Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

973 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9s1kh0g332/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4K JAARCANG, Nr m* WOÇNSDAC, 13 NOVEMBER 1918. „ \<ST ' " HET VADERLAND pmaf MmtWi Elzml Reine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-deo kosteloos. Belgisch dagblad, TOorioopkj U rssijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN G®ETMBM; Direetenr Het nummer : 5 centiem (Front è'i Frankrijk). « 10 centiem (anderc landen). Per rnaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1-75 Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. NA DEN WAPENSTILSTAND Wilsons verklaring aan het Congre: —^xy\j Uit Washington wordt gemeld : Président Wilson heeft aan de leder van het Amerikaansch Congres lezins gegeven van de voorwaarden van der wapenstilstand. Voor die lezing, sprak hij volgende ledevoering uit : « Heeren van het Congres, « In deze uren van angst, van snelk fen reusac-htigc verandering, zal hei jnijii gevoel van verantwoordeli jkheic \nt verlichben in eigen persoon deri plicht te vervullen u eenige der meesl bslangrijke- omslandig'heden mede te deelen van df| toestand, die onze1 'aan-dacht vestigen moet. « De duitsche overheden, die, op uit-moodiging van den Hoogeren Oorlogs-raad, zich in verbinding hebben gesteld met Maarechalk Foch hebben Ce voorwaarden van den wapenstilstand onder-teekend en aanaenomen, welke Maar-schalk Foch opdraoht had hun mede te deelen. DE OORLOG IS GEDÂAN De oorljpg bereikt zijn einde, Avant, nu tee voorwaarden van -wapenstilstand aangenoinen zijn, zal het Duitsch leger-beve! onmogelijk den oorlog kunnen tiernemen. Më:i kan zich nog geen denkbeeld vor-men van de gevolgen van deze groote gebeurtems. Alleen weten wij dat de-zè vreeselïjke oorlog, wiens verslinden-devhnimen van land tôt land oversloe-gen tcrtdat de gansche wereld in brand [ stond, geeindigd is en dat ons eigen volk de cc * heeft gehad er op het gewich-, tigste cogenblifc in te treden, zoodanig en zoo krachtiig dat hej; op een wijze, waarop wij fier mogen zijn, heeft kunnen bijdragen tôt den grcolen uitslag. HET DOEL 1S BEREIKT Wij welen ook dat het doel van den oorlog bereikt is- Dit doel dat al de vrije nenschen zich liadden voorgeno-raen en dat nu zoo volledig is bereikt geworden dat wij er ons nog geen re-toensehap van kunnen geven. Het impérialisme, dat de opvatting was van de-genen, die gister nog Duitschland re-gçërdèû, is tôt zijn einde gekomen, zijne ,-ycrwachtingen zijn teloor gegaan in een sombere rarrçp- Wie zal nu opnieuw het impérialisme aandurven ? De willekeûrige macht van de 'Duitsche krijgspartij, die eertijds in het geheim en uit haar eigen wil, den we-reldvrede ken verstoren, is nu veroor-deeld en vernietigd. En daar is nog meer vervvezenlij'kt. De groote volkeren, die zich hebben saaingeschaard om die krijsheerschappij te vernietigen, zijn nu bepaald bij elkaar aangesloten met het gemeenschappelijk doel een vrede te sluiten, waardoor aan het verlangen naar belanglooze rechtvaardigheid van de gansche wereld wordt voldaan. Een Troie, die gesteund wordt op iets be-ters en duurzamers dan de zelfzuchtige en tegenstrijdige belangen van de machtige Staten. HET DOEL DER OVERWINNAARS Er bestaat geen twijfel meer over het doel der overwinnaars. Dit doel is, vol-^oernng te verleenen en besoherminig aan de zwakfcen, terwijl aan de ster-fen hun billij.k recht erkend wordt. Reeds is de menschelijkheid van de tegevierende regeeringen duidelijk ge-ifleken. Hare vertegenwoordigers in -Versailles in den Hoogeren Oorlogs-*aad hebben, eenagezind, de verzeke-rirtg gegeven aan de volkerên van de Widdenrijlken dat al het mogelijke zal îedaan worden om hen te bevoorraden «n. om hun nood te verliohten, die, op K»mmige plaatsen, hun bestaan zelf be-dreigt.-ÛUITSCHLAND VERLOSSEN VAN DE VREES VOOR ELLENDE Maatregflen moeten onmiddellijik ge-troffen worden om die hulp stelselma-% in te richten, naar het voorbeeld hetgeen in België gedaan werd. r^èt de beschifebare schepen van de Midden-fijken zou het moeten mogelijk worden de vrees voor ellende weg te nemen bij de volkeren van de Middenrijken, zoo-dit hun geest vrij worde voor de groote kansenvolle taak van politieke herin-fichting, die hen overal wacht. pit den honger komen geen hervor-"fingen voort. l' t den honger komt ^aanzin en al de afschuwelijke troebe-® die een geordend-leven verhinderen. MET WIE ONDERHANDELEN Wîd ; De président spreekt dan over e zeer belangrijk punt. De omwenteli heeft de politiek in Duitschland ov< hoop geworpen. Nu dient men met va< 1 zichtigheid te handelen om aan de t< komende verdragen hun voile waarde verzekeren. « Want, zegt M. Wilson, met d val van de oude regeeringen, die als e nachtmerrie drukten, is niet alleen e> politieke wijziging gekomen, maar ee omwenteling. Eene omwenteling, die t nu toe nog niet ten einde schijnt, n niet geordend, maar die van de ee snelle verandering naar de andere looj zoodat de menschen, die nadenken, zi wel moeten afvragen met welke regf ringen en met welk soort regeering v gaan onderhandelen voor het opstell van de vr.edesvoorwaarden. « Op welk gezaig zullen zij zich 1 ons aanmelden ? Met welke waarbo dat hun gezag bestendig zal zijn en 2 ker de internationale verbintenissen z nakomen, die wij zullen aangaan ? Hi is reden tôt groote onrust en vrees ». SU1TENSPORIGHEDEN LE1DEN TOT NIETS Wanneer de vrede zal gemaaJkt w< den., op wiens beloften en op wiens v< plichtingen, buiten ons, zal hij moet< bërusten ? , Laten wij openhartig zijn met ons z: ven en laten wij bekennen dat men n onmiddellijk niet op voldoende wijze < deze vragen kan antwoorden. Maar de zedeles is niet dat die zwa ke hoop op een spoedig antwoord o: moet voldoen, maar wel dat wij moeti ged'uldig zijn en hulp verleenen en voc al denken aan de groote hoop en aï het groote.vertrouwen, die in de gebeu tenissén besloten liggen. Wanorde gaat regelrecht in tegen h re eigen doeleinden. Indien buitensp righeden plaats grijpen, indien wanc de een oogenblik overheerscht, komt een tweede gezonde gedachte en da. zal een dag komen, waarop men opbo wend werk zal verrichten, indien vc hulp verleenen en geen hinderpalen den weg leggen. DE LEERTIJD DER VRIJHEîD Het heden en al wat er in besloten li beihooren toe aan de volkeren, die koe bloedig blijven en geordend in hun r geerinsigmethoden. De toekomst behoo toe aan degenen, die zich werkelijk ( vrienden van de mensc'hheûd toonen. Overwinnen met de wapens is eei voorbijgaande zegepraal behalen ; c wereld oveinvinnen met hare achting , te dwingen, dat is een blijvende ove winning behalen. Ik heb de overtuiging dat de volkerc die de tucht der vri.jiheid hebben aa geleerd en die ze koelbloedig en stelse matig zijn gaan toepassen, nu op h punt staan de wereld te overwinne door de enkele kracht van het voorbee' en van den vriendensteun. De volkeren die zooeven het julk he ben afgeworpen van tfe willekeuris heersohers en die niu eindelijk in c vrijheid intreden zullen nooit de sclia ten van de vrijheid vinden, indien z die gaan zoeken bij het licht van o roertoortsen. Zij zullen zien dat al c wegen, waarop het bloed stroomt va hunne broeders naar de woestijn îeide en niet naar de rustplaats van hunr hoop. Zij staan nu voor hun eerste b proeving. Wij moeten met een sterke arm het lioht hoog houden tôt dat z hun weg hebben gevonden. GELUKKICE TEEKENEN In afwachting moeten wij, indien d mogelijlk is, een vrede sluiten die rech vaardig aan die nieuwe vrii_e volkere hunne plaats aanwjst onder de natiëi die hun aile vrees ontneemt voor hunx naburen en voor hunne gewezen mee ters en die hun tpelaat in vciligheid e voldoening te leven, wanneer zij hunr eigen zaken in orde zullen hebben gi bracht. Wat mij betreft, ik twijfel noch aa hun inzicht noch aan hunne bekwaan heid. Gelukkige teekenen laten voo: zien dat zij kennen en kiezen wille den weg van de kalmte en van do vri deliovende aanpassing. Indien zij d; doen, zullki wij hun, op aile mogelijft manieren, onze hulp verleenen. Indie zij dat, niet doen, zullen wij met g duld de genezing moeten afwachten, d: zeker komen zal. Bericht aan onze lezers ONZE PRIJSVERHOOGINC De lezers, die sedert geruimen lijd Het Vaderland volgen, zullen zich her-inneren dat ivij reeds meermalen de vrees uildrukten onzen verkoopprijs te ^ zullen moeten verhoogen. * Aile andere bladen gingen ons sedert lang op dien weg voor en het was slechts dank aan de offeTvaardighqid • en aan de toewijding van onze mede-jn werkers dat wij lot liiertoe dit voorbeeld ig nog niet moesten navolgen. >r- Nu eehter kunnen wij niet langer. >r- Al is de wapenstilstand gesloten, zal er ye- nog van den eene.n dag tôt den anderen t« niet. kunnen verholpen worden in den papiernood en zullen de prijzen niet =n dalen. Andcrzijds groeien onze kosten, ;n met de verzendingen op grooteren af-3n stand aanzienlijk aan. nc Wij brengen dus den prijs van om ,ot btod te beginnen met Donderdag, rnor-}g 0en 14 November op tien centiem per ie nummer. Wij zjin overtuigd dat wij (jCen lezer zullen verliezen. Te meer, daar wij, om aan onze lezers ,e_ een lanqs om beter ingelicht en voorge-rij .°lcld blad te kunnen geven, besloten ?n hebben tweemaal per week een nummer met. vier bladzijden te doen ver-,;j schijnen. rg Zoo hopen wij stilaan er toe te komen ;e_ aan de Vlaamsche bevolking een groot al en welingelicht blad te kunnen aan de er hand doen. » « HET VADERLAND ». ,r- Het vaarwel m van de Duitschers DE BESGHÎET5NG VAN MEZIERES u, >p Toen de vijandelijk'heden bijna ge-staakt werden gingen de Duitschers nog k- voort met Mézières te beschieten, eene as stad vlak bij de Belgische grens, onder m de provincie Namen. n November 's avonds tooncle zien de vijandeiijke artillerie voornamelijk l~ bedrijvig tegen Mézières. Eerst dacïït men dat dit geschut bestemd was om a" de Fz-anische troepen te beletten de Maas 0 oVer te steken. Het doel der Duitschers r" was echtea- stelselmatig de stad te ver-3r nzelen. Ontploffende obussen wisselden ir af met gas-obu9sen- De Duitsche artdl-u.l lerie schoot orlophoudelijk van 4 uur 's avonds tôt 9 uur 's morgens. in De Place de la Mairie, de prefectuur, de citadel en talrijke huizen in de rues Bayard en Thiere zijn nog slechts p'ïlîn-gt, hoopen. Het hospitaal werd door obus-,1- sen in brand geschoten. Geluktoig had e- men de zieken in tijds kunnen weg-rt brengen, le Mézières biedt nu den aanblik aan van een gansch verwoeste stad. Niette-ie min wapperen vlaggen aan de bewaar-le de huizen en laten de inwoners hunne if vreugde luide blijken na 51 maanden r. lijden. 1 ÔPZEE et n HET ZJNKEN VAM d DE .c BRITANNIA » 3. Madrid, 12 November. — Het stoom-schip « Br; tan ni a » werd op 0 Novem-le ber om half vijf 's morgens door drie Duitsche duiikbooten, denkelijk van een jj Zuid-Amerikaansc-he basis, aangevallon j. op 3 mijlen ten Oosten van don ingang le van de zeeëngte van Gibraltar. n Een van de torpédos door de duik-n booten afgeschoten, kwam terecht in de [e bonkers, \vaar munitie lag opgestapeld. Eene vreeselijke ontjloffing volgde. n Men telde veertig dooden en talrijke ij gewonden. • t Het schip zonk bijna oogenblikkelijk. De reddingsdiéhst werd onmiddellijk ingericht met de sloepen van den « Bri-tannia » en met do begeleidende. toi*pe-t- dovernieleris. n Om vijf uur kwamen uit Gibraltar ^ sleepbooten, hulpkruisers en een Ame-ie rikaansche torpedovernieler aan, die de 3" dooden, de 673 leden van de bemanning n en de 39 officieren, die men had kunnen e redden naar Gibraltar overbrachten. ■x. - 1 WWW n IN HOLLAND !; GEDEELTELIJXE DEMOBILISATIE n Den Haag, 12 november. — Officieël. 3- — Daar de algemeene krijgstoestand it niet meer vergt dat het leger op oorlogs- e voet behouden worde, heeft- de regee- n ring besloten geleidelijk tôt eene gedeel- 3- telijke demobilisatie over te gaan. e Voorbercidendc maatregelen wezden te dien einde getroffcn. In België. MÏNISTERS IN CENT-Men seint ons : Zoodra Gent bevrijd was, zijn mini; ters Segers, Helleputte, Van de Vyver en Berryer naar de stad getrokken on zich rekenschap te geven van den stam der bevoorrading. Den gansch en weg langs, van Malde ghein af, zagen de reizigers de Belgi sche driekleur aa.n al de huizen wappe ren en de bevolking geestdriftig har vreugde uiten over de overwinning. Maar in Gent was het een onbeschrijl lijk tooneei. Eene dichte menigte, man nen, vmuwen en kinderen wemelde, ii dolle uitgelatenheid dbor de straten muziek makend met aile mogelijke ei G.nmcfgehjko inslrumenten. De auto va; de ministers kwam met moeite door dei urom tôt aan het stadhuis, waar volk? vertegenwoordiger Mechelynck, senato on gemeenteraadslid Coppieters en gf mefenteî'aadsleden. Carpe®tier en Freyi do ministers opwachtte'n. Ik veitnam dat de Duitschers 's daag te voren aan volksvertegenwoordige Anseele het ambt van burgemeester wil den tloen waamemen, in de plaats vai den Duitsoher Kr.nze, die met de akti vistische schepenen de stad ging veirla ten. Maar Anseele weigerde en zegd dat de burgemeester en de schepenen die nog gevangen zaten in Duitschland alleen het gezag in handen mochten ne men. Dinsdag 's morgens om vijf uur wa ren de Duitschers uit Gent weg, maa tôt elf uur klokslag schoten zij op onz soldaten. Voor hun vertrek hebben zi den spoorweg doen springen in de sta ties. Zij hebben He sluizen dichtgeze en zoo het land ondeir water gesteken Zelfs hTebben zij nog mannen mêegeno men men weet niet waar heem... De mimsters hebben een bezoek ge bracht aan Z. H. Mgr. Segers, bisscho] van, Gent, die niet met lof genoeg koi spreken over de waardige en trouw houding van de bevolking. Anseele is naar het Groot Hoofdkwar tier vertrokken orn den Ivoning te zien DUITSCHE MUITERIJ TE BRUSSEI Volksvertegenwoordiger Janson i; uit Brussel door de Duitsche lijnen naa het Belgisch Groot Hoofdkwaïtier kun nen vertrekken. Een berichtgever van de «Nation Bel ge» vernam van hem dat de Duitsoher Zondag oproer maakten in Brussel. Zi ontwapenden hunne officieren, verkooh ten hunne wapens, hijschten de rood vlag op het Paleis der Natie, waar zi ef;ne zitting hielden. Maar zij moestei zich terugtrekken, terwijl de menigt riep : «Leve de Koning. Leve België.) : De Duitschers, vooï* het meerendee ontwapend, hepen dan uiteen. OPSTAND IN HET KAMP VAN BEVERLOO Uit Londen meldt men dat ernstig* c.nlusten uitgebroken zijn onder de Duit sche troepen in het kamp van Beverloo Met kanonnen trekken de muiters o] naar de Hollandsc-he grens. Hollandschi troepen zijn opgesteld om de Duitscher; te interneeren, indien zij de grens over trekken. ONZE KOOLMUNEN Le Havre, 12 November. — De Bel gische regeering verneemt door een tele gram van den Spaanschen gezant in Ber lijn dat de Duitschers, gezien het krach tig protest der Amerikaansche regee ring, reeds voor den wapenstilstand be sloten hadden de Belgische koolmijner niet te vernietigen, zooals zij bevolei hadden. De Belgische regeering heeft de re geerinig der Vereenigde Staten bedank om hare doelmatige tusschenkomst. DEZE WEEK TE BRUSSEL Duinkerken, 12 November. — In he Belgisch algemeen hoofdkwartier is mei van meoning dat Brussel deze week za vrij zijn. De Koning en de Koningin hebbei gis ter Doornik bezocht ; zij werden lam en geestdriftig toegejuicht. .... ■ i , IN ELZAS-LOTHARSNGEN „ DE DUITSCHERS ZIJN BANG De volgende nota wordt ons var Fransche zijde meôgedeeld : Het opperbevel der Bondgenooter heeft van het Duitsch legerbevel, orr 1 uur en 12 Dinsdag namiddag, volgenc draadiloos bericht ontvangen « De Fransche bevolking in Elzas-Lo-tharmgen neemt, op sommige plaatsen. 3ene vijandige handing aan tegenovei de aftrekkende Duitsche troepen. Ten jinde betreurenswaardige botsingen U voorkomen, gelieve do bevolking pei draadlooze telegraaf tôt kalmte aan k ?.elten. » l Wilhelm de weglooper DE KROONPRINS VERM00RD ? ï : De loestmd in Duilschhrid 3 Men is wat haastig geweest met te be-richten dat die gewezen keizer var Duitschland zijn toevlucht had gezochi bij zijn ouden vriend graaf Bentinck op het kasteel Van Middachten. -Hei schijnt dat Willem met zijn gevolg, al les bijeen ongeveer 80 personen, seder Zondag op de beslissing van de Hol iandsohe regeering wacihten aan he station van Eysdon. Deze regeering wi misschien wel .niet gastvrijheid weige ren aan den ex-keizeir maar zij schijn toch niet erop gesteld den ouden «heen van den krijg» zijn tenten voor goed t( zien opslaan in Holland. • Men vertelt dat Wilhelm eerst var zin was zich over te geven aan de En gelsohen, maar de houdinjg van de Duit sche troepen moet hem zuilks belet heb ben. ZAL WILHELM GEVONNIST WORDEN ? Londen, 12 November. — Uit de «Dai ;.y Mail: Wat den keizer aangaat, de natie: van de bondgenooten zijn hoogstwaar 3 schijnlijk niet zinnens hem op zijn ge ~ mak te laten rentenieren engens in eer onzijdig land, vanwaar hij zou kunner • comploteeren tegen haar. Wij hebben te krachtig gevraagd da hij zou aan de politie woirden overgele verd, dan dat zulks niet geweten zoi J zijn. D HOLLAND AARZELT Den Haag, 11 November. — Offîiieël — Een note ontvangen hebbende, vol gens welke de Duitsdhe Keizer, na aar den troon le hebben verzaakt, zich ver 3 leden Zondag, op Hollandsch gebied be r geven had, zoo werd de commissârii " van de Koningin gelast hieromtrent fï raadplegen den Jonkheer van Oude var ■ Troostwijck, kabinetsoverte van het mi 5 nisterie van Buitenlandsche zafcen er ] doktoor Kan, algemeene dienstsekreta " ris, die zich naar Maestricht hebben be 3 geven, ten einde nopens het verbli.jf var 1 den Keizer een voorloopige regeling t< 1 treffen in afwachting van nieuwe be 3 slissende sehikkingen. > 1 FALKENHAYN ONDER DE WEGLOOPERS Amsterdam, U November. — Mer meldt uit Maestriclft aan het « Handels 3 blad » : Tusschen de Duitschers te Eys^fcs . aanigekomeri bevinden zich prins Eîte' ) en generaal von Falkenhayn. 3 ; DE KROONPRINS VERMOORD ? Amsterdam, 12 november. — Het ge rucht doet de ronde in den Haag, dai de kronprinz door zijn muitende solda' ten werd doodgeschoten. * * « Onder aile voorbehoud drukken wij volgende telegram : Den Haag. — De correspondent var hei Deuisch-Miinchen agentschap be> vestigt het bericht dat de kronprinz dooi zijn soldaten zou doodgeschoten zijn. PRINS HENDRÎK VAN PRUISEN GEWOND Kopenhagen, 12 November. — Da cor-, respondent va,n de «Beirlingske Tiden de» seint van de Duitsche grens, dat l toen prins Hendrik van Pruisen met zijn vrouw vluchtte, bij gewond werd dooi de oproerlingen die op zijn auto schb ! ten. DE VORSTEN VAN BEI ERE N VERTROKKEN Amsterdam, 11 'November. — Men meldt uti Munchen : De koning en de koningin van Beie-ren, vorgezeld door hun zonen en prins i Rupprecht, zijn den 7n NoiVember 's avonds, per auto uit Mùnchen vertrok-i ken. De koningin, die zwaar ziek is, i= i op het kasteel van Wedenwerk. [ DUITSCHLAND GAAT DEMO- BIL1SEEREN Bazel, U November. — Men meldt ■ uit Berli.in op 11 November : (Officieel). — De minister van oorlog, 1 generaal Scheuch, met de nieuwe regee-1 ring blijvende meewerken, blijftop zijn i post om de bervoorrading en de demobilisatie van het lecer te verzpkerrm. DE OMVORMiNG VÀN DE 0UITSCHE OMWENTELING De Duitsche omwenteling vormt ziob ' geieidelijk om. Na het ontslag van kan-selier Max von Bade, nam Ebert, socia-lisfc van de meerderheid het bewind in handen. De socialisten van de minder-heid trade-n an het kabinet; drie hunner ' leden werken met Ebe/rt mee. Alleen de ; groep Spartacus, uiterste linkerzijde ; van de minderheidssocialisten bestrij-; den het kabinet. De m.i.nderheidssocialisten hebben zich eehter niet verzoend met die van i de meerderheid zonder voorwaarden te stellen. Neen ! zij eischen vbor hun me-dewerkiïig dezen prijs : de grondwet-bereidende vergadering zal maar verko-zt-n worden wanneer de volksomwen-teling ten voile zal hebben overwonnen en de veroverdevrijheden zullen zijn be-vestigd.Niettegpnstaande dé reipiubliek te Ber-lijn werd uitgeroepen en de omwehte-ling bijwint, blijft het regeeringsperso-; neel op zijn post. Zoo is Dr. Soif onder - andere nog steeds ministeir van buiten- - landsche zaken; verleden Zondag ten-i minste was hij het nog, want toen heeft 1 hij Us dusdanig een protest aan président Wilson geteekend. ^ En Maandagochtend nog teeke'nde - Erzberger dien wapenstilstand,in de hoe-i danigheid van regeeringslid. Ander/ijds wordt eohteir gemeld dat Ebert het bewind reeds zou hebben ver-laten om plaats te makëji voor dien so-; cialist van de minderheid, Ledebour. ONTSLAG VAN GRAAF RŒDERN Bazel, 12 November. — Men meldt uit Francfort dat graaf von Rœdern, staatssecretaris, zijn ointslag heeft gege»' ven. REPUBLIEK TE BERLIJN Zurich, 12 November. — Volgens de "Muenchener Augisburger iAbendzei-tu.ng» zou de- republiek in Pruisen zijn?' uitgeroepen. Volgens sommige personert gisteravond aangekomen, zou M. Ebert - hei bewind al verlaten he!bben en zou de socialist van de minderheid Ledebour hem hebben opgevolgdi. (Deze beirichteji worden maar onder, aile voorbehoud medegedeeSd. Het i schijnt integendeel dat de omwenteling . zich methodisch kalm uitbreidt). IN DE STRATEN VAN BERLIJN : Kopenhagen, 11 November. — De straten van Berlijn worden doorkruist door patroeljes. Een zeker aantal magazjjnen zijn gesloten. Gewapende auto's snorren door de : stad. Betoogingen giijpen plaats voor ■ de paleizen van den Keizer en van dert' Kroonprins. Al de straten die erop uit-loopen werden versperd- Dezen namiddag hebben verseheidene automobielen vol soldaten in uniforme' de straten doorkruist, het waci^Skorps ; 1 oniwapenend en de epauletten van de officieren afrukkend. De politie liet be-gaan. De soholen zijn gesiloten. Honderden personen die de stad zoeh-teli te verlfeten konden niet door, daar. het verkeer per spoor zoo goed als stil staat. HAMBURG VREEST VOOR DE TOEKOMST Kopehagen, 9 November. — Geduren-de de omwentelingsdagen werden verseheidene officieren en politieagenten gedood. De bevolking vreest dat de voor-raad gauw zal te kort schieten en dat er hongersnood zal heerschen. De anarchie zal de bovenhand krijgen wanneer de overwonnen soldaten van het front zul* len weengekeerd zijn. DE DAGBLADEN HERDOOPT Zoo wij de radioteTegrammen moeteft gelooven van het nieuwe Wolffagent-sohap (heut oude loog er ook maar op los) dat thans bestuurd wordt door den socialist Karle, zou Berlijn kalm zijn. De roode vlag wappert op het Konink-lijk paleis en op den Rijksdag (Kamer van volksvertegenwoordigers). De dag-bladen kregen een anderen naam : Se « Lokal Anzeiger » heet « Roode Vlag »; de « Norddeutscherscher Zeitung » het ernstige officions orgaan van de kanse-larij « Internationale » '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes