Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

796 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 05 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8911n7zt2v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

saraAXRCANC7Tïr 7IUT VR1JDAG, 19ftCtOBER 191?1. HET VADERLAND Kleîne aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgiseh dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frânkrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frânkrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP HET WESTERFRONT Nancy beschoten Elf vijandelijke vliegtuigen neergehaald Op 17 October was de Duitsche artillerie zeer bedrijvig ten noord-oost-en yan Ieperen, in den sektor van de kust. De Britsche artillerie was cok voort-(Jurend bedrijvig op het gevechtsfront. Er is geen ander bijzonder nieuws te hielden. De Britten hebben met wel-gelukken, in den namiddag, het vijan-delijk grondgebied beschoten en een fabriek, ten westen van Sarrebruck aangevallen, op een afstand van onge-veer 65 kiîometers van de Duitsche 3'ijn, Er werden talrijke bommen uitgeworpen, die goede uitslagen oplever-den. Er werd vastgesteld dat brand ont-stond in de fabriek. Al de Britsche vliegtuigen zijn onge-ideerd terug gekeerd. Het gunstig weder, dat bleef duren van in den morgen tôt rond 15 uur, heeft aan de Britsche vliegers toegela-ten beschietingen te ondernemen en foto's op te nemen. Er werden insgelijks talrijke bommen uitgeworpen op de vijandelijke kantonnementen, barakken en loop-graven.Er werden twee Duitsche vliegtuigen tieergehaald tijdens luchtgevechten en een derde door de spéciale kanons. DE TQESTAND Er is niet veel bijzonders te melden. Geen voetvolkverrichtingen werden ondernomen; doch de artillerie-bedrij" vigheid is voortdurend hevig geweest tusschen het bosch van Houthulst en Gheluvelt, en voornamelijk rond Paschendaele. Op het Fransch front, werden er be-| 6chietingen ondernomen in de verschei-dene sektors van de Chemin des Dames, alsook in Champagne en op den réch-teroever van de Maas, in de streek van het bosch Le Chaume en de hooete 344. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMÎDDAG De nacht was tameiijk kalm, uijge-zonderd ten noorden van de Aisne, in de stresk van de hoogviakten en op den rechteroever van da Maas, in de sektors van de hoogte 344 en het bosch Le Chaume, waar hevige artiHsrie-bedrîj-vigheid plaats gegrepen heeft. Onzetroepen gelukten erin een vijan. rielijkeii aanval af te siaan rond Beson-vaux en esn patroelje te verdrijven die poogde onze kleîne posten van de vallei van de Aisne te verjagen. LUCHTVAART In den avond, .rond 18 uur 30, hebben vijandelijke vliegers een raid ondernomen boven Nancy en talrijke bommen uitgeworpen. Er werden eenige slachtoffers ge-maakt onder de burgers. Op 17 October werden zes Duitsche vliegtuigen neergehaald en vijf andere zijn gevallen in ontredderden staat in hun lijnen. De Fransche vliegers hebben met aile geweld de statiën van Courcelles, Die-denhove, Mézières, Noveant, Wawille, de fabrieken van Hagondangen en talrijke munitiestapelplaatsen beschoten. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Een aanval werd met welgelukken ondernomen tijdens den laatsten nacht rond Gravella, door troepen van Lon-den. Er werden eenige vijanden ge-dcod en anderen werden gevangen ge-nomen. Onze verliezen zijn zeer ge-ring.De Duitsche artsilerie-bedrijvighcid, c!ie gericht werd tegen onze steilingen, ten zuiden van het kanaa! van Ieperen naar Komen en in de omstreken van Zonnebeke en Broodseinde, was zeer hevig. Er is geen ander nieuws te meîden op het gevechtsfront. HET SPORT IN DEN WINTERVELODROOM Zondag e. k. zal de « Vel. d'Hiv. » eijn seizoen inzetten met de « Poule iies Nations » zestig kiîometers in vijf hernemingen achter motors — die Eal betwist worden door Verkeyn, Dar-ragon, Colombatto en Walthour. Deze keus is bijzonder gelukkig; de vier stayers zijn zeker onder de bestj te tellen. Als halve-fond-rijder moet Verkeyn niet meer geloofd worden. Wat hij tôt nu toe deed is, een goede waarborg ge" noeg voor zijn toekomst. In de « Ronde des Vitesses » won hij het op Léon Didier, Suter, Vanderstuyft en meer anderen, wat een niet geringe bijval was. Colombatto, de Italiaansche winner Van het Gouden Wiel en ander prijzen van belang, is ook iemand die zijn man! ikan staan. Een zeer aantrekkelijk schouwspel zal het wel zijn Walthour achter de motors weer te zien. Sedert zijn ergen val op 19 Augustus, waarover « Het Vaderland » gesproken heeft, was de Amerikaan niet meer in halve-fond ver-6chenen.Wat zal hij leveren ? 't Blijkt een vraagteeken; ofschoon sommigen toch wat al te zwartgallig schenen, wiar zij zegden dat Walthour nooit meer achter een motor zou durven rijden, eener-zijds omdat hij steeds de gevolgen zou ondervinden van zijn val, anderzijds omdat hij noodzakelijk zenuwachtig zou blijven en geen ernstig werk ver-riehten.Walthour zal getrokken worden door den Zwitser Lehmann, die sedert vier maanden op geen Fransche renbaan meer verscheen. Colombatto rijdt achter Pasquior, den bekenden gangma-iker van Guignard en Didier. Verkeyn blijft getrouw aan Fossier, aan wiens medewerking hij voor een deel zijn jongste overwinningen te danken heeft. Darragon zal waarschijnlijk Naso van Marseille volgen. Voor eene achtervolgingskoers — de tweede « clou » van de vereeniging van Zondag komen Beyl en Ali Neffati in lijn. Beâden zijn flink getraind en het zou moeilijk zijn een voorspelling over den uitslag te wagen. Snelheidskoersen^ waarvoor talrijke renners zijn i.ngeschreven, vullen hei programma aan met een handicap en een groote premiekoers. MEURGER WEER TERUG Ds crack sprinter Meurger, die ver-leden jaar flink werk leverde, komt op 28 October weer uit in den Winterve-lodroom te Parijs. IN ZWITSERLAND Op den Velodroom van Oerlikon werd een 100 kilometerkoers op zijn Amerikaansch verreden. De Zwitser-sche nationale kampioen Kaufmann bleef meester met Heimgartner. Zij wonnen met 14 punten voor Sieger-Daetwiller, 45 punten en de beide Su-ters 48 punten. IN HOLLAND Tg Groningen leverde een vereeniging volgende uitslagen op : 25 kiîometers op zijn Amerikaansch : 1. K. Van Nek-Van Engelen; 2. Aqui-na-Nankman; 3. Van Eck-Savelberg. Scratch 1,000 meters : 1. Van Nek; 2. Bouma; 3. Van Engelen. « * it Te Haarlem is een nieuwe velodroom in opbouw. VOETBAL BELGISCHE OVERWINNSNG TE RENNES Deze week werd te Rennes (Ille-et-Vilaine) gespeeld tusschen den Stade Rennois V. O. en de Belgische ploeg van het kamp van Auvours. De Belgen waren duidelijk meester en wonnen zonder moeite met 4 goals tegen nul. LOOPEN KOHLEMAINEN GEKLOPT Bij het betwisten van het kampioen' schap van de drie mijlen in den Skan-dinaafschen bond te New-York, lever-den de twee Finnen Kohlemainen en Kyronen een verwoeden strijd. Kyronen bleef, ten slotte, meester over Kohlemainen door zijn regelmatigheid in 15 minuten 27 seconden. Bij het afloopen der koers was Kohlemainen « boos » en hij weigerde zijn tegenstrever de hand te drukken. Hij zal trouwens nog gelegenheid vinden om zich met zijn landgenoot te verzoe-nen want beiden zullen andermaal uit-komen met Charles Pores voor het kampiœnschap der 10 mijlen. INTERIM II VOOR S0LDATEN EN VLUCHTELINGEN DIENSTSTREPEN EN ANDERE Herhaalde malen reeds werd ons door soldaten-lezers geschreven over dit 6e-langrijk onderwer-p : De regeling van het toekennen van frontstrepen houdt geen rekening met dm goeden wil van vele soldaten, die niet beter zouden vragen dan vijf che-vrons le hebben verdiend, maar die door ! ornstandigheden onafhankelijk van hun ! wii, door de wonden, genoodzaakt wer-s dm het front lijdelijk te verlaten. s Wanneer zij uit het gasthuis terugko-. rnen hebben zij enkele maanden dik-wijls verloren en nochtans, wie zal zeg-. gen dat zij hun chevron niet verdienden? Een regel is een regel en wij begrijpen 3 heel goed dat met? geen wijziging brengt \ aan den regel voor het toekennen van frontchevrons, hoc belangwekkend de-genen ook zouden zijn, voor wie men uitzondering maakt. 1 Maar, kan men bij ons niet doen wat ~ in het Fransche leger van het invoeren 1 af der frontstrepen vjerd gedaan en kan men op den rechterarm geen streep per " verivonding geven ? Dit zou velen aangenaam zijn en 't is 3 maar een plicht van dankbaarheid je-3 gens de vele onbekende dapperen, die 1 geen eereteeken ontvingen, en die nu dikwijls gehoaden worden voor wat ze 0 niet zijn, voor «plantrekkers.» Wij hopen dai de hoogere overheid dit ' onderwerp met welwillendheid zal on-' derzoeken. '/ Zou zooveel goed doen. en • zoo weinig kosten. GAMMA. A. B. D. — Niet in Engeland. T. V. 174. — Minister van binnanland-j sche zaken. 1 Pieter S. te St.-M. — Voor het oogen-" blik weet ik het niet.- Anderen hebben. mij hetzelfde gevraagd. Ik vraag zelf ' om inlichtingen &n an.twoord gozaœan-lijk hier in het blad. Mme B. V. L. — 1) Niets te verwach-' ten van. dien kant. ! 2) Die inrichting best&at bij de Fran-! schen, die eens of twe-emaal op de . maand mogen schrijven, maar bij ons, eilaas en onverklaarbaar genoeg niet. i Post tôt nauifragia portus. — 1) Van harte dank orn het schrijven van uwe , vrienden. 2) Laat mij gerust de rest weten en vertrouw op mij. G. ■ ■■ 1 - ■ - ■ t Leiteren Poèîes-soidats, recueil de poèmes du ' front belge. — Gaston Bernard en Vie" tor Buissonville hebben een heelen bundel oorlogsgedichten verzameld van Belgische poilus, waaronder er eenige 1 zijn die met vaardigheid de pen han-teeren, doch enkelen weliicht beter te werke gaan met de bajonet. Wat de verzamelaars beoogd hebben is voorzeker aan te prijzen, doch waar-om waren zij niet wat strenger in het kiezen van die stukjes ? De bundel, die thans uit 250 bladzijden bestaat zou er veel bij gewonnen hebben indien hij eenige bladen dunner ware geweest. Er zijn er bij, onder die solda-ten-dichters die veel verdiensten hebben, ten andere dat zijn allemaal geen vreemde namen.... Pierre Nothomb, Marcel Pacquot, Marcel Wyseur, Lucien Christophe en anderen... die hebben heerlijke verzen gemaakt, en daar zijn er andere, heel jonge kerels, naar ik verdenk, die wel aanleg hebben, doch ik herhaal het, hadden de verzamelaars wat meer gezift, en wat papier stuk gescheurd, het boek zou er veel bijgewonnen hebben. Het heeft dezelfde gehreken als de « Oorlog-spoëzie », de Vlaarnsche bundel gedichten die uitgegeven werd in 1916. Niet wat veel is, is wel, maar wat wel is, is veel I H. B. » I wwv\ —* BE IN HŒLLMD Ziehier enkele cijfers betreffende het Belgiseh onderwijs dat voor onze in Holland verblijvende vluchtelingen wordt gegeven. Het onderwijzend personeel bestond in 1915 uit 354, in 1916 uit 420 onder-wijzers en onderwijzeressen. Het aantal leerlingen bedroeg einde 1915, 9,400, einde 1916, 11,437 en einde van het schooljaar 1916-17, 11,600. In 1915 waren er 1,229 Waalsche, 7,416 Vlaarnsche en 755 andere Scholiers. In 1916 waren die cijfers res.pecti.eve-j lijk 2,085, 8,951 en 40.J il uunamur Deze loopgraaf heeft dit bijzonders, dat er niets in gebeurt. Begrijp daar-mee echter niet dat zij sedert eenigen t'ijd niet het minste bombardement heeft gekend. Tusschen de loopgraaf en den vijand ligt de overstroomde vlakte, waarop duizende watervogels krioelen! Terwijl de menschen elkander van ver vermoorden, kennen zij een bestaan zonder ernstig alarm. Zeker, van tijd tôt tijd gaat er een geweerschot in hun richting verloren, maar dat is bijna al-tijd zonder gevaar. Voor hen moet deze vlakte, die grootendeels onder water staat, zoo iets zijn als een Aardsch Paradijs. Voor den mensch heeft het verblijf in de loopgraaf van dezen sector niets meer onaangenaams dan de verveling. De uitgangen van de dekkingen zijn met groen omlijst, en gansch een schil-derachte flora legt bonté verfladden op de eentoonige kleur van de borstwe-ring. Daarachter strekken velden met strooimijten en hooioppers zich uit. Vreedzame koeien die zich door niets in hun rustig herkauwen stooren la-ten, grazen. De hoeve, ginder ver wordt nog bewoond en de boeren ver-richten nog hun dagelijksc.be bezigheid als voor den storm. Zij gaan hun kliën-teel niet meer opzoeken. Door den loop der ornstandigheden is deze zelf tôt hen gekomen. Neen, op dit oogenblik ziet zij er heelemaal niet tragisch uit, deze loopgraaf. Al het ijzerwerlc dat al donde-rend aankomt is niet voor haar. 't Is voor verder : Voor de verbindingen en verkeerswegen, of voor de batterijen. De oorlog wordt tegenwoordig achter en voor, rechts en links en van boven gevoerd. In dit boekje kent men heden noch alarm, noch- ontioeringen. Men weet echter wel dat dat eens terug zal komen. Voor het oogenblik is het een gekikkige loopgraaf, die geen geschie-denis heêft. Toch is er laatst, voor haar, een gra-naat in het overstroomde gedeelte komen vallen. 't Was een heele gebeurte-nis. Mannen, die voor hun dekking aan 't kaartspelen waren, hieven het hoofd op. Dat klein stukje grond, die oasis van kalmte en veiligheid, zou deze nu ook door de granaten doorploegd worden ? Men wachtte op een tweede. Hij is niet gekomen. En de kaarters hebben hun boeiend spelletje whist weer hervat. In den kalmen loopgraaf eet en drinkt men. Men stelt belang in wat er daar tegenover gebeurt en wat er ge" beurt in den naburigen sector. Men gaat aan den artillerie-waarnemer vragen of de Duitsche schildwacht nog steeds op zijn post is in den loopgraaf daar tegenover, die 'aven kalm als de onze is. Hij geneert zich niet, die schildwacht, zoo min als wij zelve, overigens. Met een voldkijker ziet men hem heel goed. Men heeft wel getracht hem neer te schieten. Doch probeer maar eens, om iemand op 2,000 meters afstand neer te schieten ! Verder stelt men nog belang in het ontploffen van de granaten, die bij de Moffen te recht komen. Het is een da-gelijksch schouwspel dat nimmer ver-moeit. Men heeft loi, als hij vlak «roos» is, mijn commandant ! — Steek dat in uw kas, heeren moffen ! — Alleenlijk, de kas is van ons, merkt een piot op, als er juist een mar-miet in een huis ontploft. — Wat geeft dat, als er maar inzit-ten.— En dan, wij zullen ze de kas wel doen betalen, besluit een andere. Men telt ook nog de saucissen, die daar lijk dikke en onbeweeglijke vis-schen blijven hangen. Een gesprek vangt aan : De ééne beweert dat ze rooruit gekomen zijn; de andere houdt /ol dat. ze nog steeds op dezelfde. plaats aangen. Dan wijkt het gesprek af. Men be-;preekt het laatste legerbericht; de ge-ieurtenissen in Rusland; of men ver-laalt eene gebeurtenis uit den oorlog ;n de bijzonderheden komen overvloe-iig, vol kleur en schilderachtig voor len geest. Ofwel de ouderen, die heel ien veldtocht hebben mee gemaakt, lie herhaalde malen aan de dood zijn msnapt, herinneren, liever dan aan dit ikelige bestaan, weer hun kazerne le-ren. Als men de waarheid van een hunier historiés in twijfel trefct, dan be-■oepen zij zich onmiddellijk op de ge-uigenis van den een of anderen kerel lien gij niet kent, en die overigens niet iaar is. En zoo gaan de uren voorbij in den ;almen loopgraaf — voor hoe lang nog? - waar niets in gebeurt. STALKY «Lgb.» NIEUWS UIT BEZET BELGIE ' 111 V JcrjRJLB-ajvy DE GEMEENTERAAD VAN LAKEN De plans van architect Schroeder voor het oprichten van een modem weezengesticht, waarvan de kosten op 687,000 frank geschat worden, werden goedgekeurd, evenals de plans van ar" chitect Jacobs, voor het oprichten van een schoolgçoep geschat op 5 miljoen frank. De heer Jacobs is aangesteld om op de uitvoering der werken te wa" ken. Een besluit werd genomen om de toe" gang tôt de cinémas te weigeren aan kinderen onder de 16 jaar. Tevens werd een nieuwe leening gestemd ten bedrage van 1,550,000 frank, 400,000 frank werden uitgetrokken voor de Ie-vensmiddelen-voorziening.DE BEVOORRADING De inwoners van O. L. V. ten Bosch, Tornbeek, Terlaenen en Eyser moeten zich naar het gemeentemagazijn van Overyssche begeven om zich van de noodige levensmiddelen te voorzien. SACCHARINE De saccharine kostte in 't begin van den oorlog 16 frank, nadien 38 frank, dan 180, 250, 500 frank. In de eerste maanden van 1917, stond zij gekwo-teerd op 1,100 frank, en thans niet min-der dan 2,200 frank per kilo. SCH00L VAN B0EKHOUDEN De stad Brussel heeft besloten, dat het diploma van boekhouden, afgele-verd door de Bercepsschool van boek-houding der Syndikale kamer der ex-perts-boekhouders en der boekhouders van Brussel, een dier titel recht geeft te dingen naar de plaats van leeraar in boekhouding. BRANDSTOFFEN Ten einde zooveel mogelijk aan de behoeften voor den komenden winter te gemoet te komen, hebben de gemeen-tebesturen van Groot-Brusel zich bezig gehouden met het doen ophoopen van groote stocks brandhout. Met dit doel heeft de intercommunale cooperatief een groot terrein in de Toekomststraat, naJbij de scheepvaart-inrichtingen ge-huurd.Het gemeentebestuur van Molenbcek beschikt over hetzelfde deel -over de lo-kalen der maatschappij « La Providen" ce », langsheen de vaart van Charleroi. DE BRliSSELSCHE GOEDKOOPE SPIJSHUSZEN Tôt heden werden in de Brusselsche goedkoope spijshuizen slechts middag-malen verstrekt. Thans heeft het be-heer dezer zoo nuttige instelling beslo" ten insgelijks tegen zeer lage prijzen voor min-begoeden en kosteloos voor behoeftigen, ayondmalen te verstrek-ken.GEB0ORTE EN STERFTE IN BELGÏE De bevolkingsstatistiek over het laatste halfjaar te Brussel geeft de volgende cijfers. Het aantal geboorten was in de eerste zes maanden 3,311, dat der sterfgevallen 7,272; per 1,000 inwoners was het geboortecijfer 8.5; het sterfte-cijfer 19.3. DE GEMEENTERAAD VAN CUREGHEM-ANDERLECHT De gemeenteraad van Donderdag 20 3eptember was voorgezeten door sche-pene Crickx, in vervanging van den heer Denis, d.d. burgemeester, die on-jesteld was. De heer Crickx geeft le-îing van het ontslag van den heer Ma-rius Renard, socialistisch gemeente-raadslid.De volgende voorstellen worden door Ien raad goedgekeurd : inrichting van 3en 17* klas aan de gemeenteschool n. 3; verfraaiing van het Delaire-gesticht m de school van het Centrum; open-saar te koop stellen van gronden gele-jen nabij de goederenstatie; toekenning ,-an een door het plaatselijk komiteit rerlangd krediet van 5.200 frank; ver-looging van het krediet voor « Hulp Lan krijgsgevangenen » van 2,500 frank ot 3,500 frank ; voor vermeerdering ?an lokaalhuur; een krediet voor het jprichten van eene volksbibliotheek in le wijk .van Scheut; instelling van 2 riassen van den 4n graad in de school ■an den steenweg van Bergen en toe-;enning van TCrgoeding aan het plaats--ervangend onderwijzend personeel. NIEUWE SGH0LEN TE ANDERLECHT Te Anderlecht is sprake nieuwe scho-sil op te richten in de Liverpool-, Bir-ningham-, Compas- en Viktor Rauter-traten. i — i DE DUURTE DER STOFFEN De schaarschte doet zich ook in de kleedingsstoffen gevoelen, met het on" vermijdelijk gevolg dat de prijzen schrikbarend de hoogte worden inge-dreven. De vraag naar stoffen is, ge-zien de naderende winter, sterk toege-nomen. De prijs der ellegoederen van de minste soort is gebracht op 95 frank de el. Een vrouwen-blouse wordt 30 tôt 40 frank betaald; een volledig mans-kostuum 150 tôt 200 frank en dan is er nog niet eens een draadje wol in. Iedereen laat zijn kleederen keeren en draagt ze zoo lang mogelijk. DE SCHGENEN Een paar schoenen kost 100 tôt 125 frank. Het verzoolen komt op 18 tôt 20 frank. Een paar schoennestels kosten fr. 1.50. Men gebruikt veel stalen en houten zolen. Hakken in caoutchouc bestaan niet meer. Voor het verstellen van schoenen wordt van ailes gebruikt, hout, ijzer, oude velobanden, enz. TERUGKEERENDE ONTVOERDEN Van de 900 uit Molenbeek ontvoerde Belgen zijn er in Juni j. 1. 400 terug-gekeerd.WES7' 1fLAÂXDEREN ONTRUIMÎNG VAN PLAATSEN ACHTER HET DUITSCHE FRONT Het Wolffbureau meldt, dat eenige dorpen en steden achter het Duitsche front thans definitief door de burgers ontruimd zijn geworden. HU-WELIJKEN Mej. M. FI. Verjans, dochter van den heer Fl. Verjans, Timmermans, is in het huwelijk getreden met den heer J. M. J. Daris, griffier bij het vrede-gerecht, zoon van den heer Daris-Claes. Te Mopetringen heeft het huwelijk plaats gehad van den heer Ch. Van ûyen, ontvanger der belastingen, met mej. Leonie Loix. ELECTRISCHE VERLiCHTING De gemeente Eijsden zal binnenkort voorzien worden van electrisch licht. De electrische slroom zal geleverd worden door de koolmijn van Limburg-Maas, tegen 50 centiem per kilowat. VOOR DE JEUGD Te Nederheim zijn een tiental Waalsche kinderen opgenomen, die er eenige weken zullen verblijven. GEMEENTE BEENHOUWERIJ Te Hasselt is oen gemeente beenhou* werij opgericht ten huize van J. Huls-mans, Botermarkt. Het rantsoen vleesch is tijdelijk ge-steid op 3 kilo per week en per gezin» De prijzen zijn als volgt vastgesteld : 1" kwaliteit vleesch zonder beencn, fr. 9.50 het kilo; id. met beenen, S.5Q; soepvleesch zonder beenen, 8 fr.; id. met beenen, fr. 7.50; beentjes voor de soep, 2 fr.; vet, 15 fr.; gehakt vleesch, 9 fr.; geperste kop, 5 fr.; tong fr. 9.50. Luxemburg. WILDE ZWMNEN In de Ardennen worden reeds vele wilde zwijnen aangetroffen. De vorige week is de groentetuin van het Colle^e van Sint-Roch volkomen door wilde zwijnen verwoest. ■ ■ ■ ■ ■ ■ • M VVM ....... - Vmenâen vm gsléelijke ku:p naar hezd Belg'ë Ter kennis onzer landgenooten wordt gebracht dat alleen zijn toegelaten de verzendingen van geldelijke hulp om in voeding te voorzien. De te verzenden gelden mogen, in grondbegin, de som \an vijf honderd frank per maand en per bestiemmeling niet ove.rtreffen. De verzendingen mogen enkel gedaan worden door de bemiddeling van het Nationaal Belgiseh Arbeidsambt. (Bu-reel : Le- Havre, boulevard François-Ier, n. 41; hulpbureel : Parijs, rue d'Amsterdam, 70bis.) Ten einde deze verzendingen met den meesten spoed te doen, verzoeken wij onze landgenooten : 1. Rechtstreeks hun geld in postman-daat naar het bovengemeld adres te stu-ren, zonder tusschenkomst van eenige fmantieele instelling. 2. Terzelvartijd naam en volledig adres van verzender en bestemmeling te doen kennen, gelijkvormig aan het mode! van ve.rzendins-sbulet.ijn hierna ver-rneld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes