Het Vlaamsche nieuws

372 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7cp10/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I^rijdâg *4 Mai 1915. Eerste J&arg. Nr 120 CTTnnp »o> aaÊrm mmamm vs&a Prijs: g Cectiemen' door geheel Beigië ai—mia*. m >■* Vlaanische Nieuws ? ia mm ^mr im ▼ f Hat bmmt ingalldîl an meest temprëdl NlfflÉWmM&à va** flelglë.g-SVar«ch|îiit 7 miâl per week AB0NNEM1NTSPRIJ2EN! g ■ fM «tl» 0-86 | ¥«■ 8 8H>aa0co | I ptr TTissad 1.59 ] Per 0 moactlcfl 7 6S | —P«r jaai !4,_- SK^TtJtR: Vtfoai 84fiVfm* BUttEELIïN 2 {oodestraat, ti, ANTWE3RP&? Tclefooa i«HK» saègcsgii ti»)jiiHigàà»r-i 'rx-*i&&fr&*ir!ryœ&àtœmit AANKvN&ïtiUsîtïBN: Twssdc Waâz.j pss rtgel 2,50 | Tisïé« biais., psx regel S.C0 Berde blaéa., id. I.— j of vaigssa »vefcc»3«s>mst. ©sedsfesjîîjiit ê.— Het Woord van een Vlaming Jen knappc kerel, die Dr Aug. Borms, 'aar aan het Koninklijk Atheneuin te ttèrpen. ;en Vlaraing uit één stuk, overtuigd, it diepcktikend en diepvœlend. On-ikelbaar en rotsvast in zijn beginsè-Pe geweldigste geoeurtenissen zitl-hem niet beletten klaar te zien, hel-te oordeelen. iisteren, 't is te zeggen Woensdag-nd, sprak hij voor leden en genoodig-van Eigen Taal, Eigen Zeâen, in het iingsken, Wolstraat. e belangstelling was groot, geen itsopen in de ruime zaal. Veel jonge iwen en opkoraende meisjes onder oehoorder3. 't Was een verheugende blik. ;ëbt ge ai bemerkt hoe Antwerpen, Vlaanische Antweri>en weer veer-:htig opleeft? r verschijnen vijf Vlaamsche dagbla-en slechts één Fransch. Nochtans er slechts 70 duizend inwoners szig op de 310 duizend die Antwer-v66r den oorlog telde. r wordt ook veel meer Vlaamsch ge-iken. Luister maar om u heen op at, 't is verkwikkend en hartverster-1■ Ge zoudt zeggen dat g'er blij niee • Wel ja, aan 't ergste kan een :en kant zijn als gij hem weet te len en laten wij het voordeel niet oochenen doch het aannemeu aïs het fim doloris. fat verschil nochtans tusschen Ant-pen en Brussel ! ntwerpen is dood in vergelijking bij loofdstad. at komt hier met de haven waar ailes ligt. e Brussel kunt ge niet meer zien dat oorlog is. De bevolking is er feeste-Het Brusselsch zwanzen herleeft en .tn guitig onbeschaamden lach op 't jnaal verdriet. lleen de Vlamingen zitten er uog zich'dg onder hun schelp. Vermey-zoekt naar een lapidarisch woord en ang hij het niet gevonden heeft, Ihij er over voort. Van de Woestijne niineert de Rotterdammer en filoso-t egocentrisch en verrukkelijk over merel op een schraal boompje. ilshouwers laten z« stikken. Dwels-ffers heeft een stommiteit begaan, î als ge uw vrienden in den steek voor een dwaasheid, dan staat ge Ira alleen in de wereld in een atireool eigen flaters. t Brussel zieH we slechts Frims kôin-î die van nu af het aangekondigd maamich Schrikbewind durft te Seeren en Mauiits Josson, tegen » reéds doodsbèdreigingen werden tesproken. chreef de Londensehe Métropole niet ze Adelfons Henderickx om zijn amschgezindheid moesten fusiljeereu littnterugkofnst? Wij hebben het zelf j'geleiên, doch 't werd ons 'uit' goede b verzekerd. e Antwerpen borrelt het Vlaamsche S weer op langs aile kanten, het M en zingt om u gelijk bij den ta dooi de bronnen en vlietjes in krglanden. "steren sprak nu weer Borms en [al over een volk dat îangzaam maar ;tr verminkt en vermoord wordt: na- over Fransch-Vlaanderen. ik het Vlaamsche hart van Borms ir kloppen in elk van zijn woorden, lls ik het lees in den glans van zijn ' dan denk ik aan Adolf Pauwels, °ok zoo'n warme ziel had en zoo on- jKhfokken voor Vlaamsche waarheid vlaamsch goed recht durfde te getui-l,f°fnis maakte eerst een kort historiek J ï'ransch-Vlaanderen. Hoe het ons ®eldigd werd door denFranschen zon-fl02 Lodewijk den Veertiende en hoe ™ 1"13 door den Vrede van Utrecht 1 ?°ed aan de Franschç kroon v'er- howlerd jaar zijn er over heen i'';k beeft de verdrukker de Vlaam-, i niet kunnen smoren. De San-•' eu zijn er nochtans ruw en raUw N aangggaan. maar el'ke Vlaamsche p^véfbbden. maar kop-af als ge niet S1 Wordt met hen. ® maar op zijn Kaïn's i « ailerergste onderdrukking en stel- ecîi'8e u^roe'''n& van het Vlaamsch i, IC1 v66r twintig jaar begonnen. ' Mien mogen de kinderen niet reu lezen in 't Vlaamsch, ook ze '• no g Vlaamsch spreken, doch W niet meer. )[<] 0I1(,'';rwijzers die van de streek zijn lh«7®p Frankrijk gestuurd en ton i ^eu krijgt Fransch-Vlaande-i;j,j trw'jzers opdat dezen geen gebe-Woord van de moedersprsek van kernen l>e Vlaamsche taal is gebannen uit de school eiî uit de kei'k. Geen preek, geen katecliismus meer in de Vlaamsche taal. 'k Heb in mijn leven al veel jammer-klachten, met krokodillentranen bego-ten, over het rarapzalig taallot van El-zas-Lotharingen gehoord, doch de Fran-schen zouden mij eens moeten uitleggen hoe het komt dat rechts iets zco jain-merlijk en vloekwaardig kan wezen, wat links een vaderlandsch streven wordt geheeten? Of is 't de pot die aan den ketel ver-wijt dat hij zwart zietî Ondanks aile taalvervolging, aile drukking en verdrukking zijn de doipen van Fransch-Vlaanderen nog voor 75 % geheel en louter Vlaamsch gebleven. Maar eilaas ! Maurice Barrés heeft gelijk : de Franschen hebben er een volk van estropiés, van geestelijk uerminkien van gemaakt. Het land heeft nog wel een Vlaamsch uitzicht, een Vlaamsch gelaat. Belfor-ten, kerken en Wethuizen spreken er nog van Vlaamschen kunstsmaak. Doch waar zijn de bloeiende Rederijkkamers van vroeger? Waar de dichU rs? Waar de zingonde Zivanenf Waar de kunste-naars van beitel en penseel? Arm Fransch-Vlaanderen ! Zijn kunst is dood. Zijn geestelijk, zijn verstande-lijk leven werd gesmoord met de taal. De taal is immers gansch het volk, Dit volk sterft, is dood Of liever het sluimert. Tcn minste dat meenden eenige Vlamingen die in 1912 te Antwerpen een kring stichten Pro Westlandia, door toedoen van Prof. Borms en Dr Allaeys. Met vedelaars en zeggers, als mid-deleeuwsche minnestreelen, gingen zij in Scptember 1912 naar W estlandia, het Westland, zooals ze ginder zeggen cn dat Fransch-Vlaanderen en een hoekje van onze provincie Westvlaanderen bevat. Ze gingen beproeven de Vlaamsche ziel weer te doen trillen onder het Vlaamsche woord. Ze kwamen te Bellen (Bailleul), te Steènvoorde, te Bergen (Bergues), te Kassel, Hazebroek, te Duinkerke, te Ko-debeke (Rodebeke, later verbasterd tôt Robaais en verfransch tôt Roubaix. Lees niet J?oorfe-beke, maar Rode gelijk Baas-rode, Wilderode, Brederode, Merode, meirrode, enz., rode de l eteekenis heb-bend van land, streek.) Overal ontw aakte de schoone slaap-ster bij de tooverklanken van de Moe-dertaal.Het is die reis die prof. Bonus ons vertelde, maar zoo schilderachtig, zoo aanschouwelijk, zoo objektief met zijn wel en wee, zijn opbeurende en zijn wee-moedige indrukken, dat we een avond van geluk en aandoening hebben geleefd door zijn woord. Kon ik er maar wat meer van aanka-len ! Een enkel enekdootje toch : toen ze aan de Fransche grens kwamen mochlen ze niet door met hun pakie Vlaamsche liederen, onschuldige oude Vlaamsche liederen nochtans ! Dat bracht zeker het Fransche vaderland in gevaar en kon af-breuk doen 3an Frankrijk's taal ! Een flinke fooi overwon echler het Franscb-vaderlandsch bezwaar. Doch Frankrijk overstelpte ons dage-lijks met eenige honderdduizenden kilos papier vol Fransch chauvinism gelijk Van Journal en Matin. Et nunc regeo... ! Het taaie leven van de Vlaamsche ziel en van de Vlaamsche taal gaf Borms een gloedvol slot. En 't allerlaatste woord was : Noch Fransch, noch Hoogùuitsch, maar. Vlaamsch alleen, en Vlaamsch boven ailes!Als we rond middernacht huiswaarts keeren en nog eens eveu rondkuieren in het loofstille Parle, hooren we in de vei'ste verte bel: dof gebonk van de ka-nonnen en een gevoel van eindeloos v?ec omprangt u de ziel. Daar stàan nu onze jougens, voor Ee?-tig ten honderd Vlaamsche jongens, als een dam van vleesch en bloed, om Fransch-Vlaanderen, om Pro Westlandia te verdedigen. Op dezelfde plaaU, waar de Vlaamsche Moedertaal zoo hardnekkig werd bekampt en zoo gewetfenloos uitgeroeid. Ook dat verandere de oorlog opdat er goed ?roeie uit lavaad ! M ai go n n BΫIKÏ.ST!KΫiSS5 S 4 ' ' ' .7/ Hoe Fin!and het alccislisne vtrdreef De Noorderstreken zijn, meer dan de Zuidelijke, blootgesteld aan de verwoes- ' Lingen van het alkoolisme. Cf het aan | het klimaat ligt, of aan wat anders, het i féit is daar. Gelukkiglijk voor de Noordervolken, \ vindt het na'cuurlijke instinkt dat de ] menschren aanzet om door grove midde-1 len de koude en de gure winden te be- j1 strijden, een macbtige rem in streuge»1 godsdienstige leenngen, en in een zeer s ontwikkeld gevoel. De manier wâarop Zweden en Fin- !1 land het aikoolism bestreden en bijna ■ ; overwonnen hebben, is hoogst verdien- \ \ stelijk. iJ In Finland bijzonderlijk, dronk men.j, nu eene halve eeuw geleden, 20 tôt 25, ! millioen liters brandewijn per jaar, of i 15 liters per kop. Een vijide van den j graanoogst werd tôt genever gestookt, ] en 15 millioen franks werden door dit , verbruik verzwolgen. Het had den schijn, alsof het kwaad ; ongeneesbaar was. Al de grondeige- ■ naars, groote en kleinen, hadden er be- j lang bi] het te behouden. Zoodra men sprak, in Finland, van het aikoolism te i bestrijden, stootte men tegen het voor- ; recht der stokers. i Na allerlei wederwaardigheden welke 1 hun overwinning des te schitterender maakten, zijn de geheel onthoudersgc- ' nootschâppen er toch in gelukt de nationale ondeugd uit te roeien. Het bij- < zonderste van deze genootschappen, der- 1 tig duizend man sterk, gesteund door de « Bonden der Hoop », bestaande uit ' duizenden scholieren, en vooral door de 1 krachtige medehulp der Finlandsche < vrouwen, gelukte er in van het Parle- 1 ment volgende wet te verkrijgen : 1 « Het is verboden nieuwe stokerijen op te richten op den buiten; er zullen, c in steden en dorpen, geene brouwerijen 1 mogen opgericht worden, dan met toe- ' stemming der overheden. De verkoop ( van sterke dranken op den buiten is ver- 1 boden. » * De wet voorzag, weliswaar, eenige uitzonderingen ten gunste van de hôtels, j. statie-buffetten, stoombooten, enz. Maar . in feite was het gebruik van alkool bijna j geheel ontzegd aan de Finlanders. j. De uitslagen lietau niet lang op zich v wachten. Op tien jaar tijd, van 1861 tôt 1871, daalde het verbruik van alkool van c 1-5 tôt 3 1/2 liters per kop. Tegelijkertijd \ stelde men eene aanzienlijke verminde- j ring vast van de sterfte, de misdadig- , heid en de zelfmoorden. Sedert een j twintigtal jaren heeft men in geheel Fin- £ land slechts 395 personen moeten aan- E houden per jaar, voor dronkenschap, ( terwijl over vijftig jaar dit getal 6847 j beliep. ( Thans is het verbruik van alkool 1 slechts 1 1/2 liter per jatr. Finland heeft de eer, in dit opzicht, j aan het hoofd te staan van aile beschaaf- i ele lauden, * ^ i ^ W — - ^ Verpleger J. Verlinden Gisteren namiddag had in allen een-voud de lijkdièust plaats van den heer Verlinden, gediplomeerd verpleger van liet Roode Kruis, van den Staat en van de Burgerlijke Godshuizen. De afgestor-vene was vereerd met medaliën voor moed en zelfopoffering eu met het bij- 1 zouder eereteeken van verdienste van ] het Roode Kruis. ; Onschatbaar zijn de dieusttn die de < overledene bewezen heeft aan zijne lij- : dende medemenschen. In de buidige 1 droeve omstandigheden had hij nog ; zijne laatste krachten veil voor de lief-dadige verpleging onzer dappere solda- 1 ten in de Arnbulancen en de gasthuizen. ; Bij het graf werden indrukwekkende redevoeringen uitgesproken namens" de : Redderemaatschappij door den heer Jef Iinîer waarvan de heer Verlinden hoofd-toezichter was van den ziekendienst en door verpleger Gérard Van Looy, namens de Beroepsvereeniging voor « Zie-kenverpleging Ste Elisabeth », waarvan de dierbare afgëstorvcne voorzitter was . en Bestuurder van de Werkbeurs vc«:)r . verpleegsterâ eu verplegers. Een paar dagen slechts geleden drukte hij nog j zijne hoogste bewondering uit uopens de werking van « Ste Elisabeth », waarna ( het verslag werd overgemaakt aan den heer Schepen Desgain, hooge bescher- ! mer van dit werk. Ht; afsterveu van verpleger Verlin- ! den en van den leider-leeraar Dr Mast | maakt in de ziekenverpleging eene leem- i te die niet meer aan te vu il en is. Hij 1 telde ont?aglijk veel vrienden. 1 Zijne nagedachtenis zul iu eere wor- | den gehouden als die Van «6« r«clit-sehapen eu edelmoedig nian ! Telefoosi l<m Het Kaoëfsjoeken lîjdper! Onze voorouders in de fabelachtig oudheid' hebben, naar men zegt, vie: groote tijdperken beleefd : het gouder tijdperk; het zilveren tijdperk; he Monzen tijdperk; en het ijzereu tijd !>ërk. Als we geen rekening houden van hc papieren en kartonnen tijdperk dat wi, jeleven, mag men zeggen dat een vij fd< .ijdperk in aantocht is, waargchijnlijli ,'corbereid door onze eeuw van adminis-:ratie en bureaukratie : het kaoetsjoeker ijdperk. De gomelastiek, gelijk men eertijdî :ei, heeft iuderdaad een buitengewont utbreiding genomen. In het maatschap->elijk leven zijn honderden dingen ont->taau dank aan deze stof, die zondei îaar niet zouden bestaan. Banden voor rijwielen en autos; elek-;rische toestellen en bijhoorigheden : verktuigen voor heelmeesters en genees-îeereu; waterdichte kleederen en schoe-îen ; sportartikeleu ; toilet- en gezond-îeidsvcorweipen ; buizen; kinderspeel-joed ; tafelkleeren ; tapijten ; sponsen : ïekking voor hiiizen... Deze en honderd mdere dingen meer zijn oumisbaar ge-.vorden, en bieden aan de nijverheid, lieuwe, onbegrensde arbeidsvelden. Noch de automobiel-nijverheid, noch le èlektrische verlichting, noch hel sport zouden zonder het rekgom de 'eusachtige uitbreiding genomen hebbei; lie wij kennen; de meest karakteristie je uitingen zouden zonder haar niel nogelijk wezen. Hoe zou men, zonder kaœtsjoeke ban-ieu, bollen op de banen, met een snel-leid van 100 kilometers in het uur: :Ioe zou men de elektriciteit overal ge-eiden, in duizenden toestellen, groote :n kleine, waardoor zij ons onschatbart liensten bewijst? De tennis-, golf- en •oetbalspelers zijn ondenkbaar, zonder caoetsjoek. Er is onlangs eene krisis geweest in ien kaoetsjoek : vele menschen die hun-ie centen in ondernemingen haddeu ge-vaagd, hebben die verloren ; anderen, laurentegen, die een kaoetsjoeken ge-veien hadden, hebben veel geld gewon-Do lcrini? is slechts tiideliik ge-veest. Er kan, voor zulk een kostbaar irodukt, dat zich tôt ailes laat gebrui-:en, geen overvoortbrengst zijn, en ook ;eeu te lagen prijs: hoe meer er is, eu loe- goedkooper hij is, hoe meer de ;aoetsjoek in het gebruik zal vermenig-uldigen.Op eene tentoonstelling van kaoet-joek, die verleden jaar te Londen plaats iad, heeft men kamers gezien, die ge-icel met bedrukt kaoetsjoek behangen varen; met gordijnen in kaoetsjoek die net kaœtsjoeke ringen aan kaœtsjoeke taven hingen ; daar waren boekbanden, ichrijfbehoeften, meubels in kaoetsjoek, :ii nog vele dingen, die men nu nog voor antazij houdt, doch die morgen wellicht ot de dagelijksche behœften zullen be-îooren.Men heeft nu in zekere steden speel-)laatsen, tennisvelden, enz., die geheel n kaoetsjoek zijn gevloerd ; men loopl iaarover gelijk over een tapijt; uitglij-leu is niet mogelijk ; het zuiver houden laarvan is kinderspel, en de sleet haast )rnnerkbaar. Waarom zouden we in de œkomst onze steden niet « kasseien » net kaoetsjoek, zooals we het nu doen net steen en hout? Er is misschien niet reel noodig om de kaoetsjoek zoodanig e bereiden dat hij voordeelig de ver-ichilleude hoiitsoorten vervangt die nu >eproefd worden. Het verkeer op zul'k :en vloer, met rijtuigen van allen aard, lie allen kaoetsjoek banden om de wie-en zouden hebben, zou vrij wat gemak-celijker en wat vlugger gaan dan nu. ïonder te spreken van het gedruisch dat meindig zou verminderen, tôt groot ge-lœgeu van de zieken, die op hun — caoetsjoeke — kussens, gemakkelijkei ust zouden vinden, Het kaoetsjoeken tijdperk staat voor :1e deur. Laten we hopen dat het alleen ien stoffelijken kant van het leven ver-jetere : we zouden te veel verliezen, noesten de gewetens en de ruggraten /an dezelfde stof worden ois de velo-aanden ! A. àmdi>§kaâstsch@ ixGs^trîsileiie» De vijfde Avenue te New-York heefl îich onlangs laten overbluffenT Eene zan-jeres uit het Casino-Theater, zoo ver-îaalt de « Temps » wandelde er met eer îoed op, die niets anders was dan eene iooi, waarin een kanarie zich vermeidde. 3e dame kooi-draagster en de vogel in le kooi, zongen... als lijsters. De menigte juichte het geïmproviseerd concert toe. De twee artisten, niet op îun gemak tusschen het gedrang, vlogen le 34e straat in om daar hun duo voort e zetten. Het New-Yorksche straatpu-)liek echter, dat zich om muzikale n>eu-vigheùen weinig bekreunt, vervolgde ien ook daar met zijne spotternij. Eer axiecab onttrok gelukkig vogel, hoed en lame aan de te luidruchuge bewonde-ing der menigte. De uit'/inders \yerd«n noajt begrepei) n deze wereld! DAGELIJKSCH NIEUWS ; | EEN BELGISCHE SCHOOL, De ' ! Belgische gezant van Den Haag bracht " een bezœk aan de Belgische school in die stad. Achteièenvolgens bezocht de gezant ' [ de 5 kassen van het lager ondervvijs, ' , drie miadeiDare klassen en 4 klâssen'Van . het gymnasium, Leèraars en onderwijzers werden aan hem vooigesteid en aan vërschillende j leerlingen stelde hij vragen. i De gezant was het eens om zijne te-1 ■ I vredenrieid over het werk uit te drukken, dat aan 300 kinderen van een volledig en degelijk ondervvijs laat genieten. JULIANA.DAÛ TE BRUSSEL. — Op Zontiag i5 Mei a. s. te 6 uren, Belgische tiju, zal er te Brussel ia de zaai van de Groote Harmonie, Magtialena-steenweg, een kùnstfeest plaats hebben j ter eere van de prinses juliana, met een dawkhulde aan Holland, voor de huip aan het Belgische volk gebracht in deze benarde tijden. Er zal een gedicht worden voorgedra-gen waaruit wij de volgende stropue ne-men : Gij, die een steun aau 't haite boodt, : Zijtr, grooter steeds bij nicuweu no ad, In liefdedaad tôt ons getreden, Gij beurt door uw geaadelickt O112' krachten op uit tegeuhtde*, Ten loon voor streng verrulde* plieht, Het is te hopen dat dien dag de hoofd-stad zich zal tooien met Hollandsche kleuren gelijk dit zoo passend en geest-: driftig gebeurde voor Amerika DE BELGISCHE UNIVERSITEIT TE AMERSFOORT. — Onder den titel « l'Université Belge d'Amersfoort » heeft professor C. F. Collard, van de Lcuven-sche Universitit, een gedrukt verslag uit-gebracht (verschen bij Dekker en Van de Vogt, te Utrecht) over de Belgische kursussen van hooger onderwijs, te Amersfoort ingericht. daarbij ondervonden welwillendheid der betrokken gezaghebbers te hebben ge- 1 schets drukt de hoogleeraar een résumé : af van de openingsrede, uitgesproken den i8en Januari, en vervolgt dan : «Met deze eerste les,waarvan wij slechts . een klein résumé geven, waren de kursussen geopend. Zij was in zonderlinge tegenspraak met de praal van de opening der kolleges in België ; het was ailes zeer eenvoudig en zeer bescheideii, zooals het nieuwe instituut e nde droev omstan-digheden, waarin het ontstond, eischten. Toch ontwaardde men ,bijhet einde van deze plechtigheid, een vreemd en bijzon-der gevoel in zijn binnenste ; men was ten prooi aan een diepe ontroering ; ieder gevoelde dat er iets grootsch, iets edels en iets treffends geschied was, dat te midden van de groote zedeiijke smarten versterking bracht in het herboren geestelijk leven. Had men hier niet inderdaad de geboorte bijgewoond van een univer-siteit, welke het gastvrije Holland tôt moeder en de meest blanglooze en meest verzekerd» toewijding tôt vader had? » Sedert den i8den Januaii hebben de kursussen geregeld iederen dag plaats. Onderwijs wordt gegeven door een korps, dat bestaat uit zeer verscheiden personeel : Hollandsche en Belgische pro-fessoren, officieren en burgers, professo-ren van universiteiten en gjmnasia. «DE LOOPGUAAF» ALS VOLKS-VOORSTELLING. — Een loopgraaf, gebouwd volgens de laatste gegevens der krijgstaktiek, zal weldra als een schouw-spel aan het Berlijnsch publiek aangebo-den worden. Een onbekend persoon heeft ter beschikking der gemeente Oïiarlottcn-burg he( noodige geld gesteld en men heeft aan het Ersatz-bataljon van het régiment Koningin Louise de opdracht gegeven om de loopgraaf te vervaardigen en hiervoor ai de middelen der techniek van den modernen veldtocht te gebrui-keu,ST1JN STREUVELS. ~ Stiju Streu-vels heeft door zijn veelbespi oken uitla-tingen in zijn dagboek niet weinig aan-! leiding gegeven tôt allerlei polemiekén over zijn vaderlandscliefde. Het zal er niet beter op worden, nu het dagboek « In Oorlogstijd » is uitgegeveu met eene voorrede, waarin hij zegt : « Is het geen heerlijke tijd, alswanneer de minste gebeurtenis van het dagelijksche leven beiangrijk genoeg is en waarde genoeg oplevert om aangetee-kend te worden ! Zoodat ieder gewone burger of landman — laat staan dezen die den strijd meemalen ! — met goed gevolg een lezenswaardig gedenkboek zou kunnen schrijven ! Rampen en ellen-de en de vreeselijkste vernietiging zelfs wordt iets grandioos, waarbij men hui-vert, niet van vrees, maar van eene ver-rukkelijke aandoening, die geen mensick te voren kende of ondervonden had. » DE BRIEVEN VAN JEANNE D'AnC. — rteelt Jeanne d'Arc brieven gesenreven-? iJezc kwestie scnijnt op h<-t eersie gezient een raaaseJ te zijn, want ûe hekun van Lotharingen kon leren noch scnrijven, bevesugen "are ujagenooien. bn loch bestaan cr 18 brieven, welke haar cioor nare voorstanders worden toe-geschfeven, en waarvan er zelts zes origineel zouden zijn. setiert langen cijd hebben deze brieven geciiend aïs twistgrond tusschen ge-ieeroen en de l^ranscne konmgsgezuiaen ; de earste betwistten aosoiuut de echtheid aezer episiels, terwijl de anderen het even kracnTuaaig bevestigden. Een iSeiersch geicerde, de heer PruU, geioott uoor eene Dondigë uitiegging van dezen twist een einoe te kunnen siellen. in een zeer geookumenteerde st-udie, welke hij aan cie nRaomie voor Vvétenschap-pen te iViïinchen neett voorgeiegd, bewijst hij door zeer uitgebreiae vergehj-kingen en citaten, dat, van hetgeen de brieven bevatten, slechts een kiein ge-.deelte aan Jeanne d'Arc kan toegeschre-ven »vorden, en wat het opstellcn ervan aangaat, dat is van den pastoor die haar Dij&iond. De monarchisten en de katho-heken pogen te bewijzen, dat Jean d'Aro schrijven kon, in we^rwil van de legende en van wat hare tijdgenooten mogen zeggen, en hierooor hare heihg verklanng mogelijk te kunnen maken. Vvant indien zij werkehjk kon schrijven en slechts een kruis zette op de formule welke hare her-roeping inhield en haar te Rouen werd voorgeiegd, dan is die herroeping na-tuurnjk van geene waarde meer, aldus redeneeren de ijverige verdedigers van J eanne. EEN WEINIG GEKENDE AÀN* SLAG. —: De dag van de kroning gre-pen drie aanslagen plaats tegen Alton-so XIII. De p?rs heeft slechts over twee ge-wag gemaakt ; de derde is ook zoo waar, Jat we er aan houden hem te vertellen. Een anarchist meer schertsend dan ivertuifd. had het mtwuci gevonaen oin n eene doos sigaren waar de koning gebruik moest van maken, eene ontplotbar© sigaar té bergen. Doch het gebeurde dat het niet de jon-je monark was die deze gevaarvoli* si-jaar rookte maar een « chambellan ». Deze was er van aan 't genieten, toen ;r eensklaps lange vlammen uit de sigaar re voorschijn kwamen en desse verbran-den hem de wimpers, wcnkbrouwen e* ;en weinig h^ar. De a chambellan » s-iel in *wijm v*o ichrik. Ziedaar een.», Bengaalsch vuar dat zeker niet voorzieu was in d« koninklijke verlichtingen, «seras vraagi a« puj» & uwe bsnoMigftcâfcfl. feigosik v«or de nieuwb estmp 0SBAM,l/2*An «a IUU kAAUSkli te; ûep&aiciiders lasup hlAïïÉ à Ë°. HâRdetsSei 149, Ântwtip&fl DE PRIJS VAN HET BROOD. — Het Nationaal Komiteit houdt zich on-îedig met de eenmaking van de brood-prijzen. T* Antwerpen is hij 0.49; te A'ameu 0.47; in de Brusselsche om schrijvkig 0.44; iu het overige gedeelto van de provincie Brabant 0.48 ; in de provincie Luik 0.45; in Heriegouwen 0.4s; in Oost-Vlaanderen 0.44; en in Luxem-burg 0.49. DE ÀANKOMSTEN. — V*a 19 tôt 25 April werden de aendingen van het Nationaal Komiteit tijdelijk gestaakt. De aankomsten bepaalden zich bij 401 toa rijst, 327 ton erwten en boonen »n 100 Lon aardappelen, DE G1ST. — Op aanvraag van het Nationaal Komiteit, zal de Commission for relief in Belgium 1000 ton rogge en 1000 ton mout invoeren om in ons land gist te maken. Zij zal verdeeld wordea onder het tœzicht \an de C.R.B. en de voortgebrachte alkool ssal onbruikbaai gemaakt worden. EEN GOED GEDACHT. — Door verschillende personen wordt de gedachte vooruitgezet de tentoonstelling van de geschenken der schooljeugd aan Amerika nog eenige dagen voor het publiek toe-gankelijk te stellen, en bijvoorbeeld eee klein inkomgeld te stellen ten voordeele van hel een of ander liefdadig werk. We vinden die gedachte uitstekend. WAT WE NI HT WETEN. —' Een man ademt gemideld 16 tôt ao maal per minuut, hetzij ongeveer 20,000 maal per dag. Een kind ademt nog ongeveer twee-maal meer. Hamburg is de eenige stad waar de honden getaxeer dworden volgens hunne dikte. De taks wordt betaald aan zoe-veel per centimeter, Azië telt alleen ongeveer 750 ffiiijoe* inwoners; hetzij de helft der 1500 mil-joen l»v«id» wc-se«b# w«tk* ep «!• «junle leven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes