Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1364 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Septembre. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Accès à 05 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qj77s7k01b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

19 September 1914 Nr 38 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIVSCHRIJVIIWG8PRIJS Voor een jaar . , . , . fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederiand » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men teekent in bij den Uitgever en in aile postbureelen, alsooh bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo JuvoMe Vincam ! A^lle artihelen en mededeelingen moeten vôàr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aankondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnetplaats 65, alsook Turnhoutschebaan 43, te Borgerhout. AA.NKONDIGIIVGGN Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht * 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Ageacle HA.VAS, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-piaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnotplaat» (Laar) 6B, Bor^erhout-Antwerpea VERDIERLIJKING Het schandalig gedrag van de Duit-sche legers, zoowel op 't slagveld als tegenover ontwapende burgers, beves-tigt de eeuwenoude waarheid : dat de soidaterij tôt verdierlijking leidt. In gewone tijden is zij eene school van tucht en mannelijkheid, alhoewel dik-wijls bevlekt door allerhande ondeugden, maar in oorlogstijd komt geheel de sluimerende verdierlijking tôt hare voile ontwikkeling. * * * Dit is vooral eene onomstootbare waarheid voor het Duitsche leger. Het grijpzuchtig gezegde der Duitschers : Deutschland uber ailes ! Duitschland boven ailes, beteekent in oorlogstijd : Durch schnaps zum Thitre herabge-sunken, door den drank verdierlijkt, even als de Romeinen het noemden : Homo potator beslia, de dronkaard is een beest. * * * 't Is om die reden ook, om dien dronkemanswaanzin, dat de Duitschers nu « beesten » of barbaren worden genoemd. En nogtans bluflen zij met hunne ontwikkeling of hunne cultuur, hetgeen nogtans geen bewijs is van beschaving, want het volk bestempelt dit heel te recht door de spreuk : Hoe grooter geest, Hoe grooter beest ! * * * De Keizer van Duitschland bevestigt thans die volksspreuk. Door aan zijne legers een ordewoord van onmensche-lijkheid en wreedheid te geven, wordt hij gerangschikt tusschen de geesten, die meer beest dan geest zijn. Onbe-twistbaar is hij een groote geest, dit heeft hij meermaals bewezen, maar stellig is het ook, dat hij thans de beest uithangt en onwaardig is van het gezag en de macht die in zijne handen berusten. * * * Het Duitsche volk in 't algemeen is door dien geest doordrongen. Ondanks zijne ontwikkeling op handels- en nijverheidsgebied, ondanks zijne weten-schap en kunst, kent het nogtans geene verfijnde beschaving. Het is in ailes wreed en barbaarsch, geheel neer-gedrukt door tucht en kastijding, iets dat van groot tôt klein, en door elk in zijnen kring, als eene heilige zending wordt uitgeoefend. * * * In de oudheid zijn er ook volkeren geweest, heidenen zelfs, die meer | ontwikkeld waren dan de huidige | Duitschers, menschen die reuzen- en | kunstwerken verrichten die nu niet j meer na te doen zijn, zelfs niet door de grootste geesten. En die volkeren waren ook niet oprecht beschaafd en handelden meermaals als verdierlijkte Pruisen. ♦ ** De soidaterij, die door velen eene school van beschaving wordt genoemd, is dus heel wat anders. Zij verandert in barbaarschheid, wanneer groote, verdierlijkte geesten haar leiden, gelijk dit i nu het geval is. Een oorlog kan soms gewettigd en onvermijdelijk zijn tôt behoud van de vrijheid van een land, maar de huidige oorlog door de groote geesten van Duitschland ontketend, is niet anders dan een rooftocht in 't groot. * * * Deze oorlog is door geen enkel nood-zakelijk en edel streven ingegeven. Duitschland stond, door zijne eigen schuld, op den boord van den afgrond. Het had zich zelven uitgeput om de eerste plaats op krijgsgebied te kunnen behouden, en nu was het oogenblik gekomen, dat het Duitsche volk geene verdere opofieringen voor het leger meer kon doen. * * * En daarom wierd de huidige « rooftocht » ingericht. Vreemde landen zouden betalen, wat het Duitsche volk zelf niet meer kon opbrengen. En daarom ook handelde het Duitsche leger hier in België als barbaren, als verdierlijkte lieden, door drank en overdaad tôt de gemeenste daden in staat. Officieren pleegden nog het meest wreede en onmenschelijke aanslagen, daden van zulk een wreeden en gemee-nen aard, dat zij er, als menschen, geen het minste persoonlijk genoegen konden in vinden. * * * Maar dit bewijst juist, dat zij in die oogenblikken geene menschen meer waren ; dat zij verdierlijkt waren door drank en overdaad, en heel de Duitsche geest in beest was veranderd. De schande is daarom des te grooter voor een volk, dat met zijne ontwikkeling en cultuur te koop loopt en meent het beste volk der aarde te zijn, dat over al andere volkeren zou moeten regeeren ! Het Deutschland uber ailes is vergaan in drank en verbeesting, en Wilhelm, in plaats van Keizer van Europa te worden, is nog enkel de Keizer der dronkaards, der moordenaars en beulen van vrouw«n en kinderen. Homo potator bestial J. L. j I Naar de Verplettering Gelijk vvlj het verledene week «chreven, glngen de Duitschers naar ! de neerlaag. Thans gaan zij naar de verplettering. Op heel de lijn zijn zij door de Fraoscbe en Engelsrhe legers a eh ternit geslagen. ZI) lijden gebrek aan voedsel en schletvoorraad. Bij hunnen attocht komen zij in dorpen en steden die door hen ultgemoord en ledig geplunderd zijn, zoodat zl| er nieta meer kunnen vinden voor hunnen onderhoud. De nood zal dus nl|pend worden. De Engelschen herhalen te venu, dat zij dezen oorlog niet zullen staken, al moest hij vijl jaren ot langer duren, vooraleer de Pruis geheel plat gedrukt en verpletterd weze. Het kanaal van Kiel moet aan Dene> marken komen en de fabrieken van ; Krûpp moeten geheel vernietigd wor> j den. De Keizer en ziine zonen mogen de doodstrat niet ont g» an, zi) die hon-derden, mlsschlen dulzenden onschul- ! dige Belgen, vrouwen en kinderen : deden miahandelen en vermoorden. De Duitsche vloot moet geheel vernietigd worden. De Duitsche handel en de Duitsche nijverheid moeten overal verdrongen en uitgeroeld worden. Europa moet zich niet te vreden ! stellen met eenen scliljn-vrede, het moet een vrede zijn die ten minste voor eene eeuw gewaarborgd zij. Daarom moet het Pruisisch militaris-îiiiis geheel te niet. Eu België moet de grootste schade-vergoeding, de grootste uitbreiding eu eer bekomen. Mocht ont land nu maar gauw van het Pruiaisch ras gezuiverd worden. België heeft er het meest door geleden ; België zou er dus ook het eerst van verlost moeten zijn. Dat is de taak en de plicht van Franachen en Engelschcn, die dank aan België hunne legers hebben kunnen iurichten en daardoor niet verrast of overrompeld zijn kunnen geworden. DE TOESTAKD HIER EN ELDERS ROME. — De riieuwe Paus heeft zyoe verhefflng op den stoel van Petrus aan de vreemde landen doen kennen. Hij drukt in dien brief de hoop uit, dat eerlang de vrede moge lieerschen in Europa. —o— ITALIË. — Italie dat deel maakte van het « Drievoudig Verbond », scheidt zich meer en meer af van zijne twee bondgenooten, de Duitschers en de Oostenrijkers. Tôt heden behield het enkel eene strenge onzijdigheid, maar in enkele gevallen, vooral tegen Turkije, heeft 't reeds getoond, dat de Italianen opentlijk partij zullen kiezen voor Rusland en Vrankrijk. Nu de Duitschers van de Pranschen en de Engelschen klop krijgen, zullen nog andere landen den kop omhoog steken en allen gelijk op den Pruis valleu, die een voortdurend gevaar is geweest voor Europa en iedereen uit de hoogte bejegende. —o— DUITSCHLAND. — Tôt heden was Duitschland zegevierend, alhoewel het schrikkelijke verliezen leed. Nu echter is de kaart gekeerd. De Franschen en de Engelschen zijn zoo lang voor de overmacht achteruit getrokken, tôt dat hunne legers eindelijk voldoende hulp hadden ontvangen om acinvallend op te treden. En dit is volkomen gelukt. Al Je legers der Duitschers wierden gedurende vijf dagen duchtig bestookt en achteruit geslagen, zoodanig dat zij eindelijk in wanorde zijn moeten vluchten en 160 kanons in handen der Bondgenooten lieten. Maandag waren zij reeds ÎOO kilometers achteruit gedreven, zoodat zij bijna terug op de grenzen van België uitkwamen. Dit zal het begin van het einde zijn, want de Duitsche soldaten zijn enkel wreed wanneer zij over de overmacht beschikken, maar bij tegen-spoed zijn zij groote lafaards, gelijk het gebleken is bij vele gevechten in België. ENGELAND. — De Engelschen blijken thans de beste vrienden van België te zijn. De | Belgische vluchtelingen genieten in Engeland ! het beste onthaal. De Engelschen beloven tevens te strjjden, tôt dat de verwaande Wilhelm ! nedergeploft zal liggen en België geheel vrij ; van het Pruisisch ongediert zal zijn. —o— RUSLAND. — De oorlog langs den kant van Pruisen en Oostenrijk, is een voortdurend oprukken der Russen. Het zijn vooral de Oostenrijkers die neerlaag op neerlaag lijden, zoodat hunne legers niet veel meer beteekenen. Ook de Pruisen krijgen hier en daar klop, maar eens dat de Russen langs Polen en Oostenrijk in Duitschland kunnen dringen, zal de opmarsch naar Berlijn schrik en angst verspreiden tusschen de Duitsche bluffers. NEDERLAND. — De Nederlanders betuigen voortdurend hun medelijden voor de Belgen, die door den oorlog zoo verschrikkelijk lijden. De vluchtelingen worden er goed behandeld en aile hulp wordt aangeboden om heu goed te plaatsen volgens hunnen stand en hunne behoeften. 't Is echter slechts een druppel in de zee. De nadeelen en onmenschelijkheden van dezen oorlog, zullen zich eene eeuw lang doen gevoelen. Pax. ; I Uit de Gazettenwereld Als gevolg der klopping van de Duitsche legers, mogen de Duitsche dagbladen gedurende vijf dagen niet meer verschijnen. Tôt heden moesten die bladen enkel de zegepralen der Duitschers mede deelen, maar nu er nederlagen te melden zijn en het volk de waarheid eischt, nu krijgen de dagbladen mondjedicht gedurende vijf dagen, met de hoop wellicht dat de kans dan wel eens zou kunnen keeren. 3t * * Het weekblad Carolus is tijdelijk opge-schorst, niet door Duitschers die te Antwerpen nog niets te protocollen hebben, maar door den uitgever en de schrijvers zelven. Tusschen al het oorlogslawaai wenscht Carolus niet meè te klepelen... * * * In het overrompeld gedeelte van België mag geen enkel Belgisch blad verschijnen. Te Brus-sel mogen er zelfs geene vreemde bladen ver-kocht worden die niet aan de keuring der krijgsoverheid onderworpen zijn geweest. Aile inbreuk op dit verbod wcrdt gestraft met de.... dood. 't Is al wat de Duitschers kunnen : iedereen moet dood, zelfs zij die geene gazetten verkoopen of lezen. * * Die vijandschap tegen de dagbladen is een goed teeken ; 't is een bewijs dat de Duitschers het licht en de waarheid vreezen, omdat dit licht en die waarheid juist niet te hunnen voordeele zijn. Hildebrand. Dit zijn Yourserieën V In den ouden tyd waren er veel profeten, maar sedert de «zon der nieuwere beschaving» — die der Moffen niet, zulle ! — ons wereldje verlicht, is hun aantal fel verminderd, zooniet geheel uitgestorven. Dat belet echter niet dat er telkens eene wereldgebeurtenis op gang is, allerhande oude profeten voor den dag gebracht worden, gewoonlijk après coup, maar in zoo'n dingen moogt ge zoo nauw niet zien. Op een korten tijd heb ik zoo'n heel serietje voorspellingen gezien, waarvan er enkelen van vôôr honderd jaren dagteekenen. Als natuurlijk zijn ze over het algemeen nog al duister, hetgeen dan de gelegenheid geeft om ze op allerlei toestanden aan te passen. Wanneer er zoo iets mij voor de oogen gelegd wordt, denk ik steeds onwillekeurg op het vermaarde orakel van Delphis, waarvan onze toenmalige leeraar, in den gelukkigen tijd toen ik nog mijne broek op de schoolbanken mocht slijten, ons het volgende verhaalde : De koning der Libyers — ik sta er niet voor in dat het juist dien der Libyers was, maar toch herinner ik mij nog dat hij Chesus heette — was in oorlog met een anderen potentaat, en vôôr den veldslag wilde hij het orakel raadplegen. Na vele kunstenmakerijen gaf "fie sibylle hem tôt antwoord : « Een machtig vorst zal overwinnaar zijn. » Natuurlijk — ga eens in u zelven — kon die « machtige vorst » niemand anders zijn dan Cresus, vermits het Cresus was die het orakel opgeroepen had. Jammer genoeg voor onzen rijken Cresus, lag hij 's avonds « in de patatten » ; met andere woorden was hy overwonnen. En daar het dus heel blijkbaar was dat de andere potentaat heel wat mach-tiger was dan hij,... had het orakel niet gelogen ! Dat zijn zoo van die historietjes uit de kinderjaren, die dikwyls van pas komen in het latere leven. Voor het oogenblik heeft men het fel op met « Profetie van Dom Bosco. » Ik heb destyds — hoewel niet persoonlijk, zulle ; dat is mijne specialiteit niet ! — een Dom Bosco gekend, maar ik kan niet meer thuisbrengen in welke eeuw hij leefde. Het staat mij voor dat het rond het midden der XIXe eeuw moet geweest zijn, maar ik zou er toch mijn hoofd, en zelfs mijn kleinen teen, niet durven op verwedden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Borgerhout du 1878 au 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes