Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

445 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Octobre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ws8hd7q61x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

LjaARCANC, Nr 943. 7ATERDAC, 26 OGTOBER_mS1 HET VADERLAND peine aankondigingen : 1 fr. per regel j Groote id. bij overeenkomst pienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, toorloiflg te Parfk9 3, Place des Deux~Ecus, 3 LEO YÂN G0ETP5BMS DireeééiM* Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk), 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijlj 1.75 fr, Engeiand 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. UN VRIJGEMAAKT BELGIE het vorstenbezoek te brugge ^Igische frontlijn, 22 October, 1 uui morgens. (Van een ooggetuige). — '1 naaffld dood Brugge van weleer heefl jangen tijd niet meer geleefd zooals ,ellwoordig. U Krdoelt in de straten ar de vlagigen slaan, afbeeldsels van ^ en Vorstin prijken aan de ramen. iedubhel langs 't voetpad de nieuws-jBgen, een Belgisch kofcard op de ist staan onze aoldaten toe te jui-en.De stad heeft om zoo te zeggen maai rie geleden. Er is schade rond 'I lion en Méréchaal-Poort. fan buiten bezien staat het beroemd Lrt, tons bepint, ongesrihonder | weleer. Binnen is het er andere Lde gesteld, eilaas. 't Heeft veel te ta geàad. De Duitschers hebben de cnenmuren en schouwen door gekapl jvan 't binnenst weqfewinîkelis, auto-fflingen, ene., gemaaikt. Pestad door, word't 't bericht geplaki (bupgemeest&r M. Visant de Bocarmé, [pr door de Duitschers om zijn va-rlandsgezindsch gedrag afgezet, op-p tôt stadvader benoemd is. Indere plaKkaten, deze van 't « Bur-welzijn » roemen de zegepralen der tadene en wenechen welkom in de je stede aan de Beligigcbe helden-sol-en, den moedigen vorst koning Al-1 en de zoete moedvolle vorstin Eli-«th.tadag zijn de Vorsten naar Brugge «an an Maandag weer met prias ipold. Zonder eerewacht of staatsie-jfde zijn aij lijik eenvoudige bezoe-s in auto gekomen. Maar 't volk had âanstonds herfrend, omringde jui-nd het vorstelijlk rijtuig, en begeleid-de Vorsten tôt aan 't sLadhUis. Daar xlen zij owtvanigen door 't Stads-•aur van de hoofdstad der eerst be-de provincie. hourout werd i'nsgelijiks Zoradag r 't Vorstenpaar beaoc'ht. riumfelijk wierd het daar ook ont-gen en honderde monden riepen •op keer langs hun doortocht « Leve îoniog! » « Leve de Kondngin ! ». rtrefckeai geduriig door stad en dorp-ten ni j en krijgsgervangenen. Zoc a kruipend zijn ze nu als ze ifs&h en heftig waren ten tij de, ster en baas, zij de menechen ver-kten. Doc-h 't zijn moiktkende oogen de moffen nu naspotten' bij hun •tocht. n maar altijd luidt 't gezegde : « 't Is mnent dat men gaan moet. Ze heb-ons g&noeg do©n pijnen diie zw... » sn slotte worde dit punt nog aange d. 't Toont hoe de, Duitschers aile «enlfcomsten ©erbiedigen. Bij de ?sgevanigenen, die voor versterikings-ten en 't delven van loongraven ge-K wenden, hebben de Belgen Rus-aanfetroffen die ten tijd© van der ïht der Mascovisohig troepen in de ten der Duitschers waren ge-vallen gwangenen wdsten niets van de iische onwemteling af, noch van de 1 van den Czaar, noch van Brest »s'k vreidebesluit. De Duitschers be-ield'en hen onmeêdoogend ruw ah '1 nietiig mensch^matorieel. UKWENSGH VOOR 'T BELGISCF LEGER »eraal GiiWain, opper^staf overste 't Belgische léger : mij toe in mi'jnen en in naarr 't tweede k\?sr|lcorp§ u mijnen" har-ten geilu'kiwensch te vernieuv/en orr prachtigen uitslag door 't Belgisct r behaald. 't Heeft zich knap gedra- Gerteraa! Plumer Beveillhebber van het 2e Bratscl lôger<korps. ONDERSOHEIDING de Panne word't aangestipt : is ontroerend is in deze laatste da vanstrijd op Vlaanderen's frcmtlijn jaren door 't Belgisch- leger beze Sevallen. W6e magistraten : freefr A. Rutsaert 'sr-pecnter aan de Rechtbanjk var ;^en aanleg, en heer H. Van dei advokaat, plaatsvsrvangenc ''er op 't zeilfde gereeht en burger ^chter op den veldkrijigsraad, wer gedood door een Duitsoh granaa het tribunaal van eersten aanle-j ^eurne, zetelend in De Panne, ver "fe, en wenden onder den puinhooi °'ven te zame m«t den portier vai ^chtbanik. ■inds einde October 1914 was di Wbank van Veuroe de laatst zete lend van vrij gebleven België, en van 't Belgisch rechtsbeheer. Door 't geduris} beschieten van Veur-ne verplicht verplaatst te worden1 naar De Panne, heeft zij sindis 1914 noait op-gehouden te werken als burgergerecht, tucht- en handelsrechthof, De magistra-ten die er zetelden hebben steeds proe-ven van bedaarden moed en zelfsverloo-chening voor 't burgierswelzijn gegeven die vergeleken mogen worden met deze, even verheven, der Belgische rechter-lijke macht in bezet België, niettegen-staande den dwang van vreemde macht. Dit rampvol afsterven dier twee rech-ters en ootmoedige beambten in 't uit-voeren van hun plich£, is even lijk 't vallen voor God en Land der soldaten op 't slagveld, en spant een nieuwe glo-riekrans om 't korps der rechterlijke macht. Er valt niet te twijfelen dat aile die rechtschapernheid bezitten en streven naar recht zoowel in verbonde als in onizijdige landen diepe bewondering ge-voelen moeten voor 't droevig doch roemvol veriies dat 't Belgisch rechts-beheer treft. Op voorstel van minister van Justifie heeft de koning 't besluit geteekend dat, als na-titel, aan MM. Rutsaert en Van | der Gothe, 't kruis van ridder van Leo-poldsorde, en aan den portier 't kruis van de orde van Leopold II toekent met eorvolle vermelding : « Gevallen voor 't Land in 't uitvoeren van hun plicht ». DE BRÎEFWISSELING Haver, 23 October (Officieel)- — Nu heel West- en een goed gedeelte van Oost-VIaanderen, al'smede Henegouwen. hernomen is, zorgt de Belgische regee-ring nu reeds met de bevrijde landge-ruooten, voor nauw betrek en best toe-zorg voor hun belangen. Daarom heeft de Belgische regeering bèsloten de noo-dige diensten tôt het hervormen van een goed bestuur in te richten. te Brug-ge, hoofdstad van West-Vlaanderen. Briefwisselen is thang met heel Vlaanderen wederom mogejijk. ■ — WWW IN BEZET BELGJE Pciitifkg givingenon vrj Den Haag, 24 October. — « Het Va-derland » van Amsterdam, vemeemt dat de.politieke gevangenen te Turnhout ge-kerkerd ,verleden Vrijdag vrij gelaten werden. Londen, 25 October.— Uit Amsterdam wordi aan het « Centrai News agsnt-schap » gemeld dat vogens het Ho!-SaridnGh biad « Het Volk » burgemeester Pvlax te Brussel terug is. M. Louis Frank, volksyertegenwoor-diger, zou ook terug zijn te Antwerpen, ■ ' "■ -^Wt-'WV ■■ * IN OOSTENRIJK BURIftH VêRTREKT Zijn tprolger wii den vrede Bazel, 24 October. — Men moldt uit Buda-Pesth : De koning heeft het ontslag aanvaard van Burian, minister van Buitenland-sche Zaïken. De koning heeft Andrassy aangeduid om hem op te volgen. Het is moeilijk te voorspellen welke houding Andrassy zal aannemen tegen-over de Europeesche Staten, 't zij vrien-den of vijand. Dit is echtçç zefcer dat hij voor de bevolking heeft moeten ver-klaren partijganger van den vrede te zijn. WAAROM BURIAN VIEL Bazel, 24 October. — Men seint uit Weenen aan de « Basler Nachrichten »: Graaf Burian heeft voor heden de commissie van buitenlandsche zakem bijeengeroepen om in geheime zitting het antwoord van de regeering aan président Wilson op te stellen. De Yoego-Slaven, de Ukraniërs en de Tsjeche.n hebben de uitnoodiging van den minister afgewezen. De Tsjechen hebben kortweg verklaard niets meer met Burian te doen te hebben; dat zij hem niet meer erkennen als officteele vertegenwoordjgrer. De Franschen vallen overal aan en voràeren op allé punten « ■ WWW 1 De Britten vorderea ten noorden van Valencijn en ten zuiden cler Scheïde DE TOESTAND Van de Hollandsche grens tôt Doornih naken de Bondgenooten zich gereed on, ie atgemeene Leieiijn over te steken naa-i ie Scheldelijn. Tusschen Doornik en Valencijn nemer, :ij bezit van den hoek waarvan C'ondé->2'j-de-Schelde de top is. De Britten mjr, >p 5 kilometers van Condé-o-p-de-Scheldt m dit ligt op 25 kilometers van Bergen Tusschen de Schelde en de Samber, >f jrnster tusschen Valencijn en de Lan Irecies werd er geweldig, vurig, dooi le Britten gevochten. Zij naderen Lan Irecies xoarvan zij maar 3 of 4 kilometers neer af zijn. Landrecies ligt 26 kilometers van Mau 'leuc/e en Maubeuge 18 kilometers var Bergen. Meer links, boorden de Britter 'ici woud van Mormal. Zij zijn op nauwelijks 2 kilometers •jan Le Quesnoy, en Le Quesnoy ligt 1« kilometers van Bavaai, dat 20 kilometer. •an Bergen af is. Dus loordt er langs drie kanten naa-, Bergen opgerukt : aan beide zijden var Valencijn en door de Sambervallei waar n Maubeuge en Namen liggen. Te Le Quesnoy werd de .Duitsche weer Aand gebroken en de Ecaillon overschre len. De Britten gaan nu. Valencijn over •:leugelen langs het zuiden. Aan de noor 1er zij de is het reeds gedaan; daar werc het haismestooud genomen. Om deze beioeging te steunen is he 'cger van generaal Debeney de Oise e'i het Oisekanaai op. twee punten overge •token voor Guise, en de Fransche troe nen rerkts zetten hun omringend> "tiarsch v'-iar Vervins voort ; zij zijn e\ nog 25 kilometers af ; de boog er roni ■)espannen reikt van Guise tôt Sissonne Tusschen de zen boog en Vouziers i; het front betrekkclijk kalm. Maar tusschen Vouziers en den rech 'eroever van de Maas wordt er verwoei 'fcstreden. De vijand weerstaat daa, hardnekkig. Er wordt dus strijd geleverd langs d, wee waterloapen die te Namen samen vloeien : de Maas en de Samber. a. e. fransgh leqerbericht VAN D&H NAMU5BAG In den loop van den nacht hebberi wi ap het Oisefront twee Duitsche pogingei ifgeslagen, gericht tegen onze eenhedvï) ten oosten van h&i kanaal, tussohei Long&hamps en Noyales. Op het front van de Serre en van d Bouche bednjvigheid van artillerie ei machiengeweren. Dezen ochtend ziji onze troepien opmeuw |begoimen me ien vijand te verdringen. Ten oosten van Sissonne hebben d Duitschers twee overvallen gedaan op d Selve en Nizy-le-Comte, zonder uitsla; jchter. Ten oosten van Rethel heeft een goe< ïeleide verrichting ons toegelatan he 3orp Ambly-Fleury te nennen, tusschei het kanaal en de Aisne, niettegenstaand een hardnekkigen weerstand van d Duitschers. Wij Ijebben een honderdta gevangenen genomen waarond^r ver scheidene officieren en talrijke machien geweren vielen in onze handen. Onz pairoeljen ten noorden van Olizy operee rend hebben 20 gevangenen meege bracht. 3R)TSf)H LEGEFEBERIGHT VAN nPH NAMfDDAG Gister namiddag hebben onze troepci aangevallen. Zij hebben Vandegies-sur Ecaillon veroverd en vorderden op d hoogten ten oosten van dit dorp. Een te •renaanval werd met bijval aigeslagen ii de buurt van dit dorp. Reftds vroeg dezen ochtend w&rd he gevecht in dezen sektor hervat. Tengevolge van de gevechten van gis teren is de weerstand van den vijand t Maing, gebroken geworcten en bet dor bleef in onze handen. Op het overige gedeelte van het slag front, zijn onze elementen op versebei dene punten vooruit gekomen. FRANSGH LEGEKBERICFT VAN DEN ■ 5AGHT Tusschen de Oise en de Serre zette wij onî?e aan vallen met bijval voort. Wij vorderen nog ten noorden va Villers-le-Sec en namen de hoeve F©» rieres. J'usschen Villers-le-bçc en de hoeve Ferrières hebben wij sterk ingerichte contrums overmeesterd spijts den weerstand van den vijand, die vergeefs her-haaidelijk aanvirel. Men meldt tôt nu, S00 gevangenen. Op het Serrefront, konden wij de ri-vier overschrijden tusschen Crecy en Mortiers en ons op een breedte van 1 ki- j lometer op den noorderoever opstellen. ! Ten oosten van de Souche brachten Wij onze lijn tôt bij de hoeve Caumont; wij namen Vesle-et-Caumont en Pierre- ; pont. Dp gevangenen tôt nu toe opgeteld ; overtreffen de 250. i Den ganschen dag verwoed gev'oohten tusschen Sissonne en Ghateau-Porcien. ( In deze streek hebben onze troepen ! krachtig door tanks gesteund, dezen ochtend aangevallen. Wij vorderen in de bosschen bij de baan Sissonne-La Selve. Wij namen Petit St.-Quentin en bereikten de baan die dis dorp met Bannogno- Recowv r a n ce ver-bindt.De zuiderlijke zoomen van deze loca-liteit en van het gehudht Recouvrance zijn in onze macht. Wij d^ongen in de steilingen langs de baan Gondé-les-Herpy en aan de helling 145. Wij knegen voet in dein molen van lierrpy. De weerstand1 was in gansch deze streek taai. Wij namen meer dan 2000 gevangenen, 9 kanonnen en talrijke ma-chieng'oweren.Ten oosten van Rethel hebben wij on-zen bijval van heden ochtend in de sti'eek van Ambly-Fleury voltooid. 500 gevangenen waaronder 6 officieren werden opgeteld. BELGISCH LEGERBER1CMT Araliwïsljednjvigheid en machienge-veîrvuur.Heden morgend, hebben rechts de "ransehe iegerg en Hnkg de Brîtsche ?8n gfdeelteîsjke aanval ondernomen îssGhen de Leie en de Schelde. Ten oosten van Ksrtrijk, niettegen-'aande de hardnekkjge yijandeSijke îe-^nstand, hebbsn de Franschen zich rjeester gemaakt van de vlakte van Zui-en zijn aan de west&rboorden van 'ylte, Ma ^ich van de hosve Biauwpoort e hebben meester geênaakt, zijn zij ge-orderd op de baan Waereghem-Anse-"■hem. De Britsche troepen hebben En-figHem en Goteghem genomen en zet-ten hunne vordsring sisar de Schelde voort. BRITSCH LEGERBERIGHT VAN DBN NAGHT Dezen ochtend zetten onze troepen hun vordering- voort op het slagfront ten zuiden van de Schelde. Wij hebben Sepme-ries en Querenaing genomen en de Jijn van den spoo-rweg Le Quesnoy-ValeneLin bereikt, van ten noord-westen van Le Quesnoy tôt ten oosten v&n Maing. In den naipiddag hebben wij verschei-dene tegenaanvallen gebroken op dit front. In den loop van den 23n en 24n October hebben het le, 3e en 4e leger 9000 man gevangen en 150 kanonnen genomen.Ten noorden van Valencijn hebben wij de vijandelijke aohterhoeden veirdrêver- uit de dorpen Bruille en Buridon. Op 9i Italiaansch front Rome, 25 October. — Bittere gevechten bij den Grappaberg. In weerwil van den stortregen hebben onze detachemen-tan sommige ontzettend sterke punten in de wester en noorderstreek van het Grap-pagebergte. Zij bezetten ook den noorderoever van den Ornic. De vijand weer-stond liardnvikkig en leed groote verlie-ze%Het aantal gevangenen den 24n October 2-enomen is 884 officieren en 2,791 man. Op cOostersch front Saloniki, 24 October. — De Servisehe troepen hebben door hun zegevierende aanvallen het vijandelijk leger versla-gen in de Morawavallei en verplichtten het in wa norde noordwaarts te treteken. Wij hebben Paratehiine, Varvarine en Boeloe&hitch vrijgemaakt en meer dan 200 gevangenen genomen. Onze vooruitgang naar het noorden bondit, succe-svol a'in li iaitsti asuari m lise» • » . WAT GAAT DUITSCHLAND DOEN ? De onderhandelingen tusschen président Wilson zijn geëindigd, tenminste voor wat de Vereenigde Staten aangaat. M. Wilson laat zijn dossier aan de Entente over en de zorg voor de te nemen maalregelen voor een gebeuriijken wa-penstitetand wordt overgelaten aan het bevel van de verbondene légers. Wanneer het oevel van de Verbonden krachten te land en ter zee de voorwaar-den van dezen wapenstilstand zal hebben vastgesteld, zal er waarsohijnlijk voor den vijand met veel anders meer op zit-ten dan een parlementair met de witte I vlag naar ons front te zenden en kort en goed den wapenstilstand te vragen. 't Isl te voorzien dat de Bondgenooten daar naar zullen wachten. In de Duitsche bladen is nog niet veel ' waar te nemen over den indruk dien het antwoord van M. Wilson heeft gemaakt. De tekst ervan is nochtans reeds gekend. | De vijand begint toch al te beredenee-ren wat nadee,'1 er voor hem zal spruiten uit een ontruiming van de bezette gebie-, den. | Overplaatsen van het oorlogstooneel 1 op Duitschen bodem ; nabijheid van de vijandelijke lijnen. bij de groote nijver-beidsmiddens van den Rijn ; de fabrie-ken van Krupp te Essen zeSer stil gelegd ter oorzaak van de talrijke aanvallen van de Verbonden vliegers ; emz. Washington, 24 October. — Ih de of-ficieele diplomatieke middens wordt er nadruk op gelegd, dat de nota van président Wilson beteekent, dat de Vereenigde Staten hun afzonderlijke onderhandelingen met de Du-itsche overheden hebben geëindigd. De toekomende mededeelinigen zullen van de regeeringen van de Vereenigde Staten en van de Bondgenooten samen uitgaan. DE DUISTERE PUNTEN IN de DOITSGHE NOTA Washington, 24 October. — De offi-cieele tekst van het Duitsche antwoord is dezen avond door het Staatsdeparte-ment bekend gemaakt, en verschilt niets met den reeds gekendem radiotele.grafi-schen tekst. De nieuwe tekst blijft even onhelder voor zekere zinsneden die als duister werden beschouwd, in het gedeelte van de nota betreffende dien wapenstilstand. ONDERHANDELINGEN AAN DEN GANG?... Sir George Gave, minister van binnen-landsche zaken verklaarde verleden Don-derdag in het Lagerhuis : Wij" bel even besUssende dagen. Mede-deelingen van het grootste belang worden gewisseld tusschen de regeeringen van onze vijanden en andere machten, en het zou een groote missing zijn heden de voorwaarden van den wapenstilstand te bespreken. GANSCH DE RI.JKSDAG WANHQPEND Kopenhagen, 22 October. — Volgens teleg.rammen hier ontvangen, zijn al de Rijksd'agleden volslagen hoipeloos. Zij weten dat de partij onherroepeilijk verlo-ren is. De kwestie van de levensmidde-len blijft onoplosbaar ndetteigenstaande de invoeu' uit Ûkramië, Rusland, Roeme-nië.Het volk echter gelooft dat Duitsch; land nog sterk genoeg is om den strijd voort te zetten als het maar een nieuwen grooten leider vondi. Het volk is niet op de hoogte van den toestand. LIEBKNEGHT TE RU© !N DEN RIJKSDAG Amsterdam, 24 October. — Men meent dat Dr. Liebknecht, socialistisch afge-vaardigde, die gedurende bijna gansch den oorlog gevangen zat, en wiens in-vrijheidstelling verleden nacht gemeld werd, heden zijn zetel in den Rijksdag weer heeft ingenomen. Zurich. 24 October. -— Een reusachtigo menigts voor het Rijksdagg&bouw ver-zamelds heeft Liebknecht dolzinnig toe-gejuicht, den troonafstand van Wilhelm ii gevraagd alsook de instelHng van de Republiek. Liebknecht werd op een rijtuig vol bloemen geheschem en vandaar sprak hij een groote redevoering uit waarin hij verklaarde dat de ure van het volk gekomen 4s. HOE DURVEN IM HET! Kopenhagen, 22 October. — Comman-: dant Schreibershofen schrijft in de «Kœ-nigsbergsche Zeiitung» van 19 October : De onontbeerlijke waàrborg die de uitschers stellen voor het, ontruimen an België is dat dit land volstreKt on-tjdiig moet blijven en dat zijn grondge-ied, indien de oorlog herbegon, onder, een enkel voorwetndsel door de Bond-enooten zou geschonden worden. OMWENTELINGSGEEST De Daily Mail» schrijft het volgende aii haar correspondent in Den Haag, erteld door een persoon, zoopas uit lannheim aangekomen : Verleden week hadden er monster^ leetings plaats te Mannheim en te Lud-/igshafen, om den vrede ten allep prij-e te eischen. De meeting van Ludwigshafen ver-enigde verleden Dinsdag meer dan 5,000 hetoogers. Donderdiag erop stem-e de meeting de algemeene werksta-ing als de viede niet spoedig werd ge-loten. Men sprak zelfs van het regee-ingsregiem om te werpen. Toen er sol-afcen de zaal binnendrongen werden zij p hoera's onthaald en de vergaderirtg iief de «Marseillaise» aan. De soldaten taken de bajonet terug in de scheede en »ngen mee. Hun kapitem dreigde hen net den revolver, maar men smeet hem iuiten. 's Anderdaags weer een meeting, îu voor het stadhuis. Duizenden perso* ten, waaronder veel gewapende vrou» ven, namen er deel aan. DE BRITSCHE PERS KEURT WILSON'S ANTWOORD GOED Londen, 25 October. — De Engelsche lagbladen keuren bijna eenparig het ant-voord van Wilson goed. De «Times» schrijft : Het antwoord van M. Wilson is prach-ig, niet alleen door zijn klaarheid en vjn kracht, maar omdat het een zoo muwe overeenstemming dœt blijken usschen het Amerikaansch oogpunt en iet onze. De «Globe,» schrijft : Wat de wapenstilstand betreft kan het ntwoord van Wilson als volgt worden amengevat : «Wendt u tôt Foch». De aatste zin is van het hoogste belang en )eteeke.nt r « De Hohenzollern moeten zich ovei"' ^even.» De «Westminster Gazet» zegt : Het laatste woord van président Wilson luidt : Wij willen wel onderhandelen met een Tij volk, maar wij eischen vooraf de wergave van een militaire alleenheer-ichappij.HENDERSON KEURT OOK GOÇO Londen, 24 October. — De socialisti-sche leider Henderson, heeft in een in-erview het antwoord van président Wilson punt voor punt goedgekeurd. EEN ANDER ANTWOORD Washington, 24 October. — Het aantal soldaten reeds . naar Europa inge-icheept bereikt de 2,008,000. IN DEN RIJKSDAG Ledebour wil de monarchie afschaffen Basel, 25 October. — Alvorens het po-itiek débat te sluiten, heeft Dr. Solff, ninister van buitenlandsche zaken de >cheidingseischen van de Elzassche en Poolsche sprekers afgewezen. Generaal Schench, de nieuwe ministef /an oorlog, heeft vervolgens gesproken. rlii heeft bekend dat de militaire toestand zeer ernstig was maar niet hope-,oos.M. Ledebour, onafhankelijke socialist /erklaarde ; Ons volk had in tijds moeten ingelichfc lijn over den toestand'. Wij moeten ons gansch ontdoen van d e • ver tegenw oord i -rers van het oude regiem. Wij zoudeo: ;een afzonderlijke personen moeten be-;ampen maar heel het monarchistisch îtelsel afschaffen. Vervoigens wordt volgende wijziging /an artikel il van de grondwet gestemd: « De instemming van den Rijksdag en len Bondsraad. is noodig voor een oor-ogsverklaring in den naam van het kei-îerrijk, alsook voor tractaten met vreem-le mogendheden, zaken betreffende die jnder de bevoegdheid van dte wetten van iet keizerrijk.» Met ?9S stexnmen tegen 52 en ^3 ont-louddngen werd een motie van vertrou-ven in den kanselier aangenomen. Zoo oindigde het débat van den Rijks-lag. die. zegt men, zich wil ontvoogdon!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes