Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1061 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z02z31q06p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| juv wr car. xATEBïjAe; 6 0CtôéÈrigi7. ' T3* HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorfoopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM. Directeur Het numiaer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fh Engeland 2 sh. Holland 1 gîd. 25. Elders 3.00 fr. Waarover men te Pârijs spreekt « . îchandalen... f en Schandaalties ■ ■- 1 w Wij hebben irrdertijd onze lezers op le hoogte gesteld van het schandaal van len «Bonnet Rouge», het fadiikaal-socia-istisch dagblad ,dat, in vollen oorlogs" ijd, eene ontzerauwenden anti-nationa-en veldtocht ondefnam, de soldaten op iet front en de burgers in het binnen-ànd ontmoedigde en zoo Frankrijk rijp ociit te maken voor een voorbarigen Juitschen vrede. De drijfveer vanditonhebbelijk streven kvam aan het licht — onze lezers zul-en het zich herinneren — toen een be" keerder van dit blad aan de Zwitsersche [rens werd aangehouden en drager be-■onden van een «check» van een bedrag an over de honderdduiz&nd frank. Het inderzoek wees nadien uit dat de mede-?erkers van den «Bonnet Rouge» allen, nin of meer, hun aandeel hadden gekre-jen van de «checks», die gezamenlijk bij let miljoen bedroegen en afkomstig wa en uit de bank Marx in Mannheim Duitschland). Met dit Duitsch geld maakten direc-?ur en mëdéwerkers van den «Bonnet touge», een avondblaadje dat slechts op ijftienduizend exemplaren trok, goede Ser en zetten zij hunnen onvaderland-c-he werking voort. I Doch dé vaderlands gezinde per s ireeg lucht van de zaak. Léon Daudet, Ïireoteuir van de «Action Française» na-t.ôlijk liet geen dag voorfoij gaan zon-er de tusschenkomist van het gerecht te lisohen, zonder te vragen welke «ge-îeimzinnige invloed» die handlangers an Duitschland besohermde. : Per slot van rekening werd er gehan-jeld. De directeur van het blad, Vigo lenaamd, een oud-veroordeelde, die be-Br bekend stond onder zijn deknaam fliguel Almereyda — een overblijfsei lit zijn anarchistentijd — werd aange-louden. Eenige dagen nadien overleed Ij op geheimzinnige wijze in het ge-ang van Fresnes. Intussehen ging het nderzoek voort en weldra zaten beheer-ers en inedewerkers van den «Bonnet ,OTigB» op het droog : Duval — de mari let den «oheck», die naar Spanje en pvitserland reisde wanneer hij het loedvond, Marion, Goldsehild, een Joôd lie zich Goldsky noemde, een andere lood, Landau genaamd enz. I Pas was de openbare meening weer fat kalmer geworden, de minister van iinnenlandsche zaken, Malvy, dien men eschuldigde de geheimzinnige bescher-ler te zijn geweest van heel de bende an den «Bonnet Rouge», had ontslag enomen, of een ander schandaal brak lit. In de kleerkameir van het Parlement-ond een deurwaarder in het vakje van en rad i k aal - soc ial î sti sch en afgevaardig-■3 Tunnel van Loudeac in Bretanje, een pen omslag met 25,000 frank in splin-îmieuwe Zwitsersche bankbiljetten, t'ier nummers elkaar in serie volgden fi dus slechts uit ééne bron konden oortkomen. Men vond het eerst en voor-1 bevreemdend dat Turmel een zoo be-ingrijke som op dergelijke plaats en in en opein kastje en in een open omslag chterliet. Nog meer bevreemdend vond nen het dat Turmel weken en weken /achtte alvorens zijn «eigendom» te ko-ien opeisohen. Hij wachtte totdat er in « wandelgangen van de Karner en op e redactiebureelen van de dagbladen, erst met bedekte woorden, later zonder mwegen, over het geval gesproken perd. Men kon Turmel niet aanhouden, ach in verzekerde bewaring brengen. Want, zoowel in Frankrijk als in Belle, zit men geplaagd met die «alle-recht-erbrekende» wet- dat een volksvertegen--oordiger onschendbaar is en, ,al had ii] het grofste misdrijf op het 'geweten, iet mag worden verontrust zonder toe-temming van zijn collegas uit de Ka-îer. Èn het trot dat de Fransche Kamer nist. met vacantie weg was. Wat gebeuren moeist, gebeuirde. Tur-iel schreef aan den voorzitter van de 'amer, die hem om uitleg had verzooht. în paar brieven, waarin hij zich zelven gensprak. Het geld kwam voort van ; iken, van «eerlijke zaken», beweerde ; ij, en hij z*ou het bewijs daarvoor le-eren.Dat bewijs wilde hij gaan halen naa-r.. < 'Witserland. Doch, indién men hem niet i "ocht aanhouden, mocht men hem toch : "or discrète inspecteurs van de veilig- ■ ®id doen volgen. En op de grens, te i iellegarde. werd de reislustige en be- i "izenzoekende volksveriegenwoordiger j ®'eefd maar ook beslist uitgenoodigd j 'aar Parijs terug te keeren. < Wtdeed hij dan ook.Maar nu was hij, 1 fecihoon nog altijd onsohendbaar en bo- 1 ven de wet, het aangewezen slachtoffe: geworden van de hooger-genoemde dis jrete inspecteurs van de veîligheid,me den dag talrijker, en van kopij-dorstigi reporters, die den nu zwijgzamen rede voerder uit de Kamèr een paar Woordei wilden ontfutselen. Turmel, die de waa-rde kende van dii dagen, bleef reizen. Het -ging van Parij naar Loudéac, van Loudéac naar Parijî maar bij dag nooh bij nacht, nooh il een sneltrein, nooh in taxi, noch op di straat, noch in het «restaurant» raakti hij, de nieuwe vorst der in Frankrijl ailes beheerschende «actualiteit», vai zijn gevolg verlost. Het kwam zoo ve dat de samenstelling van zijn maaltij den in de «Taverne Royale» werd mee gedeeld door een dagblad dat, om ziji lezers toch maar op de hoogte te bren gen, in den tijd dat de Censuur Turme nog beschermde, zijn portret gaf in twei gedeelten, het hoofd den eenen dag, d< borst des anderendaags. Ongetwijfeld was het mot een zuch van verlichting dat Tuirmel zijn vrien den van het Parlement zag bijeenkomen die hem van zijn «onschendbaarheid: bevrijdden en hem toelieten in een ce zijn verdediging te gaan voorbereiden. Hij vond hiervoor des te meer vrijheic en rust, dat hij, de held van den dag biina onmiddelii)k in de gunst en in d< bezorgdheid van pers en van publie! door een nieuwen held verdronger werd, die niet goochelde met duizender maar met miljoenen. Een vreemd figuur, die nieuwe held. Een Franschman van geboorte, die ech-ter met. den Turkschen titel van Pachô prijkté, Bolo Pacha, dien sommigen hadden gekend aïs «coiffeur pour dames», anderen als een «grand seigneur», iie door zijn vrouw miljoenen bezat, an-ileren nog, pas voor den oorlog, als een man die geld behoefde en die nu plots kwam opduiken als de uitdeeler van fa-belachtige sommen, via Amerika uit Duitschland gekomen. Aan den directeur van «Le Journal», îenator Charles Humbert, gaf hij meer ian vijf miljoen. Doch het doel dat Bolo 3eoogde werd niet bereikt. «Le Journal/) sverd geen «Bonnet Rouge» en hoogstens /erkreeg de Pacha de plaatsing van een irfikel vol loftuigingen voor den op-en-op Duitschgezinden Amerikaanschen îagbladeigenaar, Hearst. Hetgeen niet vegneernt dat Humbert er erg mêe tus-;cheji zit, te meer daar twee gewezen nedewerkers van «Le Journal», die nu :1k een eigen dagblad hebben, Humbert ■lken morgen, dien God sehept, aan an-iere onaangenarne dingen herinneren. Sen voorbeeld : Een paar dagen géleden vordt in Zwitserland de Duitsche aarts-spion Jellineck aangehouden, die vroe-rer op de Azuren-kust, in Monaco, Men-on en Nizza werkzaam was, en wiens ipionnenwerk Léon Daudet honderd-naal publiek had aangeklaagd. On-niddellijk herinnert een van Humberts •ijanden er aan dat het Charles Hum-)ert was die dien Duitschen spion de ifficieren-roset van het «Eerelegioen» op le borst speldde. En terW-ijt de directeur van «Le Jour-lal» zich verdedigt, komen anderen in i gedrang. Een Fransche schrijver, die net 10 dollars per dag, door zijn regee-ing op propagandatocht naar Amerika vas uitgezonden, die het met die som n 't dure New-York natuurlijk niet kon tellen en, als bij toeval, op zijn weg. [en dienstvaardigen Pacha vond, die lem 25,000 frank gaf. Een andere dag-iladdirecteur, die er ook in liep en Bolo ijn bijzonderste aandeelhouder liet v or den. Bolo werd bij Humbert, bij anderen ok misschien, aanbevolen door den eer-ten président van het Beroepshof van 'arijs, M. Monier. Deze zal voor een aad van magistraten te verantwoorden ebiben. In afwachting zit Bolo te Fresnes, een aar cellen verder dan die, waarin Al-'îereyda, de directeur van den «Bonnet Louge», onvoorziens en ongezien van het ?ven afscheid nam. En 't is niet uit. Daar is nog een zaak îargulies, waar we onze lezers eertijds ver onderhielden. De geschiedenis van ien Oostenrijker, die voor Belg Sipeelde, îocht reizen waarheen en wanneer hij /ilde, geld had in overvloed en plias en utos en wellicht andere min geoorloof-e dingen, die het leven min eentonig laken, is niet ten einde geloopen. En de elgen, die met hem in betrekking ston-en — de Censuur heeft ze ons inder-jd niet laten noemen — moeten het uur reeds aan hun schenen voelen. Margulies, Bolo, de anderen wellicï ook, kenden elkaar. Zij deden «negotie tezamen, hadden fabelachtige kudde ossen te verkoopen, dreven naast hun g< heimen handel, andere zaken. Zij b< hoorden tôt dat soort «tusschenipersi nen», die ailes koopen en verkoopen, lij die Grieksohe dame, waarmêe een onze kennissen in betrekking kwam en di ailes verkocht van schoennestels af te en met pantserkruisers. Wie zooveel verschillende artikelen t koop heeft, kan, in zijn verstrooidheic zijn land wel eens verkoopen.... * ' vk xi En om te sluiten een woord over d rdeuwe zaak. Ze brak uit Donderdag namiddag i: de Kamer, waar lezing werd gegeve: van een jDrief door Léon Daudet, direc teur van de «Action Française», ge schreven aan den voor2itter der Frari sche republiek en waarin hij M. Malvy den gewezen minister van hinnenland sche zaken, beschuldigt het land te het ben verraden. Léon Daudet, die de zoon is van dei grooten schrijver Alphonse Daudet, on der wiens werken «Le Petit Chose* «Lettres de mon Moulin», «Tartarin d Terascon.) moeten genoemd worden zeg>t in zijn brief «dat minister Malv Duitschland op de hoogte ■ bracht van a de diplomatische en militaire geheimei van Frankrijk, met de hulp van de ben de van den «Bonnet Rouge» en ande ren». « Het is op die wijze, voegt Daudet e: bij, dat het Duitsche opperbevel, pun \oor punt, om maar een voorbeeld a,a; te halen, het plan heeft gekend van dei aanval op> den «Chemin des Dames» -zie het Spaansche dagblad «A. B. C.: van 23 Juli 1917 — zoodra M. Malvy onder de toejuichingen van den «Bonne Rouge» in het oorlogscomiteit werd toe gelaten. » Weet ook dat onweerlegbare docu menten bewijzen dat M. Malvy en d< «Sûreté générale» (veiligheidsdienst) d< hand hebben gehad m de muiterijen bi, het leger en in de tragische gebeurtenis sen van 1917. » Tôt zoo ver Léon Daudet. Het werc natuurlijk een oproer van belatig in d( Kamer en de zitting duiurde een stuk ir den nacht. De regeering kreeg een ver trouwensstemmiQg van de volksverte genwoordigers en dan gingen ze uiteen Maar zoo'n zaken blijven daar nie; bij. Léon Daudet zal zijn erge beschul-iiging moeten staven of ze intrekken. We zullen het onzen lezers wel later i-ernemen hoe 't verloopt. Maar tôt slot mogen we hier wel der Franschen soldaat bewonderen, die bo-v'en al die dirigen uitstaat en, per slol ran rekening, in dezen de opperste rech-:er blijven zal. LEO VAN GOETHEM. P.-S. — Tijdens een gesprek, zegdc L.éon Daudet gister, Vrijdag avond : «Ils aeb gevraagd door het krijgsgereoht on-:ierhoord te worden. Ik zal Dinsdag on-lerhoord worden en dan zal ik spre-*en. » <111111— 'i ■ ■ v IN BEZ£T BELCIE De iewsners van Daarclk norSjîsn de stail Men meldt uit Amsterdam dat de nwoners van Doornik de stad verlaten. . . . ! " WWW IN FRANKRSJK ER ZIL OEEH K0LEK6EBREK ZIJN Het bestuur van den Parij schen ge-neenteraad heeft den prefekt van de seine over den toestand hooren spre" ten aangaande den stock van de kolen sn de voeding. Volgens deze verlariil-jen, zou er niets te vreezen zijn. OVER DE SCI^OENEN De bevoorradingsdienst heeft aan de rerkoophuizen het nationaal schoeisel ;eleverd. Het vervaardigen van dit envormig schoeisel werd opgelegd ten ;evolge van de schaarschte van het eder en de al te hooge prijzen der choenen. 535 paren werden reeds uitgedeeld an de huizen die zich het eerst laten nschrijven. Het zijn schoenen die er eer sterk uitzien en heel sierlijk zijn. >e prijs is tamelijk klein, namelijk 8 frank voor de mansschoenen, 23 fr. oor de vrouwschoenen en fr. 19.50 oor de kinderschoenen OP HET WESTEEFSOMT 1 « ■ AWVW » ■ 0e Brllten nemen clorper en 3,000 gevangenen *— ■■■' ■ ■ WVWV I m M ■ Drie Duihcbe afîeelingen veraieligd • o£X>— Op 4 October hebben de Engelscht troepen op een frontlijn van twinti| kiloineters lengte heel den heuvelkan veroverd tusschen Becelaere en Pas schendaele. Onder deze veroverde stel lingen mag Broodseinde gerekend worden, die de voornaamste was. De ver liezen der Duitschers zijn zeer groo' en de Engelschen hebben hunne be drijvigheid uitgevoerd zonder moeite. Er werden meer dan drie duizenc krijgsgevangenen genomen. Het gevecht in Vlaanderen wordl voortgezet en levert gunstige uitslager op ten voordeele van de bondgenooten Tijdens het gevecht, dat plaats greei: op 4 October, op eene frontllengte va;: twaalf kilometers, ten oosten van Iepe' ren, bestond het doel in het bereiken van de heuvelkammen ten westen van Passchendaefe, die de laatste stellin-gen zijn der Duitschers, op de vlakte die zich uitstrekt tusschen Roe'sselaere. Thielt en Kortrijk. De methode, die de Bondgenooten gebruiken is voorwaaï opperbest, want, ondanks al de pogin-gen van den vijand, zijn de verliezen steeds klein. De nunten, die aan de troepen aan-geduid werden, onder het bevel van de generalen Gough en Plumer werden allen bereikt. Het offensief was in het begin van 4 October zeer krachtdadig. De Duitschers werden verplicht, zoo' als het' gebeurde tijdens de laatste week, het grondgebied te verlaten en lieten er duizenden dooden achter. Melden wij over den prachtigen aanval dér Bondgenooten dat op het oogenbli'k dat de Engelschen de Duitsche stellingen aanvielen, de vijande" lijke stafoverhesd op de eerste lijn van het front drie afdeelingen vergaderd had ten einde een voorloopigen aanval te onderneAien. _De_ vijandslijke troepen bevonden zich in de loopgrachten en verwachtten nog alleenMjk het sein om de Engelsche lijnen aan t-e vallen. Er werd een sein gègéven, doch het was van wege de Bondgenooten. De Engelsche artillerie doodd-e duizenden Duitschers en van de drie vij-andelijke afdeelingen bleef er weinig over. De vijand trachtte hier en daar troepen te her\rormen, hij gelukte erin op sommige plaatsen en toen bood hij een hevigen weerstand aan de Engelschen. De Duitsche artillerie -poogde zich te verdedigen met haar versper-ringsvuur%•Dit spervuilr was echter noodlottjg voor den vijand; hij Was inderdaad genoodzaakt achteruit'te wijken' onder den drang van de Engelsche troepen. Het overige gedeelte van de drie Duitsche afdeelingen bezweek. Aangaande de verrichtingen dient er gemeld te -worden'dat het aanvalsfront bestond in de lijn, die door de volgende stellingen omringd is, van aan den ijzerenweg van Ieperen naar Thour-hout tôt aan de" streek 'van Tower-Ham" ?et-Maison Chinoise, Maison Bleue, Maison Rose, Otto Ferm, de wind-molen van Zonnebeke, Polderhoek. In den morgen, rond 10 uur, hadden de Engelschen een vooruitgang ge-maakt van 500 tôt 1,000 met-ers, op een front van twaalf kilometers. In de omstreken van Poelcappelle werden de verrichtingen sneller uitge-werkt dan in de andere sektors. Gedurende den aanval, was de artil-lerie-bedrijvigheid bij wij len hevig. Ondanks het slecht weder en den sterken wind was de vliegdienst zeer bedrijvig en kon groote diensten bewij" zen aan de artillerie en het voetvolk'. Rond den middag veroverden de Engelsche troepen langs de kerk van Poelcappelle,'de hoeve van Terrier, de hoeve van Vacher, de plaatsen Kroon-prinz, Fleetcot Augustus, Marne, Broodseinde, Noorderhoek, Reutel, het kastel nabij Polderhoek, Gheluvelt en de zuid-oostelijke streek van Tower-Hamlet, in de nabijheid van de hoeve van Kent. Wanneer men de kaart naziet, stelt men vast dat de toestand der Duit" schers thans zeer moeilijk is, in heel den sektor ten oosten van Ieperen. Het bosch van Houthulst, dat op den zuide-lijken kant meer of min overvleugeld was ten gevolge van de gevechten tijdens de laatste week, is thans nage-noeg heel en al omsingeld, op verren af stand natuurlijk. In deze voorwaarden mag men zich verwachten aan het feit dat de Engelschen in België, door de Belgen en wel" licht ook door de Franschen zullen 'on-dersteund worden. Het getal gevangenen bestond in meer dan drie duizend man te 4 uur 's namiddags. Dit is een der grootste getallen, die bereikt werden, tôt nu toe, ten .gevolge van een enkele verrichting in Vlaande" ren. Onze Bondgenooten verdienen allen lof om hunne hardnekkigheid en de prachtige wijze waarop zij te werk gingen. DE TOESTAND Het Britsche offensief, dat op 26 Sep-tember onderbroken was, is eergister | herbegonnen ten oosten van Ieperen, op een front van twintig kilometers, ! tusschen Poelcappelle en Gheluvelt. De voetvolktroepen kwamen uit hunne loopgraven rond 6 uur in den morgen, voorafgegaan door artillerie troepen.Rond 10 uur, ondanks den hevigen i weerstand der Duitschers, werd een < vooruitgang op eene lengte van één ] kilometer gedaan. < Op den linkervleugel ward Poelcap- ] pelle veroverd tôt aan de kerk, waar ( het gevecht voortduurde. In den sektor van Zonnebeke was de bedrijvigheid niet zoo hevig. Er grepen eenige tegenaanvallen plaats, doch op den rechtervleugel werd een ernstige vooruitgang gemaakt. Ten zuiden van de baan Passchen" daele-Becelaere, hebben de Engelschen Noorderhoek veroverd en de uitkanten f van Gheluvelt bereikt waar de toestand der Duitschers thans zeer moeilijk ge- f worden is. S Het weder was zeer verslec'nt. De ® westerwind was sterk tijdens den nacht en bijwijlen viel de regen. Deze J ongunstige voorwaarden hebben den vooruitgang der Britten vetraagd en de verrichtingen van de vliegers verhin- j, derd. En toch, niettegenstaande ailes, hebben deze hunne zending vervuld. ^ Engelsche, Australiaansche en» Neo-Zeelandsche afdeelingen hebben een aanval ondernomen. Enkele Schotsche en Ierlandsche ba- v taljons hebben er insgelijks deel aan genomen. Op sommige punten was'de vooruit- | gang zeer snel. Ten zuiden van de baan van Meenen, werden al de doelpuntei bereikt. Ten noorden van de baar» veroverden Engelsche bataljons het ge hucht en het kasteel van Polderhoek, waar het' gevecht zeer hevig was; zij verjoegen den vijand uit de talrijke hoe ven en boschaadjes, ten zuiden en ten oosten van het bosch van Polygone. De Nieuw-Zeelanders veroverden Gravenstafel, terwij] andere Engelsche afdeelingen Poelcappelle bereikten. Kort na den aanval werden de eerste doelpunten bereikt op gansch het aanvalsfront.De tweede aanval gelukte even goed. Engelsche troepen veroverden de dor~ pen Rutel en Noordeindhoek en de hoogte, die Becelaere beheerscht. Australiers veroverden Broodseinde, dat op een afstand van acht kilometers van Ieperen golegen is. Engelsche troe* pen, op den linkervleugel van het gevecht, veroverden het grootste gedeelta van Poelcappelle .alsook al de punten ten oosten van de kerk en het dorp. Volgens de getuigenissen van dë krij gsgevangenen werd onze aanval ondernomen eenige minuten voor dat vijf Duitsche afdeelingen zinnens \Va-r«n, tusschen het bosch van Polygone en Zonnebeke een aanval te onderne-men.Onze versperringen verrasten dea vijand beletten hem hun aanval te beginnen. « De verliezen der Duitschers in de sektors, waar zij hun aanval poogden te ondernemen, heeft- hen belet talrijke tegenaanvallen te berèiden. Ten oosten van Gravenstafel misluk* ten twee vijandelijke pogingen. Ten noord-oosbén van Langemarek was een tegenaanval der Duitschefë vruchtelocg. Drie andere pogingen, ten zuid-oosten van het bosch van Polygone, mislukten insgelijks. De verliezen van den vijand waren zeer groot. Buiten het getal gevangenen waar wij over gesproken hebben, werden ook talrijke k'anons veroverd ert een groot gedeelte materiaal. Vier Britsche vliegers poogden een vliegplein te beschieten. Een onder dezen gelukte erin zijn doel te bereiken. Twee andere wierpen bommen uit bin" nen de Duitsche lijnen. De vijandelijke vliegers hebben weinig of niets ver-richt. Een Duitsch vliegtuig werd genoodzaakt in ontredderden toestand nçer te dalen. Een Fransche vlieger wordt vermis* BRITSGH LËGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC De vijand heeft, in den nacht, de nieuwe Engelsche stellingen beschoten, tsn oosten van Ieperen, doch hj heeft geen anderen aanval ondernomen. Eene afdeeîing, die pcogde foinnen onze loopgraven te drïngen, ten noorden van Gouzeawcourt, werd verdreven. De vijand poogde driemaal gevechten lijf tegen lijf te ondernemen, in de streek van Lens. Zij zijn allen mislukt. FRANSGK LECERBERIÛHT VAN DEN NAMIDDAG De vijand heefj vruchteloos gepoogd» aanvallen te ondernemen tijdens den r.acht, onder andere in GhampaghS, ten oosten van Butte de Souain, en Irt Hooger-Eizas, rond Michelbach. Er heefî hevige artillerie-bedHjvig-i^eid plaats gegrepen in de streek van Besonvsux en de hoogte 344. DE DOITSGHERS BEKENNEN H'JN NEDERLAAG De bijval, die behaald werd doôf dé Engelschen is zoo groot, dat de Duitschers hunne nederlaag niet kunneh ooehenen; zij bekennen dat de Engel-îchen de verdedigingszone tusschen' 3oelcapi>elle en Gheluvelt binnenge-Irongen zijn. - ■ QWWV ■ " -■ ■ I ■ mm 011 M1HLWM Ons boeiend mengelwerk « Het kinâ net dsn He!m#» loopt ten einde. Binnen enkele dagen beginnen wij net een nieuw verhaal van Renier Inieders, dat onze lezers ongetwijfeld iven veel belang zal inboezemen. 9e Huf vaa Warlje Hulph Een kleurrijk, afwisselend, geschied-cundig verhaal uit de zestiende eeuw, jegint binnen enkele dagen in « Het ^aderland ». Willen onze lezers in het binnenland set regelmatig kunnen volgen, is het tu tijd om een abonnement te nemen. Leest en doet uw vrienden lezen : 3E HUT VAN WARTJE NULPtt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes