Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1288 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t72794275t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgîsch dagblad, ïoorîoopîg te Parijs9 3? Place des Beux-Écus? S LEO VAN GOETHEM, Directeur Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Het nuramer t 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). ?er maand (vooruitbc'taald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP HET WESTEEFEÛIT ■ ' wvwv ■ ■» li IfiUuktttiMtijmipci pom1 * ; HEVIG GEVECHT TE VERDUN ; OQ-0 o GROOTE BIJVAL IN GHAIPAGiE : 0p 5 October heeft geen voetvolkbe" r rijvigheid plaats gegrepen van be- s mg, op het gevechtsfront. 1 De Britsche troepen hebben hun «llingen versterkt. Er is niets bijzon-ers te melden op het overige gedeelte mi het front. Het getal gevangenen, die d^ Engel- p. hen genomen hebben, sinds den mor" f in bestaat uit vier duizend vier hon- v ird zes en veertig man, waaronder mderd en veertien officieren gere-înd mogen worden. Het ongunstig weder heeft de ver- § chtingen van de luchtvaart op 4 Oc" v ■ber schier heel en a] onmogelijk ge" r aakt; de wind was uiterst geweldig, 3t regeride, en toch niettegenstaande G les hebben de Engelsche vliegers den r soruitgang der trœpen gevolgd en de £ îrrichtingen van den vijand bekend 2 jmaakt. Eenige verkennners hebben î lijnen overschreden en vijandelijke oepen aangevallen, alsook kanons er &inen. Een Engelsche vlieger is niet terug- c ikeerd. Sedert 4 October behoort gansch de jn der hoogten, die de kuip van Iepe->n beheerschten, van Waasten tôt aan 1 roodseinde, aan de Engelschen; in ! ede van nagespeurd te worden en 1 rerheerscht zijn het de Engelschen i lans die de vlakten van Meenen en oesselaere naspeuren en overhee1-" * :hen; zij zullen voortaan Brugge kun- ^ m bemerken. Aangaande hoogten, mogen wij be- . istigen dat de vijand alleenlijk nog ît noordelijk uiteinde bezit van den * iuvelkam van Passchendaele, alsook , >t dorp je dat denzelfden naam draagt i de stelling van Moorslede; doch 1 isscbendaele wordt rechtsreeks be- 1 eigd, aangezien Broodseinde ten zui-in in de handen der Engelschen is, ' tnk aan den vooruitgang tôt over f oelcappelle, ten westen, en vooraan 5 oorslede. 1 Daar is gelijk een eiland gevormd ^ it nergens verbinding heeft met eeni- ' > versterkingen, en den vijand nie1 ,1 kunnen redden. Wat beteekent zulks ? Zouden de uitschers kortelings een groot gedeelte m Vlaanderen verlaten ? Zou de vij-îd er in toestemmen de Belgische | jst te verlaten î Het is niet aan te >men dat de Duitschers een dergelijk itwerp zouden vormen; integendeel, vijand zal aile mkldelên in het ] erk stellen ten einde een dergelijken tocht niet te moeten ondernemen. Zulks bewijst de hardnekkigheid j aarmede de Duitschers elken dag po- ( m den grond te verdedigen ten oosten t in Ieperen, bij middel van onophou- . elijke aanvallen, zulks bewijst ook »t koortsig geweld dat zij gebruïken n einde nieuwe weerstandslijnen te ' >rmen ten oosten van Moorslede en ( oesselaere, ailes bewijst welke neder" ( ig de Duitschers tijdens de laatste î g«n geleden hebben. 1 DE TÛESTAND Vb\gen» een zeer vaYl-criig verslag LH Sir Douglas H ai g wordt de over-inning van de Britten als zeer schitte-md beschouwd. Volgens hunne me-tode, die aan de taktâek der Duit-hers gelijkt, hebben de soldaten van irteralen Gough en Plummer onmid-lijk het grondgebied dat zij verover-m, ingericht ten einde er eene bar" «1 te vormen tegen de vijandelijke < igenaanvialhjri en die als basis zou 1 enen voor een aanstaanden aanval. 1 lks is met wijsbeleid geschied, want ' Duitsche generaal von Arnim heeft 1 et min dan drie tegenaanvallen ge- < cht tegen het gehucht Reutel, dat het ' x)gste punt is van den verloren heu- : îlkam. De vijandelijke pogingen wa- < n vruchteloos, de Britsche troepen ! ihielden het dorp en de gevolgen wa- ; n zeer noodlottig voor de Beiersche < i de Saksische troepen; het getal doo- i m onder de Duitschers, dat reeds be-ond in 20,000 mannen, is nog geste-m en het getal gevangenen werd ins- ; ;lijks vermeerderrd. Het gevecht van Broodseinde is aller- i wichtigst. De Engelschen zijn thans meester in Gravenstafel, en ook van den ijze-1 enweg Ieperen-Roesselaere; zij be- £ shikken insgelijks over de banen na- ? ij Nieuwemolens. K € BRiTSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG ^ n Da vijandelijke artillerie-bedi'ijvig- y eid was zeer hevig op het geveehts- t -ont, doch er grepen geen voetvolk- errichtingen plaats. j". De Duitsche vliegers pcogden de Brit- t 3he 'oopgrachten aan te vallen, Zij v elukten er niet in, dank aan het vuur d an het Britsch voetvolk en de artille- v ie. De Britten hebben met welgeluk- v en een aanval ondernomen ten zuid- g osten van Gouzeaucourt. Zij hebben s iet handgranaten de loopgrachten aan-evallen en zware verliezen berokkend an den vijand. FRAMSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMBDDAG l Talrijke vijande!ijke aanvallen wer- 6 en ondernomen tegen de Fransche ge- J, inge posten in de streek va Kurtebise- Iraonne; zij werden allen afgesisgen, c Op den rechteroever van de Maas 0 verd een ernsîige vijandelijke poging t ;ericht tsgen de Franschc loopgrachten t en noord-westen van de hoogte 344. t ■ulks veroorzaakte een hevig gevecht. c De Franschen verdreven een groep t anvallers, die de vooruitgeschoven l osten bereikt hadden. Onze iijn is heel en gansch hersteld. ' Vsj zijn erin geluki op verscheidene 1 laatsen de vijandelijke lijnen binnen É e dringen ten zuidan van Butte de 1 iouain, ten noord-oosten van Faye-en- 6 îaye en ten noord-westen van Régné- 7 ilie. 7 Onze afdeelingen zijn zelfs binnen de 1 teunlijnen gedrongen; zij hebben tal- ijke verschansingen vernietigd en ' ;rijgsgevangenen genomen. De artille- iebedrijvigheid werd onophoudelijk ' oortgezet op het grooîste gedeeits van , ie£ front. ( fN ENGELAND ) \ fers re de sii§ is Mre } Londen, 6 Octcber. — De «Morning ) 'est» meldt : , De tijdingen van het Britsch front zijn 1 llergunstigst en aanmoedigend. Gene-aal Haig heeft in den sektor van Ieperen en praohtigen uitslag bekomen. Wij erwachten vol betrouwen den uitslag an het gevecht. De «Daily News» bevestigt anderzijds: )eze overwinning is ongetwijfeld een 1er volledigste en heerlijkste feiten van [fzen oorlog. Wij denken dat dit derde :evecht, in den sektor van Ieperen het i aatste zal zijn. 1 ■ - - <- IN HOLLAND < i DEBEV01KIKG < 13 VI.UNBELIJK GESTEMD , TEJfH OJIÏSCHLÂNO : i Hoe hevig de bevolking van Amster- , lam vijandig gestemd is tegen Duitsoh-and, is fchans meer dan ooib klaarblij- ] ;end. Holland staat voor een moeilijken ; vinter. Holland heeft de overtuiging dat )uitschland de eenige oorzaak is van al , lo kwalen die deze oorlog veroqrzaakt. | fe Amsterdam is de kwaadgezindheid ] :eer duidelijk te zien in de Strate n waar : le ophitsing van het volk bijwijlen zeer îevig is. Een paar maanden geleden is : ildus een volksopstand ontstaan die ver->orzaa.kt werd door het gebrek aan lardappelen. De Hollandsche regeering ■chijnt zich met deze woelingen bezig e houden vermits zij merkelijk de be-etting van Amsterdam versterkt heeft. i iet is in het voordeel van Holland al de ; îoodige maatregelen te nemen ten einde * e beletten dat tijdens den toekomenden vinter de goede betrekkingen tusschen iolland en Duitschland ophouden. [ VOOR SOLDATEN EN VLUCHTELINCEN Onder dezen titel zal «Het Vaderlaïui» regelmatig — zoo mogelijk aile dagen — aan wien het aangaat de gegronde klach-ten, de billijke vragen overmaken, otp ons door soldaten en vluchtelingen worden medegedeeld. Onze lezere kunnen, zooals voorheen, rekenen op de stipte geheimhouding vau hun naam en hoedanigheid. Met ongeteekende klachtea tegen bt-paalde personen gericht of van de ge-grondheid van dewelke wij ons niet kunnen overtuigen, wordt natuurlijk geen rekening gehouden. Want wij stellen ons niet voor de zoo noodzakelijke tucht te verzwakken, maar enkel het onze bij te dragen tôt het uitroeien van bekende en bewezen V is-■bruiken en onrechten. . Vragen om inlichtingen, zullen wij, in de mate van het mogelijke hier ook beantwoorden,maar on^p lezers gçlieven wat gedudd te oefenen. Wij zelf :^ijn zoo dikwijls verplioht op onze beurt. t^r be^ voegde plaatse, de juiste inlichting te vragen en briefwisseling, in dezen tijd, gaat niet snel, vooral officieele briefwisseling.«J» •Jf * DE VERLOFRE1S DER SOLDATEN De voorschriften over het toekenn,:n van de lcostelooze verlofreis voor de toi-daten schijnen in aile eenheden, m de gaslhuizen namelijk, nog n'et. gehvd te hebben tôt den uitslag, dien de hoogerc overheid ervan verwachtte. Nog zijn er soldaten. die ons schrijv dat — ofschoon tevreden over het langer verlof dat nu wordt toegestaan — zij toch nog reden tôt hlagen hebben. Nog wordt er onderscheid gemaakt tusschen de verschillende kategoricën van so:daten De eenen moeten hun reis bcialen De anderen reizen gratis. Zooals onze vrienden hêt ons schrij-ven is het niet erg aangenaam een twinhalai frank te moeten betalen om vrouio en kir, der en, onders en vrienden te gaan bezoeken, terwijl er in sommige eenheden, in gasthuizen nam.elijk, voor anderen vaak wat lich' wordt. omgesprongen met het «en mission» zenden, dat natuurlijk de reis kosteloos maakt. Eenheid bestaat er ook nog niet in het bepalen van den duur van het verlof. In sommige eenheden geeft men 14 dagen verlof voor la Mans, terwijl in andere eenheden maar i3 dagen worden ver-leend voor plaatsen die nog 200 kilome-ters veïder het land in liggen. Eenheid en een breede, heel breede op-vatting van de voorschriften van hooger-hand kunnen zooveel goeds stichten. Wij hopen dat de krijgsoverheid, wie dit aangaat, zich zonder verwijl hiermêe zal inlaten en dat de goede soldaten, die met reden kloegen, ons weldra zullen kunnen schrijven dat zij voldoening hebben bekomen en dat zij op gelijker, voet gesteld werden met hunne mak-kers.GAMMA. — wvyvx — — —— Oit M0 i Yisseffl BERIGHT De soldaten en burgers van Zedel-ghem en Veldeghem, dis mij om inlichtingen schrijven over hun dorp worden verzocht duidelijk hun adres op te geven en te bepalen wie zij zijn en waar zij, voor den oorlog, op de ge-meente verbleven. De jongelingen geven dus het adres van hunne ouders op. Voor soldaten en burgers van buiten de gemeente wil ik ook dien dienst bewijzen, zooveel ik kan, want gij moet wefcen dat men sedert meer dan twee jaar moeilijk een paspoort kreeg om uit de gemeente te gaan. Men vraagt mij nieuws over de Duitsche bezetting, toestand der bevolking, enz. Maatjes, wat geduld ! Ik heb veel gezien en gehoord; ik zal u dat per deeltjes beschrijven, in œ Het Vader-land », want ik ontvangjlagelijks van 30 tôt 40 brieven. Ondertusschen, -"vrienden, goeden moed en leve België ! Karel Van Eecke Onderpastoor te Veldegem [Het adres van den E. H. Van Eecke, die zoo dienstvaardig is voor zijne dorpsgenooten en andere West-Vlamin-gen uit zijne omstreken, is, zooals wij «het reeds meedeelden : E. H. Karel Van Eecke, aalmoezenier der geïnterneerde Belgische soldaten en burgers, Grand Hôtel, te Morgins (Valais), Suisse]. DE 0NTRUIMING IN 0NSEZET BELGIE > 't Bericht, vertelt A. Hans, in de - « Telegraaf », dat sommige dorpen in - het niet bezelte België plotseling door i de burgerbevol'king ontruimd moesten - worden, wekten in sommige kringen alhier onrust en er waren reeds zwart" , kijkers en andere pessimisten, welke i achter glas en borrel zeer geheimzin-nig en gewichtig zaten te fluisteren, - dat de mogelijkheid op verovering van - Duinkerken en zelfs Kales nog niet uit-t gesloten was. En alijd vinden ze een f gehoor.want immers zij weten het,heb-■ ben een broer of een neef, of een zwa-) ger bij den staf, of de broer van den > man van hun nicht is adjudant van t dezen of genen beroemden generaal. En - dan knijpen ze de oogen toe en zeggen voornaam : « We weten nog meer, , maar we kunnen niet ailes zeggen... » ^ Neen ,lach niet, lezer, zulke pochers i en babhelaars zijn er meer dan men > vermoedt.... Ze zijn erger dan de ■; schreeuwers, dan de « orateurs du ca-5 baret », want deze laten al spoedig î hooren, dat holle vaten het luidst - klinken. Sommige dorpf.n achter deri IJzer zijn ontruimd, omdat het offensief in Vlaanderen zulks eischte. Er iis een I bombardement geweest, gelijk men 't i nooit heeft gekend. Te Duinkerken . werd van te voren aan de burgerij î meegedee!d, dat men ailes wat op e - Jhcorsteenmantels stond of niet zeer c muurvast was, moest verwijderen. Gansch Vlaanderen en een deel van •t Noord-Prankrijk zouden schudden van r 't geweld. En zoo is het ook geweest. ; Zelfs hier, aan de Zeeuwsch-Vlaam-1 sche grens, opende men de ramen uit •t vrees, dat de schokken in de lucht de - ghzen zouden breken. Men h ad al veel eerder sommige dorpen moeten ontruimen. Wat doet de - weerlooze burgerij zoo dicht aan het .. front ? . y O, we weten het, de maatregel/is <i hard. « We moesten weg vaYi onder onzen i- toren », schreef een oudje van X... n « Drie jaar oorlog hebben we nu hier r. meegemaakt. We hebben menigen nacht liggen schudden van 't geweld ■t on veel ellende gezien, maar we waren n nog thuis. En »u op den ouden dag i moeten we Frankrijk in ». e Brieven vol trasiek kwamen van 't •- onbezette België. Ik las van een jonge •- vrouw, die in den nacht lag te sterven. Een borstkwaal was door de uitwer-i- king van stikgas verergerd. De bevol-king verhuisde juist. Burgerlijke dok-ters moesten het convooi vergezellen. e De stervende lag alleen te midden van e enkele familieleden. Andere verwanten e waren ver weg. Dan had er een Duit-h sche vliegeraanval plaats... En terwijl g het huis steende en mee zuchtte en de n ramen daverden. de grond en zelfs de s- sponde der kranke schokte, gaf de jonge vrouw den geest. En zoo lazen we, dat elders in dien-zelfden geweldigen nacht een moeder " haar kind ter wereld bracht. Ja, die drama's, ook in 't nog vrije België ! Veel burgers zijn dus heen. Dat het een goede maatregel was, bleek weldra, k*n de Duitschers sommige plaat* I sesn weer met stikgassen beschoten. " Kinderen gingen er met gasmaskera q ter sehole. Verpleegsters, arbeidera, i vrouwen, die «en boodschap deden. n namen het masker mee... Neen, dat is L geen plaats voor burgerij en de uit-muntende maatregel, genomen in 't belang van de bevolking en van 't le" ger, hoeft geen onrust te wekken. n " Sinds hebben we een offensief ge* st ^a<^- Niet de bondgenooten zijn terugge- n drongen. g , —» » e DE LUCHTVAART „ igirâai^ûûïljantlsiijkiviisp's {' neergehailô la Sso'Birtsp n Londen, 6 October. — Tijdens df n maand September werden 704 vliegtui gen en watervliegtuigen neergehaald o: gedwongen neer te dalen in ontredder den staat op het westerfront, België ei in begrepen. Dit getal bestaat uit schiei 3, 300 vliegtuigen meer dan de voorgaand< ie maand. In Juli waren er 467; in Mei 71,' i- in April 717. ij De Duitsche stafoverheid bevestigt da n de bondgenooten in September 242 vlieg le tuigen verloren, terwijl de Engelsche er d de Fransche vliegers 462 Duitsche vlieg tuigen neerschoten. Duitsche sploimen Be&ar daa in romans « Geen romanschrijver, hoe vindingrijk voi hij ook weze, zal ooit een zoo sehildei- vai achtig,een zoo afwisselend verhaal kun- me rien uitdenken als de echte gesohiedenis- aa: ?cn, die tijdens dezen oorlog, aan het gai licht kwamen nopens de wcrkzaamheid i ba van de spionnen. ; Het publiek kent thans nog bijna niets over de Stoute stukken, over de gewaag- ee] dcj daden door onze ' spionnen aange- zjj durfd. Want het is natuurlijk dat wij ve van onze zijde ook over 's vijands in- ve ziehten moeten worden ingelioht. Het is natuurlijk dat wij ook mannen uitzen- . den, die hooren, zien en zeggen aan wie ,ftl 't behoort, wat de vijand onderneemt. i";atcr wellioht zullen de lezers wel «en |.61 en ander vernemen over de pakkende avonturen, door deze mannen beleefd. ',a Intusschen hooren wij, naar mate zij c e ontmaskerd worden, hoe Duitsche spion- aa nen ailes verzinnen om, hetzij in de lan* den der bondgenooten, hetzij in onzij- nn chge landen, op het spoor te komen van g" onze militaire en diplomatische gehei- ve men. Eenieder weet dat het in Zwitserland, m' iri Spanje en in Holland van Duitsche spionnen krioelt. Hoe een van die spionnen te werk gmg j';1 in Zwitserland, vertelt ons een Pran.^h ^ dagbladschrijver, die te Bern vertoefde. v*' Op zekeren dag — zoo zegt hij — ont- T'u vangt de Fransoho consul te Geneve het Itezoek van een statigen, d'ikken hear ni met gliinlachend gladgeschoren gezic.ht nT-en oen oogglas voor een van zijn klare, doordringende oogen. m — Mijnlieer de konsul, legt de bezoe- al ker uit, mijn gesohiedenis is heel een- ni voudig. Ik ben Éngelschman van geboor- er 1 te, Amerikaan genaturaliseerd en ik re 1 woonde in Berlijn, vooraleer Amerika met Duitschland in oorlog was. Ik bezit 1« ; een groot fortuin en had een ronde «om g; op mijn naam neergelegd in de <Deut-[ sche Bank». Toen Amerika parti.; koos çr voor de bondgenooten spande ik te ver- w geefs aile moeite in om die som lo? te Vf 1 krijgen en Duitschland te verlaten. Oij re 1 kunt niet gelooven aan wat :il vlagerijen 1 ik vanwege de Duitschers blootstond. « Eerst werd ik in Frankfort geïnter-f neerd. Ik kon van daar ontsnappen dank u aan de bescherming van prins von Bu-low, die bij den kroonprins voor mij ten beste sprak. Ik had den prins narne- hi hjk doen gelooven dat, indien ik mijn gc 80,000 mark uit de bank terugkreeg ik df een grooten dienst-aan Duitschland zou ar kunnen bewijzen met eene uitvmding 1 van mij om kunstmatige kaoetsjoek te gy 1 vervaardigen aan de regeering mêe te g< " deelen. Ik heb mijn geld getrokken, ik sc ! ben uit Duitschland weggekomen, maar m ! ik voel «zoo'n wrok tegen die smerige 5 Duitschers, dat ik gezworen heb hun di ' zooveel kwaad mogelijk te doen. zi » Ik ken Duitschland en zijn leger tôt in de minste bijzonderheden en ik kan * aan Frankrijk de nuttirste inlichtingen * desaangaande verschaffen. Ik bied u 3 mijn diensten aan. Ik ben rijk < n ik vraag niets. Ik ben baron Sommerset...» ' De konsul .antwoorddô : — Dat v&lt buiten mijn bevoegdheid, mijnheer, maar ik wil u in betrekking n stellen met een ambtenaar, wien de zaak s 3 aangaat. ' Zoo gezegd zoo gedaan. De baron en ■ de ambtenoer zagen elkaar, spraken met <}, 3 elkaar, doch de za&k liep niet van iiicn dakje. Na eenige dagen had de ambte-l naa.r, wien de zaak aenging, nog niet er Cî toe kunnen besluiten den offervanrdigen g( baron in zijn dienst te nemen. a; Doch nu vsranderde de baron eeas-klaps van houding en hij zegde aan den « " ambtenaar, die nog jong was en or goed voorkwam : — Ik heb veel verdriet. Hier met mij in Geneve is mijn dochler, die tijdens ons verblijf in Berlijn, verliefd is ge-worden op een officier vanjie keizerlij- » ke lijfwacht, «zoo stom als zijn laar- rr ' zen». Zij spreekt over mets ian over hem, denkt uitsluitend aan hem en ik n kan u niet zeggen hoe erg me dat pijnt. S Maar, wacht even, ge kunt mij een gioo- 0' e ten dienst bewijzen. Ik zal u aan mijn - dochter voorstellen. En eenmaal de ken- S f nis aangeknoopt, zult ge uw best doen ^ om haar dien Pruis te doen vergoten, r om haar te overtuigen dat een huwslijk k r met zoo een kerel voor een Amerikaan-e sche onmogeiijk is. Akkoord, ge zult y 3 mi in dochter zien, ze is çyengens heel lief en zacht van aard. 't Is maar naar ,t mii dat ze niet luisteren wiî. omdat ik haar te veel bedorven heb. n De ambtenaar kreeg een inval.Die va-der, die hem zoo zijn dochter m de ar-men wilde werpen.kwam hem verdacht [ oor. Hij deed of hij het voorstel aan-1 aardde en hij verzocht den baron zich îet een beiangrijke zending te belasten: an de Fransche grens dokumenten aan halen van het hoogste gçwicht. De aron kreeg een vrijgeleide. De baron trok op," welgezinrl als etn ermiskat. Doch hij ontmoette eigens ;-n commissaris, wien hij triomfantelijk ijn vrijgeleide liet zien. De commissaris erzoaht den baron in een nabiigo'figen ertrek een poosje te wachten. Hij wachtte totdat een paar inspi-c.-;urs van den spionnendienst zijn zak-en kwamen aftasten en tal van bezwa-ende stukken op hem vonden, name-jk vrngenlijsten, heel onschuldig van itzicht, die aan soldaten worden gezon-en en voor de ingewijden een gansche anval-splan blootleggen. De baron zit nu op 't droog en hij kan adenken over de dwaasheid, die hij be-ing met de denken dat zijn tegenstre-ers dommer waren dan hij r.clf.,Dat lij heelemaal geen baron is en h^ele-laal geen Sommerset lioex't niet gezegd. Het is ôngelooflijk lioevo.^l vreenide-inren in den laatsten tijd te Pern lft '.witserland samenstroomden. 't Is ver-:elijk bijna onmogelijk een kamer te inden. Èn al dat volkje spreekt over liets anders dan over <vredà» — foo wed als een Duitsch kanselier —, over tiets anders dan over het n^men vnn diî es ken».. Welke zaken weet men niet, maar nen vefmoedt het maar al te wel, even-,l? men al te wel vermoedt wa&rtoe het noet dienen dat Duitscher?, Bulgare» n anderen hcele hôtels huren, waar bw-■eelon worden ingericht. De Zwitsersc-he regeering doet wat zj ;,an om het spionnenwerk te kw te ^tan, maar het is een zware taak. Die Duitsche «zakenmannen» houden ■r een eigenaardige manier van brief-visselen op na. Wil'.en sij van iemand -erkrijgen dat hij, zonder uitstel t*n ■eis onderneme, aarzelen zij niet hem t® elegrafeeren : — Uw vader is overleden, regrafenis Disndag. De bestemmeling komt natuurlijk véfr-chrikt toegesneld en aan de stitie vir dt lij twee spitsbroeders, die hem nitieg-;en dat zijn tegenwoordigheid onmid* iellijk vereischt- was, voor de eons of de mdere zaak. De vader v'iart <>;:perbest. Daar zijn nog honderden srivîijfen van ;pionnage aan te halen, die de mi*e.«t in-:ewikkelde verdichtsels van de roman* ichrijvers in de schadû'.v stelhn. Maar nen komt ze dikwijls sleehts met stuk* ien en brokken pe weten. i.?dtr zai in lie richting intéressant werk te vinden iijn voor een zoeker. OUUCK. WWV" m» mmmm ' "Ig' IN DUSTSCHLAND Os werFJieden gisotigo lee^oopaklieiepenon sgIîoodoo , Ijaiuaanne, 6 October. — Men meldt lat de werkerrasyndikaten van Mains lan de^Duiteche regeering een bericht jestuurd hebben waarin zij vergen dat ;r kleedingstukken en schoerien zouden çelevwd worden aan een billijken prij« îan de werklieden. n, i i — •t'WVt'X— — - 1 Ml EHSIBB Ons boeienti mengelwerk « Het kind met den He!m » loopt ten einds. ginnen enkcîe dagen beginnen wij met een nieuw verhaal van Renier Snleders, dat onze lezers ongetwijfeld aven vee! bslang zai infooezemen. De Hûl van Warlje ftulph Een Rleurrijk, afwisselend, geschied-kundig verhaal uit de zestiende eeuw, begint binnen enkele dagen in « He* Vaderiand ». . Willen onze lezers in het binnenland het regelmatig kunnen volgen, is het nu tijd om een abonnement te nemen. Leest en doeî uw vrienden lezen ! DE HUT VAN WABTJE NULPB ■^je JARCANC, Nr ey». ZONDAC, 7 OCTOBER 1917^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes