Het Vlaamsche nieuws

1203 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 11 Août. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/125q817t51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i1 Augustus ïqiô. Twacde Ja&rg* Nr 221 Prifai 6 Cen^etnesi door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hct best ingelicfat en meest verspreid Nieuwsblad van Beîgië - Verschijnt 7 or aal pcr week rABONNEMENTSPRIJZEN i p«r ai*»ad 1.7S Per 6 munden 11.— Per i siMJidea I,— Pw j«fcr 11.— IAEGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAÛ : Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerkiag van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 190» I AANKONDIGINGEN: Tweede blftdi., j«r regel... 2.51 Vierde bladz., per regel... 0.30 Derde bladz., id. 1.— Doodsbericht 5.— Vfxxr »lle aimaaeeit, wende mem lich BOODESTRAAT, 44 DE OORLOG I. bezetting der stad Goerz door de Italianen. — Aan-vallen der geallieerden aan de Somme mislukt.—Russische Torderingen aan den Dnjestr, — De Turken hernemen fiitlis en Musch. PérOnne in brand ,J>'1 Middlesborough zeer zware ontplof ifl . . fingen en zeer groote branden waargeno Berlijn, 9 Augustus. Ve men, in de haveninrichtingeu van Hul ■à:: ntelden over de verw oes tng, v an cn Hartlepool en de werven aan de Tyn< Sue door de Franschen : Peronne €Veneens Ook in de fabrieksgebouwei A:m lichtelaaie, aan branden ge- bij Whitby en de spoorweggebouwen bi S door de Fransche ar îllene. C - Kingslynn is een groote vernieling aan j,SL aijken zijn aan een zekeren onder- g;erjcht. IgH' prijs gegeven, zoo ook de kathe- A]le iuchtSchepen zijn onbeschadig< van den Heiligen Johannes. Of de teruggekeerd, ondanks hevige beschie ^■ict houtsmjwerk versierde nuzeu tjng ^oor afweerbatterijen en zeestrijd einde der 15e eeuw de verwoes- kraehten 1 ^■te boven zullen komen, mag betwij- JMmrden. Als geheel verloren moeten R nu bibliotheek en muséum 1*?- -CiBgeiaiîQ en NOOrWCgen ■wd worden. diebjdeboven inhet Berlij 9 A _ D (( y H stadhuis zijn ondergebracM Het Ztg. » vernmnt uit Kristiania dat de En Aie muséum bevat behahe: bekende ge]scheil_ gelijk vroeger reeds gemeid ■tir. \an walvator Rosa ee,tibe a g- de strengste waarborgen eischen bij d •Kverzamelmg Engelsehe en Franse ie icverjng van kolen en van visscherijge Sa «i noemenswaardige jeugdwer- reedschappen, opdat deze niet verde ^•Sïati Frausche negentiende eem\sehe aan Duitschland verkocht worden ii®,fr3; ... . . . , ., Thans moeten eigenaren van visschers ■Serof vijf zware raakschoten hel^beu gc^epen,, dre aan de vischvangst bij IJs ■ schilderijen geheel vernie îgd, jan(| deelnemen, zieh verplichten de ge ^Bîs vcrschroeide rafels hangen aan de heelc vangst aan Engeland te verkoopèi i^Bcn De eenige \erzamelmg Gallische tôt de.n ongehoord lagen maximum-prij ■ten, die een voortreffelijk geogra- van 45 kronen pCT ton De eerste Noor ■i beeld van Franknjk ten tijde van sche visschersboot is thans van IJslan< «verovenng door César bood, verder te Bergen aangekomeu met 600 toi 'jMisch gleiswerk en opgegraven voor- visch. *cii uit den tijd der Germaansche yan den vertegenwoordiger van d ) Acrhuizing vorinen ,nog slechts een Britsche regeering te Bergen vernam d ■nbaren puinhoop. eigenaar van de boot, dat die hem 4. .]■<, . . . kronen per ton wilde betalen, doeh wei '■Vergeldingsmaatregelen gerde, de lading tôt een hoogeren prij Mndcn, 9 Augustus. — In het Hoo- ff ,!c ne™en en hcm tevens verbood d .Mpnishceft I.ansdowne in antwoord op Z1 c,"8 elders te verkoopen. De visscher ^■raag; van een der leden, die de ver- ^ebben zich thans tôt de regeering vai ■^■dvcrklaring van vijandelijke eigen- ^°°rwegen gewend met de verklaring ■ion in Groot-Brittanje als vergel- . 'ieerschende toestand onhoud B^inatregcl voor den moord op kapi- nr IS Sc,wou en- .^■Fn'att bcpleitte, verklaard, dat ver- rr , Tr , " . ,, 'M®!? heel iets anders is dan een po- p11® « \ eidens Gang» hebben d gHom daden van barbaarsehheid cn "îu erhandehngen tusschen de ^oorseh M vervolging te beantwoorden met ^anken eu de Engelsehe vertegemvoor ••■fclijke daden. In een wedstrijd van dlfr^ tot e.fn joorioopige overeenkotns [•■soortzoudenwij door onze vijanden fIeKl e" de Engelschen naar kon ■kkelijk verslagen worden. de" vertrokken, om haar aan de Engel «elding, niet tegenover personen schc owrhe'dcn VOOr te leS'g«'- Btegen de beurs van onze vijanden, . , , , . B anders. De regeering heeft de mo- , Aa^ande de voorloopige overeen ■theid van zulke maatregeen over- die- vol^ens, « Verdens Gang K, maar moeilijke handelskwesties tussdJen Noorsche banken en vertegen *«ch voorgedaan e,n de regeering ^oord.gers van de Engelsehe regeennj ■ inoverleg getreden met voorname f^often is deelt « Morgenbladet », me Mm uit de bankierskringen. df.' dat de Noorsche banken zich ver & plrehten, met hun conto bij Engelseh ■rieksch-Macedomë voor JSS, X M Servië ? staan. Maandag vernam « Politiken : i . . , nog uit Kristiania. dat de Noorseh< j^Kelicht^ L-r'n C> * l-!'ç t m" Bank — zoomin als de Zweedsche Rijks ^■««icnte kringen wordt uit Saloniki , , , . , »e„, dat de viervoudige Entente J>ank - van de overeenkomst Wilde we ^^Bjwland, na aankomst van den Servi- €n' ^oonprins, voor de keus heeft ge- aan den oorlog deel te nemen, of ir1Olen '^■tvanoudCSp?n'" tot aar! de be\rij- j^aar de «Frankfurter Zeitung » ui ip^Bdnoua-.Servie aan koning Peter als . ,. ,, , ''t, Wtoetekennen. Zaimis heeft het TTS ff" .■oord tot na de verkiezingen verscho- sche «aden zich den laatsten tijd drul & met Polen bezig. Er zou weldra eei « _ nieuw manifest aangaande de zelfstan fliU .. digheid van Polen verschijnen. Stuur '»maarivallen der mer, de nieuwe minister van buitenland OnotAfiriit-Are sc^e zake.n, zou het streven naar zelf J standigheid van de Polen gunstig ge ■'enen> ^ Augustus. — Officieel : zind zijn. De bladen meldden, dat d heeft een eskader onzer zee- minister dikwijls met den , Russisch-ge de vijandelijke batterijen zinden Poolschen graaf Welipolsky sa . ® mond van de Isonzo en het vij- menkomsten had. In he.t « Wetsjernej; :t^K i®. s^ion voor zeevliegtuigen Wremja» spreekt Stuurmer nu al di ::(^VJ Gtado zeer doeltreffend met geruchten tegen.Welipolsky had wel eei bestookt. Verscheidene voile gehoor aangevraagd,, maar dat liai Z1W waargenomen. Ondanks he- Stuurmer geweigerd. Volgens de «Djen '■ ^'"eting zijn de vliegtuigen ou- is de minister geen vriend van Polen a îgcl teruggekeerd. zelfstandigheid. - J^taanvallea op de Roemenië en de centrale Engelsehe oostkust mogendheden rif^JrschèiL-n U^UStl^' T" Officieel: Boekarest, g Augustus. — TusSchet c S1?a, onzer ma- de Roemeensche commissie voor uitvoer a ' CI1. e^cn vannacht op- waarvan Constantinescu, de minister vai "'■'«Puntcn i T En§eland gedaan. i,andbo.uw voorzitter is, en vertegenwoor il^Hidiistrï i ( 1 v,°ot op de Oostkust digers van de centrale mogendheden '^Bt'knis ' ' 1.Tmch^inRCti van militaire een overeenkomst tot stand gekomei Van "\'ri il ' firaafschappen aan de over het verkoopen van gerst voor brou '■ overvir^'i■ lllIn^x:r'atld tot Norfolk, werijen en erwten van den oogst van di BiLn , '""S met ontplofbare bom- jaar. Er zijn ongeveer 2000 wagons erw ^■dbommf 'Waarsfe kaliber en met ten, 6000 wagons gerst beschikbaar. D< >cstrw>id. De uitslag was prijs van de erwten is op 5600 leii pe ^■NneliiV u^stekend, zooals in wagonlading, die van de gerst op 4501 1' e'deren nacht duidelijk Ici vastgesteld. ;n)aa?".genomen. c e 'J^er- en benzolfabrieken Zie vervolg op de 2de bladzijde. Onze Qrcote Geïllustreerde Letterkundige Prijskaiûp DANIEL HEINS (Heinsius) 1580 • 1655 38 LooPang 38 Bacchus ; ■ O Vinder van den wijn I wie zou men vergelijkei I Bij dijue sterke macht? ; de Goden moeten wijker 1 Voor U, die één toch zijt, i cn meerder zijt van naani ■ Naast Jupiter alleen, als d'ander al te zaam 1 Mij komen in den zin op cenen tijd vecl dingen ■ Wat zal ik laatst van u, wat zal ik eerstlijk zingèn' Uw namen zijn zeer veel, zij beelden uwe mach Uw zonderlingeu aard en wonderbare kracht . Maar boven al, de naam , van Liber past u wonder î Die komt u eigen toe, die hebt gij toch bijzonde' r Altijd zeer lief gehad : omdat uw volk bevrijc . Van achterdenken is, gij zelve lustig zijt . VVant, Liber, ais gij komt 1 met uwe zoete gavei s Ons vloeien in het lijf, dan worden ook de slave] 1 Tot koningen gemaakt, 1 de droefheid en do smar verdwijnen met den dronk, j ontbonden is hun hai t 3 De vreugde komt van u ! j want zonder uwe gavei . Al levend zijn wij dood, 5 al levendei begraven î Ziet ! Bacchus wordt te zaam 5 van jagers ende smeên 1 Van lieden hoog-geleerd , en schippers aangebeên . Zij drinken altemaal, en wenschen om te moget Ven erschen koenen dorst met onvervalsehte togei ; Van uwen Rijnschen geur ! Wat volk ook dat het is t Zij zien u staan met vreugd op eenen vollon disch Daniel HEINS. > Iede.r kent de nainen van Vondel . Hooft, Bredero, Cats en Huygens, ter r wijl die; van den Vlaming en Gentenaa . Daniël Heins voor den grooten hoop eei - onbekende, of nagenoeg, is ge.worden. 2 Eu Kalff moet nochtans vaststellei î dat geen Nederlandsche letterkundig< t gedurende. het eerste kwart der 17d< > eeuw, binnen en buiteu de landsgrenzen î zoo beroeind was als dei Leidsche hoog - leeraar Daniël Heinsius. Het was toei - de gewoonte nog zijn naam te, verlatijn schen. Grotius, Vossius en Heinsius zijr wellrcht de beroemdste voorbeelden. Heins wordt in zijn tijd geroemd al: de Feniks van Nederland en de Prin. t der Poëten van de Eeuw ! De Duitsche dichter Martijn Opit; : haalt men gedurig aan in zijn Buch vai i der deutschen Poëterei. Hij maakt met evenveel vaardigheic - en zwier Nederlandsche en Latijnschi - gedichten, die telkens herdrukt worden Indien « zooveel hoogachting de: - tijdgenooten, aanspraak geeft op de be - langstelling der uakomelingschap », dai - mogen we toch ook wel de aanmerkinj " maken dat het nogmaals een bewijs t< 1 meer is hoe alleen dei nanevon over dei 2 letterkundigen roem oc-n beslist oordee 1 vellen en hoe vergankelijk de faam kai ^ wezen. * Als knaap had hij veel te danken aai 5 Marnix van Sint-Aldegonde, die grooh hoedanigheden in hem had ontdekt. Op drie-en-twintigjarigen ouderdon wordt de Vlaming Heins hoogleeraar ù de dichtkunst aan de Leidsche hooge school, en weldra ook in het Grieksch , Zijn' lijfspreuk was noehtans beschei den : Wat weten wij? Of hoevçel is e-[ dat we niet weten ! Quantum est quoe . nesebnus! ; Heinsius, evon als een andere Via i ming De Koningh, heeft zeker grootei - invloed uitgeoefend op Vondel als treur t spehlichter. De Koningh heeft Vonde - voor een deel de onderwerpen ingege ; ven, zoo voor Jephta, Simson en zelf r Lucifer. Heinsius heeft de Senecaascb y treurspelen ingevoerd : een lange mono loog, gevolgd door een Rei als inleiding vijf bedrijven door cen koor gesloten alleenspraken zonder veel handeling, , r . Spijtig dat Vondel naar zooveel ge-leerdheid opzag en niet,, even als Shakespeare, heel dieu ouden rommel heeft afgeschud. Heinsius schrijft het oul>erispelijk alexandrijn, dat vooral bij Cats met 011-verstoorde eentonigheid zal voortstroo-men.In de minnedichten wordt de hoogleeraar toch leniger : Geenen slaap en kau ik halen, x\ltijd docht; me dat ik zag, Liefste, dijnen zoeten la eh, , En dijn oogen op me stralen En dat liefelijk gelaat Dat nog in mijn harte staat. Flinke verzen, en door den gloed van de vrijheidsliefde bezield, zijn de volgen-! de. Hij zegt van de Spaansche dwinge-landij : 1 Al waar gij niet en zijt, daar is ons vaderland De; vogel is alleen geboren om te snijdeti : Met vleugelen de lucht ; de paarden om te rij den ; ' De muilen 0111 het pak te dragen of de lijti ■ Te trekken met den hais — en wij, 0111 vrij te zijn Nu onzen knappen liooggeleerden , Gentenaar, die de roem was der Leidsehc hoogeschool, lieelemaal gaan verge,ten, - zou een onreeht zijn waaraan wij on; niet schuldig mogen maken. I Zijn Lofzang op Bacchus, die we me-dedeelen, klinkt los en luimig, en is besi . in den aard van den klassieken man. DIGELIJKSCH NIEUWS ALS DE HÀAT IS IN DEN MAN... 1 — Het is opmerkenswaardig hoe iemanc al heel vlug verheven wordt tôt eene be-1 roemdheid... in 't een of ander, (als wa? niemand er zich te voren van bewust gc-worden) als men dieu iemand tegen zijn tegenstander uitspelen kan als een kaart, ' die men veronderstelt cene beste troef-kaart te zijn. Haat bezit noehtans eene ' duivclsche macht, die den geest verwon-derlijk lcelijke parten speelt. In het te-1 recht door de Vlaamsche pers gelaaktc artikel van Auger de Busbeck, versche-1 nen in de « Echo Beleg » en gericht tegen den grijzen en eerbiedwaardigei: ' priester Hugo Veniest, lazeu we dezen merkwaardigen zin : « Monseigneur Faict, le dernier granc évêque de Bruges, théologien éminent 'esprit d'ordre et qui était intransigeant sur le chapitre de l'obéissance, intervint et sa crosse fit office de cravache sur le . petite bande de prêtres flamingants e\ révoltés. » (Monseigneur Faict, de laatste groote bisschop van Brugge, uitmuntend god-geleerde, geest van orde en die onom-koopbaar was voor wat de gehoorzaam-heid betrof, kwam tusschenbeide en zijr staf diende tot paarde-zweep op de kleint bende flamingantische en opstandigt priesters.) Die staf met een kletskoordeke, néen, mooi is het niet voor eeu uitmuntend godgeleerde... en wat er bij staat en als deugden door « messire le très noble > Auger de Busbeck aangehaald worden, schilderen hem af als een man van kwade willekeur met zeer verouderde en bar-! baarsche begrippen. De haat speelt zulke parten. Sprak niet ' onlangs cen Belgisch Monsiguore van - haat cn orde en verloocliende hij niet al-■ zoo, laugs St. Thomas om, de leer vai zijn zoeten meester, onzen Heere Jezus ' Christus? 5 WOORDEN VAN CASEMENT. -•- De Wayfarer deelt in de « Nation » med< <L wat iemand (een priester?) vcrtelt di< [ Roger Casement daags voor zijn terecht. t stelling heeft gesprokeu : <( Hij zag den dood in het gezicht al: 1 .eeu dapper Iersch edelman.inog gesteunc ^ door den moed en het vertrouwen var een goed katholiek. (Casement is ni. 0[ i het laatst tot de R.K.Kerk o\ergegaan. 1■ Hij sprak veel over zijn dood en dach - vanavond te biechten en morgenochten<: . zijn eerste H. Communie te doen. Hi, - zond dankbare groeten aan allen die vooi - hem hadden gebeden en hem haddei l liefgehad, en zei, dat hij voor Ierlanc stierf en het bekend wenschtc te hebbei: dat hij voor niemand bitterheid in zijr hart voelde. Hij was overtuigd dat hi, ter dood werd gebracht niet om zijn be-ginsel, maar omdat hij Roger Casernen was. De vrede, de rust, de moed, waar mee hij dep dood tegemoet ging en e: over sprak, waren treffend. » Voor den lijkschouwer heeft een ver want van Casement het een schande ge-noemd dat zijn familie niet de beschik king oven het lijk kreeg. HUNNE VADERLANDSLIEFDE De meest striemende afzweeping, die de bastaards in Vlaanderen wel ooit ge-kregen hebben, werd hun toegediend door den Waalschen volksvei-tegenwoor-diger Jules Destrée, in zijn « Brief aan den Koning over de Scheiding van Wal-lonië en Vlaanderen » (1912). Na daarin vastgelegd te hebben dat België bewooud wordt door twee ver-schillende volksstammen : Vlamingen en Walen, en er dus in ethnischen zin geen Belgen bestaan, gaat Destrée voort met te betoogen dat hem slechts twee kate-gorieën personen bekend zijn die als dus-danig kunnen doorgaan, namclijk « de officiëele wereld » en de bastaards. Zic-liier nu wat hij van deze laatste zegt (wij schrijven de vertaliug af van adv. Em. Wildiers in zijn <( Antwoord aan Mter J. Destrée». Nederlandsche Boekhandel 1912.)! « Een tweede soort belgen heeft zich » gevormd in het land, hoofdzakelijk te » Brussel. Maar zij is waarlijk weinig » belangwekkend. Zij schijnt de gebre-» ken der twee rassen te hebben samen-» gevoegd eu de goede hoedanigheden te » hebben verloren. Haar midelel van uit-» drukking is cen soort bargoensch, » waarvan de huisgenooten Bculemans » en Kakebroeck hct bcspottclijk voor-1 )) beeld zijn. Deze soort belgen is 011-» wetend eu onverschillig. Zij heeft voor » ideaal het middelmatig welzijn, zij ge-» looft aan niets, is onbckwaam tôt edel-» moedigheiel of geestdrift, veronder-» stelt bij eenieder lage en baatzuchtigf » drijfveeren, verlaagt clk gedacht dat » haar te hoog is, tot een zwanze. » Sommige lofsprekers hebben in dit ka-» rakterlooze eene deugd willen ontdek-» ken : de middclmatigheid. » De vaderlandsliefde van deze mid-» delmatigen is nietig, zij zouden goed-» schiks elke heerschappij aanvaarden 1 » die hun gemak niet storen zou. De be-,> volking der hoofdstad. waarvan eenige » stalen ook in hct binnenland bestaan, » is geen \ olk : 't is een samenraapsel » van bastaarden. » Dit is het brandmerk dat Destrée op 't voorhoofd onzer « mestiezen », frans-kiljons, staat en om nog beter het gloeiend verwijt dat in zijn vurig vlam-mend woord ligt te doen gevoelen, her-halen we hier zijn oorspronkelijken tekst : « Le patriotisme de ces middelmates , est nul, ils accepteraient bénévolement toute domination qui ne dérangerait [ point leurs aises coutumières. » Dit is werkelijk de geestgestcldheid ,, van onze ontaarden, onze « déracinés » ; : ubi bene, ibi patria is hunne leus en als hun gemakkelijk leven hier ernstig be-, dreigd was, zouden zij met pak en zak naar de boorden van de Seine of van den Riju verhuizen, naar gclang ze daar of ginder eeu profijtelijker bestaan zouden ; vinden. : Maar zij zullen er wel voor zorgen dat r het hun zelfs niet noodig is uit te wijken, immers, eens het pleit beslecht, zullen zij zich keeren naar dezen die over de macht besehikken en hun voordeeltjes kunnen bezorgen. Omdat zij nog altijd innig overtuigd zijn, dat wij eene franschgezinde regeering terugkrijgen, lonken zij nu steeds naar Haver, en doen ailes wat hun van dieu kant baat kan bij-brengen. Zeer opmerkelijk verzwakt hun patriotische ijver dan ook, of hij_ groeit aan, naar gelang een offensief gciukt of niet, naar gelang Verdun schijnt te val-L len of steviger stand lioudt, de Rupen vooruitgaan, cn Roemenië wil ingrijpen of zich weêr achteruittrckt. Zoodra de beslissing zal zijn gevallen, zullen zij • heulen met den overwinnaar en doen wat 'i de bastaards in heel onze geschiedenis ' dedeu, van in de middeleeuweu tot he- • den toe. Onder de verfranschte graven en de hertogen van Bourgoudië waren i zij Leliaerts (zie het artikel van Geo, in l ons nummer van 8 dezer) ; onder Karei l V, Philips II en hun Spaanschen aan-> hang dienden zij de Spanjaarden en 1 steunden Alva ; ze werden Oostenrijkers : onder Maria Theresia en Jozef II ; en l wanneer in 1794 de overwinning dei i Franschen te Fleurus, ons land onder ' de macht der Republiek deed vallen en 1 wij de sehrikkelijkste verdrukking moes-l ten lijden die ons land ooit kende, en 1 door de ovcrweldigers niets werd geëer-1 biedigd noch godsdienst, noeh zeden, i noch eigendom, noch wetten der men- ■ schelijkheid, spanden weerom de ont-: aarden samen met de Sansculotten en • bogen later ootmoedig v66r Napoléon. ' Onze Jongens in den Boerenkrijg ston- den op tegen die hatelijke dwingelandij ■ en verzetten zich tegen de conscriptie, ■ welke de blocm onzer jongelingschap ■ voor de legers van de vreemde bezetters opeischte ; natuurlijk keerden de bas taards van toen hun den rug toe eu heul-den met den overweldiger. Hier v66r eus ligt een boekje : Relation de la réception faite à Bonaparte dans la ville d'Anvers lors de son passage en l'an XI, herdrukt bij De Cau-wer in 1904 en waarin een volledig ver-slag voorkomt van de ontvangst die Frankrijk's Eersten Consul in Juli 1803 hier in het overwelcligdei Antwerpen te beurt viel. Het was « citoyen d'Herbou-ville, préfet du département des Deux-Nèthes», die zijn heer en meester ont-ving en we bcgrijpen heel goed dat hij als Franschman en als ambtenaar ailes in 't werk stelde om Bonaparte met luis-ter te ontvangen en zorgde vcor een prachtigcn stoet, een schitterende ver-lichting van heel de stad en een plech-tige ontvangst van al de notabelen. Wat ons evenwel tegen de borst stuit is dat bij die voorstelliug der Autwerpsche geestelijke en wereldlijke overhe.id aan den vreemde,n overheerscher, zulke laf-fe, slaafsche taal klonk eu niemand onder al die verfranschte waardigheidsbe-kleeders in 't minst blijk gaf van vader-landsch gevoel of mannelijke fierheid. Zoo o.a. kwam zckere citoyen Mer-tens, in naam van den Arrondissements-raad, verklareu dat het een benijdens-waardig lot was hun toi van onwankel-bare verkleefdheid aan den Eersten Consul te mogen brengon en dat de Raad als het grootste geluk zou aanzien dat Napoléon drie schepen van eersten rang, waarvoor zij eenparig het bedrag ge-stemd hadden, zou willen aanvaarden ! Ziehier letterlijk zijn woorden : « Certes, citoyen Premier Consul, le sort du conseil serait digue d'envie si vous daigniez accueillir ces protestations de son dévouement ; mais son bonheur serait à son comble, si toujours grand, toujours magnanime, vous vouliez ajouter à cette première faveur celle d'agréer trois bateaux du premier rang, que, le conseil vient de voter à l'unanimité, et qu'il ose consacrer au gouvernement, comme une marque faible, à la vérité, mais au moins sincère et véridique de l'intérêt qu'il prend et qu'il prendra toujours à la précieuse conservation de vos jours, à la prospérité de la République, à tout ce qui peut contribuer à anéantir les ennemis du bonheur de l'Etat. » (N. B, — Door deze vijanden van den Staat, worden hier de Engelschen be-doeld, waarmedû Napoléon op dit oegen-blik in oorlog was.) Daarna komt de maire « citoyen Wer-brouck » met den municipalen raad en biedt den eerewijn aan, die, volgens de gewoonte van de.n tijd, naar het paleis gevoerd was op een prachtig versierden wagen en daar werd overgereikt, met volgend complimentje : « Citoyen Premier Consul et Président, » Tout s'agrandit sous vos auspices et rien de ce qui s'adresse à l'auguste chef des Français ne peut être ordinaire. Les vins d'honneur étaient jadis un iribut consacré par l'usage. Iîu ce jour, au contraire, la ville d'Anvers jouit du bonheur de vous offrir les siens comme au plus sublime objet de son amour et de son profond respect. » Volgt daarop de geestelijkheid, aan-gevoerd door den aartsbisschop van Me-chelen, die in eene schetterende rede Bonaparte zijn « zeer die.pen eerbied en le-vendige. erkentelijkheid » komt uitdruk-ken eu hem als... vredestichter (!) in Europa huldigt : « C'est par ces vertus magna/iiimes que vous avez rendu la nation triomphante dans lâ guerre, comme vous saurez la rendre redoutable dans la paix. Vous l'aviez donnée h l'Europe étonnée de la recevoir : pourquoi faut-il que ce bonheur soit troublée par l'injuste agression d'un peuple, pour qui la prospérité des autres est un sujet d'envie et de jalousie ? (Hier wordt weêr Engeland bedoeld.) Mais vous savez faire la guerre, et comme vous n'avez en recours aux amies qu'à la voi de l'honneur, de la justice et de la modération, vous saurez aussi ramener la paix. Fasse le ciel qu'elle se renouvelle, afin que nous puissions jouir tranquillement de la renommée que vous avez acquise à la république, et faire des vœux pour que vos jours se prolongent au-delà du terme ordinaire ! Puissent-ils, citoyen Premier Consul, puissent-ils durer autant que votre gloire ! » Daarna verschijnen nog beurtelings de a f ge vaa rdigde n der Hanelelskamer en de rechte.rs der verschillende rechtbanken, waarvan een der voorzitters (le président du tribunal criminel) o.a. zegt : « Les Belges, devenus Français, chérissaient déjà le premier magistrat de la République» (de Belgen, nu Franschen gewor-den, beminden reeds den eersten magis-traat der Republiek), eh verder ver-lieugt hij er zich over dat ons land voor ceuwig bij Frankrijk ingelijfd is : « Par votre valeur et par vos soins, nos destinées sont à jamais associées à celles de la première nation du monde, dont vos victoires ont immortalisé le nom, comme votre génie consolidera son bonheur. » En zooals al die « dignitarisse.n » die met zoo weinig waardigheid v66r Bonaparte kwamen buigen, valt hij uit tegen «la perfide Angleterre >k1' « Vengez, zoo cindigt zijn speech, vengez sur les bords de la Tamise l'honneur national et la foi des traités. Puisque c'est à Londres qu'on ne cesse de fabriquer les malheurs de l'Europe, c'est là qu'il faut les terminer. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes