Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

304 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Juin. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fn10p0xv58/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

"BORGERHOUT, 8 JUNI 1918 ÎO Centiemen Nr 23, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te ïenden vôôe Donderdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weekblad voor Vlaamsehe en Algemeene Iielangen Bcreel en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den regel Vooruitzicht en Draagkracht De huidige wereldoorlog heeft bewezen, dat er veel vooruitzicht noodig is voor 't aanvatten van groote daden ; dat niet alleen het doel moet in acht genomen worden, maar ook de draagkracht van de te nemen besluiten. Het doel kan immers heel goed zijn en gemakkelijk te bereiken, maar de einduitslag, de draagkracht, is soms heel anders. De talrijke misrekeningen tijdens dezen oorlog, heb-ben dit voldoende langs aile zijden bewezen. * * ¥ In kleinere zaken en tijdens den vrede wierden dezelfde verschijnselen in de wetgeving en in de openbare besturen waargenomen. Wetten en verordeningen kwamen als bij tooverslag uit het brein der wetgevers en bestuurders, maar dit vormde zelden een geheel. Vooruitzicht en overweging ontbraken doorgaans bij 't opstellen en stemmen dier wetten en verordeningen, zoodanig dat zij veelal slechts een half of een slecht werk waren en meer aanleiding gaven tôt klachten dan tôt verbeteringen. » * * In de Wetgevende Kamers vooral was slordigheid en loszinnigheid spreekwoor-delijk geworden. Goed opgestelde wetten wierden door verrassende stemmingen uit hun verband gerukt, zoodanig dat er in de laatste jaren spraak was een hoogeren wetgevenden Raaa in te richten, om orde in die zaken te brengen. Niet zelden immers wierden goede voorstellen ver-minkt door belanghebbenden, zooals het gebeurde met de wet op de verzekerin-gen tegen werkongevallen, waar een klein getal leden bij verrassing de belangen der verzekeringsmaatschappijen boven die der werkgevers en arbeiders wisten te stellen. » * * In kleinere zaken, bij verordeningen door gemeenteraden gestemd, was de warboel al even erg. Het hooger bestuur moest dikwijls de genomen besluiten verbreken, omdat deze in strijd waren met reeds bestaande wetten ofwel met de gezonde rede. Die verordeningen waren meermaals opgedrongen door belanghebbenden, die enkel hun eigen profijt raad-pleegden, en hunne opdringerij met dreige • menten deden gelden. » * * Goede verordeningen wierden anderzijds in de toepassing ondermijnd of ontzenuwd door een ander soort belanghebbenden, die hun eigen belang boven het algemeen belang wisten te plaatsen. En bij gebrek aan wilskracht bij de overheden, en ook door de albemoeierij van enkelen die hunnen invloed wilden doen gelden, wierden zulke verordeningen niet meer toegepast gelijk het had moeten zijn. Dit deed vele klachten ontstaan, maar de onwil of onzin van enkelen gat de wet. » * * Immers, vele menschen die niet in de voorspraak van Heiligen geloofden, stel-den nogtans voile vertrouwen in de voorspraak van Peer of Koben, die eens zouden toonen dat zij iets te zeggen hadden. En zij hadden eindelijk veel te zeggen, meer dan deftige en verstandige medeburgers, alhoewel het algemeen gekend was dat zij niet belangloos han-aelden en menig fooiken aannamen, gelijk het onlangs hier en daar nog is gebleken. # * * Daaruit blijkt dat de overheden, in 't belang der openbare orde en der eerlijk-heid, meer wilskracht dienden te bezitten, en aile inmenging ol overrompeling hunner bevoegdheden en van hun gezag dienden onmogelijk te maken door de handhaving van regelmatig gestemde en goedgekeurde verordeningen. Het gezegde : « De Bur-gemeester op 't gemeentehuis en de pastoor in de kerk, » is niet voldoende, wanneer men de wederzijdsche bevoegdheden van beiden niet eerbiedigt. * * # Daarom is het noodig dat de draagkracht oi de uitwerking van wetten en verordeningen bij de stemming goed overwogen worde. De einduitslag is dan verzekerd en men mag dit werk niet laten ondermijnen door lieden, die overal hunnen zoogezegden invloed willen doen gelden, in strijd met het algemeen belang en met de goede orde in openbare zaken. Een openbare dienst, wanneer hij in goede en bekwame handen is, moet sonder inmenging van vreemden invloed of voorspraak kunnen handelen, want invloed en voorspraak leiden dikwijls tôt mistoestanden en tôt miskenning van rechten ten nadeele van anderen, die er erg kunnen door geschaad worden. * * # IDit was vroeger dikwijls het geval met milicie en burgerwacht, hetgeen aanleiding gai tôt veel bedrog en tôt krenking van den goeden naam der overheden. Niet I zelden gebeurde het, dat tusschenpersonen die hunnen invloed hadden doen gelden, ( de belanghebbenden deden betalen, i valschelijk bewerende dat zulks eene belooning was voor de overheden die eene onbillijke wetsverkrachting hadden toegestaan. Daaruit zijn meermaals ver-volgingen voortgekomen die aantoonden dat goed zijn tegenover belanghebbenden, een gevaarlijk iets is, niet alleen voor de overheden maar ook voor anderen. * * * Bij een hersteld België zou dit ailes in aanmerking moeten genomen worden, om tôt meer eenheid en orde te geraken. WilsKracht kan hier ailes verhelpen, en die wilskracht kan des te beter toegepast worden, wanneer zij gesteund is op regelmatig gestemde wetten en verordeningen. Heden ten dage zou er in en over de komiteiten, die zich veelal in de plaats van de wettelijke overheden hebben gesteld, minder te klagen zijn, indien overheden, bedienden en het volk waren opgeleid geweest in stipte naleving van wetten en verordeningen. De achtbaar-heid van velen zou er minder door geleden hebben en het algemeen belang ware er door gehandhaafd, tôt meerder heil en zegen van het volk. J. L. DE TOESTAÏD HIER EN ELDERS BELGIË. — Hnt Wet- en Verordeningsblad heeft de volgende besluiten en verordeningen afg«kondigd : 1» De provincieradfn der negen provinciën. op 1 Juni 11. bijeengeroepen, hebben geene besluiten genomen om de krijgsbelasting, aan de bevolking ▼oor 1918 opgelegd, te betalen, zoomin als de intresten. Om die reden zullen de gouverneurs en de voorzitters van 't burgerlijk bestuur de noodige maatregelen nemen, desnoods door 't aangaan eener leening. 2" Bij besluit van 23 Mei 11. wordt de beperking van gaz- en elekiriekverbruik gehandhaafd. Voor het meerdere Yerbruik worden de volgende pryzen vastgesteld : 1 fr. voor elken kubiekenmeter gaz ; 2 fr. voor elk kilowatuur elektriek voor verlichting, en 1 fr. voor drijfkracht. 3° Voor de beambten en bedienden van den Staat, worden de duurtebijslagen voor de maanden Mei en Juni 1918 verdubbeld. NEDERLAND. — Het overbrengen van tarwe en meel uit Amerika naar Nederland blijft nog achter-wege, omdat er geene voldoende veiligheid bestaat voor de schepen die den overtocht moeten doen. Zwitserland en Zweden verkeeren in 't zelfde geval, hetgeen de nood daar enkel kan vergrooten. — By de eerste toepassing der nieuwe kieswet komen reeds verrassingen waarop partijen of gekozenen niet hadden gerekend. Eenige kandidaten-lijsten zijn namelijk ongeldig verklaard omdat zij niet opgesteld waren naar de eischen der wet of ingediend wierden door parsonen die geen kiezer zijn of niet mede de lijsten hadden onderteekend. Het zal daar gaan gelijk hier te lande : velen willen gekozen zyn, maar doen weinig of niets om de voorafgaandelyke werkzaamheden in regel te brengen. Zij stellen zich evenmin op de hoogte der wet, zij die de wet mede zouden moeten toepassen. —o— FRANKRIJK. — Clemenceau die zich als de eenige redder van Frankrijk aanstelde en deed gelden, zit er thans leelijk meê tusschen. De eene moeielijkheid volgt op de andere en de Socialisten, alsook de aanhangers van Briand maken er gebruik van om hem als minister te doen vallen. Hij gaat er, volgens gewoonte, met vuile voeten door, en heeft den Engelschen dagbladschrijver Dell uit het land doen zetten, omdat deze hem eenige tekort-komingen had aangewreven. Deze wreekt zich daarover in Engelsche bladen, door feiten te open-baren die niet aangenaam kunnen zija voor Clemenceau. Op die wijze blijft de politieke verdeeldheid immer gaande, zelfs dan wanneer de grootste gevaren de toekomst van Frankrijk bedreigen. Het moet niet aangenaam zijn voor de Franschen, die hun goed en bloed voor de onschendbaarheid van hun land opofferen. -o- | ENGELAND. — De tegenslagen van het Engelsch leger in Frankrijk, zullen vele Ieren denkelijk aanzetten af te zien van hunne werking tegen Engeland, om niet beschuldigd te kunnen worden van landverraad. Het Home Rule komt toch tôt stand en de algemeene gedwongen dienstplicht zal slechts tijdelijk zijn, zoowel voor Ierland als voor Engeland en andere landeD. Hoe de wereldoorlog ook eindige, hij zal de bestendige legers overal irerkeljjk doen inknmpen, tôt redding van den huishoudelijken en geldelijken toestand. Er zal in de eerste toekomst werkvolk te kort zijn, zoodat de legers niet op hun vorig getal zullen kunnen behouden blijven. RUSLAND. — De verschillende landen en landjes die zich zoogezegd onafhankelijk en vrij hebben verklaard, blijken hoegenaamd niet onaf hankelijk en vrij te wezen. Hun staatswezen, nog enkel in wording, wordt voor de minste reden veranderd of naar eene andere richting geleid. De partijen zijn niet eens over het doel en de middelen. Te midden van gebrek en nood zal bij velen aile lust ontgaan om eene afdoende oplossing te zoekeu. De algemeene vrede alleen zal de volkeren iets of wat uit hunne verdooving helpen en de toekomst klaarder doen inzien. Intusschen spelen de Anarchisten overal de eerste viool en brengen de zaken nog meer in de war. SCHRIJVERS EN BOEKEN XXXVI James Ouver Curwood Een tweede Jack London... althans zooals ik Jack London in deze sebetsen afgesebilderd beb, ni. als de schrijver van Pittah, de grijze Wolf, en van Als de Natuur roept. 't Was reeds geruimen tijd dat mijn aandacht geroepen werd op Kaxan de Wolfshond, j door James Oliver Curwood, maar steeds j verzuimde ik me het werk ter lezing aan te i schaffen, daar m'n scbrijftafel steeds ruim voor-\ zien is van allerbande werken, van af de droge S verhandeling tôt aan... ja tôt aan « keuken-* meiden-litteratuur » en zelfs tôt aan Antwerp-\ sebe « truutpartijen » (1). Daarenboven had ik S niet het minste gedacht dat de mooie boeken van Jack London zouden kunnen geëvenaard worden, en zoo bleef James Oliver Curwood voor mij un illustre inconnu. Maar toch, dat duurde niet lang. Want het toeval, dat steeds zoo'n groote roi speelde in m'n leven, gaf me op 't onverwachts een ander werk van den Amerikaanschen schrijver in de handeD, namelijk Thor de Beer. Onverschillig zette ik me er aan, maar pas had ik de inleiding gelezen of m'n aandacht werd ten zeersta geboeid... wat den lezer niet wonder opvallen zal wanneer ik hem hier de bewuste inleiding mededeel : « Het is met iets als een bekentenis, dat ik dit tweede van mijn natuurboeken het publiek aanbied, — een bekentenis en een hoop ; de bekentenis van iemand, die jaren lang heelt gejaagd en gedood voor hij leerde, dat de wil-dernis boeiender sport oplevert dan slachting, en de hoop, dat wat ik heb geschreven anderen tôt het gevoel en het inzicht zal brengen, dat de grootste aantrekkelijkheid van de jacht niet in het doodschieten ligt, maar in het laten leven. Het is waar, dat men op de wijde vlakten moet dooden om te leven ; men moat, vleesch hebben, en vleesch is leven. Maar ter wille van het voedsel dooden is geen lust in slachting, het is niet de lust, die altijd de herinnering van een dag in de Britsch-Columbiaansche bergen in mij terugroept, toen ik in minder dan twee uur vier grijze beren op een bergbelling doodseboot, — een verwoesting van misschien honderd twintig jaar levens in honderd twintig minuten. En dat is slechts een geval uit vele, waarin ik nu vind dat ik bijna een misdadiger was, want te dooden om de opwinding van het dooden kan weinig minder dan moorden zijn. Op bescheiden -wijze tracht ik in mijn dierenboeken goed te maken wat ik heb misdreven. Daarbij is het mijn oprecht verlangen geweest, om ze niet alleen boeiend, maar in het wezen derzaak betrouwbaar te maken. Gelijk in het menseben-leven is er tragedie, bumor en pathos in het leven van de wilue dieren ; er gebeuren dingen in van geweldig belang, werkelijke voorvallen en werkelijke levens waarover kan worden geschreven, en het is nauwelijks noodig om de verbeelding er aan te pas te brengen. In Razan heb ik den lezer een schildering zoeken te geven van mijn jaren van verkeer onder de i woeste sleehonden van het Noorden In Thor de Beer heb ik me nauwgezet gehouden aan de dingen, die ik beb gezien in het leven van de wilde schepselen waar ik over heb geschreven. De kleine Muskwa is dien heelen Zomer en Herfst in het Canadeesche Rotsgebergte bij me geweest. Pipoonaskoos ligt begraven in bet land van het Vuurpangebergte, met een graf-steen net als een blanke. De twee grijze bere-jongen, die wij aan de Atbabasca hebben uitgegraven, zijn dood. En Thor leeft nog, want zijn gebied ligt in een land waar geen jagers komen, en toen eindelijk de gelegenheid zich aanbood, doodden wij hem niet. Van het jaar — in Juli 1916 — keer ik naar het land van Thor en Muskwa terug. In geloof, dat ik Thor zou herkennen, als ik hem weerzag, want tiet was een reus van een beer. Maar Muskwa is in twee jaren tijds van een jong een volwas-sen beer geworden. Toch geloof ik, dat Muskwa mij zou berkennen, als het toeval ons weer samenbracht. Het is me een lieve gedachte, dat hij de suiker niet vergeten is en niet de tallooze malen, dat hij 's nachts tegen me aankroop, en de keeren, dat we samen op jacht gingen naar wortels en bessen of dat we in het kamp met elkaar stoeiden. Maar met dat al zou hij mij misschien niet dien laatsten dag vergeven, toen we zoo hard van hem weg-liepen en hem aan zijn vrijheid in de bergen overlieten. » 1k twijfel er geenszins aan of iedereen zou, in mijn plaats gesteld, na het lezen dier inleiding, juist gedaan hebben als ik : zich genoeglijk op een gezellig plekje neervlijen en dan zich geheel en al overgeven aan den schrijver, die ons die heerlijke natuurtooneelen, waarin de beer Thor en het beertje Muskwa de hoofdrollen spelen, voor onze oogen laat ontrollen. En wanneer de schrijver zegt dat dit boek » een bekentenis » is, dan spreekt hij de zuivere waarheid, want het is niet moeielijk den schrijver te herkennen in den berenjager Langdon; om de wederwaardigheden van jager en gejaagde neer te kunnen schrijven als James Oliver Curwood het doet, moet hij zelf al die tooneelen bijgewoond hebben met esn ten slotte verteederd bart. Want h»t is een prachtig boek dat in niets voor Jack London's meesterwerken moet onderdoen. Evenals de twee heerlijke werken van laatstgenoemden schrijver, waarover ik het vooral had in de vierde schets van deze reeks, speelt ook Thor de Beer te midden van een haast ongerepte natuur, waar enkel zeld-zame avontuurlijke jagers het wagen in te dringen om hua jachtlust te voldoen en hun bestaan te zoeken. Yours Vervolgt (1) NI. De Belanghebbenden van het Bombardement, een Antwerpsche "truterij, van Zebedeus. Aankondigiagen en uiededeeliagen in te zeadeo ten laatste DONOERDAG MIDDAG. O V E R Z I C H T Belgisch Mïnisterïe Minister de Broqueville is afgetreden en Staatsminister benoemd. M. Cooreman, volks-vertegenwoordiger voor Gent en destijds voor-zitter der Kamer, is in zijne plaats aan 't hoold van 't Ministerie gesteld. M. de Broqueville was voorzitter van den Ministerraad sindi 13 Juli 1911. De reden dezer aftredicg schijnt te bestaan in 't verschil van meening over de bestuurlgke scheiding en andere richtingen door den taal-«tryd opgelegd. WEKELIJKSCH VERS LAG Borgerbout Vervallen Bij gebrek aan grondstoffen. maar nog meer aan geld en aan de afwezigheid van eigenaren, ook wel aan het niet-betalen van huishuren, vervallen vele huizen meer en meer. Niet enkel de schildering laat te wenschen, maar ook de bezetting, die grootendeels afbrokkelt. Dit geldt slechts het zichtbare, namelijk den buitenkant. Maar met het niet-zichtbare moet het nog ellendiger gesteld zijn, namelijk met de binnen-zijde. Het niet herstellen van lekken, het niet uitpompen van water-inhoudende kelders, enz. moet sommige huizen bouwvallig maken. Door die werken van herstelling uit te st#l-len, zullen de kosten later veel grooter zijn. Voor hen die de kosten kunnen doen, is bet onverschoonbaar hunne eigendommen aldus te laten vervallen. Gemeentelijke Mngazljnen Avpelstraat 39 Bultengewoon SuiUerraattoen voor Hotelhouders, Kinderen en Zieken Het rantsoen voor de maand Juni is vastgeiteld op 500 gr. poedersuiker tegen fr. 0.67. De aflevering zal geschieden in het Gemeentelijk Magazijn der Appelstraat op de volgende dagen, telkens van 9 tôt 3 torenuur : Maandag 10 Juni voor de houders der rantsoen boekj es n" 1 tôt 4000 ; Dinsdag 11 Juni voor de houders der rantsoenboekjes nr" 4001 tôt 8000 ; Woensdag 12 Juni voor de houders der rantsoenboekjes n" 8001 tôt het einde. Het geneeskundig getuigschrift betrekkelyk de suikerkaarten, geldig tôt 31 Mei, moet U-zelfdertijd vernieuwd worden. De afname der rantsoenen moet gebeuren op d* aangeduide dagen. Het is volstrekt onnoodig zich later aan te bieden. Eenzelvigheidsbewijs en rar.tsoenboekja mede brengen. Men wordt dringend verzocht met gepast geld te betalen. KOLENVERDEELI1VG De aanbetaling voor de 7° verdeeling zal geschieden in de Gemeentelijke Magazijnen, Appelstraat 39, tusschen 9 en 3 torenuur in de volgende orde : Donderdag 13 Juni n" 1 tôt 4000, Vrijdag 14 Juni n™ 4001 tôt 8000, Zaterdag 15 Juni n" 8001 tôt einde. De personen die dan slechts half rantsoen afnamen, kunnen het 2* halfrantsoen aanbetalen : Donderdag 27 Juni n" 1 tôt 4000, Vrijdag 28 Juni n" 4001 tôt 8000, Zaterdag 29 Juni n" 8001 tôt einde. De aanbetalingen moeten geschieden op de vast-gestelde dagen. Er zullen geene bijzondere dagen voor de achterblijvers gesteld worden. Het rantsoen is vastgesteld op 300 kg. voor t.we» maand (d. i. van 15 Juni tôt 15 Oogst). De rantsoen-prijs is berekend op de basii van fr. 96.— per 100 kg., hetgeen de prijzen brengt als volgt : Voor 300 kg. fr. 28.80, voor 150 kg. fr. 14.40, voor 120 kg. fr. 11 50, voor 60 kg. fr. 5.75, voor 30 kg. 2.90, afgehaald uit magazijn. Het afhalen der rantsoenen geschiedt te beginnen met Maindag 17 Juni. Voor de volgorde der afha-ling raadplege men de bekendmaking van zijn kolenhandelaar. De rantsoenen moeten op den bepaalden tijd afgehaald worden. De gezinnen die niet regelmatig hun rantsoen voor iedere vtrdeeling afhalen, hebben er l*ter geen recht meer op. Men wordt verzocht zooveel mogelyk de rantsoenen persoonlijh af te halen, dit om aile misbruik t« voorkomen. Wij raden het publiek aan regelmatig de raûtsoenen voor iedere verdeeling af te nemen, daar Da het sluiten geene kolen meer afgeleverd en er boven het vastgestelde rantsoen-gewictit niet mag verdeeld worden. De verdeeling wordt gedaan op grond der nieuxoe kolenrantsodnkaarten. De oude kaarten zijn niet meer geldig. Kolenverdeeling voor Vlaanderen Bijkantoor Borgerhout, 43 Kroonstr**t .\atloiinal Komiteit voor Hulp en Voeding, Ledeganckstraat, (Isolectra) Rantsoenen voor dubbele. week van 3 tôt 16 Juni 1918 300 gr. Reuzel per persoon aan fr. 1.50 200 gr. Meelwaren » 0.30 fr. 1,80 Indien de waren niet op tijd kunnen geleverd worden, zal de verkoop van de ontbrekende artikeU veertien dagen verschoven worden. DE WIJXCAAHD — ZU\fi BEHESTIlVfi Dezen Winter hebben wij genoeg over den wijn-gaard en zijne bemesting gehandeld. om hier nu op het verleden niet meer terug te komen. Enkel willen wij in dit artikel en volgende bewijzen hoe men den wijngaard nu kan ter hulp komen. Eene eerste noodwendigheid bij den wijngaard weze, dat hij in een goeden staat van ontwikkeling worde gehouden, hetgeen men niet altijd met stalmest bekomt. Wij mogen met vaste overtuiging zeggan, dat men een grooter gebruik van kunstmest bij de wijngaardteelt moet toepassen. Eene hoofdvereischte van den goeden uitslag van elke meststof weze, dat men ze naar de plaatselijke omitandigheden wete toe te dienen, dat men «tip't

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Borgerhout du 1878 au 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes