Het Vlaamsche nieuws

698 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 02 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pc2t43kp6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijdgg 26 Februars 1915. Eerste J&arg *>*• 44 Ptijs ■ S Centiemen door gehee! Beigië •jrjX* **0"* 1*«fa Vlaamsche Nieuws H et beftt ingalicht en mee$t verupreid Nieuwiblad vauri Belgié. - Verichynt 7 maai pcr wcck A!ioNNHML;fsTâ»l>KIJZEK : [ ta «ce* • • 8.35 t'er 2 maa-ideu *.u,< (<«• ?s#«iasî 1.60 , i*tsr raauide» Pot jk*r ... . . ii.CU ^xL:fnri-n>;i>v-iirnwiÉfTf'-TM »i iâwmiiiMiwriw>i«ir«jiJ»i in i rrjnaiam UESTUUR tiooftlo^teHer: Allons SAEYENs «sKeeîîJaf ; Ant. V AN OPSTRAES SUREELEN: V.H^unnU 44, ANTWERPEN Teiefoon 199© AANKONDiaiNCIE^ : Iweeos »i»ua. pcï cegei . S.&S Vtotd» iiUtdï j>i" 8.36 ,»)er^e fd, 4. . t.GO I <*t volgens ow*®ak»ast. Boodsbericht NOG VREDESTRAKTATEN Sedert een drietal eeuwen bestaat er ene traditie in het opstellen en uitvaar-igen van een vredeskontrakt. Het ver-irag is voorafgegaan van een* exordium >t voorrede, die gewoonlijk aanvangt net eene aanroeping aan de Godheid. (an volgen de reden van het kontrakt, e naam en titels der Staatshoofden en an hunne gevolmachtigden, met de-induiding der hoedanigheden dezer latsten. Daarna komen de eigenlijk'e vaststel-ngen, de overeenkomsten van het ver-rag, in genummerde hoofdstukken ver-eeld, die de artikelen uitinaken. Er blijft niets meer dan de onder tee-ening... Maar in al zijn schijn-eenvoud, i dit oogenblik het smartelijkste of het riomfantelijkste, steeds het gewichtig-te voor een land. De minste bizonderheid is nauwkeu-ig voorzien. Elk gevolmachtigde, elk ertegenwoordiger, mœt zijn autogra-sch handteeken zetten op het origineel, a op elk exemplair : daaronder, zijn ersoonlijken zegel. Gewoonlijk gaat men alphabetisch te <erk, volgens de namen der betrokken mden, in de Fransche taal overge-racht. Wanneer een algemeen vredes-aktaat der op het oogenblik in krijg jnde landen zal geteekend worden, » zullen achtereenvolgens Duitsch-ind (letter A : Allemagne), Engeland .ettér A : Angleterre), Oostenrijk (let-f A : Autriche), België {letter B : Bel-ique), Frankrijk (letter F: France), ipan (letter J : Japon), Servie (letter : Serbie), Rusland (letter R : Russie), i Turkije (letter T: Turquie), het kon-akt door het handschrift van hunne tgevaardigden bekrachtigen. Deze dielsmatische stukken zijn, o£-el in de Fransche taal (wat tôt heden seds gebeurd is) opgesteld, ofwel in de .j'en landtaal. Dan nog wordt een stuk a een der groote wereldtalen, gewoon-jk het Fransch, overgemaakt en dit :uk alleen neemt den uaana van >« oor-?ronkelijk »... Een oude gewoonte wil nog dat de raktaten geschreven worden, of ten îinste toch geteekend, met veerenpen-èn (ganzenvederen). In 1850, bij het teekenen der vrede an den Krimoorlog (Parijs, 30 Maart), ond de heer Feuillet de Conches, di-ektor van het Protokool, dat het on-;aardig was met zoo eene gemeene ve-er, zulk grootsch stuk te onderteeke-en, De nauwgezette diplomaat liet dien-îngevolge in het « Jardin des Plantes » en arend gevangen nemen, — een veder an den roofvogel uittrekken (waardoor en bewaarder ernstige verwondingen pliep) en met dit « werktuig », de di-lomatie waardig, werd het protokool eteekend. Daarbij een inktpot van 1,000 frank ! Later werd de veder, voorzien van de îgels der onderteekenaars, de Keizerin îngeboden. In de Oostersche landen wordt een aktaat door de gevolmachtigden opge-eld en geteekend door middel van een -■nseel ! * * * Maar daar het, helaas ! toch zoo moei-ik is vrede terug te doen heerschen, înmaal dat de oorlog loeit (wij hebben - dure ondervinding en treffende fei-n voor ons !) waarom het ideaal niet îvonden in den vrede « op voorhand » ? Groote pogingen zijn in dezen zin ge-&n geweest om eene beslissende uit-fflist te verzekeren. Vôôr den diep te -treuren Europeeschen oorlog, beston--n er, op gansch den aardbol, 110 ver-migingen, onderverdeeld in 467 afdee-Qgen, waarvan het gansche doel was : - Vrede behouden. Voorwaar het edelst i grootst ideaal der volkeren ! Zulk streven had tal van publicisten *ds in de X Ville eeuw bezig gehou-în- Sully, onder Hendrik IV, had eene 'eensmelting of beter eene vereeniging în al de Staten van Europa voor doel, 111 de « blijvende vrede » te verzeke-;i1- In 1713-1717 stelde priester Sint-leter aan het Congres van Utrecht, de •ichting voor der Vereenigde-Staten an Europa (19 landen). Deze hoogst •enschlievende en beschavende ideeën lerdsa ieraojaeD io 1761 door J. J- Rousseau en in 1767, door Lilienfels. Kent en Bentham volgden insgelijks deze wijze gedachten, en in de XIXe eeuw de publicisten Lorimer en Bluntschli. In 1847, werd te Londen de « Vereeniging der vrienden van den Vrede » ge-sticht, welke tôt dœl had internationale kongressen te houden om het princiep van eene wereldvrede uit te breiden. Deze kongressen werden achtereenvolgens gehouden te Londen (1847), Brasse! (1848), Parijs (1849, onder het voorzit-terschap van Victor Hugo), te Frank-fort (1850) en opnieuw in Londen in 1851. Verschillende gelijksoortige ver-eenigingen werden gesticht, waaronder vooral te melden is, den « Internationa-len Vredesbond », dank aan mannen als Frédéric Passy, H. Dunant, W -Th. Stead, Beernaert. Den 7n Augustus 1897 opende zich te Brussel het « Interparlementair Kongres voor den Vrede w, en den 12n*en i6n Augustus van hetzelfde jaar, te Ham-burg het « Universeel Vredeskongres ». Zooals Napoléon III, in 1863, gedaan had, stelde de Tsaar Nikolaas III van Rusland aan al de mogendheden voor (2 Augustus 1898) eene Vredesvoordracht in te richten, waar men de middelen zou bestudeeren om de bewapeningen te be-perken en de konflikten te vennijden. Na eene groote verwondering en eene ta-melijk-lange aarzeling vereenigde men zich voor de ((Vredesvoordracht» in Den Haag, den 18n Mei 1899. Twintig Euro-peesche Staten namen eraan deel ; men bemerkte zelfs aîgevaardigden van de Vereenigde-Staten van Amerika, van Mexiko, van Siam, van Perzië, China en Japan. De voordracht bestond uit drie kommissiën : de eerste onder voorzitter-schap van den Belg Beernaert (Beper-king der bewapening), de tweede onder het voorzitterschap van den Russischen gezant de Martens (Studie der oorlogs-wetten : (Voordracht van het Rood-Kruis (1864) en van Brussel ,(1874), de derde voorgezeten doo rden Franschmau Léon Bourgeois (de Scheidsrechterlijke uit-spraak).Drie overeenkomsten werden geteekend : 1°) Voor de vredesluiting der internationale konflikten, zullen de oorlogs-voerende natiën « in zooverre de toe-standen het veroorloven », zich tôt den goeden raad en het beredeneerd gedacht van een of meer bevriende, neutraal-ge-bleven volkeren wenden. Een interna-tionaal gezantschap zal in Den Haag ze-telen.2") Wetten en gewoonten in den strijd te lande. — De terugbinnengeroepen mi-litieklassen en de vrijwilligerskorpsen, worden als gewone troepen beschouwd voor wet, plicht en recht des oorlogs ; Verbod van niet-versterkte steden en gebouwen, tôt geen militair doeleinden gebruikt, te beschieten ; Verbod van tôt roof over te gaan, in elk geval ; Verbod van gezamentlijke straffen aan de bevolking te doen verduren ; Regeling over belastingen en opei-schingen.3°) Aan den strijd op zee worden de princiepén van het Kongres van Geneve (22 Augustus 1864) toegepast. Volgen drie verklaringen, het gebruik van, zekere projektielen en onplofbare stoffen en verstikkende gassen, beper-kend of verbiedend. Zes wenschen werden verder uitge-drukt:1°) Herziening van het Kongres van Geneve; 2' ) Vereeniging om de plichten en de rechten der onzijdig-gebleven landen vast te stellen. 3°) Marinegeweren en geschut van de-zelfde type en hetzelfde kaliber voor de verschillende mogendheden. 4°) Krachtinspanningen om het landen zeeleger en de oorlogsbudjetten te verminderen. 5°) De private eigendommen zullen geëerbiedigd worden in den zeestrijd. 6°) Voordracht over de beschieting der kust door de vloot. Lindbepaling : De beperking der krijgslasten is v6or ailes te wenschen voor het materieel en zedelijk welzijn der menachliàd. » Ziedaar, in groote trekken, de ver-maarde Konventie van Den Haag. In Oktober 1905, na het Russisch-Ja-pansch konflikt, stelde de Russische re-geering aan de mogendheden een nieuw « vredeskongres » voor, om de groote kwestiën, die door bovengenoemden oorlog geboren wareu, te bestudeeren. Anderzijds is voldoening verschaft aan den eerst uitgedrukten wensch der Konventie van Den Haag : In Juni 190<i is er eene nieuwe « Internationale vredesvoordracht » van het; Rood-Kruis te Geneve gehouden... . Nu hebben wij ondervonden waartoe al die diplomatie en die heerlijke uitingen gediend hebben : niemand of niets heeft den verschrikkelijksten oorlog, die ooit geheersch heeft, kunnen beletten ! Daar werden «vredesvoordrachten» gehouden, daar rijzen in Den Haag « Vre-dcspaleizen» op ; daar geven de apostelî der vrede zich met hart en ziel aan de verwezenlijking van het grootscht ideaal : de eeuwige vrede... Waartoe? De droom was wellicht te schoon vooi deze aarde? Maar de werkelijkheid is te naakt, te ontgoochelend, te bloedig... Wij hopen uit het diepst ons har-ten dat de stond der vredesluiting na-kend moge wezen, om een einde te stellen aan de zoo noodlottigen strijd, oir weer de landen in bloeiende gaarden te herscheppen... Wij hopen ook dat België weer, als voorheen, in zijne zoo duurbetaalde on-afhankelijkheid, zal voortleven en dat de Vrede de diepe smart van het zwaai beproefde Volk moge leenigen ! Alfred van Deuren. Gewonden als vddarhdden Een arts uit een reserveveldlazarei schrijft aan een Duitsch blad : In onze lazaretten worden behalve de zwaargewonden en ernstige zieken tal-looze soldaten behandeld, wier wonden genezen zijn, die echter nog een tijd lang, dikwijls vele weken orthopsedisch of medico-mekanisch nabehandeld moe-ten worden, voor zij weer geschikt vooi den dienst zijn. Dezen zijn er nu juisl geschikt voor, in plaats van in den ta-bakswalm in de cantine of slaaplokalet der lazaretten te vertoeven, buiten in veld en tuinen mee te helpen. Daartegen moet men nu niet inbren-gen, dat de militairen, die aan 't froni zooveel hebben moeten presteeren, nie' eens in het lazaret de verdiende rusi mogen genieten. Uitgerust zijn dezi mannen allen, zoodra de wonden gene zen zijn. Zij worden zelfs geplaagd dooi een onbeschrijfelijke verveling, welke zf door kaartspelen trachten te verdrijven Men moet zich deze reconvalescenter voorstellen : krachtig, gezond, gespierd alleen kan de een zijn arm niet gehee uitstrekken, de andere nog geen vastx vuist maken, een dérde heeft nog ee,i stijven voet, enz. Maar zij zouden aller kunnen meehelpen bip het graven, plan ten, afsteken, kortom bij aile werk-zaamneden, die thans en in de eerst vol-gende maanden op de velden te doer zijn. Let de arts nauwgezet op de doeltref-fende behandeling, dan zijn zulke werk-zaamheden de beste medico-mechanische thérapie. De oorSogssctiade in Gallcié Het orgaan van het Poolsche nationale Komité heeft statistische opgaven gepubliceerd over de verwoestingen, welke door den oorlog in Galicië aange-richt zijn. Volgens deze hebben de zuid-oostelijke distrikten, die dadelijk bij den eersten inval door de Russen bezet werden — 17 distrikten met een oppervlak van 17,480 vierk. km. — het minst ge-leden. In het westen van het land werden slechts aclit distrikten met een oppervlak van 4,915 vierk. km. niet on-middellijk door den oorlog geteisterd. Daarentegen zijn groote verwoestingen aangericht in het noorden en het midden van Oost-Galicië, waar uitge-strekte gebieden vernield en dorpen verbrand werden. Het aantal distrikten dat aldus geteisterd werd bedraagt ze-ven-en-twintig. Sommige deelen van het land zijn in een woestijn herschapen, waar alleen verwilderde honden rond-zwerven en tallooze kraaien de slechts door een du,une laag aarde bedekte lij-kea opdelvœ. DAGELIJKSCH NIEUWS NIETS NIEUWS ONDÉR DE ZON. — Een inzender in de « Vorwàrts » heeft in de werken van den bekenden geschiedschrijver, prof. Eduard Meyer, gevonden dat in 't oude Babylon bij de afkondiging van den oorlogstoestand de-zelfde oeconomische voorzorgsmaatrege-len werden genomen als thans. Reeds 2225 jaren vôër onze tijdrekening stelde Singaschid, de vorst van Uruk, blijkens een inscriptie maximum prijzen vast voor graan, olie, wol en koper, en de groote wetgever Hammurabi, die van 2123-2081 regeerde, heeft dezelfde oeconomische politiek gevoerd. In de verza-meling zijner wetten, die in 1901 is gevonden, treft men ook de eerste maatre-gelen aan omtrent den geneeskundigeti dienst bij het leger : een militair genees-heer, wien een operatie gelukte, kreeg cen hooge belooning; had zijn operatie den dood van den patient ten gevolge, dan werden den geneesheer de handen afgehouwen. STANDBEELD VAN T HOFF. — Het standbeeld van professor J. H. van 't Hoff, dat voor de Hoogere Burgers-' school op den 's-Gravendijkwal, te Rot-. terdam, verrijzen zal, is behoorlijk ver-pakt uit België aangekomen en per sleeperswagen vervoerd naar zijn toe-komstige standplaats, waar het voorloo-pig binnen de daarvoor opgetrokken om* neining is gebracht. EEN KONFRATER AAN HET : FRONT. — Er wordt gemeld dat onze goede konfrater Léo Van Goethem zich op het einde van Januari nog aan het front bevond. Een geestdriftig schqjven kwam van hem te Antwerpen aan. Zijn vrouw en kind wonen te Beveren-Waes. NOORD=FRANKRIJK EENE VOOR-RAADSCHUUR VOOR DUITSCH-LAND IN 1915? — Het Noorden van Frankrijk zou in 1915 eene voorraad-schuur voor Duitschland kunnen worden. Volgens eene zeer voorzichtige schatting zal men er minstens een millicen hekta-ren voorjaarsgewas kunnen zaaien. De boderr, waarvan er sprake is, is ten minste zoo vruchtbaar als de beste in Duitschland. Het bouwland bestaat ge-deeltelijk uit kleigrond, rijk aan kalk en merge!, en deels uit vette weiden. Volgens het oordeel van bevoegde landbou-wers, mag men, gezien de uitstekende hoedanigheid van den bodem, en zelfs zonder bemesting, een beteren oogfet ver-wachten dan van de moerassige en zan-dige heide, die men onlangs in Duitschland in ontginning genomen heeft. Het moet intusschen erkend worden dat de landbouw in Noord-Frankrijk geen hoo-gen trap van ontwikkeling bereikt heeft ; net woekeren van onkruid en het braak ■ liggen van vele velden is, volgens de inededeelingen onzer in het veld staande landbonwers, werkelijk treurig. Intusschen is het voordeelig voor de -aanstaan- ■ de bewerking, dat op vele plaatsen de oegst van verleden jaar niet binnenge-îaald werd, en nu, op het land tôt rotting ■ wergegaan, eene goede bemesting ople-»ert ; de bieten zijn echter goed bewaard t ^ebleven, en de koude heeft slechts wei-; îig schade aangericht. Het vervoer is ge-nakkelijk, daar bijna overal goede steen- ■ A^egen tôt in de onmiddellijke nabijheid ter bietenvelden aangelegd zijn. Voor wat de voorjaarsbewerking betreft, zullen er • genoeg werkkrachten ter beschikking staan, zelfs waar de bevolking niet zal kunnen aan het werk gesteld worden. Op vele plaatsen heeft men de aanstaande voorjaarsbewerking reeds geprepareerd door de dichtbij gelegen akkers te be-mesten. Den militairen overheden zouden met een goeden organisatiegeest bezielde landbouwkundigen moeten toegevoegd worden. DE BELGEN IN HET BUITEN-LAND. — De heer Maurice Kufferath, bestuurder van de Muntschouwburg, be-vindt zich te Geneve, waar hij vijf voor drachten over de Belgische Kunstgeschie-denis en Letterkunde gehouden heeft. Volgens het « Journal de Genève », be-haalden deze voordrachten, welke vele teehoorders trokken, grooten bijval. DE VERZAMELINGEN VAN MA-RIEMONT.— « Le Journal » van Parijs, haalt een artikelder «XXme Siècle» aan, waarin vermeld werd dat de Duitschers al de kunst- en historische verzamelingen van het Gallo-Romeinsch muséum te Mariemont, toehoorende aan den heer Raoul Warocqué,naar hun land vervoerd hadden. De achtenswaardige questor der Kamer heeft nu persoonlijk deze « inlich-ting » tegengesproken in een schrijven dat hij aan den Civiel-Gouverneur van Henegouwen, den heer Haniel, gezonden heeft. DE ENGELSCHE MAIL. — Uit K De Telegraaf » : Volgens eene mede-deeling van het hoofdbestuur der Neder-landsche Posterijen, had men besloten een vrachtboot der maatschappij « Zee-land » voor het vervoer der Engelsche mail te gebruiken. Deze schepen bren-gen den nacht te Folkestone door en komen 's anderendaags met hunne lading en de mail terug. Dit schijnt echter niet ' heel regelmatig te gaan. Zoo heeft het Amsterdamsche Postkantoor Vrijdag-avond in 't gehel geen Engelsche mail ontvangen ; deze is Zaterdagavond op het gewone uur aangekomen. Wat de verzending van de mail naar Engeland betreft, zoo trof men een buitenkansje, namelijk dat men de mail kon meege-ven met het S.S. « Malang », der Rot-terdamsche Lloyd, verleden Zaterdag vertrokken. Sedertdien moet de post-dienst naar en van Engeland, om zoo te zeggen, onderbroken zijn. herhaalde besprekingen te buckingham palace. — In den loop der laatste dagen werden verschillende konferenties in het Bucking-ham Palace, te Londen gehouden, onder voorzitterschap van Koning George. Op deze vergaderingen waren tegen-woordig: Asquith, Grey, Kitchener en Winston Churchill. Koning George ont-ving er den Russischen gezant te Parijs, in tegenwoordigheid van Edward Grey en Lord Kitchener. Men maakt hieruit de gevolgtrekking dat deze be-sprekingen de militaire toestand van Rusland tôt aanleiding zou hebben. om zich in den oorlog te vermaken. — De heer Marcus Be-resford, neef van den admiraal Lord Charles Beresford, heeft in een meeting verklaard dat 10 miljoen domino-, dam-en schaakspelen naar de Engelsche, Fransche en Russische leger9 verzonden werden. de oesters zijn bijna voor niets te krijgen in engeland. — Uit de «Times»: Terwijl de levensmiddelen op een fantastische wijze steeds duurder worden, zijn de oesters nooit goedkooper geweest. Het city-orgaan schrijft dit feit toe aan de onmogelijkheid om dit artikel der Engelsche oesterbanken naar de gewone markten te vervoeren. de genoegens van een oor-logsreporter.— De korrespondent van « De Tijd » schrijft uit Duinkerken aan zijn blad, dat hij zich, in gezelschap van de correspondenten van « Het Algemeen Handelsblad » en van « De Nieuwt Rotterdamsche Courant » naar het Bel-gisch hoofdkwartier begeven had, ten einde van den Koning der Belgen de toe-lating te verkrijgen om de Belgische loopgraven te mogen bezoeken, hetgeen met de grootste welwillendheid werd toe-gestaan.De dagbladschrijvers werden echter te Duinkerken door den Franschen kom-mandant aangehouden. De korrespondent van « Het Handelsblad », die een schrijven van Z. M. bij zich had, werd met veel moeite vrij gelaten en haaste zich naar Calais terug. De twee andere journalisten moeten nog altijd te Duinkerken gevangen zijn. kosTelijke buitenkansjes.- De dagbladen eerst en vervolgens de ci-nema's hebben ons vroeger de ailes over-treffende pracht deen kennen van het Kroningsfeest van Koning Joris V van Engeland. Men weet dat dit feest millioe-nen gekost heeft aan de Engelsche regee-ring. Maar het heeft ook nog eene macht van uitgaven berokkend aan hen die, ter wille van hun eereambt of anderszins of-ficieel aan die feestelijkheden deel namen. Als staaltje geven wij hier de opgavt der kosten welke een Schotsch edelman zich moest getroosten ter gelegenheid der kroning van zijnen vorst : Kleeding voor hem, zijne vrouw en twee dochters fr. 18,750.— Verblijfkosten in het hôtel ge- durende acht weken 7.500.— Rijtuigen 8,125.— Gala-rijtuigen 30,000.— Verschillende 4,000.— Enkele kleine partijtjes .... 4,000.— Eene groote ontvangst .... 3i75o.— Reiskosten I1250.— Zitplaatsen om de processie te zien 375-— Totaal fr. 77,750.— Als 's mans inkomen zulke prachtuit-gave niet toelaat, zal hij zich vele jaren die heugelijke gebeurtenis herdenken ! onze kunstenaars in den vreemde. — We vernemen dat op 7 Maart op de matinée van het « Residen-tie-orkest » de i5jarige violist, Raoul Bacot, onze jonge stadgenoot, zich als solist zal laten hooren. Reeds in onze stad woonden we uit-voeringen bij van den jongen kunstenaar die den meesten bijval bekwamen, We zijn er van overtuigd dat hem in Nederland een geestdriftig onthaal zal te beurt vallen. nazicht der openbare ver-koopingen. — Door het Gemeente-bestuur werd het College van experten tôt het nazien der openbare verkoopingen herbenoemd en er werden er twee bijge-noemd, het zijn de heeren A. Delattin, letterkundige (?), en Savoir, meubelfa-brikant. Deze nieuwe experten hebben voor taak een bijzonder toezicht uit te oefenen om het roepen van nieuwe goe-deren bij openbare koopdagen te verhin-deren. BESLUITEN aangaande het verbod van slachten van zichtbaar drachtige zeugen en van var-kens min dan 60 kilos levendgewicht, alsook van kalveren van het vrouwe-lijk geslacht, uitgenomen de voor den kweek ongeschikt zoogenoemde « Paardsbillen ». Tôt vooruitgang van den varkens-kweek en het vermijden der nuttelooze slachting van niet tôt het slachten genoeg bereide varkens wordt hierdoor ver-boden : 1. Het slachten van zichtbaar drachtige zeugen ; 2. Het slachten van varkens min dan 60 kilos levendgewicht wegende. Voor den vooruitgang van den vee-kweek wordt hierdoor verder verboden het slachten van kalveren van het vrou-welijk geslacht, uitgenomen de voor den kweek zoogenoemde «paardsbillena (bil-lemans, pletsers, enz.). In geval van twijfel indien een vaars-kalf paardsbillig is of niet zal daarover de plaatselijk aangenomen veearts beslis-sen.Dit verbod is niet toepasselijk bij slachtingen die geschieden wanneer het sterven van het dier uit reden van ziekte te vreezen is of wanneer het na een on-geluk moet gedood worden. Zulke slachtingen moeten nochtans dadelijk aan den burgemeester overgegeven worden. Deze moet die aangiften aan den bevoegden krijgsoverste overhandigen. Het wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat, sedert 15 Januari 1915, aile vorde-ringen voor de troepen en in 't bijzonder de vorderingen van slachtvee tegen be-taling met gereed geld moeten geschieden.De Gouverneur, Vrijheer von Huene. BELGISCHE VLUCHTELINGEN. — Naar de « Leeuw. Ct » meldt, is ken-nis gegeven, dat de te Leeuwarden ver-toevende Belgische vluchtelingen, die van Rijkswege worden ondersteund, voor 4 Maart de stad moeten ver laten. Zij kunnen in een kamp worden opge-nomen of moeten naar België teurgkee-ren.GEINTERNEERDEN. — Het « U. D. » meldt uit Amersfoort : Het verlof voor de geïnterneerde Bel-jische officieren om in burgerkleeding e zijn, is ingetrokken. Van heden af zullen zij steeds in uniform moeten zijn. Eene BHgisclie U iversiteit ts liajr.Uit Uit de « Indépendance Belge » : Dank aan de welwillendheid van de Nederlandsche regeering, hebben zich een honderdtal Belgische militairen, die in verschillende kampen geïnterneeid waren, te Amersfoort kunnen vereeni-gen om eene groep studenten te voruien, en einde hoogere studies, welke zij 10 Belgic volgden, te hervatten. Deze studenten komen in een der gebouwen der kazerne te Amersfoort bij-een, een koket klein stadje te midden van de heide gelegen. Daar zij tôt ver-schillende studiej iren behooren, zou net natuurlijk onmogelijk geweest zijn cm een volledig onderwijs te organiseeren : de kursussen, welke er gegeven wordeti, dragen dus noodzakelijkerwijze een algemeen karakter. Een zeker aantal Belgische professors zijn met het onderricht gelast, hetzij in het Fransch of in het Nederlandsch. Onder hen, noemen wij de HH. prof. Col-lard, uit Leuven, die de openingsrede hield van deze jonge universiteit in tegenwoordigheid van generaal Knell, den kommandant van het kamp der Belgische geïnterneerdensen van de leden van het inrichten komiteit ; prof. Michotte, uit Leuven ; prof. Molkin, uit Luik ; prof. Verschat'felt, uit Brussel ; prof. Missiaen, uit Leuven ; prof. Kggen, uit Gent ; prof. Antoine, uit Leuven ; prof. Sterkers, uit Gent. Eenigen onder de geïnterneerde Belgische officieren in Nederland, zooals de HH. majoor Ralozée, der génie, kommandant Baudelet, kapitein Gillet, hebben de leergangen hernomen, welke zij aan de Militaire school in België gaven. Wij halen evenals van het onderwij-zend personeel een twaalf-tal professors aan van de Universiteit van Utrecht, waaronder de HH. Schijven, Nierstrass, alsoog eenige professors van het Gym-nasium en van de Hoogere Brugerschooî te Amersfoort. Men moest in het begin eenige moei-lijkheden uit den weg ruimen, namelijk die van het gebrek aan wetenschappe-lijke werken. Het organiseerend comité is erin ge-slaagd om, hetzij uit de bilbiotheken der Nederlandsche Universiteiten, hetzij uit de partikuliere bibliotheken der professors, eene groote keuze van verschillende werken in gebruik te hebben, terwijl de stad Amersfoort ter dispositif van de Eelgische studenten de boekeu van een algemeen karakter stelde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes