Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1575 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Septembre. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Accès à 05 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2z67d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5 September 1914 N1 36 376 Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen "" ■ " . — — Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen « 7.00 Bit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— M en teehent in bij ien Uitgever en in aile postbureelen, alsooh bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! Aile artikelen en mededeelingen moeten vdàr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aanhondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65, alsook Turnhoutschebaan 43, te Borgerhout. AANIKONDIGINGEN Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zicli tôt de Agenole HA.VAJS, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnotplaats (Laar) <îîï, Borgerbont-Antwerpeii MMBaamBaMaBKWHHiiasHgiaaaBEa^nBiammmmmmmi ONEER VAN EUROPA Het Duitsche leger is thans de oneer van Europa. Het miskent aile eerlijk-heid en menschenwaarde en gedraagt zich voortdurend als « Communards, » en niet als geregelde troepen. De ver-nieling van Leuven zonder eenige atdoende reden of zonder krijgskundig nut, is dit nogmaals op treurige wijze komen bevestigen. * * * Een volk waarvan de Staatslieden zelven verklaarden, dat zij tegenover Luxemburg en België het volkenrecht schonden om tôt hun doel te geraken : de verrassing en verplettering van Vrankrijk, — zulk volk kan ook niet nauw zien in 't uitvoeren van bevelen en in 't botvieren van zijnen haat en zijne wanhoop. * * * Want het is haat en wanhoop die al de wreedheid der Duitschers ingeeft. En waar de Duitsche Staatslieden verklaarden dat de* overeenkomst der Mogendheden, die de onzijdigheid van België bepaalden en waarborgden, slechts eene vod is zonder waarde, die hechten ook geen belang aan de overeenkomst van Geneve, die aile wreed-heden tusschen oorlogvoerenden en bijzonder tegen de burgers verbiedt, zoomin als zij eenigen eerbied hebben voor de voorschriften van de Vredes- conferentie van den Haag. * * # Dit zijn nu de gevolgen van het zoo hoog geprezen verplicht onderwijs van Pruisen. De beschaving is geheel op het achterplan geschoven en de minste eerlijkheid en menschelijkheid is uit de harten zijner Staatslieden verdwenen. Het Duitsche volk wordt als eene bandelooze menigte aangewend, om den hoogmoed en de roofzucht der Ghrooten te dienen en den vrijen teugel wordt aan zijne dierlijke driften gegeven. * * * En onder zulke Staatslieden en onder zulk een volk zou België moeten bukken ! Dit zal nooit gebeuren, want de Duitschers hebben hier voor eeuwig aile genegenheid verbeurd. Zij zullen te boek blijven staan als Barbaren en Noordmannen, die eene vlek zijn voor de geschiedenis. Het zal ook aile landen aanzetten aile middelen aan te wenden, om die Barbaren klein te krijgen en voor eeuwig onschadelijk te maken. ♦ * * 't Is hetgene het Engelsch dagblad de Daily News duidelijk laat verstaan in een artikel over den oorlog en over de wreedheden der Duitschers. En sprekende over de versterkingen die het Engelsch leger m België en Vrankrijk noodig heeft, zegt dit blad : « Niemand weet hoe groot de opof-« feringen zullen moeten zijn of hoelang « zij zullen moeten duren ; doch dat « weten wij wel : dat Engeland zijne « hand niet zal terugtrekken, alvorens « de Duitscher op de knieen zal zitten « en dat noch manschapen, noch midde-« len zullen ontzien worden om dezen j % « oorlog met een roemvollen en besten- « digen vrede te doen beeindigen. » * * * Om zôô te spreken, moeten de Engelschen dus wel zeker van hun stuk zijn. Zij zien al de moeielijkheden in van dezen reuzenstrijd, maar zij beseffen ook hunne verplichtingen en het doel dat de Bondgenooten moeten bereiken, namelijk de verplettering van den lafïen en eerloozen Duitscher, die, niet te vreden met zijne overmacht in manschappen, zijne toevlucht nog neemt tôt allerhande wreedheden en aanslagen tegen volken- en menschen-recht.* * * Vindt hij zijne straf langs dezen kant niet, de Russen zullen er voor zorgen dat dit wilde beest onschadelijk g'emaakt worde. Om die reden vragen de Russen, die reeds een aantal Duitsche steden in hunne macht hebben, het dubbele der oorlogsschatting die de Duitschers van Belgische steden hebben afgeperst. * * * Het is schandelijk dat het Duitsche volk zijn heil en zijn volksbestaan opoffert om eenige luie prinsen en officiers te believen, die nooit iets deden voor de welvaart van volk en vaderland ; die den Keizer als eene Godheid aanzien, terwijl hij niets anders is dan een groot misdadiger, een volksmoordenaar gelijk de Groote Turk. J. L. DE TOESTÀND HIER EN ELDEKS ROME. — Het Conclaaf is den 31 Oogst in geheime zitting getreden tôt kiezing van den opvolger van Pius X. Kardinaal Della Chiesa is tôt Paus gekozen. Hij zal den naam dragen van Benedictus XV. ITALIE. — Italie heeft tôt heden geen besluit genonien in zake van oorlog tegen Oostenrijk. Tôt heden bleef dit land onzijdig, alhoewel het veel goesting heeft om den Oostenrijker op 't lijf te vallen en twee provin-ciën af te nemen. OOSTENRIJK. — Dit ongelukkig land krijgt klop op klop van de Serviërs en de Russen, en ondanks dit, heeft het den oorlog verklaard aan... België ! En nogtans, volgens den Pruis bestaat België niet meer en is Generaal Von der Golz, die zich door de Bulgaren liet klop-pen,in België algemeen gouverneur benoemd ! ! ! Die benoeming en die oorlogsverklaring bewij- jj zen voldoende, hoe het Duitsche volk voor den | aap wordt gehouden. —o— \ NEDERLAND. — Vele vooringenomenheid j is tegenover Nederland verdwenen, door de : bekendmaking dat de forten van de Maas reeds jj ingenomen waren sinds 18 Oogst. Immers, I velen meenden dat de groote Duitsche legers \ onmogelijk door België konden komen, zonder j medeplichtigheid van Nederland, want langs ! de Maasforten was zulks onmogelijk, wanneer \ deze nog in handen van Belgen waren geweest. j Thans echter is dit geheim opgelost, en 't blijkt l nu dat de Pruisen heel wel langs België zijn ! kunnen komen, zonder de grenzen van Nederland te schenden. —o— DUITSCHLAND. — De Russen rukken aan j op Berlijn. Duitschers en Oostenrijkers moeten \ voor hem overal zwichten, op heel de lijn, zoo-danig dat de burgers van Berlijn met den meesten angst zijn bevangen. Ook heeft de Pruis reeds 120,000 man uit België moeten ; wegnemen, om deze tegen den Rus te doen | aanrukken. Dit moet voor hem eene felle ver- j 1 zwakking zijn tegenover Franschen en i Engelschen, die, alhoewel immer achteruit r trekkende, nogtans den Duitscher veel spel £ leveren en hem eindelijk geheel zullen afmatten. t Dan zal hij wel om vrede smeeken, maar hij zal weten aan wat prijs, want hij zal al zijne c misdaden tegen volkenrecht en menschelijk- 1 heid, geheel moeten uitboeten. i —o— c VEREENIGDE STATEN. — De Voorzitter c der Vereenigde Staten en andere Staatshoofden, 2 hebben hunne verontwaardiging uitgedrukt 1 over de doenwijze der Duitschers. Vier Staats- 1 lieden van België, Minister Carton de Wiart, c en de Staatsministers Hymans, Van de Velde en de Saedeleer, zijn naar Amerika vertrok- i ken met eene bijzondere zending. Waarschijn- c lijk zullen de Vereenigde Staten ook partij c trekken tegen den Duitscher, zoodat deze in de i koopvaardijwereld niets meer zou beteeken. i Pax ( Uit de Gazettenwereld i De zoogezegde Censuur of Keuring die de 1 Krijgsoverheid over de dagbladartikels uit- ( oefent, belet toch niet dat er veel onwaar- i heden worden verteld. Zelfs de zoogezegde i offlcieele mededeelingen zijn dikwijls in strijd < met de waarheid, zooals de herhaalde logen-strafflngen over den toestand der forten te Luik. ; # * ¥ < De Duitschers zijn er niet in gelukt een eigen \ dagblad te Brussel uit te geven. De druiven ] zijn nog te groen en Burgemeester Max doet ^ hun gevoelen, dat hij enkel afhangt van den ( Koning der Belgen en niet van eenen over- j rompelaar. , * * * { De Duitsche dagbladen gaan voort met al de 1 geleverde gevechten te doen uitkomen als zege- ( pralen voor de Pruisen. Tôt nu hebben zij 1 enkel kunoon vooruitdringen door overmacht, < zonder zelfs eenige afdoende zegepraal, maar I het Duitsche volk moet misleid en bedrogen : worden door zijne dagbladen. Hildebrand ; Dit zijn Yourserieën , (De brief, bevattende dit artikel, was j reeds den 26 Oogst 1914 ten post-bureele te Antwerpen toegekomen.maar 1 wierd ons eerst den 30 Oogst besteid.) m ; Voor één keer dat ik de chic type wil spelen, ( loopt het mij danig verkeerd ! j Het is nu zoo wat de gewoonte geworden x zijne verlofdagen door te brengen in eene j badstad, om 't even of ze de « Koningin der , Badsteden », de « Perel der Kust », de « Bloem der Duinen », of eenvoudig-weg » Steenocker-zeel-bij-Grootvoet-aan-Zee » heet. Natuurlijk gaan de voornaamste, de rijkste lui naar de « Koningin », en daar ik, in mijne hoedanigheid van kronijkschrijver van 't Heelal zooniet tôt j de rijkste, toch tôt de voornaamste behoor, had ik besloten voor eenige dagen onze j Antwerpsche omheining te verlaten om eens een uitstapje te doen naar Oostende. r In deze hachelijke omstandigheden was dit, j wel is waar, eenigszins gewaagd ; maar in onzen « stiel » — dien der gazetschrijvers — moet ge nog al dikwijls wagen. Vraag het maar c eens aan onze confraters van den Times of van * den Daily Chronicle : die zullen het u wel ' van naaldeken tôt draadje uiteen doen. Ik, voor ' wat mij aangaat, durf dat niet doen : 'k ben daar veel te modest voor ! 'k Had gedacht slechts een paar uren onder- ( weg te zijn, maar, « m'n botter Lowies » zooals ze dat bij ons zeggen, meer dan drie uren en half heb ik daar zitten turen in de hoop ook 5 eens een Duitsche Mof te zien opdagen. En toeu i ik te Oostende aanlandde, had ik nog geen s schijn van uhlaan of huzaar gezien. Onderweg 1 was ailes rustig. Wel waren we langzaam vooruitgegaan, maar toch waren we behouden i aangekomen. < Maar volk dat er hier is, volk ! G'hebt er < geen gedacht van ! In mijne hoedanigheid van i 4 kronijkschrijver van 't Heelal — titel waarop k heel fier ben : 't is daarom dat ik hem logmaals hier nederschrijf — had ik alras een ;edienstige leidsman bij den... poot, en zoo rokken we de stad in. Overal stonden er hoopen volk de laatste iorlogsgebeurtenissen te bespreken. Gazetver-;oopers liepen overal rond... maar 't waren al iYansche gazetten : de Matin van Antwerpen, le Flandre Libérale van Gent, de Echo l'Ostende, de Indépendance die nu hier aan ee gedrukt wordt, anders hoort men niet. ,Vaar de Vlaamsche bladen blijven, weet ik liet. 's Avonds om 8 1/2 ure de Patriote, en laarmeê al ! 't Is hier ook al zooals overal : waren de nenschen maar gerust, ge zoudt er niet eens op lenken dat het oorlog is. 't Ergste van al zijn le vrouwentongen : die kunnen zich niet nhouden en babbelen alsof 't in entrepise was. Ulerlei nieuwsjes loopen rond, de eene al >nwaarschijnlijker dan de andere, en de ;azetten helpen dan nog mede om de menschen >p te ruien door allerhande mededeelingen ' onder aile voorbehoud ». Zoo heeft hier jeruimen tijd het gerucht geloopen dat ÎYankrijk — verder op was 't Engeland — den >orlog verklaard bad aan Holland. 'k Had wél e zeggen dat zulks onmogelijk was : 'k moest il rap afdraaien met eenige inbécile ! rond m'n >oren. Ja, ja, dat heb ik me moeten laten gezeggen ! Achfer de koninklijke gaanderij van den îeedijk ligt er een prachtig park, dat op.;dit >ogenblik een zeer koddig — hoezeer ook riestig — schouwspel aanbiedt. Het stads-jestuur heeft daar een 150 badkabienen jeplaatst met stroo in, en daar verblijven thans le hier aangekomen vluchtelingen, die in de jaanderij, tôt eetzaal ingericht, het noodige roedsel ontvangen. Daar ziet men nogmaals de jevolgen der paniek : er zijn daar menschen usschen die hoegenaamd niets bij zich hebben ian de dagelijksche kleederen die zij om 't lijf îadden, menschen die hier de openbare lief-ladigheid moeten inroepen, niettegenstaande ze îeel « treffelijk » zijn zooals de Oostendenaar :ich uitdrukt. Er zijn hier hoopen vluchtelingen langekomen, en dat kan wel eens moeielijk-îeden opleveren. Tegen den avond dropen we af, toen we een )urgerwacht ontmoetten die ons verzekerde dat egen 11 ure de Duitschers Oostende zouden ntrekken. Nieuwe discussie. Waarom zouden :e naar hier komen ? Daarom ! Maar 't is geheel >uiten hun weg ! 't Was officieel, zeide onze egenspreker. Ongelukkiglijk scbokschouderde k bij dit, in den mond des volks thans vaak nisbruikte woord « offlcieel », wat onze turgerwacht woedend deed aftrekken. Enfin, ve zullen zien. En gerust trok ik m'n kijker in. 's Morgens... Zijn we nu in de handen der )uitschers, ja of neen ? vroeg ik me af toen ik nijne oogen opende. 't Was al zoo stil rond ne. 'k Keek buiten. In de verte, op den teenweg naar Thourout, stonden er heele lenden volk. Ik er naartoe. Neen, ze waren er îog niet, maar ze gingen aile oogenblikken tomen. Automobiels met gendarmen reden 'oorbij... de burgerwacht was afgedankt... fut ! Tut ! geen vodden in de biecht ! We zullen ater wel vernemen hoe het staat. Langzaam alsof die dag eene eeuw moest iuren, slopen de uren voorbij. 's Middags nog ;een nieuws. 's Avonds nog geen. En de groote >aan langs waar ze verwacht werden, zag :wart van 't volk. Vensterblinden en gordijnen varen afgelaten, de vaandels ingetrokken, de Iriekleurige kokarden op een oogwenk ver-Iwenen. 'k Stond daar bijna alleen met de raderlandsche driekleur op de borst ! 't Was alsof er geen kwestie was van slapen, ;oodanig was 't « te doen ». Gelukkiglijk laat k me nooit opwinden, en toen de klok tien ure iloeg, kroop ik gerust onder de lakens en sliep ils een beer. — « Ze zijn aan 't vechten ! » hoorde ik plots •oepen. 'k Schoot wakker. 't Was klaarlichten iag. « Waar ? » vroeg ik. het bed uitspringend. • Aan de brug van Snaeskerke ». Vooruit dan naar... met eene nuchtere maag. «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Borgerhout du 1878 au 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes