Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

690307 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Decembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 19 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4746q1tk7b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IfS# îW"ARCAMC, Nr 77if7' WO EN S PAC, 1& CEeEWtEHtM^I- HET VADERLAND IKleinc aankondigîngen : 1 fr. per rege! Groote îtf. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te ranjs, 5, Place des Deux-tcus, s LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk)» 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. \ j HET RUSSISCH VERRAAD liwuwe vooruitgang van de Kozakken Zal de Rumsche vrede vôlgen op dea wapenstilstand? »' V OE TOESTAND ■Volgens de berichten die wij gekre A hebben nopens het gevecht dat on! stian is tusschen de Bolohevioks en d Kakiken, in het zuidelij'k gedeelte vai Riisland, is er weinig te gelooven ove: ditijdingen. ■De zoogezegde overwinningen die d Bolcheviks zouden behaald hebben te gai de troepen van Kaledine, wordei HpohcBd, ,door de snelberichten d| Hbond d-er spcorwegbedienden gezon den heeft. De toestand van de Kozakkei g^apbeterfc meer en meer. allIeÊ vraagstuik van het vervoer de triepen van het front is thans zoo be lapgrijk niet meer, vermits talrijk Di itsche soldaten reeds verplaatst wer ilip. Het is waarschijnlijk dat de Duil çêh< rs al de troepen van het oosteli j feont weggezonden hebben ten einde z elders te gebruiken. DE STAD GROSNY AANGEVALLEN | OOOR EEN KAUKAS1SCHE VOLKSSTAM ■Londen, 18 December. — Men. meld pif Odessa aan de «Times» : IDe laatste berichten melden dat erg Iten voorgevallen zijn te Grosny. He [rnizoen van deze stad werd aangeva! in door een troep Kaukasiers. IDe stad werd omsingeld en er grepei Ivige gevechten plaats, die groote on «ten veroorzaakten. Bf petrolputten werden in brand ge fcen, en er waren talrijk© slachtof Es. Men verzekert dat een dezer put « ganscll vernietigcl werd. ■Anderzi j ds werdt de toestand erger t( Kessa, ten gevolge van het gemange Ban klein geld. Het is thans schier on fcogelijik een briefje van honderd roe lels uit te wisselen.Er is nog een ander< ■noeilijkfteid ontstaan door het fe.it da ■îlgdvreesd wordt dat de regeering kor ■iugs zal verbieden dat de fondseï Jugbetaald worden ten bate van di inleggers ; deze zoeken h un geld in ver Iprde bewaring te brengeri. ER WORDT DUITSCH CESPROKEÎ TE PETROGRAD ■Peiragrad, 18 December. — De be flhtgever te Petrograd van de « Dail; Chronicle » meldt dat de Duitsche taa lire populariteit van vroeger gevendei fteft en dat men in de straten en in di •tels opnieuw Duitsch hoort spreken I WAAR IS KERENSKY? ■Petrograd, 18 December. — Er wer( in de woningen van de officieren vai Bf' distrikt Vassily-Ostvoff, een onder tek gedaan met het doel Kerensky t TOfe dien men in de stacl verdokei «aande. Er drongen troepen van d< ■fode wacht in het huis van Kerensky jaar zij aan diens vrouw verklaardei *fe'L xi) gekomen waren om te belettei ■" haar echtgenoot gelyncheerd werd OE CZAR ZOU WEL CEVLUCHT ZlJh ■Londen, 18 December. — Volgens der ■richtgever van de « Daily Télégraphe ■^Petrograd, zou het gerucht dat uit ■strooid werd over de ontvluchting W:: c'en gewezen Czar als echte waar gp 1 bevestigd geworden zijn. ■Anderzijds meldit deze berichtgevei p men zich moet verwàchten aan be B^ci'ijke tijdingen uit Ukranië. pe VREDESONDERHANDELINCEN ■ I' Maximal,isten zijn haastig om deT ■ede te teekenen; de Duitschers zijr ■' n'e^ min. Het akkoord is dus geslo ■n tusschen beiden. Zooals een Duitscî ■nrfjver beweert handelt Lenine me ■'ilielm II over een vrede die nie' ■eenlijk den oorlog zal verlengei ■"'"' 'lie insgelijiks een© overwinndnj ,,f 1 '&zorgen aan de princiepen de: ■mocratische dynastie. * °n Kiihlmann, von Czernin, Hellîe Ht trek'ken naar Brest-Litovsk me* senV9^8 zoe^'e voorstell€n om d® ^-us )„Lebedriegen. Zij moeten echter nie te^S viktorie kraaien. Xjpenstilstand zal onmiddellijl <Jdîin XV0Eden door vredesonderhan Chen zo*'3 iaatste berichten uit Mun nister v Von Kuhlnrinn, Duitsche mi Czernin ^ .^.uitenL'^ndsohe zaken, ei 7,-ikAn 'Pister van buitenlandsch* 0P het eî Oost^rij'k-Hongarije ,zicl tovfk be<^ 6!ser wee^ naar Brest-Li de Pool^-fer"' also°k een gezant var "W Indien h! Bering. ^al Z>; aaT,i^ ^jding bevestigd wordt l0°nen hoe zeer de Centrait i/ww ■ « Rijken er aan houden dat de onderhar - delingen spoedig opgelost worden. Een snelbencht van Trotzky, die zic 2 op 16 December te Moskou bevont i raad M. Pokowski, den voorzitter de : Soviets aan, onmiddellijk Petrograd t veriaten en naar Brest-Litvosk over 1 3 reizen ten einde deel te nenien aan d - gesprekken aang'aande de vredeshand< i lingen. "i POLEN WiL VERTECENWOORDiCi i WORDEN VOOR DE VREDES- ONDERHANDELINGEN r Geneve, 18 December. — Me2 melc uit Weenen : e De Polen heben te Berlijn en te We< - nen een aanvraag gedaan ten einde de uiîslag te bekomen dat de vertegei i woordigers van de Poolsche bevolkin e zouden toegelaten worden op de verg. dering die zal handelen over de vrede: ondenhandelingen. Toit nu toe hebben de beide regeeriï gen geen antwoord gekregen. t ER IS GEEN BROOD VOOR DE BURGERS e VAN PETROGRA t Petrograd, 18 December. — De b< . voorrading van Petrograd gebeurt me groote moeilijkheden. De uitdeeling de i levensmiddelen geschiedt met een . schandalige onrechtvaardigheid. De inwonres werden door de commi: . siën in twee kategoriën verdeeld; d . burgers, die aile moeilijkheden hebbe , om iets te krijgen, tenzij den afval, e de wêrklieden, die de eersten bedien ; worden en die niet zelden overvloe 1 hebben. DE TEKST j VAN DEN WAPENSTILSTAND t De tekst van den wapenstilstand, di - geteeikend werd te Brest-Litovsk tu: i schen de volmachtigden van Duitscî 3 land en zijn bondgenooten en deze di • zich uitgeven als zijnde d© verteger woordigers van Rusland, werd beken gemaakt. Het artikel 2 meldt dat de waper stilstand in voege gebracht wordt o " het Russiscli-Turksch oorlogsterrein. ' Aangaand© het vervoer der troepen i het genoegzaam gekend hoe onmogelij J het is voor de Russen te weten of d 3 vijand ter goeder trouwe is. H©t artikel 4 spreeikt over de verbroe dering. Dit artikel verbiedt aan de Poo' . sche troepen terug naar hun woonstf den te trek'ken. Het artikel 5 meldt dàt de wederzijc sche • aanvallen op zee « zooveel moge ^ lijk » zullen vermeden worden. 5 f 1 1 11 -■ ■U'WV"" ■ ■ ■ 11 J ; De Belgen in Emgelanc Opbeurend is - het te bestatigen ho I onze in Engeland uitgeweken land'gc t nooten op heerlijke wijze de liefdadis > heid blijven beoefenen. Niet alleen het - ben zij talrijk© werken ten bate onze ■ soldaten en vluchtelingcn gesticht,maa - richten zij op regeïmatige wijze feeste: in te hunner intentie. Ziehier enkele feesten waarover d ■ in Engeland verschijnend© pers gf waagt : Dr. Clement Philippe heeft in het P; lace-Hotel te Londen. ten bate van he i gasthuis van Virval-Calais ©en concei i gegeven dat meer dan 20 pond sterlin • opbracht. Deze som werd overhandig i aan Miss Moore, do «matron» van ht t gasthuis van Virval, die verleden jaa j een gewichtig'en d'ienst in het gastnu; i «De Oceaan» in De Panne bestuurde. ? Voor den 17 December heeft het Be • gian Food Economy Gommittee, onde het voorzitterschap' van baronnes Moi - cheur, eene groote vergadéring beleg t in de hall van de Y. M. G. A., Totter ■ ham Court Road. t Sir Arthur Yapp, bestuurder van d Food Economy, em de heer Standaer ; Belgisch kamerlid, zullen ©r ïïet woor - vceren. Den 20n dezer, zullen de meisjes va - de Belgische school te Kensal Rise (Kin - Albert School) een groot liefdadigheid: i feest geven in de loka.len van de Wren ; ham Evenue-School, ten bat© der Belg t sche soldaten. Den Zondag, 23 December, zal er ee i thee-concert plaàts hebben in de ruim hall van Criterion (Piccadilly), ten bal , der nooddruftige Belgen (armen-apothi ; kèn voor teringlijders in België). OP HET WESTEBFBONT ■ ■■■i. AiWMf Artllleriebedrijvigheid in de Vogeezen Patroeljegevechten mbïj Saint-Quentin i- DE TOESTAND Vijandelijke afdeelingen hebben, il h den morgen van 17 December, twe l, Britsche posten aangevallen in de stree; r van het kanaal van Yper naar Komen e Een dezer aanvallen werd afgeslagen © de andere had als gevolg dat de aan e vallers in een Briitschen post binnen î- drongen en eenige gevangenen namen Ten gevolge van een tegenaanval wen deze post echter lierovcrd en de gevan 0 geneh werden door de 'Britten tefug ii vrijheid gebracht. Er werden vijanden gevangenen ge lt nomen. Op het overige gedeelte van het îron î- is niets bijzonders voorgevallen. n De artillerie der beide logers is e i- zooals naar gewoonte bedrijvig. D g sneeuw is overvloedig gevallen en bele i- de verrichtingen. 3- Er grepen patroeljegevechten plaats. Wat echter vooral dient veîmeld te 1 worden is dat de artilleriebedrijvig- 2 heid in Hooger-Elzas voornamelijk he-î vig was. ! FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De Fransche paîroeljen die bedrijvig ' zijn in de streek van Saint-Quentin, hebben gevangenen genomen. .jTen- zuîsJea.wanJuvjriîsowiimislukten 1 vijandsiijke aanvallen die gericht wer-don tegen de Fransche geringe posten. De artilleriebedrijvigheid is tamelijk , hevig gebieven tijdens den nacht in den omt»-ek van het kanaal van de Rhône naar de Rijn. Q BRITSGH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Er is niet sbijzonders te melden. De Landbouw 3 Wij lezen dit belangvjeklcend arlike )- in De Verminkte, het or g aan van de Bel >t gische gebrelckelijken in Port-Villez : r De landbouw is onderheven aan de -e zelfdo economisch© wet-ten als d© nij verheid : de prijs zijner produktei hangt af van de min of meer grooteri 0 vraag, en van -de min of meer grooter< a hoeveeiheid aangeboden waa.r. ^ Is er aan çcn produkt groote behoef ^ te, en is deze behoefte grooter dan d< hocveelheid waar, di© men aanbiedt dan staan de prijzen hoog. Is er integendeel weinig vraag naai een produkt, of is het aanbod groote: dan de vraag, dan staan de prijzen laag Dat zien wij nu klaar gedurend© der oorlog : elk land moet nu voor zijn eigei l" bevolking zorgen; de groote behoeft* e \-an een land moet voldaan worden doo j den landbouw van hetzelfde land; d: vraag is groot en de aangeboden waa: betrekkelijk klein: de prijzen zijn bui tonrnate gestegen. P Voor den oorlog, verbruikte het lanc zooveal als nu, zooniet meer. Na dei I? oorlog zal dezelfd© toestand blijven be staan aangaand© de vraag, de behoefte Doch voor den oorlog stuurden vreemds landen hunne produkten op onze mark ten, en zoo kwam het dat d© prijzei " merkelijk lager stonden dan nu, wan het aanbod was altijd zoo groot, zoonie grooter dan de vraag. f Het groot gemak van verkeer te lande en te vvater was liiervan ©en der oorza ken. Die groote hoeveelheid ingevoerdt landbouw-produkten, die onze markter J overweldigden deden hevige concurren tic aan de produkten van onzen ©iger grond, zoodat er veel beklag kwam bi e onze landbouwers, die dikwijls voor ©er s- spotprijs de duur gewonnen vruchtei moesten verkoopen. «Er was bij dei >- boerenstiel niets meer te verdienetn» r kioegi men — ten onrechte nochtans. r Dit gedacht is diep ingedrongen bij n vele jongens van den buiten, bijzonde] bij de intellectueelen. En die schoont e krachten, die zoo nuttig zouden zij r voor den nationalen landbouw, maker van de geiegenheid gebruik, als zij hiei t- in Port-Villez aanlanden, om bij di ït hulpklerken vaders ploeg te ontvluch 't ten ! Is h©t niet wonder dat er in hee g de landbouwafdeeling niet éénen ker d ling is die «zijne scholen gedaan heeft» it Nochtans was er aan zekere onderde© ■r len van onzen landbouw veel te verdie-s nen : de groote paardenfokkerij. de kie-keTikwéek, zeker© moesh ovenierde ri 1- (zooals witloof, vroeg© bloemkooi, as t perges, fruit vooral in 't groot gekweekt) i- brachten veel op. Doch hiervoor ware-r d wij meester van de wereldmarkt. i- Maar zou er geen middel zijn om de andere onderdeelen van den landbouw e winstgevender te maken ? t, Ja- zeker ! en het is daartoe dat wi; d mosten streven na den oorlog. De prijzen van de laadbouwvoort n brengsels doen stijgen, daar moet mer g niet op denken. Die worden nu eenmaa: s- gesteld door de economische wet var t- de- vraag en het aanbod, en tegen eent i- natuurlijke wet.gaat men niet in. . Neen, ons streven moet eene andere n richtirig nemen : wij moeten de voort e breng-ingsprijs van het produkt doen da © len, veél beter koop — zoo goedkoop mo »- gelijk ! — voortbrengen. Hiervoor ?.i,in er drie faktoren noodig Werkzaamheid, wetenschap en kapi-taal.De eerste faktor, werkzaamheid, gaal ons niet lang bezighouden : 't is de - hoofddeugd van den landbouwer. Ik neem nochtans de geiegenheid' te baat om eene kleine afwijking te ma-. ken. Vele verminkte jongens, als zij la . ter tôt het land zullen weergekeerd zijn. , zullen hun werkvermogen verminderd > gevoelen, door hunne gebrekkelijkheid, 5 Deze vermindering van ©en der faktoren moet door de vermindering van der . anderen ruimschoots vej'geld worden, > Het pensioen zal dit gSè"éTf©lijk doeh, doch het is bijzfîrrder de faktor wetenschap die dit doen moet. De vakherop-leiding van den landbouwer moet eersl , en vooral eene weten schappeiijke oplei ding zijn op de schoolbanken. t P. Lindeanans, i Landbouwingenieur. ■ i ■ ■■r- —Tin-i- 1 "* IE rnmmi imm ; inni i De Vrouwenbond van Neuchatel • (Zw'itsarland) heeft den 26 Novernbei ! 1.1. op algemeen© vergadering vol gen de " dagorde gestemd in antwoord op der 1 oproop der Belgisch© vrouwen, gerichl J aan do vrouwen der onzijdige landen. - om protest aan t© teekenen .tegen de ont-voeringen van de Belgische burgerlijke ! bevolking naar Diuitschland : « In de onmogelij kheid, om de Belgisch© vrouwen ©en antwoord- op hun-: rien oproep te doen geworden^ houdt de 1 Vrouwenbond van Neuchatel er aan deze officieel en openbaar hunne sym-1 pathie te betuigen. Met verontwaardi-1 ging en diep© etnart denkt hij aan de 1 verwoeste haards^eden, die verspreide 1 huisgezinnen, aan de zoovele kwalen. 1 die nooit zullen hersteld worden. Aan 1 de onsehuldige slachtof fers van de wreedste vordrukking, biedt hij zijne wenschen van zustedijke en vurige sympathie. » | ■ I ■ WWV» . Moffenteîgen De reehtbank voor kir.deren te Dres-■ den had, in 1913, 392 rechtzaken te von-. nissen, in 1914 maar 314; in 1915 even-wel steeg net cijfer tôt 541, ïn 1916 toi 623, en bedroeg in 1917 voor de vier eer s te maanden reeds 267. T© Leipzig werden er in 1914, 358 kinderen, in 1915, 490, in 1916, 899 en gedurendo de vier eerste maanden van 1917, 355 kinderen veroordeeld. Te Berlijn had men er 1.1)3 in 1914, 1,413 in 1915 en 2.681 in 1916. Naar dokter Neukamp is die ongemeê-ne toename van rechtzaken toe te schrij-ven aan de afwezigheid der familieva-ders en aan het feit dat veel rrioeders buitenshuis werken, dus aan gebrek aan i tGezicht; t-evensaan d© hooge loonen wel-ke de kinderen kunnen verdienesn die al-zoo tôt slemperij gebracht worden, en • aan het gebrek aan voedsel dat tôt dief-stal aanzet. x mm LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHT NIEUWS UIT BEZET BELGIE ANTWERPEN DE SCHEEPVAART IN HET BEZETTE LAND Dagelijks worden hier nog sc-heper door de Duitschens opgevorderd; zoi werden den 26 October er 45 in beslaj genomen. Tal van schippers durven ii de Kempen geen vracht aanvaarden daar zij vreezen dat hunne schepen op geeischt zullen worden. De Duitscher bieden hun hooge prijzen aan. Zoo bie den zij fr. 4.50 per ton voor het ver voer van ijzererts van Herenthals naa Antwerpen. Van Herenthals tôt Leuvei betalen zij fr. 7.50 de ton. Bij hun aankomst te HererathîJs mte ten de schippers hunne ladingsbrievei en papieren afgeven op het «Hafenamt dat deze stukken naar het « Hafenamt te Antwerpen stuurt. Dit laatste behee duidt de schepen aan die niet vrij mee mogen varen en die door dien maatre gel te Antwerpen tôt werkloosheid zi j i gedwongen of genoopt om voor de Duit schers te varen. Het laden van kolen in de kolenbek kens van Luik en Charleroi wordt ver ordend door de beze-ttende overheid t Antwerpen. De schepen : « De Vrede », sohippe ROelands; « Emiel », schipper Gamain « Olga », schiper Ledin; « Spes », schip ; per Gokema; « Pretoria », schipper Dé : thière, die voor hét Ravitaljeeringsko miteit vaarden, werden den 22 Octobe door de "buitschers opgevorderd. TE MORCKHOVEN Ailes is peperduur, maar armoed© i er eigenlijk niet. Men mag slechts 9! kilos graan per man en per jaar be houden. — Ter gelegeriheid der kermis warei er volVsspelen ingericht op het voetbal terrein : Voetbal, zakloôpen, koersloo pen, enz. DE TOESTAND TE VORSSELAER Uit een privaten brief : « De mannen klagen vooral omdat zi geen pijp tabak meer kunnen roo ken, daar de tabak zoo verduiveld duu is. Men betaalt dat goedje zoo maar 2 tôt 30 fr. het kg. Er zijn menschen di' notelaarbladen, witloofbladen, kaf enz., rooken ,dat tamelijk stinkt. « In onze gebuurte is er een die he zeegras uit zijne matras trekt en me da.t"vreemd goedje paft. » BHAMOT DE GROOTE RING-BOULEVARD TE BRUSSEL (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Men weet dat er reeds sedert lang he ! plan bestond om rond Brussel en voor , steden een reusachtigen boulevard t trekken, die gansch onze hooldstad al een ring zou omgeven. Nog voortdurem wordt dit reusachtig© werk voortgeze , en men mag heden wel het oogenblii voorzien waarop> dit grootsche plan ge heel verwezenlijkt zal zijn. Het gedeelt van het Ontwerp, de plaatsen betréffen , de gelégen tusschen het Ter Kameren bosch en de Van Praetbriug over het zee vaartkanaal, is reeds zoo goed als ver wezenlijkt. Er blijft dus nog uit te voeren het ge dçelte dat de andere zijde van de Brus sel sche agglomeratie omvat. De plan nen zijn reeds in hun groote lijnen ge re-ed, maar in îedere gemeente houd men zich nog druk bezig met het aanleg gen van de wij ken, di© rond de nieuw laan zullen verrijzen en mèt de wegei die deze ofwel met Brussel, of wel me de gemeente zelf moeten verbinden. Voor wat betreft het gedeelte gelegei tusschen Vorst en Ukkel zijn de plan alweer opgemaakt. Daarin wordt nie alleen rekening gehouden met de belan gen van Ukkel zelf, maar ook nog me die van de aangrenzende kleinere ge meenten, zooals Droogenbosch, enz. A de wegen die deze gemeenten onderlin; moeten verbinden, zijn zoo praktiscl mogelijk opgevat, om in aile behoefte: te voorzien. Daar door zal ook de wijl Bempt in de toekomst eene groote uit breiding kunnen nemen en op zeer voor deelige wi.ize in waard© kunnen ge bracht worden. * Voor wat betreft het gedeelte van dei Grooten Ringboulevard, dat loopt vai den Alsembergschen steenweg tôt aa: de Kanaalbrug, over het grondgebie< van de gemeenten Vorst en Anderlecht dit zal door den Staat uitgevoerd wor den. Daar moet men dus niet vreezei dat de lokale oneenigheden het vorderei van de werken zouden belemmeren.Ool dat gedeelte van Groot-Brussel, dat to hiertoe.wel wat verna'atigd was, za dan ook spoedig grootere uitibraiding ne men. OOST-V LAANDEREN DE TOESTAND TE AALST, Sinds drie maand vertoeven er ver-! i scheidene duizenden menschen uit het ) Komensche te Aalst. Talrijk© stedelin-; gen werden op het Fransch front aan i het werk gezet, nabij Le Cateau, waar , zij door honger en mishandelingèn toi - den arbeid gepraamd worden. ? Voor één maand nog, deden de Duiit- - schers een veertigtal jongelingen van 15 - tôt 17 jaar op het stadshuis komen, ga-r ven hun wenkkleedij en deelden hun i mede dat zij naar het westerfront gin- gen gebracht worden. Acht slaagden er - in to ontvluchten. De overigen werdeç i op hunne beurt naar Le Cateau opge-» bracht, > — De mouterij De Clercq en de sto-r kerij Van Assen werden opgeëisçht en f zijn gedwongen voor de Duitschers te - werîk'en. Ail de andere ifabrieken te i Aalst steken vol waren en kleergoed - voor hetDuitsch leger. In de spinnerij Bon'emans, in de fa- - brieken Geerinok Roos, De Nayer, enz., - heeft men de machinen en drijfriemen 3 weggehaald. — In den loop der t waa If verloopen f maanden hebben de inwoners tweemaal ; 60 gr. rijst en eenmaal 60 gr. honing - ontvangen. Buiten de ravitaljeering kan - men niets meer krijgen, behalve soms - aardappelen die 3 fr. de kilo kosten. r De Duitschers beletten de inwoners op den buiten levensmiddelen te gaan zoeken. De handel is onbeduidend. Men vindt in de winkels een slechte soort s koffie, die men 25 fr. het kilo betaalt î en wat zout en wat azijn. MmUïï JEltïZ O UJ.VEKT . i DE OORLOG IN PIETON , Den 22 Augustus 1914 had er eer? vreeselijik geVecht plaats tusschen Piéton en Anderlues en de strijd duurda twee dagen te reke. De gewonden werden in de statie en op het kasteel van M. Baugard verzorgd.Tijdens den door-î tocht der Duitschers werden twee dor- - pelingen gefusiljeerd, alsmede zev©n l andere personen, die niet van Piéton 5 waren. Twee of drie hudzen werden ge-3 plunderd. Enkele gijzelaars werden > naar Duitschland gestuurd. Heden vertoeven er hier geen Duit-t schers meer. De komtnandantur is te t Charleroi gevestigd, en de jongelingen moeten maandelijks op de markt van Fontaine-l'Evêque zich aanbieden. Al-hoewel er hier sleohts 11 werkloozen waren, werden er 71 dorpelingen ont-voerd. D© helft is reeds in belklagens-waardigen toestand teruggekeerd. Twee dorpelingen stierven in Duitschland". t Voor de ravitaljeering, werken van - bij stand, en gezinnen van soldaten e. wordt flink gezorgd. i NAMEN t DE TOESTAND TE METTET ^ Bij de intrede der Duitschers in deze " gemeente werden een drietal personen 5 gedood en enkele woonhuizn en hoeven " afgebrand. Enkelen dezer laatsten zijn " reeds terug opgebouwd. Den 25 November begon het spel der ' ontvoering. Te zamen werden hier 172 dorpelingen naar Duitschland ontvoerd, w waarvan er reeds een tiental zijn weer-r gekeerd. Het werk der Eetwarenvoor-" ziening stond eerst onder het vdorzittér-" schap van burgemeester de Pierpont, t die ten gevolge van een samendrang - van omstandigheden zijn ambt van bur-3 gemeester. heeft moeten daar laten, en 1 naar Brussel is verh'uisd. Notaris B'oc-t cart vervangt hem. Erakele andere werken, als sdhoolsoep, volikssoep, hulp 1 aan de werkloozen, zijn daar bot stand 3 gekomen. t De familiën van soldaten. ontvangen - regelmatig de militievergelding en ont-t vangen kosteloos geneeskundige zorgen - en artsenij. De werklooze \Tijgezellen 1 trekken 14 frank-o mde veertien dagep; î de huisvaders ontvangen diezelfde sqiïi, ^ meer 50 centiem per dag' en per kin<3 i beneden de 16 jaar en '75 centiem per ; ^ kind boven dien leeftijd. Voor de ontvoering, werkten de ar- • beiders in de koolputten en op het veld. - De mijnwerkers wonnen een daglqon van 6 tôt 7 frank, de veldarbeiders een î van 2 tôt fr. 2.50. Zij werden op ee'n î dertigtal mannen na ontvoerd. Deze i dertig dorpelingen zijn verplicht -voor 1 de Duitschers te werken. , Er verblijven circa-25 Duitsche soldai - ten in de gemeente. De jongelingen i moeten maandelijks zich aanbieden op i het gemeentehuis. ; De Duitschers hebben de spoorweger* t Tamines-Dmant-Ermeton, Plorennes- 1 Mettet-Acoz en de buurtspoorwegën - Saint-Gerard-Lpsves en Fosses-Chatelet opsebroken

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection