Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

429 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 13 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q52f767j1x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I 3dé JAÀRGANC, Nr 755. VR1JDAC, 30 NOVEMBER Ï9Tf? — ^ HET VADERLAND Kleine aankondigïngen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos." Belgisch dagblad, voorloopig te Psrîjs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN COETHEM. Directeur P ' ■ i . .. '• Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. DE HEL IN VLAANDEREN r De Waarheid over Duitschlands Westerfront De lezerç van « Het Vaderland » zul-' len voorzeker belang stellen in dit arti-Ikel dat wij voor hen uit een van de laatste nummers van de « Times » ver-talen.Een onzijdig correspondent, die aile gelegenheid had om waar te nemen, vestigt er deaandacht op dat het pu-bliek bij de bondgenooten wellicht de werkelijkheid niet kent, welke achter Ihet Duitsche front ligt. Het weet niet* welke vreeselijke verliezen de keur van het Duitsche léger onderging sedert het bgin van Juli 1916. En het begreep mis-pchien niet genoeg de beteekenis van het verbod voor Duitsche bladen te spreken over den langen vruchteloozen strijd' om Passchendaele te behouden. Af en toe wordt er een weinig licht geworpen door eene onaanzienlijk en ïichtzinnig gecensureerd blad uit Rijn-land op den echten toestand achter de « poorten der hel »; somtijds komt er in een hoofdartikel wel een zin voor die veel zegt voor degenen, die ooren heb-ben om te hooren. Maar, over het alge-I meen, worden de feiten van het westerfront betreffend zorgvuldig verdoken gehouden voor het Duitsch lezend pu-bliek.« Naar Vlaanderen gezonden » is een doodvonnis voor den'Duitsehen soldaat. De ïidag van heden is het genoeg bewe-| zen dat het « men zal u naar Vlaanderen zenden » herhaaldelijk gebruikt I wordt als een bedreiging tegen ontevre-den munitie-arbeiders en anderen, die geneigd zijn te morren over werkvoor-waarden, loontoestanden, hoeveelheid of hoedanigheid van voedselranïsoenen. Een beteekenisvôl feit is het dat in andere gedeelten van l^t Duitsche rijk, ded Duitsche overheden haar best doen om de menschen onrechtstreeks. de overtuiging in te prenten dat het front in Vlaanderen een lustoord is, bij ' de andere fronten vergeleken. Aldus be-perkt men aan andere fronten de toe-zehding van levensmiddelenpakjes door de mannen naar huis, terwijl in Vlaanderen dergelijke verzendingen eer aan-gemoedigd worden. Het doel is gemak-fcelijk te verklaren. Vrouwen en kinde-ren, moeders en zusters leert men aldus denken en zeggen : « Gaat *ge naar Vlaanderen? Best, dan zullen we flinke pakjes met eetwaren krijgen. » En zoo. dragen vrouwen en kinderen, moeders en zusters er toe bij de instinctmatige vrees voor de « poorten der Hel » weg te nemen. DE KEIZER IN VLAANDEREN Het is nog maar enkele weken gele-den dat de keizer zich middenin een van Dtiifèoh'.ands « vredes-offensieven », de waarho d oveF Vlaanderen uit den mond liei ontsnappen. Hoeveel men ook voor hem hebbe mogen verduiken, hij heeft bij zijn laatste bezoek aan België genoeg gozien om te weten waar het grootste gcvaar ligt voor Duitschland. be vuist ballend in de richting van de lijn, die dan door zijne troepen werd bezet, vorklaarde hij dat « ten allen Pi'ijzc Engeland moest worden neerge-veld». Dit, Was geen eenvoudige uitroep . van eon get^ dit was niet (zooals men liiéjpen daar bi'woerde) een verzet tegen [ het « dij)',omai isch offensief » van zijn Blaatslicdon; dit was de kreet uit het hart van icmanjJ die zag wat er omging e ndie zicli een denkbeeld kon geven van wat er moest gebeuren niet verre va nde plaats af, waar hij stond. Daar zijn nog andere en meer recht-streeksehe getuigenissen voor hetgeen peschied achter de Duitsche lijn in het westen. Ten eerste hebben wij de ver-■ klaringen vqn Belgische vluchtelingen, i die doorheen den eleCtrischen draad I Holland bereikten. Het is waar dat er m de laatste fnaanden weinig of geene I uit Meenen, Kortrijk en omliggende I kwamen, wijl zooveel mogelijk de bur-t gerbevolking uit die plaatsen werd H ^eggevoerd, voorzeker niet uit zorg ! voor menschenlevens, maar wel omdat I 7M in Meenen en Kortrijk te veel weten I te vccl zien en omdat zij somtijds I tellen6" we°komen om het te'Saan ver" I , ^00raieer Passchendaele gevallen was F nî'. ^ .nadat de Britsohe troepen de , ^idelijk gelegen hoogte hadden \ ;.s!)rak ik in Rotterdam met een , ^wee nachten had doorge-Dracm in een hot{;1 dicht bi- Gent Hij inif 6en , ^iddeld man, die er niet op ,7nri was 'a^elen te vertellen, een man overleg en over aigemeen niet ai te gunstig gestemd tegenover Groot-• ame, voornamelijk tejrenover de Britsche vliegers, die hij beschuldigde noodeloos zijne stad, Brugge, te bescha-digen. Maar hij" beschreef in levendige trekken hoe den ganschen nacht door, twee dagen achtereen, trein na tuein met verwonden, stervende en doode Duifcschers voorbijkwam, een trein op den kortst mogelijken af stand op den anderen volgend. Eenige dagen later vertelde mij een ander Belg, die een huis heeft buiten Brussel, hoe al het linnen mt%elijk, tôt zelfs witte rokken, beddegoed en hand-doeken, was opgevorderd geworden voor de gasthuizen in het westen. Hij vertelde hoe in dorp na dorp, scholen, kloosters en andere groote openbare en private gebouwen in allerijl tôt hospi-talen werden ingericht. « België is "een enkel reusachtig hospitaal », zegde hij, en het front in Vlaanderen een groot slachthuis. DESERTEURS VERTELLINCEN En dan komt de opoenhooping van de getuigenissen van duizenden Duitsche déserteurs. Neem het gevaJ van een sergeant, dflé heit IJzereo-kruis droeg en dien ik in Maestricht ontmoette. « Ik werd driemaal gewond, zegde hij, çens op het Russiseh front, e&ns voor Verdun en eens nabij Saint-Quentin. Om te herstellein werd ik in de grensbewakers overgeplaatst en ik kreeg zoo juist be-richt d^t ik mijn regiment opnieuw moest gaan vervoegen in Brussel. Maar nu is H genoeg. Ik heb een vrouw en twee kinderen in Thuringen, maar ik ga niet weer naar Vlaandéren. » Iets later kreeg ik gelegenheid om met een ander ondar-officier te praten — uit Bonn afkomstig — die, met enkele simpele soldaten door België heen over de Belgisoh-Hollandsche grens was gevlucht. «Ik.ben onder het Britsch ka-nonvuur geweest, zegde hij, we kunnen het niet langer meer uitstaan, onmoge-lijk.» Ik ontmoette dezen man des an-derendaags en andermaal twee dagen nadien. Wanneer ik hem voor het eerst zag, was hij nog vervuld met zijn ver-schrikkelijke bevindingen. Hij had een kompanie onder een spervuur zien nemen en letterlijk wegmaaien. Het regiment — of wat er nog van overbleef — werd achteruit gezonden en kort nadien werd-hij zelf opnieuw aangewezen om naar Het front te vertrekken, naar dezelfde plaats en ditmaal als «gids». Hij besloot niet te gaan en nam de vlucht. Natuurlijk doen heel wat vertellin-g#n de ronde in Holland, door déserteurs verteld, die er op uit zijn een paar guldens te winnen met om het even welke historié te Vertellen, welke zij meenen hun totehoorders te kunnen in-teresseeren. Daarom is het d(at hetgeen zij aan Hollanders, in de eerste uren na hunne aankomst op onzijdig grond-gebied, vertellen vaak veel dicht,er bij, de waarheid dan hetgeen zij naderhand aan belangstetlende Belgen, Engelschen Of Pranschen verbal en. Maar gezamentlijk genomen hebben de getuigenissen van de Duitsche déserteurs, zooals ze door Hollanders werden vernomon, de openbare mCening in Holland wel gctroffen. Het volstaat met te zeggen dat de vole Hollandera, die al* tijd maair door belang. gehad hebben bij een onbestissend einde van den ooirlog, door en door geschokt zijn geworden in hun vertrouwen door de udtslagen van den strijd in het westen, en voornamelijk in de nabijheid van Passchendaele. Zij vernamen, uit talrijke en ver-trouwba/e bronnen, een en ander over de voorwaarden van den strijd op die vreeselijke hcllimg. Zij vreezen den Britsch'en soldaat. HET WESTEN EEN DUITSCH SGHRIKBEELD Wat kenschetâenid is bij de Duitsche ,deserteurs 'is dat terwijl -zij bijna zon-der eenigen schrik d'e gedachte onder de oogen zien dat zij, bij hunne ont-vluchting kunnen worden .doodgescho-ten, zij eerst en vooral een onoverkome-lijke vrees koesteren gevat te worden en terug naar het front gezonden. Het westerfront is een schrikbeeld geworden voor de Duitschers. Ik geloof dat er nu zoo wat 15,000 Duitsche déserteurs in Holland zijn. Dit wil zeggen mannen die rechtstreekî van het leger wegvluohtten. Daarbij worden degenen niet gerekend-, die huin land ontvluchtten vooraleer zij onder de wapens werden geroepen. In Zwit-serland moeten er,- indien il<^to"el inge- licht ben. nos: meer zijn, Draris er. in ' » ë elk geval, in beide landen een leger-korps déserteurs. "Sommigen onder hen zijn in interneeringskampen on cierge.-bracht; dit zijn degenen,! die over de grens vluchtten in unifoi*m. Anderen die in burger in Holland toekwamein zijn over het land verspreid en velen hebben werk gevonden. De déserteurs hebben zelfs openlijk vereenigingein ge-stiebt -.1 deserteiurs-vereenigingen » ge-noemd, zooals er een is te Alkmaar en gebeurlijk houden zij publieke verga-deringen, zooals nog onlangs te Amsterdam.De Duitsche overheden hebben al ge-daan wat mogelijk was om desertie te voorkomen, met het lot der naar Holland gevluchte mannen in de somberste kleurem af te schilderen. Buiten zicht-bare en onzichtbare schildwachtein, buiten electrische draden en hinderlagen van allen aard, zijn er een heele hoop persQnaadjes, mannen en vrouwen, die er bijzander mês gelast zijn de déserteurs weder Op, Duitschein giron'd te lok ken. Zij wordôn tegen zooveel peK te ruggebrachte deserteur betaald. D© ge-meenste truk <fie gebruikt werd bestond hierin • een Duitschen deserteur te ont-moeten als hij juist in Holland aan-kwam eu hem, onder voorwendsel hem naar het meest nabije Hollarndsch te lei-den, hem terug over de .grens te bren-gen. De onregelmatige grensscheiiding maakt dit o'p sommige plaatsen gemak-kelijk.LISTEN EN LAGEN - Daar is een heel stel volk, meest vrouwen geloof ik, die er op uit zijn déserteurs te benaderen en ze in onmin te brengen met de Hollandsche overheden, bijzonder wanneer de déserteurs ver-dacht Worden belangrijke inlichtingen te hebben verschaft. Pas geleden werd ik in een Rotteir-damsche tram aangesproken door een van deze agentem, een deft'ig gekleede v.rouw van middelbaren leeftijd. «Deut-scher militaer ?» vroeg zij fluisteremd. «Kann ich etwas helpen?» (Zijt gij een Duitsch soldaat ? Kan ik u van dienst zijn ?) 1k wedervoer luide : «Ik heb de eer niet...» «Oh ! verschooning, ver-schooning», stamelde zij en verdiepte zich onmiddellijk in het nagaan van wat er in haar handzakje zat.Maar over het algemeen lukt het werk van deze agentem niet te best meer. Voor de Hollandsche. wet' maken zij zich plichtig aan eôn erg misdrijf, waarop strenge straf staat. Zoo o'ok, ondanks wat de Duitschers iri Duitschland en in België kenbaar maken, wordt het nu aan de ccrens in ruimer en ruimer kring bekend dat de Hollandsche overheden heele-naal niet de Duitsche deseirteurs' weer aan Duitschland uitleveren. Tôt kort geleden had men dit steeds aan de Duitsche troepen op het iront kunnen doen gelooven. Al de moeite die wordt ingespannen om desertie té voorkomen, het-onlangs gedane aanbod van vergiffenis aan al le déserteurs, die uit onzijdige landen wilden weerkomen, de pogingen om déserteurs weer op Duitsch gronclge-'■>ied te krijgen om een treffend voor-^eeld te stellen, bewijzen genoeg duitschlands vreeze voor desertie en ook den vreeselijken toestand op het westerfront, die de mannen doet vluch-ten. Want indien 15,000 er in gelukt zijn te ontsnappen, hoevelen hebben niet gepoogd te ont.vluch.ten en misluk-ten ? Daar gaat haast geen 'dag voorbij zon-der dat een of ander Hollandsch blad gevallen aanhaalt van mannen die juist op de grens gevat werden of door den electrischen draad tegengehouden of vérmoord. Ik heb hier enkel sommige onder de meest opvallende getuigenissen geno-teerd voor de toestanden op het westerfront, getuigenissen, zooals men ze met open oogen en ooren in Holland kan vernemen. Ik maak geen aanspraak op den titel van beroepsschrijver, maar, als vriend van de bondgenooten, aanzie ik het als een plicïft enkele van de feiten tezamen te brengen die mij de overtuiging gaven dat het stilzwijgen.van de Duitsche pers aangaande het westerfront enkel dient om een voorgevogl van de nabije ramp te verduiken. OP HET WESTERFRONT www Vijandelijke aaovaîlen afgeslagea in Champagne en le Verdun ■ I " WWW ■ ■ ■ ' - DE TOESTAND In de streek van Saint-Quentin hebben de Franschen twee vijandelijke aanvallen. afgeslagen. Ten westen van Tahure en in de streek van Samogneux hebben de Fran-sche patroeljen gevangenen genomen. Ten westen van het bosch Le Chaume is een vijandelijke aan val mislukt. ' Ten zuiden van Juvincourt heeft de aanval, die op 21 November ondorno-men werd, zware verliezen berokkend aan den vijand. Het getal gevangenen die, tijdens dit gevecht genomen werden, bereikt 47g. Er werden 12 machiengeweren, 3 gra-naatwerpers en 400 geweren veroverd. In de streek van het bosch van Bour-lon en op het front van Yper, was de artilleriebedrijvigheid zeer hevig. In de streek van Kamerijk heeft de vijand hardnekkige pogingen ingespannen ten einde eenige verloren stçllin-gçn tè herovçren. De gevangenen leg-gen de verklaring af dat de streek be-dekt is met lijken. Wanneer het bosch' van Bourlon aan-gevallen werd, ontstonden hevige on-lusten onder de vijandelijke troepen, en de angsfc was zeer groot omdat zij dachten dat het Duitsch leger achteruit-gedreven werd. Volgens de Britsche en de Fransche berichten werden m den namiddag van 28 November, plaatselijke verrichtm-gen ondernomen. Ten noorden van de Aisne, in Argon-ne en op#den r'echteroever van de Maas, was de artilleriebedrijvigheid zooals gewoonlij'k hevig. In Vlaanderen is het kanongeschut inagelijks hevig in de omstreken van Passchendaele. Het geveoht van Kamerijk kri'jgt een nieuwe wending. Al de pogingen die de Duitschers in het werk stellen ten einde h het bosch Bourlon te heroveren, zijn vruchteloos gebleven. Volgens het bul-letijn van Ludendorff is het indërdaad aldus gebeurd. De gevechten in het Ka-merijksche hebben geen einde genomen, en men mag zich aan nieuwe verrichtingen vei^vachten. FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Ten noorden van de Aisne en in de streek van Saprgneul grepen artillerie-verrichtingen plaats. in Champagne, ten noorden van Cor-nillet, heeft de vijand gepoogd een aanval te ondernemen. Hij richtte vooreerst geweldige beschietingen in. De vijand werd echter verdreven en leed zware verliezen. In Argonne, ten westen van de Aire, werden tengevoige van een indringing binnen de Duitsche lijnen, een tiental gevangenen genomen. Twee vijandelijke aanvallen werden afgeslagen, de eene op den linkeroever van de Maas, in de streek van Bethin-court, de andere op den rechteroever, ten noord-westen van Vaux-les-Damp-loup.In den Hooger-EIzas was de artilleriebedrijvigheid zeer hevig. BRITSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legerbericht meldt dat een Duitsche aanval ,die ondernomen werd tegen de Belgische stellingen van Aschoore, afgeslagen werd door de Britten. Ten zuiden van de Scarpe hebben de Britten eenige gevangenen genomen, tijdens den nacht, tengevoige van pa-troeljegevechten.Er is niets bijzonders te melden op het overige gedeelte van het front. HET SPORT WIELRtJDEN IN DEN WINTERVELODRGOM -De nagalm- der triomfantelijke ver-eeniging der «40Ô Tours» zal maar pa,s verzwonden zijn wanneer de Winter-velodroom weder het tooneel zal zijn van een puike ontmoeting. De drie bes-te Fransche sta^yeirs, Sérès, Darragon on Léon Didier, tussChen wien de mees-t&rschap steeds betwist blijft, zullen el-kaar aanstaanden Zondag voor de der-de maal ohtmoeten. De match on welke' zij op 12 Augustus en op 9 September 1. 1. betwistten, gingen gepaard met vele incidenten en ongevallen en men kon onmogelijk den moralen overwirt naar dezer matchen aanduiden. Deze ontmoetiingen hebben groot belang ge-wekt en men voorziet voor toekomenden Zondag een greoten toeloop van volk. Deze maal zal de mateh geloopan worden op 20 en 50 kilometers. Léon Didier, gansch hemeld van zijn val in 'den «Grand Prix de Grenelle» zal volgens men zegt, in puiken vorm zijn. Sérès heeft verled'ein Zondag nog be-wezen dat hij ir^goeden vorm is en Darragon oefent zich zorgvuldig voor den grooten match. In den loop der vereeniging zal de vermaarde renner Hoffbourg, Fransch kampioen in 1911, en wereldrekordman der 50 kiîometers, zich'achter tandems meten met Ali Neffati, die onlangs te-, ruggekeerd is van eene ronde in Italië. Eene afvallingskoers op 10 kilomete-rs, eene koers met voorgifte en eene troos-tingskoers op 2,500 meters volledigen het programma. IN DUITSCHLAND tter documentatie) „ Niettegenstaande de sluiting der wie-lerbaan van Treptow, te Berlijn, ofïi-" cieel was aangekondigd yOor 3 November, had ér op 11 November eene laatste vereeniging plaats.' ■ Op het programma figureerde sleehts een enkel^ koers : eene Amerikaansche koers va,n 2 uren achter motors. De klas-seering gaf : l. Pawke-Wiewerall met 130 kil. 410 m. ; 2. Kruipkat-Hoffmann op 1.670 m. ; 3. Przyrembel-Wittig op 3.950 m. «u - — Beyl, die veirleden Zondag in de «400 Tours» een ergen val deed, is volgens Wij vernemen niet zoo geva-arlijk gekwetst als algemeen eerst werd ge-daeht.Hij is slec.hts aan den sc-houder gekwetst en zal na eenige dagen terug ge-heel hersteld zijn. Wij zijn er niet de minste vergenoegd om. ft «S ? — Sérès, die verleden Zondag het 'Fransch rekord neerhaalde met 8 sec. l/'D, draaide in eene gemiddelde snel-heid, per ronde van 11 sec. 2/5 (78 kil. 947 m. in het uur) en van 11 sec. 3/5 (77 kiU» 58(5 m. in het uur). Een zijner beste toeren was de 36e, dien hij afleg-de in 10 sec. 4/5, eene snelheid verte' genwoordigend van 83 kil. 333 m. ! Dit is eene uiterst mooie snelheid op de 250 meters der rue Nelaton. **# — Men is zinnens te Amsterdam eene wielerbaan op te richten. # • ♦ * — Al de rekords der ontvangsten werden verleden Zondag, in d'en Winterve- lodroom te Pa,rijs geklopt. » m Jt Een telegram uit New-York meldt on s dat de «Amc^ican Automobile Association», weike de automobielkoersein ia Amerika controleert, heeft besloten geene koersen meer toe te laten, tengevoige der militaire noodwendigheden. A.-E. WQOD GEDGOD De vermaarde Engelsche fondrenner, overwinnaar der Internationale vereeniging der 5 paties, in 1909 en 1910, vond voor eenige dagen op het Britsche front in Frankrijk den dood. Kanadees van geboorte liet hij zioh in het Kana-deesch leger inlijven en stierf in de ambulance nr. 11, tengevoige der ver-wondingen die hij i,n gevechten rond Ieper opliep. In 1909, won hij de loopkoers voor het Engelsch kampioenschap der 10 mijlen in 52 minuten 40 seconden. In 1912 klopte hij, op de renibaan van het «Celtic Park» van New-York, de te-roepsrekcrds der 13, 14 en 15 mijlen rçspectievelijk in 1 u. 7 m. 44 sec. 1/5 ; 1 u. 13 m. 1 sec. 2/5 en 1 u. 18 m. 15 sec. 2/5. LGNCBQAT IN 5T LEVEN Een telegram uit Londen meldt dat de verfnaarde Kdnadeesche ha-rdlooper Tom Longboa't, die reeds tweemaal dOod1 boette, nog steeds in goede gezondheid is. RICKEN&AKER BEVORDERD De koning deir automobielkoersen, de Amerikaan Rickenbaker, die onlangs zijn brevet als loods verkreeg, in de vliegersschool van Tours, is officier en teknisch leider genoemd in een der grootste Amerikaansche vliegerskampen in Frankrijk. De groote kampioen presteerde zeer veel de laatste jaren in het automobiel-sport. Hij was een der zeldzame mees-ters van het handwiel die in de snel-koersen de snelheid van 200 kil. en meer in het uur bereikten. De teknische kennissen van dien kampioen, voor wat de motoren met ont-ploffingen aangaat, zullen aan zijne oversten van groote waarde zijn, en zij zullen in hem een bewondersnswaardi-gen helper vinden voor het punteeren der vliegmotoren wanneer de Amerikaansche voortbrengst haar volledige voortbrengst zal bereikt hebben. INTERIM. KDSISG IÛ&T irTGASTHUiSVAHOABOÎIR Een ooggetuige schî-ij ft : Het gasthuis van Cabour is een ge-neeskundig gasthuis, 't is te zeggen een gasthuis waar men de zieken verpleegt, in tegenstelling met de heelkûndige gasthuizen, waar de gewonden ver-zorgd worden. In het schoone seizoen is het een «groene oase achter het front, rond een oud jachtpaviljoen, te midden van het duinzand. Er zijn daar 25 pa-viljoenen voor de verpleegden, behalve eene kapel, scheikundige laboratoria, apotheek en radiografie, barakementen voor het personeel van de verschillen-de diensten, en voor het beheer. Ailes te samen vormt een aanzienlijk geheel. Het is dokter Notf, de uitstekende leeraar aan de Hoogeschool van Luik, die er de bestuurder van is. Zijn diepe kennis, zijn stéeds werkzame bedrij-vigheid, zijn onvermoeibare toewijding zijn spreekwoordelijk. Hij is het hoofd van een staf geneesheeren van allereer-sten rang, en waaronder men vermel-den mag de dokters Bossaert, Anten, Deljorte, Spehl, Fredericq, Firket en Collard, en van groepen verpleegsters en verplegers, aan wie al de zieken van harte hulde brengen. De Koning is dezer dagen naar .Cabour gegaan om eigenhandig dokter Nolf het ridderkruis van de Leopolds-orde en het Oorlogskruis te o^erhandi-gen. , , De Vorst heeft gesproken op de een-voudige, hartelijke wijze die hem eigen is. met talriike zip.ken. onder andere ook met hen die het slachtoffer zijn geweest van het vijandelijk schieten met stik-gas granaten, dat uitgevoerd werd naar Pervyse, Oostkerke en Nieuwca-pelle, en waarvan het Belgisoh legerbericht van 7 November gesproken heeft. l'n der waarheid hebben wij hier n'«Ct met gusprojektielen te doen, maar met projektielen, een vloeistof bevattende die zich dan over den grond verspreidt en waarvan de bijtenda dampen do slijmvliezen ontsteken en de oogen .en aldus aandoeningen veroorzaken van keel, borst, longen en gehemelte, en te-von s het gezicht en het gehoor aantas-ten.Daar waar men de vloeistof recht-streeks aanraakt verbrandt zij de huid en vormt blaasjes. De uitwasemingen veroorzaken ook roode vlekken. Het gas heeft een eigenaardige mostaardreuk. De uitwerking doet zich dikwijls eerst versoheidene uren nadat de projektielen afgevuurd zijn gevoelen. Deze nieuwe toepassing van de Duitsche wetenschap aan de oorlogsdoelein-"den van het Teutoonsche rijk is walge-lijk. «Pro memorie» zal ik sleehts aan-' stippen dat de Conventies van Den Haag het gebruik van dergelijke midde-ien fofmeel en streng verbieden. Men weet dat de keizer zich niet om een vodije papier meer of minder bekom-mert. Men zou opnieuw verontwaar-digd moeten zijn, maar de Duitschers hebben zooveel wreedheden bedreven, zooveel misdaden sedert 4 Augustus 1914, dat zij schijnen het te bestudeeren om de verontwaardiging van de be-schaafde natiën uit te putten. En dan, zij begrijpen ook niets van ailes wat een man van ook maar normaal gewe-ten kan ontroeren en doen opspringen. . Het zijn sleehts schadelijke dieren dio

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes