Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1110 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Decembre. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Accès à 06 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1v5bc3ts65/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5 December 1914 Nr 45 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IXHCIIRIJVIXGBPIUJH Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— M en teekent in bij den Uitgever en in aile postbureelen, alsook bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! Aile artihelen en mededeelingen moeten vàôr Donderdag avond ten bureele besteld ziin, uitqenomen de aankondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65. — 1 o centiemen het nummer. AANKOIVDIGimGEIW Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5,00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Agencie HAVAS, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnotplaats (Laar) 6S, Borgerhout-iiiitwerpen Kwaal en Redding Wij drukten in het vorig nummer de meening uit, dat de nadeelige gevolgen van den oorlog de openbare besturen tôt bezuiniging en spaarzaamheid zouden moeten aanzetten. In de gedenk-waardige gemeenteraadszitting van verleden Zaturdag te Antwerpen, heeft Burgemeester De Vos, zonder tegen-spraak te ontmoeten, laten hooren : dat de stad alleen door bezuinigingen uit haren benarden toestand zou kunnen geraken. ★ * * Wat waar en noodig is voor Antwerpen, zal ook waar en noodig zijn voor andere steden en gemeenten, vermits zij meest allen aan dezelfde kwalen lijden. En de twee voornaamste zijn de bedienden-over-voortbrengst en het uitvoeren van openbare werken zonder orde of noodzakelijkheid. * * * De kwaal der bedienden-wereld is niet uitsluitelijk eigen aan ons land ; meer andere landen lijden er door, zoo-dat het eene algemeene kwaal mag genoemd worden. In Vrankrijk bijzon-der ging aile liefde tôt eigen werk te niet ; iedereen wilde er gemeente- of staatsbediende worden, zoodanig dat Clemenceau en andere ministers, in deze laatste jaren lofïelijke pogingen in 't werk stelden, om die kwaal eeniger- mate te keer te gaan. * * * Hier te lande was het bijzonder Antwerpen dat door dien kanker was aangetast, zoodanig dat de Nieuwe Gazet eens schreef : « dat vele bedien-den het zout op hun brood niet waard waren of het niet konden verdienen. » Die kwaal wierd in de hand gewerkt door het onredelijk kiesbelang, want het was meer om kiezers te winnen dan uit noodzakelijkheid, dat honderden nuttelooze plaatsen wierden ingericht. * * * Die kwaal wierd nog verergerd door het feit, dat meest al die bedienden onbekwame lieden waren, die enkel hunne « tafelspringerij » deden gelden. En zij wierden bovendien buiten aile verhouding betaald, hetgeen eindelijk ook de pensioenkas in een gevaarlijken toestand bracht. » * * De tweede kwaal was het uitvoeren van openbare werken zonder orde of overleg, waartusschen zelfs prachtwer-ken, die geenszins noodzakelijk waren. Wierd tegen die handel wijze opgekomen, dan kregen de opmerkers tôt antwoord, dat die werken toch nuttig waren en in aile geval arbeid verschaften aan de werklieden en bestellingen aan nijver-heid en handel. * * * Daartegen is in te brengen, dat de openbare besturen met de overgroote sommen aan pracht- of kunstwerken besteed, evengoed noodzakelijke en dringende werken zouden kunnen uitvoeren, al ware het maar het bouwen van werkmans- en kleine burgers-tooningen. Dit zou evenveel en wellicht meer arbeid verschaflen aan de werk- . lieden, en even goed handel en nijver-heid begunstigen. * * * Het is opreoht wraakroepend wanneer wij bedenken, dat miljoenen besteed worden aan prachtwerken, terwijl de werklieden en minderen van allen aard, in armzalige koten of enge en vuile kamers moeten wonen, strijdig met de openbare gezondheid en de zedelijkheid in de huisgezinnen. 't Is op dit gebied bijzonder dat eenieder kan vatten, dat noodzakelijke werken veel beter zijn dan prachtwerken, hoe nuttig deze voor sommige bedrijven of instellingen ook kunnen zijn. * * * Wij hebben dan nog een onderscheid te maken tusschen pracht en overdreven pracht. Aan 't oprichten van openbare gebouwen, zooals dit der Midden-Statie te Antwerpen, wierden onbetwistbaar een dozijn miljoenen te veel uitgegeven. Hetzelfde kan gezegd worden van vele stadsgebouwen. En al die miljoenen bijeen, hadden den woningnood grooten-deels en misschien geheel kunnen afschafîen. * * * De openbare besturen die bezuinigingen willen doen, zullen deze dus gemak-kelijk kunnen vinden indien zij maar willen. Minder nuttelooze bedienden, minder nuttelooze gebouwen, minder pracht en meer noodzakelijke werken en instellingen, meer orde in beheer en toezicht, zal miljoenen doen uitsparen ten bate der minbedeelden en der algemeene bedrijvigheid. J. L. DE TOESTAND HIER EN ELDERS AMERIKA. — Even als Engeland heeft Amerika in zynen handel en zijne nijverheid eene groote uitbreiding bekomen. Maar onrecht-streeks zal het van den oorlog wel te lijden hebben, is het nu niet dan zal het later zyn. De Vereenigde Staten zullen bij de regeering van Ecuador aandringen, opdat dit land de Duit-schers niet zou helpen door draadlooze tele-grammen. Van den anderen kant zullen zij de Europeesche oorlogvoerende landen aanzetten, met hunne oorlogschepen buiten de onzijdige wateren te blijven. —o— ENGELAND. — Lord Wolseley, onlangs overleden, was fel voor den gedwongen solda-tendienst. Dit aandringen zal nu zwaar in de schaal liggen, alhoewel Engeland een groot leger te velde kan brengen uitsluitelijk door vrijwilligers. Indien de Duitschers het onder-spit moeten delven, dan zal de soldatenpartij in aile landen in macht en aanzien dalen en vele landen zullen hunne legers verminderen. Het zou, in dit geval, niet noodig zjjn dat Engeland van zijn vrijwilligersstelsel afzag, aange-zien een gedwongen leger in de toekomst minder noodig zou wezen dan heden ten dage. —o— NEDERLAND. — De Nederlanders stellen er nog immer prijs op, de Belgische vluchtelin-gen zooveel mogelijk te helpen. Dat is heel schoon en prijzenswaardig. Wat echter niet schoon is noch lief, 't is dat min of meer welhebbende familiën daar op kosten van 't algemeen blijven le?en. Zoo iets zou niet mogen zijn, want eerlijk is het niet. Hebzucht en ikzucht zijn leelijke cndeugden, bijzonder in oorlogstijd. —o— PORTUQAAL. — Het is nu bepaald vastge-steld, dat Portugaal deel gaat nemen aan den oorlog hoofdzakelijk om Engeland ter zee te ; helpen. Dit schijnt een onderling verboud te zijn. De Volkskamer van Portugaal heeft aan 't Ministerie voile macht gegeven, om ten beste van 't land te handelen. ITàLIË. — Ondanks de verwikkeliugen van den oorlog door het optreden van Turk'jë in Egypte, blijft Italie aan zijne onzijdigheid getrouw. Zelfs den grooten nood, waarin Monténégro is gebracbt door zijnen oorlog tegen Oostenrijk, schijnt op Italie geenen invloed uit te oefenen, althans niet op zijne staatslieden, want het volk is voor den oorlog tegen Oostenrijk. Indien Duitschland en Oostenrijk kortelings niet verslagen worden, zou het wel kunnen dat Italie meê in den dans zou komen. Het stelt nu zijn besluit zoo lang mogelijk uit, omdat de oorlog geen vermakelijk iets is, zelfs niet voor landen die er bij winnen. —o— VRANKRIJK. — De jonge Belgen die in Vrankrijk verblijven, worden afgericht te Fécamps. Het schijnt dat hun getal duizenden bedraagt en voortdurend aangroeit. Uit Engeland komen vele Belgische jongelingen die aldaar te kiezen hebben tusschen de inlijving bij 't leger of 't doen van aardewerk. Soldaten en aardewerkers zijn nu even nuttig, want de legers aan de grenzen doen niet anders dan mollenwerk. De loopgraven beheerschen ailes ; gevechten in 't open veld hebben zelden plaats. En 't is om die reden dat de oorlog daar nog lang kan duren. * * * DUITSCHLAND. — Over den binnenland-schen toestand is weinig te vernemen, maar 't zal daar betrekkelijk even droevig zijn als Lier. De levensmiddelen zullen er ook hoog in prijs zijn, terwijl de inkomsten van duizenden huisgezinnen ook erg zullen ingekrompen wezen. De arbeid die ailes voortbrengt en moet verlevendigen, is nu geheel op de slagvelden samengetrokken. Ondanks den oorlogsbuit en de oorlogschattingen die Duitschland kan opleggen in België en gedeeltelijk in Vrankrijk, zal dit niet voldoende zijn om al het nadeel uit te vagen dat Duitschland door den oorlog lijdt. En dit doet iedereen reikhalzend uitzien naar een beslissenden veldslag of naar den vrede. Pax Uit de Gazettenwereld In brieven aan La Métropole te Londen, keuren de heeren Vercruyse, bijgevoegd sénateur, en Edg. Castelein, lid der Intercommunale Commissie en lid van den Bestuurraad van La Métropole, de artikels van dit blad af, welke gericht zijn tegen de burgers die Antwerpen van eene verdere beschieting hebben bevrijd. Het oogenblik is waarlijk slecht gekozen om j dienaangaande beknibbelingen te doen, want j even goed zouden dan de Belgische krijgsover- J heden over den hekel kunnen gehaald worden, \ die, Antwerpen in zulk een rampvollen ! tegenspoed hebben gebrachU * * * De dagbladen hebben nu veel minder lezers \ dan vroeger, bijzonder de kleine volksdag- ; bladen. Vele lieden zijn nog afwezig en duizenden anderen hebben de middelen niet meer, zelfs geen eenvoudigen cent, om dage-lyks hunne leeslust te kunnen voldoen. Er is ook niet veel aan verloren, vermist de \ bladen nu toch weinig of geen nieuws kunnen \ mededeelen. En de Nederlandsche dagbladen, die wat j meer mogen zeggen dan de Belgische, kosten \ schrikkelijk duur. Hildebrand. ' _ > Nieuwe Inschrijvers aan 't Vlaamsch Hëelal voor 191^ worden van liedeu af aaugenomen en ontvaugen 't blad van heden tôt IVieuwjaar . kosteloos. i Beschieting van Antwerpen V Zaturdag, 28 November 1914, hield de gemeenteraad van Antwerpen eene merkwaardige zitting. Er moest gestemd worden over de veertig miljoen frank oorlogsschatting, door de Duitschers geëischt buiten de voorwaarden van de overeenkomst betrekkelijk de overgave der stad, die de Overeenkomst van Contich wordt genoemd, omdat het dââr was dat de onderhandelaars met de Duitsche Krijgsoverheid samen vergaderden. Burgemeester De Vos deed uit-schijnen, dat de stad over de noodige gelden niet beschikt ; dat zij zelfs op de gewone inkomsten van dit jaar een te kort heeft van miljoen. De stad zal dus een beroep moeten doen op de Banken, op de handelshuizen, op de voorname burgers en later op de belastingbetalers in 't algemeen. Want buiten die som heeft de stad nog verschillende opeischingen te betalen, die insgelijks miljoenen zullen beloopen; voorts zal de buitengewone hulp aan de behoeftigenook groote sommen eischen. De 40 miljoen wierden alsdan bij eenparigheid gestemd. M. Royers bracht hulde aan de Intercommunale Commissie, aan burgemeester De Vos en de schepenen, alsmede aan de heeren Franck en Ryckmans, die door hun moedig optreden Antwerpen van verdere onheilen hebben gespaard. Ook aan de heeren Bunge en Carlier, aan de leden van Senaat en Kamer, aan den Gouverneur en de leden der Deputatie, aan een aantal leden van den Gemeenteraad en aan den Consul van Spanje, die de belangen van Antwerpen zoo goed verdedigd hadden. M. Royers legde daarop eene dag-orde van dit huldebewijs neder, en deze wierd bij toejuiching en bij eenparigheid aangenomen. Daarna dankte M. Franck den heer Royers en den Gemeenteraad voor dit bewijs van erkentelijkheid en sprak eene korte, maar diepgevoelde vader-landslievende redevoering uit, waarin hij hulde bracht aan den Koning en zijn vertrouwen uitsprak in de toekomst van ons land en van onze onafhankelijkheid. Luide toejuichingen begroetten deze rede, zoowel door de raadsleden als door het ruim talrijk aanwezige volk. De volgende leden van den Raad waren aanwezig : MM. J. De Vos, burgemeester ; V. Desguin, Van Kuyck, Albrecht, Strauss en Cools, schepenen, en verder de leden : MM. Weyler, Franck, Royers, Colbert, Steger, De Gueldre, Goetschalck, Van Peborgh, Soeten, Arents, Langohr, Cornette, Longville, Haesendonckx, Hendrickx, Bongers, Delannoy, Stroum, Aalders en Verrept. MM. Dens, Van de Walle en Jonck-heer hadden zich laten verontschui-digen. Woonden de openbare zitting niet bij : MM. Van den Bergh, Ter-wagne, Tailliez, Tyck, Wauters en Randaxhe.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Borgerhout du 1878 au 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes