen gelost woixien, schoolden talrij-ke groepen stakers sa men, Tegen den middag kwam het gansche personeel van de cementfabrik van Ruli-rort zich bij de stak^rs aansluiten. Met hen kwamen talrijke soldaten. onder wie velen gewapend waren. Deze massa begaf zich naar de brug, die Duisburg met Ruhi-ort verbindt, Op de brug ontving eene kompanie soldaten bevel om op de menigte te schieten. De soldaten weigerden té gehoorza-men ; zij keerden hunne wapens op .hunne officieren, schoten ze dood en' wierpen hunne lijken in den Rijn. Nu was de weg vrij. Men trok dan op naar het stadhuis van Duisburg dat spoedig bezet werd. De roode vlag werd er geheschen en de revolutie uitgeroepen zooals in andere steden in Duitschland. Eenige ont-moetingen met de politie grepen plaats en er werd ook wat geplunderd, maar dergelijke tooneelen deden zich sedert een week voortdurend voor. DE DESERTEURS IN BERLIJN Een telegram uit Kopenhagen aan het Exxchange-agentschap zegt dat er op dit oogenblik tweehonderdduizend déserteurs in Berlijn rondloopen. TE BREMEN In de groote haven Bremen werd het tramverkeer op 7 November 's namid-dags stop gezet. Een stoet van vijfhonderdduizend personen1 zoo soldaten als burgers, hiel betoogingen op de bijzonderste plaatsen van de stad- Op de stoep van het stadhuis namen sprdkers plaats, die den troonafstand van aile Duitsche vorsten eischten. DE OPROERICE MATROZEN De « Daily Ghronicle » geeft volgende lijst van Duitsche steden, waar de ma-trozen 2tich meeeter maakten van de oorlogsschepen en waar troebelen uit-braken : Kiel, Bremen, Hamburg, Cuxhaven, Rostock, Flensburg, Wilhelmshaven, Boiikuim, Heigoland, Essen, Dresden, Hanover, Bremerhaven, Tilsitt, Lu-becik, Schwerin en Munchen. DE VLUCHT VAN DEN KtfIZER ! Londen, 10 November, — De keizer teekende zijn troonafstand gister morgen, in bijwezen van den kroonprins en i van generaal Hindenburg. , Kort nadien teekende de kroonprins ; zijn verzaking aan den troon. Dezen morgen vroeg trok een groote auto de Belgisch-Hollandsche grens over op een tiental kilometer ten noor-den van Visé. In dezen auto zat de keizer, die van Spa kwam. Te Eysden nam hij plaats in een Hol-landschen specialen trein. Vroeger meldde men reeds dat de Hollandsehe graaf Bentinck, een vriend van den keizer, een kasteel voor hem in gereedheid had gebracht. GEEN KONINC MEER IN WURTEMBERG Basel, 10 November. — De Basler Nachrichten melden dat de koning van Wurtemberg Vrijdagnacht afstand heeft gedaan van den troon. OrPROER BIJ KRUPP Amsterdam, 10 November. — Hollandsehe arbeiders uit Essen weergeko-men zeggen dat gansch Essen in de macht is der revolutionnairen. Wat r- Krupp en Bertha Krupp betreft, de tn eenen zeggen dat zij aangehouden werden, de anderen dat zij op de vlucht is zijn. IN KIEL EN HAMBURG te ls Men meldt uit Basel (vertraagd) : r_ De Hamburger Echo, die nu ver» ,j, schijnt onder den titel van de Roodo Vlag, meldt dat al de burgers, die te l_ Hamburg en te Kiel op straat &Vvonden worden tusschen zes uur 'savonds en IP vijf uur 's morgens, zullen doodgescho-|(J ten worden. n DE VLOOT MOEST AANVALLEN De Duitsche vloot had beverl gekregen de Britsche vloot te gaan aanvallen. G De bemanningen weigerden en dit gaf 3r aanleiding tôt den opstand. in ft IN MUNCHEN In Munchen vergaat ailes in de beste orde, volgens het door de révolutionnaire nu gecontroleerde .Wolffagent-il- schap bericht. De socialiskV willen met o- de boeren samenwerken om het bewind le in handen te nemen en aldus de bevoor-at rading van de stad te verzekeren. OP HET WESTEBFBONT V&o Lcuzc en Ronsc vrij Bergen, /Sth en Chimay bilna i VSA. DE TOESTAND r Moesten wij thans de bevrijde steden r en dorpen opsommen de lijst zou lang worden want sedert een paar dagen a wordt het front snel vooruitgebracht. z De vijand vlucht en houdt zelfs niet meer stand in natuurlijke stellingen die ^ nochtans met machiengeweren gemaik- r kelijk te verdedigen zouden zijn. c De Bondgenooten gaan zoomaar 15 tôt 17 kilometer per dag vooruit. In het nooixlen liebben de Britten Bergen bereikt zonder in het veroverd J Maubeuge st-il te blijven; de Sehelde is ganech vrij op het Britsche front. y De Belgen staan met een voet in de j s.tad van Artevelde; ten zuiden is zij c overvleugeld. j Te Chimay drongen \|^rbonden rui'^rs . P op onzen Vaderlandschen grond.. tt H ii son is genomen; Mézières omsin- | g»:ld. de Maas overschreden tusschen n Mézières en Sedan. r De vijand vlucht wanordelijk : hij 7 laat gansche treinen achter. r -s De Amerikanen zitten den vijan^gok ir snel op de hielen : bezuiden Stenay sta- r ken zij de Maas over en ruklken beslist j naar Montmédy w;|ar zij maar een paar j kilometer meer. af zijn. In het Woëverwoud weeretond de j ^ vijand ook niet ernstig want de Ameri- | ikanen trokken er gezuimd door. -, Duitschland moet zich overgeven of zijn leger wordt plat geslagen. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG [ 2t Over gansch het front houden onze 1 I- efementen voeling met den aftrekken- den vijand. id Onze troepen hebben de voor:(tad Ber-,i thesiont bezet aan den zoom van Ber- 1 « ?en- . .. ' Meer noordelijk naderen wij Leuze, n en veroverden wij Ronse. d AMERIKAANSCH LEGERBERICHT Langs het front van het, le leger op den rechter Maasoever tôt Fresnes-en- ( Woëvre, werd de nacht gekenmerkt j door levendige artillerdegevechten en , l~ machiengeweervuur. ( le t- FRANSOH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG . ^ De vervolgirug dezen morgen voort J ^ onder goede vooi*waarden. Ten westen van Mézières zijn onze troepen voorbij La Sormomme, hebben 1 het dorp van dezen naam ingenomen en ■ de baan Hirson-Mézières ten zuiden van Remuez, bereikt. i 1 ;r Op onze rechterzijde gaan wij voort 1 -4 m / met de Maas over te steken tusschen Lunes en Donchery. In zijn meer en meer overhaasten aftocht, laat de vijand overal een aan-zienlijke hoeveoflheid materieel achter. Wij hebben onder anidere tusschen' Anor en Mormignies kanonnen buit ge-maakt, talrijke voertu.\en van-allerhan-de soort en gansche spoortreinen. * FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT Flinke vooruitgang, bijzonder in het midden en reclits van het front. Wij. zijn 17 kilometer ten oosten van; Avesnes, en in België zijn wij voorbij Bailièvre en Salles (bij Ghimay). Meer oostwaarts Riezes-de-Maubert en de hoogten ten noord-ooc|ten van Sevigny-îa-Forêt bereikt. De Italianen rukken op naar Bourg-Fidèle.Vooruitgang bewesten de Maas ten noorden van de lijn Renwez, Montcorw net, Arreux, Damouzy em Bel-Air op 2500 meter ten noorden van Charleville. Wij handhaafden onze fitelling Iten noorden van de Maas in de streek van Donchery spijts geweldige tegenaanval-len.Do buit groeit gecU>ig aan. Automo^ bielparken, aJlerhande voorraad, talrijke wagons, enz. vielen in onze handeni, Veîo dorpen bevrijd. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT Ten zuiden van de Samber, hebben onze vooruitgeschoven troepen de Fransch-Belgische grens bereikt. Ten noorden van de Samber, vorde-ren wij ondanks toenemenden vijande-lijken weeiT.tand. Onze vooruitgeschoven detachementen dringen vooruit ten zuid-oosten van Bergen en hebben de vaart bereikt ten westen en ten noord-westen van deze stad. Ten oosten van Maubeuge zijn een, groot aantal spoortreinen in onze handen gevallen. Ten noorden van het kanaal Bergen-Condé hebben onze troepen Leuze genomen en onze ruiterij nadert de stad Aih. Wij zijn i mijlen gevorderd ten oosten van Ronse. LAATSTE MINUUT Gedurende den oorlog hebben de Italianen 600.000 gevangenen genomen. Talrijke Oostenrijiksche soldaten, haveloos en uitgehongerd, komen zich j nog aan de Italiaansche lijnen aanmel-den om gekleed en gevoed te worden. "MAANDAG, Tî NOVEMBER 191S ■ ■ ■ ' n ■ W

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes