Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

660 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 10 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q23qv3dd1h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I 4de JAARCANC, Nr 958. a» m A "i n ■ *%■■■<» HET VADERLAND I Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-Hfn kosteloos. o m ■ ■ mm — mm — s Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deax-Écus, 1 ï Y*f\ "%/T Vf. TVT . '"l^T.TCHUr Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrljky 10 centiem (andere lauden). Per ma and (vooruitbetaald) : Frankrijb 1.75 f DE KEIZER DOET AFSTAND VAN DEN TROOH IDe kroonprins buiten spel - Men wil een socialist als kanselk ||WIJ KUNNEN NIET MEER I erkent de kanselifif ont. oed* bin- iyîe zal den wapenstilstand teelcei het jjd Duitsche keizerrijk ? Een Duiti aakt tepubliek ? Een dubbel dozijn Duiti 3en- Mten en staatjes ? een; [)at de vraag van den dag, ni, het Mbeurtenissen in Duitschland plo aar* ïng een zoo catastrofische wending rien. ich- De socialisten hebben den keizer ren, dagen verleend om afstanc loen van den troon. In Beieren is [y/s Wittelsbach reeds ontlroond. ijk) ïïoer van den keizer ontkomt sle, ot : een rood mom en met een D i'di* chen onverwacht toegebrachten vt lag aan de oproerige matrozen in h te kanselier zegt dat ailes uit is, hitschland «o. p.» op is. En de kœ Éier vindt het Duitsche parlement noeilijk te leiden en hij wil weg. M ,y> le keizer vrangt hem nog enke.le da JjjÉ e bttjven, ongetwijfeld tôt de waj :|| tilstmd geteekend is... i|| Maar wie zal teekenen ? In den grond kan ons dat geen si) f|| il schelen, Het laat ons koud met i if bittere saus de Duitschers elkaar W irelen. Als wij de waarborgen n, %fl \rijgen dat vrede'voor ons een blijv wd is, dat Duitschland onmachti-Us monsweer verradp.rl.iik. te besvrin/ len? dat al de schade door onze soldaten xhe donr onze burgers, tengtvolge van •che Duitschen oorlog geleden, zal hers v; or den, dat wij, met brood in de k de met geld in den zak, met hoop in tse- hart, vjeer in voile rust, aan den hei ne• bomv van ons zoo beproefd land mo gaan arbeiden. nog Laten wij vertrouwen in de krc ' te van ons léger, in de Icracht van o het bondgenooten, in het wijze beleid De onze regeerders en van de regeerc :ht,s cnzer bondgenooten om ons die v< uit- waarden ten spoedigste te verzekert dst- Duitschland heeft tôt het uiterste 'iel. streden, zegt de kanselier, maar nu dat het niet meer. <ise- Dus is 7 ovcrwinning voor ons. te Laten wij nu hopen dat allen aar vooral de kleinen, de nedetigen, gen door den oorlog leden, het zullen vot 7en- dat het overwinning is, dat zij deelc tig zullen worden aan de vruchten overwinning. C cke- oel- P.-S. — De troonafstand van den op- zer. ons hericht, toen deze regelen g, aar waren, vers'erkt onze hoop dat de o\ end viinning oav. ons « is ». t is Moge nu het Belgisch volk van ten. overwinnina tastbaar nenie.im.. IEen âfgïîkreet y m dm kmeli?r Op 7 November heeft de Kanselier volgenden oproep gpericffot tôt het Du sche volk, buiten de genzen : Aan de Duîtschers in dsn vreemdo. Velen onder u, mijne Sandgenocten, die buiten de grenzen van het Ou sche vaderiand leeft, te midden van wreede witieigen van vretigde en van na: voelt in deze kritische dagen een dteps smart. Wanhtiopt niet over het Du sche volk Onze soldaten hebben tôt het laatste oogenbiik zoo heldaftig gestreden a m ooit een léger deed, Het land hesft blijken gegeven van wegaïlooze kracht i Istandvastigheid. In 't volie van het vijfde oorSegafaiar verlaten door zijne bondgertoote kon het Duitsche volk niet îang meer den sirïjd doorstaan tegen krachten, d maar voorîdurend aangroeien. De overwinning, door velen verhoopt, v/erd ci niet verleend ; maar het Duitsche voik heeft een gro/ere overwinning fc haald : &ene overwinning op zich zelven en cp zijn geloof in.het recht van i kracht, In deze overwinning zullen wij nïeuwe kracht putten voor de harde t den, die ons to wachten stean, en met de medehuSp van die kracht zult § ook kunnen arbeiden. De dankbaarheid van de regeering zai niet ontbreken aan degenen d voor het Duitsche vaderiand gesîreden en geleden hebben. De regeering en het Duitsche volk zullen, zooveel zij kunnen, het oc lopleed en zijne gevolgen herstellen, zoowcl voor de Duitschers buiten s binnen het land. Get. PRINS PvlAX V.AN BADEN, Riîk8kanse!ier ALSGF DE OO^LOC U!T WAS _ Amsterdam, 9 November. — Volgend officieel telegram, van gister g " iagteekend, werd uit Berlijn ontvangen : / Het Duitsche volik heeft gedurende vier jaar den last en het lijden van d( oorlog gedragen met een bewonderenswaard'ge standvastigheid- De vrede < het opheffen van de bloklkade zijn nu zeer nabij, hetgeen verbetering zal aa brengfen in den toestand, voor wat de bevoorrading betreft. Het broodrantsoen zal vermeerderd worden te beginnen met zevent-iend< a • December. Andere verbeteringen zullen geleidelijk volgen, maar die verbet ringen kunnen niet komen, indien de orde niet-volstrekt wordt gehandhaaf Aile wanorde belemmert den invoer van levensmidtlelen ên bedreigt i s groote nijverheidssteden met onberekenbare ellende. Wij richtên ons reoht Ireeiks tôt het Duitsche Volk opdat het dergelijke gevaren afwere. De Secretaris der bevoorrading WILHELMS TROONAFSTAND BERLIJN 9 NOVEMBER. — OFFICIEEL. — DE KEIZER - KONIN Heeft het besluit genqmen afstand te doen van den troc Ook de hertcg van Brunswick Zurich, 9 November. — Men meldt dat de hertog van Brunswick, schoo 'Wn van den Keizerj afstand heeft geiaan van den troon. na den troo,m afstand Bazel, 9 November. — Uit Berlijn/.-ordî geielegrafeerd : De rijkskanselier heeft vandaag voigende prociamat.e uitgszonden : « De Keizer-Koning heeft besloten af te treden. De Kanseiier zai zîjn am blijven waarnemen tôt na de regeiing vars dan troonafstand des Keizers, vj het verzaken door den Kroonprinz aa i den treon in Duitschland en Pruise 8,1 van het inrichten van een regentschap. Hij heeft heî inzicht aan dan r lent voor te stelien afge/aardigde Ebe; - iot Kanselier te brneemen en tevei een wetsvoorstel voor te leggers, om o rwd:'eljtjk algemeene verkïezingen doerj plaats grijpen voor de samensteîiîng van een Duitsche grondwet-ber* ^ende vergadering, die de toekomende grondwet -bspaald zal vasisicllen vo ^ Duitsche volk en voor de elementen, welke zich bij het Rijk zouden wills aar>sluiten. , [Ebert, afgevaardigde in den Rijksdag is een socialist van de meerde lïûî/J J ' I • 1 1 1 rr ' „• 1 _ „ /-V 1 warht#>n nrt» 5^n MAAR IANG Zkl T MET DUREN en den \eld Zooals wij gezegd hebben loopt ht asl uitstel voor Duitschlands œntwoord o he\ ae voorstellen der Bondgenooten Maar, ■0p. dag om elf uur 's morgens ten einde. gen Men verzekert dat de koerier niet voo Vrijdagavond in Spa kon aankomer, xht Indien hij het. is die het antwoord weei nze brengtt zal hij niet terug in de Fransch van Hjnen kunnen zijn voor Zaterdagavona lers Wel bestoat de draadlooze telegrar ■)0r. die vlugger gaat, maar de Duitsche a) m. gevaardigden hebben zich daarva, ge- slechts luillen bedienen om het vertre \an r'an hun koerier aan le kondigen. Het spreekt van zelf dat het ontslag nemen van den Duitschen kanselier -en clders in dit nummer aangekondigd -die in geen' enkel geval door de Du ■len zal kunnen ivorden ingeroepen om een ch- vcrlengenis van het uitstel te bekomer, dôT l T'hans jb&reiken ons bijzomderhede: over de aankamst der Duitsche afge j.ej_ vaardigden in de Fransche lijnen : Donderdag, over nageai uur 's avonds '"er_ kwamen de Duitsche af gevaardigden i: drie auto's aan langs de baan van L Capelle, die door schijjiwerpers weri vorlioht. Zij waren voorafgegaan doo eene kompanie pionniers, <iie de wege-' moesten herstellen en op een afstam van verscheidene kilometers in de ron it- de waren de vijandelijkheden gestaak ge worden. Do afgevaardigdien werden ontvan it- gen door speciaal aangedudde officieren it, aie hen naar een kaflteel nabij de stai it- Senlis geleidden. waar zij den nacb doorbrachten. Is Om ne gen uur 's morgens werden zi in afgehaald, geblinddoekt en verscheiide ne uren verder gebracht, naar de plaat n, waar zich het hoofdkwartier van gene ie raal Foch bevindt. is Zij meldden zioh aan in het saloi e- waair zich maarschalk Foch bevond me ie zijn vriend en medewerker generaa Wevgand en met den Engelsohen adlmi ij- raal Wemyss. ;ij De afgevaardigden waren tan getall van tien; de militairen in groote uitrus ie ting. Vooraan staipte de steatsseoretari Erzberger, in bunger natuurlijk en me i"- een slap Tyroler hoedje op. Is Vol gens het gebruik vroeg maai schalk Foch r — Wie zijt gij, heeren ? En Erzhergeir antwoordde : e_ — Wij zijn de afgevaardiigden van d Duitsche regeering, die een W&peœtil )n stand komen aanvragen. m Dan gtelde Erzberger één voor één de ' cenen voor, die hem vergezelden. D. — t militairen groetten met die stijfhe 0 die husn eigen is. De burgetrs maaki oene buiging voor de drie vierteg« woordigers der bondgenooten, die c r groet weergaven. Een adjudant van maarschalk Fc - kreeg dan de volmacht te onderzoel* e van de afgevaardigden, die in eene ai palende plaats intuisschen te ontbij' 1 kreg-en : brood, boter, koffie, chocolé en melk. i De tien man eten smakelijk. k Toen hunne volmacht ondêrzoï was, werden zij opnieuw bij ma; - schalk Foch gebracht, die hun, met 1 - de stem, de voorwaarden van den \ - penstiMand voorlas. Deze lezing maakte een diepen e druk op de afgevaardigdien, die, onm . dellijk dnarop, het staken van de vij. delijkheden aanvroegen. Maar:Ch; 1 Foch antwoordde dat dit' onmogel was. Dan was het dat Èrzberrger, schoon over volmacht besthikkend i ' te beslissen, verzocht den t-ekst van 1 voorwaarden te mogen onde^rwerj ^ aan de Duitsche regeering, daar somi 1 ge onvoorziene schikkingSn van de vo r waarden een beslissing van de reg J ring vergden. 1 De maarschalk stemde toe. Per dra. " looze telegraaf werd van den Eiffeltoi 1 dit verzoek te Spa kenbaar gemaa F-en koerier werd ge-zondep, die in : Hoofdkwartier de voorwaarden van c > wapenstilstand kwam opnemen en j onmiddelliik naar Spa droeg. t Dan trokken de afgevaardigden tei . riaar het kasbee!, waar -zij gehuklv 1 zijn. Als naar gewoonte staan zij om r bescherming van een militaire wac s Zij hebben geene bedienden. Zji m ten antwoorden voor Maandag morf elf uur. | Men denkt dat, indien de staat < j1 wogen, bet toelaat, de koerier Zaterc avond zou kunnen terug aankom Maar volstrekt zeker is dat niet. de str5jd DUORT voort 3 Donderdag om twee uur 's namidd: t meldden zich Duitschers met witte vl gen aan de Fransche lijnen aan. " Laten wij niet meer schieten, z den zij. De wapenstilstand is geteekei De oorlog is gedaan.» Men antwoordde hun : «Gij kunt 3 rost niet mee-r sohieten. Dat zijn u - zaken. Maar wii gaan voort totdat ^ officieel bericht krijgeji.» Daairna liet men de parlementa» 3 weer heenigaan en de ittriid srin? voc d r ie — kjel wordt u8tqeh0nggrd ; Uit den Haag wordt geseind : Sedert 7 November 's morgens is geen enkele train meer aangekomen in Kiel en de voorraad lévensmiddelen is bijna uitgeput, De regeering wil waarschijn-0 lijk de opstandelingen door den honger M. klein krijgen. Gister deden dergelijke geruchten de ronde in Rijnland en gaven naar het schcjnt aanleiding tôt nïeuwe onlustan H» in Keulen. Berichten uit de steden, waar opstand heerscht, zijn vandaag zeldzamer, daar de censuur in de dagbladen geene andere inhchtmgen doorlaat dsn die, welke officieel worden gegeven. ht Men weet ec-hter dat de toçstand te m Kiel niet gewijzigd is. i» e- de toestand in berlijn is Bern. 9 November. — De telegram-te men-van de agentschappen trachten den M- totstànd in Beriijn aïs weinig onrust-Jr wekv.end voor te stelien. in Gister namiddag vernam men te .Bern dat de telefonische verbmdmg fcusschen r- Berlijn en Frankfort was afsresneden. J _1 .. L -3,. T, f J. t J 1 ~ — der eenige verbinding bieef per k graaf van teleîoon, maar dit was ( zuivôr militaire maatregel. In de fabi ken v.yrdt gewerkt nochtans en de st ten schijnen kalm. wanorde en plundersnq n oostenrijk Uit Bem méldt men dat weliçgelici reizigers uit Oostenrijlk-Hongarije v telden : Gedurende verscheidene dagen h ben de soldaten te Boeda-Pestlh de oi gestoord. Zij beroofden de voorbijg; gers in de straten. De nationale wa-moe&t tusschen beide komen. Sedert het begin van de omwenteli werden, naar het schcjnt, drie duize spoorwagens leeggeplunderd. Tussci Weenen en Boeda-Pest gaait- de treir nog slechts onder militair geleide. In het binnenland duren de troebe voort. Te Kecsmet hebben de vrijges de gevangenen den procureur-genei vermoord. Te Ersokujvar kan de ov heid'de orde niet herstellen. Verschei ne treins werden leeggeplunderd te I «! HP Mlîf WKSTKRFPftNT ———<>yo Al ALOM STEDEN EN DORPEN GENOMEN h MIM w un» aa efrùi Syii' tiStet u m ea» « Len oh DE TOESTAND en In België zijn de Brtiten te Doori en ten noorden van deze stad te Hee ad (Hene90Vwer^ en te Berchem (O Vlaanderen) zijn zij ten oosten van Schelde. Bergen ligt maar eenige kilomi )r_ meer van het front. uj_ Maubeuge staat op vallen. Avesne, ra_ gcriomen Links van de Britten zijn de Fr in- sc^en voorbij La Capelle. 't Is daar jrï_ de Duitsche gevolmachtigden het fr overschreden toen zij verleden Donc jijj. dag naar m,aar schalk Foch togen ;7|. hun vonnis te hooren. 0£ Rechts ruki het leger van den Fi m schen generaal Gouraud met gre siappen voorwaarts. Men weet nog (Cn of Mévères gevallen is, maar de sold< nj_ van Gouraud staan toc h langs de M or_ van Mézières tôt Bazeilles. c& De Araerikaansche leger s hebben Dufischers van de Maashoogten ' 1(j. jo-ogd ncor de VVoevrevlakte. en De Amerikaansche patroeljes gin kt tof kilometer van Longuyon, ^ M van Spincourt, op 10 van Etain, !en 15 van Conflans-en-Jarmisy. Deze pl< ' sev v or m en een boog rond Briey, groote ijzer- en staalcentrum dat uo, ûen Duitscher mogelijk maakte den < log zoolang vol te houden. jpj.1 117'./ spraken gister van een mogeh kl | omsinge'ing van het Duitsche Arder leger tusschen de Maas en de Samt ,Gn De qree'ft werd sedert nog meer tri duwd De vijand heeft zich nog wi jlor te redden uit zulke dreigende omk: , hngen; daarom willen wij niets vt spellen, maar zijn toestand blijft er chelijk. A. I BRITSCH LEGERBERIOHT VAN DEN NAMSDDAG lioS De versterking Maubeuge is inge 3o* men geworden dooir de afdeeling wachten en de 63e afdeeling. -S" Onze troepen gingen flink vooruit u^- zu'den van deze stad en bevinden i vlak ten oosten van de baan Avesj 3e" Maubeuge. - we Tussohen Maubeuige en het kar v'i Bergen-Condé houdt onze vorder aan. 'en Tusschen de Schelde en het kar !t- van Antoing zetten wij onzen dire naar Peruwelz voort. "*"■ Ten noorden van Doornik, heb wij ons opgesteld op den oost-erof van de Schelde, in de buurt van H< ne en van Berchem. >le- FRAMSOH LEGERBERSCHT len VAN DEN NAMIOfoAG 1'3" In dea loop van den nacht artille ra' en machiengeweerbedrijivigheid op 1 sebe-idene punten van het front. Dezen ochtend, hebben onze t-roe hun opmarsch hervat over gansch lijn. 3te AMERIKAANSCH LEGERBERIC» er- Ten Oosten van de Maas in de str ïb- ten Noorden en ten Zuiden van D; •de villiers houdt onze vooruit^âng, ali m- wel hardnekkigen weerstand met î ïht chiengeweren ontmoetend, gunstig aan Sassey tôt Wadlincourt langs n„ Maaslijn, werd de naoht gekenmc door artillerie- en machiengewerér ien vechten. 'en BELGsSOH LECERBERICHT [en* 9 November. Avond. — Onze îroe cl- staan san de vaart Gent-Terneyreft lal ds Hoiîandsche gresis tôt aan d:. st er- van Gent. De Franschen, over de Sel de- d3 bezetten V/elden, Edaiacrc, Melc la- de hetjveîen van C??ppenberg en Awrlalî ïî^ nrpc'r'jîf O OAHPC uja-as" >•* ïJT3 « ■ \3A issai ts Us %EP aBffl MB || de Britten het zuidelijk gedeelte be» ûk; zetten' me g November. — Wederzijdsoh& artil- leriebedrijvigheid. de Onze voetvolkelementen hebben de Schelde overschreden in de nabijheicf Hef van Eeeke. , is BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT an- De vijand wordt verder achtervolgd. dat Zijn weerstand venzwakt. Onze troepen ont naderen Bergen. Geen Duitschers meer 1er- tusschen de Schelde en de Vaart van om Antoing-Peruwelz, Doornik en Antoing genomen. Meer noordwaarts naderden an- wij Ronse. >0{^ FRANSCH LEGERBERICHT , VAN DEN NACHT ten a(!S Aligerneene vordering die op sommige plaatsen 15 kilometer4bereikt. Ov den de linkerflank trok onze ruiterij de Belgi-jer- sche grens over.' De vijandelijke ach-terhoeden werden uiteengeslagen. Wij apn namen gevang:enen, kanonnen en veel op materieal, namelijk verscheidene spoor-op treinen. Overal elders insgelijks vooruifcgang. het Mézières omsingeld, de Maas oversohre-het den ten Oosten van de stad. yor- DE VIJAND NOG ALTIJD TE GENT jke Britch front, 8 November. — De vij- me- (1IKj îs n0g altijd te Gent. De vliegers 'ter. meldien dat de stad verlaten sahijnt, °f<e' maat' de mitralieurs zijn steeds daar eiï ten men weet dat me est al de bruggen on- lel- dertnijnd zijn; de omsingeling wordt wr~ dus voortgezet. ha- REPUBLIEK IN BULGARIE ? Athene, 5 November. — (Vertraagdi telegram'. — De tijding als zou Bulgarie van regiem hebben veranderd en no- dat er de Rapubliek zou zijn usitgerœ-der j:en, werd tôt nog toe niet officieel be-vestigd.LAATSTE MINUUT aal in°" ° Havre, 9 November. — De Belgisch'e iaaj regeering geeft eene offieieele noia uit-, vvaarin zij bekend maakt dat zif 3 Duitschland:") voorstel van de hand wijst ^en om de Belgisehe koolmijnen niet on* ver bruikbaar te maken, indien Spanje eni >er_ de bondgêhootèn er voor instaan dat, zoolang de oorlog duurt, niiet meer ko-len zullfn worden uitgedoiven dan strikt noodzakelijk is voor het behoud der mijnen. Duitschland had op 20 October aan den président der Vereenigde Stafcen b&-loofd voortaan het priveat eigendom èe eerbiedigen. De mijnen zijn privaat eigendom en daarenboven een levensbe-hoefte voor de Belgisehe bevolking. 's Konings regeering is verzekerd dat jj indien die belofte geschonden werd, indien nieuw leed werd aangedaan aan eek de reeds zoo diep beproefde Belgen, al im_ de bondgenooten met haar weldra van Duitschlands- schadevergoeding zou ""a- e]schen, gelijkstaande met de gelôden van verliezen. de |!oe" Van het Britsch front wordt gemeld dat ds inneming van Bergen nakend is. Zij wc-rfit voor vandaag verwacht. pen k'"'; Lee si c® de tweede hladzijde itia — — ^ Uit bevfijd Balgië. h'3j Om soldaten te hebben na derj ocrïos.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes