Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1498 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 18 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3f219/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'<ÏM JAARGAXC, Nr 196' m FRANKBIJK EN' A AN HET FRONT 5 CE HEM PER NUMMEE |ELDERâ 10 CENTIEM)] Zalerdag, 18 Maart IOiô KANTOOR : 7, Rue Scudéry, 7 (naast de beves) LE HAVRE » —O—** ¥Q0P hetBRIISOBE RIJK: LONDEN 21, Pantoxstreet, 21) ( B EOADlf EADEO tT S®) HET VADERLAND BELG1SCH DAGBLAD TH HAVRE VERSCHÏJNEND MAAND-ABONNEMEHT: (bij vooeuxtbetalikg) Frankrijk 1 fr. 25 Esgelaxd .. 1 sh. 3 p. Baeele-ïïeexog .. 85 cent. Holland 1 gld. 25 Overige Laxden.. 2 fl'. 50 KLEINE AANKONDIGINGEH 40 eentiem per regel ISGEZONDEÏÎ MEDEDEELINGES EN GROOXERE AANKONDIGIXGES BXJ OVEREEMKOMSÏ. bïENSTAAXBIEDINGEN. . 1 f0 (Voor Gerefornieerden kosteloos) TOEKOMSTIG BELGIE m WlBllWIIIW « KM HHMWOH w Dat het lijdend België niet bezwijkei ial, noch mag, is de opvattrag van dt ^ geheéle Ijfèsehaafde wereld. _\iet he. jrnmsi bij de onzij ligen ieeft de overtui- ^ ging, dat- do slagen, die aan ons volks- ^ geluk eu aan onze wetvaàrt zijn toege- ^ "bra-cht, dén. bloei van ons lief land niet (Î! zûîlc.n veïhindcien. Ja, die slagen ver- g< keeren in zoovele aansporingen, die hecl v, ojî.-î volk aanzetten tôt liet werk om Bel- ^ gie's, scMtteTendiî toekomst te venve- ^ /enl-tjken. Een groot, veilig en bloeiend België, in al zijn nijvere en glorierijke b ïtraciit hûrrijzend uit zijn ascîi en zijn u jSininen, aldus aanziet rceds de onzijdige cl truitenfi'îaander onze toekomst. g< Een invloedrijk Zwilserseh blad, de t. s Gazette de Lausanne », dat gezag bezit à* ook buiten de Zwilsersche grenzen, y geeft ook in dien zin België's toekomst H en verwaeli tingen. weer. Ilefc libérale n blad toont de \crwaehtingen, die in het S Belgische volk leven, merkwaardig tc goccftc ver si aan. En wat het schri-jfl ® «filtrent onze, toekomst is waard door ons ttHèn goed gelezen te worden. Wij ^ geven d.aarom in de volgenJe regels -den inlioud van het arlikei : i V\ A « b Is altijd met een meuw gonocgen», zeide telkenjare weer koning Louis-Philip- p>e, wanneer hij op Nieuw jaar met zijn mi- {| «fêtera lianddrukken wîssèldè. Iieden « is het altijd mot ecn nieuw genoegen » dat ^ mon in de Entente-gezinde dagbladen te % lozen krijgt, dat Bcfigië uîl zijne puiiicn zal ^ viorden opgeriebt en in zijne volledige on- ,j,c afliaukelijkheid zal worden Iiersteld. De aanvangsdaad van den ■ oorteg ,1; de minst vorsciioenbaré en de treurigste. k Do verkracîrting van België door zijn aan- Zi ♦ aller zou eene «varplaatsing der moreele s waarden meesleepen, waardoor de lue ht ti in Ruropa eéne eouw laaig zou worden ver- n giffigd. De vDiuieliging van Belgio zou ook 0 do vernietiging zijn van aile ideaal, de ver- h Eietiging \an aile grondbeginselen . Wij n moeten zorg dragon dat dergelijke ontaar- n •ling ons en deiigenen, die 11a ons zullen komen, gespaard blijve. c< Met zicli aan België's zijde te seharen en î>Leetatig te verklaren.zooals nog op 16 Fe- " ijiuait werd gcdaon, dat zij de wapens niet -- - IM VIT redov*; 1 • l veoi^aloey -—- teftigen koning Albert en zijn moedig volk S reeht zij wedcrvaren, mogen de Bondge- w noten ev zseker van zijn aile edeldenkende P ■liavten voor zieh le winnen. De vijand be- z twist hun liet réélit zicli te looien met den 8 iitel van liandhavers van Wederlandsche Reclitvaarcliglicid en van de vrijîieid der « valkaren. Wat een welsprekend antwoord , geelt hierop het woord cBelgië» in vurige " letters op de vlag der Bondgenooten ge- n aeshreven ! 'v Benevens de vcrzekeriiigen van algemee- 'n lien aard vervat in de op 1G Februari aan 2 baron Beyëns oveihandigde verklaring, feemt in deze nota nog eene bijzondere waavborg voor, die wel dient te worden laangestipi: «De Belgisclie regeering, zegt ' de nota, zal geroepen worden om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen.» 8 Mon weet dat do Belgisclie rogeoring liet -verdrag van Loaden niet mode lieeft on-derteckcnd. Met een tamelijke sterke do sis ïiclitzinnigliesd had Duitseliland hier liet heslait uitgetrokken dat België wel toegan-ktdijk zou zijn voor afzonderlijke vredes-voorsteHen. Reeds werden van Berlijn uit la! van proefballonneljes naar Le Havre n gezranden. Trouwens, altijd te vergeefs.En ci het is zeke'r de verzekerïng niet van wege (te Bondgenooten dat België op liet- aan- c hiaande vredeskongres zal zijn vertegen- ^ •woordigd, die in Duitscliland's kaait zal ^ spelen. Met welko onrust, met welke hoop staat deze beiolLo van wege de Bondgenooten in v< i-band. om de Belgisclie volmachtdragers eene goede plaats voor te behouden op het d aanstaande Europecsch kongres? Dit is ta- '• molijk moeilijk vast te steBen; maar in de lI Belgisclie pers gaat nu en dan een weer- klank op van «eischen», bij voorbeeld die » îaat verstaan dat België grooter Iioop lcoes- l tort dan een cenvoudig herstel binnen zijn -j oude grenzen. , En wic zou, rechtuit gesproken, het Bel- ^ gië ten kwade duiden? België's, grenzen f van voorhoen sehenen vastgesteld te zijn door ecn kna.p aardrijkskundige, die te- * vens ecn lieimclijke vijand zou geweest ç zijn van het land wiens grenzen hij moest } •afbakenen. Indien die m an voor doel had gehad aan den nabuur van dit land de r ■-poedige overrompeling en bemeestering é ervan te vergemakkeJijken, had hij nâet ] and ers kUnnen handelen. Wij weten wel c dat de Middenvijken tôt nog toe niet beslo- \ ten zijn om België zijne grenzen van eer- c tijds weer te geven, ofschoon dit voorne- , mon in die rijken meer en meer steun vindt. Maar moet men niet uitter harte de ( Belgen goedkenren waar zij eisclicn dat hun land straks op zulke wijzo worde her- ( steld dat zijn grootc en machtige naburen c 'e? tweemaal over zullen denken, vooraleer j 'ev over lioen te willen trap.pen? ^ De gaasche wereld wensolit een duurza- men vrede. En de eer s te voorwaarde voor t een duurzamcn vrede is zeker een onaihan- £ kelijk België, maar niet minder een België j dat goede grenzen genoeg lieeft om aan niet ^ kiesclikeurigc geburen stof tôt nadenken te £ geven. Een oogslag op de kaart geworpen leidt ^ lot overwegingen... en gevolgtrekkingen. c I-Ioe kan het iemand ontgaan dat de helft van Luxemburg en van Limburg in 1839 aan . België ontrukt en aan het D'uitscbe Staten-«verbond geschonken aan het België van b traits passen zou als ee-n handschoen aan ■ een hand? Indien België in lQJi-de wacht ' had kunnen oplrekken bij de Moezei; zoo liadden de zaken wellîclit een gansch ande- 1 ren keer genomen. Indien België daarenbo- < ven Oosteiijk Limiurg/lat tliana Ilollandsch f is, had neng^-r hefferrruen, .:oo ware in 191-5 de vefdêdïgijjg van de Maas mogelijk geweest.Zonder twijïeî zou liet overdroven zijn Bel-■ gfë in de toekomst tôt on <ien Rijn uit te breiden, maar zou lie! niet mogelijk zijn ;tusseben den Rijn en de huidige Beïgiseli-Pruisische grens eene nieuwe grensschei-bing af te bakenen? Tôt voor liet kongres van Wcen'en liep de grens tussc-hen de Z-ui-delijke Nede.rlanden en liet keizeriijk tus-1 schen- die twee iptinten in. Indien deae grens voor honderd, jaar niet was gewijzigd ge-Worden, zou Luik in 1914 vecl gemakkelij-ker te vorjedigen geweest zijn. Ilet sipreckt van zell dat de toewijzing aan België van een Ilollandsch grandgebied on-mogelijk kan geschieden zonder onderhan-delingen in der min ne en i cchlmatige ver-geldingen : mïxar het door de Belgen vergo-»tcn bloed geeft hun, reeht op- gansch bijzondere voorkomendlieid. Holland, dat aan het vrecselijk lot van België onfsnapte, zal wel-lielit 0111 die reden een gunstig gelioor lee-nen aan de Belgisclie eischen, door de Bond, genooten ondersteund,. En, mogelijk zal het toelcomende Kongres eveneens wensclien het Scîieldevraagstuk op te lossen. Reclitskundig werd de s^lw.-lde door de verdragen van 1839 en 18G3 geopend. Maar Ilolland) hehoudt bij de monding van den strioom een toezicht, waaruit voortdwrend wrijvingen ontstaan. Tijdens het beleg van Aaitwerpen warcn de aftocht en de bevoor-raddng door dezen toestand teenemaal be>-lemmerd. Ilot ma g worden. voorspeld dat Holland en België, het gemeenschappelijke en het innige verband van hnnne belangen inziende, mits van België's zijde voldoende vergeldingen, aan Belgie het werkdadige toezicht over de monding van zijn nationa-flen strooni zullen geven. De regelen di© voorafgaan.wijzen nauwe-ilijks op de menigvuldige vraagstukken welke de schepping van België in de toekomst zal opwerpen .Maar, alleszins is het wen-sehelijk dat dit land groot genoeg ">'* het tfeuirspel koane opdat een nieuw treurspel niet te duelitcn weze. Reusaclitige en zeker overdneven b,eg«erlijk|hed!en zullm zeker bij het slniten van den vrede aan, liet liclit ko-m'en. Aan België. dat voor het oogenblik niets vraagt, zou het slechts een vraag van reehtvaardiglieid zijn iets te..geven zooals eene stevige deur met een slerken grendel. Wie lieeft zoo iets sedert den oorlog beter dan België verdiend? _ JleL.iii JeelcaruantL rlnl-zeira. ge landen de gedaehte algemeen veld vvint, dat het voor het beschaafde Euro-p-a na den oorlog van hoog belang en tôt zekere waarborg zal strekken, dat België een groot land wo-rdt, in aile opzich-ten. En evenzeer verdient het feit aan-gestipt, dat de overtuiging, zoowel bij de onzijdigen als bij onze Bondgenooten, met den dag groeit, dat aaji België eene vergoeding- moet worden toege-kend, in verhouding met de dapper-'h-e;W door zijn soldaten aan den dag geleg/i, met de smarten door zijn bevol-king geled'en, met de offers door heel het land gebracht. Op de Maas, op de Schelde; op don IJzer werd België met het bloed van de besten van zijn zonen tôt een groot land gedoopt. Uit Eigen Kring Lïjkcfienst vooir Minister Davigncn Do begrafenis van Minister Davîgnen neeft Danderdiag te Nice plaats gehad on-der grooten toeloop van volk. Op Zaterdag, 25 Maart, zal in de paro-ehiekerk van Ste-Adresse,op eèn nader te bepalen uur, ,een plechtige lijkmis gezon-ge,n worden tôt zielerust van den overle-dene.Dcod van generaal Terlintîer» Op 24 Februari 1.1. overleed te Biiissel,in den ouderdom van 63 jaar, generaal Ter-iinden, adjudant van den Koning, eererid-der van de Koi^ingin. Na schitterende stucliën te hetoben vol-tooid, wercl generaal Terlinden, vijf en der-tig jaar geleden, ordonnans-officier van aen Graaf van Vlaanderen, en werd hij met de krijgsopvoeding van Prins Roudewijn belast. Na den dood van den Prins, werd hij adjudant van den Graaf van Vlaanderen en bij het afsterven van den broeder van Leopold II nam hij ontslag 0111 eere-ridder van de Gravin van Vlaanderen te worden. Generaal Terlinden bleef tôt zijn laatste clagen aan het Hof, want na den lood van de Gravin van Vlaanderen, be-noenide hem de Koning tôt eerericlder van de Koningin, Een ei'ge ziekte had generaal Terlinden belet bij het uitbreken van den oorlog weer dienst te nemen. Hij was dt broeder van den Prokuiwr-generaal bij het lof van Verbreking. Twee zijner neven v.ielen op het veld van eer. Grafsohrifien voor onze vliïamsche sstdaten In de Vlaamschen kring van Havre « Eendracht baart Mac ht » sprak Wocns-dag avond de» Eerwaarde Pater Mortier, S. F., aalmoezenier in de krijgswerkkringen te Giraville. Tôt voor korten tijd op het Iront met de karabiniers, was Pater Mortier vaak in de gelegenheid- liet gral van ecn onzer geval-len helden te eeren met een kruisje en een versje. 't Zijn die versjes en andere pas-sendl op mannen van allô wapens en op gezamenlijke begraafplaatsen welke Pater Mortier voordroeg onder algemeene belang-stelling.Ondcr de grafschriften werden vooral de korte, kraolltige, kernachtige puntdichten bewonderd, waaronder enkele meester-stukjes zijn van uitbeelclings- en zeggings-fcracht.Spreker, die zijn werkje met al te nede-rig 00g aanschouwt, zal voorzelcer aan den door don voorzitter der vergadering uitge-sproken wensch voldoen en zijne graf- De Duitsche aanvallen voor Verdur X>E LINKEM-ltJLASQEVEIl Met hovenstaande schets geven wij th|tns ook een vogelvluehtgezicht \an liet geveehtsterrein van den Linker-Maajoever, noprdelijk van Verdun. De vier sehetsen achtcreenvolgens over «lec, lag voor A erdun gegeven, stellen onze lezers in staat zieh van de ligging, der plaalseij, in de legerberichten aangeduid, op de hoogte te stellen en te ns zieh rekensehap te ge~\en % an de gesteldheid van het geveehtsterrein. Het jongste legerberielit spreekt van, een sterken Duitschen aanval op de stelling bij Mort-Homme. De vijand weVd met aanzienlijke verliezén terng-geworpen in het bosch genaanid « Bois, des Corbeaux ». Beidc punten zijn op bovenstaand sehetskaartje gemakkeljjk te vinden. .sehriftjes uitgeven, die, het weze der ' s.elirijver ter eer gezegd, op meer dan eer - ptaa.ts aan Cczelle's «' ker-khoibloem.en » 1 heainneren. ; Pater Mortier werd lcvendig toegejuiclit 1 , ECHOS FRANKRIJK Generaal Gallieni ziek Sedert een aehttal dagen is generaal Gallieni, minister van Oorlog, ongesteld, in zoover dat hij de vier laatste zittingea v.:n den minM-erraad niet kon bijwonen. \\ îj> " "het te vc-orzien is dat luj taiiioiljir umfe /ar* verhjnderd zijn het toezicht over het ni.inis-terie van Oorlog uit te oefenen. zal viee-admiraal Lacaze, minister van Zeewezen, het intérim van het oorlogsdepartement op zicli nemen. Een nieuwe minister van Ociiog in Frankrljh Wij liehben andémjds gemeld dat vice-adïniraal Lacaze, minister vian Zeewezen tij'delijk liet amibt van minister van Oorlog zou waamemen tijdens de ziekte van generaal Gallieni. < .. Deze voorziet ©chter en venieemt van zijne geneetsheeren dat zijn toestand ernstiger is dan eerst werd verondersteld en dat een langdurige rust zal noodig wezen tôt zijn herstel. In deze voorwaarden heeft hij verkozen ontsiag te netnen.In zijne plaats wordt generaal Roques tôt minister van Oorlog be-noemd.• !)0(C ZWEDEN Zweden ontevreden over Buitsahland Ten gevolgc van de Skandinavische con-ferentie te Kcpènhagen, die op geen érikel résultant is1 uitgek - pen, dat door de Duitschgezindc Zwcden verwacht werd, be-gint de Zweedsche 'igcmecnc opinie uii'ng te geven aan de nnaangename verBazinâ die de Duitsehc mothaden verwekt. De dag-bladen liebben de lij-st openbaar gemaakt_ van de talrijke Zweedsche schepen, die 1 door de sohuld van de Duitschers gezonkeA ' zijn. Ook het Dnitsche mijnenvcld bij het, Zweedsche seliiereiland Falsterbo verwekt ergernis. PORTUGAL Ex-konicg WSanoel Ten gevolge van den huidigen toestandr ; van Portugal, heeft koning Manuel aan zijn - aanhangers in Portugal gevraagd, evenalj, • aan de koiiingsg~ezinden in het buitenlany, ■ al hun steun te geven aan elk Portugeeseh ! goevernement, welk het ook zij. 1 Het Mationaaî kafoïnet in Portugal L De ministère van Geldwezen, Oorlog, [ Buitenlandsche Zaken en Openbare Weiten 1 blijven in het nieuwe kabinet dat als volgt i« samengesteld: lvoloniën en voorzitter, [ Almeida; " Marine, Coutinlio; Ge'Mwezeh, 1 Costa; Oortog, Mattos; Buitenlahdsche Za-, ken, Soares; Justitie, Mesquita-Caiwalho ; Openbare Werken, Silva; Onderwijs, Pc-' , dro Martino; Binnenlandsche Zaken, Perei-j rr» Rais. ( Een minisferie van Arheid en Bevoorra-i ding zal door het parlement opgericht wor-j ; den. DUITSCHE.AND NA TERPITZ! BETKIV5ANN? » De « Frankfurter Zeitung » vreest dat de ■ hesprelcingen in den Reiehstag erg woelii-' zullen worden : « Bij de besjprelting van. de nieuwe belasJ ' tingen, sclirijit dit Had, zal de imvendig4 orcie van liet Rijk voor de eerste maal se-5 dert den aanvang van den oorlog, op ee:v 1 zwaro proef v. or cl en gesteld. Do ReichstacJj - moet beslisseti over een vraagstuk waai'bij ■ gro-ote belangen op liet spel staan en waarj tegen overal verzCt wordt aangeteekend. iij dergelijk oogenblik is het noodig dat de wil 1 van liet volk om den ooriog voort te zettea - o,pnieuw worde bevestigd en dat is db on- - vAnnirirleliika meeniniîsverschillen m- [jiersto doelwit niet «it liet 00g worde ver-fer en, » j liet dagblad gèlent veivolgens 6clierpe -Ikritfëk uit op de bckist.ingontwerpeii : j » D'e dwalingenvan deRegeering zijn niet ■alleen te vinden in de verscliillende ontwer-l'pen, maar vooral in bare lussclienkomst als een geheel besehouwd. » j Anderzijds- wordt uit Amsterdam berieht, 1 to Maart : We beleven een ware krisis in de Duitsebe fijksfeanseldfij'. Op dit oogenblik lieerschi. - lui Bedlijn de jneening dat, indien von Bctli-aîann-Hollweg zijn ministei'ie tôt op liet ein-i [vie van deze week in stand kan houden, hij "Veker zijn mag aan het bewind te blijven : zoo long de oorlog duurt. Aile partijen ech-f;'Ej£££acn liet or op aan otn zii'i toestand prnïïogcîîjk le îTftiko.f. U)) T.i-vnrert kwstftr do kanselier uit liet hoofdkwai-tier terug, waar hij met den Keizer een onderhoud had. Daaarom oezoeht hij in gezelseliap van den Kerzer de Dnitsche etellingen voor Verdun. Ileden moet de kanselier uitlegigingen ver. strekken aan do Commis -de voor B-aiteiiland-sehe Zaken van den Bondsraad; op deze -vergadering zal hij in den bre de de verkla-riagen uiteen zetten welke hij in den Reiehstag zal afleggen hetreffende den algemeen en toestand. ^Ton Bethmann-Hollvveg had graag de bijeenroeping van den Reiehstag uitge-steld tôt cen beter passende datum. Doeli de vie-es voor ernstige troebelen in het Rijk liebben hem in dit voornemen verhinderd. Een der hoofdredeneh waarom de kanselier grootendeels zijn geaag lieeft verloren i» de onwetendheid waarin het Duitsehc volk gclaten wordt betreffende het doel van den oorlog. Het Dnitsche volk vraagt zieh af in welke richting de diplomaten sedert negentien Jmaanden aansturen. De kanselier verbiedt aan de pers over liet doel van den oorlog te sipreken. En de pers laat zieh het opzetten van dien muilkorf maar halvelings welge-vallen.Vast staat dat do kriticken achter den kanselier om, den Keizer zoeken te treffen. Duitschïand's toestand wordt dus ernstig bij de lieropening van- den Reiehstag. De meest bezadigd'cn moeten dit "wel erkennen. Sedert den laatsten zittijd is de Egyptische droom vervlogen, het veornemen om Frank-. rijk tôt den vrede te dwingen is op de Maas verijdeld; de wenseli 0111 Engeland met den diuikboot-ooi'log le wurgen is niet in vervul-ling gegaan. Oostenrijk en vooral Bulgarije en Turkije geven onmiskenbare blijken van ontstemming. Vol-gens invloedrijke Duitschers,verschijnt de Regeering voor den Reiehstag met een balans waarop ecn vrecselijk tekort, stoffe-lijk.en zedclijk, vooirkomt. Wellicht zal de balans spoedig moeten worden neergelegd. De jacht op suiker in Duitschland In Duitseliland is een oorlogscomiteit ge-vormd van levensini.ddelonverbruikers,dat bijna zeven milliocn loden tel t. Dit koiniteit heelt thans in een dagblad een artikel goplaatst, onder den titel vau : 'Zoek naar suiker! « De suiker is verdwe-nen en zij die er nog is, "is verschrikkelijk duur. Duitschland is het land, dat het rijk-ste aan suiker is. Een sc-haarschte van suiker in Duitschland is een dwaasheid, een mtedaad daar de suiker het laatste voe-'dingsmiddel van het volk is, sinds vet, bo-, ter en zelfs aardappelen ontbreken, en de j broodkaart verminderd is. Het oorlogsco-I miteit van levensmiddelenveTbiniikërs vraagt ail en, die weten waar suikeropslag-plaafsen verborgen zijn, dit te vermelden». . ««,- OORLOGSMEUWS DE DUIKEOOT-OQRLOG Do volgende officieelo Duitsche nota werd op 15 dezer openbaar gemaakt: » Het geracht volgens het welk de ver-scherpte duikhootoorlog, zooats die wend aangekondigd in de nota door de keizer-lijko regeering aan de onzijdige mogend-heden overhandigd, niet zou worden onder nomen of zou worden uitgesteld, is volko-men onwaar. « Xooit lieeft er eene verantwoordelrjke overheid er aan gedacht om dezen duik-o >.'log, die in voile ontwikkeling is, uit te ût-Wiito os£ niet te ondernemen. u DE OORLOG REQEERiNGSIVIEDEDEELtNGEIM VAN HEDEN WESTELIJK FRONTj BELGtSCH LEGERBERICHT Maart Wederzijdsche arlillerie-bedrijyigheid 111 de streken ten westen van Dixmui-. den, van Boninghe en van het Veerhuis, BRIT£GH LEGERBERICHT 17 Maar# Wij hebben mijnen doen springen ten znid-westen van Loos, waarbij wij goede resultaten hebben verkregen. Aanzienlijke wederzijdsche bedrijvigheid van de artillerie in de streek van' Ieperen. FRANSCH LEGERBERICHT 16 Meert, 3 uur namiddagî In België hebben onze verkenners kunnen waar nemen dal ons geschut van gisteren avond op de vijandelijke stellihgen bij de kust, rond Nieuwpoort, de loopgraven had dooreen'geworpen en talrijke vijanden gedood. In de streek van Verdun werden in den loop van den nacht geene voetvolk-aanvallen gedaan. De beschieting wordt voortgezet, tamelijk kalm op den lin-ker Maas-oever, heviger op den reehter-oever bij Haudremont en Dainloup. Onze artillerie heeft heftig gevuurd Westelijk van Douauniont, waar de1, i vijand versterkingswerken opwierp. In Woëvre, hebben wij op verseheidene bevoorradingstreinen geschoten. t Oosteiijk van het Apremont-bosch brachten wij bij een overval eenige ver"-' liezen aan de vijand toc en konden ^ij eenige krijgsgevangenen nemen. In de Vogezen, zuidelijk van de Thur, deden de Duitschers een aanval opi ! onze stellingen bij Burnhaupt. Door onze spervuren gestuit, kon de vijand onze loopgraven niet bereiken. FRANSCH LEGERBERICHT 16 Meert, 11 uur's avonds( 1 Noordelijk van de Aisne wederzijdsche artillerie-bediijvigheid nabij Ixetî Buttes-Bosch, zuidelijk van de Ville-aux-Bois. _ "" In Argonne hebben wij ons vuur samengelrokken op de Duitsche înrich-1 'i ! tingen noord-westelijk van een weg op Varemies en op de in vverking zijnde 1 batterijen rond Montfaucon. . Westelijk van de Maas,, deden de Duitschers in de namiddag, na eene IievM iK ge beschieting van ons front Bethineourt-Cumières, een verwoeden aanval op , onze stelling bij den Mort-Homme. De bestormingstroepen konden op geen 1 enkel punt post vatten en moesten terugtrekken naar het Corbeaux-boselx e,r" waar onze samengelrokken vuren, hun groote verliezen deden ondergaan. s i Op den rechter-oever van de Maas, is de bedrijvigheid van de artillerie ver-' dubbeld ten oosten en ten westen van Douauniont, evenals in den omtrek van :,lt' Vaux. Geen enkele infanterie-aanval werd gedaan. Toch hebben onze batterijen de troepen, die in deze streek op march waren, herhaaldelijk onder vinu* genomen. d'1 ° In Woëvre, tamelijk hevig bombardement van beide zijden in de seclorçm ; aan den voet der heuvels. —-w îuit ' ,clï ZUIDELIJK FRONT iiui ITALIAANSCH LEGERBERICHT * 17 Maartj _ n"1 Op de Carso wordt een liardnekkige strijd gestreden om het bezit van d<S ad' door ons in den nacht van 15 Maart bij San Martino veroverde stellingen. Ion Na hevige kanon- en geweervuur, deed de vijand twee hevige aanvallen en 81n bereikte den boord onzer nieuwe loopgraven. Hij werd telkenmale verdreven en liet vele dooden op het slagveld achter. n,l In den oehtend herbegon de vijandelijke artillerie liare werking en zette zé .,,r] door tôt den nacht toe; doch onze infanterie kon met de steun van ons grof gcj schut de betwiste stellingen behouden. ^ :hs- OOSTELIJK FRONT aag tge- Rl/SSSSCH LEGERBERICHT 17 Maai"i (te Ujk Nabij het eiland Dalen hevig artillerie-gevecht. ird. Onder Dwinsk, nabij Illoekst en op de spoorbaan te Ponievege wierp de; ise- vijand handgranaten met een bijzondere ontploflingsstof. ren Tijdens de aehtervolging van de Turken in den Kaukasus, namen wij no£j( e,he meer krijgsgevangenen : 19 oflicieren en meer dan 250 Askaris. van Een regiments-vaandel viel eveneens in onze handen. LAATSTE NIEUWS Het ItaSiaanscfi offensief Londen, 16 Maart. — Uit Piome wordt aan de « Daily Mail » geseind dat 60.000 Oostenrijkers die op weg waren naar het Fransclie front in Innsbruck werden opgehouden wegens het pas aange-vangen Italiaansch offensief. , Turken en Bi-igaren tegen Portugal Londen, 17n Maart. — Uit Berlijn wordt gemeld dat Bulgarije en Turkije op hunne beurt met Portugal zou-den afbreken. De gebeurtenissen in Mexico New-York, 16n Maart. Generaal Funston seint uit San Antonio dat de kolon van generaal Pershing op Mexi-kaanscli grondgebied is doorgedrongen en dat de troepen van generaal Carran-z'i zieh bij hem hebben aangesloten. Verbazingweklcende tijdingen, die !t onmogelijk is na te gaan, worden van de grens ontvangen. De Carranza-gezinde overste Ginaza zou vermoord zijn geworden door zijne inuitende troepen, welke hij verhinde-ren wilde in hun voornemen om het grondgebied der Vereenigcle Staten binnen te vallen. De Amerikaansche konsul Torreore zou voornemens zijn Mexieo te verla-ten te zamen met al de Amerikaansche burgers. Hij zou de zorg van zijn kon-sulaat hebben overgelaten aan den Britschen vice-konsul. 1 Een Hollantfsche paketfooot in den grond geboord Amsterdam, 16 Maart. ... De paket-boot « Tubantia » is op een mijn geloo-pen in de Noordzee en gezonken. De « Tubantia » was een van de grootste mailbooten. Het scliip is ge-bouwd in 1913 en liehoorde van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, te Amsterdam. Het deed den dienst van Holland naar Zuid-Amerika. Verklaard wordt, dat het schip 37 passagiers en 350 man van de beman-ning aan boord liad evenals een groot aantal postzakken en een belangrijke lading. Onder de passagiers waren drie Ame-,<anen : Richard Schilling, consul, Me-vrouw en Mejufîer Schilling , Alîc passagiers zouden gered zijn, dank zij de komst van talrijke schepen, die ter hulp gesneld zijn. De kapitein zegt in een marconi-tele* gram, dat volgens zijn meening het schip in het midclen getroffen werd en daar ontplofte. Geen enkele duikboot werd bespeurd. Servïsche troepen naar Saioniki Uit de « Echo de Paris : Zurich, 13 Maart. — Uit Atliena wordt aan de « Vossiche Zeitung » gemeld, dat het eerste transport vau Ser-vische troepen lvorfoe veiialen heeft vaor Saioniki. Noorwegen en het torpedeeren van de Silius Kopenhagen, 15 Maart. — De Noor-weegsche minister van Buitenlandscho zakcin heél't aan het Duitsche goevernement g'evraagil of de « Silius » door een-Duiitschcn duikboot lot zinken is ge» bracht. Een Russiscfte oud-minister van oorlog voor den krijgsraad Pelrograd, 15 Maart,. — De oppersta commissie, die door den keizer is ge-vormd om een onderzoek in te stellen naar de redenen van liet gebrek aan-munit,ie, heeft besloten de resultaten van dit onderzoek, aan het reehtelijk département van den keizerlijken raadi voor te leggen le dien einde, a;ls de keizer het goed,keurt, generaal Soukhomli-i noff voor den krijgsraad te roepen. De keizer heeft het besluit van den niiinister goedgekeurd, die gebaseerdi zijn op de inl-ichtingen die d,e comniis-Eiie vernomen lieeft over de ongeoor-loofde daden van den oud-minister vair oorlog, generaal Soukhomlinoff. Opruie'Jde geschriften onder het personeei van Krupp Eenige dozijnen werklieden in de fabrie> ken van Krupp werden on.langs aangehou-den, onder verdenking van medeplichtig-heid aan de verspreiding van een opruiend vlugschrift, geliteld: (iWaarom?» liet onderzoek der po-litie in de gebouweTS der socialistîsche vereeniging ter plaatsi leverde geen uitslag op. De aangehoudenen werden na eenige dagen in vrijheid ge« sleld, meldt de «Times».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes