Het Vlaamsche nieuws

537 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930qn3x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WI I m wwjjjw ,rn., ■„■■■■■■' . r M ' *• ^ if® d . • •< a-»ÎICi <L#SSI '7 €)©ï£ Het Vlaamsche Nieuws Vers&Mjnt *7 maal per week Rsif VERHTJLST., Dr, Allg. BORMS, Hoogleeraar Aib. VAN DEN BRANDE ASOHNBMENTSPKfJfZS* î Voor één maand I -75 ?' Voor 3 maand 5.— * Voor 0 maand 10.— 5 I Voor één jaar «B.- f ! I gîislitl«! Bekeer en Aanfcoirdigiis^en : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 j ANTWBRPEN «■mnMWuaH sKMBWaMMKaaMBTHrantf&jMsra^^ a | AAWKONDIOINGEN : $ Tweede blad, den regel 2.50 ■ | Derde id. id. I.— | | Vierda id. id. 0.60 js | iDoedsbeiiiit 5.— | 1^ lïlke saedewerker is persocîilijk f verroitwowdelijk voor zijn schrijvesi, I eu b.ittdt met. heel de Redaktie. I . :Um - VAN OuiTSCHE 2IJ0E DUITSCH AV0NBBERICHT Berlijn, Woensdag 6 Februari. — Offi-cieel avandbericht : IVan de gevechts^errcinen niets nieuws. DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Donderdag 7 Februari. — Of-ficieel : Westeîijk gevechtsterrein Dicht bij de kust 's namiddags artil-leriestrijd. Van een aanval bewesten Zandvoorde en uit gcvechten tusschen beidr. Unies in Artois brachten infant e-rie-afdeelingen gevangenen binnen. De Engelsche artillerie was 's avonds aan beide zijden van de Scarpe en bewesten Karnerijk weer bedrijvig. Een Fransche dan-val in de Champagne mislukte. In het Maas-gebied hield de artilleriebedrij-vigheid in v^rband met een bezuidwes-ten Ornes suksesvol doorgezWe verken-ning den geheelsn dag aan. Vizefeldwebel Esswein schoot in de Ilaatstf drij dagen 6 vijandelijke ■sliegtui-gen neer. Van de overige gevechtsttrreinew niets nieuws. m oosT.ioRG ZIJQE ÏTALIAANSCH GEVECHTSTERREIN We&nen, Woensdag 6 Februari. — Officiel : Niets bijzondere. •ïftli BULGMRSCHE ZIJDE BALKANFRONT Sofia, Woensdag 6 Februari. — Offi-cieel:Bewesten het Prespa-meer heel den dag geschutvuur van wisselende kracht. Op versche;den punten tusschen de War. dar en Doiran over en weer tamelijk for-sche vnurovervallen. Beoosten het Doi-ran-njeer en bij den benedenloop van de Stroema verstrooiden groepen Bulgaar-sche infanterie met hun vuur verscheide» sterke verkenningsafdeelingen der E"-selscbem.H» TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Konstant inopel, Dinsdag 5 Februari. i — Officieel : Geen enkele gebeurtenjg van belang. MU FRIHSCHE ZIJDE W'ESTELÏJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Woensdag 6 Februari. — Officieel : Aan het heele front verîiep de dag ' rustig behalve bij Auberive, waar er nog : ai drakke vuurwisseling was. Twee over-valfcn, vanochtend door de Dui'tschers in ! de streek van het Bois des Fosses be- j proefd, werden gefnuikt. Ml ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Woensdag 6 Februari. — Of-iicteel : De vijand heeft vroeg in den afgeloo-pen tvaeht een Britschen post bewesten ' Zsadvoorde overvallen. Zes Britten wor- ? | den vennist. Vanochtend werd een an-(iere afdeeling vijanden, die onze linie® ( bij Nieuw Kaj>e!le trachtte binnen te dringen, met verlies teruggeslagen. Onze ] patro«ljes hebben in den1 loop van den t dag een aantal gevangenen in verschil- ^ lende deelen van het front ingeleverd. Het vijandelijk geschut was in het l; ïaatstc deel van den nacht bij het bosch ï van Hsvrincourt en overdag bezuiden en j benoorden Leas, alsmede in de buurt aar | <ien weg naar M eenen krachtig in de % \ 0 M» IT1LIA&NSCHE ZIJDE ^ 'TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN t. ®«ine, Woensdag 0 Februari. — Offi- 1 cieel : ' » . Aannietkelijke bedrijvigheid van Ita- ^ iaansche patroeljes, waarbij ze gevange- 1 maakten. Scherpç artillerieaktie in hstgebied, dat het kanaal van de Brenla * aoorsmijdt, alsmede langsi den Piave. .. TELEGRAMME i V. DE VHEOES- « ONDEHHÀNDELIN6HEN tc O! p !)c Centralea en Roerocnie n, t 6 PeHraari. — De cmdprbardelimîen n 'wi.de middp-nriiken en Roememië sailen f n. SelTjk d« « Vo«sische Zt£f. v heeft aerneld, te ««jiW13, ^iwden, doch te Focs»™. De g< l . , ~TI@ tôt deze nietiwe wa-oonstilstand onder- ni •en 13r de inval der RoemendSrs in ki ver'?r;i^.,i. die als geroaard Kaa.nde met troepen- d< riil aa^11SeB' naar de oTjvattïin^ der middeii- d( de wanenstiletandsvooTwaarden in- ee Cn ook nienwe [Kiliticke ?e- da <vj»s7v<) n©7» mjkçraîijkhedw) zîjfi, mi | mi | 1 naast aredere btjla.-ngri j ko aangedegenheden, ter t-afol gekoniem bij de besprokingen te Borlijn, waaraan KûÎLbnarin, Imdendorff, Czernin e. a. ToaraainBtaaiide peirso-onlijkhedsn liebben deel-gonoaiïeTi.Het. i Be-rl. Tagebl. s aegit torecht dat daarbij de aangelegenhedan. die vepband houden mat den binnen zeg.r korten tijd te verwachten vre-de met do Oeka'avne, op den voorgrond hebben gestasn. Het « Tagebl. a wijst op eern artikel van het nat. ii'o.. Rijksdaglid Streeemaon, w«arira o. n. wordt gezegd : De heeren der Rada zu-llÀi voor hetgoen zij hebben aaji. te bieden hun ei»ohen stellen. Zij zullen evenwel ook beeeffen dat hun gehede bestaan afliangt van. ean ■waarborging der onaîhankeLijkheid van de Oekraine door de middenrijken. Daaivoor is ecbter een innige »a-meirhaiig der Oekraine met de middenrijken een onontbearlijke voorw&arde. Ilot « Bed. Tagebl. j »cht het waarschijnlijk dat do besprekingen te Rerlijn, voor zoovetr zij de Oekraine betroffen, in dezen gee#t zijn gê-voerd. ' In elk gevaî i» jr,i«t dat toona*.ngeTende krin-gen hier overtnigd Eijn dat de vrede met d« Oekraine ophandeoi is. Moest ee» afzeuierïijke vreie geteeke»»! worden Keïiletn, 6 Februari. — De Weemaehe korre#-poindent der < Kôlnische Ztg. » «eint dat te Weenen de oipvatting heersc'nt, dat zeif* de on-derteekeming Tan het vredetverdrag aan de te-genwoordjge verhouding tusaohem de ondddol-rijken en Ru»'.nnd nanweiijk* iets ka.n verande-ren, daar de vclkomen onzekc-xheid orer de toe-kametige ontwikkeling der dingen in Rusland het den middelrijken niet mogelijk zal maken om hun troepen van de demarkatie-linie terug ta trekk-sin. Het is tamelijk. onwaaarachijnlijk dat d« heerschappij der bo'sjewiki lang zal duren. Op zijn min»t moeten d» middelrijken met een reuk tie in Rusland rekening houden, die een poging eou kuTinen doeo, om door een offen«ief, Ru*Luid in iiet binnenland te vereeni,gen. 'Met betrekking t-ot de Oekr&iiie zal men trach-ten cm met de Rada tôt een vrede te geraken en daarmede den eersten «chrede tôt den a.lge-tneenen vrede te doen, het geen niet zondr nit-werking op hetbolsjewieksche Rualand kan biij-ven.Eukele beschemriageB De * .N. R. C. » «ohrijft : D# berichteo uit BerlijJi maken het waar- ] schijniijK, dat ûe Centiaien nu met epoed eem j vrode«vei'di'ag met de Oekraanscke Rada gaan «nuiten en <l«n heer Irotzty amian verzoeJten, ( ad hetgeen iuj nog vardar »ou wiilen opmerkec, , door ù&t Betersourgsche Tolegraafagentochap te ' wiJiau iat&n1 oeienct maken, an vervo^geca weer ] De îaten tegeasprtiera. Voorca geven zaj te kennen, d»t het wa'penatù- " itainci»veruj'ag met, Roememë opniou.T moet j worden bt*proken, dewijl de Roemeanach» troepen Be«tai»,oië hebben bezet. 1 Daarovti ml worden onderhandeid te Fooiani. [ Roememé i* v*n ajn bondgeoiooten aige«ne-ien, behalva von één, en daarmee i» het i® oor-.og, tlthana in *tiujd geraajtt. Het mi«- | ►ciuen onderthanda lieDben laten weten, da.t het over Bessarabie (die kv.tâtie gaat ook de Oeki'ai-Li» aan, want de Oeitrame eu Roememé woi'den ] bm'en, hetzij door (jen h#taij door d» , Pruth) wel wii pi*,len. ' AisUdid van (het Roemeeinische gedeelte van) de l.-'oDro©dzja aan BuJgarije, tegen vergoedmg j met Beïuurahia en een hand&iverdxag, mis- i jchieiii zaï <iat den grond&lag vormen van een l'zonderiijken vrede tusscJian Roemenià «n. d« r l'^n-toiein. __ i DUmiOOT-OFFERS — > Berlijn, 5 Peb.-uari. (Officieel.) — lîen onzer luikbooten, kapitein Wenninger, heeft in het ' tVe»telijk deel van het Kanaal drie stoomsche- ^ :>ea, twee zeilechepen en vier Rngelsche vis-ichersvaartuigen, tezamen nxetende rond de iO.OOO br. reg. ton, in den grond geboord. De ^ n aanmerkelijke mate aanwezige tegenwer-ting van den vijand heeft de duikboot door îandige en koene aanvallen overwonnen. On- v 1er de vernietigde schepen was het Rngelsche ;ewapende stootnschip » Manhattan », 8004 t., roorts de Bngeische schoener « l'erriton », en ^ le vi.-«chersvaartuigen « Generaal Beman», i Persévérance », « Andax ». MAX1MALISTISCHE PROPAGANDA ^ IN FRAKKRIja Do eerste propagandist der bolsjewiki, die le denkbeelden der niaxi;n*li»ten in Frank-ijk wilde verbreiden, is, volgens de a Figaro», ^ u hechteni» genomen. iSEN B0LSJEWISI5ME IN DUITSCELAND }- Leipzig, 5 Februari. — De soc.-dcm. «Fraie 'i'csac/» schrijft naar aanleiding vam een ar-ikel van de « Prawda » over do Duitsch® etit- ^ ingen : In do tegenwoordige Ruasische regee-ing zitten dozijnen lieden, die Duitschland , auwkeurig kennen. Van hen is het eenvoudig li lisdadig het Ruseische volk met zulke domm» J. a'aatjej te mi»k-iden. Duit&chland il geen ro-ubliek van »owjet# en zal het tijdens dezen oot- h )g ook ndet worden. De bohijôwiki jnoesten zich ever eimstig bezig houden. met een veratandi- 5! en vrede, dan te loereai op een internationale mwenteling. De volkeren willen den vrede niet oor frazen en niemand in Dnitochland verlamgt aar het g*luk d*t Trotzky en d® rcode gaxd# rengen . VLIEGERAANVAL OP PARUS y De «Secolo» verneemt uit Parijs dat de ma.- ^ ^rieele «cliade door den jongsten luchtraid te arij^ aangerdcht, volgens een voorzichtige îhatting 15 railjoen fraDk bedraagt. lu de stad g n in de voorgeborohten zijn 12 huizen ge- ^ eel of gedeeiltelijk vemield terwijl mesr dan ^ 30 waningen beachadigd gewardeji zijn. ^ 'E VEREENIGIÏE STATEN EN DH OORLOG dl g€ Washington, 5 Febrtiari. — Naar wordt be- jj( end gemaakt is volledige overeenstemming ïrkregen tusschen de Vereeuigde Staten en anada nopens een doeltreffende verdeeling »r m arbeidskrachten voor oorlogsdoeleinden. , "j Kanada vindt goed, geen arbeidskrachten te -1 aporteeren nit de Vereenigde Staten, zonder *' ittstemming van de Unie. Amerikaansche werknemers verbinden zich n geen Kanadeesche werkkrachten aan te vc :men zonder goedkeuring van Kanada. ^ Parijs, 6 Februari. —- Vqjgens de i Washing- Y n Evening Post» ligt het stuk van het Fran- °e :he front, dat de Ameriknnen hebben overge- i;il )men, in Lotharingen. Het is echter niet be- va :nd of het smaller dan een mijl, dan wel bree-■r dan tien mijl K Het blad ziet in het feit, it de Amerikanen Lotharingen verdedigen, E? n symbool, dat Wi'son besloten is den eisch, t Elzas-Lothiringen aan Frankrijk terng w<: fcomea, zal doorreH«n tifl ^mi werpen» ge&ozene; Fiierbij deelen v/e de naraen m van de Viamingen die in de Vol!; vergadenng ter Beurs met algeme ne inatemmœg als vertegenwoorc gers der proviniie Antwerpen vo den Raad van Viaanderen, en s Gouwî.'aadsleden van het arrondi sement Antwerpen werden verk zen. Leden voor den Raad van Vîaanderer (Prov. Antwerpen) Angermille Karei, Bellefroid Jan B., Prof. Dr. Clans, Deckers Hendrik, Heuvelmans Flor., jagenaux Laurent, Kimpe Raymond» De Keersmaecker Jo7ef, Loquet Fel., Mommaerts H., Oboussier Max, Peeters Flor., Peeters Lodewijk, Picard Antoon, Severeyns Lode, 1 amm Walter, Van den Brande Albert, Vogels Jan, Verhulst Raf, Waternaux Karel. Govwraadsleden Van het arrondissement Antwerpei Boen Robert, handelaar, Wilrijk Boen August, brouwer, Linth ; Beeckman Emiel, Staatsveearts, fc KonticK ; Dekkers Alfons, koopman, Antw. De Kinder Jul-, bediende, Antw. ^iîlis Constant, apotheker, Antw. "lainaut Jan, bediende, Eekeren ; "leeren Adriaan, bediende, Antw. "lellemans Jul., nijveraar, Kontich -.oomans Hendr., bediende, Antw \/!ees Jul., onderwijzer, Antw. ; vîertens Karel, toonkundige, Ber chem ; ^anssens Fiippoh, koopman, Bor- gerhout; -'ochat Emiel, zonder ber., Anhv. ^uakkelaar Fîendrik, advokaat, t? Antwerpen ; ^oose George P. M., letterkundige AnbA'erpen ; fervooren E., beambte, Antw. ; /an de Ven Flor., Edeg em ; /an ï' xtergem Benoit, kleermaker, Antv/erpen ; /an Oers Jef, trambed., Merksem Praag Hendr il-:, toonkundige Kappellen ; /erhees Lodewijk, Heide-Kalmpt-bout ; /ermeren A.ug., diamantbewerker, Borgerhout ; /an Vv'etteren Edw., magazijnier, Antwerpen ; Vattelet jef, toonkundige, Wom-melgem.Driemaal Hoezee ! voor deze on-erschrokken voormannen ! In de re van den grootsten nood ataan zij un vaderland bij ! , Daardoor reeds verdienen ze ons lier hechtste vertrouwen ! Mogen ze Viaanderen dra de ang-verbeide vrijheid teruggeven ! leel een volk houdt de oogen op en gevestigd. Vlaamsche Hoogdag te Leuyen Verleder.' Zondag waj het hoogdag voo<r de laamsctagezindem te Ijeuven. V66r eenige wek«n >g was het overgroot gedeelte der bovolking iTerschiliig aan onze beweging. En nu wa« n»oh de stad op de been ! We moeten onjp de hrmisdagem van vroeger vooratelleini om ons tg zulke massa volk bijeen te denken in de ofdstraten d«r stad. Dit is grootendeelg te <nken aan het we<rk onzer Jonge Wachten, a gedur&nde geheel' de vo,rig« week door hun estdriftige strijdl-ust en durf de gemoederen ■bbeiDi wakker gescliud. Een groote volksvergaderàng moest plaats ijpen in i Lenven Palace». We hadden nooit zulken bijval gehoopt. Een oitgelezen pli-îek — 650 tôt 700 mannen en vrouwen — had-n ira den schouwburg plaats genomerv. Do al boed ean prachtigen aanblik. Op het ver-og met zwairto leenwenv&g varsierd, hadden oraanstaande Viamingen pilaate genomen. le 101/9. uur werd de vergadering geopend or den heer Ursi, algemeen sakretaris, vam den aamschen Gouwbond van Lenven, die orrniid-Uijk het woord verleende a.an M. Van den ospk. van Brussel, «ekretaris van den Rand n Viaanderen. De afkondigi»g der zelfsta/ndigheid van Vlaan-ren werd op donderend gejuich onthaaid. De men der kandidaten voor den Raad van aanderen en den GouwTaad van Brabant rdem voorgedragem en eenparig en geestdrif-begroet. De namen der vertegenwooïdigers r% v an net v i*am»ciie volk voor hat «rrondissemea -1 Licuven Jniden als volgt : Voor den Raad van Viaanderen : 1. Debon< ée •i"T1'I!Tar-<>. hoofdonderwijzér, Leofdaal ; 2. D I ^'.aos J-± keTaar aan do Staatsmiddelbare «choc "t :r . k ; Deruvter Eug., burgemoester Bk ,e_ «orîs-wipgihie ; 4. Jacques Emiel, knnstàôhilda , .j-Hiïsei; 5. Roggen Armand, onderwijzer, Ti< lî- ne» 6. Ursi Jozpf, nijveraar, Lauven. OI rr^!,001" den GouwTaa<1 Brabant: 1. Beat ^Wniem, meestar-Kohilder. Tienen; 2. Cooiîe V ije^or, i>eanibte aan het Minifiterie va'n- Water g- âchappen en Ktmaten, Tien en ; 3. Sveraerts -J< zetj îjzea-draaier, Park-Heverlee ; 4. Melis Ram-? 3- onderwijzer, Leuven ; 6. Pletini Kïrel haii delaar, Leuven; 7. Roequin Lode, handelaai i. ®t;,S: 8ae?. Remy, lettarkmndige, Tienen ?• J orbij-Tig Rijkaard, iiandbouwer, Molenbeek Vteiabeek; 10. Van Berokelaer Léonard, klem ■ handelaar, Park-Heverlee ; 11. Van Dier'en Ed moud, rentenier, Leuven; 12. Van Wszenbeel ; » lit or, maakler, Werchteo-; 13. V« relut August rujveraar. Aarœhot; 14. Vog«laer» Emiel oji d^rwjjzco:, Leuven. Tocn bewees M. Van den Broeck met onon. steotbare #tati*tiekem, ho* on» volk immer «tiei' moederlijk werd behandeld door de Belgisch. regeanng hij besclireef ons de ai*moede var Viaanderen, in al hara inaaktheid en deed de red 1 «ende vrijheid en zelfsitandigheid van hei ^iâamsohe lan4 nn&t luid koera-geroep b«gïoe- He>t was de heer Prenan, die in e«n «ierlijk« oii dichterlijke taal de toekomst va/n liât vrij« T laanderen beschreef. Hij sprak van den moei-hjken docli heerlijben strijd, die ér te wachten staat om van çoize raen«chen te mak«n h«t fi«r« en zelfbewnate. volk, dat zijn rechtmatige pùaaij . moet innemen in het. nienwe Europe, j De heea- Goemans, voorzàtter van dan j v'iaamsch - Katholiaken Arrondis»cmant»bond, laitoot de reffgadoring door eenige gepaate en gioedrolïe woorden, sipoarde de aanwezigen aan kalm on defti-g de zaal t# verlafcen. Reoiitïtaande weid de c Vlaamficke Ijeenw » aaaigeheven en werd een donderen' « I*v<» Vlaaa-deran» isitgegailmd. Het was één ntir en ean kwairt als de grooi.e Tolksvergadering; tan einde liep. Tràlleud van aandoening verlieten de :flaminganten den eohoruwborg en mengden zich op «tosat onder de groote inanig-te, die daar v66r deai ingang, h«t emde der meeting had afgwacht. Welk een koai-traut rormdein er de opgetogen ©n kaime VU-mingen, met de tierenda en wœlende franekil-^n dubbele haag van nieuwsgiea'igen Tormde zioh, ala de heer Steven Prenau, ds kranige woordvoerder den schouwburg « Lanven-; Palace ». verliet, begeleid door den heer U™, enkele dames en jnffrouwein an versch illende ^ leden van Jotig- viaanderen. Iedcreen wilde den î heldzian, die te Leuvon, vodr al de Viamingen w komen varklaran dat bnn geiiefd Vlaander-eîi, vrij waa : ios van Havere, lo» van Belgié, i«» , van.ailes wat het maar had knnnen omklemmen. . En in velesr harten dar bnitenstaanders reea eer-' bied op voor den durver an voor de» fieren statigan gang van den grijaaard. Mat rerbetan woada zagon do franakiljon®, d*t de dioht opeengepakta menigte, ondanks î cunnem awidgestrooiden vuigen laster en on-., dan kg hun gafluit, niet aan het roeren te bren-gaa wa». Ban bealoten ze, van maar zeif op hun • eigen har.dje als ruatstooiders op te treden. Zij troepten bijeep, «i dààr kon iedei*en ze at-i sohouwen : vijftig schooljongens van ti«n tôt zeventien jaar, uit het Kolle^e der Heilige Drie-vuldigheid. aangevoerd door een klein, dikiij-vig en onb«iullig pennenkrabberk* Yen 't tri- • buïiaal, die weleens (zijîi studio) aan de hooge-•cliool had gentiudeerd, maar zijn studiën had latan ateken, omdat hij er buis op bu a kreeg. ■ Als dan de trotsclie Viamingen di« nietswaar-- dige manneksna zagen te voorschijn trsd-en, kon- den ze moeilijk ean kompasieuzen glimlach o>n^ derdrukken, en onze atadshuisbazen, die daar ook te kijken, «tondan, vloekten omdat hot mi-> «erabol hoopje sohoolknapen azich in zàjn geheel had vertoond, en omdat iadareen nu waarlijk bijeen had gazîen, dien franskiljonsohen blok, die zich in het Vlaamscha X^nven aanaftelde als de oppoaita». Na^ ankele s tond on begonnen do sehooljong^yns een liedjo te zingan, dat ieder van hen van bui-tan geleerd had, en het klonk er in 't Fransch . natuurlijk van: tA bas les flamingants >, « Be sont payes par les Allemands », Daar niamand h,uai oat belette en daar zij alzoo ook de erva-ring opdeden, dat er op hurnien zang weinig of . geen a.»ndacht werd gesiagen, stierf het iâa-gen ook ad spoedig weg en beproefdan- zij nog een loatste poging van rustvarstoring, door in het wilde, eenigo steanen ta gooien. Ven da grrrootsclie tegen betooging, roor welks maenzetten de franskiljons dag en nacht hadden gewrocht, waa dus niets terecht gekomon, en hun geschreeuw en gaflnit heeft niet kunnén we^rhouden, dat ook te Lenven, Vlaandcrûfi werd vrij verklaard, vrij van aljes wat zijn vrij. aoid zou kr.nnon bedemmeren ea vm,j voor d» ■■mje V3is.miiigifin. ! STAD eo LAND WIE VERDIENT DE KOGELS? — ïleden avond groote debat-avond, ia «Het Vlaamsch Huis», te Berchem, Vredestraat, 7?, te 8 u. (T. U.). Onderwerp : «Wie verdient de kogels?» Spreker: Jef Van Extergem. Iedereen op post! VOOR VREDE EN VRIJ VLAAN-DEREiN. Aktivistische Groep der Libérale Volkspartij en Kies- en. Propaganda-werking Help U Zelve. — Vrijdag a.s., 8 Februari 1918, om 9 uur (T. U.), zal Mej. Anna Mortelman», in de zaal « Van Wesenbekc », Van Wesenbekestraat, 9, spreken over : De Vrede, eersrte voor-waarde tôt herstel. In aile oorlogvo«rend« landen wordt het verlan gen naar vrede met den dag i s'erker, zoodanig dat de vredesbeweging, ■ bewust van haar macht, een vijandige 1 houding tegen, de regeeringen begint aan i te nemen. Zullen deze aan den wassenden ; vloed kunnen weersitaan? Onze twijfel 1 dienaangaande doet een spoedig eindè ' van deze wereldramp verhofien. Maar î welk« zal de houding van Viaanderen tôt c deze blijde verwachting zijn? Nergeng dieper dan hier sloeg de oorlog wonden, f maar ook geen enkel volk ziet met blig- ! dere hoop deze heuglijke gebeurtenis te | gemoet : de vredeszon zal vooît Vlaande- , ren ook een zon van herleving we«en. s De welbekende vredesapostelin, Juf-frouw Mortelmans, zal in haar rede be-handelen : * 1). Inleiding : a) Beteekenis van de hui- « dîge wereldkatastrofe ; ineenstorting der samen^eving van gisteren t.en gevolge van J een algemeea gebrek aan evenwich't; t b) Beteekenis van flen fcoekomnttgén } :t vrede : wederopbouw der samenleving lit beoogend een zoo volled'g mogelijk'her ■- ste' van dit gebrek aan evenwicht, steu , nend op oen vernieuwde, deugdelijk r" wei-eldorde : c) Kritieke roi van Vlaande ren m het wereldgebeuren sinds het uit breken van den oorlog. 2, Vrede: eerste voorwaarde tôt he n herstellen van de rampen, die Vlaande : ren m den oorïog getroffen hebben; a) , Behoud en hersteî van onze steden, onze - historisehe kunstgewrochten, van oni ; landelijk sehoon, van onzen handel er ; onze nijverhe'd ; b) Redding en herop-. beuting van onze bevolking uit hâter huidigen alziidigen nood. Vredesbewe» gmg ook in Viaanderen een voîksbev.'£-! giBg. '6. Vrede, eerste voorwaarde tôt Vlnan-■ deren's kuPureel, ekonomisch en politiek ( hersteî. Algemeene le'ddraad : in Viaanderen moeten njet slechts hersteld worden de oorlogsrampen, maar ook de veel dieper gaande rampen die het ten gef^olge van zijn noodlottige onderge-, «chiktheid in den Belgischan S^aat met ondergang bcdreigden. Nu of nooit wordt wordt Viaanderen volgens de roepmg van dezen barenstijd, waaruit ten kost» van het zwaarste wereldwee, alom nieuwe toestanden worden geborcn, op nienwe deugdelijke grondvesten opgebouwd. Thans worden de ontwikkelingsmogelijk-hede© van Viaanderen vastgesteld. Vrede : eerste voorwaarde om deze mogelijkheden tôt werkelijkheid om te scheppen. «DE VLAAMSCHE LEEUW». — Dit strijdlied dei- Viamingen beleeft een nieuwe uitgaaf ; 't is « de Crans » die ze ons bezorgt. We hadden reeds de gele-genheid « de Crans « bij onze lezers in te le den en aan te bevelen. 't Is een werk dat, zoowel onder kunsft- als onder na. tionaal opzicht, ten zeerste de dur vers, die 't in gang staken, eer aandoet. En dat ware reeds voldoende om elken Via-rning, wien zulks maar eenigszins moge. lijk is, er toe te brengen zich « Daar is maar een Viaanderen », <i Toeristenlied » en « De Vlaamsche Leeuw », de drie tot-dusver verschenen liederen, aan te schaf-fen. Temeer daar de twee eerste 1 fr., 't laatste 1.25 fr. kosten en, wat verzor-ging van 't uiterlijke aangaat, « de Crans » voor geen andere dergelijke uitgaaf moet onderdoen, wel integendeel. Daarbij komt nog dat « De Vlaamsche Leeuw » ditmaal voor t eerst verschij»*-met de begeleidinj voor fanfare, die Jef Van Hoof, jaren geleden reeds, er onder schreef. Onze medewerker voor muziekale kri-tiek geeft in dit nununer een besprekmg daarvan. ieder steune dus dit degelijk Viaamsch-vaderlpndsch werk. V lâamscàe Wesmg ®r greep op Zondag 27 jannari 1.1. een trît» meetingen plaats te St-Pietera-Jette, Diegem, Kampelaar, Merchtem, Opwijk, K ester, Her-felingen, Wolvertem, Bonderzeel, St-Pieters-Beeuw Stroppe, St-Pieters-Beeuw Brucom, Bertem, Sterrebeek, St-Stevens-Woluwe, Eiii-singen, Hnisingen en Vlezenlîeke, met al* ona«rwerp de afkondigiag van. Vlaandereai's Politiek:e Zelfstandigheid. Overal heerschte er onder het eigenlijke volk, dat met verblind ia door domine voorcor-deelen, iets als een kiaderlijke opgetogenheid, ter.\ ijl de strijdende Vlaamschgezinden zich in den hoogsten hemel voeldan en hnn jjeest-drift mededeelden aan de anderen. Zoo waren er meetingen waar er een geest-drift heerschte die aan 't ongelooflijke grensd* en tôt op heden niet gezien was. Het lag op het gelaat van onze menschen te lezen, dat zij y^elden dat er iets in hun leven veranderd i», en dat de tijden voorbij zija toen ne nog door de verkochte Belgische regeering als orerwoa-neliagen behandeld werden. Te Sterrebeek en te St-Steve*s-Woluwe werd de ambtelijke afkondiging van den Raad van Viaanderen aan het Vlaamsche Volk me* de grootst» geestdrift door de honderd e* hcnderd vijf-en-twintig aanwezige* onthaaid. Te Bertem waren 300 Viamingen opgekomc* om de kandidatea van de Goawraden toe te juichen. Te Merchtem (500 toehoorder») ea te Oy-wijk (150 opgekomenen) was er een onbe-schrijfelijke ongewondenheid, die zich uitte in sympathie-betoogingen, die denkelijk v\el de ooren van die van Havere aullen hebben doen tniten en krachtig genoeg waren om een de' Broquevi'le de koliek te doen krijgen of ee* De Ceuninek legerwetten te laten afkondigen. Zoo gaat er een wind van opstand over het Vlaamsche land, en de Volksvergaderinge* die overal het Volk doen toestreomen, zijn er het beste en onlooehenbaarste bewijs van, dat on* Volk eindelijk zijn ontroogding nabij i* i en er van bewnst gaat dat nu de tijden daartoa gekomen zijn. BIEDERKERKB. — In, dit dorp gTeep Zate-dag avond de eerste meeting plaats, en , le heerschende stemming heeft ons bewezen , 3at er daar wat broeit. De meeting was yan het Jegin tôt het einde een ware sympathiebetni- J îing voor de Aktivisten, en, laten we het eer- i ijk bekennen, ver buiten onze verwachtin- s jen, vooral toen bij het prachtig einde de me-ligte in een geestdriftig handgeklap uiting ' ?af aan haar gevoeletis van ondubbeîzinnige >pgetogenheid. De vijf-en-zeventig man heb- 1 >en zonder een opmerking de afkondigmg va*, len Raad van Viaanderen aangenomen. TBRALFENB. — Hier ook is de meeting ] >ijzonder wel geslaagd, honderd vijf-en-vijftig . nenschen hebben met een bijna godsdienstige tilte de rede van de "prekers, h.h. Cl. Vas. £ len Broeck en Van Mieghem, gevolgd. Met \ ilgemeene stemmen werd de afkondîging i roedgekeurd en de kandidaten aangenomen. Te Teralfene gedijt iets... z HRKRBGBM — Gedurende anderhalf uur 7 iebb"n de sprekers alhîer het volk weten te 3 loeien. De afkondîging werd met alg.emeone T temmen goedgekeurd. J Deze meeting was sfgekondigd als zullende r ikats grijpen i* open lucht ; de sprekers heb- , en zich echter verplicht gezien in een lokaal ® e spreken, wat niets aan den bij rai gesob&ad 1 iee« — întegendeet wel! . s . ,7 r IôU ifmt Viaamsche veriiiezingen De- verkiezingeQ voor den Raad van Viaanderen en voor de Gouwradtn wer-l den op zoo breèd mogel'jke schaal inge-. richt en zijn ,n den grond veel rechtvaar-diger en trouwer dan di® van 't oud-re-i gi em i Wij mochten er natuurlijk niet aan ! denken de verkiezingen te laten geschie-, den zooals vroeger, onder leiding en toe-zicht van de provinciale en gemeentelijke besturen, zelf verkozen op de basis van een meerstemmig kiesrecht, dat ailang als een politiek knoeist$sel was veroor-deeld.Het volk was slechts een gedweeë, volgzame kudde, geleid door stevig ge-Vestigde kiesvereenigingen. die de menschen trachtten op te zweepen door val-scie beloften, geestdriftig* maar holle leuzen en door de tegenstrevens de gru-welijkste oogmerken toe te dichten. Een Belgische verkiezing was een al-gemeen bedrog en algemeen gekkenspel, met veel spotprenten en een vloed van wilde uitdagingen en tergende schimp-woorden ! De kiesvereenig'ingen, heelemaal in handen van heele of halve franskiljons, maakten een kandidatenlijst op, rang-schikten de namen, en den voorgescho-telden brij moest het volk slikken, wil-lena of niet. De verkiezingen aan die offieieele kies-knoeiers overleveren, was nogmaal^ de openlijke of verkapte vijanden van onzen stam en van onze taal aan 't bev/nd bre'n-gen, nu vooral nu he* gaat ■ he** Vlaamseh-geblevene, het eigenlijk* Vlaamsche volk tegen de hoogere ver-franschte standen, tegen macht van besturen en r e g e er i ri <t? m l fi ri en >. tege"1 het geld van de aarlsbisschoppelijke kassen, van de vriimetselarij, van do banken,met broodroof nog daarbij als fe1ste wapen. In de Steden is dit een macht die eerst na jaren eezende demokratische Vlaam-schg politiek kan srebroken worden. Op de buitengenieenten zouden recht-vaardige verkiezingen, met werkelijke beteeken-s, zijnde de uitdrukking van den waren, voorgelichten volkswil.slechti na een lange voorbereiding kunnen plaats grijpen.'t Is niet degen» die een spontané strooming kan te weeg brengen. die altijd gelijk heeft, en hoe snel volgen niet ommekeer en kentering? Op acht dagen tijd zagen we het kieze»-korps zwenken van wit naar zwart, zonder aanleiding, zonder begrijpelijke re-den, zonder mogel jke verklaring van het grilîig verschijnsel. Een nuk, nog minder, een frat# of kwajongensstreek van een maasa, nooit diep, doch slechts aan de oppervlakte beroerd. Op den Vlaamschen buiten is ook de invloed van de geestelijkheid zeer mach-tig. De Vlaamsche priesters zijn nu wel in den grond van hun hart goedgestemd, doch zij staan onder de onverbiddelijke tuchtroede van Mercier, die onmeeJoo-gend breekt en met de zwaarste straffen treft. al w e zijn liefde voor Viaanderen of zijn genegenheid voor het Vlaamsche recht durft betuigen. Een loodzware dwingelandij drukt de priesterschap, maar ditmaal met de pa-iriotieke toejuichingen van vrijmetselarij en vrijdenkerij. Vroeger verweten ze mekaar geen vaderland te hebben, niet te weten wat va-derlandeliefde was : — Uw vaderland is Rome ! — Vous êtes le parti dt la France!. En tôt d» derde part'j : — Gij zijt de verdelgers van altaar, trooa, vaderland e<n huisgezin ! Nu zijn ze plots allen t'akkoord op één vaderlandsliefde : d* Viamingen onder-drukt houden, Wij, Vlaamschgcainden, bewijzen di® drie partijen een grooten die'nst : door cms zijn ze eensgezind ; zonder on-, waren zô nu mekaar reeds aan 't verscheu-ren ! En tegen die drie gevestigde partije* moeten wij kampen met ons ara» Vlaamsch volk ! En het winnen ! Is dat niet grootsch en heerlijk? Maar wij begrijpen dat onze franskil-ionsche meesters er verbijsterd over zijn ;n uitroepen dat het vanwege de Vla-ningen een Don-Quichotterij is en Viaanderen een anachronism ! De vijanden van den Vlaamschen stam « van de Vlaamsche taal hebben sinds len oorlog een nieuwen machtigen te-ïenstrever bijgekregen, met een organi. atie die haar vertakkingen over het gauche land uitspreidt en haar invloed t»-ren het AHaarnsche volk misbruikt. Die macht is het Nationaal Hulp- ea /oedingskomiteit ! Daarover wordt ona geschreVen : « Deze inrichting, bij de bezetting van Jrussel tôt stand gekomen, waar'n ees deine groep anti-Vlaamsche financier» 1 de macht tôt zich heeft getrokken, •an wier willekeur heel de bevolking af-langt, heeft uit hare bureelen. waar dtti-tnden en duizenden rwen^ehen werk-aam z'jn. aile Vlaamschgezinden stel-elmatig geweerd en altijd maar nieuwe o-ten geschanen om de Waalsche en de pranschgèzinde ambtenaren die ontslag amen bij de snlits'ng der rmnisteries, oot het toekennen van hooge loonen, in tunne Vlaamsthvijandige politiek te teunen. Deze beer^v dôorkrui^en als 8 Februari n9tà 4-» 38 Pr1»er.n«„a raaaara>»;atwMi—«m»jianiiMi 1 _PfrrWTIr__. »» • *HAt 5/iJU»,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes