Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

844 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Decembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 27 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9p2w37mx91/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I aœ-aianeSKfm.Hfr W6.\_ TînNnFjRnafî. ïh ASFÏÏBMRJPR ÏÏSF» HET VADERLAND Kîefnc aaakondigîngEE : V1 fr. per regel Groote id. 'bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorlooplg te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Direetew Het nammer : 10 centiem w Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijll* î-75 tr* Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 ftv' fie BHilsciia oc]W3HleiiB| EEN VERKLARING VAN DE PRUISISCHE REGEERING Zurich, 17 December.— De Pruisische regeering heeft verklaard : Volgens ze&ere dagbladen zou M. Adolf Hoffmann, lid van het ministerie, den 8n December, op een openbare ver-çadering hebben gezegd, dat « indien de kiezingen voor de nationale grondwet-bereidîende vergadering geen socialisti-sciie meerderheid aan het bewind hiel-den, de nationale vergadering door de macht der wapens zou worden uiteenge-jaagd zooals dit in Rusland is gebcurd.» De Pruisische regeering kan wijl M. Hoffmann ziek is, nie^t vaststeMen of dm woorden gesproken werden. Indien M. Hoffmann zoo heeft gespro-ken of in dien zin, dan antwoord de [ regeering dat zij stand houdt op het ter-rein van de demokratie en dat zij den wil van het vol'k door den uitslag van <Je kiezingen voor de nationale vergade-png uitgedrukt, zal eerhiedigen. ONLUSTEN TE LIBAU Geneve, 18 Decemiber. — De « Lokal Anzeiger » verneemt uit Koenigsberg dat te Libau botsingen plaats grepen tus-s&hen de Duitsche troepen en de parti j-gangers van de Spartacusgroep. Er waren talrijke dooden en gewon-den.Vijfitig arbetiders zijn aangehouden. De troepen hebben de orde bersteld. DE ONLUSTEN VA$ DRESDEN Zurich, 18 Deoember. — Volgens de « Muenchener Neueste Nachridhten » tiebhen de onlusten en het schieten se-dert fcwee dagen uit Dresden gemeld,in den nacht van Zondag op Maandag voortgeduurd. Maandag nacht drongen verscheidene honderden personen in de con'certzaal, die zij meenden vol levensmidfdelen te aijn. Niets vindende vielen de woelmakers de magazij nen aan wat een tusschen-feomst van de regeeningetroepen uitlokte. Gedurende meer dan een uur werd er wedenkeerig geschoten. Men spreekt van verscheidene dooden en een twintig-tal gewonden. De politie en de soldaien trachten de orde te herstellen. HET KONGRES VAN DE A. S- R. Ontsiag van den minister van ooHog Bern, 17 December. — Tengevolge van uiteenloopende meeningen met den làtvoerenden raad van den Arbeiders-en Soldatenraad, heeft de minister van Oorlog, generaal Schenck, zijn ontsiag mgediend. Woelige zitting Bern, 18 December. — De tweede dag van het Kongres der A. S. R. werd door hewsre incidenten ge'kenmerkt. Ledebour heeft Ebert woest aangeval-len, hem aantijgend zich te hebben ver-bc-ht aan de tegenomwenteling. De vijanden van Ebert hebben gepro-Neerd en groot lawaai verwefct^ In de namiddagzitting werd de 'scihor- ; àn,g na een korte bespreking gestemd met 273 stemmen tegen 191. Dit is een overwinning voor de regee-ông van Bbert en Scheidemann. LEENING VAN 20 MILJARD Bern, 18 December. — Men verneemt aït Berlijn dai de Rijlksl^ening bestemd toi de orekosten van de demobilisatie te tiek'ken en de betaling van de oorlogs- . vergoedingen te verzekeren 20 miljard tal bedragen, EBERT EN SCHEIDEMANN MEESTER De meerderheidssocialisteri nemen teidelijk de bovenhand in Berlijn. Bbert en Scheidemann, die orde en : kalmte wililen, hebben op het algemeen Wngres der Arbeiders- en Soldatenra-den, eene meerderheid van 200 stemmen wefen te bemaeh't'igen. hiebiknecht en Rosa Lùxemburg ge-lutten er zelfs met in het woord te ne-op het Congres. De mannen van de groep Spartacus kunnen met de hulp van déserteurs en kerkeloozen en andere ordestoorders pg wel wait buitensporigheden begaan. fMaai' des Pruisische wacht houdt een oog l1" het zeil. Zij blijft op oorlogsvoet ge-schaard en zal kost wat kost de orde ^ndhaven-Zij rvntbindt de soldatenraden en rukt de mulsen der solda ten de roode wkkarden af. De zesde zoon van den gewezen kei-&ï\ prins Joaohim, maakt deel uit van »ri der regiroenten van die waoht, wel-fe êr wel zal in slagen Berlijn en andere !te^n van aile troetoelen elementen te . Siiveren. Vooral nu het Congres van Berlijn ^olimaoht zal geven aan Schekkfriann ^ E'bert tegen hunne vroegere socialis-vrienden van den groep Sparta-^ I, In bezet Duitschland DE AMER1KANEN ROND KOBLENT! Wij lezen in dê « New-York Herald j De Amerikaansche légers bezetoen va nu af de kringvormige sitreek van 3 ki lometer rond Koblentz op den recMei oever van den Rijn. Vier afdeelingen hebben daar etan genomen. De overtocht van den Rij: giing snel bij middel van twee ferrie; (een soor overzetboot) ; de eene kon 30 de andere 1.000 soddaten overbrengen. Gansch het bezefate gebied wordt aar houdend doorikruist door patroeljes. SLEGHTE WIL VAN DE DUITSGHER De nieuwe voorwaarden door maai schalk Foch bij het veriengen van de: wapenst-ilstand geeischt zijn voorzor tegen nieuwe inbreuken op den teks van den wapenstilstand van den lin Ne vember laatstleden. De protesitaties van Erzberger tege: de sitreng'heid van den wapenstilstan^ kiunnen niet ernstig worden opgeno men. In mendig geval hebben de Duitscher bewijzen gegeven van sleohten wil bi het uitvoeren van zefcere bepalingen-Men kan niet langer dulden dat d vtijand zijn verbintenissen niet nakomi zij moeten kost wat kost worden udtge voerd binnen het nieuwe tijdpeik bij d verlenging van den wapenstifetand vast gestcld. D© ontruiming van België, Frankrijl en Luxemburg gebeurde wel voLgens d overeenigekomen voorwaarden maar ne patrieering van de krij'gsgevangenen i nog verre van gedaan, en nochtan was bepaaLd dat zij moest geeindig( zijn binnen de vijfitien dagen na den lli November. , Met de afleverinig van de kanonnen machiengeweren en mij nenwerpers î het ook zbo : dâe komen ook maar zee: Miregelmalvig binnen. De inbezit-nemin; van de vliegtuigen gring gepaard me menige mœilijkheid. Maarselialk Foch moest zijn voor gaande bedreigingen vernieuwen zon der wat zou men geen voldœning het) ben verkregen. DE AFLEVERINC VAN HET ROLLEHD MATERiEEL Bern, 18 December. — Men meldt ut Berlijn aan de « Frankfuerter Zeitung » Om reden van de aflevering van on: rollend materieel overeenkomstig d< voorwaarden van den wapenstlistand, julien er sftrengér beperkinigen bij he vervoer per spoor worden gesteld- Men moet ziich onder andere verwach en aan een volkomen s/top zetten var iet reizigersverkeer gelij'k in het begsr /an den oorlog. GELIJK VOORHEEN Uit Amsterdam wordt gemeld : De terugfkeer van de Wacht in Berlijr reeft een gunstigen ommekeer teweeg jebracht in het uitzicht der Berlijnschc iitraten. Offieieren en soldaten kunnen nu df ;itad doorkruisen met de kenteekens var iun graad zonder te worden lastig ge malien. Op 16 December hebben de soldater /an het garnizoen van Berlijn de matro :en van Kiel verdreven uit het Konink fij.k paleis, da.t zij tôt dan toe bezet hiel len. Het vol'k zegt dat het genoeg heefi ran de matrozen. De offieieren van het tweede, régi" nent der Lijfwacht in Potsdom aange comen van het front, eischen, met de nedehulp van hunne soldaten, de irijtgseer van de manschappen van de eservebataljons in Potsdam. Velen, die weigerden, werden stren^ çestraft. ★ * * Bazeî, 18 December. '— In het meeren ieel der Berlijnsche kazernen werder 3e aanhans/jrs van Liebkr/cht en var len groep « Spartacus » wegigejaagd. Men mag zeggen dat gansch Ber> j f net zi.jne voorsteden nu aan het geza,-ler regeering onderworpen is. •— ■ - "WVWV"— 1 "" " ERFGENAMEN WEIGEREN VIJF EN TWSNTIG IVHLEîOE^ New-York, 18 December. —- Gistei .vtrri het testament geopend van-M. R I. Collier, eigenaar van het bekende bla<; * Colliers Weekly ». De nalatenschar beloopt 25 millioec. Drie vrienden van den overledene kre :en ailes. De weduwe kreeg niets, om lai haar vader reeds voldoende hare toe <omst had verzekerd. Voor den notaris weigerden de drw -rfgenamen het h un beschikte geîd tt lanvaarden om het aan de wedu>ve var Jollier te ia.ten. Uit de woelige stede I!k heb reeds ve'rschillende soldaten : gesproken welke uit Duitschland. weer-gekeerd zijn. Naar 't $chijnt worden on-1 ze j on gens min of meer goed onthaald ■ door den werkmansstand. Die hebben het meest honger ziet u en 't water loopî over Hun hart wanneer ze al het schoon wit brood en de billende vleeschkwar-tieren zien, welke de ravdtaljementswa-1 gens voor het leger aanvoeren De stad Aken is bezet sinds den 30n November. 't Is er kalm. De gemeente-lijke overiheid oefent hare bediening ui! onder het toezicht van de bezettende militaire macht. Geen enkel dagblad ver-sohijni «onder toelating van den Belgi-schen plaatsbevelhebber. Men heeft'' reeds enkele « bekanntriîa-chungen » aangeplakt die niet van de poes zijn. De Duitschers zelf hebben onze taak fel vergemakkelijikit. We hebben slechts de aanplakbrieven over te druikken waarmede zij zelf, tij-dens de bezetting van België, onze mu-ren tapissierden. Hoe de wereld toch draait, niet? In de « Galeries Pirard » hebben enkele Luiksche kunstschilders een ten-toonstelling geopend ten voordeele der gekwetste soldaten, geherbergd in de la-zaretten der Akademie Er hangen uit-muntende doeken van : Berckmans, Heinz, Maréchal, Wolff, Forge, Jans-sen, Bottin, Hallet, Fallèze, Dupagne, enz. •k ■k ★ Naar de kinema's waar Belgische oor-logsfilms verteond worden stroomt de menigite talrijker dan ooit heen. Ook de tingeltangels « Palace », « Kursaal >• « A l'Ane Rouge » waar voor de gelegen-heid ailes vervanderlandscht is, doen gulden zaakjes. De patriotten van 1830 zijn schooljongens in vergelij'king bij de manifestanten, die hier tôt een gat in den nacht wallebakken. En met een stuk in hunnen kraag, brullen ze : « Voilà pourquoi on est fier d'es Wa! Ion ! » etc., strijdliederen. De militai ren vragen wat mindier lawijd en meer daden. Hoe eerder ze afgelost zullen worden, hoe liever. Na 50 maand kampanje hebben ze recht op wat rust. -— WWW " " De kniif ?an Ila!iê te Parij Vandaag komt koning Viictor-Emma-nuel met zijn zoon, den prins van Pie-mont, om drie uur 's namiddags, aan de statie van het Bois de Boulogne aan. Langs de avenue du Bois, de place de l'Etoile, de Avenue des Champs-Elysées, de place en pont d© la Concorde zullen de hooge gasten naar het ministerie van buitenlandsehe zaken gebracht worden, waar zij, tijdens hun opontiioud te Parijs, zullen verblijven. Om vijf uuir .zullen zij een bezoek brengen aan président Poinearé, in het Elysées-paleis. Om zes uur zullen zij van het bal kon van het Ministerie van buitenlandsehe zaken de Italiaansche maat-schappijen in oogenschouw nemen, die in stoet zullen voorbijtrekken. Des avonds gastmaal bij président1 Poincaré. . ïoer il lfgfl§§ï;rarig GONFERENTIE IN JANUAR! De onderhandelingen voor de ondei teekening der voorafgaandelijke vredes voorwaarden zullen slechts in de eerst : dagen van Januari beginnen. Deze onderhandelingen zullen plaai 1 grijpen te Parijs in het ministerie va: buitenlandsehe zaken, onder voorzittea schap van M. Clemenceau, Fransche m: nister-president. l f ■ DE ONDERTEEKEN4NG 8H dUNI ? Men leest in de « Echo de Paris » : Voigens aile waarçchijnlijkheid zal d onderteekening van het vredesverdrag t Versailles plaats grijpen in de eerste de sr|>.n van Juni. Maarsc/balk Foch zal me • zijne troepen zijne zegevierendien in toclit doen in Parijs in de eei^te heli van Juni. T www ' DE B0NDGEN00TEN, H0LLÂNI EN DE EX-KEIZER Kopenihagen, 18 December. — D « Deutsche Allgemeine Zeitung » vei neeimt uit Den Haag dat de Hollandsch regeering onder de drukking van d Bondgenooten, tegenwoordiig een onfiei zoek voorbereidt over de kwestie va: het verblijf des ex-keizers in Hollano wiens aanweziglheid in dit land de be trekkingen tuschen de Nederlandisch regeering én de Bondgenooten merkeMji heeft verkoeld. WVWV — ■ In s$.-!L5.slaLxi«l HAND AAN HAND MET DE B0LSJEWIK3I De « Daily Mail » ontvangt volgend te legram van haar correspondent te Kc penhagen : Kopenhagen, 16 December. — T Mosko'u werden 50.000 Duitsche en Oos ieniCjksche gevangenen, in het bolsje wikisch leger van Estland ingelijfd. Boilsjewikis en Duitschers gaan hani aan hand. De Duitschers hebben reeds de spoor wegen vernield en de verbindiingen tus schen Reval en Sonda-Station ten eind. den opmarsoh van de Estlandische troe pen tegen de bolsjewikis te belemimeren HET BOLSJEVISTiSOH GEVAAR Kristiania, 17 December. De « Af tenposten » maakt een interview bekejn van een zakenman die een hooge plaat bekleedt en uit Rusland terugkomt : « De Bolsjewikis hebben tegenwoor dig een leger van bij het miljoen man dat elken dag aangroeit en waarschijn lijk de drie miljoen zal beTOiken eer d< maaad Maart ten einde loopt. « In dit leger heerecbt voirnaakiti tucht en geen enkele partJi-j in Ruslant is voor het oogenblik in staat doelmati; te strijden tegen de Bolsjewikis. » Bericht aan onze lezers LEES-: OP ONZE TWEEDE BLAD ZJ<ÎDE ONZE OPZOEKÏNGEN NAAF 8EKENDEM, SCHRUFT ONS ÎNDSEN GIJ GE KENDEN WILT OPSPOREN. IN « HEl VADERLAND » DOET GIJ DAT HEE 1 LEMAAL KOSTELOOS: Lieve Lezers, WIJ BEWIJZEN U DIENST, WSS1 WIJ KUNNEN BEWIJST ONS EEN DIENST Zegi over al dat HET FADERLdiïlD, Bel' gisch dagblad, in den beginne voov de soldaten van 'l front en voor de vluchielingen achter 't front gesticht en dat zich nu weldra le Unisse/ zal vestigen9 niets gemeens heeft met D uit se h-gezinde bladen, die omirent denzelfden tilel dragen, MET VdlDEfîldMD îs zuiver Belgisch. j Met werkt voor al wat België voordeelig is. Het werkt tegen al wat België schaadt. Wij danken u op voor hand en zullen 't u vergelden. HET l ADERLAlXt* ADRES VAN ANTWOORD OF DE TROONREDE ■Sire, Met diepe ontroering hoorden 's Land v ertegenwoordigers Uwe Majesteit lui] den groet des Legers brengeh. Met billijke fierheid hoorden zij Haa de volharding en de dapperheid der Bel gisch© soldaten prijzen en zeggen welk uitslagen werden verkregen ten kost van zooveel opofferingem. Het Vaderland zal voor Uwe Majestei eene onveranderhjke dankbaarheid b: waren wegens de zorg, waannede Zi den naam der Belgische Natie hoo;g hiel' en de plaats, welke deze van den eerste. dag af had weten te verwerven door hc ren eerbied voor het gegeven woorc hare onbaatzuchtigheid,hare wilskrachl den geest van opoffering en den moe van haar leger, gedurende deze vier je ren oorlog nog verruimde. Anderzijds dankfc het Land Uwe Me jesteit voor de vaderlijke bezorgdheic waarmede Zij, voor ?oever de hard phehten van den strijd het fcoelieten, he bloed onzer soldaten spaarde en voo hen de ontbeningen en de beproevinge trachtte te vorzaohten van een afgrijst iijken strijd, ,volgehouden om ganse] België te redden door het laatste lapj gronds van den vaderlandschen boder. te verdedigien. In de uitdrukking zijner dankbaax heid begrijpt het Hare Majesteit de Kc ningin. Eeuwig zal het de waakzam liefde gedenken, waarmede Zij onze sol daten en gekwetsten heeft omringt: voor welke Zij de sohatten van haa môederlijk hart kwist-ig heeft uitge strooid. Dank aan do wakkerheid van zijnei Koning, aan de verdienste zijner ovei sten, aan de dapperheid zijner soldaten heeft ons Léger eenen onvergankelijke: roem verworven in die bloedige worste ling, waar het lot der beschaving en d vrijheid van de wereld werden beslisi Te Luik hebben onze troepen den eei sten aanval van den overweldi,ger ge stuit. Daardoor werden zij.ne zoo îang e zoo nauwkeurig bezonnen plannen ver ijdeld. Later, door hare uitvallen uit dé vei sterkte vesting Antwerpen, hebben zi haar aandeel der overwinning gehad ii den eersten Mameslag. Daarna hebben zij, aan den Yzer, dei woedenden aanval der Germaansch horden gebroken en aldus aan de pogin gen van haren rechtervleugel vOorgœi paal en perk gesteld. Gedurende vier jaren hebben zij, on wrikbaar in hare stellingen, weerst-ani geboden aan den voortdurenden druk ei aan de herhaalde aanvallen' \'an eei machtiger vijand, zoodat in 1918 he Belgisch leger, uit zijne sinds 1914 bezel te en onneembaar gebleven stellingen den onweerstaanbaren aanval kon doei die, gepaard met de algemeene poginj onzer geallieerden, ons grondgebie* heeft vrijigemaakt. Tevens overdekten onze vanen zicl met roeiji in Aftrika.. terwijl Belgiscb soldaten, naar de ve.rschillende frontei gezonden, op aile groote s4a,gvelden d< faam der dapperheid van ons volk ver breidden. Zoo werd door het Belgische leger onder de leiding Uwer Majesteit, eeni eereplaats onder de legers der Entend îngnornen nevens de bewo»de*eiîswaar dige en dapipeife soldâtes van Fi-ankrijk van Engeland en van de Vereeeigde Sta ten, nevens al oinze Geallieerden, me ons in eenzelfde opweilling van geest drift strijdend voor deeeuwige zaak vai het Recht tegen de brutale kraoht, d< schijnheiligtoeid, de allerdiepste verach ting der goddelijke en menschelijke wet ten, voor de misdadigste doeileinden me eHîander verbonden. Aan deze lutspatting van misdader werd door eene verpletterende neder laag een einde gebraoht. Het unir -der Gerechtflgheid is gesla gen. Eere aan hen die het hunne tôt d'il grootsch© werk hebben bijgebraoht ! Eere aan onzen Souveredn ! Eere aan eras Leger ! Eere aan onze Soldaten, die op bel slagveld xijn gesneu5v>eld en wier graf-s te den den groad xtcllen heiligen, waar-op hun lieldeniî»>ed geblekein is ! Eere aan onze gïekwetsten ! Eere aa.n de geallieerde Mogendheden, die ons hare ba'oederlij ke sympathie en tevens hare r-ukne en milde medewer-kirg hebbeti geechonken ! Eere ook aan hen, die, terwijl zij het \erdrukte Vaderland, onder het juk van len overweldiger, ojj levens,gevaar a.1' dienden, var deze heilige zaak zijn ge-storven ! Elere aan hen die door onrechtvaardi-ge vonnissen werden ^etrolfen, aan hen die onder oie ellaude zt'ir, beswoken, aan he« die met gevaaigenacih&i», TOrbanning, Iwangarbeid werdc«i gesk'âit, aan al de onsehuldige siaeh'toffers van de bar-baarschlheid van een onmee<5oogenden vijand ! België zal nsoit di^enen vengeten, welke tôt isijne teeivrijding hebbcwi mede-gewerkt. Zijne dankbaaî«heid. zal slechts vvowïen s^eevenaard door deai haat, wel-km - ail kfeeA de meineedige natie die het geschonden en s met voeten betreden heeft en die al hare i misdaden nog bekroond heeft met den uitersten smaad des lasters. 1 Sire, e Het heeft Uwe Majesteit behaagd', het e bezette land geluk te wenschen om zijne edele houding onder het Duitsche juk. t En voorwaar.het bezette land heeft den - kelk der menschelijke smart tôt op den j bodem geledigd. i Het heeft al de martelingen gekend, a Zijne beulen hebben het ongenadig gepijnigd ; zij hebben het uitgeschud, , uitgehongerd, met de meest verregaande , driestheid behandield ; zij hebben een ^ eerlooze pers betaald om het te verne-" deren, om het te verdeelen, om moord-zuchtigen broederhaat te verwekken. Het Land bleef ontembaar. e Steunende op zijn onuitputtelijke wila» t kraoht, geleid door de openbare bestu< r ren die nog werkten, aangemoedigidi dooï i het voorbeeld en het woord van groote - vaderlanders, bogende op een halsstar i rig vertrouwen, heeft het zijne taaiheid 0 en zijne vaderlandsliefde ongesohondein 1 behouden. Met geduld heeft het de Zege afge-wacht en eindelijk is de Zège gekomen I e God1 zij daarvoor geloofd ! t Is het gepaste oogenblik voor het land om, op plechtige wijze, dank te r zeggen aan het Nationaal Comiteit, wiens - leden, gesteund door de troutwe mede-hulp van de beschermende regeeringen, i hebben gehandeld met eene onbegrensde onbaatzuchtigheid en tevens blijk heb-i hen gegeven van eene werkzaanvheid, 1 eene taaihei\, eene méthode, waardoor , de door hem onderoomen en tôt een goed einde gebradht inKchting is gewor-■1 den een van de heerlijkste feiten in de h geschiedenis van den oorlog. i Niets kon hunne toewijdiing ontmoe- - digen : noch de ongehoorde moeilijkhe-den, noch de heimelijke belemmeringen ; van den vijand, noch de uitgekochte op-I hitsingen, nçch de slechte wil, nooh de 1 ondankbaarheid, noch de onbezonaMm { aantijgingen. ' Zijne grootste werking heeft zich niet . bepaald bij de eigenlijke voeding en bij 1 de leniging van elke ellende. Werkeiiifc was het Nationaal Comiteit, gedurende - lange maanden van slavernij, de ziel de* I Natie zelve het centrum waar de krach-1 tn zich kwamen vormen en sitalen, die 1 kring waar men beraadslaagtde' en die L het sein gaf tôt handelingen welke het mac h ti g gevoe! van vaderlan<Miefde en j van hoop, gamsch het verd«rukte land ^ door, geregeld opwekten. i Werkelijk was het, benevens de betè|> tende macht, welke men over "t hoofd i zag, de voortzetting van de Natiomal* ï Regeering bekommerd met onze ellende. J Thans is al het geieden laed vergeten. 3 Doch uit dit vreeselijk tijâperk sprui-ten vruohtdrdgende lessen voort : in dB beproevingen heeft het Land gevoeâcl hoa j gew:ichtig en hoe opwekkend eene brof-j derftjfoe eendracht is. Door het gemeftn-^ schappelijk lijden is men tôt toenadering gekomen, heeft men elkander beter be- - gitspen, heeft men de nutbeloosheî'd der t vroegere twisten ingezien, en zoo ont" stond de edelmoedige gedaohte om aile» 1 te zamen en een van hart bij te dragen - tôt den wedempbouw van het door de beproeving en de zegepraal groot ge-1 J warden Vaderland. Ook vond de opriohting van eene Na-, tionale Regeering, die al de mannen van . goeden wil vereenigt in een vruehtfeare werking, algemeene insbemmmg in hefi ■ Land. Onder de zaken,door de Regeering ter ■ hand genomen, komt, na inaoMnerrrftngl van de voorafgaande formaliteiten, de-verkiezing voor van eene Constituante door het Algemeen Kiesrecht der mannen op den leeftijd van 21 jaar. Na de vreeselijke jaren, welke Eur-opa heeft doarworsteld, na de ongehoorde beproevingen, welke de Belgen heldhaf-tig hebben doorstaan zoowel aan het front als binnen het beizette gebied, na het sohitterend bewijs dat die ganéoftie natte- heeft gegeven van haiPe verstandfâ-iijke en zedelijke ontwikkeling, worcifc door niemand betwist dat het uur vatt xte defnocratisohe gelijkheid is gokoraen. Kumnen sommigen betreuren dat tôt invoering van dit kiess>telsel niet kaa gehandeld worden zooals d© Grondwât het voorschrijft, dan toch moet m«n be-kerawi dat de staat van oorlog sedtert 4 Augi «tus 1914 aanleiding heeft gegev®» tôt eonen uitzonderlijkeo toestands zonder voorgaande in het verleden en waar -van OHimogalijk kan giezegd worden dat hi j nog zal voorkomen. Het ki e"3telsel, dat voor de verkiezing der Constituante aangenomen is, lai# jjran te vofie»- niet

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes