Het Vlaamsche nieuws

996 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fj29885z0z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Vlaamsehe Nieuws j Het best ingeîicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEME\TSPRIJZEN • AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: „ ' , , Dr Aug. BORMS, A!b. VAN DEN BRANDE. Pér maâiwi l'7S e miaiiderii . ........ 18.— î , „ . „ Met vaste œedewerkmg van Dr A. JACOB Par 3 oiaaiui&n S.— Per jaar 18.-— > _ _ jf I BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDiGINGEN : Tfteedo bladz., per regsl.. 2.50 Viertle bl&àz.. per regel... 0.50 ; Defdxj biauï., id. 1.— Uoodsbericht S.— Voor alie MMîoitcen, wende men aich ROODESTBAAT, 44 ■a?*<Ha?it'ae3evi^gaafcra^5«ag8!»»v, -^-.tvMjMxiMriav^!uaH>&&Bitam&*!se!Aisa>iaiiBe&s*%!ms*&&svs2if8S2iaiaKaitss8tasBm DE OORLOG îet offensief der geallieerden aan de Somme. — Verwoede I strijd ten Oosten van de Maas. — De veldslag in den Isektor van Luzk. . I De Toestand Een terugblik 6i aile landen is men het er vrijwe :-r cens geworden, dat het gewichtig pogenblik in dezen gruwelijkcn oor [ is aangebroken, dat thans waar iijnlijk om de beslissing wordt ge Il ten. f Voor de eerste maal sedert het uit Bcen vau den stnjd — aldus d< loin, Volksz. » — mag de Entente c h op beroemen den oorlog voor haa [het teeken van het ééne, algemeen ht te hebben gebracht, een strevei t totdusver geen werkelijkheid gewor I was. » pderdaad, de Russen hebben een ver fend offensief uitgevoerd, dat than I grootendc-els in den positie-oorlo-fceerd is, maar toch onder den vorn i hardnekldgen strijd tnsschen Pri I en Kimpdîung blijft voortwoeden l'en Italianen is die actie wonderwe stade gekomen ; daardoor geholpen et tlast, zijn zij zelf tôt het offensie; ïrgc-gaan, thans wel zonder terreinver ering, maar de gevechteu zijn er nie icier hevig om en b'reiden zieh uit ovei renoeg geheel het Italiaansche front lu is ook in Frankrijk een g root* pd aan gang, ondernomen door de ge-lerden in het gebied der Somme mneer men dus den Balkaji uitzon-t, waar <lc tegenstrevers van Salonik ten op de Grieksche grens élkandei fkeloos beloercn, blijkbaar meer me iticke dan militaire doeleinden, dar g men zeggen dat op al de Europee £ fronten, waar alleen de beslissing [en kan, om die beslissing met gruwe ;c hardnekkigheid wordt gevochten, Koe is nu de toestand op de drie in I kamp betrokken fronteii ? |r is bijna een maand verloopen se-t de Russen i,n Wolhynië en Galicie het offensief overgingen, dat zicli prhand tôt de Boekowina uitbreidde. Wolhynië heeft die ondcriieniing ge-I tôt de herbezetting van de vesting 5k. n Westel:jke riehting zijn de Russen Ivoorbij Torczyn opgerukt, met het I op de bezett:ng van Kowel, het be-grijk knooppunt van spoorwegen. Dit rnemeu kon niet uitgevoerd worden. h steunend op de Styr—-Stoehod-link tft von Linsingen niet alleen den vij-iajken opmarsch gestuit, maar een gzaam vorderend tegenoffensief on-homen, dat ten Westen van Sokul en rczvn den gemaakten bocht om Luzk ni tracht in te drukken. De Duitsche Postenrijksche berichten maken da-ijks gewag van gevechten in die irt. In Galicië hebben de Russen van Mgiu _af aan taaien tegenstand orit--t. Zij zijn aan de Strypa op-àkt en hebben Buezacz kunnen Stteu. Verdere vorderingen be-ldfen zij niet, al had men in Petro-cî op de herovering van Lemberg ge-?n.(' ■ Ook Brody, in Noordoostelijk lejë, is in handen der centralen ge-fen, en thans (zie stafberichten, 2 y melden zij de herovering van de jfel betwiste hoogte van Worobijow-I ten Noordwesten vau Tarnopol. e stad is nog steeds in Russische liante Boekowina is geleidelijk heele-B door de Russen bezet geworden ; R een paar dagen werd dit door de ezitneming van Kolomea voltooid. rns is op dien vleugel geen verande-E te rnelden. Pgetwijfeld zal de algemeene kracht-pg', die wij nu bijwonen, zich op Russiseh front Blijven doen gevoe-alhoewel er o.i. geen groote wijzi-■en iu den algemeenen toestand al-■ moeteu verwacht worden. e ontruiming van sommige" stellin-tusschen Etsch eij; Brenta door de teurijkers is voor de Italianen het aal geweest om tôt het offensief over ian. N'a Asiago en Arsiero te hebben ïgeven trachten de Oostenrijkers een omstandigheid waar Rome •tdurend ,nadruk op legt — in ste-> 8°^^ verdedigde stellingen te maven. Sedert bedoelde ontruiming iurde, kwamen geen groote frontver-meer voor. De hoogvlakte Doberdo en het Isonzo-gebied zijn net tooneel van verwoede cevech- ten, waarvan het resultaat zieh nog nie duidelijk afteekent. Belangrijker nieuws wordt verwach van het Weste.lij k gevechtsterrein. ;1 Over het Engelsch-Fransche offensie - hebben wij gistereu een Fransch, eei Knge'isch en etn Duitseh officieel tele -. gram medegedeeld. Aan de har.d van di< berichten bespreken wij thans de be-reikte uitslagen. (Aanvullende mededee > lingen vindt men in dit nummer.) e De aanval is gdijktijdig door Engel T schen en Fransclien ondernomen gewor r den, naar de Duitschers zeggen, ovei € een breedte van 40 kilometer, — de En n gelschen nemen voor hun deel daarvai -_x cirea 25 kilome.ter. — Ten Noorden var de Somme zijn de lingelschen er in ge slaagd in de eerste Duitsche linie bin s nen te dringen, waar de strijd voortge „ zet wordt. De. Fransehen van hun kan ^ melden vooruitgang ten Ncorden var : genoemde rivier ûi de streek van bel dorp Hârdeeourt, waar de Duitschers .j hevige tegenaanvallen doen ; zij mclder tl verder, in dezeifde streek, de bezettinc I van het dorp Ourîus. ._ Ten Zuiden van. de Somme nainen zi; ,. <;en viertal dorpen, (zie Parijs, 1 Juli) r aile inderdaad in de eerste linie, op hel front, gelegen. Dit ailes klopt met de e uit den aarel der zaak zelf, meer algemeene mededeeling uit het Duitsche hoofdkwartier, volgens dewelke twee le-' gerdivisies aan den Somiue-sector moes- ■ ten achternit genomen worden. Onge-r veer 5000 gevangenen viel'en daarbij in , de handen van de Fransehen. ( Die nog te zcer onvolledige inlich-tingen laten niet toe reeds een oordeel ~ over ele. beteekenis en de kansen op suc-" ces van dit offensief der geallieerden te vellèn. Van een doorbraak kan niet ge-sproken worden. 1 Op den strijd aan Verdun heeft dit ailes geen invlocd uitgeoefend. De Duit-I schers melden vorderingen op den lin-J keroever, aan d'e hoogte 304, en rie Fran-1 scheti op deu rcchteroever. ^ p Mekka en de Turken lf Konstantinopel, 2 Juli. — Senator Sjc-i îif Ali Haidar is tôt tienden ernir van t Mekka benoemd. 1 Buikboot- en mijnoorlog ; Londen, 2 Juli. — Volgens een bericht . van Lloyd's is het onbewapende Eng-el-1 sche stoomschip « Windemere » en het . Italiaansche zeilschip « Carlo Alberto » in ! den grond geboord. - De « Windemere » van Cardiff, mat = 22c)2 ton, de « Carlo Alberto », van Via-. reggio, 312 ton. j Londen, 2 Juli. — Naar Lloyd's uit Li-. cata, op Sicilië, verneemt, heeft daar het Noorsche stoomschip « Molina » de be-i manning geland van het Engelsche stoomschip « Teano» (1907 ton), van de Wilson-lijn, dat door een vijandelijke duikboot in den grond was geboord. Een nieuwe -conferentie Te Parijs zal de volgende week — zoo meldt de « Corriere délia Sera » — een conferentie. plaats vinden vau de minis-ters van financiën der entente-mogend-heden.Zij zullen, heet het, een algemeen financieel plan voor de ente.nte vaststel-len.Uit Roemenië x Boekarest, 2 Juli. — Hier is Rhan-gabe, Grieksch zaakgelastigde, aangeko- ■ men. Baden, de Bulgaarsche gezaut, is na een afwçzigheid van verscheidene weken te Boekarest teruggekeert. Uit Duitschland Berlijn, 2 Juli. — Een bijzonder guns-tig beeld geeft de aanslag voor de rijks-inkomstenbelasting in Groot Berlijn. ; Hoewel de aanslag voor 1916 onder in-; vloed van den oorlogstijd staat, gaf hij voor Groot-Berlijn een belastingdebet van rond 02,945,000 m. tegen 84,293,000 mark voor 1915, wat een vermeerdering vau ruim 10 t. h. is. Voor 1914 was het rond 91,850,000 mark. Lees vervolg « Oorlog-telcgrammen » op de 2de bladtijdt. Onze Qroote Qeïllustreerde LetterkundigePrijskamp ! REDER1JKERSPOEZIE Mysteriespel eu Mirakelspel Spel vanden Heiligen Sacramente, door vSmeken van Breda (±1500) Een Heilige Hostie ligt in het «Moer » ^ verborgen. Twee duivels willen be.letten dat Bautoen, die daar heen trekt om te t spitten, ze zou vinden. SONDICH f le 011 hebst gheen macht. BEIfRT ( le en ben soe sterck nie.t : Mijn pooten en mach icker aen niet ste- [ken„ De twist stijgt hooger, wanneer Bautoen de plaats nadert en de Hostie vindt. SONDICH Ey eluvelken, duvelken ! BELBT f € Ky neckerken, neckerken! r SONDICH j Het es nu al te mael bedorven leckerken. ^ le sou ter hellen, maer ic en derre. a BELET r Ey htlsch viant, soe soudic mede. V Want Lucifer zal hun de leden breken. s Zij nemen het wijs besluit op aarde te J blijven, waar zij al het goed beletten en j ■ tôt al het kwaad bekoren zullen. | BEI/ET Soberheit willic hebben uut dc-n lande SONDICH s Gulsicheit en sijn gheen scande. d BELET h e Oetmoedieheit moet verdi'even sijn. SONDICH u Hoverdicheit sal wrheven sijn. d BEI.ET s1 Broederiike mynue sal verjaeght sijn. c| SONDICH v Roof, moort, brant sal behaeght sijn. a Zij hitseu een zqkeren advocaat Ma- s charius, die door den bisschop van Luik gezonden is, om de echth'eid van de t! voudst te onderzoeken, aan de Hostie: te h doorsteken. Zij begint te. blocden. De t duiveleu juichen, want h Hoe sullen wy çrauwen nffetten naghelen ^ Meésteren Machatius ! SONDICH ' \\"y sullen hem plucken. b Hy wert ghetroeken in hondert stucken. v Een ridder, Heer Wouter, die tegen " de « Sarasijnen » strijdt, wordt gevan-gen genomen, maar geraakt weder vrij door de aanroeping van het Sacrament. a Hij trekt naar Nieuwerwaart oui zijnen Zl dank te betuigeu. De wonderen worden ^ overal ruchtbaar gemaakt, vooral door 11 de vrouwen. S BELET d Vrouwen sijn nyeu : als sy yet weeten Dat hem dîeut, sy en sullen ndet ver- a, [geten. ^ Als de vrouwen wat weeten van \nrtute , Dat hanght aent clockzeel. Het Sacrament wort met groote eer ti naar Breda overgebracht. SONDICH v Waer blyven wy, arm olyphantten ! Cl Wy eu su 11 eus niet konnen beletten " Te eeren. w Zij verwijten elkander de schuld. j, « Hier beghinneu sy te vechten. » Er blijft hun niets anders over, dan zooveel zielen te verleiden als het hun ^ maar mogelijk is. j Doch al hun pogen mag hun niet ba- ^ ten. Het Sacrament wordt met groote j( eer door de stad gedrageu. Hoe schuim- v bekken de duivels van machtelooze woe- „ de ! e BELET Dats u scult, duvel. t; SONDICH d Ten es nochtan ^ Ghy Belet van deughden haddet l>elet : s Te,s u werck. r' BELET n Hadse ghij aff gheseelt, Sondich Becoren, stunckendc- claddacrt. P SONDICH v Y, luy vaddaert, Dair liegdy an, by den bloede. v BELET v Houdt daer, dats uwe. (Hij slcïat'.) zi SONDICH Och ick venvoeele. ^ Duvel jonck, dat suldy betalen. ^ BELET jr Ik sal u tlicht uuten oogen halen. p-SONDICH v< Soe sal ic u de oren afftrecken. g< Zij maken, na een kort gevecht, < peis » en keeren terug naar de hel, na ilkander hoffelijk om vergiffenis ge-;raagd te hebben. Laedt ons deen dander labbermulen Snde daer met vergeven aile ons slagen. iVij moetender meer vçrdragen v ati Lucifer in den helsschen rooek. N.B. — Vrouwen sjm nyeu = nieuws-îierig.Virtute = van belang. vSondich zegt : Het is mijne schuld net, doch gij, Belet van deugden, hadt îet moeten beletten : het is uw taakt Labbermuilen = kussen. Veel hooger dau dit mysteriespel ;taat Elckerlyc, waarover wij morgen iullen spreken, en dat niet alleen letter-cundige, doch ook tooneelwaarde bezit. Vlaamsehe Studenteo in het leger in nummer 43 van Vrij Eclgië komt en brief voor van Filip De Pillecyn, en Leuvensch hoogstudent in de Ger-laansche philologie, voorzitter, naar we îeenen, van het Algemeen Katholiek r!aamsch Studentenverbond, die van chter het front zijn indrukken schrijft aar Pater J. Calbrecht, den Vlaamsch-ezinden zendeling, welke bij de Oost-laamsche knapenschap vooral bekend taat als een beproefd studentenvriend. Ziehier de belangrijkste uittreksels uit it veelbeteekeneud schrijver : Aan Pater J. Ca'lbrecht. Ik heb de woorden gelezeu, die gij ?hreeft in Vrij België ; ik heb ze over-acht, op dezen zomerschen dag, dat de euvelen van Normandië en de zee mijn enig gezelschap zijn. Al met cens heb ik u weergezien, met w wann woord, het gelaat omlcranst oor d'en doukere,n baard ; ik heb het :hitteren van uw oogen gezien en den ruk van uw hand gevoeld ; al de oude agen van gezamenlijken arbeid komen -eer staan in mijn geme>ed, en in plotse andoening zend ik u mijn allerhartig-te groeten uit de verte. Want te midden van het bestaan, dat ians mijn dagen aaneenschakelt, had ik et noodig de zekerheid te hooren van ,w taal :.«De stndeutenbe.weging mag op aar rekening de vorming van het uieu-7e geslacht schrijven. » En de bekoring ekruipt mij, te durven hopen, dat niet lleen dit nieuwe geslacht getuigenis af-?gt van de vormende kracht van onze eweging, maar dat ook ele vernieuwing an ons nàtionaal leven 11a den oorlog aar sterksten steun vinden zal bij de rlaamsche knapenschap. Eén van hen, die aan den IJzer spijts lies voortdroomt van wat vroeger ge-Dngen werd van de Noordzee tôt aan de Iaas, schreef mij, hoe hij telkens met eilige vreugde den nieuwen dag be-roette, die over Vlaanderen lichtte ; an gingen zijn gedachten steeds naar .oesejare, het Nazareth van onze Bewe-ing, en hij vroeg mij den eersten Land-ag van ons Verbond in die gewijde ste-e te houden. Zoodanig is bij onze; stu-enten de bezorgdheid voor hun bewe-ing wakker gebleven in dezen harden jd. Deze oorlog is een toe.tssteen geweest oor ele innerlijke waarde van ons stu-enteuverbond. Waar de ouderen gin-en, met nader overpeiuzeu en wantrou-iger gemoed, snelden de jongeren toe, •ijl uit hun hoofd een lied van Roden-ach gonsde. Zij gingen omuiddellijk over tôt de ardste praktijk van hun leer: offervaar-igheid tôt het uiterste, 0111 wille van e gedachte. Wat zij in vredestijel had-en betraclit met iunig, maar vruchte-ios verlangen : direct in voeling te le-en met de volksklas van Vlaanderen, 7erd hun in dezen tijd geschonken als sn heilzame gave. Veel gedroomde mooiheid, veel fan-istische begrippen zullen ingebeukt zijn oor den stoot van de werkelijkheid. Iaar toch zullen zij komen uit dezen trijd, gehard tegen de oppervlakkige iwlieid van ons volk ; zij zullen kun-en beluistereu hebben het kloppen van et volkshart, en door nadere kennis tôt ractischer handelen zijn geelreven. Het doet me telkens zoo'n deugd een 'laandersche buitenjougen te hooren >reken over onze studenten. Zij schrij-jn de brieven naar bruid of moeder, ;rtalen bevelen, die als klanken zonder n wegvliegen over de hoofden van een /ergroot proceut soldaten ; zij spreken :-t woend van opbeuring, als de lange :heiding en 't toomeloos verlangen naar uis de lippen in bitteren ple>oi brengen. n degenen onder ons, die in de vuur--oef hun strepen hebben hebben be->chten, worden door onze jongens ter -•lijkenis gesteld om hun liefdevolle verduleligheid en recht-Vlaamsche har-telijkheid.En zoo heeft deze oorlog ons een dub-bele toenadering verschaft : betere kennis van he.t volk en hooger waareleering van de studenten. Nog iets blijft er, dat ons meer dan ooit te voren in 't gelid zal drijven. Waar wij vroeger spraken over toe-slanden, die Vlaanderen niet langer dul-den kon. steunden '•wij vast op de woor-den van onze voorinannen, die met klaar begrijpen vcm de zaken hel onrecht aan de kaak stelden, Thans hebben alleu onder ons aan den lijve gevoeld de pijnlijke minderwaar-digheid, die een Vlaximsch soldrnt onder-vinden moet. Niet aan de overheid is het hier gelegen, maar aan gansch het stel-sel, aan de misopvat&ng van het een-heidsbegrip in het leger, aan de blinde zc-rg, die besteed wordt om ras- en taal-verschil te effenen lot kleurlooze een-vormigheid,Geen enkele onder de Vlaamsehe studenten vergeet ele bittere woorden, die hij soms hooren rooest vanwege de ru-we, oprechte soldaten van bet Vlaamsehe land, — en als Belgic zal herrijzeu tôt nieuw leven, zullen de geleerden der studentenbeweging steviger oprukken dan zij 't ooit vermochten, omdat de kennis der werkelijkheid moeder der daad zal worden. En met u, mijn beste vriend, wiens stem ik na zooyeel maanden vveer mocht hooren van over de zee, deel ik de blijde zekerheid, elat de. nieuwe tijd in de handen ligt van onze- Vlaamsehe knapenschap.Filip DE PILLECYN. DÏGELIJKSCH NIEUWS AAN ONZE LEZERS.— Wij roepen de aandaeht o,nzer levers in op het artikel van den heer Léo Meert, « De ver-vlaamteching detf .Gentsche hooge-school » dat zij op de derde bladzijde vinden van dit nummer. AFTRUGGELARIJ. — Naar aanlei-cling van de zaak « opkooperij », in ons nummer van 27 Juni, schreef ons een ge-trouwe lezer B. Y. M. : « Volgens de uitspraak van de recht-bank in deze zaak is het dus bewezen dat wanneer men iets koopt en betaalt, zelfs al is het niet gestolen, men kan veroor-deeld worden tôt zware gevangenisstraf wegens aftruggelarij... Daar dit iets nieuws is onder de zon, mtgevonden door onze Justitie, zoo zoudt U duizende eerlijke kooplieden en aan aile burgers, een grooten dienst bewijzen, hen in uw veel gelezen en onpartijdig dagblad, tegen het koopen te waarschu-wen.Er is dus geen handel meer mogelïjk en het getal doppers en andere ondersteun-den zal bijgevolg in groote mate stijgen. Het vonnis in deze zaak is wel uitge-sproken zooals U in uw artikel van 27 Juni zegt : Hokus, po-kus, pak... » Onze korrespondent voegt er nog eeni-ge snedige gezegden aan toe. Ja, dit altemaal hebben de verdedigers aangetoond in hunne kranige pleidooien, in bewoordingen die klevnken als een klok, ofschoon zij geen oogenblik er aan twijfelden dat het boter aan de gai g was, en dat het vonnis gereed lag. Er moest voldoening aan het openbaar gevoelen nopens woekerhandel geschonken worden.'t Zij zoo; maar zijn er daarvoor geen andere middelen? Moet zulks gebeuren door de wet den nek om te wringen? DE UTRECHTSCHE LUSTRUM-FEESTEN EN DE GROOT-NEDER-LANDSCHE GEDACHTE. — Het « Vaderland » schrijft : « In het Gebouw voor Kunsten en ; Wetenschappen had gisterenmiddag weer : een groot-Nederlandsche uitvoering ; plaats door de Studentenzangvereeniging « Coers' Lied ». Ook deze uitve>ering is weer prachtig geslaagd. Het publiek was zoo talrijk op-gekomen, dat velen geen plaats konden bekomen. De Groot-Nederlandsche Zanguitvoe-ringen hebben niet te klagen gehad over gebrek aan belangstelling. Ze zijn gewild bij het publiek en worden druk bezocht. < Een belooning voor het onvermoeid 1 streven van den heer Coers. » Overal wint de Groot-Nederlandsche gedachte vekl ; dat er op de meest offi-cieelc feesten van het Hollandsch Stu- 1 dentenkorps zoo groote plaats wordt aan geruiimd is er een bewijs te meer voor. LïEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A. N. V.), lokaal « Antwerpsch Koffiehuis », Van Straelenstraat. — Woensdag, 5 Juli, te 9 uur 's avonds (torenuur), algemeene herhaling der 1 meest gekende Vlaamsehe stamliedercn. < Toegang vrij. - 1 Liederboekjes zijn kosteloos voor de < nieuwe leden beschikbaar. Iets voor iedereo dag Het EngeIsch=Fransch offensief Hoe het vorige offensief eindigde De veldslag bij Loos Het groot Engelsch-Fransch offensie! s nds maanden beloofd en aangekon digd, is dus begonnen, en zal welelr moeten aangeven hoe groot, na bij n twee jaar oorlog, de'waarde nog is ele vijandelijke légers. Het is een krachtme ting die misschien duidelijk zal makei onder welke bedingingen en voorwaar elen de vrede kan bere.kt worden. De Entente wil de aardrijkskundig oorlogsgrenzen verleggen. Dit is voor d-Russen eenigszins gelukt, doch alleei in de Boekowina, want het Duitsch< front bleef ongeschokt. Welk gevolg het Engelsch-Franscl offensief, waarvan op voorhand zo< hoog werd opgegeven, zou kunnen heb ben, is ons niet recht duidelijk. Bezitteu zij de kracht om de Duitsch< linie te overrompelen en de Duitscher: hais over kop uit hun loopgraven er stellingen te buitelen? Niet zeer waarschijnlijk. Frankriji doet meer dan het kan en wil door eer uiterste krach'inspanning een schitte-rend vooreleel behalen. Dan zal Engeland het me>eten doen, wat we ons nog ait.jd niet goed kunnen voorstellen ! Of zullen ze door taaien strijd van iederen dag en door overmacht van volk en munitie stilaan aan de froutlinie peu-teren en loopgraaf 11a loopgraaf, hoeve na hoeve, elorp na dori") en stad na stad veroveren ? De hemel hoede er ons voor ! 't Zou niet alleen een strijd wezen van maanden maar van Noord-Frankrijk en van gansch België zou niets overblijven dan een omgewoelde woestenij. Het zou waanzin wezen. Ook ondanks ailes blijven wij opti-mistisch en denken nog altijd dat er v66r elen Winter vrede zal komen. De eerste stoot van het offensief moet 011-vermijdelijk voordeelen afwerpen, doch wordt het nogmaals gestuit, dan zullen de volkeren begrijpen, dat niet een ailes overheerschend geweld, doch weder-zijdsche toegevingen, op recht en recht-vaard'gheid gevestigd, alleen tôt een goeele oplossing kunnen leiden. Van de grootsprekerij der diplomaten zal, hopen wij, aan geen kant ooit iets ierecht komen. Onze lezers weten, dat het laatste groot offensief der Bondgenooten op het Westelijk front einde September, dus v66r tien maand, plaats had. De Fransehen deden een geweldigen stoot in Champagne en veroverden in dien eersten stormloop over de honderd kanonnen, daarbij 25.000 man gevangen nemeud. Maar hun eigen verliezen wa-ren zoo groot, dat het offensief onmid-dellijk moest gestaakt worden en dat, loopgraaf 11a loopgraaf, sc'nier heel de terreinwinst, overigens onbeduidend, weer verloren gin?. De Engelschen vielen te>en tegelijker-tijd aan en de Slag bij Loos berokkende hun zware verliezen. Wij bezitten een beschrijving van dien slag. Het was ie"s ongehoords. Hij werd Dp touw gezet door den Engelschen g-e-neraal als een veldslag onder Napoléon, en naar al de regels van de kunst... vau bôor honderd jaar. Het schijnt dat de ferschillende staven met open mond ■jtonden als zij het te aanschouweu kre-=en.Tegen den middag zag men, dat de Engelschen in dichtc- massa's, tôt acht jelederen toe, van Loos uit, de Duitsche jtelliugen aanvielen. Een hagel van gra-îaten moest den bestormers den weg ba-îen. Tegelijkertijd reed ten Oosten van Loos, op de hoogte 70 (een onbeduiden-3e stijging, die men, als men in een raertuig rijdt, tenauwernood opmerkt), heel open bij klaarlichten dag, in het vrije veld de rijdende Engelsche artillerie in stelling. De batterijen hadden pouton-materiaal bij zich om de loopgraven en natuurlijke hiudernissen te over-iruggen. De Engelsche generaal noemde leze actie bijzonder sportmanlike. Nu, lat was de zaak zonder eenigen twijfel. Maar dat was niet ailes. In de vlakte sag men in de verte één of twee Engel-iche kavalerie-regimenten te paard. 3 a rd é-d r a gon ders ! Acht gelederen infanterie ! Rijdende artillerie ! Kavalerie op den achtergrond ! Elet was bijna te veel. Het was het sche-na van een veldslag uit vervlogen tijden. Een geniaal plan van oud-wordende her->ens, dat een halve eeuw achteraan cwam hinken. Veldheeren verouderen in jnzen tijd even snel als uiUandingen m wetenschappen. Sleeh\s de nieuwste, le plooibaarste, de geniaalste, de beste .'an de besten mag men het kostbare

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes