Het Vlaamsche nieuws

2143 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 06 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x34mk6751k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Vlaamsche Nieuws Hfit hfiet i«uri»]îr.h£ en meftst wersnreiri. Nieuwâblâd. van £>eigt6: ~ Verscnimt / îxîcUU per 4ïtfiNNPMPNTSP9îJ7PN. AFGEVAARDIGDEN VAN DEN 0P3TELRAAD :• AANKONDltilNGEN: ABUiMJXfcMtlHlSJ D? 4l!gi JOBMS, 411». VAN DEN BRANDE . ïw*edî biadst., p*r regel 2.60 Vierde blàdz., per regel.. 0.50 *« mMEd 1,75 *" 8 •■• •• |â-~ MtTWt«-Mi«WWfcia<'vu-Dr A. JACOS - Dert. M**.. id. t.- Doodsbericht rw S aîsS&» S. Per jaït î§.~ 9nÈnBr „v baahoctbaaT ii AKTWPBPPIf M IMfi 3 Voor aile annonce», wende men zich : ROODESTRÀAT, 44. )E GORLOG De Toestaod Hea heeft zeker reeds opgemerkt tk Lge neutrale bladen meer dan «en pSen gemeld : « thans zijn de operc . tôt stilstand gekomen — de oi jsch N gestuit », enz., euz. Dit g< jrde met de inceste Hollandsche bk over de geveehten rond Verdun, e L daarop bleek die voorspelling or Si want de strijd ontbrandde opnieir voile hevigheid over heel het front i Maasgebied. Dergelijke voorspellii i gaan eveneens hua gang naar aai ]ing van het Oostenrijksch offensù ai Italië, dat reeds bij voorbaat g< it heet. Ondertusschcn zetten de cet len op die twee fronten hun aanva voort en zijn thans met de zic ■dnekkig verdedigende Italianen i i venvocden slag betrokken, die zic schen de Etsch en de Brenta on ikelt. Sade officieele berichten uit Romee ■enen over de laatste drie dagen toestand als volgt samen te vatter foi Zuidcn van de Posinabeek, waa i men zich den West-oostelijken loc nakkelijk kan voorstellen, van de jubio over Posina naar de Astico b siero, ten Zuiden van die beek zij Oostenrijkers opgerukt maar, sede er Posina bezetten, op taaien tegeî nd gestuit. De Italianen verdedige irdoor meteen de stelling van den Pi »o en Schio, waarvan het bezit va ot belang is. 3ok tusschen Arsiero en Asiago on tkelen zich bloedige geveehten (z erberiehten in dit nummer). Eve Oosten van Tresche hebben de Oo rijkers Cesuma bezet dat er een pa; ometer van verwijderd ligt. In de tor ten Noorden van Asiago is < :n verandering aan te stippen. Oo irdoen de Italianen herhaalde tegeî tvallen. Kortom, het front m cet, o.i., nag de volgende richting volgen : fùsscken Riva en de grens, in Zui< itelijke richting over de plaatsji isinn, Chizzola, San Margherita te iden van den Col di Mezzana en va iesa, Noordwaarts van den Pasub er Posina, ten Zuiden van Arsier i Oosten van Tresche en Asiago, ov< llic in bijna Noordelijke richting t i grenshoek, en vandaar snijdt < mtlijn de Brenta ten Oosten van Stt a, Op het Westelijk gevechtsterre: eft de véldslag het toppunt van hevi; id bereikt — thans is de rechteroev a de Maas het hex>fdtooneel van d< ijd. De riuitschers beproeven ong [ijfeld het fort Vaux te veroveren, d amen met Douaumont het paar voo jtgesehoven verdedigingswerken vorr in den Noordoostelijken sec tor d Stpg. Om die verovering te verg pckelijken bestormden de Duitsche it dorpje Damloup,zij gelukten er zel de Noordelijke gracht van het fort bi ® te dringen, zoo ten ininste bewee Et telegram uit Paiijs. Dat van gist » ^gt dat de Duitschers beproefdi fort Vaux te omsingckn, maar pt in slaagdcn. Zullen zij het bij d 5?ing lateu? Het is nauwelijks te g wen, te oordeelen naar de uitzonde F hevigheid van het ononderbrok< ftillerie-duel in die streek. — Er lar nieuw s op handen. De aanvallen der Duitschens tegen h sgelsehe front ten Zuiden van Ieper< ragen alleen een plaatselijk karakte ajn zoo van die middelen om d< 'jand een samentrekking van troep P een bepaald punt onmogelijk '■oeilijk te maken. Men vindt in dit nummer een officie ;'e?ram uit Weenen over het Russis weehtsterrein, dat onze voile aandac erdient. Reeds de vorige dagen we 11 die bron gemeld dat de gêschutl; pjvigheid daar gedurig stéeg eu t ottî de afmetingen van een artiller: ,a? aannam. Die bedrijvigheid he< |ch thans over bijna heel het front v. jwicië eu Wolhynië uitgebreid. 1 ^ïenrijkers melden dat bij Oly '"ssisch trommelvuur is ingezet °veral voorteekens van infanter lanvallen merkbaar zijn. Het zou n ^envonderen zijn dat de Russen, c iv. den druk op Italië te vermindere n nieuw offensief begonnen tegen .r'S'. en rijkers die zij langsheen d n)«str en de Stn-pa tegenover zi "''•en staan. Aan het Duitsche front usland heerscht evenwel rust. an den Balkan geen nieuws van 1 j''kenis : het stadium der toebereid: ^ voorzorgsmaatregelen (onder d I vomi vau bezettingeu van Gneksche eilanden en forten) duurt aan weerszij- den voort. e .t De Turken zijn bijzondei- actief ge- ,j s worden op het Kaukasische front. Hun j - offensief hc-eft tôt de verovering van een s | paar dorpen en steunpuçten geleid, wat T--- wel niet van groot belang is — de be- t- teekenis ligt eehter in het feit dat thans j n de rollen omgekeerd zijn en de Turken y - sedert den val van Trebizonde voldoen- j v de versterkt zijn om zelf ofrensief te n kunnen optreden. <= i- Over den zeeslag in de Noordzee heb- t i- ben wij gisteren voldoende bijzonderhe- r 'f den medegedeeld dan elat wij er hier op g moeten terugkomen. t t- Eventueele nadere inlichtingen vindt ^ 1- men verder in dit blad. h —— ^ l< u De Zeeslag bii Jutlacd a î1 Berlijn, 4 Junk — Officieel : y- Volgens een mededeeling- van een door ■ ons geredde schepeling van den ge- 7 n zonken Britschen torpedoboot-vernieler t ls u Tipperary » is de Engelsche pantser- r kruisser « Euryalus » door de Duitsche r~ vloot bij den slag voor het Skagerak in S P bnand geschoten, en totaal u-tgebrand. " De « Euryalus a was een zusterschip v ^ van de « Hogue u, « Aboukir u en « Cres- s II sy », die in den aanvang van den oorlog î zijn getorpedeerd ; 12,200 ton, van stapel e geloopen in 1901, snelbeid 23 mijl. ' lierlijn, 4 Juni. — In de buitenlandsche 't 11 pers is het bericht verspreid, dat twee 1 Zeppelins in den zeeslag bij het Skagerak ^ onderscheidelijk in brand geraakt en le neergeschoten zijn. Van gezaghebbende 11 zijde verneemt Wclff's Bureau, dat dit een verzinsel is. Er is geen enkel Duitsch ï-r—Uichtschip verloren gegaan. n _ "1 Berlijn, 4 Juni. — Officieel : 1 k Op 31 Mei heeft een van onze duikboo- \ ten voor de Humbermonding een moder-nen, grooten Engelschen torpedoboot- t vernieler in den grond geboord. \ C'eneraal Townshend ■n Konstirntinopel, 4 Juni. — Generaal n Townshend is hier aangekomen en is, io zonder de stad te passeeren, naar het 3, e.iland Halki gebracht, dat hem tôt ver-rr blijf is aangewezen. , le Uit de Vereenigde Staten 1- • • New-York, 4 Juni. — Minister Lau- n sing heeft in een redevoering te Water- ' T town een vernietigend antwoord gege-^ ven op de. bewering, elat Amerika tegen- 1 ~n over Duitschland een minder tegemoet-e_ komende houding heeft aangenomen dan 1 at tegenover Engeland. ' James Hill en de Belgen er Er is bekend gemaakt, dat de. dezer , e- dagen overleden Amerikaânsche spoor- ra wegmagnaat, James Hill, vijf-en-twintig fs millioen frank heeft oagelaten voor het n- herstel van Bel.gië. e Duikboot- en mijnocrlog Ml er Ivonden, 4 Juni. — Blijkens een Lloyds'-bericht zjn de stoomschepen e_ « Dev.sla.nd » en « Salmonpool », beide T_ onbewapend, in den grond gelxwrd. ,n De «Dewsland», gebouwd in 1883, ";a mat 1993 ton bruto en behoorde aan J. en P. Hutchinson. te Cardiff. et Er bestaat 00k een stoomtreiler van •.u dezen naam, thuisbehoorende te Milford. "r De « Salmonpool », gebouw in 1913, >n mat 4905 ton bruto en behoorde aan de ;n Pool Shipping Cy. Ltd. (R. Ropner en of Co), te West Hartlepool. Londeu, 4 Juni. — Lloyd's verneemt uit Genua, dat het Italiaansche stoom-jlt; schip « Materso » op 27 Mei in den grond rc| is geboord. tn Optreden van de Entente ck tegen ^riekenland an Saloniki, 3 Juni. — De Entente-troe-De pe;n hebl>en hedenochtend het telegraaf-ka bureau, het stadhuis eîi het douanekan-en toor van Saloniki in bezit genomen. ie- Tezelfder tijd zijn om ele stael heen iet maatregelen van zoorvorg genomen ten-►m einde. de mogelijkheid van tegenstand te n, voorkomen. de De bevelhebbers van de Grieksche en gendarmerie on van de politie zijn uit ch hun ambt ontzet. in De staat van beleg is in Saloniki (door de. Entente) afgekondigd. >e- se- Lees vervolg « Oorlogstelegrammen » en op de %de bladzijde. Onze Groote Geïlîustreerde Letterkundige Prijskamp De Maria-Vereering en 't Vlaamsche Volk Als ge te Athene zijt dan voelt ge in u een groote vereering, een heidensche r devotie opwellen voor de Goddelijke Maagd, beschermheilige van de Griek- d sche stad, Pallas Athena, door de Ro- s meinen Miner va genaamd. v Op de heilige kruin van de stad, de Akropolis, rijst in goddelijke volmaakt- h heid, het Parthenon, wat beteekent de s Temfiel van de Parthenos, van de Maagd, v De heuvel Akropolis is een altaar hon- s derd meter hoog, door de goelen onder g den klaarsten azuren hemel van de we- g reld opgericht, om dit juweel te beuren, v gelijk mstaltaren de gouden remonstra- r tie ter aanbielding boven de menigte la- v ten stralen. à De, Maagd van Athene bezielde Péri- z kles en Platon en haar eeredienst schonk d aan de veldheeren de dapperheid eu de t zege ; aan de wijsgeeren e.en hoog en g helder gemoed ; aan de dichters de be- Y zieling ; aan het volk krachtlx^sef en be- h trouwen door haar he.melsche tK'Scher- i: ming. c Pallas Athena staat gehelmd, gepant-serde met spee.r en schild in de h and. t De Romeinen, die geen godsdienstig v volk waren en 00k door de hoogste f scheppende kunst niet bezield werden, geen schouwburgen, doch amphitheaters d en cirken bezaten, hadden Juno, Magna c Deum genitrix, de groote moeder van de 1 goden, die aima vverd geheeten, de hoog- k zalige, doch teveus saeva et superba, de r harde en de trotsche. Als Juno Lucina was zij de godin \pan j de moeders en waakte over de kraam, s Er zijn heidensche afbeeldingen van s de Moeder Jiuio, met een kindje op den § schoot, zoodat zij op den eersten blik ( voor de Madonna gehouden zou worden, s ware het niet haar trotsch voorhoofd, t haar heerschende blik-en haar houding van gebiedster over het heelal. i Als we ons nu van het Athene van vijf c • eeuwen v66r Kristus naar Antwerpen- s verplaatsen, vinden we vveer een Stad \ van de Maagd. Een ander juweel, de Toren < i ' Zichtbre stengel van d'onzichtbre bloem 1 ■ Die voor G> ds troon haar kelk , gaat openvomven, 1 1 rijst hemelhoog in de lucht, en op de t hoeken van ele volkswijken der oude stad prijkt overal vriendelijk haar beeld. 1 De \'laarnsche dichter van Beatrijs is < . onbekend, doch het zou niet moeten ver- 1 . wonderen dat het een Ant.werpenaar ; . was. t Dat Antwerpen de Maria-stad bij uit- < 1 nemendheid is, zal niemand betwisten \ en 'k geloof niet dat het een eenigszins 1 dichterlijk gestemd gemoed, 't weze dan i van den hardnekkigsten vrijdenker, kan 1 stuiten of hinderen, zoo het beeld van ' r O.-L.V. in de uis van den voorgevel van ' " 't Stadhuis de beeltenis van Brabo, die er ; > eerst stond, heeft vervangen. Dat moest. ? Nog gisteren liepen we toevallig door : het Sint-Andrieskwartier. In de Pomp- ■ straat, — waarin Hendrik Conscience woonde — kunt gij drie Iroek-Lieve-! vrouwtjes met één blik te zien krijgen. ! Evenzoo aan de Sint-Jan-, Schoyte-, Bo- • j gaerd- en Happaertstraat ; zoo 00k in de Ridderstraat. In de wijk van de bureelen van Het Vlaamsche Nieuws zijn er menigvuldige: Ossenmarkt, Hobokenstraat, Paradijs-5 en Rozenstraat en Zwanegang... waar ge opblikt hangt de lantaarn met zijn vroom lichtje ve>or haar beeld. è De schoonste bloem, de verhevenste a schepping van de kristenheid is de Moe-der-Maagd.Haar hoogste verheerlijking, haar t vriendelijkste devotie komt uit de ve;r-. beelding van het Vlaamsche volk. 3 Dit getuigen onze Beatrijs en Theophi-lus, "onze menigvuldige kerstlieeleren waar Maria op den voorçrond treedt ; dit getuigen 00k onze Vlaamsche steden. Het is de ridderlijke liefdedienst van een volk. Pallas Athena trad gewapend uit het hoofd van Zeus; de Moeder-Maagd treedt . in haar schoonsten vonn uit de kinder-lijke vereering en liefde van het Vlaam-n sche. volk. De thaumaturgische O.-L.-V. - van Lourdes, die in de l,9de eeuw de As. e klepiostempels der Oudheid vervangt, heeft niet ele innige, onbaatzuchtige aan-e trekkelijkheid van de Vlaamsche O.L.V. t Daarbij SclKrpenheuvc;l en Halle moeten als weldoende troostoorden van de ,r vroroe ongelukkisren niet ondei'doen voor het Frausche lieiligdom en wij gelooven niet dat de Vlaamsche devotie naar de » Fransche winkelstad moet gesleurd worden. et Zelfs de devotie voor ■ de; H. Maagd w îoest naar Frankrijk worden gericht ! D 'De schoonste scliooriheid van de Miel- vc eleeuwen komt uit Vlaanderen, e>ok de pr :hoonste Maria-vereering. Deze is de ve erovering van de harten. kc Haelde de Vlaamsche stam eenheid ge- m ad en zelfbestaan en zich uit de Vlaam- te :he 14de eeuw zelfstandig mogeu ont-dkkelen, dan zou Griekenland het eer- ke te land van de wereldgeschiedenis zijn rii ebleven, doch Vlaanderen het tweede tij eworden zijn. Nu zijn we b?klagens- ne ;aardiger, armer, achterlijker dan Fin- bl en, Polen en Ieren, omdat we onszel- ge en verguizen, onszel ven wurgen en om- sk at nu in dezen tijd het Vlaamsche volk er ichzelf wijsmaakt en laat wijsmaken, pe at zijn eenige vaderlanelsche verzuch- zo ing moet zijn : herstelling van het Bel- hc ië van v66r den oorlog, met al de over- se eersching der Waalsche en Fransche su estanddeelen.en dat het onvaderlandsch ve s eerst aan Vlaanderen's toekomst te enken ! oc Buiten aile vroomheid om, voelen wij za e onvergelijkbare sehoonheid, reine en g< erheven dichterlijk heid van de Maria- P{ iguur, van de Moeder-Maagd. ee De Maagd is voor de reinen ; de Me w er voor de bezoedelden, de verslensten, ie zij met moederlijke deernis en barm- ^ iartigheid blijft liefhebben, blijft ster-;en en die ze opbeurt door haar verze>e-icnde en ailes vergoelijkende liefde. Zij is braaf en verstanelig ; zij is niet ireutsch noch geërgerd ; zij kent 's men- J1 chen allerdiepste ellende en is nooit treng noch onverbiddelijk, doch altijd e ;oed en vergevingsgezind. Zijzelve is ele tr )nbevlekte Reinheid, doch vergeeft de N ' omberste afdwalinge.n van den harts- "c ocht, en dekt aile zwakheid meewarig. Ne>oit geërgerd, nooit toornig, nooit ceva noch superba, is zij alleen bedroefd >m de ellende van haar kinderen en be- yx chut lien met het almachtig scherm van laar goedheid. ir Zij is nog iets anders dan moeder en w lan maagd : zij is de onschuldige zuster z' •an al wie wegzinkt in hartstocht, zwak- c. jeid en vorleiding. j Zij is dé eenigste die zich aanbielden J aat van uit de laagste kroeg. Van het iederlijk huis mag men recht naar haar oegaan. " h Van Ge>d zelven hebben ketters, thec- ^ ogen en dwazen, met de hatelijke geest- <v Irijverij van verbijsterde zinnen, de lee- ^ ijkste dingen verteld ; het beeld der ^ jodheid gelooehend of, erger, monster-ichtig vervormd ; eloch geen slijk bezoe-lelde. het licht elat van haar straalt ; de jekste devotie prevelt liof tôt haar en de ^ neest onbeholpen en meest onbehouwen Cl >redikant kan haar niet te kort doen : als îij van haar spreekt verteedert zijn stem, /indt en raakt hij de harten en er komt ichtende blijdschap onder de denkere j3 îewelven. Pallas Athena bezat en gaf ailes : d.e nacht, de wijsheid, de grootheid ; zij 5 niste de Eenige Deugd en die heeft le Moeder-Maasrd in den volmaaksten vorm : de Goedheid. _ o Laten de vromen haar bidden, haar ^ raadplegen in dezen tijd en vele stemrnen van haat en ophitsing zullen zwijgen mder de tëmpelgewelven. , Dat 00k dit Vlaanderen ten goede ko- '■ me. Dit zijn de nabetrachtingen die het herle7.en van het Vlaamsche ïetterkundig meesterstuk Beatrijs ons ingaf. LUC. t Misdadige Goriogswinsten i Het opkoopen der bitterpeeën « (Zie ons nummer van 30 Mei) c Prijs van 27 Mei ,bedongen de>or de \ zwendelaars : 140 frank de 100 kilogram. c Gij, arme me>eder, gij moogt uw vvin- kelier niet uitkrijten vew>r dief, als hij u ^ een frank vijftig vraagt, voor een kgr. ç bitterpeeën. Geloof ons, hij heeft geen r schuld, 't zijn de jakhalzen, die uw laat- j sten cent eischen. Geduld jnaar, wij 'a- ten niet los vooraleer de bom is uitge- 5 borsten. 1 Al zaten ze in 't g<at van de hel, ele ( weggckochte bitterpeeën moeten voor de pinnen komen en tegen billijken prijs, ^ aan het verbruik woreien teruggegeven. s Dat was hunne bestemming, teen het 1 ruw goed den branders tegen 31 frank de 1 100 kgr. werd afgestaan. t Zopwel als de branders, hebben de 1 wilde firmas op te geven, wat zij verbor- £ à c t 1 t k r t r t S s e r 2 1 s g \ C 2 É P € y l \. 1 t r 1 < 1 t 1 1 3 5 "Cil nuuucn uan J9 VIV. v ciii uv rverheid monsters te nemen en deze aan i: levoegde onderzoekers te onderwerpen. Want vele duizenden kgr. der opge- v torgen bitterp>eeën beantwoorden niet \ tan de Belgische wet. • s « Uvve vraag — wat is er van het ver- \ •alschen der b'tterpeeën, — heeft mij r eenigszins in het nauw gebracht. Ge ^ veet, we zijn altemaal zwakke vaatjes. z Door de mededinging gedrongen, heb ik oor vele jaren, 00k wel eens aan slechtc l raktijken gedaan, en u moet ik mij zel- s en gaan besmoezen. Maar... koetertje :oet, zooals met in Zeeland zegt, ik zal £ nijn woord houden en u volledig inlich- \ en. k » Bij onvoldoende roosting der sui- \ erijwortelen, is het gewichtsverlies ge- t inger, dan wanneer ze den stiptnocxiigen 1 ijd in de trommel hebben gezeten. Wan- c eer ze dan gemalen zijn en de kleur al te p ileek is, worden ze wel eens min of meer edoopt of in natgehouden kelders opge- c lagen. Daardoor verdonkert de kleur en z r komt winst in gewicht, door het, opslor- 1 ►en van de vochtigheid. Van peeën, die 1 00 bereid zijn, zegt de huisvrouw « ze 1 louden geen water », namelijk bij het op- chenken, daar het onvoldoend geroost t urrogaat zijne bitterheid niet kan afge- \ en. f » Aan de suikerijwortelen, hoe zuiver 1 >ok gevvasschen, blijft toch nog eenig and kleven en wânneer ze dan ongezeefd ^ercost worden, blijft dit zand in de r >eeën. Wie zoo fabriceert heeft maar ? ene zorg, namelijk binnen de païen der c vet te bl jven. Want de wet is veel te toe- 1 ;evend, zij laat 15 t. h. toe en bij het ver- ' iranden 10 t. h. asch, waar dan natuur- 1 ijk het zand bij is. » De vervalsching zit eigenlijk in het 1 oevoegen van vreemde, minwaardige of ( îietswaardige stoffen. Eikels z jn thans £ >uiten gebruik, daar deze vrucht nu te 1 luur is. Maar koffie en graanpellen, turf, < eem en water, zal men met zekerheid aan- f reffen, in sommige partijen bitterpeeën a an den bestaanden voorraad. De leem is ^ «n nieuw produkt, door de duurte der 1 bitterpeeën in de wereld gekomen. Deze c dei worelt gebrand en fijn gemalen en 1 îeeft heel het aanzien van suikerij. V6or « :oo wat drie maanden vroeg men daar-t'oor veertig fnank de honderd kgr., thans neer dan vijftig, een bewijs dat dit niets-A-aardig goedje koopers vindt. Monsters :ijn nu genomen die 18-20-22-26 ten honderd vocht gaven en 18-20-21-22 ten hon- ( derd asch ! Ge begrijpt, in deze benarde tijden, bleef e!k ernstig toezicht uit en daar de meeste koopers geen kenners , zijn, hadden de bedriegers vrij spel, » Om nu volledig te zijn, heb ik het hierbijgaande koninklijk besluit vertaald, ( dit moet ge zeker mededeelen. Het zal de , apkoopers doen zien als de bokken in N'oorwegen en de beve>egde overheid aan- :etten geheel haren plicht te doen. » * * * Nummer 31g, 18 November 1894. Koninklijk besluit betreffende den han-lel in bitterpeeën. — (Staatsblad 3-4 De-cember 1894.) Leopold II, enz. Gezien de wet van 4 Augustus 1890, betreffende het vervalschen der eetwa-ren ; Gezien de artikelen 454 tôt 457, 500 tôt 503 en 561 van het strafwetbe>ek ; Gezien er bedrog gepleegd wordt in den bitterpeeënhandel ; Gezien de mededeelingen van den hoo-gen raad van openbare gezondheid en den toezichtsdienst van de fabricatie en den handel in voedingsmiddelen ; Op voorstel van onzen minister van landbouw, nijverheid en openbare wer-ken,Hebben wij besloten en besluiten : Art. I. Het is verboden eenig ander produkt, onder den naam van bitterpeeën te verkoopen, uit te stallen, voor den ver-koop te bergen of te vervoeren, dan den wortel der wilde bitterpee, behoorlijk ge-zuiverd, gercost, tôt korrels of min of meer fijn gemalen en beveiligel gehouden tegen te groote vochtigheid, zonder toegevoegde vreemde stoffen, zonder dat er iets van de zlfstandige eigenschappen ontnomen is. Zal aanzien worden als niet beant-woordend aan voorgaande bepaling : A. De bitterpeeën die op ioo° C. meer dan 15% aan gewicht zouden verliezen. B. Deze, die tôt op dien warmtegraad gedrcogd, bij verbrand ng, voor poeder-peeën meer élan 10% en voor korrelpeeën meer dan 8% aan mineraalstoffen (asch) zouden nalaten. C. De bitterpeeën, in gedroogden toestand, die in kokend water gedompeld, min dan 50% oplosbare zelfstandighe-den zouden afgeven. Zoo het kleinverpakte peeën geldt, waarvan het inhoudsgewicht op den om-slag gedrukt staat, mag, op het cogen-blik der aflevering, het vochtgehalte de 15% overschrijden, maar dan moet het totaal gewicht, op dit oogenblik, ten minste, het op ce inpakking aangeduid gewicht, in e\ mredigheid te boven gaan. iiei v cui y x. kjl juhwi is toegelaten tôt 2%. Art. II. — De produkten die niet beantwoorden aan de vcorwaarden in Art. I vastgesteld, mogen niet verkocht, uitge-stald, voor den verkoop geborgen of ver-voerd worden, tenzij onder eene bena-ming. die de wijziging kenbaar maakt, welke de voedingsstof in hare normale zelfstandighe'd heeft ondergaan. Deze benaming zal in goed leesbare letters op de verpakking, die de voedingsstof inhoudt, moeten gesteld worden. Art. III. — De zakken of verpakkin-gen, in ele welke de bitt«rpeeën verkocht worden, of in dewelke de fabrikanten en kooplieden in 't groot of half-groot deze waar afleveren, moeten in leesbare letters, den naam of f rma dragen, alsook het adres van den fabrikant of verkooper, of voor zijn minst een regelmatig gede-poneerd merk. Art. IV. — De overtredingen der ver-ordoningen van het tegenwoordig besluit, zullen gestraft worden, volgens de bepa-lingen voorzien in de wet van 4 Augustus 1890, onverminderd .de straffen vastgesteld door het strafwetboek. Art. V. — Onze minister van landbouw, nijverhe'd, arbeid en openbare werken, is met de uitvoering van het tegenwoordig besluit gelast, het welk met 1 Maart 1895 van kracht komt. * * * He! droogstoppel, daar staat ge nu met uw gebakken peeren ! Arme stakker, aan dit koninklijk besluit hebt ge niet ge-dacht, toen ç'ij, door geldzu^ht gedre'.en, u aan 't opkoopen hebt gesteld. Loop nu maar dadelijk naar den scheikundige, om uwen opgeborgen buit te laten ontleden. 7oo gij, groene kcopman, u in de luren hebt laten leggen, zoo uw goedje niet se-etindum Lucam wordt bevonden ja, dan gaat het gerecht uwe vervajschte waar in beslag nemen. Beantwoordt ze echter aan de zeer toegevende Belgische Wet, dan geven wij u den raad, /■? maar dadelijk weg te lappen, al was het 00k tegen hal-ven prijs. Vergeet echter niet op de zakken, in goed leesbare letters, uwen nog oi>bekende«-firmana«Hn te zetten, zoo wil het de wet. DAGELIJKSTH NIFUWS VOORDRACHTEN VAN POL DE MONT. — Deze reeks wordt voortgezet op a.s. Donderelag, 8 Juni, om 3 1/2 u. torenuur, in de Feestzaal van het Kon. Atheneum. De snreker zal handelen over de Antwerpsche dichters: Rafaël Vsr-hulst. HubSTt M jlis en Victor de Meyere. Toegang vriij en kosteloos. Geen bewon-deraar onzer rijke Vlaamsche Poëzie mag ontbreken ! fJEDERAVONDEN YOOR HET VOLK. (A. N. V.), lokaal « Ant-wcrpsch Koffiehuis», Van Straelen-straat. — Woensdag 7 Juni, te 9 uur (Torenuur), algemeene herhaling. Aan-Iceren van het oude doch niet genoeg gèkende lied : « Ik ken een lied ». Toesang vrij. HET VECHTENDE LEGER. -Churchill heeft Woensdag in het Lager-huis weer gesproken over versterking van het Engelsche leger, of liever over ver-' sterking van het vechtende Engelsche leger. Globaal, zei hij, kunnen we z*:ggen 1 dat de helft van het leger in Ergeland is en de andere helft op het corlogsterrein. • Van die helft op het oorlogsterrein vecht 1 de eene helft en de andere niet. Van de 1 helft die vecht, vecht drie kwa«*î, m:?- .schien iets minder, als infanterie in de i loopgraven en bij de bestorming, en bijna ■ al de verliezen lijden zij. Het andere kwart van de helft bestaat uit artillerie en andere wapenen, die onder vuur komen, * kostbare dieristen verrichten, maar niet 1 bij benadering zooveel verliezen lijden. ■ (Dit herinnert ons een gezegde, dat in 1 Duitschland gangbaar is : de artillerie, - dat is zuivere levensverzekering. — N. f R. C.) Op die berekening, vervolgde Chur-r chill, en ze is eerder te ruim in het nadeel t van zijn betoog genomen, komt er van 1 alle'zes man, die bij het leger worden in-gekjfd, een infanterist met zijn geweer - over de borstwering te staan. Hij wilde, dat het vechtende aandeel r aanmerkelijk worelt verhoogd, en ver-volgens, dat de vechtende moeten worden I vervangen door die niet vechten. Het zijn - aldoor dezelfden die voor het vuur komen 1 te staan. Zijn eigen regiment kreeg eens ) een aanvulling van 35 man, van wie er 36 al gewond waren geweest. sommieen - ernstig. En dat, terwijl er waarschijn-, lijk ruim twee millioen man in het leger - zijn die nooit het fluiten van een kogel hebben gehoord. , Churchill is het er mee eens, dat Enge- - land voor den oorlog zich veel meer heeft - ingespannen dan eenig bondgenoot het e recht had te verwachten of een:g vijand t kon be'-ekenen, maar doet Engeland met i zijn krachten al wat h°t kan? Wanneer d hij dacht aan hetgeen Frankrijk had ge-. dnan, kon hij het niet gelooven. Ininsdag 6 Juni 1916. Tweede Jusirg. JNr 157 Prijs ; 6 Cenfcieuen door reheel Beîgrië.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes