Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

736 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 02 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0r9m32p88c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IGroote id." " bij overeenkomst Belgisch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Êcus, 3 10 centiem (andere landen). Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- * Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. fïfiTïTniHfKïVÏ- Ail!* F.ncfplanH 9. sh. Hnllanrî 1 25. Elders 3.00 fr- | 1EEN REUZENRAID MISLUKT rijf Zeppelins neergehaald IN FRANKRIJK I OFFICSEELE BERICH1EN I Zevan Zeppelins boven Engeland I't Was al en tijdje geleden dat d< uitschers met hun zeppelins nog eei tn die waagstukken hadden onder >men, die zelden geluk'ken, maai kwijls mislukken en dan een war< inp daarstellen. In den nacht van Vrijdag op Zater ,g werd de dure uitvinding var aaf Zeppelin weer aangewend on n reuzenslag te slaan en weer kos t den Duitschers verliezen, die eer derlaag te lande in belang evenaren Tôt nog toe weten wij nog niet.wa gebeurd is met de zes of zeven lucht hepen, die boven Engeland vlogen aar voor Frankrijk weten wij offi sël dat drie zeppelins werden neerge ald. Twee andere werden eveneens neer schoten; wij weten het stellig, maa zien de plaats waar dit gebeurde tiijnt de Fransche censuur niet ge neigd, of scheen ze ten minste giste avond niet geneigd, hierover bijzonder heden te laten meêdeelen. Deze bijzonderheden werden in he « Journal des Débats » uitgewit en e; feleef niets over dan dat « twee anden zeppelins in Frankrijk werden onscha ielijk gemaakt ». I Zullen wij gelukkiger zijn en moger aeggen dat een der zeppelins werc neergehaald boven een der grootstf oorlogsfabrieken in het Fransche bin nenland en de andere nabij Grenoble K Hoe het ook weze, het getal der neer gehaalde zeppelins, in Frankrijk al feen, is wel degelijk vijf. Een flinl < tableau » dat den Duitschers wel za tôt nadenken stemmen, vooraleer z< !peer zoo een reuzenraid ondernemen HET EERSTE BERICHT Uit officieële bron ontvangen wi, leze mededeeling : In de laatste uren van den afgeloo len nacht vlogen verscheidene zeppe ins boven Oost-Frankrijk.- Een van de I luchtschepen viel, brandend neer t< tambervilliers. TWEE ZEPPELINS WEER NEERGESGHOTEN Een t/weede officieël bericht melde Dezen vcormiddag deelde eene note nede dat zeppelins boven het Fransch? ;rondgebied gevlogen hadden en da (en ervan te Rambervillers neergescho en werd. Het is in de omstreken var laint-Clément (Meurthe et Moselle), da: leze zeppelin dezen morgen te zever iur werd neergehaald door onze af veerkanonnen. Uit de berichten die tôt nog toe in cwamen, blijkt dat twee andere zep> lelins werden neergeschoten. OP VEERTIC KILOMETERS ACHTER HET FRONT Rambervillers ligt op ongeveer 40 ki ometers achter de eerste Fransche copgraven, tusschen Lunéville en 5aint-Dié. De omstreken van Rambervillerr werden in het begin van den oorlog ioor de Duitschers bezet en hadden vari àe bezitting veel te lijden. Rambervil" ers, een kantonplaats in het arrondissement Epinal, telde voor den oorlog 6,000 inwoners, Saint-Clément is een klein plaatsje in het département der Vogeezen, op de lijn van Lunéville naar Saint-Dié, op lien kilometers ongeveer van Luné-'ille af. Van Saint-Clément tôt de bopgraven bedraagt de afstand nage-Hoeg twintig kilometers. AL A RM IN PARUS Zooals naar gewoonte, werd, zoodra 'de zeppelins op Fransch groftdgebied waren doorgedrongen, het versterki van Parijs verwittigd. Het alarmsignaal nummèr twee — het sein voor mogelijk gevaar — werd Segeven aan den noordkant van Parijs. te Clichy, te Saint-Denis, te Saint-Ouen, te Levallois-Perret, enz. , Het alarm werd niet verder gegeven ® de stad, daar men inmiddels verno-toen had dat de zeppellins hun koers ; hadden gewijzigd en een andere rich 1 ting hadden ingeslagen. Daar werden noch stoomfluiten nocl trompen van de brandweerautos ge-ï hoord.Alarm nummer twee dient enke: om de lichten te doen uitdooven. En zoo vroeg in den morgen is er niet t veel licht te bespeuren dan in enkele i vroegopen winkels en koffiehuizer ; rond de fabrieken. i - . ■ Een nieuwe raid boven Engeland In den afgeloopen nacht greep eer nieuwen raid plaats boven Engeland Het officieële bericht dat wij hierondei ; meedeelen, vermeldt nog geen enke: slachtoffer, maar toen dit bericht uitge ' geven werd en overgeseind, was de ^ raid nog niet teneinde geloopen : Vrijdag avond hebben vijandelijke tuigen de grafschappen in Oost- er ^ Noord-Oostelijk Engeland aangevallen . zij vlogen op eemgen afstand naar hei , hinnenland op, maar een echte aanval ^ deed zich niet voor. Zes of zeven tuigen namen deel aar L den raid en lieten bommen vallen op l /erschciderae plaatsen, nameiijk bin ; nen Londein. De raid duurt voort. [ HET WAREN OOK ZEPPSLINS Een nieuw officieël bericht voegt ei c bij : 1 Londen, 20 October (officieël). — He 3 waren zes of zeven zeppelins, die gistei ■ avond de noord oosteitjke en oostelijkt kusten van Engeland aanvielen. Te een uur 's morgéns was de raie | nog niet afgeloopen. Verscheïdene bcmrnen werden oï verschiHende piaataen uitgeworpen, na îtielijk in het gewesi van Londen. Telegrammen en telefonische berieh [ îen uit het binnenland bewestigen, da het zeppelins waren, die, na de Noord zee te zijn overgestoken, de Engelsch; kusten aanvielen. Na bommen te hebben uitgeworper . op de kust, stuurden zij naar het bin nenland toe en lieten andere bcmmor 1 vallen. t TWEE SMALDEELEN Londen, 20 Oitober. — Volgens de | « Daily Chronicle » waren de zever • zeppelins, die gisteravond tusschen " ' uur 20 en 8 uur over de Engelsche kusl vlogen, in twee sinaldeelen verdeeld. Zij, volgden een verschillende weg. Volgens een ander telegram van de kust ontvangen, werd een zeppelin te half twaalf '3 avonds waargenomen terwijl hij naar de zee op stuurde. Deze zeppelin had zes bommen uitge worpen op het binnenland, te elf uui • 's avonds, en drie andere een kwartiei ' nadien. Het luc-htschip vloog zoo laas dat men het ronken van de motorj hoorde. r tfui.l I . IWVI ■ MM.,—» IN OOSTENRIJK-HONOARIJE GEBREK fAN SUIKER Lausanne, 20 October. — Men meld1 ■ uit Ween-en aan de «Koelnisohe Zei-: tung». In den voedingsra&d, heeft de . vertegenwoordiger van de regeering aangekondigd dat de suikeropbrengsi dit jaar bestaat in vijf miljoen en hali kwintalen, tegen zeven miljoen in 1916 Het irtaandelijksoh rantsoen zal moe-ten gebracht worden op 750 grammer per man. DE OOSTENRIJKERS EN DE VREDE Zurich, 20 October. — Het socialis-tisch congres van Oostenrijk dal zijr ■ eerste vergadering gehouden heeft, be-sloot dat men publieke vergaderinger zou inriohten in gansch het land, ter ■ oinde eene beweging te verwekken ter i voordeele van den vrede, OP HET WE8TEBFBOHT 11 fWVV» V Hevige artilleriebedrijvigheid od het front van Vlaanderen en op den rechter Maasoever « Op 19 October was de Duitsche arti lerie zooals gewoonlijk bedrijvig op c gevechtslijn, voornamelijk in den sel tor van Zonnebeke en rond Sint-Julijr en Stoonbeke. De Britsihe artillerie heeft de vijai delijke stellingen beschoten. De Duitsche artillerie was insgelijl zeer bedrijvig in de streek van Arleu: Er is niets bijzonders te melden c 1 het overige gedeelte van het front. In den vroegen morgen was het w< ■ der zeer gunstig, doch rond 9 uur si pelden de wolken zich opeen. De Britsche vliegers hebben verkei ningen ondernomen, den vijand b< schoten en foto's opgenomen. Zij hel ben, in den loop van den dag, twee e half ton bommen uitgeworpen op ee belangrijke plaats waar kanons gtoi den, in de omstreken van Douaai, al; ook op wissels en vijandelijke kantoi nementen en barakken. Er werd nog een ton bommen uitgi . worpen in den avond, op de statie va • Kortrijik en het vliegplein, dat nab l deze stad ingericht is. Zes Duitsche . vliegtuigen werde s neergehaald tijdens luchtgevechten e vier andere werden genoodzaakt in on i redderden staat neer te dalen. Een el i de vijandelijk luchtschip werd nee: . geschoten door de spéciale kanons de : Britten. DE TOESTAND Op 20 October hebben de zeppelir i zich terug vertoond. Men heeft ze gi - zien ten oosten van Frankrijk, doch c vijandelijke pogingen zijn niet geluk Er zijn er drie, ten minste, die neergi Jfiliald v/erden. Andèren werdqn gi raakt, zooals men verder in ons bla • zal zien. Duidt deze nieuwe poging aan dat c vijand zinnens is meer en meer b . schietingen te ondernemen tegen c , open steden ? ' 'Op het front van Vlaanderen duu: I het gevecht voort. 1- De Fransche artillerie is er zeer be îe drijvig. c- Volgens het agentschap Havas, zoi: is den de Duitschers in de maand Augus tus een hevigen aanval voorberedd hei i- ben in Champagne. Dit voornemen is echter heel e: :s gansch mislukt. c. p FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG 3- Op het front van de Aisne, heeft îs i- nieîijk hevige artiHerie-bedrijvighei plaats gegrepen, in den sektor van d r hoeve Mennejean. Sterke vijandelijk J- patroeljen, die poogden in onze lijne )- binnen te dringen, werden verdrever n De vijand heeft zware verliezen gele 11 den en wij hebben gevangenen genc men. Op den rechteroever van de Maa; was de artillerie-strijd hevig ten noos den van Eezonvaux en het bosch de n Oaurières. ij Er is niets bijzonders te melden o het overige gedeelte van het front. n BRITSGH LEGERBERICHT t. VAN DEN NAMIDDAG f- Hevige artillerie-bedrijvjgheid gree r- plaats in den avond vân 19 October e r ook in den nacht, ten noorden van Len en op het gevechtsfront van Towes Hamlet, op den ijzerenweg van lepere naar Roesselaere. s De beïde artilleriën waren insgelïjk zeer bedrijvig, in den nacht, ten noort e oosten van leperen. 3- OVER HET GEVECHT 3- IN VLAANDERE! ^ Men seint uit New-York : e M. Frank Simon'd» ^schrijft in d « Tribune » van New-York het vo' ^ gende : Het gevecht in Vlaanderen is allei ♦t gewichtigst en zal wellicht een eind stellen aan dezen oorlog. ; VOOR S0LDATEN | EH Vl.UCHTELIHGEN lk zie met genoegen maar ook me, i hezorgdheid den stapel brieven o% • mijm tafet met den dag groeien. Daai ! zijn er zoaveel die watt te vragen hebben en tôt nog toe ontving ik nog g eer enlcelen brief, loaar, onder oogpun, van orde en van tucht, iets op af te wij i zen viel. Een bevjijs dat onze rvbriek Vooi ' Soldaten en Vluchtelingeo er mag er ; er moe.t zijn. Maar hoe zal ik er, nmst mrjn ander werk, aan- uit komen ? 'i Zal gaan, indien onze vrienden, onzt ! lezers ietwat gedvld willen oefenen s Zoaveel mogelijk wordt met de brie , ven rekening gehouden in de volgordi van hunne aankomst,maar er zijn sorni ■ toch zoo'n belangrijke gevallen, da- • men het niet over zijn hart kan krij • g en, de schrijvers van de brieven lan- • c/er te laten wachten. i ' Indien het dus gebeurt dat een onze/ vrienden enkele dagen ziet verloopen vooraleer zijn geval behandeld word-. of op zijn vraag om inlichtingen géant-v'joord, kan hij er op aan dat het niei ligt aan gémis aan goeden wil. maai enkel aan het feit dat voor mij Ujk vooi iedereen de dagen maar vier en twin tig uren telïen en- dat ik, ncrast het on-derhouden van deze zoo nuttige en aan-r/ename briefwisseting, nog wat anden ' lieb te doen om het leven te houden. Geen brief wordt vergeten noch ter-' zijgelegd. En hoe meer er komen, hot liever ; misschien vind ik ten slottt ; toch nog wel hier of daar een vrij uurt jr van mijn welgevulden dag af te ni]-pen.En hiermèe — en dat is een mêeval-Ictje — sta ik voor vandaag het wooru af aan een onzer lezers, die zelf zijr, zhalc en die van zijn ambtsbroeders Tileit en beter dan ik het kan. • GAMMA. ■i. ■* IEDEREEN OP Zf-JNE PLAATS Benevens de apothekers-officSeren zijn er bij het legier verscheidene apo-thekers-soidaten. Nochtans is er eon te' kort aan militaire apothekers. Dit stae vast en daarvan zijn er vele en afdoer do voorbeelden. Maar zelf s buiten den artsenij-be reidkundigen dienst zo-uden ze hunn plaats vinden in den reinigheids- e . nntsmettinigsdienst, als technische ge \ Ieiders, en in de rnagazijnen der ir . tendance waar hunne hoedanighei van scheikundigen voor het onderzoe der eetwaren allerbest van pas zou kc men. De apotheker — met graad van as pirant — zou ook zijne plaats vinde • op het front waar hij het bevel zou voe ren over een groep brancardiers. Zoc als in Frankrijk zou hij het bevel kur nen voe ren aan het personeel der ge zondheidstreinen. Op het front, bij ieder regiment zo een apotheker van het grootste nut zij: 1 voor het ontleeden der waters, voo ' den reinigheidsdienst, voor het verze melen van niet ontplofte bommen, he ■ opnemen van monsters der vijande7i; ko vergiftige gassen enz. Zijne plaats zou zijn in de instrue iecenters voor brancardiers, waar d , tspirantapotheker de gewone onder-o1 ficieren zou vervangen, die op medi | caal gebied de noodige bekwaamhei^ •liet bezitten om goede brancardiers e: ziekendienders te vormen. Enz., enz. Waarom dan aan die hooger ontwik ■ kelden, aan <îie apôthekersisoldaten 1 den graad van aspirant niet geven, ei ^e niet gebruiken volgens hunne be kwaamheid ? X. ■■ ■ t j ECHOS Holland in de klem. — Onvoldoend nazicht liet gister twee fo-uten over i; het artikel «Holland in de klem», doo Léo Van Goethem. Daar stond tweemaal «scheepvaart actie op den Rim» waar het hand schrift «acheepvaartacte» droeg. Onze lezers zullen zelf die kleine te ■ kortkoming wel hebben reohtgezet. HIE0WS OIT BEZET BELGIE •* » • * v v ■*- 'f vermijdelijke gevolg van nog ergere IN DE GASTHIMZEN ' TE ANTWERPEN HET WILLEIV3SFONDS (Eigen bericht van « Het Vaderland ») in het Willems Fonds worden even- Wegens het gebrek aan voedsel en de als vroeger vei'schillende lessen gege- daaruit voortspruitende algemeene ver- ven. Al de cursusen worden goed ge- slapping is de tosstand in de gasthui- volgd; alleen in de afdeelihg tôt aan^ zen zeer hachelijk geworden. leeren der Nederlandsche taal zijn er Heelmeesters uit het Sint-Eï.izabeths- nog enkele plaatsen onbezet. en het fetuivenbergsgasthuis, stellen vast dat veel operaties, die vroeger niet het minste gevaar opleverden, tegen- yjj "î£T WA* ?:r^î? AND 1 woordig een noodlottigen afloop heb- DE vERDERE PI.UNDERINGEN ben door het zwakKe gestel van de pa- VAN ONZE FABRIEKEN tienten. De operatie voor de blinde- . darmontsteking, die vroeger geen ge- bericht van « Het Vaderland ») vaar opleverde, is tegenwoordig zeer I'1 de spiegelfabriek Saint-Roch, t© ernstig geworden. De geopereerden Auvelais, hebben de Duitschers al de , worden bedreigd door de beperkte te- bronzen kussenblokken weggehaald. 0 ring, die dikwijls een doodelijken af" Andere stukken van machienen, die loop heeft. Het is onmogelijk zich de door de Duitschers niet als verwissel- e melk te verschaffen ,die al de geope- stukken konden gebezigd worden, wer ' reerden nochtans zoo zeer noodig heb- den. tôt blokken smeltijzer stuk gesla ben. Veel geneesmiddelen ontbrekën ,?en- In de fabriek Heuze hebben d- insgelij ks en men voorziet reeds het Duitschers al de machienen doen weg " oogenblik waarop men, bij gebrek aan nemen, de elektrische kabels, de drijf- ether of chloroform, de zieken zal moe- riemen, ailes moest tegen opvorderings- i, ten opereeren zonder ze in slaap te bons afgeleverd worden. doen. Te Auveais werden 190 man naar s ^ Duitschand ontvoerd; de meeste zijn HET DURE LEVEN nu teruggekomen, doch een groot getal Een gewoon hemd kost te Turnhout onder hen is totaal uitgeput, verzwakt P 20 frank. EUegoederen, die voor den en ziekelijk. Een twintigtal van hun oorlog aan '3 eUf.n voor éé'n frank wer- makkers zijn te Cassel, in Pruisen, den verkocht, gelden thans 6 frank per overleden. el. Te Herstal, in de fabrieken « La Le- Te Arendonck kost een kilo boonen gia », en de fabrieken Deprez-Vassart, P 10 frank. Voor een big betaalde men hebben de Duitschers al de moderne ^ 250 frank. machienen en al de drijfriemen weg- ^ °"€h.aald VOOR DE KINDEREN ^ In streek rond Hoei worden er da- n Van af 1 October zullen er ook win- gelijks fabrieken gesloten op bevel terrantsoenen aan kinderen van min van de bezettende overheid. Zoo wer" s dan 2 jaar oud verstrekt worden. den de cementfabrieken van Wanze, de !" .M-rcKi^iiKinc fabrieken van Regissa, Morchin, Barse CURSUS VAN PLANTENKUNDE (zinkj plaatl>er °en pletterijen) geslo- In den Dierentum te i n p ten; de machienen en al het koperwerk wordt van af 25 September een kost^- yan ^ fabrieken; de ketdg uit de ooze cursus van planten kun e gege- br0UW€rjjen en de siroopfabrieken, /en- worden weggehaald en naar gene zijde R SCH5ELIJK DOOD van den Rhijn gezonden. De h eer Arthur Fevens, pleitbezor- D« buurtspoorweg van Hoei naar An-?er aan het gerechtshof van Antwer- denne, werd geheel opgebroken en het ■- oen is in den ouderdom van 47 jaar materieel op den trein geladen en in e nletseling overleden. de richting van Namen verzonden. Ook de buurtspoorwegen van Hoei naar mm % a A ■ i Burdinne, en van Hoei naar Borgworm, DE DUITSCHE KOPERD1EVEN werden opgebroken en weggestuurd. ù YE BRUSSEL " vloeren van de kopes- _ „ -, , j , fabriek te Givet, werden eveneens naar ■ (Eigen bencht van « Hek Vaderland ») Duitsch}and ge;oefd_ Sedert de Duitsche koperdieven hier aan den gang zijn geweest, hebben de WAAR ONZE SOHEPEN VOOR " e st-raten, om daar alleen nog maar v$n DIENEN a 'te spreken, een eigenaardig uitzicht ge" (Eigen bericht van « Het Vaderland ») - kregen : de koperen handvatten, klin- Men weet dat de Duitschers onlang - ken en sloten werden er afgevezen of een groot getal schepen in bezet Bel-J afgerukt; de grepen van de bellen zijn gië opgevorderd hebben; aile schepen, k verdwenen : aile koperen ornementen stoomschepen, lichters, bargies en aan de deuren eveneens. Koperen brie- sleepbooteh werden door de Duitsche venbussen werden wfeggehaald en de overheid opgeëischt, terwijl door Het [_ deuren staan daar met gapende zwarte algemeen gebrek aan middelen van ver- 1 holten. Nu de platen met de namen voer, er overal gebrek heerscht aan ko-i- van eigenaar en firma verdwenen zijn, len, aan levensmiddellen, aan allerlei i- aile koperen uithangborden werden benoodigheden van allen aard. - weggenomen, hebben de eigenaars Ziehier waarvoor al deze opgeeischte -i- voorloopig met krijt of anderzins, hun schepen dienen : naam neergeschreven tusschen de vier Uit bezet België zijn enkele bijzon- ,,gaten van de vijzen, die eertijds hun derheden toegeko-men over de wijze koperen platen vasthielden. waarop onze waterwegen door de Duit- r « o ». a c? m- a « schers gebezigd worden. Al deze sche- DE S. AARKAS pen worden gebruikt voor het vervoer ■ De gouverneur-generaal m België naar het front van materialen voor-, meldt, dat van ai 25 September, de loopgraven en wegen. Het voornaamste Spaarkas haar dienst hernomen heext. opvorderingsbureel van schepen voor Van dien datum af kunnen dus weer het bekken van de Maas is o,ei€gen te ;- stortingen plaats hebben. De mterest Charleville, in Frankrijk. Van daar e blijft dezelfde van voor den oor og. worden de bevelen tôt opvordering De dragers van boekjes kunnen deze naar Namen, Luik en Charleroi ge>- - inleveren voor het bijsehnjven van den zonden 1 interest tôt einde 1916. Drie groote baggermolens, gelegerife i Volgens de verklarmg van den gou- onder het ej]and Wanzf, te statte) bij verneur-generaal dd. ^0 Apn 1911 zijn charleroi, halen dagelijks ongeveer 660 de fondsen van de Spaarkas aanzien als ton kiezel uit de Maas Tachtig tôt hon- private eigendommen en kunnen, dcrd jedige lichters wachten daar op wat er ook gebeure, met m beslag ge- bunne ]ading, en varen van daar naar ' nomen worden. Charleville. Infde maanden Maart en J (Men weet wat het woord van een Apnl van dit jaar ?ing al dat kiezel Duitscher waard xs. Red.). n0g naar de Hindenburglinie, langs TABAKWOEKERS Charleroi, Saint-Quentin en Etreux.' Na de levensmiddelen woekert men ^reei in Limburg, laden de Duit- nu in den tabak. De laatste dagen is schers mijnhout, dat langs Antwerpen de tabak met 10 frank het kilo geste- naar het front m Vlaanderen gezonden gen Allerlei producten worden onder W0I"dt. Bij het vagebonden-gesticht te den naam van tabak op de markt ge- Reckheim, aan de Maas, is men bezig bracht. Met miljoenen sigaretten wor- een nieuwe kidingskaai aan te leggen, den er verkocht, waar om zoo te zeg- die al bijna geheel voltooid is; een 3 gen geen tabak in verwerkt is. Vele smalspoor, kranen en reusachtigé hoo- 1 rookers worden er on gestel d van. Zelfs Pen kl^e!- duiden aan dat het werk er r heeft men in Sint-Gillis een vergifti- eerlang zal beginnen. gingsgeval gehad met doodelijken af- VLUCHTELINCFN - l0M«t den nieuwen oogst mm mm . U,T NOORO-PBANKBWK reeds zoodanig gespeculeerd, dat er (Eigen bericht van het <t Vaderland ») - eerder verhooging dan _ vermindering Ook in het Walenîand beginnen veel van prijs te verwachten iâ, met het on- vluchtelingen uit Noord-Frankrijk, uit ZONDAG, 21 OCTOBER 1917. J gde JAARGANG, Nr 712.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes