Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1279 0
20 août 1915
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 20 Août. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rn3028qz05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ie JAARGANI - Nr 16, In Frankrijk en aan het Front S Centiem per nummer (Ëlders ÎO Centtem) VRT.ÎDAfi^ 90 ArTrTriSTTlS 1Ç»1 ? KANTOOR: LE HAVRE 20, Rue de Fécamp, 20 LONDON OFFICE 21, Pantonstreet [ (BROADMEADHOUSE) HET VADERLAND maand-abonnement : (IilJ V00RUI1 BETAUNG) FRANKRIJK 1 i'r. 23 ENGELAND 2 sh. HOLLAND 1 gld.ï;5 OVERIGE LANDEN. "2 i'r. 50 AANKONDIGINGEN : 30 Centiem per Regel 1NGEZONDEN MEDEDEELINGEN 50 Centiem per Regel , DIENSTAANBIEDINGEN 1 Frank BELGISCH DAGBLAD TE HAVRE VERSCHIJNEND Het onderzoek van een Oostenrijksch Priester De laster der Duitschers door een huniier bondgenooten weerlegd Wii ziin in staat hier-beneden de uitkomst van het onderzoek, door een Oosten. ijksc priester in België ter plaatse ingesteld naar de Duitsche besehuidigiugen tegen onze RING, onze PKltSTï.RS en ons VOLK uitgebracht, af te drukken. Dit rapport werd gezonden aan den Kardinaal Aartsbisschop van Weenen. I .... H. Wij hebben den laatsten tijd onz lezers vaak bezig gehouden met d lastercampagne, die door de Duitsch overheid, de Duitsche pers en he Duitsche volk tegen ons land word gevoerd en waarbij wij beschuldig worden ons zelf de Duitsche gruwele: op den bals te bebb'en gebaald. De Duitscbers zeggen tôt een iedej die bet maar booren wil, dat onz overheidspersonen en onze geestelijk berders bet volk bebben opgezet te frank-tireurs en vrijtrekkers en te misdadig gewapend verzet tegen d Duitscbe troepen. Slecbts uit noodweer zouden daaro de Duitscbe troepen de bevolking bet ben a gestraft ». Deze bescbuldigingen zijn nie alleen door ons zelf, doeb ook doc onzijdigen al vaak genoeg weerlegc Tbans komt ecbter een Oostenrijksc priester, die in België zelf een ondei zoek heeft ingesteld, de Duitscbe leu gens acbterbalen. Men weet, dat Duitscblancl een on partijdig onderzoek beeft geweigerc Aan een moedig priester is bet ecbte gelukt toeb een onderzoek in te stel len. Ziehier wat bij schrijft : Een goed vriend beeft mij op ee juist pael gebracbt. Ik heb eene ontdekkingsreis gedaa en ben tevreden over den uitslag. I beb een elokument in banden van be Duitscbe ministerie van Oorlog, ove het gedrag van de Belgische priestei gedurende dezen oorlog, en ik ben i staat geweest de geloofwaardighei van dit dokument aan een kritisc. onderzoek te onderwerpen. De Duitsche beschuldiging Ik lees in het desbetreffend doku ment : « Al de bevestigingen tôt nu toe ui Belgische bron vooruitgezet over de be weerde gruwelen begaan door de Duit sche troepen, dragen klaarblijkend he merk van den laster, want zij verzwij gen steeds het eenvoudige feit, vastge Bteld door de verklaringen van honder de getuigen, en dat door geen enke Belg ernstig wordt in twijfel- getrok ken, dat in begin van den oorlog d< burgerlijke bevolking, met de goedkeu ring van de overheden, zich in breed. mate heeft laten verleiden tôt het pie gen van verraderlijke aanvallen op d Duitsche troepen. » Het zevende verslag van de Bel gisehe onderzoekscommi-ssie, moet 111 zelf erkennen dat in het begin van de) oorlog de regeering overal proklamatie over den volksoorlog heeft doen uit plakken, waarin het weinig geleerd deel van de bevolking eene aansporinj moest zien tôt een algemeenen oorlo; van het volk. Op deze wijze in dwalinj gebraeht, meende het volk het recht t< hebben om plots in de dorpen — ve>or namelijk des naehts, en achter huizen boomen of van uit andere sehuilplaat sen, met wapens welke onder de klee deren of in de huizen verborgen ble ven — de troepen welke niets vermoed clen, aan te vallen en die, korten tijc te voren nog, door deze zelfde bevolkin; op eene schijnbaar vriendelijke wijz< ontvangen waren. « Het is slechts tegen dezen onge oorloofden volksoorlog, dat de Duitsch verdediging gericht was. Deze eenvou dige stand der feiten wordt steed langs Belgische zij de verwrongen, ej men stelt als eene wreedheid van he Duitsche leger, datgene voor wat een voudig eene beteugeling was, veroor zaakt door de Belgische regeering zeli van den franktireurs oorlog. » Aile bewering betrekkelijk marte lingen, of verminkingen of mishande lmgen door de Duitschers begaan, i eenvoudig een leugen. Dat is bijzonde der toepasselijk op de houding van d Duitsche soldaten jegens de wereldlijk en orde-geestlijken. De Duitsche regee ring is overtuigd,dat het juist de Belgj sche geestelijkheid is die, in de leidend kringen, getracht heeft het volk tôt red terug te brengen en het te doen beslu; ten van deze aanvallen af te zien. He is om deze reden dat Duitsche officic ren, herhaalde malen getracht hebber en er ook in gelukt zijn, om zich me de geestelijkheid in verbinding te stei len, om cloor hunne bemiddeling he volk op zij ne hoede te stellen, zooal dat onder andere te Leuven geschied is Deze tusschenkomst van de geestelijli heid werd niet steeels met goeden uii slag bekroond ; het is zoo elat op 15 Augustus 1914, de pastoor van Hollang aan generaal majoor Kahne, zijn b< klag heeft gedaan, dat het hem tôt zij spijt niet mogelijk was geweest de ta. rijke slechte elementen van zijne g< meente te weerhouden van boven uit d boomen op de Duitschers te schieten. » De houding van de Belgische ri geering legt insgelijks uit hoe — wa de Duitsche regeering zeer diep b< treurt — hier en daar eenige geesteh lijken de plichten van hun staat hel ben miskerid en zich aan de zij cl van de franktir'urs hebben gesteld, te op het j)unt zclf naar de wapens t grijpen of spionnasradienst te doen. H< is niet twijfelachtie dat deze gevalle de uitzondering vormen, maar daa waar zij voorvielen was' het natuurlij aan do Duitsche militaire overheid oj mogelijk, in de onderdrukking van de franktireursoorlog, eenig onderscheid 1 e maken tusschen de geestelijKen en en wereldlijken die de wapens droegen. e » Tôt haar spijt moest zij, in afzon e derlijke gevallen, aan deze geestelijkei f rekenschap doen afleggen van hunni daden ; zooals dat gebeurd is te Hoc 4 kay, Spontin, Battice, Aerschot en oj i eenige andere plaatsen. » Men moet ook nog opmerken da: verscheidene malen burgers en soldatei misbruik hebben gemaakt van geestelij ke kleederen, om hunne verraderlijki ' aanvallen uit te voeren. » Nooit heeft een Duitsch officier o e soldaat, met voorbedachten rade d< t hand gelegd op geestelijke goederen o zelfs op een lid van de geestelijkheid t Het onderzoek, door de Duitsche regee e ring ingestld over de van Belgisch zij de gepubliceerde lijst van priester en monniken, die zoogezegd vermoort P zouden zijn, zal nog een redelijk lan . gen tijd vergen. Wat men bijvoorbeeld mag geloo ven van de Belgische bewermger t betreffende de vervolgingen en de mis r handelingen van priesters, wordt bewe zen door het geval van den vice-recto. '• van de Hoogeschool van Leuven, Dr h. Coenraets; de Belgische onderzoekscom missie was onuitputtelijk in hare bij zonderheden over zijn verschrikkelijl - einde; hij zou te Leuven wreed ter doo( gebraeht zijn in het bijzijn van hon derden toeschouwers (waaronder vrou wen en kinderen) die verplicht warei [. toe te juichen. Ziedaar wat men leest n de verslagen van de commissie, ei r welke deze overal gaat verspreiden. D< waarheid is dat Dr. Coenraets zich oj dit oogenblik nog in goede gezondhei! bij professor Poels, te Heerlen (in Hol land > bevindt. . . a » Men kan, volgens dit voorbeeld zicl een denkbeeld vormen van de geloof tt waardigheid van de nieuwe lijsten. I'1 k eea. ge ware zaak, en welke ic "i'ir itiai t van gezond verstand en bijzonder iede: r redelijk geesteiijke zal aannemen, i dat de JUuitsehe troepen, daar waa: 3 zij stuitten op hinderlagen, geen onder | scheid konden maken tusschen de frank ' tireurs en ook dengene hebben moetei r treften, die, zelve, van de waardigheu van zijn geesteiijken staat had mis bruik gemaakt. » . De geiastigde, v. WAiNDLI Aan den kanselier van bet Keizerrijk (Buitenlandscbe Zaken) Ziedaar dus den uitslag van he Duitsche onderzoek : t Het Duitsche leger, in den persoui van zijne officieren en soldaten, lieef - zich van geen enkel vergnjp tegen geestelijke goederen of geesteiijki * yersonen schuldig gemaakt. Geeiu enkele mishandeling heeft zelf, plaats gegrepen. J^en gedeelte van d( 3 Belgische geestelijkheid heeft dader begaan welke in breuk maakten oj 3 het volkenrecht en Duitschland heefi de schuldigen gestraft. De reden var, de soms gestrenge houding var 1 Duitschland is te zoeken in den frank-1 tireurs oorlog, welken minstens op on-3 rechtstreeksche wijze, door de Belgische regeering vas aangekondigd Overal heeft Duitschland zich ov correcte en rechtvaardige wijze gedrag en Ik weet niet, lezer, hoe gij zijt, ho< > gij voelt, hoe gij denkt bij het lezei van deze, — hoe moet ik het zeggen i , —- ongehoorde uitlegging ; ik bekei dat de inelruk die zij op mij gemaak heeft verbazend is geweest. Zou, mis schien, Duitschland?.... j Ik had g eene rust meer en vertrol r om door eigen middelen, de geloof 3 waardigheid van deze officieele Duit sche uitlegging, aan een streng kri tisch onderzoek te onderwerpen. Da 3 heeft mij veel moeite en veel werl - j gekost. Maar nu heb ik mijn doe J .; bereikt. En mijn besluit? b De oïficieele Duitsche uitleg fing stemt MET met de waar eid overeen. Duitschland, waarvan ik geleeri had, het nauwkeurige en wetenschap " pelijke werk in zoo hooge mate t r schatten, dat zelfde Duitschland heef 6 een zoo tendensieus, zoo parti)dig ei e zoo onwaardig onderzoek gedaan da !- het aile perken te buiten gaat. De dappere kardinaal Meiciei 6 waarvan Duitschland het voorstel to e een onderzoek volgens de wetten de t historische kritiek (zie nota 1) a wees, zegde mij, sprekende van d Duitsche werkwijze : « Maar bet i t onbescbaamdheid !» Het is natuurlijk niet mogelijk ù t een dagbladartikel eleze zaak grondij s te behandelen. Wat hier vplgt za nochtbans volstaan. De bewering volgens dewelke d Belgische regeering, rechtstreeks o e onrechtstreeks tôt den volksoorlog zo' hebben aangespoord en dit feit insge a lijks zou hebben bekend, is een zo klaarblijkende tegenspraak met d s- werkelijkbeid der dingen, dat ik va: e mijn leven niet iets dergelijks he ontmoet. De Belgische regeering heei 'f krachtdadig tegen deze beschuldigin gen van den Duitschen minister va: >" Oorlog geprotesteerel ; zij neemt, i: i- ailes en voor ailes, de mogelijkhei e aan dat hier of daar een burger ge >t schoten heeft, ondanks de verwitti ■e ging en het verbod (zie nota 2). : En daar tegenover, stelt zich d n verscbrikkelijke Duitscbe beteugeling In het vraagstuk van de frank-tireui heeft Duitschland ailes het onderst n boven gezet. ;e De tweede beschuldiging tegen d J jjeigiscne regeering is, zoo mogeiij nog onbegrijpelijker. De Duitscbe minister van Oorle [ schrijf't : Wat men bijvoorbeeld mag geloove 1 gelooven van de Belgische bewermge betreffende de vervolgingen en de mi handelingen van priesters, wordt bew ^ zen door het geval van den vice-rectc van de Hoogeschool van Leuven, D i Coenraets; de Belgische onderzoekscoi: missie was onuitputtelijk in hare bi E zonderheden over zijn verschrikkeli, 3 einde; hij zou te Leuven wreed ter doe E gebraeht zijn in het bijzijn van ho; derden toeschouwers (waaronder vro wen en kinderen) die verplicht ware 3 toe te juichen. Ziedaar wat men leest i 3 de verslagen van de commissie, c l welke deze overal gaat verspreiden. I waarheid is dat Dr. Coenraets zich e dit oogenblik nog . in goede gezondhei bij professor Poels, te Heerlen (in He i land) bevindt. En wat zegt de Belgische onde : zoekscommissie : Eene « schijnbare » terechtstellir " van Mgr Coenraets, onder-rector va de Hoogeschool, en van pater. Schinit l van de Predikheerenorde, greep vo( - ben plaats. Een salvovuur weerklon. en de getuigen « overtuigd » van c 1 WERIvELlJKHEID van het dram 1 werden verplicht toe te juichen. I Ik zou hier een bitter woord moete i schrijven; ik zal bet niet doen. II< 1 is droevig. En clien onnoozelen zin « dat Mj Coenraets zich op dit oogenblik ne 1 in goede gezondheid in Holland bi vindt » stuit mij insgelijks. De arn ? man beeft zooveel geleden dat h \ aan.... (hier den naam van een aai , zienlijk persoon, elien wij weglate om hem aan geen wraak bloot te ste len. Red.), die het aan mij zelve he: - haald heeft, zei : « Ik zal nooit rtee 1 mijn priesterambt kunnen uitoëfi ^ nen. » De bewering van den minister va Oorlog, volgens dewelke de pastoc van Hollange zijn beklag zou he^be ' gedaan over zijne ge>meente, is genei ' en al uitgevonelen. De pastoor bee: tegen deze bewering protest aangctei kend en hij verlangt met générai majoor Kuhne, geconfronteerd te wo; , c'erL- ; Het beste bewijs, zegt Mgr Heylei bisschop van Nanien, elat cle paroch: \ vàn Hollange eene vreedzame bevo ' king heeft, ligt in het feit dat in d clorp geen enkel huis werd verbram ! noeb zelfs een schot werd gelost. Di ; zou onmogelijk geweest zijn als e! ' bevolking, werkelijk geweest was zo( ' als het beweerde beklag van den Pas toor ze beschrijft. Na deze. algemeen beschouwingei ; wil ik, op bondige en beldere wijzi den waren toestand van cle Belgisct geestelijkheid uiteen zetten. Ik he in Duitsche, Ylaamsche en Waalscli kringen verkeeid, met het volk, m< de boogere en de lagere geestelijl heid; ik ben in staat geweest gansci s dossieren grondig te bestudeeren; i 1 heb op strenge en onpartijdige wij s ' gearbeid, met de vaste overtuigin L van cle belangrijkheicl van de zaaJ ; en tôt welken uitslag ben ik gekomen 1. Dat het Duitsche leger ongevec 50 geestelijken heeft gedood, dat h< ^ bonderden geestelijken op onwaardig wijze heeft mishandeld, dat het < enkelen op beestachtige wijze hee: mishandeld, zoowel zedelijk als lichj t melijk. c Het gaat hier natuurlijk niet o.i 1 lange gruwelverhalen te schrijven. 1 schrijf niet om sensatie te verwekkei 2. Dat men vanwege geen enk geestelijke een feit tegen het volkei recht heeft kunnen vaststellen. Tôt nu toe heeft het Duitsche m ^ nisterie van Oorlog zelf reeds, op ee lijke wijze, menige beschuldigir tegen de geestelijkheid ingetrokke: Sedert langen tijd weten de ernstig l Duitsche kringen, aan wat zich ^ bouden over de zoogezegde uitgest ken oogen en afgesneden ooren. Yoor slechts 16 gevallen (Ve ? brancle Brug, Spontin, Champio: Battice, Hockay, Hougaerden, Ae I schot, enz.), blijft het Duitsche mini tei'ie van Oorlog overtuigd van ( 3 schulcl. ' 8 Ik heb ge~.cetensvol al de gevalli onderzocht, en als eerlijk kritiek 1 moet ik voor ieder geval « Non Co-, ? stat » zeggen. Als bewijs geef ik < volgende voorbeelden. e Het martelaarschap van den pastoor van Pont-Bit:! Het Duitscbe ministerie van oorh d schrijft over Oyenbrugge : g 1 Den 25n Augustus 1914, heeft « i:) pastoor van Oyenbrugge een Duitscl ^ schildwacht aangevallen, een solda van het 3e bataljon van het 26° reg ment reserve infanterie. Hij tracht a bet geweer uit cle hanclen van d< ,j schildwacht te rukken, maar hij we neergeveld cloor een ander soldaat cl clen aangevallene ter hulp was gesnel Deze feiten zijn vastgesteld door ei e dienstrapport. » f. Hoe heeft dit feit zich in werk s lijkheid toegedragen ? e Niet juist op de hierboven voorg stelele wijze. e Den 25n Augustus 's namiddaf keerde de heer pastoor van Oyenbrugge naar zijne pastorij terug, komenel van de abdij der Premontratenzers, te Grimbergen. Onder weg werd bij aangehouden " en in een zaal gebraeht, waar hij clen nacht doorbraelit. 's Anderendaags reeds vroeg bracht men 28 burgers in dezelfde zaal. Dezen troffen den pastoor aan met de , banden omlioog. Uren lang moest hij ' in deze houding blijven staan. En, als cle amie man niet meer kon, werd £ hij rfiet bajonnetten en geweerkolven geslagen. ,n De soldaten dwongen twee burgers m hem te slaan en hem in het aange-s- zicht te spuwen. De soldaten deden e- het hun eerst voor. Zij verscheurden ,r zijn bre\ ier en wierpen hem cle stukken ' • in het gezieht. Na nogmaals met bot-ten c n geweerkolven door de monsters j, te zijn geslagen, zakte hij ineen. j Dan goten zij een emmer water i- ovei de roeriooze massa uit en bij elke i- bevi eging die zij zagen, riepen zij uit : n « Eijk, hij leeft nog! » En opnieuw n werd hij overgoten, maar het leven ^ seheen het liehaam ontvloden. Na een aanzienlijken tijd werd hij door ^ een rilling geschud; de massa be-1- woog en stak de hand uit naar het wapen van clen soldaat die nevens hem stond. Op denzelfden stond werd L" hij gedood door een geweerschot van een anderen soldaat. 8' Ziedaar de wSarheid. De vergelij-n king is duidelijk welsprekend. ïk t, voeg er niets bij. >r {) Te Spontm en te Champion Yerder, de minister van Oorlog schrijft nopens Spontin : n « Den 22a Augustus 1914, 's avonds, werden de Burgemeester en de priester van Spontin als gijzelaars genomen. » Beiden' verzekerden, — en bleven er ' _ borg voor, — dat niemand in het dorp S wapens had, en dat er niemand op de i_ Duitschers zou schieten. Daar de nacht e kalm voorbijging werden de 2 gijzelaars ij in den ochtend van 23n Augustus tus-l- schen vijf en zes uur losgelaten. n Onmiddelijk na hunne invrijheidstel-[_ ling werd er geschoten uit aile ramen en dakvensters. » Een officier spoedde zich met eenige mannen naar de pastorie. Men vond de deuren van den kelder toegenageld en na dat men ze ingebeukt had vond men n hem dien men zocht in den kelder ; op >r de schrijftafel in de woonkamer van n de pastorie lagon jachtpatronen en hul- fcri die pas gebruikt waren. f-f; « Gedurende de huiszoeking bleef men voortclurend vuren uit den toren. De 'l pastoor werd op bevel van majoor l'unke, tcrechtgestcld als franc-tireur op heeterdaad betrapt. » (Verklaring onder eed van ooggetuigen ; 2581/14, i, Z. V.) e [- Zoo diukt zich het Duitsche minis-it terie van Oorlog uit. is zoo ook de 1, waarheidi' jNeen. Dat de burgemeester it en de pasioor als gijzelaars genomen e vyeruen xs juist; inaai net uur van i- liunne invrijneidsteiiing is met juist. s- .bat is trouwens van weimg belang. x\a breed en eerlijk onderzoek, ben i, ik overtuigd dat geen enkel mvvoner ), op de Duitscliers gesenoten heeft en e dat er volstieJkt met gescàoten weid b uit den toren. l'rouwens, de militaire e overheid zelis heeit net met gewaagd, ît m het onderzoek van den ^cin en <14-n Augustus deze beschuldiging ten iaste e van de inwoners te leggen. k De pastoor had geen grain kruit in ;e huis. Hij is terechtgesteld zonder g eenig onderzoek noch veroordeelmg, i, na op werkelijk barbaarsche wijze te P zijn mishandeld en afwisselend aan ■r handen en voeten te zijn opgehangen, it en, na zijne dood, heett men hem het ■e kaakbeen met koifslagen verbrijzekl. Het is onwaarschijnlijk dat Duitsch-Et land nu nog zal wagen de beschuldi-t- ging tegen dezen ongelukkigen man staande te bouden. n Mgr Heylen, bisschop van Namen, k zegde mij : ® Ile blijf borg voor zijne i. volledige onschuld, en .ik ben over-îl tuigd, dat indien de militaire over-î- heid een wettelijk onderzoek naar eleze zaak had geopend, zij hem zeker i- had vrijgesproken. c- De minister schrijft verder nopens g Champion : a. je « Den 24n Augustus, tegen tien uur be s avonds, richtte men in het d->rp Champion, bij Namen, een levendig ge-weervuur tegen den hoofdingang en cle r_ ramen van het klooster dat er gehigen is en dat veranderd was in ambulance a' en vol gekwetsten lag. De vuurders wa-l" ren burgers die uit de tegenavergelegen s- huizen schoten. le De Zusters van het klooster waren verdwenen ; zij hadden zich in den kol-in der verborgen. 's Anderdaags weiden oT de huizen van de plaats door.'.ocht ; in t_ een huis, door een priester bewoiA I "n tegenover den hoofdingang va? ît klooster gelegen. vond men ongeveer veertig kisten dynamiet en ongeveer dertig kisten geweerpatronen. » (Verklaring onder eed van een ser,géant van .6 de lanelwehV II, ooggetuige, 924/14, Z. V.) ,g Tic begrijp het Duitsche ministerie , van Oorlog niet meer. Dat de minister van Oorlog deze fabel ernstig .lî heeft kunnen opnemen, enkel op het ^ gezegdé van een sergeant, elat betreur te m Toen ik elat aan Mgr Heylen — die r(j zeker geen anti-Duitsche personnali-teit is — liet lezen, schucMe hij droef j bet hoofd en zegde : m ^an ^ geformuleerde bescbul- dipringen is er misschien niet eene zoo valsch, zco hatelijk. » e" c^us f^e belooning voor de teiRwijding van priesters en zusters, e- die <!ei ! lie! begin van den oorlog ongeveer 250 Duitsche soldaten opge-;'s, nomen hebben? Een later onderzoek — dat, not bene, niet zonder plundering vooi bij ging — was verplicht de onschuL vast te stellen, zoowel van de burger als van de religieuzen. En het Ministerie van Oorlo; spreekt nog altijd van schulcl. Ile her haal het, ik begrijp de mentalitei van het Ministerie van Oorlog nie meer. Het zou inkt verspillen zijn zie] met de 40 kisten dynamiet en de 31 kisten geweerpatronen bezig te hou den. Dit gaat boven mijn verstam (Hier schweigt eles Sangers Hofflich keit). Ile beken dat ik noch den lust nocl de plaats heb om mij met de ander gevallen nog afzonderlijk bezig t houdeiï. Het is voldoende. Met Duitschland nu redetwistei over deze dingen zou nutteloos zijn Ook laat ik mij niyt tôt dergelijkej pennetwist verlokken alhoewel ik hoo peu documenten bezit. Het Duitsche voik kent de waarheid nie De zielkunde van clen oorlog leg vele zaken uit. Het. Duitsche voli kent de waarheid niet. De dag zal aanbreken waaroj Duitschland de waarheid zal zien, ei dan, ik elenk het te mogen bevestigen zal Duitschland nog genoeg zedelijki kracht bezitten om zich voor de er kende waarheid te bukken. De zeer betreurenswaardige beschrij vingen door verschillende bladei gegeven, over de schanddaden, dii Belgische priesters jegens Duitschi soldaten zouden begaan hebben, di iiypnotiseerende werking van de prik kelromans, bijzonder van de militais romans^ die gewetenloos den smaal van het publiek voor het sensatiewek kende en verscbrikkelijke uitbatei ten nadeele van de wereldlijke en d< ordegeestelijken, dat ailes heeft tegei cle katholieke geestelijkheid de vijan delijkheid gewekt, die te voren slui merde in vooringenomenheid. Er za tijd noodig zijn om dezen invloed t< niet te doen. De ophitsing in vele kringen tegei de katholieke geestelijkheid werc schrikkelijk gewroken — niet tôt ee] van den Duitschen naam. Onze gevolgtrekkingen Ieder onpartijdig lezer van dez< verklaringen van den Oostenrijkschei priester, die toch waarlijk niet te streng zal oordeelen over de leger scharen van de Duitsche wapenbroe-dersy moet wel toegeven, dat dit on derzoek daghelder in het licht stelt Ten eerste : Dat cle geheele Bel gische geestelijkheid volkomen on schuldig door de Duitschers word belasterd en dat er geen woord waa: is van de grievende beschuldigingei op gezag van Duitsche officieren ei soldaten tegen onze priesters uitge bracht. Ten tweede : Dat cle Duitsche be weringen als zouden onze burgers al: franc-tireurs of vrijtrekkers naar d( wapenen hebben gegrepen, puur ver zinsel en voorwendsel zijn. Ten elerde : Dat de Belgische over heid volkomen haar plicht heeft ge daan om overal de burgers te waar schuwen geen vijandelijke daden te gen de vreemde soldaten te onderne men, zoodat ook de Duitsche beschul diging dat ons volk door onze regee ring zou zijn aangespoord tôt misda dig gewapend- verzet, volkomen in he niet zinkt. Wat zullen nu de Duitsche katho lieke bladen, die ook voortgaan on met leugen en laster te bestoken, zeg gen na kennis te hebben genome: van het eerlijke onderzoek van ee: Oostenrijksch priester? ECHO'S UIT EIGEN KRING Dokter Melis De inspecteur-generaal van den gc neesdienst van het leger is bijna he slachtoffer van een automobielongelu geworden. De vermaarde geneeshee heeft gelukkig slechts lichte kneuzinge: opgeloopen. De begeleider werd ook gc wond ; zijn toetand levert echter gee gevaar op. De zonen van onze ministers op het fron Wij lezen in de Legerbode : « Men weet dat de vier zonen va baron de Broqueville, minister van Oo; log, op het front zijn. | » De jongste, Jacques de Broquev IL ; die in het begin van den oorlog a.^ vrijwilliger dienst nam in het vervoe: korps, heeft zijn leertijd als vliege i uitgedaan; hij heeft het diploma va vliegenier behaald met groote onde: scheicling, en heeft niettegenstaane zijn jeugdigen ouderdom reeds versche denen vluchten gedaan waarbij hij zec groote koelbloedigheid aan den da legde. » a VAN ELDERS j Geen giftige gassen in het Fransche leger De Pransche minister van Oorlog cleelt y de volgende nota mede : ' « In strijd met hetgeen men zou 1-un-~ opmaken uit sommige bladen, is het onjuist dat de l'ransche troepen giitige t gassen zcuden hebben gebruikt. » Een verklaring even kort als bon dig! x [ Een interview met 1 Iljaiinar Bran ing Hjalmar Branting, de leider der Zweedsche sociaal-democratischa p irtij, x is van een reis naar Duitschland, pvame-a rijk en Engeland in zijn land terugge-^ keerd. Onderweg deed hij ook even 3 Holland en Zwitserland aan. Hij be-oogde met zijn reis, na te gaan of er i ook kans was op vrede; maar hij is tôt het besluit gekomen dat er weinig hoop ! bestaat. Branting was de meening toegedaan, dat wanneer de volgende maard de Duitsche Ilijksdag samenkomt, zie i dan een duidelijke en krachtige op lositie van de sociaal-democratische par.ij te-t gen den oorlog zal laten gelden. Op de vraag in welke vraagsiukken t die oppositie zich i ou toonen, i oemde i Branting allereerst de inlijvin ç van veroverd gebied als liet voornaan-ste en } tevens kenmerkend vcor de stelli ;e ver-^ wachting die in Duitschland h erscht, welke door de gebeurtanissen in Polen ' nog grooter is geworden. Het geloof in î de eindelijke overwinning van ] uitsch-land is overheerschend onder h( t volk, hoe dan ook de opvatting moge ijn bij hen, die beter met den toesta'id ver-L trouwd zijn. De sociaal-democraten zijn onvoor-waardelijk tegen aile inlijving. '■.laar in 1 de heerschende klasse is er geen parti j, s die Belgié wil' laten in den toest md van voor den oorlog. Het punt, aarover } men hierbij verschilt, is algehet le inlij-. vmg of vreedzame indringing. ] 'e agres-sieve partij, wier voornaamste man ad-miraaî T'irpitz is, wil gewoonvs 3g inlij -1 ving. De partij, die Bethmann Hollweg J vertegenwoordigt, wil een hardelsunie. l Gelukkig ziet het er niet naai uit alf-of de Duitschers met ons zoude i kunnen doen, wat zij willen. Het w Ikomstig [ lot van ons land hebben wij gelukkig s zelf in handen en we zullen er voor zojjçen, dat de Duitschers zich daarmee nooit of te nimmer meer ku unen be-^ inoeien. I Wij weten reeds te goed wat Duitschland met ons voor heeft, om nog ooit vertrouwen in dat rijk te s dlen. De Rnssische teragtocLt <e Berlijn bewonderd . D,e bijzondere correspondent van het Berliner '1 ageblatt, bi] het leger van 1 generaal von W oyrsch, zegt d it de te-! rugtocht der Russen in de volledigste orde gebeurde.Ten bewijze d-iarvan hebben wij kunnen vaststellen dat de Bais-sén geen enkele brug noch tunnel, noch viaduct geheel hebben gelât ;n. Al deze doeltreffende maatregelen w ;r.len genomen zonder in het minst d î steden te beschadigen. Met Duitsch komp!!ot De ontmaskering van het Duitsche komplot in de Vereemgde IStaten vult drie biadzijden van de i\ew-ïork World. Daarin wordt bewezen dat het voor 1 niemand een geheim was, sedeit het uit-breken van den oorlog. dat Duitsch-land aanzieniijke sommen geid beste<d neeit aan zrjn veldtocht van leugen en omkoopmg. Men weet ook dat het Duit- Ische ministerie van Buitenlandsche zaken in verschillende omstandigheden tusschenbeide is gekomen. D< Duitscle ; vertegenwoordigers hebben zi2h bijzo)i-der beijverd om de Ainerikaa usche pers na te gaan en te bewerken ; om dag-bladen en inlichtingsbureaux op te richten ; om voordrachtgevers te onder-houden ; om kinematographisehe voor-stellingen te geven ; ailes voor doel lieb-bend oneenigheid onder het Amerikaan-sche volk te stoken ten voordeele van het Duitsche Keizerrijk. Men is begonnen met een Duit^ sche weekblad Fatherland, dat Kort na de opening der vijandeii]kneden ver-scheen. jïet heeft nooit opgejiouden Président Wilson hevig aan te vallen. De voornaamste Duitscne agent, oji gel-delijk gebied, is een zekere Heinricti, j i'. Albert. Een zijner onderhoorigen liet hem weten dat hij zich de optie verzekerd had voor den aankoop voor 4,500,000 irank, van. de « American Press Association », die geen inlorma-s tieonderneniing is maar verschillende honderde kleme dagbiaden van g<meng-den inhoud levert. De voorzitter van 2 deze maatschappij heeft' verklaard dat hij aile optie geweigerd heeft. 1 Er was ook spraak van een inlich-tingsagentschap te sticKten em « onpartijdig nieuws » te te re:i aan de Amerikaansche pers, wij! Wolti- bureau » het vertrouweu verloren. Op order van den Du il s. '. suselisr werd aan graaf Bernsdoj ti çgedragen zich te verzekeren van de medewer-king van een zeer gekeni! Amerikaansch dagbladschrijver, en hen. naar Berlijn te sturen als vertegenwoi rdiger van de >- pers, op kosten van de Du'tsche regee-t ring. k r « Op onze bekendmaking zegt de a New-York Herald, is ons uit Washington de verklaring toegek< uni n dat de a regeeringen waarschijnlijk haie aan-dacht zal schenken aan di ze onthullin-gen, maar dat zij er geen ccmnientaar , kan over maken of de strei kin ç \ an het *' eventueel officieel onderzoe1: a mduiden, alvorens de hoofdstukken, lie no^ moe-n ten volgen, zijn bekend ge aaakt. In af wachting heeft het Département van Justitie een onderzc,3k ingesteld nopens een gedeelte van de D.iitsche ls werking, en de New-York World voor-spelt dat dit onderzoek verrassende ir dingen zal aan het licht brengen, Het n blad zal verder aantoonen hoe Duitsch-•- land zich de levering van een 4rooten !e voorraad phénol, die dient tôt Ict ma-i- ken van springstoffen, had verîekerd, :r door een geheime overeenkomst, die de g producten van de Edisonwerkplaatien tôt zija beschikking etelde,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes