Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

690247 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 02 Mai. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s756d5qq7r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I^s JAARONC, Nr 962 DONDERDAC,!? WI11S18.- HET VADERLAND pleine aankonWgîngen : 1 fr. per regel groote iJ. bij overeenkomst pienstaanbiedingea.: voor gereformeer-den kosteloos. Belgïsch dagblad, voorloopig te Parijs» 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 çentiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1,25 fr,« Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. De Verzoening If Mieken voelde dadfâLijk waarvan de Ln(i aanstreek. De betrekkingen tus-Lj'ien haar en Sooi verkoelden.En alhoe-Lel ze met pijnlijke overtuiging het af-L"-ven van haar bruidsgeluk beleefde,ze Lwaarde het stilzwi'jgen over haar in-jrierlijk leed en kon niet nalaten haar jmeineedigen minnaar ten aanschouwe van bloedverwanten en vriendinnen to vorotschuldiigen. Ze hie-ld het er voor, dat het ailes maar een jongelingsgril vas, waarover Sooi zich later zelf be-;ouvven 2ou. En inderdaad, 't gebeurde zooals ze 't jiaar eigen voorspeld had. 't Gezin Crois geraakte in ruzie met œn der huurdcrs van de bovenverdie-jjing en over de trajpleuning heen si ingénie Hollandsehe Marié, 't môeder [Crois in 't aangezicht : ' — Jouw dochter is 'n mooie slet I die Jjuitelt met Jan en alleman ! Heel de bouw wist het thans ! Uit et-rl ij ko scliaamte verhuisde kort daarop 'de familie Crois. Leonie was reeds eeni-ge dagen te voren opgestapt. Maar nie-nand betreurde haar vertrek. Tôt zelfs Sooi niet die haar nochtans op moer d'an een dozijntje oesters ge-Jrakteerd had... Nu zijn veiroveringszucht op zulken eliendigen sisser uitgedraaid was be-proefde hij opnieuw in Mieken's grâtie te komen. Mieken gaî zich eohter zoo gpoedig nog niet gewonnen I Sooi wist dat ze iederen Zondagmor-gen de «Vogelenmarkt» opwandelde en er de laatste volksdeuntjes aanleeren ping bij den reia?nden straatmuzikant. Van daar dan ook wou hij 't wagen haar aan te spreken. Op zijn pantoffels had hij de plaat gepoetst thuis. Hij was ,de markt opgekuierd tôt aan de hallen, teruggekeerd en dan stilaaan tôt bij den iliedjesventer geslenterd. Lang reeds voor Blonde Net 't vermoedde, had hij Mieken Torfs opgemerkt. — Nu of nooit, had! hij gemurmeld en eensklaps stond hij achter het lispe-knd drietal. — Dag Netje, vleide hij. Karlien. En liizer met een hik : — Dag Mieken ! Mieken was de kluts kwijt ! Ze wist hiet of ze lachen moest of stug hem ne-geeren.Maar hij boetveeirdig en vleemend : — Zij de nog kwaad Mieken ? Een golf bloed gulpte Mieken onder 't donzige gelaatsvel en ze voelde het tintelen tôt in de fijnstje vezeltjes. Haar fiflem stokte in de longpijp en ze hoorde niet eens dat de liedjeszanger een versch deimtje aanhief. — Ik ben nooit kwaad gieweest Sooi, bakende ze een beetje verlegen voor haar beide vriendinnen. Die handelden echter kiesch. — Mieken, we gaan terug naar huis. ÎTot ziens he ! Sooi... | — Dag Net, Karlien, antwoordde Sooi. — Dag, bedankte Mieken. Roosje, Roosje keer dan toch weer. Geliefde. geliefde ik min u zoo zeer.. doedelzakte de li©dj©szan/ger achter 't Mtiek harmonium. Sooi rolde een cigaret. Mieken Torfs blikte naar zijn knoestige vingeren. Na «en trokje zei hij den rook uitblazend langs neus en mond : — Willen we een eind de markt op-gaan ? Mieken knikte. Rank en rokjeszwaaiend, trippelde ze laast Sooi. Ze reikte amper tôt aan zijn Routiers. Hij, de borst gewelfd1, den Kelooiden kroeskop in de zon, de han-in de schepzakken van zijn blauw-laken, flodderend-wijdâ broek wandel-: oe besohermend nevens haar. — Hoor d'eens Mieken, zei hij na een I P°osje, met die. andere wais 't geen mee- nens zulle. Miekens oogen glinsterden van blijd-Sf,hap. Al do vogelen van de markt kon-en haar geluk nu niet uitjubelen. [ t Was toch niet schoon, waagde Geen rozen koopen ? riep een bloe-"iwimeisje,Hozen ! Ja ! ladite Sooi. Wacht... ~~ Wil ik een tuiltje maken jongen ? Eèn tuiltje ! Een tuiltje ! Hoeveel ûst die mand met rozen ? Laat ons zeggen zeven frank. i erscL%eplokken en geparfumeerd lijk " schoone madame. ~~ Vijf frank, dong Sooi ! Maar jongen toch.Vijf frank.Waar lv'b UW z*,nnen- Denkt-e da'k ze gestolen 1)0 koop was geklonken. Hozen |Cr Sooi, pak vast. tstapelde heel 't mand je rozen I ^leken's open armen. : e — Wat zal ik daaT met àanvangen, s- vroeg ze, verrukt. 3- — In !t water zetten thuis I f- — Zooveel I e — Ja ! ja ! En gij in '4 midden M.ie- 1- ken, lijk 'n Lieve Virouwke... .r — Daar zal volk naar komen zien. e — Als ik het maar zie, is 't genoeg ? e Al ïachend keerden ze huiswaarts. Maar toen ze voorbij de worstelaars il stapten, die van op een estrade, de steirk- 2- sto manskerels uitdaagden, blafte er een grove, ruwe stem Sooi achterna. 't — He ! krollekop 'n stokske voor de lutte f it Sooi neek op, gebolgen. Hi] bleef î- staan en klopte op zijn borst. i- — Ik t :r Zijn cogen bliksemdôrï. — Ja, gij. Durf-de ? e Mieken Torfs zei : — Toe Sooi, kom aari, it Maar hij : p — Zeg eens, dikke, zoo'ri twee gelijk i- gij klets jk tegen den muur. y — We zullen zien, riep de worstelaar c-en handschoen srnijtend. Hedde gij is soms 'n peerd opgeëten ? !- — Toe Sooi, smeekte Mieken nog. — Ga maar naar huis kind, ant-n woordde Sooi. Ik ben vandaag op dreef s- om er twintig den kop in te slaan ! e En kappend met de ellebogen wrong o hij door de menigte, de herberg binnen waar de slag zou geleverd worden. n 24 April 1917. n In 't zicht van Ieper, n FRITZ FRANCKEN. ECHO'S Oorlogssschade. — De Belgen die we-j gens den oorlog schade ondergaan heb-ben, welke ook die schade weze, heb-ben aile belang er bij zich te vereeni-1 gen en Van nu af hun recht op ver-goeding te doen vaststellen. Zij kunnen zich wenden tôt het kos-, teloos inlichtingsbureel in Londen be-stuurd door M. Gust. De Coninck-van den Bossche, 7, Hop Exchange (Londen Bridge), London, S. E. 1. Geene enkele bijdrage wordt aan-vaard; het bureel staat onafhankelijk tegenover aile groepen; inlichtingen van praktischen en rechtskundigen l aard worden kosteloos aan aile Belgen 3 verstrekt. i sa ■ Si » . De Bloem der Koningin te Washing-r ton. — In antwoord op den wensch uit-gedrukt door de Amerikaansche dames, had Koningin Elisabeth eene bloem ge-kozen, die in Amerika zou verkocht worden ten voordeele der Belgische kleine kinderen, de « Vergeet-mij-niet » (myosotis), hetgeen wil zeggen : « Ver-geet de Belgische kinderen niet. » Mevr. Woodrow gelastte zich zeer vriendelijk j met de berscherming van den verkoop, en bijna al de vrouwen der ministers, 3 Mevr. Hover, voorzitster van het uit-{ voerend komiteit en velle andere, aan-I zienlijke dames uit den hoogeren we-reld van Washington, vormden het mid-denkomiteit.De verkoop der « Forget lue not », door de dames van het komiteit, ge-3 beurde in de straten van Washington ! den 18 Maart 1918. Begonnen om 9 uren i 's morgen, eindigde hij een uur later : . Al de bloemen — 20.000 — waren uit- - verkocht. Het komiteit van de Bloem der Koningin heeft het inzicht eenen dergeidj ken i « dag » in te richten in al de grootste - steden der Vereenigde-Staten. • * De Belgische seheepsbouw in Enge-3 land. — De koning van Engeland be-zocht. de scheepstimmerwerf van den u « Lloyd Royal Belge » te Whiteinoh (Schotland) en eenen steamer die bijna • voltooid is. Deze is 438 voet lang en 56 • voet breed en is voorzien van al de ' laatste moderne) vèrbeteringen, de draadlooze telegrafie inbegrepen. ; Dit is het derde schip door den Lloyd Belge gebouwd op deze werf. De koning heeft de vertegenwoor'di-r gers der maatsohappij warm geluk ge-j wenscht. • • WW. y-> I - I LEEST O P DE TWEEDE BLADZIJDE i DE LAATSTE BERIGHTEN 7 YAN DEN NACHi: De Luxeroburgsche kwestie en leigië « Het Vaderland » heeft reeds een paar malen over de Luxemburgsche kwesitie geschreven ; onze soldaten van het front, weten dat hun aandacht ver-dient gevestigd te zijn op deze zaak, die bij zon der aile ware Belgen ter harte gaat. Luxemburg werd overvaillen, en zon-der dat het kon weerstand bieden, bezet zonder in iets te kunnen deelaehtig worden aan de Belgische glorie ! Niet-temiin hebben vele zonen van Luxemburg gevoeld dat zij zich niet teene-maal moeten ont.houden, dat er hun een ' middel overbleef om de gevoeftns van het Luxemburgsch volk uit te drukken : in grooten getale kwamen zij in de ge-allieerde legers plaats nemen. Voorna-melijk in 't Belgisoh leger, waar te midden onzer soldaten nog dagelij'ks tal-rijker, Luxemburgsche broeders toe-. stroomen. Door hun aandeel te ne-men in den strijd voor de gemeene zaak kampen zij voor de Vrijheid van hun klein Vaderland.Intusschen lijdt het Luxemburgsch volk, — tijdelijk, — onmachtig maar niet geknecht. Zelfs zijn onschuldige burgers voor hun vaderland gevallen, wanneer de Engelsche vliegers hun hoofdstad met bommen bestookten. De bevolking be-grijpt de onvermijdelijkheid van deze pijnlijke offers ; zij weet dat dit ailes niet recht geschiedt ; zij weet dat Luxemburg een ihoogst belangrijik strate-gisch kruispunt vormt en dat de Bond-geno^en bàj ^deze toohten alleen de verlossing van Luxemburg in het oog hebben. ; De Luxemburgsche regeçring heeft een neutraliteitspolitiek aangekleefd. Dit valt misschien te betreuren, want. deze politiek noopt tegenover de Dudt-schers tôt eene houding, die volstrekt niet met de gevoelen van het volk strookt. De Duitschers ook, voeren in 't land eene propaganda, die soms zeer handig was ; is het te verwonderen dat onze vrienden in den strâk gevallen zijn? Hebben de Duitschers niet aan 't Luxemburgsch volk willen doen gelooven dat België plannen kœsterde om het Groot-hertogdom in te lijven, de vorstin weg te jagen en dat het Groothertogdom de tiende provincie van België zou wezen! Natuurlijk hebben ze bewijzen mede-gebracht, maar bewijzen van welken laajd;! Uittreksels van redevoeringen, van artikels geheel of ten deele ver-valscht, en zekere Luxemburgers hebben geloof eraan gehecht-, en zoo ont-stond misverstand. Eene zekere ontstemming be^gwn te groeien in de harten van de Luxemburgers jegens hunne broeders, die met hen de Omwenteling van 1830 verwe-zenlijkt hadden. Het Luxemburgsch volk, een oogen-blik ontredderd, heeft gezwegen. Het dacht dat het door allen, zelfs door zij-ne beste vrienden, verlaten was. En toch, hoe is het mogelijk te kunnen denken, dat België, dat zich zelf opge-offerd heeft voor de vrijheid van de kleine volkeren, de Duitsche politiek van geweld-'annexatie tôt voorbeeld ging nemen ! Welke onzin ! Gelukkig hebben vooraanstaande Luxemburgers, die op neutralen grond of in bevriende landen leven, ingezien dat dit ailes Duitsche kuiperij was. Zij hebben in 't buitenland de sterke overtui-ging. gekregen dat de beste vrienden van het kleine overvallen land, siteeds de Belgen geweest zijn, en dat zij het steeds zullen blijven. De redenen daarvoor zijn gemakke-lijk te gissen : moet men aan de jaren 30 tôt 39 herinneren ? En na de schei-ding, aan de voortdurende gemeenschap van gedachten ? En sedert de 2 Augustus 1914, tôt gemeen lijden onder het juk van een gemeenschappelijken vijand ! Onder militair opzicht, was aan Luxemburg de ontwapening door de internationale verdragen opgelegd ; uit economisch oogpunt was Luxemburg dloor het Zollverein teenemaal onder Duitsohen invloed! Dit ailes moet ver-dwijnen en de Luxemburgers zelve hebben het begrepen. Eene inniger samen-leving, economische verdragen tusschen beide landen zullen voor België en voor Luxembung, jaren van welvaart en voorspoed medebrengen. In Zwitserland en in Holland, hebben de Luxemburgers zich reeds in de-zen zin uitgesproken. (1) (1) Zie de beslissingen genomen door de « Liga der Luxemburgsche Patriot-ten in 't Buitenland » (Genève-Lausanne), waarover in «Het Vaderland» werd gesproken, _ j Moge dit voorbeeld gevolgd worden door de Luxemburgers, die in Frankrijk, Engeland en Amerika verblijven ! I In afwachting kunne wij niet zonder i groote voldoening zulke beslissingen aan&tippen 1 i Terwijl w,ij lijden en terwijl de ka-? nonnen in 't westien zoo geweldig don-i demi en terwijl het bestaan der vol-. keren op 't spel staat, is het. toch een 3 troosit te zien dat men de Belgen be-3 grijpt, en dat andere landen — alhoe-wel klein — vertrouwen op onze toe-. komst en op onzen steun rekenen om { zich weer op te richten na de harde t beproevingen van den oorlog. 11 " ■ " "■ tww» DE SLAC VAN 28 29 APRIL ' De grootste Duitsche nederlaag in Vlaanderen De Duitsche bladen zijn waarlijk in groote verlegenheid om hunne lezers de groote nederlaag door Sixt von Ar-rtim opgeloopen op te disschen. Daar zij deze klopping niet looche-nen kunnen, doen zij hun best om ze zoo weinig belangrijk mogelijk voor te stellen in de oogen hunner lezer; Ziij, bekennen onder andere dafc hun-no troepen, voor Locre, stuitten, op ze-g'evierende Fransche tegenaanvallen maar voegen er bij dat het der Franschen onmogelijk gemaakt werd uit het dorp te komen. Geestige uitvin ding, voorwaar ! Iedereen weet dat de bonetgonooten slechts een onmiddellijP doel hadden : den krachtigen vijande-lijken stormloop te breken, die zich voordeed op een front van ongeveer 3" kilometer en welke terzeifdeirtijd hel indrukken en de overvleugeling dei stellingen van de bondgenooten beoog de. Belgen, Britten en Franschen hielder zich allen op de verdediging, tegeft de welke al de Mofsche krachtinspannin-gen niets vermochten. Ziedaar de waarheid. Von Arnim had 8 legerafdeelingen zoo wat 80,000 man, in lijn gesteld er von Quaast 7. Daar zij reeds den Kern meiberg in handen hadden, dachten zij dat zulke iroepenmassa, gedurende der slag nog vergroot door de hulptrosper rond Ieper sameingetrokken, dank aar aanhoudend gebruik van stikgassen dan eindelijk toch de lijn der berger veroveren zou. Deze plannen we.rder verijdeld, de verliezen zijn aanzienlijl< en men mag zonder overdrijving he1 mislukken van eene op zulke groote ba sisaen aangevangen verrichting eene ne derlaag noemen. A. B. " ' "y" ' De Belgische landhouw en zijn stelsels Na een internationale vergadering voor landbouw, te Londen gehouden, heeft de Engelsche pers hulde gebracht aan den landbouw zooals hij in België beoefend wordt. Na het intensief karakter te hebben vastgesteld van ons stelsel van land-bouwexploitatie, voegt de Engelsche pers er bij : Het huidig algemeen gebruik van de-intensieve stelsels door de Belgische landbouwers werd voornamelijk beko-men door het werk van het ministerie van landbouw en door de groote priva-te landibouwvereenigingen. De kracht-dadigste middelen bestonden in leer-gangen van 10 of 15 lessen over de schei-kundige meststoffen, het veevoeder en de samenwerkingi, jaarlijks des winters in een groot getal gemeenten van de groote Belgische landbouwstreken gege-ven en geholpen dor proefnemingen ge-daan op de staatsproefvelden, in elke provincie, door landbouwexperten van de regeering aangelegd. Dit werk werd ongeveer diertig jaar geleden onderno-men en heeft praktisch aile landbouw-verval doen verdwijnen. De Belgische landbouw werd stoffe-lijk geholpen door het groote gemak van vervoer, dat uitgebreid en weinig kost-baar is ,langs de belangrijke Belgische kanalen, de spoorwegen, de buurtspoor-wegen en door de wetten op de verbete-ring van de landwegen. » ■ 1 ' ■ 1 "Wl/VU . ■ ■■ lm. ■ » ■ » DEBESCHIETIMA1PAEIJS Gisteren heeft het verdragend Duitsch kanon Pari j s weer eens* beschoten. Drie personen werden licht gewond. Nieuws voor Soldaten en Vluchtelingen M. de Dorlodot, 4, Prtory, te Folkes-tone (Engeland) verzoekt hierna ge-noemde personen hem te willen schrij-ven om briefwisseling, die hun be-stemd is. Vriendelijk verzoek het num-mer te vermelden, dat den naam voor■ ajgaat : ' 1474. — de Froidmont Léon. 1374. — Fronville. 1476. — Geeraerts Fl. 1477. — Geuens Frans. 1478. — Gevers Louis, uit Merxem geboren den 31-7-98. 1375. — Gielisse S. 1479. — Giels Joseph. 1480. — Gillé Alphonse. ; 1481. — Gindt Théodore. 1483. — Goossens Edmond. 1376. — Greindl et Brauswyk. i 1484. — Haghebeek B. en S. ! 1485. — Heldenbergh." 1486. — Henkens Frans. 1487. — Henusse. 1488. — Hernould Séraphin. ; 1489. — Heuvelmans Paul. 1 1490. — Hoffmann Henri. ; 1377. — Honorez Joseph. 1492. — Hourel René. 1493. — Houtman Emile. , 1494. — Jamar André, van Luik, ge t boren den 5-9-97. 1 1495. — Jansen Edouard. 1496. — Jansens Guillaume. > 1497. — Janssens Jean. : 1498. — Jonnette Marcel. 1499. — Kaers-Potiez Cam. i 1500. — Kennes Jean. i . 1501. — Landoy Albéric, van Nieuw i poorfc, geb. den 14-11-1900. 1503. — Lecron Numa. 1504. — Leden't Fernand. 1505. — Legrand Désiré. , 1506. — Legrand Georges. 1379. — Legrand Nathalie. 1507. — Lembrechts S. 1508. — Leybaert Léon, burgergevan gene uit Duitschland ontenapt. 1509. — Leynen François, van Bae j len-Nethe, 26-5-1900. 1510. — Louise. i 1511. — Louveau Charles. , 1512. — Luchhals Charles. , 1513. — Maes Isidore. l 1381. — MarchalPoint. 1514. — Marquilly Fernand. j 1515. — Massin Jos.-Julesj uit Haut , mont. . 1516. — Mathieu Marc, i 1517. — Meire Franoçis. _ 1518. — Mentens. 1519. — Michel Marie. 1520. — Michel Renée. 1521. — Minette Léon. \ 1522. — Moussoux Jean. 1523. — Muiys Louis. 1524. — Nailis A. 1382. — Neyens Remi. 1525. — Nourel M. 1523. Oeyen Auguste, 1527. — Oaterath, uit Tilff. 1528. — Out J-W.-C. 1384. — Pauwels César. > 1529. — Peet-ers Joseph. ' 1530. — Peterson Emile. . 1387. — Pieters-Proot. 3 1531. — Pittors Emma. 1532. — Pleuzer Victoi-, 1 1388. — Point Fernande^ 1533. — Quekers. 3 1584. — Raboyns Joseph", 1538. — Raus Victor. ; 1536. — Riems Auguste, 5 1537. — Robaert Jean. 1538. — Robert Henri. 3 1390. — Roost Hoester. 1539. — Royal Jean-Baptiste, gebo ■ ren te Schaerbeek, den 28-4-1900. 1540. — Ruan Elise. 1541. — Savels Martonie Alphonse, i 1542. — Schoonbroodt Jean. 5 1543. — Schot A. s 1544. — Segers Charles, uit Hamont 1545. — Simons Marcel. 1416. — Abelshause. s 1417. — Aertsgeerts Edmond, i 1419. — Arnouts Louis. 1 1420. — Baars Th. 1421. — Babusiaux Gustave. 1422. — Badaut Clovis. 1423. —Basile Honorez. 1357. — Bastiaens Armand, i 1424. — Bastin Emile. 1425. — Beckx Pauline. ; 1426. — Bellanger Guillaume. 1427. — Berger Aimé. 1358. — Berlyn Joseph. 1428. — Bertels Joseph. 1429. — Beukelaers Frans. 1430. — Biermans Clémentine. | 1431. — Bireaud Suzanne. I 1432. — Bourel A. 1433. — Brouns E. 1434. — Burck L. Melle. i 1435. — Bus Léop. 1436. — Buys Léopold. 1437. — Cabezon R. 1438. — Caluwaerts P. 1439. — Caluwé G. 1440. — Carlier Joseph. 1441. — Claes Joseph. 1442. — Claessens Jos. 1363. — Coppenolle Charles. 1443. — Cotrez Benoit. 1444. —r Crabbe Julien. 1445. — Cuvelier A. 1446. — Cuyp Etienne. 1447. — Debarny Pierre. 1448. — De Boene Maurice. 1449. — Deckens André. 1450. — De Craene. - ~ ' 1364. — Decrop Pierre. 1365. — Décruy A. 1593. — Deflond Marie. 1451. — De Geldere J. 1452. — De Greef Augustine. 1453. — De Groo-te Hugo. 1455. — Deleye Albert geboren te Hooglede, de 9-9-91. 1456. — Delie M. 1457. — Denis Emilie. 1366. — De Portise Maurice. » 1458. — De Rycke Julien, gebbren te Selzaete, den 15-1-99. 1368. — De Ryckere. 1459. — Desmet Jeanne. 1369. — Desmet Pierre. 1460. — De Vleeschouwer Mauriçe geboren te Antwerpen, den 12-11-96, Verschansingstraat. 1370. — De Winde. 1371. — Dieudonné Fernand. 1461. — Disy. 1462. — Dobbeleer. 1463. — Doossche Jacob£ *1464. — Du Roy J. 1466. — Elegest René. 1467. — Filet Henri. 1468. — Finet Philippe. 1469. — Fortrie Antoine. 1470. — Fournay Georges. 1373. — François F. 1471. — Frang Jules. 1472. — Friquet Jules. 1473. — Froch Céline. lieras Ht Belaië GOST-V LAA NOEREH ONCELUK TE SINT NIKLAAS De kleine F. Van Bergh, oud 9 jaar, woonachtig in de Drie Koningenstraat, sprong in de Mercatorstraat, op de drij-wielkar van een voerman Van der Aa maar viel er af, met het ongelukkig ge vo!g dat hij onder een der wielen te recht kwam en eene groote wonde aar de knie bekwam. Hij is met een rijtuig naar zijne woning overgebracht waar hij verzorgd is geweest door den heer dokter De Cock. DIEFSTAL TE SINT NlKLAAS Op de Kolkenbeek, bij Eduard Va4i ' Brande, hoefsmid aldaar, zijn onbeken-de dieven op den hof gedrongen en hebben er drie bedspreien gestolen die te droogen hingen. Er is eene klacht bij de pôlitie ingediend. — Onbekende dieven zijn bij Eliza Moerloos, wonende Congostraat, bin-nengedrongen, terwijl deze naar de ki-nema was, en hebben twee kleederen alsook vijf dozijn kousen gestolen, de-toelke aan een andere toebehoorden. Een onderzoek is ingesteld. laimmumm HET LEVEN IN KESSENICH — De grensbewaking is uiterst streng en op vele plaatsen patroeljeeren de Moffen dag en nacht, vergezeld van po-litiehonden die de arme, heldhaftige voortvluchtigen in grachten, bosschen ■ enz. opspeuren. Bijzonder het mans- ; volk tusschen de 18 en 45 jaar wordt streng bewaakt en zijn gehouden immer 1 naast hun gewonen pas hunne kaart van : het meldeambt op zich te dragèn. — Jan Rutten-Symkens heeft een koe ■ verkocht voor de bagatel van 4.500 fr. — Het klaverzaad gaat reeds tôt 12 ] fr. 50 den kgr., dus tôt 1,250 fr. den i zak en slaat nog maar steeds op. WWW 1 OP2EE EEN FRANSCH DUIKBOOT GEZONKEN Het ministerie van Marine deelt voi« i gende nota mede : • Tengevolge van eene aanvaring metë een handelschip zonk de duifcboot il « Prairial ». || Onmiddellijk werd hulp gebracht en een gedeelte van de bemanning koi. worden gered. (De « Prairial » was een der eerst'' duikbooten door den ingenieur Laubeu gebouwd. Zij was 54 meter lang met . eene waterve.rplaatsing van 450 ton. Zij1 ] was ^ewapend met 7 torpedowerperç.) |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection