Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

490 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2n4zg6h565/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgisch dagMad, wria&pte te Paras, 3, Place des Deux-feus, 3 I n;„,,ctnflnbiedingen : voor gereformeer- Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijfe 1.75 fr ■ VAea kosteloos. . LEO VAN GOSTlt&M, 'BUrèeéejlP • EngeU^d 2 sh; Hoiland 1 gld. ,25. Eiders 3.00 fir. Hat Verdraa van Brussel b moet in de geschiedenis het ver Ljjend staan dat een einde zal etel ,an dezen oorlog. (l j5 in Brussel, in de-n befaamdei uctusnaclit van 1914, dat de oorlo: het Recht aanving. Het is in Brus iat de vrede door het Recht moe ien bczegeld. el booren we reeds dat Oostenrijk tlijk, aan Rolland de beschikkin$ 'aangsvraagd over een paleis vooi iedesconferentie. En dat de konin an Hoiland, met hare bekende gast eid, — ook bij onze vluchtelinger jd '-i onmiddellijk deze vraag beef Iwlligd. krlaat nu de koningin van Hollanc b gastvrij zijn, laten nu de onzij [ no? zooveel aanspraak hebben oï takbaarheid van een der groeper evoerenden of van al de oorlog voe En ; dat maakt het niet onmisbaai l vrede bij hen gesloten worde. (antwoord van al de bondgenoo )p de jongst-e Oostenrijksche voor b tôt onderhandeling omsluit der h wil den vrede na den oorlog te [kamen, 't is te zeggen, niet te on mdelem met een nog driesten tegen-tr maar met een overwbnnen er spenden «Kamerad». Dit antwoorc jit ook den vasten wil niet rond hei k diplomatentapijt te gaan zitten tg de viiand den overwcldigder (nog onder zijn zool houdt. Brus-oet vrij zijn, zooals ganseh Belgic vrij zijn, vooraleer men weer eer gitan aanwenden om een verdrag ewaarborgd verdrag, met de ver-nschenders aan te gaan. eenmaal zoover kan men geen re-nesr uitvinden om het vredesver-îlders dan ten onzent te doen ont « en voltooien. Di®n dag zal onze dheid tegenover de Duitschers niet ' moeten reiken dat wij onze a^cne-igden naar den vreemde zouden n zenden Noch hoeven wii aan de ilie diplomaten den aanblik te ver a van die -bevolking, welke hun kneohten vier jaar lang tergen n maar niet temmen. r Brussel moe ten de diplomate n ) naar de plaats zelf die ze ©eus i? gezworen hadden te eerbiedi-i te beschermen. Op de plaats zelf slijden zag be^innen, moeten de hers getuigen zijn van onze over-MT."ussel is een zinnebeeld. sfthrijft 'ansch journalist', die evenals wij liegedachte werd getroffen. Brus->en zinnebeeld en indien wij niet 3e wreedheid eisohen van de zege-in den ouden tijd, moe ten wij ischen dat de ppl'itiek, disi gaat ■n worden tusschen de volkeren. &rk drage van het kleine volk te nadeele het recht geschonden ® dat die politiek plechtig worde M buiten allen vreemden invloed ★ * diplomaten moeten dus het' ver-an Brusel sluiten. ;0 zijn alleen niet. eren mochten zich wel voorberei-1 het aangaan van een plechtig en od'baar Verdrag van Brussel. De 1 namelijk... nu voort mochten. zich aile Belgen wrbereiden op het uit den weg 1 van hetgeen hen onderling ver-of die vendeeldiieden van voor indvloed in 1914 daigteekenen of, î Spaansche griep en de «activis-Jit den oorlog werden geboren, 58 ■' Indien het bezette land ons ■l'heven voorbeeld geeft van ee-n-'an eensgezindheid, van onderling Jwen ; indien ons leger voor ons iieuwe bewondering en genegen-ifdwingt bij de vreemden,. door fachtbarende eendracht, waarom len niet hetzelfde zeggen van de 5 ln ^et buitenland ? We zijn met navolletje en 't is of we een hand-ri suiker verstoken wespen waren. •'jn menêchen, die hun aandacht v"'jden aan een «communiqué" pn vergadering van parlementaire! lang geleden was er zoo iets Q,raan het «communiqué» zondev • en neem't offensieven met mos en ®tikgas en op twee kolommen .fn ve*ten titol. Tegen de Duit- ^naamd niet. Tegen volksverte-JW» Van Zus of Van Zoo, die 1 r absoluut, of 't lukt of niet met isten» in denzelfden ketél wil Je!°rn hier dat men zijn tijd vict!1 buiten bezet België naar «n i?'t •• 206ken- Al wat grijs is patnJS. En we weten wel dat • aue viamingen, aile tseigen in net mu ■ ten land het volkomen eens zijin met he protest der Vlaamsche maat&ohappije! i uit het bezette land en met het program ; rua in net protest aangegeven. Degenen. die het daarmêe niet een ' zijn, kan men geen Vlamingen noemen En die zullen om weer,in een Vlaamiscl ; arrondissement op een kiezerslijst voo ; te komen, een anderen titel moeten zoe ken, Want het is, tusschen haakjes, nie genoeg, in een Vlaamsch dorp te «wc lira» om te weten, om te voelen wat he Vlaamsche volk wil. Maar dat is voor later. Voor nu, zoi het ons' al voldoende zijn, indien er ee! einde werd gesteld aan sommige ver dachtmakingen, waaraan onmiiskenbaa eehte vaderlandsgezinde Vlamingen vai eerste gehalte sedert maanden bloot staan. Wij noemen niemand en 't is nie noodig : de getroffen man heeft bek ei t;uiden om van zich of te bijten... Maa. wij rekenen het ons ten plicht, als Bel s-en, als Vlamingen, te betreuren da dergelij'ke kriekensteel-histories het bes te van den tijd in beslag nemen van men seben, die beters zouden kunnen doen Indien men de Vlamingen wil verwar ren en verbitteren en zelf s de gematigst< Fl^mimganten hun vrees wil doen ver liezen voor radikale oplossingen, moe men maar op den sedert een paar maan den ingeslagen weg — een weg vol bc driegputten — voortgaan. Indien men om België d'enkt, on Vla-inderen en Wallonie één en onver dcelb-aar. la'c men de twistappelties ge rust aari de wormen en bereide men zici •\-oor op de zoo noodige eendracht'? bereà ae men zich voor op het Verdrag ^var Brussel. waar Vlamingen en Walen zonder achterhoudine en zonder onmin den grondslag zullen leggen van eer vrij, een open, een krnchtig, een duur zaam nafc^>naal leveh. LEO VAN GOETHEM, P.-S. — Een loevalliqe correspondent die aan Zmnekin, Breydel en Arteveldi cm vaderschap toeschrijft, dat ze wel licht, niet Vioorzien hadden, vesligt onzt c.andacht op eene uitlating van den Vran àchen romanschrijver Balzac (1831), rfooî de Nation Belge uit de Cri de Paris ah curiosum overgenomen en waarin Bal zoe ons geestelijk inpalmt. Indien onze briefschrijver uit schuch terheid zijn naam niet in zijn Cyclostyle Duplicator had laten zitten, hadden w( hem één en ander belangwekkends hun r,m vertellen over Cri de Paris, gewoon lijk Cri de Jerusalem genoemd. En wi hadden hem ook kunnen zeggen dat wt al qenoeg levende geestelijke inpalmer; hebben op de duimen geklopt om ont nog niet in te laten met Balzac, die in 'len pruikentijd als romancier gelukU als drukker failliet ging. Dat de Nation Belge dit overnam, jui c/ien we niet toe. Maar er zijn nog wei andere dingen, daar ên elders, die ont al eens deden sçhrijven dat het pro-qramma der Fransch-Belgische blader. en het onze niet in één schelp kunnen, Indien onze correspondent vijf min'/ ten Engelsch daags leert, zal hij ons wei toclaten'te vragen : Got it ? L. V. C. S - • '— —vitvw ■ ■ ' " ■ IN DUITSOHLAND SE '' VBFWAERTS " WMH8BPT M. Charles Tower seint aan de « Daily Mail » uit den Haag : De « Vorwaerts » schdldert als volgi den toestand af die zal spruiten uit de afvalling van Bulgarije : « Bulgarij» verlaat de Middenrijken om vrede te sluiten. Nu zullen wij. Duitschers, alleen staan om tegen de Bondgenooten te strijden, met den'rug 'egen den muur en de dood voor de oogen. « Dit is de toestand dien wij moge-lijk het hoofd zullen te bieden hebben met al den noodigen moed. » Het tafereel wordt nog somberder wanneer het blad de ineenstorting voor-stelt van het westerfront en den onge-breidelden vloed van verslagen troepen, die Duitschland zullen overrompelen gevolgd of vergezeld door vluchtende mannen, vrouwen en kinderen. Het blad voorziet dat de overheden in ee<ie ucterste poging om de nakende omwenteling te bezweren deze ongeluk-kigen zullen doen mitralieeren. DE BELGEN NEMEN ROESELAERE fl . ■ tWVVi I. IN DE VLAKTE VAN VLAANDEREI s iiavesagentschap seint : Belgisoh-Britsch front, 29 Septembei België breidt de overwinning zic v van uur tôt uwr uit, Het 2" Britsche li ger van generaa! Plumer rukt op nàs ^ Werwik en Meenen. Wat de Belgen aangaat, hetgeen 2 I vandaag hsfoben gedaan is eenvoudi schitterend. Çerst hebben zij de verovi ring van de heuvels beeindigd door d 1 innemïng van Passchendaele en de ; heuveltop van MooraSede, wat hen o r een mijl atstand brengt van de baa Meenen-Roeselaere. De verovering van Staden sn Znrre j opent hun de vlakte van Roesslaerï 1 Hier kunnen groote gsvoîgen uit voor r spruiten. HULDE AAN ONZE SOL0ATEN t Ooggetuigen, Balgische officieren, di - aan het offensief hèbben deelgemomer - en gewond in de hospitalen hier aar • kwamen,hoorden wij met geestdrift vei . klaren dat onze dappere soldaten als ee 3 man uit de loopgraven sprongen en mt - onweerstaanbaar geweld op den vijan t vielen ontembaar. Ontroerd vertellen zij dat men zic - geen soldaten kan voorstellen, die zo moedig en vol doodsveracbting op de 1 viiand los stormen. EEN TELEGRASVï VAN SIR DOUGLA HAIG AAN KONING ALBERT i Op het einde van dezen dag door de - schoonsten -bijval. bekroond voor d i* Bondgenooten op het westerfront, kor 1 ik Uwc Majesteit en zijn leger df hfi , telijkstô ge'ukwenechen bied'èn van mi ) zelf en van-ni de'troepen onder mijri b£ - vel, voor rte prachtige uitslagen hede ■bchMfd' onder Tw bi .eî. Douglas Haig. U!T EEN ALLESZSK'S BETROUVJ , SA RE BRON VERNEMEN WIJ DA" 2 ROESELAERE GENGMEN IS. (Wij geven die tijdingen onder ail 3 voorbehoud). KET VIJAK'DELIJK IV55DDEN ! VERHUIST NAAR DE IVIAAS OP M. Gérard Campbell, corresponder van de «Daily Mail» op hel Fransch - front, seint op 29 Saptomber : Heden was het een wonderfoaarliik î dag; de rijkste aan beloïten sédert he - begin van den oorlog. Wij hebben de: - vijahd zoover gebracht dat zijn afwe ? ren en tegenaanvallen slechts schijne ? te moeten dienen om den opmarsch va: 3 de bondgenooten te vertragen. ; Op het uitsluitond Pransche front va: generaal Debeney ten noorden en te: ; zuiden van de 'Somme, va.n generaa Mangin tusschen de Aisne en de Ailette van generaal Goureaud tusschen de Suip i po en Argonne worden regelmatig bij ; val len en winsten behaald die tenslott insprongen vormen in de v'ijandelijk l stellingen te St.-Quentin, het massie van St.-Gobain, te Reims-en in het Ai gonnewoud. ; Een bijzonder beteekenisvol feit va: ' den slag van heden is dat terwijl de ge rieraals Debeney links en Goureaui rechts veel tegenstand te overwinne'] Ihadiden, de taak van generaal Man^ii in het midden betrekkelijk geîîiakkeliji: was. Zijn troepen hebben heden eei sprong vooruit gedaan en bijna zonde weerstand te onfenoeten Pinon bezet Chavisnon en het fort Malmaison, eei flink stuk van den Chemin des Dame's Jouy, Aizy erual de ravijnen naar he . noorden van de Aisne loopend te Vailly Uit het feit dat de-vijand zij ne troepei . terugtrekt van het centrum, mag mei J, afleiden dat dit punt het verst ligt vai de pees van den booig waarnaar hij zij: troepen desnoods zal doen wijken. De bedreiging op de twe» hoeken, ij ' Vlaanderen en op de Maas wordt zoo ge vaarlijk dat de vijand niet langer mee durft beproeven in het midden te weei staan. DE AMERIKANEN VORDEREN GEDURJG Amerikaansch front, 29 September. -Sedert twee dagen hebben de Duitsçher jn allerijl versterking bijgehaald om dei Amerikaanschen vooruitgang te stuiten maar deze werd er enkel eenigszins doo vertraagd. Zaterdag zijn de Amerikaansch troepen niettegenstaande hardnekkig verdedigi'ng van den vijand, nog vooruit gegaan. De Duitsche verliezen zijn zeer groot : Onze vijanden vechtén dapper dikwijl • op wanhopende wijze. (New-York He raidi. FRANSCH LECERBERICHT VAhrDEN NAMIDDAG In den loop van den nacht hebben de Duitschers havige tegenaanvallen gedaan in do streek van Urvillers (zuiden van St.-Quentin), al hun pogingen om de helling BS te bemeesteren werden door ons vuur verijdeld. în Champagne geen enkele voetvolk-veiTichting dezen nacht. Het gevecht is herbegonnen bij het krieken van den dag. BRITSOH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG In den loop van onze verrichtingen van gister heeft de 42e divisie alleen ^000 gevangenen en verscheidene karion-rten genomen. In den sektor van Bellicourt en Con-nelieu weerstond de vijand hardnekkig. De Amerikaansche, Australische en En-gc-lsche troepen vorderden spijts dezen vinnigen weerstand en namen gevangenen.Te Bony en Villers-Guislain. kon de vijand door geslaagde tegenaanvallen, onze troepen licht terugdringen tôt aan de westelijke zoomen van deze dorpen. Overal elders handhaafden wij onze ter-reinwinst en ten noorden van Gonnelieu kwamen wij opnieuw vooruit in de rich-tmg van Lesrues-des-Vignes. Gisternamiddag werd insgelijks een hevig gevecht geleverd op den linker-vleugel van het slagfront en onze voor-VÏtgeschoven elementen die Aubenchel-aa-Bac hadden genomen en in Arleux waren sedrowgen moeston deee twee derpen loslaten. Ten westen en ten noord-weston van Tvamerijk hèeft de vijand vergeefs ge-pçiëgd den vocruitgàns' tegen te houden v; r ^70 froep,^ wollcpr vnorwacljt-.'p'qepen dë bâatïverbirtdinz A^*ras-Ka--meriik en Bapaume-Kamerijk hadden hereikt eh ook in de noordervoorplàat-stn van de stad drongen. Dô vijand leed zware verliezen in den loop van krachtige tegenaanvallen die hij in dezen sektor on demain en die af-geslagen werden. Het regende geweldig en gedurig ver-' leden nacht en het weer is nog bui-achtig.Oe Franschen nemen I dorpen en een bosch FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NACHT Tusschen de Ailette en de Aisne gin-gen wij vooruit ten oosten van Ostel. De Italiaansche eenheden benoorden de Aisne opereerend, hebben Soupir ge-rtomen.Tusschen de Aisne en de Vesle hebben onze troepen dezen ochtend aango vallen en zijn merkelijk gevorderd over een front van 12 kilometer. Spijts den weerstand-van den vijand hebben zij Revillon, Romain, Monti-gny-sur-Vesle veroverd. Meer naar het noorden dringend bereikten wij de zui-delijke nabijheid van Meurival en van Ventelay. 1.600 gevangenen' zijn reeds opgeteld. De-slag duurde heden voort, over ganseh het Champagn^front. Op onze, linkerzijde hebben wij den vijand totaal uit Ste.-Marie-à-Py gewor-pen en zijn wij, dit dorp voorbij. Meer oostwaarts, hebben wij in den loop van levendige geveçhten Aure genomen, als-ook de hoogvlakten en de bosschen ten noorden van dit dorp. In het centrum hebben onze troepen Marvaux genomen Cn hun lijnen voor Monthois gebracht terwijl zij op hun rechterzijde hun winsten uitbreiden ten noorden van Séchault en in de streek van Bouconville. BRITSCM LEGERBERIGHT VAN DEN NACHT Het Britsch le?erbericht was niet aan. gekondigd bij het ter pers gaan, - ..i.. . . —- " 1 ■■ Il m—> IN FINLAND 32 Iccuztivancenka^lisgyerdaagd Stockholm, 3Q. September. — De poli-tieke toestand in Finland heeft de regee-ring verplicht de kiezing uit te stel-len die moest plaats hebben om een ko-ning. aan te duiden. Om meer eenheid in de parlementaire partijen te bewerken hebben de koningsgezinden diepe wijzigingen gebracht aan het « vetorecht » van den koning om het koningdom aannemelijk te maken voor de volkspartijen. DE WAPENSTILSTAND IS SEÏEESEID MET BULGARIJE i — ♦—— — voigenae otticieeiel nota wem aan ae aagmaaen gister avona ntz'urgu uwi het Fransche ministerie van bui^nlandsche zaken : De wapenstilstand werd gisteravond te Saloniki geteekend tuaschen den opperbevelhebber van het Oostersche leger en de Bulgaarscha afgevaardigden, , die al de voorwaarden van het opperbevel hebben aangenomen. De vijandelijkheden zijn gestaakt. Generaal Franchet d'Esperey heeft onderrichtingen ontvangen om onmiddellijk over te gaan tôt het uitvoeren van de voorwaarden, DE VOORWAARDEN De voorivaarden aan de Bulgaren op gt legd en door hen zonder verwijl aangenomen, worden natuurlijk, tenminste voorloopig nog, geheim gehouden. Maar het is wel te denken dat deze voorwaarden volkomen rekening houden met hetgeen aan de Serviërs toe-komt, evenals elke voorwaarde. die aan de Duitschers zou worden gesteld, reke-ning zou houden met de nooden çn met de eischen van België. Daarbij staat■ het vast dat de bondge-nooten zicK niet kunnen vergenoegen met de belofte van de Bulgaren om geen stnjd meer te voeren. Waarborgen zijn noodig. Te meer daar de Bulgaren, wel eens zoo sluw kunnen zijn en een iefje vergeetachtig, dat men hen de Pruisen van den Balkan mocht noemen. Die waarborgen 'moeten, ons inziens, hoofdzakeijk beslaan in de ônlbinding en de ontrvape>iing< van het leger en in de overgnge van het Bulgaursche $poor-wgnet aan de hondgencolen. Een be-ze.ttirf/skorps vtip de bondgenooten zal de orde hahdhrn-ni in Bi/?aâr/fe, ïn af-WUchtinq dat het algemeen vredesver-drag al de havgende.kwestiën zal komen regelen. Dat er al dus- een groot gedeelte van lut Oostersch leger gçlegenheid krijgt or i elders op te treden en tôt het inkor• ten van de la.at.ste oorlogsmaanden medt te werken-, spreekt van zelf. Of Turkije lang den rouw zal drag en tan zijn Bulgaarschen bondgenoot, zouden ons die legers wel, eer we veel ouder :i-jn, kunnen zeggen. A. 8. DE BEURSPANIEK !N BERL1JN Bern, 30 September. — Op de Ber-liinsche beurs hebben de jong-ste gebeur-tenissen met Bulgarije eene paniek ver- oorzaakt, zooals men er sedert het begia o vun den oorlog nog geen had gezien. i- Daling liet zich gevoelen in al de ae te ties van oorlogsfabrieken en op de pe troolwaarden. Voor sommige aandeeler ■,e teekende men twintig, dertig punten bo i- neden de vorige koersen aan. Zelfs d# g' aandeelen van de scheepvaartmaatschap-n pijen werden getroffen. ?- Zaterdag hebben de banken en da ?t groote vennootsebappen van de paniek gebruik gemaakt om goedkoop de aan-deelen mee s ter te worden, die in niasse n op de markt werden aangeboden. 71 DE ONTROER1NG IN 0OSTENRIJK Pj Bern, 30 September. — In Oostenrijk e. heersoht hevige ontroering. De bevol " kiog heeft de gebeurtanissen met Bul» n garije veel spoediger gekend dan de Cen-sunr zulks had verlangd. «Indien de vaderlanders ongerust / zijn, seint de bqrïchtgçver van des «Frànkfurter^Zeitung», is hel intogert-deel ook waar dat de vredesgezinden de vennrlling van hunne verlangens reeds ^ ■ nciiddeH-H-k'-Mbij dv-nken.- » - r- DUITSCKÇ REOOMBEELDEN "n Het jong.ste draadlooze bericht door c'en Duitscben post in Nauen uitgezon* n den zegt'dat veertien Bulgaarsche afdee-jt lingen tvoortst.rijden en dat de tusschen-r- lpmst der Duitsche hulptroepen den toe-le stand zal herstellen. _ De waarheid is lang zoo schitterend h njals deze hersenschimmen. i■ Ganseh het Bulgaarsche leger — dat vf is waar — werd niet in den wanordelij-ken aftocht meegesleept, maar de voorwaarden van den wapensitilstand om-sluiten het deigelijk ganseh het Bulgaarsche leger. r- De Duitsche hulptroepen mogen ko-r- men. r- 't Zijn laatheeren I... : Balans der offensieven Gister morgen konden wij volgendf j balans opmaken van de laatste offensie ven. Onze lezers zullen die met de laat j ste berichten gemakkelijk kunnen aan vullen : i (26 Sentember) AANVALJN CHAMPAGNE ondernomen door de Franschen. Meei dan elfduizend gevangenen. AANVAL VAN VERDUN ondernomen door de Amerikanen, Mee> dan achtduize^d gevangenen en mee» dan honderd kfanonnen. AANVAL VAN KAMERIJK ondernomen door de Franschen. IVIeet dan elfduizend gevangenen (27 September) AANVAL VAN KAMERIJK ondernomen door de Engelschen. Mee» dan twee-en-twintigduizend gevangenen en over de 300 kanonnen. s ' (28 September) AANVAL VAN YPER-D5KSMU5DEN ondernomen door de Belgen. Meer dan negenduizend gevangenen en over d« tweehonderd kanonnen, • In het geheel voor het westerfront : yijftigduizend gevangenen, zes honderd kanonnen. AANVAL !N PALESTINA ondernomen door de Britten en de Franschen. Op 27 September : vijftiçr-duizend gevangsnsn; driehonderd vijf en twintig kanonnen. AANVAL ÎN HET OOSTEN ondernomen door de Serviërs, de Crie, ken, de Engelschen, de Italianen en de Franschen. Meer dan vijftigduizend gevangenen. Over de driehonderd vijftig kanonnen. IN HET GSHEEL VOOR AL DE VFr RifîHTÎNGEN : HONDERD VIJFTIGDUIZEND GEVANGENEN DERTIENHQNDERD KANONNEN IN MAGEDONIE Uskub is heden genomen SERVISCH LECERBERICHT Door een stoute beweging in de streek benoorden Plastzakakitza hebben onze troepen Sarevo-Selo genomen en den Oostro-Bulgaren den terugtocht afge-sneden.In Platzkovitza vielen meer dan 700 gevangenen en ongeveer 70 kanonneo-in onze hand:3n. Naar het westen op heeft de vijamî gepoogd met» 10 regimenten St-Nico^aas te verdedigen, maar hij moest onder de slaigen van onze troepen afdeineen. In noordelijke richting beviraden onze troepen zich lien kilometer benoorden St-Nicolaas. In oostelijke richting hebben de Ser-vische en Fransche troepen de hoogten genomen, die den linkeroever van de Thigna beheers:chen. OOSTERSCH LECERBERICHT De verbondenfin vorderen ten noorden * van Ochrida en 'ten westen van het meer van dezen naam, waar zij op de baan van El Bassan zijn'gekomen. In 't midden 'is de Fransche ruiterij in Uskub getraden. Servische, Fransche en Grieksche troepen zetten hunne vor-dering voort rjaair Kumanovo, Egri-Pa-lanka en Djumaip. Meer ton oosten zijn Britsche en Griek-scho 3fdeeling<;n gevorderd in de richting van Pechevo en Petrick. i .... ! ... . Ontslag van von Hertling KAWSELIER VAM DUITSCHLAND Zurich, 30 Septem'ber. — Graaf von Hertling, Duitrch Riikakanselitt*, heeft ontslag genoiTte«i. S • \ BINSDAC, i OCTOBER Î9Ï8 1 ~ SOmmmmr ' i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes