Het Vlaamsche nieuws

809 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vt1gh9fr4f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Verechunt 7 maal iïi de week ABONNEMENTSPRIJZEN : ■oor één maand 1-75 îjor 3 maand 5.— ■jor 6 uiaand 10.— 'oor één jaar 18 — ^r."~ — - ■' Redaktie, Beheer en Aankoudigingen : ROODE8TRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTBi.RA.4D : Raf VERHUL.ST, Dr. Aug. BORMS, A!b. VAN DEN BRANDR Met de vaste rcedewerkîng vuin Hoogleeraar Doc ter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonJijk ver-antwoorddijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.60 Derde id, id. |. Vierde id. id. 0.50 Doodsbericbt 5,— yg"' UN DUITSQHE Z1JDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Dinsdag 5 Juni. — Officieel : Aan vveerszijden van Wytschaete dunrt artillerieslag voort. Aan de Chemin des Dames is bij Braye u derde nachtelijke aanval der Fran-tea en bij den Winterberg" een krachti-voorwaartsche beweging mislukt. Overigens niets van belang. Berlijn, WoePsdag 6 Mei. — Officieel : estelijk gevechtsterrein Front gem. veldm. krooiiprins Ruppr. n Beieren : De artillerieslag in den sektor van ytschaete wordt met' korte onderbre-agen voortgezet. Krachtige verken-igsaai'vallen van den vijand werden te-ggeslagen. 's Avonds en 's nachts was gevechtswerkzaamheid ook nabij de tst en lansgheen het Arlois»front ver-ogd. Bij inval der duisternis vieleji de igelschen met sterke diepgelede strijd-achtein op den Noordelijken oever van Scarpe aan. Tussichen Gavrelle en ggoux werd de vijand met zware verra door Beiersche regimenten terug-worpen. Meer Zuidwaarts drougen zijn Dvalstroepen slechts bij het station vap ïux in onze stelling. Daar wordt 110g 1 kleine 1 oopgr a a f stuk ke 11 gevochten. Aan den Chemin=des=Dames en in Aan de Chemin-des-Dames en in cstelijk Champagne was de geschutbe-ijvigheid sterk. In den nacht op giste-1 beproefdejn de Franschen nog een [den aanval benoordwesten Braye ; ook tstonnloop bracht huu geen wi.nst op, iar kostte hun integendeel aanzienlijke lers. Even vergeefs en met hooge verlie-S vfelen .sterke Fransche strijdkrachten morgens aan den Winterberg onze ipgraven aan. Front gen. veldm. hertog Albrecht van iirtemberg : Niets nieuws. * * Een van onze luchtschipeskaders wierp militaire inrichtingen van Sheeraess leemsmonding) meer dan 5000 kgr. mmen, goede trefuitwerking werd stgesteld. In talrijke luchtgevechten igsheen het front boette de vijand n egtuigen in. Luitenant Allmenrôder be-alde zijn 25e en 26e, luitenant Voss zijn fluehtoverwinning. RUSSISCH, ROEMEENSCH EN BALKANFRONT Op het Oostelijk gevechtsterrein en in icedonië is, bij op plaatselijk opflakke-td vuur en gevechten op het voorter-in de toestand onveranderd. Op den Ktelijken oever van de Stroema wierp lEngelsch vlieger brandbommen op de pende graanvelden. U OÛST. HGSO. ZIJDE ffeenen, Dinsdag" s Juni. — Officiel : ITALIAANSCH^ GEVECHTSTERREIN Jen Zuiden van Jamiano hebben onze Kpen halverwege tusschen Moulaiccne Iden Hermada een aanzienlijk d'.el van ischansen, die de Italianen twee wck'-.n Wen hadden veroverd, hernomen. Ichtelços wierp de vijand zijn te voet imet auto's aangevoerde reserves in îvuur. Idag en nacht aanhoudenden strijd, thedenochtend tengevolge van den in-Ivan nieuwe Italiaansche versterkingen I de grootste hevigheid aanzwol, is 011-|infanterie over de geheele linie over-"naar gebleven. Ook de pogingen der Italianen, oin hun Wèlijken vleugel, door aanvallen bij 'stanjevica, op den Faiti Hrib en ten feen van Gôrz te ontlasten, zijn op den Çperen tegenstand onzer troepen mis-it."e \ijand is overal teruggeworpen. aantal gisteren door o'ns bij Jamiano toaakte gevangenen bedraagt 171 offi-en 6500 man 1,1 Het geheele aantal gevangenen, in den Isonzoslag door ons gemaakt, i"s hierdoor tôt 22,000 gestegen. Boven Cortina d'Ampezzo hebben wij een vijandelijk vliegtuig (tweedekker) in een luchtgevecht neergeschoten. VAN FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 0 Juni. — Officieel avoindbeficht : Aan het grootste deel va,11 het front tusschenpoozend gesehutvuur. Het was tamelijk sterk aan het Belgische front en in het vak Hurtebise—hobgvlakte van Vauclerc. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londefi, Dinsdag S Juni. — Officieel : Vijaudclijke overvalsafdeelingen zijn in den afgeloopen nacht ten Zuidoosten van. Lens e,n tera Zuiden van Armentières verdreven. De vijand l'et een aantal doo-den voôr onze liuies liggen. In den nacht werdeci bezuideji en beoosten leperen geslaagde overvallen uitgevoér-d, waarbij we mcnigen gevangenç maakten. VAN RUSSISCHE ZIJDE Petrograd, Dinsdag. & Juni — Officieel ; RUSSISCH GEVECHTSTERREIN In de streek van Krewo hevig vijandelijk gesehutvuur. Oubeteekenende pogiingeu van den vijand, om in de streek van Potasjen, aan de Beresina, op te rukken, zijn door ons geweervirar verijdeld. Op de rest van het front geweervuur. ROEMEENSCH GEVECHTSTHRREIN Geween'uur. VAN rTAL'IAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 5 Juni. — Officieel : Op de fronten van Trentino en Karin-thië is het kanon kort en weinig krach-tig aan het woord geweest en was de werkzaaniheid van patroeljes beperkt. Nieuwe pogiingeu, om in onze stellin-gen van Vodice en beoosten Gôrz op de Noordelijke hellingen van den San Marco bkmert te dringen, werden verijdeld. Wij maakten 38 gevangenen, o.w. een officier. Op den Karst heeft de vijand na zijn gesehutvuur tôt de grootste hoogte te hebbera opgevoerd, met groote drommen van den Dosso Faiti tôt aan zee een aanval gedaan. De stellingen op den Dosso Faiti werden, ofschoon volslagen ineen-geschotefn, dapper door het 215e eu 216e régiment infanterie verdedigd, die na een langen strijd in weenvil van het zeer verwoede afsluitingsvuur den tegenstaU-der voor goed afsloegen, die aaovanke-lijk in eenige schausstukken van 011s voet had kunnen krijgen. We maakten 62 gevangenen. Van Costanjevica tôt den Noordrand van Jamiano wee-rstanden onze troepen dapper de verbitterde aanvallen on bezet-ten door tegen-aanvallen nog een voor-uitgeschoven schans in de omstreken van Costanjevica en Versie. Ten Zuiden van Jamiano hebben wij onze stellingen op de flanken vast in handen gehouden, doch het cent ru m van onze nieuwe linie hebben wij een weinig moeten terugtrekken om ze te ont-trekken aan de uitwerkimg van het moorddadige vuur. Door herhaalde te-genaanvallen slaagden wij er eerst in den aanval van den vijand tôt staan te bren-gern e,n daarop door een krachtigen stoot bijna den oorspronkelijken toestand te herstellen De Politieke Invloed der Universiteit. In elke staat die zich aan 't vormen is, oefe-nen de universiteiten een overwegen-de invloed uit. Dit is niet te verwonderen. Bij haar concentreeren zich de beste krachten uit het volk ; zij bevat de be-kwaamste marinen van de huidige tijd-en de jejugd waar de grootste hoop van de gemeenschap in berust. Van haar ten slotte moet de redding komen. Het is dit besef dat de Vlamingen de laatste jaren de nadruk op het bekomen der universiteit heeft doen leggen, niet enkel om- haar zelf, maar om haar sociaal belang hebben wij Gent's akademie willen ver-overen en ze ten slotte verkregen. En de gebeurtenissen zijn hun gang ge-gaan, maar van de universiteit heeft men weinig meer gehoord bij de verwezenlij-king der verdere \ ervlaamschingen. Dit is verklaarbaar ; wanneer de universiteit niet als zoodanig optrad kwam dit omdat hare professors in de politieke or-ganisaties buiten hàar, individueel een groote roi spelen, zîj zijn het die mee van de beste krachten uitmaken van de Raad van Vlaanderen en de geleerdste raads-leden vormen in zijne kommissies. Om wille van de idée kan men het nu jamrner vinden dat de universiteit niet méér als eenheid optreedt in haar Akade-misch korps ; het is een feit dat er geen allen beheersciiende gedachte heerscht, er bij dit feit heelt men zich neer te leggen ; over de noodzakelijkheid van « in Vlaanderen Vlaamsch » zijn allen het eens, maar in hoe verre er afbreuk moet wor-den hiervoor gedaan aan de Belgische or-ganisatie, en aan de Belgische mental'-teit, over het positieve element in de \'laamsche idee die te verwezenlijken is, in dit ailes komt de universiteit niet op als een eenheid, zij wordt niet door een groot-sche gedaphte geheel beheerscht. Dit is niet te verwonderen, voor de hooggeleerden is de principieele kwestie geheel uitgevochten, en in de praktische \ erwezenlijking gaan aîle krachten op. Anders echter is het met de jongere alcademiei, met de studenten gelegen ; hun historische groei is eenvoudiger ; zij komen allen uit het flamingantisme van de jong'ste tijd, gekenmerkt door radika-lisme, door afkeer van het nationalisme voor zoover het een tijdelijk verschijnsel is, en door sociale interesse. Daarom is er ook een 'grootere eenheid in hun den-ken. In de verschillendste vormen voorge-bracht komen zij steeds op hetzelfde in kern neer. Juist aan deze algemeene gangbaar-heid is het te wijlen dat me.n niet zoo vçel van hen heeft gehoord op politiek gebied ; Men heeft ze bijna vergeten, en zij hebben de roi \die zij ook hierin te vervullen hadden wat vergeten, zij dachten dat het « pour le mieux dans le meilleur des mondes » was, zij waren 't allen eens, en meenden dat de hee'le wereld het met hun ook zou eens zijn. Tôt plots, toevallig, en bij velen gelijk-tijdig het bewustzijn is ontwaakt dat zij eigenlijk een afzonderlijke kategorie menschen vormden, en zij zich sterk als eenheid ook gevoeld hebben. Wanneer men de geschiedenis nagaat, blijkt het duidelijk welke groote invloed steeds de studenten op de gang van zaken hebben uitgeoefend, juist omdat zij overal, evenals hier, door ééne idee be-geesterd worden ; het zal niet gezegd wor-den dat de Vlaamsche studenten zich, eens dat zij hunne hoogeschool hadden, van de groei van het Vlaamsche vader-land hebben gedesinteresseerd. Met le-vendige belangstelling nemen zij dan ook deel aan wat gebeurt in het land, maar die belangstelling is te zeer gedoemd tôt passiviteit ; de Vlaamsche politiek heeft zich te zeer van hen gedesinteresseerd, men schijnt geen waarde aan hen als ak-tieve medewerkers te hechten ; dit zij. niet uit ongenoegen gezegd ; die vroeger in de Vlaamsche Beweging- stonden worden door hunne vrienden als vroeger gehoord, maar aan de w.il van de studentenschap als zoodanig kent men geene waarde toe. Een beetje door de omstandigheden ;meest toch een onvoldoende inzicht in de feiten. Men denkt er niet meer aan in Vlaande-re dat het jonge menschen zijn die Vlaanderen van den ondergang- hebben gered ; men denkt er ook te weinig aan dat het jongere geslacht, als men het in de Gent-srhe studenten kan leeren kennen, andere ver'angens heeft dan het vorige; het is nu eenmaal de gang- van zaken dat oudere menschen de politiek van het land leiden ; maar is het even goed dat men aan de ideeën der jongere menschen volstrckt geèn aandacht wijdt? De mannen die '30 hebben verwezenlijkt waren geen 35. Verschillende nog in de twintig. Ke-renski, de eenige die nog in staat zou zijn Rusland van de anarchie te redden zonder tôt het tzarisme te gaan is het jongste lid van het kabinet. De studenten hebben recht op meer interesse waar het hun opvattingen geldt, \vant uit de jongere generatie is voor Vlaanderen de redding- gekomen, en is het dan niet de rijzende zon van morgen die belang heeft voor het leven, meer dan de avondzon \-aii heden? B. VAN GENECHTEN '-^•TiftMff—iM'ifitnmwnr-irTrTi-nnininiMmH 11m ■!-«< STAD en LAND 1ERLAND EN VLAANDEREN. — De Belgische Regeeriug veroordeel t de \'laamsche aktivisten. Waarom? De Engelsche Regeering, integendeel, smeekt de Iersche Sinn. Feiners, die ver-leden jaar gewapenderhand tegeii: het Britsche Rîjk optraden, hunne nieuwe grond\\iei mede te helpen bewerken. Daarom tient, zeide Iv'oyd George in. zijn laatste rede: «Het rijk kau d'eze wonde, die zijn krachten ondermijut, niet ongenezen la ten ». Minister de Broqueville, wat zegt U v.a de Vlaamsche wond&? Niet wij, doch onze minister-president wil dat die wonde België blijft ondermij-nen ; niet wij, doch Baron de Broqueville wil den dood van België. — P. B. VERMINDERING VAN HET BROODRANTSOEN. — Wij lezen in den « Belg. Kur. » : « De moeilijkheden in de meelvoorzie-pïng zijn zoo groot gewordeu dat een vermindering van het dagelijksph brood-rantsoen zich opdringt. Het. tegenwoor-digei rantsoen van 330 gram zal op onge-veer 200 gram gebracht worden, Waôt het Nationaal Komiteit ka».i voorloopig nog slechts 1;50 gram meel per hoofd bedee-len. De oorzaak daarvan is toe te schrijven aan het feit dat sedert vier weken geen schip meer met koopwaren voor het Nationaal Komiteit in eeji Holland-sche haven b'nfiiengeloopen is. In den loop van den laatsten tijd zijn 25 sche-pen, voor het Natioaiaal Komiteit be-steind, uit Amerika vertrokke.n, eu die reeds sedert 8 à 10 dagen moesten aange-koinen zijin. Maar de Engelschen hottden ze wederrechtelijk in Halifax vast en verijdelen aldus aile beschikkiaigen van het Nationaal Komiteit. De huid-ge toestand zal door de meerderheid van de be-volking, wier stoffelijke toestand reeds weinig benijdenswaardig is, smartelijk ondervonden worden ; er is echter in dien zin ee,n vergoeding dat de werklieden die zwaren arbeid verrichten, ook verder huu voile rantsoen zulleai behouden. De vermindering van het broodrantsoen is slechts tijdelijk ; zoodra de voor het Nationaal Komiteit bestemde schepeu weer regelmatig aankemen, d. i. van het oogenblik dat de Engelschen de absoluut noodzakelijke voorziening der Belgische bevolking beter zullen begrijpen en in aanmerking nemen, zal ook het broodrantsoen verhoogd kunnen worden. » Wij vermemen bovendieu dat de maat-regel slechts van af den 2On dezer maand zal worden t0egepast, en hoogst waar-^chijnjijk niet opde bevolking der steden van toepassin^ zal zijn, POSTSPAARKASDIENST. — Van en met 1 Juni treden de postkantoren (ontvangerijen en opderontvangerijen) in het gebied- van het Generaal Gouvernement, voor zoover zijlbinnen de greu-zen van België gelegen zijn, weder op als bemiddelaars voor de Algemeene Spaar-kas onder waarborg van den Staat, te Brussel. Deze bemiddeliingsdieust, die geheel kosteloos geschiecft, is beperkt tôt de aan-neming van si>aargelden, die in de Alge meene Spaarkas hoeven gestort, en tôt de terugbetaling van spaargelden voor reke-ning dezer Kas. de pl a a tac n waar er vôôr den' oorlog meer dam één postkantoor bestond of v waar tlians meer dan één postkantoor ge-opend is, wordt 4e spaarkasdieaist slechts door één enkel postkantoor waargeno-men.Over het algemean geschieden de aan- i< ueming en de uitbetaling van spaargel- <i< den door de postkaiiitoren op dezelfde " u ijze als vroeger. De vroeger uitgevaardigde wetten en la besluiten tôt inriehting en uitvoerimg van dezen dienst blijven van kracht, mits ge- w ringe, door de omstandigheden noodig geworden wijzigingetn. De door het Belgisch Pos'-beheer uit-gegeven boekjes blijven geldig. Stortin- ei gen en terugbetalingen kunnen in aile voor den spaarkasdienst geopende kanto- vc ren geschieden, zoowel op de oude, boek- ^ jes als op die welke door de postkantoren h aan nieuwe deelgonootcn worden afgele- w verd. k< Aamieem- en overdraagkantoren als-mede landelijke brievenbestellersi kunnen als bemiddelaars optreden voor stortin- h, gea bij de ontvangerijen of onderont- « vangerijen vraartoe zij behooren. De aan-noem- en overdraagkantoren aanvaarden " evenwel geene stortingen vap meer dan v. 1000 frank, de landelijke brievenbestel- d lers geene van meer dan 500 frank. tc Spaarbulletijns waarop spaargelden tôt j-, 1 frank door middel vapi i>ostzegels be- ei legd zijn, worden niet aanvaard. De vroeger door de Algemeene Spaar- " kas toegekende interest blijft behouden Hij bedraagt : 1) 3 % 's jaars, als het tegoed op het !l spaarîxickje tijdens het bctrokken rcke-ningsjaar niet meer datt 2000 frank be-dragen heeft ; t( 2) 2 % 's jaars. op het gansche bedrag van het boekje, zoo het tegoed tijdens ' het betrokken rekcningsjaar meer dan 2000 frank bedragen heeft. h Van de spaargeldetn welke na de we- 81 deropneming van den spaarkasdienst ^ werden belegd, kau 100 frank per week zonder opzeggingstermijn worden ge-vTaagd. Voor hoogere bedragen gel den g de volgende opzeggingstermijnen : Qj 15 dageti voor meer dan 100 frank doch te minder dan 500 frank ; 1 maand voor 500 frank en miitider dan ^ 1000 frank; rn 2 maanden voor 10<"K) frank en minder dan 3000 frank; g 6 maanden voor 3000 frank etn meer. m Deze termijnen kunnen, op gegronde aanvraag, door den Beheerraad der Algemeene Spaarkas ingekort worden. « Vain de spaargelden vroeger belegd, j* kunnen terugbetalingen als tôt heden ge- t* maakt. worden. vs Er wordt vooral op gewezen dat de {e spaargelden, luidens de Verordening h van den heer Generaal Gouveimeur van m 30April 1917, als onaantastbaar persoon. ^ lijk eigendom aanzien worden. ACHTER T FRONT. — We lezen in « De Belgische Standaard », verschij- u nende te De Panne, het navolgende be- vc rie ht je : W « Oproep aan de Belgische taalmannen. ^ — De Belgen die tôt militairen dienst ^ niet. verp'icht zijn en die zich willen la- K ten aanwerven als taalman, worden ver-zocht hun aanvraag te willen doen aan kolonel de Grunne, Le Hâ\Te. De voor- ™ waarde van aanwerving zijn : Belg zijn, S( of geboren van Belgische ouders, vlot- 1" weg En gel se h en Fransch spreken. » Op een andere plaats vinden we : « Uit den zak. — WTaarom staat er alleen in het Fransch « Danger » op de m gevaarlijke plaatsen in den boog van & Boesinghe? Kan het misschieu niemand vc schelen • dat onze Vlaamsche jongens doodgeschoten worden Wel ne en ! Die zijn er toch voor 't doodschieten ; al-t ha ils zoo vatteu het die van Havere op, want alleen de kennis van 't Fransch en het Engelsch is vereischt. Zoo het ie- v mand uit Havere schelen kon, werden er geen taalmannen aangesteld, die niet eens de taal kennen van de overgroote meerderheid van de manschappen van ™ het léger waarvan ze in dienst zijn ! » 7- ~ P. B ej Verordeningen Mededeelinirec en*. -eorordeniujS beiietfende de inriehting eener Hoogere School voor Handelswetenschap bij 's Rijks Universiteit te (ient, Artikel 1. — Do Bijzondere Handelsschooi, ie ki-achtc-iis Kaniiiklijk Besluit van, 11 Oktober 906, bij de Fnkulteit der Reehtsgeleerdheid van • « Universiteit te Oent bestond. wordt heringe-iclit als een' Hoogere Sehooi voor HaardeJswe-enschap bij de Univemsiteit te Gent. Art.. 2. — Het ondeTwijs wordt in 'het. Neder. widsch cegeven. Bij het onderwijs in, de mo-.erne ta&n kurmeai eeht'ea' die talen zelf gebruikt rorden. Art. 3. — Tôt- het onderwiijs behooren de vt4-ende vakken: Moderne talea; Handelsteohniek, boekhondem, handëlsiekenen, 'ald- en bajikwezeni; Praictisc-he kaaitooroefendageni, verîceerswezen ; Ardïijk&Iv«,nde, ekonomischei aa'rdrijksknnde, oLkenkunde, warenkehiiis, geschiedenis -van landel en nijverheid, geschiedenis der kolonisa-ie, diplcmatische geachiedenie; Staathiiiahouidkunde ,haTidefepolitiekj fimneie. .'et«nscliap, statistiek, \*erzekeringswetemscha,p, :oloniaalhuiahoudkiinde ; Hoofdbegrlppen -van het reeht, staat«recht be-turerlijk recht, volkenrecht, intematiomal pri--aatrecht, liaindeils- en zeevaartrecht, nijver-leidswetgeving, sociale wetgeving, tolwetgeving, «nsulaite wetgeving, koloniaie wetgeving; Méthodologie vain het onderwijs in de haddele-vetenschap, gezondheidsleer. Daarenboven kan, op voorstel van den. Raad naw professoa-en der school, het onderwija in an-leire vaiken worden ingericht door het Mimis erie van Wetefnsohap:pen en, Kiuisten. De programma'^ der lessen zij® aan do goed-ceuiring vain het- Ministerie van Wetenscha(ppm m Kunsten onderwoipen Ai-1. 4. — De Hoogere School voor Handels-veteflophaip vei-leent de akademische graden en liplomas van : 1) Lioenciaat in de hamdelsw«teiischa.p ; 2} Diceaiciaat van den hoogeren graad in de randelswetensoha.p..; 3) Licenciaat in de handela- en konsnlaiire we-ensd'iïi.p ; 4) Licenciaat in de handels- en kofcraale w«-enschap;5) Lieenciaat in de haindels- en financieweten. œ-hap ; 6) Doctor in de handelswetensohap. Art. 5. — Het dipioma van licenciaat in de îandelswetenschap woi-dt verleend. ma ten min-rte twee jaren studie, volgena het daartoe vast-festelde progiraimina en na het afleggen van een 'xamen dat in twee gedeelten afgenomeni wordt. Heit diploima van licenciaat van, den hoogeren fraad in de handelswetemschap, van licenciaat n de handels- «n konsulaire wetenschap, van icenoiaat in de handels- en koloniale wetenschap ►f van licenciaat in de handete- en financiewe-enscliap wordt. aan den licenciaat in de handels-retenaclia.p verleend na minstema nog een jaar tudie, volgens het daartoe vastgestelde pro-Tamma en na het afleggen vaji eea examen dat ri eens afgenoinen wordt. Het dipioma vs<] doktor in de handelsweten-chap wordt aan do lioenciaten', vei-meld in aa--ikei 4 onder nrs. 2 tôt- 5, verleend, na ten ftimst® één jaar studie, het voorleggeni van, een «roefschrift en het afleggen van ©en daarbij be-looreiiid examen. Art. 6. — Het cnderwijs der Hoogei'e School oor HandelsweteiiBchap wordt gegeven- door de •rofessoren en docenten der School zelf «n dooi' ■rofessoven en docanten van de Faoulteiten der Jniversitêit, alamede van andere bij de Uni-ersiteit bestaande soholen. De bevoegdheid en de jaarwedde van de ,pro-essoren en docenten der Hoogere School voor landelswetenachap worden bij hunm© benoe-ling vastgesteld. Verder worden, naar behoeifte, hoofdassisten-en, assistenten en teclmische hulpktachten aan-esteld.Ook kunnen mannen met bijzondere verdienste p wetenschappeiijk of technisch gebied, die niet ot de School behooren, met het houden van ■cordrachteii belast worden. Art. 7. — De Hocgere School voce Handels retenachap aanvaardt., al naar gelang van him-e ontwikkelinjg en van het doel hunner studiën : ) gowone leerlingen, b) \Tije leerlingan, c) toe-oorders.De gewone leerlingen alleen worden torgelaten ot de eyamens voorzien bij a/rtdkel 5. Art. 8. — Afzonderlijke verordeningen zullen itgevaa.rdàgd worden aangaande : 1. De leerkra-chten, der School, het bestuur der Jehool, de betrekkingen van de School met de universiteit ; 2. De retiiten on> plichten der leerlingen ; 3. De voorwaarden tôt aairvaarding en de toe-■gngsexamens ; 4 De examens tôt het verkrijgen' der akade-lische graden en de foimulierem der getuig- ' ohriften en diploma6; 5. De kosten voar het bez-oek der Scliool en oor het afleggen der examens ; 6. Het- beheerpersoneel. Brussiel, den 23n Mci 1917. Der G eneraJgou,verneur m Belgien, Freiherr von Falkenhaïusen, Qeneraloberst. Verordening betreîi'endc oprichting eener Hoo. aere Land. en Tninbouwschool bij 's Rijks Universiteit te Gent. Artikel 1. — Bniton do krachtens de orga-deke wet van 4 April 1890 bestaande gestichten roor het onderwija mr de landbouwlrunde, wordt, iij de Universiteit te Oent, eene Hoogere I<and-31 Tuinbouwschool opgericht. ponderdag 7 Juni 1917. Derde jaargaag Nr. 158 Prijs : © Centiem voor geheel Belgie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes