Het Vlaamsche nieuws

1573 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x061j34/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l/ôfid&g 16Juli 1916. Tweede jaarg. Nr 1$5 Prijs î 6 Gentlemen door geheei België \ Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsfolad van Beîgië. » Versehijnt 7 maal per week ABOWNEMENTSPRI4ZEN : f«r 1.7S Pèr & suuuuUa I».— P« i Htfuuuien S.— i'«r jajtr !».— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELRAAD: Dr Àug. BORM8, Alb. VAN DEN BR AN DE. N ~ J Met vastê isttslewtîrkis|| ysb Dr Â. JACOB iîUREELEN: ROODESTRAÀT, 44, ANTWERPEN. Tei. 1900 I A AN KONDIG 1NG EN : Tweede U&dz., par regel... 2.58 Yierde blsniî., p©r rega!.... #.59 D«r<i® bi*d» , id. I.— Dood»b«ïiclit S.— Vooar soie «imontiea, wecide mec ïich ROODESTBAAT, 44 DE OORLOG Toortzetting van het Engelsche|offensief aan de Somme. — I Ongewijzigde toestand op de Russische en Italiaansche I fronten. — Schermutselingen ter Zee. — De Iersche I kwestie. Eea Italiaansche torpedojager I in den grond geboord R\'eenen, 14 Juli. — Officieel : onzer duikbooten heeft in den na-irldag van den 1 oen dezer in de Straat Ifeau Otranto een Italiaanschen torpédo-Fjager van het type « Indomito » in den «Toid gebaord. h de Noordzee R — ■Jeriijn, 14 Juli. — Officieel: Hbin nen dezer heeft een onzer duik-bffiten in de Noordzee een Eng-elschei: Bpkruiser van ongeveer 7000 ton ver-niJigd.Rpenzeïïden dag ztjn door aanva.llen var pujkbOoten drie gewapende Engelschc Mwapingsvaartuigen in den grond geboord ; de bemanningen zijn g.evangen gc-■fnen rn een kanon buitgemaakt. Uit Griekenland ^■otiden, 14 Juli, — TJit Lutraki aan ■«Daily Telegraph », van Woensdag : /nlfif! heele loger wordt een felle anti-U pizelistischc peweging gëvoérd. Offi-Bff n bewerken naar huis gaande reser-viston om tegen Wenizelos te stcmmen. Il korrespondent bezocht Wenizelos, pcjde baden gebruikte te Lutraki. De ■ordon van Wenizelos mogen niet wor-BWivergùbracht. Hij is mtussetaen. vcttc ■ai ontmeedigd. Niets sthijnt zijn voilât, vertrouwen te schokken dat hc1 ftksche volk voor de derdç maa.1 in. een Î"r tijds zal getuigen dat het door hem Igeerd wil worden. jtaat van beleg in Spanje londen, 14 Juli. — Aan de « Daiyl Te-|e®aph a wordt geseind, dat de regee-riag het geheele land in staat van beleg hfït verklaard, aangezien zij zeer etn-s%- berichten had ontvangen over uit-l,r|ding der spoorwegstaking. |f\ ànochtend is de koning uit La Gran-M in de hoofdstad teruggekeerd. ^c: stakers zijn ijverig in de weer met ■niiiken van propaganda ; zij bezigen dafetee auto's en rijwielen, die zij met hebbet\ bemachtigd. ■|manones, die d.e hoop op een vreed-r*Ëe sphikking xiiet hee.ft opgegeven, neeft zich nogmaals tôt beide partijen pi'end en hun de noodzakelijkheid Ise-roog-(i. om het geschil aan scheidsrechte-'l^ mspraak te onderwerpen. ■ijuingen uit Saragossa, Ov iedo, Iveon ;n a,"lei"e plaatsen aan het noordelijk B^ve°ri]et behelzen, dat de spoorweg-pauiDten, die in militairen dienst zijn, te werkeu. Dit heeft den toe-' ^ in hooge mate geeompliceerd, om-■ic regee.ring op deze mannen had ge-Mjpd, om den dienst onder militaire 1,cjjt gaaude te houden. ■andaag is uit Frankrijk geen post ntvangen. ®e algenieene werkliedenbond deelt ge, dat zijn leden Zondag zullen sta-■om het spoorwegpersoneel te steu- ■ Het Engelsch offensief 13 Juli. — Uit het Kngelsehe ■«kwartier wordt d.d. Dinsdag ge-H' 11 ^£t bosch van Mametz had de jaiM opeenvolgende linies van uitge-■e verdedigingswerken met prikkej- ■ erspemngen, machine-geweren ■«•sterkte posten gemaakt. Wij heb- .bosch eenigedagen lang ongena-■°« onze artillerie bestookt, maar r3r c, 1S> evejials vele bosschen in ■«njk, buitengewoon dicht. Wij J?!'11 v°tt voor voet en bijna boom ■ «>oni ons er doorheen werken. Vol-B e laatste berichten, waren wij in ■?e«t van het geheele bosch, op een ■ snialle. strook bij het Noordelijk 'naar diep in het bosch is (ge-a' 'ang wisten) een groote stapel-K,Va? vo?rra<ien, die 's nachts in ■ anden viel. Op grond van de klei-L ^r,;SÎ l'uktheid van het veroverde ge-" ' c^e wer^ld de verwoedheid van jevechtea kunnen onderschatten. Bij irdt i aSelijks voortdurenden strijd n a„iea ns <îerl voonytgang gemaakt ■ , ,'L,(i,roe<:len bosch of een nieuw . ■.M, '°°PgTaaf. Wij nemen telkons ■/wnderden gevangenen. Dit lang- ■ de sterkte der vijandelijke sterling in deze streekî Behalve voor Verdun, is er mLsschien nergeus zoo hevig eu zoo lang-durig achteree.n gevochteu. Het terrein is bewoiiderenswaardig geschikt \oor de verdediging eu de Duitschers hebben met geweldig vernuft en ontzaglijken arbeid den heelen gordel van land tus-schen zijn eerste en tweede hoofdstelling tôt een onafgebroken doolhof van door-eenloopende loopgraven en sterke, pun-en gemaakt,waarbij zij van ellce plooi eu verhevenheid van het terrein partij hebben getrokken, elk stukje bosch, elk dorp of op zichzelf staand gebouw ge-bruiken als dekking voor him onder-grondsche werken, die' door eeu vooraf-gaand bombardement feitelijk niet te vernielen" zijn. De buitengewone hard- ■ uekkigheid en het prachtig gedrag van onze manschappen heeft het echter mo-gelijk gemaakt, vooruit te komen. Hoe-wel de vooruitgang langzaam is geweest, was hij stelselmatig. De vijand heeft ons opgehouden en gebruikt ongetwijfeld den tjjd om de tweede linic- te versterken, maar dit heeft hem een groot aantal manschappen gekost. lerland Londen, 14 Juli. — Lansdowne heeft cen verklaring in verzoenenden toon in antwoord op het manifest van Redmond uitges aardigd, waarin lîij zegt : 1k heb uitgesproken wat ik meende dat de op-vattingen van de regecring waren, na overieg met Asquith en andere ministefs gehonden te hebben. Brax\d op eenj bezittiog| van den koning van Griekenland Athene, 13 Juli. — Een telegram : meldt dat het bosch van Tainoi sedert verseheidene uren in brand staat eu dat de brand in den avond naar het konink-lijk kasteel is ovcrgeslagen dat met de aangrenzende kazerae vernield is. Er moeten verseheidene menschen, onder i une officieren, omgekometi zijn. De koning, de koninginen hun familie hebben naar Kaphissia, het verblijf van prins Nikolaas, te Kaphissia, de wijk geno-men.De dag van Frankrijk ^ Parijs, 14 Juli. — Om 8 uur vanoch-tend werden op de Esplanades des Invalides de troepen opgesteld voor den f militairen ommegang, die geschouwd ' zou worden door den président der repu- ' blîek ter gelegenheid van het nationale ' feest. Achtereenvolgens verschenen het 230c regiment territoriale infanterie, een 1 bataljon zcesoldaten, het 9e Marokkaan- N sche tirailleurs, het le bataljon jagers te ' voet, gisteren van het front aangekomen, ' een Anamictisch bataljon, een bataljon Russische infanterie, eeu Engelsch ba- * taljoti, bestaande uit Engelschen, Schot- 1 ten en Australiërs, tezamen 600 man, x een afdeeling Belgische troepen, bestaan- 1 de uit de muziek van het regiment gre- r nadiers, een peloton ruiterij, bestaande 1 uit aspirant-ondérluitenants van de mili- c taire school, verseheidene machinege- z weer-secties en een kompagnie wielrij- 1 ders. 1 Bij aankomst van den président der r republiek presenteerden de troepen, on- ^ der aanvoering van generaal Dubois, het 's geweer onder het steken van de trompet. v Poincaré schreed langs het gansche front J an salueerde de vaandels, waarna de pre- ' aident, omringd door zijn ministers, v werging tôt de plechti'ge uitreiking van z' x*rediploma's aan de gezinnen der eerste z officieren, onderofficieren en soldaten, 11 lie voor het vaderland zijn ge^euveld. ^ De Belgen vieren den 14 Juli Havre, 14 Juli. — De Belgische mili- n taire overheid heeft den 14den JuH her- le dacht met e.erbewijzen aan de Fransche v en Belgische vlaggen door de Belgische gendarmerie. De ministers, het diploma-tieke korps, de prefect, de burgemeester en militaire afvaardigingen der bondge-aooten waren tegenwoordig. De plechtig- D beid was zeer indrukwekkend. Er zijn iiartelijke telegrammen tusscheu koning h< Albert en président Poincaré gewisseld. b< re Lees vervolg « Oorlogstelegrammen » g f «i— wi— ci mu, Onze Groote Qeïllustreerde Letterkundige Prijskamp ANNA BÎJNS 1493 - 1575 Over haar stuk «Merten van Rossum en Merten Luther» Zooals wij het gisteren beloofden, wiilen wij vandaag nog terugkomen op Anna Bij us om eenige toelichtmgen te geveu over haar bekend gedicht waarin zij den geloofhervonner Luther bij den Gelderschen bendeu-aanvoe.rder Marten van Rossom vergelijkt. Dit gedicht sluit in zich al de hoeda-ngheden van Anna Bijns : vloeiende taal, gemakkelijk rijin, vinnigheid en hartstochtelijkheid van haar gemoed, overdreven liaat uit diepe overtuigiug ; en tevens toont het ook haar gebrek : hoe ze plots in platheid vervalt. Het stuk bestaat uit 8 strophen elk van 18 ver/.en. De eerste strophe begint sehoonlui-dend aldus : Oulangs bezwaard zijnde met melankolieën, De zinnèn bekonnnerd, 't hoofd vol fantazieën, Van all's overleggende in mijn gedachta Kwam me weinig te voren, dat mocht verblijen, Aauziende de wereld, nu ten tijen Zijnde sol verdriets ; En t'eindigt : dus is er kleine keur Tusschen heu beiden ; elk is een malfaiteur ' Ik en -!'fl\e oir> de keur tiel miin minsten teen ; (sic) Maar, uaar Luther de zielen moordt door zijn erreur, Xoch schijnt MerteU van Rossom de beste van tween. De laatste strophe heeft een breeden aanhef: Mertfcn van Rossom,' prinse vau de Snaphaîien, Die oui stelen, om rooven zijt kloek ter banen ; F.uther, prinse vau aile valsche profeten... :-n 't cinde weer koint aanhinkën-: LV1 en is de keuze niet iveerd een platte pere Vog schijnt ATerten van Rossom. de beste van tween. Xu voldoen wij. aan de nieuwsgierig-leid vau menigen lezer met eenige bij-■i tulerheden.mede te deelen over ZWARTE MERTEN of De Prins van de Snaphanen die Antwerpen belegert in 1542 Wij cntleeneu die aan Mertens eu , Porfs en aan F. Jos. vau den Branden. Laten wij eerst zeggen dat dieberuch- i e Merten ,hoewel uit Gelderland afkom- . tig,. nogmaals een geschenk was van frankrijk, dat 'wc uit de handen van ( 7rans I ontvingen. 't fs daarbij zuike romantische blad- ! ijde uit Antwerpen's geschiedenis dat : vij haar wel cens als mengelwerk van ■ Ict I laajnsche Nieuws aan onze lezers îopen te vertellen. « Te.nvijl Keizer Karel, ter beteuge-ing der zeerooverij van Barbarossa (den weeden beruchten Turkschen zeeroo-•er van dien naam), zijn tweede krijgs-ocht in Algiers verrichtte, wilde Frank. ( ijk's koning, Frans I, zijne geledeue i ederlagen en vernederingen wre-ken, : .cor een vijandig léger in ons land te ; euden. Zijn bondgeuoot, Willem, Her- ( og van Kleef en Gulik, aoemde tôt op- s erbevelhebber zijner heinnacht den be- i uchten Gelderlander Marten van Ros- ( 3m, bijgenaarnd Zwarte. Marten, de j loekste, de onverschrokkenste, de loeste krijger van zijn tijd, wiens kne-els bij den aanval, door bloeddrift, te erge rezen. Hij trad op, aan het hoofd an een Kleefsch-Geldersch leger, dat t ;stien duizend koppen telde en waarvan ^ ijne roofzuchtige zwarte ruiters het Le.est geducht warqn. Bij den aanvang ( er maand Juni 1542 viel hij in ons land, ' rong fluks door Brabant, waar hij al- ( :s roof die of te vuur en te zwaard ver-oestte, terwijl hij zijne met bloed be- j Lorste spitsboeven naar Antwerpen idde„ Dààr waren zijne geduehte roo- j n'beii den bekend : , Hooghe peerden, Blancke sweerden, Rasch van der hant : e at zijn de snaphanen van Gelderland. n De schrik sloeg onze bevolking om -.t hart. De zwarte aanvoerder was zoo s ;keiid als gevreesd. Hij had voorheen eds vele onzer kooplieden verraderlijk ivangen en niet losgelaten dan tegen 11 *—-— *-■' 1 " ' ' Dat hij het ditmaal op onze l'ijke han delsstad gemuut had, het geen twijfel Lîij zelve, de stouthartige kerel, was tijdens de laatste paardenmarkt, in onz< stad h are zwakste vestingen komen ver kennen. De Prins van Oranje, Renie: van Chalons, snelde Antwerpen ter hulj met 'een leger dat de schrandere var Rossem afsne.ed, te Brasschaat in hin derlaag lokte en in de pan hakte, zo< dat Reinie.r van Chalons zich maar red den kon door met eenige zijner ruiter; binruen Antwerpen te vluchteu. Terwijl de Gelderschen, den 24n Juli onze stad langs den noordzijde, nader-den, slcopten de_Antwerpenaars de Sint-Wilbrorduskerlc en legden de omliggen-de kloosters in asch, ter verdedjging hun lier stad, de. zij geheel omwaterden Ook onze vrouwen handelden met dap-perheid. Zij braken de straatkeien oj en droegen de naar de vesten ; zij lever-den overvloed van gepekte reepen, om die, vlammend, naar de bestormers te slingeren. De (ïeldcrsche veldheer re-kende op verraad en brandstichting bin-r.en de stad te.r bepaalder uur, doch al de tijdklokken werden stil gelegd en onze vrouwen stonden wakend voor hunne deuren met bluschtuig. Bij zooveel samenwerking, dapperheid en krijgsbeleid, zag de doortrapte Zwarte Marten geen kans om Antwerpen te verschalken. Tegen de Roode Poort waagde hij eenen schijnaanval, maai werd zoo dychtig met kanonballen be-stonnd, dat de lucht er door verduister-de.In den vroegen morgen van 27 Juli dam, gaf hij bevel tôt den aftocht, welke in goedé orde geschiedde, Het rij den van zijn geschut en legerwagens onder-tusschen in de stad gehoord zijnde, meende men dat de. vijand ging storm loope.n, en men vunrde, genoegzaam ).□ het blinde, van al de batterijen tusschen de Slijk- en Kipdorppoort, zoodat er wel driehonderd kanonschoten te gelijk werden gehoord. Terzclfder tijd begon de groote klok storm te luiden ; de Gilden kwamen op de Markt in de wapens, ge-reed om naar dien kant. te snellen waar de nood het dringendste kon wezen ; maar niernand wist juist waar eigenlijk h et' gevaar was, en eenige verradc-rs ver-spreidden het gerucht dat eene der pool*, ten door de zwarte ruiterij berend was. Of dit geloof Verdiende, daar wist men niets stelligs van. De, onzekerheid,waarin men desaangaande verkeerde, werd nog venneerderd door het vreeselijk schouwspel dat de. gansche omtrek der àtad ople.verde : al de huizen, speelhoven en windmolens, te Dambrugge,Merxem, De-urne, Borgerhout eu Berchem, stonden in voile vlam : van Rossem had daar v66r zijn vertrek den rooden haan laten kraaien Dusdanig \ s voor Antwerpen de Liitkomst van, uen strooptocht van Mar-:en van Rossem. Geen der bij ons ge-raadpleegde schrijvers geeft het getal :1er aan beide zijden gevallen dooden en îekwetsten ; waaruit wij vermoeden, lat hetzelve zeer gering was ; maar de jehade aan de eigendommem toegebracht ivas aanzienlijk. De zoowel door de Gel-lerschen als door de. Antwerpenaars af-?ebrande kerken en kloosters waren de-jenen der Kaiïhuizers, Terzieken en îernonnen, dat de.r nonnen uit de Luyt-laegeti, benevens het Beggijnhof. Ôn-:1er de in asch gelegde speelhoven be-lioorden' Gailifort (1), het hof van Smet, tie.t hof te Boelaer, het hof ter Rivieren, het Lantarenhof (2), het Sterckxhof of Edelheerliof, thans het kasteel van Hoofdvunder (3), het Papenhof, thans ;ene pachthoeve, vermoedelijk het kas-:eel van Deurue geweest zijnde. Vorden-itein, een voornaam lustslot onder Mer-cem, vond alléén verschooning bij den jelderman, die er zijn hoofdkwartier in fevestigd had. In 1809 zag men er nog ;ijn afbeeldsel met de twee rijmregels, le reden dezer vtrschconing te kennen even de : Dat Vordenstein is blyven staen, Heeft den goedeii rhynschen wyn gedaea. De tocht van Marten van Rossem ein-ligde ove.rigens gelijk hij was begou-îen, namelijk door rooven en branden : ianst, Duffel, Waalhem en andere ilaatsen werden door hem uitgeplun-lerd en verwoest. Toen hij eindelijk ver de Maas was teruggetrokken werd le gemaakte buit onder zijne soldaten erdeeld en dezeii afge.dankt. Wat van lossem zelve aangaat, hij overleed te Antwerpen in 1555 aan de pest, en werd >egraven in het kerkje zijner heerlijk-eid Rossem, in Gelderland. » 1) Gallifort's laatste toreu stortte v66r nkele maanden ineen, zooals wij toen îededeelden. 2) Het Lantarenhof bezijden de Giet- 1 :hotel, vertoont nog enkele overblijf- : :1s en is nu een hoeve. 1 3) Nu een pachthoeve, c}och nog met . îeikwaardige overblijfsels en een sehil- . DAGELIJKSCH NIEUWS ^ «DETOORTS», Staat- en letterkun . kundig weekblad voor Holland, Vlaan ' deren en Zuid-Afrika, onder leiding vai L Prof. Bodenstein, Dr. René de Clercq ei Dr. S. L. Van Es, heeft hare verschij ( ning in Vlaanderen gedaan. Dat, waar aile be.schaafde Vlamingei i zoo lang naar trachten, is dan eindelijl verwezeulijkt, eu meer dan dat, wan niet alleen is « de Toorts » een degelijl , weekblad, maar het is ook een mcniteui . der Ne.derlaudsche stambeweging. « Df . Toorts » gaat uit van dit princiep « Wi; ; wiilen niet dat de eene tak van onzer stam zich van den anderen afmake ». Net uitgegeven met op het titelblac > een flinke, teekening, maakt het weekblad een zeer gunstigen indruk. In hei . eerste nummer krijgen wij, 11a een gele-: genhcidsplaat en een programmaverkla-ring, een intéressant artieke.l van Prof, Bodenstein over hetgeen Holland vooi Zuid-Afrika doen kan. René de Clercq geeft een lied van Groot Nederland, E. H. Rutges spreekt over Groot Ne.der-land. Met een paar geestige pennetee-keningen is de recensie vau de opvoe-ring van Van den Eerenboom's « Judih » geïllustreerd. Verder nog artiekels van de Clercq, Politieke beschouwingen van Picard, Groot-Ncderlandsche vonken, enz. « De Toorts » is verkrijgbaar bij aile boekhandelaars en bij de verkoopers der « Nieuwe Courant » en de « Maasbode ». REIS TEGEN HALVEN PRIJS NAAR BRUSSEL ! — Om het bezoek aan de tentoonstelling \oor Sociale Voorzorg, Brussel 1916 te vergemakke-lijken voor hen die niet te Brussel wo-nen, werd de prijs vcor Zondags-reis-kaartjes naar Brussel op de helft ver-miuderd. Met andere. woorden : ieder die op een Zondag gedurende de tentoon-stellins-, welke 0£> 15 Juli open gaat, een spoorkaartje naar Brussel neemt, kan daarmee kosteloos terugreizen,, indien lîij zijn spoorkaartje in de tentoonstelling van het Lunapark laat stempelen ! De treinbedienden in de Brusselsche sta-tiën hebben bevel gekregen de kaartjes van de reizigers bij hua aankomst -niet ai' te nemen, doch ze hun te laten, opdat elkcc-n ze bij het bezoek der tentoonstelling kunue, laten stempelen. Wie bij zijn terugreis de aldus afgestempelde trein-kaart vertoont, kan kosteloos terugrei-zen ! Verni its dit groote voordeel al de Zondagen gedurende de tentoonstelling toegestaan wordt, zal zeker menigeen daarvan gebruik maken. Daarbij lcomt, dat de tentoonstelling in het Eunapark buitengewoon veel zienswaardigs biedt. De. staats- en bediendenverzekering, het vraagstuk der werkmanswoningen, de voorzorg voor bij ongevallen gekwet-sten. hun inrichting en hun werking worden in algemeen verstaanbare voor-stellingcn aan de bezoekers getoond.Wij vestigen ook biizonder de aandacht op het tentoonstellingskinema, waartoe elk bezoelter vrijen toegang heeft. Een kof-fiehuis en een spijshuis zijn er eveneens in het Lunapark. Het bekende orkest van het Tiocadero, onder de leiding van Al. Borré, zal er spelen. (Medegedeeld.) DE OUD-PRESîDENT VAN DEN NEBERLANDSCHEN RAAD OVER-LEDEN. — Het « Vaderland » meldt het overlijden van den heer A. S. Talma, oud-president van den Raad. De afgestorvene was protestantsch dominee en behoorde tôt de fractie der anti-revolutionairen (conservateurs.) M. Talma heeft zich bij-zonder deen opmerken in den strijd tegen het alkoolisme. DE OVERSTROOMINGEN IN NEDERLAND. — Teugevolge vau de over-strooming der Groote Beek heeft de wa-terstand in de strekeu van Barneveld een uooit gekeude hoogte bereikt. Som-mige harde wegen, om van de landerijen eu binnenwegen niet te spreken, staau minstens een meter diep onder water eu kunnen zelfs met voertuigen niet meer gepasseerd worden. Veel hooi is wegge-dreven en veldvruchten zijn vernield, zoodat de schade voor den landbouw groot is. DOOD VAN DEN GRAVEUR RE= DON. — Wij vernemen het overlijden van den schilder-graveur Odilon Redon. Hij werd te Bordeaux, den 20sten April 1840, geboren. Te Parijs gekomen, op 3r7-jar}gen leeftijd, begon hij de bouw-kunde te bestudeeren, wat hij voor het schilderen opgaf. Hij exposeerde voor het eerst in het Salon van 1867. Odilon Redon — die nooit een meda-lie gekregen heeft — nam toch in de he-lendaagsche kunst een bijzondere plaats n. Zijne originaliteit was karakterisitiek ?n zeer kenschetsend. De verspreiding djner litho-grafische gravuren, waaron-:1er « Dans te rêve », « Aan Egdar Poe », LZ ! îCi_ O .« ...... deu H. Antonius », « Aan Gustave Flaubert », enz., werd onder het bestuur van den heer André Mellerio, i,n 1913, door het Genootschap ter bestudeering van de Fransche graveerkunst, onderno-~ meu. 1 In de Lente van 1913, op de belang- . . rijke internationale tentoonstelling,waar de Fransche kuiistwerken uit de 19e en L 20ste eeuw verzameld waren, was er een . bijzondere zaal voor de schilderijen en . gravuren van Odilon Redon voorbehou-. den geworden. Dezelfde tentoonstelling ! werd vervolgens naar Boston en Chica-. go overgebracht. j ^ Zijne voornaamste stukketi als schil-1 der zijn bloemen-pastels, freseo's; de schildenj « Gesloten Oogen ». in het ; « Musée du Luxembourg ». DE INVOER VAN AUTO'S IN FRANKRIJK. — Een lezer van de « Matin » heeft aan dit blad een brief gezonden waarin duidelijk de talrijke moeilijkheden worden uiteengezet, waarmede handel en nijverheid in dezen oorlogstijd te strijden hebben. « Wij hebben met belangstelling in uw blad het artikel gelezen, getiteld « Men mag- automobielen invoeren ». Wij veron-derstellen dat uw redacteur heeft wiilen schertsen, want men heeft slechts de toe-passing van dit dekreet te onderzoeken en na te gaan om te zien, dat het verbod goed en wel is gehandhaafd, op een weinig lieve, zooniet grove wijze. Wij nemen als voorbeeld een Ameri-kaansche wagea kostende 3000 frank, wat de normale ;iiis is voor een zeer goe-de kwaliteit. Iî"'; bij komen nu de verpak-king, ongevccr fr. 200, het vervoer van de fabriek naar New-York, gemiddeld fr. ES0, vervoer over de zee, minstens fr. 1200, de verzekering tegen zee schade en oorlogsrisico's, ongeveer fr. 250. Al de kosten worden in Amerikaansch geld betaald, dat is met 20% verlies in de wis-selkoers. Al die kosten brengen het to-taal op fr. 7000 ongeveer, en op dit totaal worden er 70%, douanerechten geheven. Het is aldus dat de wagen van de Ame-rikaansche fabriek, voor fr. 3000 gekocht, in Frankrijk op fr. 12.000 komt te staan. Voegt hierbij den interest van het geld, een zeker % voor algem-eene uitgaven en risico's, een normale winst, en gij moet bekennen dat het ironisch is te zeggen, dat de invoer van automobielen is toegestaan,» Een nijveraar. » DE PETROLEUM VERZORGING DER BEVOLKING. — Naar wij vernemen zal de verzorging der gemeenten met petroleum voor verlichtingsdoelein-den niet vôôr iiiidde.n September heruo-rnen worden. De Oliecentrale zal, van de verschil-lende dépôts uit, den gemeentebesturen, in verhouding tôt de beschikbare voorra-den en op den grondslag van de op de vragenlijsten vermelde hoeveelheden, petroleum leveren ter verdeeling onder de bevolking. Verdere aanvragen vanwege gemeentebesturen of bijzonderen, evenals vra-gen 0111 inliclïtingen betrekking hebben-de op de petroleumverzorging, zijn der-halve overbodig. De Oliecentrale zal voortaan dergelijke aanvragen niet meer afzonderlijk kunnen beantwoorden. DE INVLOED DER GEVECHTEN. — Colin Ross, de bekende medewerker van de « Vossische Zeitung », is met zijn troepen naar het Oosten verplaatst. Hij schrijft uit Wolka Radiszinska : Voor ieder wijkend leger trekt een dampwolk van booze geruchten uit. Het is alsof de lucht er door in beweging raakt,,. deze voortdurend vergrootende eji overdi-ijvende. Toen wij in Poleu kwamen, fluisterde en smoezelde het volk daar, dat de Rus-sen al over de Weichsel waren. Erger dan de nederlaag zelf is het gerucht daarvan. Waar zooeven nog dap-per gevochten werd, verslapt de tegen-stand, zoodra het kwade bericht is door-gedrongen. De evenaar, die zooeven nog nauwelijks schommelde, slaat met ééu slag diep en beslissend over. Wat de eene zijde aan kracht verliest, wint de andere onmiddellijk. Het is als een slui-pend gif, als een smeulend vuur, als een besmettelijke ziekte. De terugtocht ont-zenuwt en niemand kan zich aan den 111-vloed daan'an onttrekken, wie binnen den kring van verslagen en vluchtende troepen geraakt. Slechts één is daartegen beveiligd, niet wie staan blijft en pro-beert op te houden, maar wie den vijand tegemoet gaat, wie bewust tegen den îtroom op zeilt. Wij zeilen tegen den stroom op. Onze treiu jaagt over Poolsch land en Russische stepoen en met ons, voor en ach-ter ons, rijden duizend treinen den door-jebroketi stroom van vijanden tegemoet, ils zwemmers die zich tegen de bran-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes