Het Vlaamsche nieuws

563 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k649p30k68/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

(floensdag i November 1916, Tweede Jaarg. Nr 303 mm»■ muarnmmmmmmtm —1 hiwwaMWMWir "Wim ■' inwrmu.iWMWSMWBKMWdBMMiMHBHMMMWMMMi #»**&**■ Prijs ; 6 Ceotiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws s» Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschîjnt 7 maal per week IÂBONNEMENTSPRIJZEN : Per nuuind 1.78 Per 3 maanden i.— Per S maanden II.— Per ja*r II.— | AFGE VAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Sa! VERHULST, Dr Aug. BQRMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1900 \ ,Hmm iwme&mgmmiÊBœm(SBEmÊÊe* iw'gi.'rM——wiaBifgMa—aaflMMWP—ma—■w'i'i'i n aaflWMWWMBewMwai » mu AANEONDIGINGEN: Tweede bladz., per regel. 2.B0 yierde bladz., per regel. O.&t Derde bladz., îd. I.— Doodsbericht 6.— Voor aile annoncen, wende men zich ROODESTRAAT, 44. BERICHT I Ter gelegenheid van ALLbKneil,1= ■ liEN zal ons blad op Donderdag, 2 ■\ovember a.s., niet versehijnen. DE OORLOG I Duikboot- en mijnoorlcg I Londen, 30 Oktober. — De « Times » ■Woogt in een lioofdartikel : H Wij hebben geen reden om a an te ne-■lieii, dat er eenige achterhoudendheid is ■Mrilcht in dit spéciale geval van den ■cicrval der torpedojagers, ofsclioon de ■tuvenngen der Duitschers hadden die-I ; te wordqn beantwoord. Maar de ■[«f van den admiraal heeft betrekkiug Rijieen verwant onderwerp, dat op het ■oogenblik de openbare meening zeer Kerk bezigjioudt. ■ De aktie van Duitschland ter zee be-ftjkt zich niet tôt spasmodische en steel-■s.teverschijning van zijn torpedojagers. H)e duikbootkampagne heeft opnieuw Rœetingen aangenomen, waaromtrent de Rdmiraliteit ons maar heel weinig ver- ■ |t, behalve op een wijze, die het pu-Hliek maar weinig wijzer maakt. Onge-BLijfeld zijn de Duitsche duikbooten den ■satsten tijd zeer in aantal toegenomeu, Héwel in de dichtbij als in de vèrafgele-■pwateren. Het zou ijdel zijn, het feit Huerdoezelen, dat zij aanzienlijke sclia-■ic teweegbrengen aan onze schepen en Mitdebewering van de Admiraliteit, dat Hi het duibootengevaar in groote mate Heester zou zijn,.niet langer kan worden ^Ë'Jgehouden. De dwaze veronderstelling, ■ Duitschland geen groot aantal nieu-Hro duikbooten kon aanbouwen en dat het H-indien het daartoe wèl bij machte was H-ergeen geoefende bemanningen voor Hmi hebben, zijn gelogenstraft. De Duit-^Hche duikbooten zijn thans grooter, snel-Mnrcnder, talrijker en krachtiger bewa-Htaddan vroeger. Iedereen zou blij zijn, Hcvcrnemen, dat de organisâtie door de ■Umiraliteit tegen het duikbootgevaar ». stand gebracht, ook zooveel was ver- ■ Kopenhagen, 30 Oktober. — Het Bliomsehip « Jylland » heeft in Frede-■Sshaven de bemanning van het Noor-Htk stoomschip « Stemshest » (798 ton) Biland, dat met ijzer en houtpulp op weg ■as van Gothenburg naar Hull en in de Roordzee in den grond is geboord. Het ■ftipzonk in vijf minutem. De duikboot ■kp'e de booten met de bemanning vier Btlang, waarop zij haar aan boord van Htt Zweedsche stoomschip « Dorothea » Mucht, waarvan de « Jylland » haar bij Bagen overnam. Mlonden, 30 Oktober. — Volgens BM's gelooft men, dat het Engelsche H Marina» in dfen grond is geboord. ■De « Marina », in igoo gebouwd, m cet ton bruto en behoort te Glasgow ^tt-onden, 30 Oktober. — Lloyd's maakt Bfad, dat het Grieksche ss. « Ger-■ime» op 28 dezer door een Duitsche in den grond is geboord. De be-^■Mning- is gered. ■^ bemanning van het Fransche vis-B^vaartuig « Saint-Charles », te Ply- ■ iaan land gekomen, meldt dat haar in den grond is geboord. ■Dp « Germaine », in 1898 gebouwd, B 573 ton bruto en hoorde thuis te 3° Oktober. — Het motorschip BbV' 22 ^to'5€r vorL Oregrund vetrokken, is door een Duit-duikboot in den grond geboord. De 'nning is gered. 30 Oktober. — Naar de ■ Kristiania vernemen is de ,ner " Ellen » die met mijnhout naar onderweg was, in de Noordzee Bfe!1 ^u'tsc^e duikboot in den grond ^B'sche '3ernatln'n^ 's 'n Noorwegen M: Vereenigde Staten en de I duikbootoodog 30 Oktober. — De Washing-y^Pondent va,n de « Kôln r^.geeriîlgsainbtenaTen hebben m g' c'at mçn aan de klachten iri 'Hr-- ^ ,c]1e Parlement over de hou- Bb-5anll,„tferika, teg?n de ■ '-If' van de Duitsche duikboo- aan^ac^lt ^al schenken, tenzij bhjken, dat de praatjes L? Cht van da Engelsch. r•- . *«1 valajC^îr4 word«n. D« comman- ; 1 r't Duitsch® duikbooten heb ben zich volkomen korrekt gedragen. Mocht men in Engeland met de zi,nspe-lingen voortgaan, dan zou men zich te Washington gedwongen kunnen zien aile stukken aa,n de geheele wereld voor te leggen. Dan zou blijken, dat sedert het geval met de « Sussex » niets gebeurd is wat met het volkenrecht en de belofte, die Duitschland gegeven heeft, in strijd was. Uit Griekenland Londen, 30 Oktober. — Uit Athene aan de «Daily Telegraph» : Het volk van Piraeus heeft vanochtend een geestdrif-tige ontvangst bereid aan admiraal Four-net bij zijn bezoek aan het gemeentehuis. Aan de betooging namen 800 .menschen deel. Piraeus is vrijwel geheel Venizelis-tisch-gezind. De bond van reservisten heeft daar geen invloed. De aanval op de luchtschip loodsen te Brussel Keulen, 30 Oktober. — De «Kôlnische ZeilUng » ontvangt een (officieus) tele-gram uit Berlijn, waarin staat : Het draadlooze bericht uit Lyon zegt, dat volgens een officieus bericht van het « Journal du Havre » bij den aanval, die Engelsche vliegers einde September 1916 op de luchtschiploodsen bij Brussel hebben gedaan, een zeker aantal burgers is gedood of gewond, dat dit echter geens-zins door de bommen van de Engelsche vliegers is geschied, maar door de pro-jectielen van de Duitsche afweerkanon-nen. De beschuldiging is naïef en bela-chelijk. Er wordt nog- bij beweerd, dat de Bclgische regeering de bewijsstukken in handen heeftj in den vorm van brok-stukken van die projectielen, die den 27n zijn opgeraapt. Nu weet iedereen, dat men overal waar gevochten wordt of is, stukken van Duitsche granaatkartetsen bij duizenden kan oprapen, en dat het vanzelf spreekt, dat bij een hevige be-schieting van vliegers, menschen onge-lukken kunnen kriijgen doo» de fragmen-ten van de projectielen. Bij den vlieger-aaanval van den sgsten September zijn 7 Belge n gedood en 10 gewond. In de buurt waar dit gebeurde heeft men brok-stukken van vliegerbommen gevonden. Zweden en Engeland Londen, 30 Oktober. — De kprrespon-dent van de « Daily Chronicle » te Stockholm meldt, dat hij van Wallenberg, den Zweedschen minister van buitenlandsche zaken, een voor publicatie bestemde me-dedeeling ontvangen heeft betreffende de betrekkingen tusschen Engeland en Zweden en de uitwerking in het algemeen van den oorlog op dit land. De Zweedsche regeering heeft tôt duver geweigerd om met Engeland tôt een algemeene overeenkomst ten opzichte van den in» en uitvoer te komen. Wallenberg, die be-schouwd wordt als een gematigde invloed tegenover de pro-Duitsche gezind-heid in regeeringskringen, maakt duide-lijke toespelingen op veranderingen, die er in de politiek verwacht kunnen worden. Het volgende is een aanhaling uit Wallenberg's mededeeling- :Zweden heeft steeds de vriendschappelijkste gevoelens tegenover Eng-eland gekoesterd en die gevoelens ziullen aanhouden. Indien Engeland tijdens dezen oorlog Zweden vc r-plicht had van zijn belangen kennis te nemen en meer op zijn edelmoedigheid te , vertrouwen, dan zou de loop der gebei.r-tenissen veel gemakkelijker zijn geweest. Er is echter een andere lijn gevolgd. W^j hopen intusschen, dat wij <nu >p h't punt , gekomen zijn, dat tal van moeilijkheden uit den weg geruimd zullen worden. Men 1 nioet bedenken,dat Zweden niet ge('won.-gen, niet door druk overheerscht kan 1 worden. Dat kan men van een natie als Zweden niet verwachten en afgezien vin andere overwegingen moet men beden-ken, dat Zweden een land is met een be- • volking van zes millioen inwoners. Yon Kôrber In politieke kringen te Weenen ver- ' wacht men dat von Kôrber, de nieuwe < minister-president, den Rijksr'aad reeds c in December zal bijeenroepen, in de eer- -, ste plaats om een afvaardiging te kiezen, de oorlogskredieten goed te keuren en over de volksvoeding te beraadslagen. In : januari verwacht men de bijeenkomst der afvaardigingen en, nadat die over de r buitenlandsche politiek van gedachten hebben gewisseld, opnieuw een bijeenroe- r/-ping van den Rijksraad. Het Hongaarsche Korr. Bureau spreekt r Je berichten, dat von Kôrber en Tisza zijn overeengekomen het thans bestaande îtaatkundig vergelijk tusschen Oosten-'ijk en Hongarije voor den duur van den 1 x>rlog t« v«rl#ngen en d* onderhandelin-jen ov*r t«n ni»uw »erst na h»t sluiten s /an den vrede te hervatterf, tegen. Onzé Croate Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp VONDEL 17 Nov. Î5S7- 1679 5 Feb. Het Pascha was de. verheerlijking van de Joden, Gods uitverkoren volk. In Jeruzalem Vencoest zien wij den ondergang of liever de verstrooiing van dat volk. Het stuk dagteekent van 1620. Vondel was in t usschen Latijn gaan lee-ren en ook Italiaansch. Hij kent van Se-neca Troades of Traja Verwoest, en G-e-rusalemme van Tasso. De val van Jeruzalem vindt hij niet minder grootsch c-n indrukwekke.nd dan de val van Troje. Het stuk werd opgedragen aan Cor-nelis Pietersz. Hooft, burgemeester van Amsterdam en vader van den diehter.Die hartelijke woorden van de opdracht aan den vader brachten den zoon Hooft bij Vondel, de twee groote dichters te za-men. Van dien tijd af maakt Vondel deel uit van Hooft's kunstkring. De voorrede v.an Vondel is merkwaar-dig en toont hoe hij de bijbelsche ge-schiedenis bestudeerd had. Hij herinnert er aan dat de Heere zei tôt David, die voorgenomen had een tempel te bouwen : —Gij en zult mijnèn naine geen huis bouwen, want gij zij t. cen krijgsman en hebt bloed vergoten. „ Salomo zou den tempel bouwen. Vondel echter vergeet dat Herodes duizend jaar later den Tempel herbouwt. Vondel is nooit te Rome geweest, toch weet hij wat goed den Triomfboog -van Titus staan « in de via sacra, boven de kerk S. Maria Nova> zooals hij ons uit-legt.Die b<x>g werd opgeri'cht aan Vespa-sianus e nTitus om den val van Jeruzalem te vereeuwigen. Op des binnenwan-den zien we nu nog den zegewagen vaa Titus met vier paarden bespannen, en op een ander paneel, in vlakbeeldwerk, de Rcmeinsche krijgers die den zevenarmi-gen kandelaar van den Tempel als buit binnen Rome dragen. Vondel zegt : « Dat de. Romeinen dit voor een uitne-mende overwinning hebben geacht,blijkt uit het heerlijke zegefeest, over de Jood-sche neerlaag te Rome gevierd, alwaar Vespasiaan, Titus en Domitiaan, met loo-verkrans en purper versierd, de Triomf-poort inreden : claar der Romeinen beel-den en afgoden, mitsgaders de Arke des Verbonds, de Gouden Tajel, Mozes en Aârons Roedc, vier tempelstijlenj de Toonbrooden, de. goudeu Kandelaar, de Wettafelen, statig gevoerd werden, met een schare gevangen Joden, dragende de b ancien op den rug gebonden en naakt i ten halven lijve... » < Hoe droevig dat al dit eeuwenoud tem- < pel-heiligdoin, waarvan de Bijbel steeds gewaagt, toen verstrooid werd en verlo-ren ging. 1 Jeruzalem we*rd verwoest in het jaar < 72 na Kristus' geboorte. Zeven jaar later, onder denzelfden Titus, in 79, wer- i den Herculanum en Pompeï onder lava 1 ?ni asch bedolven. De Joden, op hun 1 beurt, beschouwden het als een straf des tiemels. 1 Het is rond dezen tijd (1623) dat Von- 1 lel zifji Lof der Zeevaart schrijft. Groote > :icn jaar vroeger (1612) dichtte hij het Hymnus op de. scheepvaart der Veree■ < •ugde Nederlanden. 't Begon dan al 1 nooi : ^ /erbonden Nederland, r die al des wereld s perken N îeschaduwt, eu doorvliegt s op uw bepekte vlerken... Maar de Lof der Zeevaart is een uit-ipatting) een roes van woorden en werlt-vcorden ; 't is of Vondel zijn ganschen 'ijkeu voorraad van beelden en klanken t n eens wil uitstorten ! Wij twijfelen er niet aan of 't heeft rollens bezield voor zijn Overwintering ( 'P Nova-Zembla, zooals ook Bilderdijk >p zoo menige plaats in den grooten be- |, ieler Vondel is terug te vinden. Het stuk begint aldus : (j .1 wat bepekt, beteerd, a aaiigrijpen kan en vatten, v !u dansen op de koord, en klauteren als katten ; z eespoken, die gezwind den steilen mast op vliegt, n 'n zijt ia jolvenschoot l( van kindskt»* o)»g»wi«f d ; v olkvanger-dragend gild, en blauwe toppershoedem, _ ie koorts haalt op h«t land J «a l*clit 3chept «p de vl«*den ; jg tuurliedea, grijs yan k»p v die liev&r rijst en ziakt v lu 't bedde van de zee, als in liet dons verdrinkt : Gij sehippers, die niet lang op 't zelfde oord kunt rusteu En 't anker licht en werpt aan ver-gelegeu kusten... Voor al dat volkje van Jan-Maat zal Vondel den lof van de Zeevaart ziugen. Verder spreekt hij zijn bewondering uit, want in dezen tijd noemt hij zich-zelf, in alleu eenvoud maar ook in voile, oprechtheid, zich bewust, de dichter. Zoo bidt hij God, gedurende zijn kwij-nende ziekte van 't jaar 1621 : O vader, aller troost!... Aanzie de zwakheid dan van uwen armen dichter... Hier nu uit Lof der Zeevaart : Verwondering voor-eerst verbaast des diehters ziel Wen hij scheeps-tinimerlie met bijlen en met disselen De bossehen hoog van top, in schepen ziet verwisselen, De balken wederzijds een holligheid bekleên En wassen uit ééu hout, als uit het ruggebeen De ribben van een rif, die tusschen beide laten Een ruimen buik, bekwaam om 't ingewand te vaten... Nog verder : Men is er druk in 't werk met strijken, plompen, hoozen Het kerven, klutsen, slaan, met binden, klimmeu, loozen. Verzen als : En schuimbekt, dreigt en driescht, en stampt en huilt en woelt... Van zeil, van treil, van roer, van snoer, van mast fceroofd. En dit is alleen de oppervlakkige sehoonheid van Vondel, zou men mogen zeggen. Wat zit niet al naar g>eest en hart, naar hoogte en naar innigheid, in dien wondere.n inan, in dien eenig-groo-ten dichter ! L. DAGELIJKSCH NIEUWS MEDEDEELING. — Van officieele zijde wordt ons ter opname meegedeeld : In de meeste gevallen heerschen hier verkeerde meeningen over loon- en werkverhoudingen, die de Belgische werkman te verwachten heeft, wanneer hij arbeidi in Duitschland zoekt. Het is :!aarom noodig op het volgende te wij-sen : \ erwanten van die arbeiders, welke ;en kontrakt van 4 maanden aangingen imtvangen, éënmaal e'en ondersteuning lie als volgt is vastgesteldl : Vor gewone arbeiders fr. 20. Voor gehuwde arbeiders : fr. 20 voor îem ; fr. 10 voor zijne vrouw en fr. 5 voor :1k kind beneden de 14 jaar. Dit bedrag stijgt bij kontrakten van 6 naanden op : fr. 40 voor de arbeiders ; r. 20 voor zijn vrouw; fr. 10 voor elk ; dnd beneden de jaar. Bij kontrakten van 8 maanden op: r. 50 voor de arbeiders ; fr. 30 voor zijn touw; fr. 10 voor elk kind onder de < 4 jaar. Deze bedragen kunnen 8 dagen nadat i le arbeiders naar Duitschland vertrok- : :en zijn, door de hunnen op de plaats ; ■an bemiddeling geïnd worden. < Het Hulpkomiteit ondiersteunt de fa-ailietleden nog 14 dagen vanaf den dag ; an het vertrek volgens den gewonen 1 tandaard. t Het minimu-nvloon voor ongeletterde 1 rbeiders die naar Duitschland gaan, be- < iraagt tusschen fr. 6.50 en fr. 7. ( Kost en verpleging komt bij een loon 1 an fr. 6.50 op circa fr. 1.75 tôt fr. 2.25 ; e stlln ; bij een loon van fr. 7 en meer 1 p circa fr. 2.25 tôt fr. 3.50. Het ver- 1 chil tusschen minimum-loon en het be- < rag voor kost en verpleging bedraagt 1 îinstens fr. 4. De meeste werklieden ar- t eiden volgens overeenkomst. Door t vereenkomst kan ook door ongeletter- t e werklieden bij regelmatig werk (b. v. Is lader) een loon van 8 1/2 tôt, 11 fr. (i erdiend worden. De verzêkering voor de arbeiders is de-ïlfde als voor de Duitsche werklieden. ( le kontrakten loopen over 4, 6 of 8 ^ îaand. Aan de families wordt meestal >egestaan de werklieden te gaan ver- ^ Degen. v WAT ONZE JONGENS KUNNEN. f - Ja, dat"kunt ge gaan zien, Waarde 1 •€zers, op de Meir, nr 129, in de zaal c uyl« : de Teutoonstôlling Van kunat- c '>or\V»rpen door onz« krijg<ï»vang*n#n ervaardigd. c Onze medewerker Roose schrijft er juist vandaag over, doc h, waarlijk, dat moet ge gaau zien. Het inkomgeld, dat heelemaal ten bate is van onze krijgsge-vangenen, is gesteld op 0.25 fr., opdat de tentoonstelling voor iedereen toegan-kelijk zou wezen. Zondag waren er reeds over de drie honderd bezoekers en ook veel prent-kaarten en loten werden verkocht. De kunststukken zelf geraken gewil-lig aan de,n man : den eersten dag werden er reeds twintig verkocht. Later zal dat ailes natuurlijk een zekere historische waarde krijgen en zeer opgezocht worden, wellicht niet minst door Amerikaansche liefhebbers. 't Is zelfs heel spijtig dat zoo'n tentoonstelling verstrooid moet geraken en dat b. v. de stad Antwerpen niet ailes heeft kunnen aankoopen. 't Iladde een afzonderlijke zaal kunnen wezen van het muzeum voor folklore. Nu 't is een goede zaak voor de liefhebbers.Wij raden onze lezers warm aan de Tentoonstelling te bezoeken, niet alleen omdat het een goed werk is ten bate van onze kriigsgevangenen, en dus een va-derlandsche plicht, doch zij zullen aan-genaam verrast wezen door hetgene zij er zullen genieten. DE GROOTE BRUG OVER DE AMOER VOOR HET VERKEER GEOPEND. — Men meldt uit Petrograd asin de « Moirning Post » : « De groote brug over de Amoer is thans voor het verkeer geopend. Zij heeft een lengte van 2500 meter, d. w. z. dat zij de langste spoorwegbrug is in Rusland. Met dit meesterstuk van ingenieurskunst heeft Rusland de verbincling per spoor met X'iadivostock geheel op zijn grondge-bied. » EEN MONOPOLIE DER NATIONALE WERKEN. — Er heerscht in zekere middens, waarin zich vele poliieke persoonlijkheden bevinden en ambenaren op het oogenblik zonder officieelen werk-kring, een particularistisehe geest, welke hun aile werken, die niet van hun initiatief uitgaan of die zich aan hun cu-rateele schijnen te willen onttrekken, slecht doet bezien. De centralisatie en de monopolisatie tusschen hun handen, van aile werken, ziedaar het doel dat zij na-streven. Door zich niet te onderwerpen, zien vele organismen zich in hunne werk-kracht belemmerd. Men vertelt, dat heel onlangs een der meest belangrijke onder-nemingen, welke werden gesticht met het doel zwakke of ziekelijke kind^ren uit de wer kma n s klo s sen naar Holland te zen-den, heimelijk door dit groote komiteit bestreden is. Belangrijke finantieele on-dersteuningen: waren in het buitenland toegezegd. Men is erin geslaagd deze on-ontbeerlijke inkomstenbron te doen op-houden door berichten, welke uitstrooien dat « de toestand in Belg-ië volkomen normaal is en het zenden naar het buiten- . land der jonge beschermelingen van het werk niet zou rechtvaardigen ». « N.B.A. » j DOOD VAN DEN PERZISCHEN PRINS VAHRAM DADIAN. — De ] bladen uit den Kaukasus berichten den ■ dood van prins Vahram Dadian. Hij was * èén dter meest aanzienlijke leden van de ; groote Armeensche familie der Dadians. [11 Konstantinopel geboren, had hij, na 1 het volbrengen van zijne studiën aan het . yceum van Galata-Seraï en aan de fa- j :ulteit van het recht, den post bekleed t /an prokureur-generaal aan de recht-aank van Pera. Zijne bevoegdheid en I ;ijn rechtschapenheid werden hoogelijk >ewaardeerd in de middens der ambassa-:ien en Europeesche kolonies. Bij gelegenheid der Armeensche kri- i ;is vani895, deed Sultan, Abdoel Hamid îem in hechtenis nemen, onder beschul-iiging van deelneming aan de révolu- 1 ionnaire beweging ; hij bleef een jaar in 1 le gevangenis, daarna in vrijheid gesteld £ îank zij de Europeesche tusschenkomst, r •erliet hij Turkije en begaf zich naar Per- 1 :ië, waar Shah Nasa Eddine hem de har- c elijkste ontvangst bereidde en hem met 1 îooge functiën aan zijn hof belastte. On- \ 1er Shah Nasr Eddine en onder zijn op- r •olgers, kreeg de prins de opdracht mede e werken aan de reorganisatie der pos- -i erijen, douanen en ministeries van Jus- c itie en van Oorlog. t DE KOMIEK DRANEM. — Uit de ^ Matin » : t Dranem heeft zich laten scheiden en 1 roet zijn vrouw een maandelijksch on- 1 erhoud betalen van 500 frank. Hij acht g eze som weinig in overeenstemming met 1< ijn tegenwoordigen toestand en gisteren 1 roeg hij de Eerste Kamer, bij monde cl an Mr Henri Robert, de som tôt 200 e rank te verminderen. — De tijden zijn ( lard, zeide hij, ik verdien de helft min- ï er dan v66r den oorlog. Het café-con- X •rt wordt zeer beproefd. v D« reehtbank h«eft haar uitspraak v«r- z aagd tôt over 8 dagen. t 't Spektakel in de Straat ALLERIiEILIGEN 1916 Wat een heerlijke Allerheilige,n-Herfst wij te gemoet zien, indien de Wester-buien ons nu maar geen te. telle parten speien ! God ! wat een weelde zoo'n dag gelijk gisteren, laatsten Oktober ! Een geweldige, maar bolle, gulle, glundere wind buitelt als een blijde reus door den heinel, door de bosscheiii, door de stad ; fluit en doedelt in de schoor-steenen ; schudt en rukt de verwelkte o nog gave bladeren uit de kruinen ; keer ze te zamen en smijt ze dan met volk reuzenhand-grepen in de lucht tôt hoog over de dakeu. Daartusschen het plots verduistere,n eu weer scliielijk verheideren, het opentlon-kereu en toedonkeren van de lucht, gelijk onze groote vriend René de Clercq zegt in zijn Vondeliaansch meesterwerk De Appel. Wat een hemel ! wat een schouwspel ! De wolken trekken als Walkurenscharen voorbij ; met, op een doorsclnjnenden koepel \ran azuur, al de tinten van feldgrau, van zwartgrijs tôt parelgrijs. 't 1s of er een Gorlits-front is doorgebro-ken en de aftrekkende horden, met opge-rolde vaandels, holderdebolder in aftocht zijn. De bossche.n vallen als vestingen en de bladeren zijn de vluchtelingen op de groote baan. Wind en zon, azuur en zwerk, het \\ oelt en wemelt, het glinstert en vonkelt dooreen, en als ge door 't Park gaat, hoort ge « parmentelijk » het germsch van de zee. De aanblik van 't Park is overigens verrukkelijk. Er staan daar beuken in rijke gewaden, rood, bruin en goud. De katalpa's klapperen feestelijk met breede lichtgroene bladeren, en wanneer het zonneke er op speelt is het een spektakel of banieren, festoenen en praalkleeden vau een sprookjes-stad een Blijde Intrede begroeten en de wind vorstelijke mantels laat openwaaien. Ginder staat de Toren, daar even don-ker, grijs en somber als een schaduw-beeld nu plots een ideaal van edel Paros-marmer. Hij praalt, hij lacht, maar wuft van stemming, veranderlijk, en vatbaar voor elken indruk, huit hij zich in een gewaad van donkerte, telkeus een zwarte wolk op reuzenvlerk boven zijn hoofd voorbij vliegt, Zeggen dat er menschen zijn die heel-der namiddagen af avonden in een don-ker ongezellig kot van een kinema kun-aen gaan zitten 0111 daar de bokkespron-gen, grimassen en bevende, schokkende jewegingen van een schinmienwe.reld te jaan bekijken en die verzuimen, deze icerlijkheden te komen bewonderen of die er geen oogen voor hebben.. De wind wisselt anders de vertooning jenoegzaam af. Is hij niet de; grootste >ecldhouwe.r van de wereld? Zie eens 10e hij de vrouwen en jonge meisjes ^oefseert door hun kleederçn door ! Haar rorinen teekenen zich af onder de weg-vaaiende sluiers en zij gelijken allen op ^egegodinnen van Samotraki. Hadden ve maar de pen en den durf van deti vondel van Lucifer en Adam in BalUng-chap 0111 ze te beschrijven,waar ze treên, net de kleederen gesliugerd om haar le-len, terwijl )e sehoonheid vau het lijf uitschijnen kau eu bloeieu ! Vondel zou nogmaals zijn engels eu ijn duivels hun veêren laten zingen aan t aangename vier. Vliegwerk en verande.ring van spekta-:el ! 't Is tijd ! Van Vondel vâllen we in >ickens. Daar loopt weer Pickwick chter zijn hoed 1 Iedereen heeft leute laar Pickwick zelf het meest, te oordee-?n ten minste naar het lachend gezicht ^at hij vertoont !De verweuschingen die lij binnensmonds mompelt zullen we oor zijn rekening laten en zoudeu we Liet gaarue bij, op ons geweten hebben. Het hoe.dje boit sierlijk en kunstig op ijn randje; als een mooi reepje waar een iiizichtbaar engeltje met een stokje ach-er draaft. Daar komt juist een tram... dak er onder ! Aile toeschouwers juichen eeds innerlijk vol natuurlijk leedver-laak in hun brave ziel! Mis!... Het oedje, door de onzienbare hand voort-ewenteld, zwaait, giert nevens de wie-;n eus 't gevaar ontkomen, wipt in de icht.doet een grooten sprong van vreug-e, zweeft in de lucht — zçker door het ngeltje gedragen — ploft dan weer ne-er en gaat doodbedaard in de goot lig en in een heel vuil plasje ! De tram heb-en we gemist, maar dàt is dan toch een ergoedmg ! Ge ziet het ook op de ge-ichteu... «n aîgemeene, hartelijke scha-;rlach !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes