Het Vlaamsche nieuws

1713 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sx6445k98m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Vfjjdag 21 September 1917. Derde Jaarg&tsg M?. 261 Prijs : £5 Centiem voor geheel Bel gië HeïVlaamscheNieiiws Verschijnt T roaal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN: foor ééa maand 1.75 yoor3maand 8.— foor 6 maand 10-— foor één j»ar 18— Redziktie, Beheer en Aanfaosdigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: Ra! VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elkc medewcrker is persooalijk ver-an twoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heej de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweed» bUd, den regel 2.51 Derde id. idj, » 1.— Vierde id. id, 0.50 Doodaberiôht 5. VAN DUiTSCHE ZIJÛE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woensdàg 19 September. — Officieel : De geschutstrijd in Vlaanderen duurt voort. Overigens niets bijzonders. III OOST. HONG. ZIJDE Weenen, Woensdàg 19 September. — Officieel : russisch en roemeensch GEVECHTSTERREIN Aan weerszijden van het dal van de Oitos hebben wij forsche aanvallen der Roemeniërs in een snjellen tegenstoot af-geslagen. De op één plaats binnenge-drongen vijand werd geheel terugge-vorpen. Zijn verliczen zijn zvvaar. 1TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Bij de legergroep Conrad heeft een te-I gcnaanvaj bij Carzano ingezet om een ! lijdeljjk den vijand overgelaten front-stuk te heroveren volkomen aan het doel beantwoord. Aan gevangenen zijn hier I zes officieren en meer dan 300 man linge- g leverd. d ! Van den Balkani geen nieuws. r W ENGELSCHE ZIJDE , westëlijk gevechtsterrein Loriden, Woensdàg 19 September. — e Officieel : , Niets belangrijks. ^ VAN RUSSISCHE ZIJDE -, d russisch en roemeensch GEVECHTSTERREIN St-Pttersburg, Woensdàg 19 September. — Officieel : ^ De krijgsverrichtingen hebben zich tôt n vuurwisselingen van allerhande kracht in P verschillende sektoren van het front be- 01 paald. * te In de streek van Okna hebben de Roe- ^ meniërs een vak der viiijandelijke stelling V; bezuiden Grozesci aangevallen. Ze namen «en hoogte. Overigens geweervuur, hetgeen in de w streek benoorden Irestî en beoosten Ger- d Ifsti tamelijk krachtig was. M IKLIIMSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Q. Rome, Woensdàg 19 September. — j} Officieel : e( Gedurende den dag van gisteren hiel- g den de bedrijvigheid van verkennings- c( fïoepcn, alsmede de vuurkoncentraties g 1> vcrscheidene punten van het front in jj, Trentino. den vijand levendig bezig, be- n-rokkcnden hem verliezen en veiroorzaak- tfnschade aan zijn verdedigingswerken. (■; la de richting van Carzano (Sugana-dal) 'n slaagde een onzer afdeelingen er in om wh tôt de vijandelijke linies aan de beek teo op te werken en ongeveer 200 man q Pvangen te nemen. 0p de hoogvlakte van Bainsizza wer- , gedceltelijke aanvallen van den vij- ,e ®d ferm afgeslagen. Den 16n Septem- 1 ' te bracht de vijand een zware mijn tôt n Mtploffing voor onze schansen bij Cen- ei $o Martini (kleine Lagazuoi). De waak- Kamheid en slagvaardigheid der verdedi- " ÏWs deden de poging m'slukken. m TELEGRAMMEN S —: or "ET OOSTENRI.ÎKSCH- h« H0NGAARSCHE ANTWOORI) OI AAN DEN PAUS B Weenen, 19 September. — De « Wie- is, tr Allg. Ztg. » verneemt : De nota van de '"twoord van Oostenrijk-Hongarije op vc f Panselijke vredesnota zal morgen aan Pauselijken n'.m tins te Weenen over- de ™digd en op 22 dezer openbaar ge- za ®aakt worden. Volgens jnlichtingen, ter pe ^voegde plaatse ingewonnen, is het be- st< Jcl't van de « Daily Telegraph », volgens Wwelk het Oost-enrijksch-Hongaarsche in ^ *Kt Duitsche antwoord op de pause- te 'lté nota reeds op het Vatikaan ont van- de zouden zijn en nieuwe verrassende El îT<desvoorstellen bevatten. volstrekt niet N '"overeenstemming met de waarheid. ge net antwoord bepaalt zich natuurlijk ge een breedvoerige uiteenzetting over za f voorstellen die de Heiïige Vader ge- se heeft. vc KERENSKI le toekomstige Président der Kussische republiek .Weenen, Woensdàg 19 September. — )c « Rjetsch » maakt melding van het erucht dat Kerenski weldra tôt presi-ent van de republiek Rusland zou uitge. oepen worden, om hem voor goed het oodige gezag te geven. »E VREDESAKTIE VAN DEN PAUS « Daily Mail » verneemt uit Rome dat ene zeer uitvoerige gedachtenwisseling laats gehad heeft tusschen den Paus en en heer Wilson. De Paus zou zeer tevre-On zijn met den uitslag. De pauselijke mgeving meent dat verdere belangrijke oetstappen met betrekking tôt de vre-eskwestie te verwachten zijn. UIT DE VEREENIGDE STATEN Washington, 19 September. — Hur- , y, de voorzitter van den scheepvaart- , lad, heeft een beroep gedaan. op Gom- , jrs, om tussehenbeiden te komen en :n eind te maken aan de stakingen, die , :r Westkust van de Vereenigde Staten < ; ten uitvoerlegging van het program , m scheepsaanbouw in gevaar brengen. , Te San Francisco worden de onderhan- , îlingen tusschen regeeringsvertegen- \ oordigers, scheepsbouwers en arbei- , ïrsleiders voortgezet. j E VEREENIGDE STATEN î EN ZWEDEN ■ Berlijn, 19 September. — De Amtri- ] îansche regeering verwijt de Zweedsche < :geering voortdurend inbreuken op de ; Jzijdigheid wegens de verzending van j uitsclie code-telegrammen. Zij vergeet i :hter dat de Amerikaansehe gezant te i erlijn in tal van gevallen Duitsche >de-telegrammen van Washington naar erlijn heeft gezonden, zonder den in- ■ }ud daarvan te kennen.. Die tekgram- ( en gingen over London. < De Amerikaansehe regeering heeft des- i jds daarin blijkbaar geen inbreuk op < lar onzijdigheid gezien. < OOSTENRIJKSCHE PERSSTEM ! VER DE VEREENIGDE STATEN ; Weenen, 19 September. — Naar aan- ' iding van het bericht, dat Wilson na ' :n 20sten dezer geen vergunning tôt 1 tvocr naar de Europeesche onzijdigen 1 i naar de door de middenrijken bezette 1 ibiedeii meer zal verleenen, zegt de 1 Wiener AUgemeine Ztg. » : Engeland ' :eft de onzijdigen erg geringeloord, ' aar Wilson gaat nog verder en ziet er 1 en been in, met inbreuk pp het volken- 1 cht een uithongeringsoorlog tegen aile ' izijdige staten te beginnen, ten einde £ ■n gedwee te inaken. Een bewij.s van t gehoorde onmenschelijkheid, die zelfs îgeland niet heeft durveti toepassen, g dat Wilson ook den uitvcer naar de o or de middenrijken bezette gebieden z rbiedt. ^ Een andere vraag is, of Wilson met v ze duivelsche middelen zijn doel ook ï 1 bereiken, n.l. een toestand te schep- z n, waarin hij Duitschland den dood- 11 :ek kan geven. v Deze gewelddadige politiek maakt den iruk vaft onmacht. De Vereenigde Sta- b i hadden, indien zij als vredes-bemid-laar waren opgetreden het uitgeputte v iropa gemakkelijk kunnen evervragen. v .1 Wilson echter zijn land de reusachti- r offers eener militariseering heeft op- b legd en een uitvoerverbod uitvaardigt, b L Amerika de gevolgen, die het Brit- v le rijk van deze methoden heeft onder- t nden, ook moeten aanvaarden. r De Hoogere School voor Handelswetenschap BIJ s RIJKS UNIVERSITEIT te GENT In het najaar 1916 werd de Gentsche LJniversiteit heropend als celle Vlaain-iche Hoogeschool. Voorloopig strekte «cli echter het onderwijs niet uit tôt aile /akken die vroeger op het leerprogram-na voorkwameil : enkele afdeelingen ■verden niet dadelijk iugericht en koiiden ilechts geleidelijk weer in werking tre-len. Tôt de vakken waarmede nog ge-ivacht werd, behoorden de handelsleer-jatigen. Noelitans, werd reeds enkele naanden later het hooger onderwijs der aandelswetenschap, dat voortaan te Gent nsgelijks in 't Nederlandsch gegeven ■vordt, op1 nieuwen en vasteren grondslag aeringericht. De laatste wettelijke regeling, v66r len huidigen wereldoorlog, dagteekent fan het jaar 19|)(5. Bij Koninklijk Besluit ran 11 Oktobcr 1906 worden de handels-eergangen, die sedert 1901 in de Fakul-:eit der Rechtsgeleerdheid gegeven wer-leu, \ereenigd tôt eene afzonderlijke îfdeeling die den naam kreeg van « Ecole spéciale de commerce annexée à la Faculté de droit ». Deze schikking, waarbij de handels-îchool noodzakelljkerwijze moest be-3'chouwd worden als een aanliangsel, als ;ene ondergeschikte afdeeling van een grooter geheel dat andere en misschien selfs tegenstrijdige belangen en behoef-ten heeft, was zcker niet in overeenstem-ming met de eischen van de moderne îkonomische ontwikkeling. In andere anden zijn in de laatste jaren inrichtin-ïen ontstaan, die volkomen onafhanke-lijk zijn en die zich veel vrijer hebben :iitgebreid en ontwikkeld. Als eene belangrijke verbetering dient derhalve te worden opgcvat, de nieuwe regeling in-?evoerd door de Verordening van den jOuvertieur-Gen,eraal van 23 Mei 1917. Deze verordening betreft de inrichting :ener Hoogere School -voor Handelswe-■enschap bij 's Rijks Uniuersiteit te 'jrent. De nieuwe inrichting, die uit de vroe-fere « Ecole spéciale de commerce u ont-itond, is volkomen los van de Fakulteit 1er Rechtsgeleerdheid en maakt als een :igen organisatie deel uit van de Univer-dteit, op dezelfde wijze als de Fakultei-en en de Technische Scholen. Als dus-lanig heeft ze een eigen Bestuur. In te-;enstelling met vroeger, toen de « Ecole ipéciale » onder de leiding stond van :enen voorzitter die voor één jaar geko-:en werd, heeft dit bestuur een blijvend carakter. Daardoor is de continuïteit in le leiding en den gang der studiën beter ils in het verleden gewaarborgd en kan n de grootst mogelijke mate partij ge-rokken worden uit de ondervinding die le leiders kunnen opdoen. Bovenstaande mededeeling ontleenen vij aan cen prospectus die door de zor-fen van de Hoogere School voor Han-lelsvvetenschap verspreid worden, en vaarvan wij de lezing ten zeerste aan al le Vlaamsche leerlingen onzer athenea )i> kolleges evenals aan hun ouders aan->evelen. Was inderdaad vôôr den oorlog le « struggle for life n reeds hard, na het luiteui van den vrede zal hij het nog meer ;ijn, daar het geheel 't onderst boven ge-xerde ekonomische leven aan de jonge nenschen die zich hooger op willen wer-:en de hoogste eischen zal stellen. De nededinging was op de handelsmarkten n en buiten Europa reeds zeer scherp, n daar ondervonden de jonge lieden die uni weg in den handel of in, de nijver-ie:d wilden maken den weerslag van. ^angezieu reeds van stonden aandeeko-omische wedijver zich in voorbereidin-en en uitrustingeh van allen aard begint e openbaren, en we zelfs niet weten of Dinmige handclsartikelen niet van onze roote markten zullen verdwijnen, of oor uithtemsche worden verdrongen, al de jonge handelsman, de hoogere andelsbediende (want het is aan hun orming dat de Hoogere -School voor ïandelswctenschap zal moeten werken) ijn vak theorctisch grondig moeten ken-en, zoodat de praktijk hem geen groote errassingen meer kan opleveren. Dit nu te verwezenlijken is o.i. het cofddoel van een Handelshoogesçhool. Een vluchtige blik op het prospectus, ■aarvan hooger sprake, laat toe er zich au te overtuigen dat men te Gent die tchting opgaat, dat men er vooreerst op edacht is haiidelslui, departementehefs, oogere bedienden. enz. te vormen, ter-Hjl de ekonomische wetenschap in de iveede plaats kant. Dit zal natuurlijk iet beletten dat naderhand ook dat ge- leelte geleidelijk kan worden uitge-îouwd. Gent moet voor Vlaanderen een TOlledig geestelijk eentrvun worden, ook voor de ekonomie, cen vak dat totnogtoe in het Nederlandsch bij ons zoo goed als onbekend is. In afwachting moet de nieuwe Handelshoogesçhool haar krachten op prak-tische opleiding koncentreeren. Verleden jaar werd reeds het eerste studiejaar iugericht. De uitslagen der examens van Juli 1.1. hebben aan enkele leerlingen toegang verschaft tôt het twee-de jaar dat te beg:nnen met Oktobcr van dit jaar volledig is ingericht, zoodat het diploma van licc-nciaat in handelsweten-schap in 1918 zal kunnen uitgereikt worden. Na twee jaar zal de inrichting dus afgewerkt zijn en bezitten wij een volledig hooger iustituut van handelsweten-schap, waar het Nederlandsch als voer-taal zal worden gebruikt. Men herinnert zich nog het kabaal dat in 1916 gemaakt werd rond de kursussen van handelsrecht die de stad Autwerpen inricht in de lokalen van het Hooger Handelsgesticht, welke kursussen in het Fransch moesten gegeven worden omdat dit in het Nederlandsch niet kon ! De wetbocken zijn Fransch, de Fransche tekst alleen heeft rechtsgeldigheid, enz... ailes in 't Fransch, ook voor 't Vlaamsche Antwerpen. Met dit argument ge-wapend kon de stad het gedaan krijgen dat de Vlaamsche jongens die geen Fransch kennen buiten die leergangen werden gehouden oin Franskiljons eu vreemdelingen te believen. Die slimme hceren zouden met vrucht de voorlezin-gen over handelsrecht te Gent kunnen gaan bijwoneu ; zij worden er gehouden in het Nederlandsch en ik geloof dat ze er te duidelijker, te vruchtdragender om zijn. Wij hopen dan ook dat de stad Antwerpen dit seizoen geen lessen meer zal inrichten (buiten de studie der vreemde talen) dan in de nioedertaal der overgroo-te meerderheid liarer bevolking. In een zich zelf besturend en regeerend Vlaanderen zal de vakkennis op aile gebied in het Nederlandsch een onontkoombare vereischte zijn, niet alleen voor de opeu-bare besturen, waar dit nu een voltrok-ken feit is, maar ook in private inrichtin-gen van eenige beteekenis, $ls banken, verzekeringmaatschappijen, enz. Wij verwijzcn in dat verband naar de jongste taalveroTdening waardoor het Nederlandsch tôt eenige ambtelijke taal ver-klaard wordt voor het Vlaamsche land. De jonge menschen die .niet blind zijn voor de teekenen van den tijd nemen reeds thans lmn maatregelen met het oog op die gczondmaking van ons openbaar leven. Met genoegen stellen wij vast het stccds stijgend aaiital leerlingen die zich vootr handelsvakken en .ajid'cro, welke in het Nederlandsch worden onderwezen, laten inschrijven. Dit gaat nog wel groo-tendcels uit van privaat initiatief ; pu de Staat echter voorgaat, te Gent, zullen de Vlaanjsche steden wel moeten meegaan. Dat het Nederlandsch als handclstaai geen belctsel is om goede zakera te doen, bewijzen de Hollanders te Rotterdam en te Amsterdam en in dt bloeiende nijver-hcidsceutra. Hun zaken gaan vooruit, zooals de handcls- en havenstatistieken reeds vôôr den oorlog bewezen. Onze Franschgezinden hebbpn daar nooit op gewezen ; ze vouden het wel goed Nedcrlandsclie studieboeken voor den handel lctterlijk in het Fransch te vertalen, en als produkten van eigen vin-ding aan den man te brengen, maar ver-Spreidden voortdurend de meening dat het Vlaamsch voor wetenschap van dieu aard zoowel als voor aile andere volkomen ongeschikt was. Wij zijn er van overtuigd dat de Hoogere School voor Handelswetenschap te Gent aan haarroeping zal beantwoorden, 211 reeds van nu af aan een merkelijk lantal toehoorders zal tellen. Volledige inlichtingen vindt men in len prospectus die gratis wordt toegezon-3en aan iedercon die er mondeling of îchriftclijk de aanvraag voor doet bij het Sckretariaat te Gent, 's Rijks Univcrsi-eit, Lange Meire. De brochure handelt wer de akademische graden en diplo-iia's, de leerlingen en de voorwaarden roor hun aanvaarding, het lcerprogram-:na, voorschriften aangaande de inschrij-ringen (deze moeten vôôr 1 Oktober ge-aometi worden, in dezelfde maand heeft iet ingangsexamen plaats), de algemee-re bepalingen betreffende de examens, îtudicbeurzen, het uitvcerig programma iran het toegangsexamen. Evcntueele niededeelingen over den iuisten datum der toegangsexamens, :nz., zullen in ons blad bekendgeinaakt worden. M. SFAD en LAND BELANGRIJK BERICHT. — Den 30" dezer maand eindigt het derde kwar-taal van dit jaar. De abonmenten die «HET VLAAMSCHE NIEUWS» per post betrekkera en wier abonnement op dien datum verloopt raden wij driragend aan dit van sto'/iden aan te laten lieriiieu-wen. Om een vertraging in de regelma-tige bestelling van het blad te vermijdlon is htt geraadzaam dis vîrnieuwing te doen eenige dagen voor den v.vvaldag. Het is wenscbeUjk zich voor drie in aan den te abonaetren. Inschrijvingen kunnen gedaan worden in aile postkan-torea van het Generaal-Gouvernement, of cp het bureel van het blad : Roode-straat, 44, Antwerpen. Prijs : fr. 5.00. EE5CHAAFDE UITSPRAAK. — De leergangfen in hesc.ha.afdt- Nederland-sche uitspraak zijn nu bcpaald begonnen, zoodat geene nieuwe inschrijv.mgen voor deze reeks meer kunnen aanvaard worden. Voor belangstellenden. kunnen wij mededeelen, dat over een paar maand een nieuwe kursus zal aanvangen, waar-voor zij nu reedis hunne toetreding: kunnen. ze.nden : Lge Beeldekensstraat, 54. Ver. voor Besch. Ned. Uitspraak. AAN DE STUDENTEN VAN SINT-IGN 4TIUSGESTICHT. — Leerlingen, die 0111 hun Vlaamschgezindheid door de schooloverlieid zouden worden vervolgd, verzoeken wij dringend oois hierover in ;e lichten. Zij kunuen zulks mondeling doen aile dagen van 10 tôt 1 eti van 4 tôt 7 uur (Torentijd), ofwel schriftelijk, en dan te laten bestcllen aa,n het adres : Vlaamsch Propaganda-Bureel, Prinses. straat, 16, Antwerpen. Slechts wanneer de student zulks uit-drukkelijk verlangt, zal het geval in de Pers wordein besproken. ONZE KEMPISCHE KOLENMIJ-NEN. — Het Kempisehe kolenbekken is een groote rijkdom voor Vlaanderen, doch wat ons tôt baat mœt komen zou onzen ondergang bespoedigen, indien de onbezonnenheid onzer Belgische Regeering er voort hadde over beschikt naar willekeur. De heer Arthur Faingnaert, de beken-de Kristelijke sociale werker, heeft voor « Het Vlaamsche Nieuws » een merk-waardige studie geschreven waarin hij ~den huidigen toestand « bedenkelijk » noemt, want de ondergrond van de uit-sluitcnd Vlaamsche prov-inciën Limburg en Antwerpen is een prooi ge worden van vreemde zakenmannen, en de Belgische regeering heeft nogmaals de belangen van het Vlaamsche volk aan Franschen of franschelaars opgeofferd. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op deze bondige doch volledige studie die wij als mengelwerk mededcelen. HANDELSRECHT BANK. — Wij vcr.nemen dat de hr Flor. Heuvelmans, sekretaris-generaal van het Ministerie van Rechtswezen, het ontwerp ter studie heeft gelegd om te Antwerpen de Han-delsrechtbank, die thans haar zetel heeft in de Beurs naar het Gerechtshof over te brengen. Kan die maatregel ten uit-voer worden gebracht dan zal een oude wensch van de Antwérpsche balie eir.de-lijk ingewilligd1 wezen. Reeds in 1884, toen adv. Viktor Ja-cobs minister werd, hoopte men dat gansch de gerechtelijke dien.st onder één dak zou gebracht worden. 't Minis-terschap van. Viktor Jacobs was te kort-stondig om iets te kunnen verwezenlijken. Ook onder ministerschap van adv. Dcl-beke en van adv. Segers kwam er niets van. Nu zijn we ini een tijdperk van verwe-zcnlijkingen, en 't zou er wel kunnen van komen. PREMIESTELSEL. — Het Leerko-miteit vergaderde te Brussel en het Pre" miestelsel zal terug in werking komen. VOLKSHOOGESCHOOL VAN HET ALGEMEEN NEDERL. VERBOND. —■ De vier leerlingen, die verleden jaar de lessen in Latijin en Grieksch hebben bijgewoond met het oog op het afleggen van het toegangsexamen tôt de Hoogeschool voor de middenjury, hebben allen op uitmuntende wijze dit examen door-staan.Het bestuur heeft, dan ook beslote.n, om te beginnen met de volgcnde maand, nogmaals dergelijke lessen in te richtcn voor dege.uen die in Augusttis van het volgend jaar bovcngenoemd examen zouden ver-laiigen tecndergaan. Zij, die geneigd zouden zijn, die lessen te volgen, worden verzocht zoo spoe-dig mogelijk hun schrif;elijke aan\Traag te zenden: Bosmanslei, 31. 'Het nlan worclt, eveneens overwogen, indien de toestand het eenigszfois tcelaat, oui ook uitgebreider leergangen iu de beide klassieke talcn in te richten. Iets Toor iederen dag De Vlaamsche Advokaten en de Antwerpsche Balie Nu zouden we aan tien heer Hektor Lebon, den Vlaamschgezinden doch pas-sieven advokaat van de Antwerpsehe balie, willen vragen : « Welnu, Meester, hoe staat het bij ulie met den godsvrede? Heeft uvv Bel-gisch-patriotische houding nu den fratj-kiljonschen tegenstrever ontwapend? Is de grimmighexl tegen uw wijze van Vlaamsch-zijn w eggevallen ? Of wordt gij, Vlaamsche passieven, ondanks uw goedzakkige Belgische vaderlandsliefde, tocli nog: behandeld als een vermaledijde troep aktivisten? Meester, daar moest gij nu cens onbewimpeld het antwoord op geven? » De lezer weet dat de Antwerpsehe balie c-lk jaar een nieuwen stokhouder kiest < die dan het hoofd is van den tuehtraad. Daar de partijgeest iu België ailes be-ûeerscht en regelt, toutert ook die waar-digheid tusschen klerikalisnx en antikle-rikalism en de goede verstandhouding kan in de orde slechts gehandhaafd worden indien regelmatig een katholiek met een liberaal afwisselt. Dit jaar was de beurt aan de katholie-ken. De liberalen hadden den keer te voren Meester Delvaux gekozen die door den dood werd ontrukt. In deze politieke lielft hebben de Vlamingen niet veel, of beter niets, in te brokkelen. Bij de katholieke groep integendeel zijn de Vlaamschgezinden de meerderheid. 't Is wel vaak een bleek tintje van Vlaamschgezindheid doch van tijd tôt tijd, als er wat koorts is, of 't bloed war-mer stroomt, komt de kleur wel iets duidelijker te voorschijn. Nu gebeurde het dat de franskiijon-sche katholieken tijd, stemmiiig en om-standigheden gunstig achtten om een der huunen tôt het stokhouderschap te ver-heffen en zij besloten hun krachten te vereenigen op den naam van den heer adv. Stoop. Dit sprong nu toeh de Vlaamschgezinden te veel tegen het hoofd ; op hun beurt kwamen zij bijeen en besloten de waardigheid den heer Hektor Lebon aan te bieden. Deze aanvaardde ; de werking begon en de katholieke Vlaamschgèzicde advokaten waren weldra verzekerd dat zij er hun kandidaât met klinkende meer-<lerheid doorhaalden. Het verwekte ontsteltenis in het kamp van de franskiljons, die de koppen bijeen staken en beslisten dat kost wat kost die verkiezing verijdeld moest worden. Er werd betoogd, bewezen en bezworen! Het mocht niet in dezen, tijd ! Zeker, advokaat Lebon was passief en gedwee ; hij verroerde geen vin ; hij ging te St-Niklaas pleiten, in 't Fransch nog-al. voor franskiljons en tegen Aktivisten die gelasterd werden ; maar toch, hoewel verdachtmaking niet mogelijk was, er kleefde op zijn naam cen Vlaamschgezind verleden en 't zou den sdiijn kunnen hebbeii dat de Antwerpsehe balie niet streng Beigisch genoeg, dit is Fransch-gezind en Vlaamschhatend, zou wezen ! De eer van de balie stond op het spel ! Maar hoe ijverig er ook geplcit en rondgeloopen werd, de Vlaamsche adve-katcu bleven onwrikbaar. Het ergerde hen dat zij zoo onbeschaamd werden. ter zijde geschoven ; de lauwsten voelden den lioon en al wat Vlaming was steunde de kandidatuur Lebon. De franskiljons gaven. echter den moed niet op. Ze riepen de invloedrijkste per-sonen ter hulp en, 't uiterste beproevend, gingen den heer advokaat Hektor Lebon zelf vinden opdat hij zijn kandidatuur zou intrekken ! Deze heeft nogmaals dit offer gebracht op het altaar van het Beigisch patriotism ! Hij liet zich everhalen zijn kandidatuur op te geven, slechts de voorwaarde stellend dat ook de kandidatuur der franskiljons, die van den heer Stoop, zou wegvallen ! Natuurlijk werd dit geestdriftig aanvaard en 't schaap was in huis. Toen dook de naam op van den heer senator adv. Alfotis Rijckmans. Deze werd gekozen zonder mededin-gitig doch voor de allereerste maal sinds de balie bestaat waren er een groot aan-tal witte briefjes. 't Was de passieve manier van passieve Vlamingen om hun ontevredenhtid uit te drukken. Dat ze zoo door den heer Lebon jn den steek werden gelaten heeft bij de Vlaamsche advokaten natuurlijk wel ontstem-mitig vercorzaakt. Integendeel de frans-kiljon-i jubelen en verklarcn dat zij een groote Belgische zegepraal, hebben be-haald, en er nu geen smet kleeft op de Antwerpsehe balie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes