Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

510 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Novembre. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0k26970t5c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3 November 1917 Nr 44 40e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INMCHRIJ VIRÎG8PRU® Voor eaa jaar fr. 5.— Voor 6 maanden. . . » 2-75 Veor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxembwrg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ■çerschijHt de» Zaturdag raeïgend.— M en teekent in bij den Uitgever en in allé postbureelen, alsook bij dt briefdragtrs. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! AUe artikelen en mededeelingen moeten vôér Donderdag avond ten bureele besteld zijn, alsook de aankondigingen. Àfzosiderlijke « ummers vas dit blad zij a te bekomen tsc onzeo bureala, Carnotplaats 65. — S O ceutiomsn het nummsr. AANKONDIGINfiGK Des regel , . ic. 0.20 Klsise aankondigiag ... .... » 0.50 Begrafeniibencht * 5.00 Groot» ainkondigiBgea bij oveieeukoiast. Voor aankondigingen buiten de provincie. wende m«a zich t«t de Agencle BAVAS, Martelarenplaats 8, Brusiel, sa Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondnnnge» tes bureels C«rnotplnat* (Laar) 6S, ttor^erhont-Antwnrpeii nnnbnn an Vp.randflran DMT W ■ B H ^ W ■ ■ w ■ " « m » - ■— — - _ _ _ Er worden thans allerhande gedach-ten uitgedrukt en voorzeggingen gedaan door kleine en groote denkers over toekomstige gebeurtenissen en de nieu we regeling in Staats- en maatschappelijke zaken. Volgens die gedachten en voorzeggingen zullen er groote veranderin-gen in de Samenleving aangebracht worden, wanneer eenmaal de oorlog zal uitgewoed zijn en eene nieuwe levens- regeling raoet tôt stand komen. ★ * * Die zoo spreken, vergeten de lessen der geschiedenis en het gekende spreek-woord : « hoe meer ailes verandert, hoe meer ailes het zelfde blijft. » Die groote waarheid die eenieder in meer dan een geval heeft kunnen bestatigen, zoowel in groote als in kleine aangelegenheden, zal haar recht niet verliezen. Er zullen wel eenige nieuwigheden zijn, maar aan het geheele zal het weinig of niets veranderen. * * * Na aile groote oorlogen en omwente-lingen is er eene strekking geweest orn het maatschappelijke leven en deStaats-besturen op betere grondslagen te ves-tigen. Dit zal nu andermaal gebeuren. Tusschen het gekletter der wapens worden in aile landen dienaangaande besprekingen gehouden ; zelfs wil het eene land of het eene werelddeel op voorhand wetten stellen aan anderen, maar wij zijn verzekerd dat dit ailes zal uitloopen op het gezegde : « hoe meer ailes verandert, hoe meer ailes hetzelfde blijft. » * * * De veranderingen die in vorige tijden tôt stand kwamen, bestonden meer in woorden dan in daden. Verschillende instellingen en politieke partijen kregen een anderen naam of benaming, maar feitelijk bleven zij een en hetzelfde doel betrachten. Ten andere, de menschen houden meer van woorden dan van daden ; zij laten zich lichtelijk verleiden en verblinden door schoone holklin-kende woorden, zonder acht te nemen op de daadzaken. * * # Tijdens dezen oorlog zijn er, zelfs bij de grootste Staatslieden en andere over-heidspersonen, schreeuwende misreke-ningen geweest. Uitkomsten die zij voor stellig en vast voorstelden, hebben een heel anderen aitslag gegeven. Nog dagelijks brengt de oorlog zulke ver-rassingen, die den gedachtengang bij velen verstoren en doen twijfelen aan den einduitslag. ♦ * » G-eneraal Smuts, een boerenleider uit Zuid-Afrika en thans Minister in Engeland, zegde over eenige dagen : dat er na den oorlog geene rijke of geene arme nietsdoeners meer zouden zijn ; dat iedereen zou moeten werken voor zijn bestaan, zoodat de Bijbelsche spreuk : « "Wie niet werkt, heeft geen recht op eten, » in toepassing zou komen. Zoo iets zal wel voor velen het geval zijn, maar die velen zijn de algemeenheid niet, zoodat hun lot tôt geene algeheele wereldhervorming kan leiden. * * * Die beoordeelingen over de toekomstige veranderingen zijn veelal eenzijdig en steunen slechts op toestanden in de onmiddellijke nabijheid waargenomen. Van dit standpunt uitgaande, kunnen gedachten en voorzeggingen niet veel beteekenen en moeten op dezelfde lijn geplaatst worden als de miscijferingen, j tijdens den oorlog reeds zoo dikwijls | bestatigd. * * * Stellig is het dat er meer zal moeten gewerkt worden ; dat vooral bij de jeugd betere gedachten zullen moeten inge-plant worden nopens de waarde en de edelheid van den arbeid, want stellig is het ook dat het leven niet meer zoo gemakkelijk en aangenaam za] wezen als vôôr den oorlog. Iedereen zegt thans : « wat waren wij toch gelukkig vôôr den oorlog ! Het volk begreep zijn eigen geluk niet! » Dit geiuk zal înder-daad met zoo gauw meer weerkomen, maar zij die niet te lui zijn en gaarne arbeiden, zullen des te eerder het vorige geluk kunnen herkrijgen. # * * De rijke standen bijzonder zullen aan hunne kinderen arbeid en zelfbewust-zijn moeten leeren. Het rijk der bedor-velingen en nietsdoeners, gewoonlijk nog oudersverdrieten, moet zooveel mogelijk uitgeroeid worden. De rijke ouders, voor zooveel deze er nog zullen zijn, zullen hunne kinderen in de wereld, moeten zenden gelijk rijke Amerikanen zulks deden, namelijk met een geringe som, om voorts voor hun eigen onder-houd te zorgen, voor een verzekerd bestaan en desnoods voor eene ruime fortuin. Wie zoo iets door eigen werk niet kan bereiken, is geene fortuin waardig. # * * Boven al die bedenkingen schittert de leering van Christus. Wilde het menschdom in vrede, in broederlijkheid en liefde leven, ailes zou veel beter gaan in ons ondermaansch tranendal. Stofïelijk en zedelijk leed zou tôt de uitzonderingen behooren. Maar de menschen willen wijzer zijn dan Christus ; zij luisteren naar zijne woorden niet en volgen nog veel minder zijne voorbeelden. Enkel in grooten nood vallen zij Hem te voet, wanneer zij Hem jaren miskend hebben, en dan zou Hy seffens te hunnen dienste moeten zijn of zij minachten of miskennen Hem. Dat is tijdens dezen oorlog in aile landen bestatigd, tôt bevestiging van het spreekwoord : « hoe meer ailes verandert, hoe meer ailes hetzelfde blijft. » J. L. DE TOESTAMD HIER EN ELDERS NEDERLAND. — Tusschan de vluchtelingen in Nederland, ia kampen opgenomen, is de gezondheidstoostand hier en daar niet al te wel. Zelfs gevallen van krankzinnigheid komen immer in grooter getal Toor. Het heimwee moet bij die menschen groot zijn, zoodat het tôt geesteszwakte moet leiden. De Minister van Binnenlandsche Zaken, wie'ns aundacht op dezen toes'tand is gevestigd, zal 4,e noodige maatregelen nemen. De Winter is zoo Troeg ingevallen, dat het gure weder de ellende voor die menschen zou vergrooten, indien er niet voor de verwarming der kampen wierd gozorgd. — De besprekingen tusschen Engeland an Nederland betreffsnde den invoer en uitvoer naar omliggende landen, heeft nog geene oplossing gegeven. Het verbod van invoer van verscheidene grondstoffen en eetwaren, die Nederland noodig heeft voor zijn eigen volk en zijn eigen bedrijf en nijverheid, brengt vele stoornissen te weeg in het dagelijkach leven, — De crisis-ui'gaven van Nederland, opge-legd door de oorlogstoestariden, zullen tegen de maand Mei 1918 een miljard gulden beloopen! Voor 't oogenblik schijuen de miljards geene waarde meer te hebben, maar na den oorlog zullen de belastingbetalers ondervinden, wat die miljards, of zelfs maar de intresien dier miljards, te beteekenen hebben. —o— FRANKRIJK. — Het Fransch Ministerie is niet in zijn geheel gevallen. Alleen M. Ribot, Minister van Buitenlandsche Zaken, heeft de vlag moeten strijken voor de vijandschap der 4 | Kamer. Hij is vervangen door M Barthou, j die, op zijne beurt. zal ondermijnd worden door Briand en Clemenceau. Een derde minister-cndermijner, Caillaux namelijk, blijft ook niet rustig en zou gaarne terug aan 't roer komen. Die ydelheid vernedert vele menschen, bijzonder in deze tijden. SPANJE. — Da politieke partijen worden in hunne gedragshjn verhindard door officiers van 't leger, die er naar streven een aantal verbeteringen in 't loger tôt stjnd te brengen en tevens eene andere richting te geven aan de Staatszaksn. Verschillende Ministars zijn voor die werk ng moeten wijken. In aile landen komt aldus meer en meer de politieke geest te voorschijn, die tôt heden door den Godsfrede was inge oomd gableven. De Koning die het goed meent met zijn volk, heeft moeielijke toestanden ta beheerschen. —o— RUSLAND. — De partij van Kerenski tractit door overeenkomsten met andere partijen, eene machtiga samenwerking te bekomen tôt heil van 't Vaderland en van de Republiek. Het nieuw Staatsbestuur is nog niet stevig genoeg gevestigd om op de toekomst te kunnen bouwen. De volkspartij zou geheel te niet zijn, indien zij de Republiek niât kon staande houden. ENGELâND. — De Ieren maken van den druk der tijden gebruik om tôt hun doel te ,■ geraken : een vrij en onafhankelijk. Ierland. Alhoewel Engeland met tegemoetkomingen de zaak genegen scbijnt, doet het toch geen afdoende voorstellen waarop eene vaste Staats-regeling zou kunnen gevestigd worden. Van den tijd van O'Connell tôt heden, heeft de zaak van Ierland maar weinig vorderingen gemaakt, meer uit hoofde van oneenigûeid tusschen de bevolking dan uit vijandschap van Engeland. Zulke zaken worden ook niât in een ommezien beslist ; zij vragen rijpe overweging en vooruitzicbt, onder de leuze : « regasren is voorzien ». —o— ITALIE. — Hat Ministerie Boselli is afga-tredan. Hier ook heeft de samenwerking van verschillende partijen geen machtig geheel kunnen vormen. Tijdelijk kunnen zulke samen-koppelingen wel lukken, maar een duurzaam bestaan hebben zij niet. De partijgeest komt aldra in gisting bij de minste aangelegenheden en beoogt minder een vaderlandsch dan een partij-belang. Godsvrede of een eenvoudige vrede kus-nen zij moeielijk sebenken of hand-haven. Sinds het bezoek der Russiscbe Socialis-teu, is de politieke geest daar aan 't gisten. Pax UIT DE GAZETTENWERELD Nr 2 van de Bahherijschool bevat artikels over « Da Bakkerij in de Toekomst «, de I« Leng of Olm » in 't brood, het « Bewaren van Meel », enz. Nu eenige lieden aangezet worden zelven te bakken, kunnen zij in dit blad eenige nuttige wenken vinden. Zij zullen tevens zien dat het bakken geene kat is om zoader hand-schoenen aan te pakken. IHet blad doet uitschijnen in zijn artikel « De Bakkerij in de Toekomst », dat de vakkennis bijzonder noodig is om tegen de samenwer-kende maatschappijen in te gaan. Vakkennis is meer waard dan kapitaal, en wanneer de bakkers tevens in elkander geen vijand zien, maar integendeel elkander helpen en waardee-ren, dan zullen zij den stryd tegen de groote bakkerijen beter kunnen volhouden, door goed werk en goede waar te leveren. M. Boissevin, hoofdopsteller van Het Alge-meen Handelsblad van Amsterdam, vierde deze week zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag. Ondanks dezen hoogen ouderdom, doet hij dagelijks nog zijne taak als eene eerste jonk-heid. Reeds vijftig jaren is hij aan dit blad gehecln. Nederland heeft het voorrecht tusschen zijne Staats- en penlieden kranige ouderlingen te bezittea. Ook Dr Kuyper, hoofdopsteller van De | Standaard en De Héraut, vierde zijn tachtig-« sten verjaardag. Hij ook staat nog immer op I de bres, tevens als partyleider der « Anti-Revolutionnairen. » Hildebrand S 3 "" SPONSVAGEN ; Er wordt nu veel gesproken over spons-i vagen, in andere woorden : dat na den oorlog er nog weinig of geene rekening zal gehouden worden van daden tijdens de oorlogstoestanden gepleegd. Dit kaa waar zijn voor sommige tekort- komingen, maar niet voor misdaden tegen * \ l medemenschen gepleegd, zooals diefstal, woeker, enz. Het zou maar al te gemakkelijk zijn dat lieden die zich op onrechtmatige en op onweî-tige wijze hebben wetén te verrijken ten koste bunner medemenschen, geene rekenschap zouden moeten geven over hun gedrag. Dit meenden ook vele lieden die zich in 't begin van den oorlog hier te lande aan piunde-ring overgaven Zij waren geheel veroauwe-reerd wanneer zij bij de recuibank rekening moesten geven over huuûe slechte daden. De bewering dat over all-ss de spons zal gevaagd worden, zou sommige menschen kunnen aanzatten zich over tege^en aan laak-bare daden, en 't is dus goed hun te herinneren, dat zij zullen vervolgd worden voor aile daden die strijdig zijn met wet en recht. In 1870-1871 zijn er hier ter stede ook vele lieden geweest, die jaren nadien rekening moesten geven over diefstallen en andere misdaden, die zij reeds vergeten waanden. Rijke lieden zelfs, wien men het niet zou aan-gegeven hebben, moesten toen vôôr de recht-bank verschijnen en ten aanzien van eenieder hooran verklaren, dat zij zich varrijkt hadden door diefstal en bedrog Enkelen konden zich op eene spitsvondiga verjaring beroepen, bleven aldus uit 't gevang, maar waren toch voor heel hun leven geschandvlekt. Het is dus goed op dit voorgaande te wijzen en op den strafwettelijken toestand der zaken, om eenieder tôt voorzichtigheid aan te zetten, want de verleiding is voor velen al te groot. Wanneer er kon gerekend worden op straffe-loosheid, zou er geen houden of binden meer aan zijn. Eigenwaarde en eerlijkheid zijn reeds te veel door da hebzucht overwonnen, om deze nog meer te doen falen door de bewering, dat over aile slechte daden de spons zal gevaagd worden. Men zal niet enkel af te rekenen hebben met de strafwet, maar in vele gevallen ook met de benadeelde personen, die zieb als burgerlijke partij kunnen aanstellen, om sctiad'jvergoeding te bekomen voor elke benadeeliging en tevens weergave van het ontnomene. Aldus zullen de plichtigen tusschen hamar en aambeeld zitten en ar niet kunnen uitkomsn zonder gescheurda klaederen en een bevlekten naam. Hildebrand Voor Denkende Menschen VI Dt Opvoeding van het zwarte Ras (Vervolg) Vrij zijn ! Dat was steeds de eanige droom der slaven geweest, maar toch, toen eindelijk het langgewenschte woord hun kluisters ver-brak, wisten zij niet aens hoe van hun vryheid gebruik te maken. Met de vrijheid trad ook de verantwoorde-lijkheid in, en daarop was men niet voorzien. Ook was het klaarblijkelijk, zooals Booker Washington het zelf bekent, dat bij velen de glans der vrijheidszon ver.luisterd werd door de gedachte dat zij thans zelf voor hun eigen onderhoud zouden moeten zorgen. En hoe? Voor de kinderen, voor de jonge lieden was het bekomen der vrijheid inderdaad een onwaardeerbare schat, maar de zwakken en de ouden beefden voor de toekomst die zich voor hen opende. Gaarne hadden talrijke onder hen zich terug aan hun bezigheden gezet en zich «vernuurd», maar ook de meesters waren door den oorlog verarmd en konden niet meer voort. 't Was een jammervolle tijd voor blanken en zwarten ! De moeder van den jongen Booker was m^t een man gehuwd die een anderen meester toe-behoorde, en dien zij dus maar zelden zag. Hij was echter de vader niet der kinderen zijner vrouw... en dit geeft weer eens een klaren kijk op de erbarmelijke toestanden waarin de ongelukkige slavinnen verkeerden, Voor hen bestonden noch eer noch deugd ; zoo zij hun meester bevielen, moesten zij zich in ailes aan hem onderwerpen, en wanneer die man van hen verzadigd was, huwde hij hen uit aan een slaaf. Dit was ook hier het geval geweest : de vader van Booker was een blanke, en de stiefvader wordt weinig vermeld in Booker's gedenkscfariften, wellicht omdat er niât veel goeds van te zeggen viel. Met des te meer irinigbeid spreekt hy van zijn moeder, en toen de stiefvader in de mijnen van Malden werk gevonden had en zijn familie bij zich riep, gelukte de moeder er in een boekje machtig te worden waarin de kleine Booker, wiens aan-drift tôt leeren voor haar klaarblijkend was, de letters leerde kennen en tôt leuergrepen verbinden. Weldra moest ook de knaap in de mijn nederdalan om eenig geld te verdienen, en daar

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Borgerhout du 1878 au 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes