Het Vlaamsche nieuws

416 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7p8tb1086r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i;î! | ,'î;~ j M kdei Beheet en Aankondlglngea i jj ■M 73 ST-JAKOBMARKT, 73 | - 9 ' antwerpen Zaterd&g 18 Mei ioiS « 4*b j&am'M-, 134 Prtjs 0 jpémtem wrnf BeJgtë * ' ' c. «t**/*-* «srwjaw» , g ÂA»£âK»lâiX«fffta s Xxtedss fckd, des ; , 4,1» 1 9erde id- ïd .... i;~ i Vierd„ M, M «-£8 | Doç>d»b<rkk<. 4.- i&lia madeworker i peffcoojiJîk I rerwtiwowdeHjk *onr «ja | «r; Undt îikst fa«#i de Mwia.kU«, - ,| Het Vlaamsche Nieuws ve?' ehijot 7 maai par week DE OPSTELRAAD: MocIdopsteUîf Rai VERiiUlJsï» Dr. Aag. BORMS. H^i«È«at Ali». VAN i)UH BH&XDb mimv mm iim. ii m n ii—fiin im m - lil iam i II» MU— Hl'IH I ■ Hl i <11 I il l I li 'ni I li iWr IjiriillITTiTMTTgTBrit''"'"'''***'' 'Hl* i MM*****.-*- 's^«fc«5»fKJfc?rî Ctanr-.-xajgrj I OFFICIEELE BERICHTEN L ÛUlTSCHHjjOr, IdUITSCII avondbericht ■tflijn, Danderdag- 16 Mei'. — Ol *i«i nieuws. IdUITSCH legerbericht ■erlijn Vrijdag 17 Mei. — Of V/estelijk gevechtsterrein lu vijandelijke monitor beschc m^iende en bracht de bevolking as Klijke verliezen toe. K;n de gevechtsfronten was de £ Kithedrijvigfheid slechts in enk< ■L® aanzienlijker. Levendige v< Bi^sbedrijvigheid duurde voo ■ afweer van krachtige Engelsc Hvallende bewemngen benoorden Krse en bij Beaumont-Hamel, eve Bbij suksesvolle ondernemingen l ■en Atrecht maakten wij gevam Ban de overige fronten niets van 1: Kisteren werden 18 vijandelij Kttiigen en 1 kabelballon neerc ■oten. Luitenant Lôwenhardt t Bide zijn 22ste, luitenant Windis 21ste luchtoverwinning. Ban de andere gevechtsterrein Bs nieuws. Il OOST. Ï0NG, ZIJPE ■aliaansch" gevechtsterrein Betnen, Donderdag- 16 Mei. — Of Bsschen de Breiita en de Piave z: Bcheiden verkenningaanvallen. der II Bu afgeslagen. Op den Monte' Ass B «i' den Monte Pertica kwam h M tôt gevechten van m an tegen m a L FRMSCHE ZIJOE Bsthlijk gevechtsterrei Brijs, Donderdag" 16 Mei. — Of B nfanterie heeft zich niet g-eroei B'-e vaiarwissel'ing ten Noorden Kuiden van. de Avre. OverLgens v< Bdedag bedaard. Hli EIGEISCHE ZliBI BSTEI.UK gevechtsterrel Baiden, Donderdag 16 Mei. — Of Btûlenebecirijvigheid van beide ka H 'ooraj op het slagfronit ben-oord B^daargelaten, is er niets bijzondc IlLEelAMMEfï Ipë gebeurtenissen IN RUSLAND H Oekrajina tegen Roeintnië B". ^ Mei. — De regeering heeft d ■<*' van metalen en rubber, ruw en 1 V- wboden. Voorts heeft zij een ait V ujho^rverbod naar Roemenië uitf Dit verbod geldt ook voor Bes; aaw Roemenië Bessarabie heeft in< de politieke en ekonomische betre niet zijn vastgesteld. De Wolgarepabliek 15 Mei. — De « Koelnische Z ^■'nieldt : Volgens berichten uit Rusla ■®î[ in de gouvernementen Samaia, S ^BAstrachan, Tambof, Oefa en Oei fi«werkt voor aaneensluidng van d< «fwienten tôt een onafhankelijke s die den naam Wolgarepubliek ; tusschen Finland en Rnsland H*n ji«sloten. Aan beide zijden van ML, ™en aanzienliike strijdkra'chten > ■letrokken Eeu iiieuwe krisis M|!^nfîewix)n gewichtig schijnt een Gro< B\iC, voork€urtelegram aan aile Sovj< Boi R1 ■ ziin. vol gens hetwelk Msr'h ^uss'sche Sovietregeering zich in z< toestand zou bevinden. Er woi ^ onteigening der kapitalist Bit j ls' ^ regeering is tôt nog toe ■ Reweest. Er is een onvoorwaardelij B~1 *rPmg onder de diktatuur van het pi Beat " nû«l«- Pe roode gaide brengt n Kç,'"aar verwacht werd omdat MjotiaI ■ nu ^evorm<^ heeft. Afgezien v Ba,:-:, 'S °Pheffing van het land w. Mh« n ^,?n "^Sewend, om met officier Bormen tsar'st'sc^e leger een rood ïcf Btiv°lkentelegram moet de t< M R«worden ^jn n° Va" Moskou zeer k JScile ,foepen op de Aaland-dlanden — De « Nya Daglig rw ,4n!eernt d*t de Zweêdgche : m heift van ^ K 7',herl1^!l?!ltnde 300 Zweedsche s ■ 1 tenigtrçkVçu Op 25 April lieeft in een vergadering 1 Mariënham Dr. Gylling van de Aalandsch bevolking aan de Dnitsclie bezetting zijn dan betuigd en tegelijk gewaagd van de waitn sympathie voor Zweden en zijn leedweze fi- uitgesproken over het vertrek van de Zw«ec sche soldaten. Nog een nieuvre staat : Cis Kaukasië Konstantinopel, 14 Mei. — In de nota di r. de gevolmachtigden van de regeering va: I'" Noord-Kaukasië aan de verschillende regef ringen hebben gericht, wordt verklaard, ds de vereenigde inwoners van Noord-K.aukasi wegens de in Rnsland heerschende anarchi lot van het recht van zelfbeschikking gebrui n. maken, dat de regeering te St-Petersbur zelve aan aile rolken van het vroegere rij' van den Tsaar toegekend heeft. Daarom heel Ie" de Noord-Kaukasische regeering besloten zic-île van Rus)and af te scheiden en een onalhai: ;r. kelijken staat op te richten. Tt Het gebied van den nieuwen staat zal i: f_ het Noorden dezelfde aardrijkskundige grer zen hebben die de departementen en provu de cies Dachestan, Terek, Stawropol, Koeban e: :n- Zwarte Zee in het vroegere Russische rij )=__ hadden. In het Westen is de grens de Zwart t Zee, in het Oosten de Kaspische Zee en r •e" het Zuiden zullen de grenzen nader aigeba kend worden in overleg met de regeering va: ie- Trans-Kankasië. De verklaring waarbij de 011 afliankelijke staat Vereeniging van 'Noord L Kaukasië als gevormd te beschotiwen is, 1 onderteekend door Abd-ul-Medzjid, Tsjermt 'e" jef, Haider en Bartsof. "b WAT DE OORLOG KOSTTE, EN WAT HIJ OPLEVERDE 2n Berlijn, 15 Mei. — Het te Londen verschi nende tijdschrift « John Bull » van den vooi stander van den oorlog tôt het uiterste Bol tomley bevatte 4 Mei : Wij zijn nu 31/2 jaar in den oorlog, die i ons op 150 miljard frank te staan gekomer alsmede meer dan een miljoen dooden e 41/2 miljoen gewonden. Frankrijk, Italië e nu ook Amerika trekken met ons on. Ru.< land stond ons langer dan twee jaar terzijdc fi- eveneens deden Roemenië, Servie en Mont< negro. Portugal en China helpen ons. Onz dochterstaten en koloniën hebben ons schij Jn terend gesteund. Schigr onze heele nijverhei a-. is herschapen tôt den aanmaak van munitk ;o- Onze vloot is nog onverlet voor aile prakt: sche doeleinden en op het oogenblik bevinde we ons In een schrikkelijker toestand da n' 31/2 jaar geleden. DE UITGEWEKENEN UIT DE GEVECHTSZONE IN VLAANDERE1 Berlijn, 15 Mei. — Sedert de vijand doc fi- de groote suksessen in Vlaanderen tôt de oni ruiming van de bocht van Ieperen was g< I dwongen en daardoor het onmiddellijk act ter het gevechtsterrein ge'eg&i gebied aa eT1 het bereik van het vijandelijk gebied was oni ;.r— trokken, kon er van Duitsche zijde volgen het vastgesteld plan toe worden overgegaa de Vlaamsche inwoners naar hun woonplaal B sen, voor zoover die niet zijn vernield, teru >^ te brengen. Natuurlijk is dit aanvankelijl •j- slechts in zeer beperkte mate mogelijk. H« Engelsche geschutvuur heeft te veel dorpe N en gehuchten, ook wanneer ze niet door d Duitsche troepen waren bezet, met den gron f'- gelijk gemaakt. Daar de hevigheid van de Engelsche tx n_ schieting de wegtrekkende inwoners in de regel verhinderde hun have en goed mee .t nemen, welke dan later de door de Engelsch •rS beschieting ontstane branden ten offer vk len, heeft het Duitsche bestuur op bereid willige wijze ingegrepen en de terugkeerend bewoners voorloopig van het meest noodig /oorzien. ROND DEN VREDE VAN BOEKAREST Boekarest, 14 Mei". — In het Staatsblad t Jassy is een besluit openbaar gemaakt, dat d< demobilisatie van het Roemeensche leger b« en paalt" )e_ In een gesprek met een vertegenwoordige. ,e van het blad a Actunea Romana j te Jassy v_ heeft inini&ter-president Marghiloman onlang ;a. gezegd dat Bessarabië binnen zijn grenzen bi j*-._ Roemenië zal blijven, met uitzondering vai k_ kleine grensverbeteringen in het Noorden. Het « Berliner Tageblatt » vemeemt dat di Turksche groot-vizier Talaat pasja in dei ei- loop van deze tnaand naar Berlijn zal komen nd De reis staat in verband met de beraadslagin la- gen over de Noordelijke Dobroedsja, welke il 'al het verdrag van Boekarest voorloopig onde ze het gezag der gemeenschappelijk verbondei e- mogendheden is gebracht. duikboôToffers is de 1 a- Berlijn, 17 Mei. — Onze duikbooten in d Middellandsche Zee hebben meer dan 25.00 br. r. t. vijandelijke scheepsruimte tôt zinkei gebracht. Het leeuwenaandeel in deze suk ses sen had de door kapitein-luitenant Mai 3 schall aangevoerde duikboot. De Engelsch , stoomers « Kut Sang », 4895 b. r. t. en « Com de my », 3003 br. r. t. werden uit gedekte kon vooien weggeschoten en de gansch nieuwe dt met twee hulpmotoren voorziene Amerikaan en sche viermastschoener « City of Penneeola >j l 1705 br. r. t., door ontploffende patronen to î^e zinken gebracht. ^ HET PROCES VAN DE BONNET ROUGE Cl] an Parijs, 15 Mei. — Na beraadslaging In raad -r~ kamer trad de krijgsraad onder doodelijki *'n stilte de gerechtszaal weer binnen. Kolone ■or Voyer las het vonnis voor, dat, volgens d-wet, buiten tegenwoordigheid der beschuldig déni moet worden medegedeeld. Het in d' ri" zaal aanwezige publiek hoorde de veroordee lingen aan, zonder eenige betooging. In d-pangen van het gebouw vormden zich daaroj groepen, die het vonnis bespraken. Op di ht ateenen bank in de vestibule zaten twee vron ■e- wen te schreien, door een groep nieuwsgieri op gen omringd. Het waren mevrouw Goldsk; oî- en mevrouw Duval, welke laatste, door vrien den oedersteund, zich wankelend verwijderde DE TOESTAND HET DUITSCH-OOSTENRIJKSjiH ! BONDGENOOT5CHAP Terwijl de gevechtsaktie, na den val va e den Kemmelberg, opnieuw afnam om slecht ^ af en toe even weer op te flakkeren, — ce e toestand die, voor wie, zelfs leek zijnd< n hem overziet, enkel voorloopig, een overgaç L kan wezen, — is achter de fronten heel wa van belang gebeurt. Lloyd George en zijn regeering moeste zich, n.l. naar aanleiding van de man^char e penkwestie, met de daarmee in ver bar. :1 staande dienstplichtwet, ook op Ierland uii t gebreid, in ruil voor Home Rule, door h« g wat moeilijkheden heenwerken, en de brk: e van generaal Maurice scheen de oppositi f eindelijk voor goed gegroepeerd te hebbeii ^ zoodat Asquith ditmaal den Engelschen Eer t sten MLnister zou omverbuitelen. De klem :i mende verdedigingsrede van dezen laatste t.: - de onthouding der Iersche nationalisten h<A ben weer eens echter het huidig ministeri voor den val behoed. Caernin ging heen, min of meer, — da 1 blijft onuitgemaakt ,— rechtstreeks als gv ^ volg op den brief van keizer Karel, of^w? 3 daarvoor door Clemenceau werd uitgegeve:i Men denke even na hoe in Frankrijk f 1 Engeland gepoogd werd, niet sinds gister"en tusschen de Duitsche en Oostenrijkscb s bondgenooten een wig te drijven, en wat g« - beurt er ? Baron Burian volgt Czernin op, — en « komt een overtuigd voorstandter van 6 bondspolitiek aan 't roer, En pas eenige weken later wordt in h< " Groote Hoofdkwartier, op een samenkoiru der twee keizers, door hunne raadgevers on ringd, besloten dat het in 1879 door Bismarci s als tegenzet tegen de aanmatigingen en C •t t>edreigingen van Rusland lot stand gebrael te verbond, te hernieuwen, uit te diepen, ja uit te breiden en aan de nieuwe toestande: •, aan te passen. Dit als resultaat van een stroc ming die zich reeds sinds een heelen tijd dee e gelden. d Er is thans sprali© van ekonomische e militaire overeenkomsten rond die van pol - tieken aard, die verder den kem van het ver n drag zullen blijven uitmaken, met dat vooi behoud echter dat het verbond, dat totdusvc enkel een defensief karakter droeg en in wei king trad alleen als Rusland een van beid kontraktanten bedreigde of in dergelijke Ht dreiging betrokken was, op meer algemeer r defensieven leest wordt geschoeid, - Een op t laatste oogenblik binnenkomen " telegram brengt de keizer-bijeenkomst oo n in verband met een kwestie, van meer onmic - dellijk-tastbaar belang, n.l. het Oostenrijksc s offensief tegen Italië. Zeker is het dat d 1 nieuwe faze van het Duitsch-Oostenrijksc , bondgenootschap, moet die haar volledig be c slag krijgen, de Donau-monarchie dichter b: t een met aile krachten ten uitvoer gebrach ^ militair ingrijpen brengen. 1 Een resultaat van Clemenceau's onbesuisd heid ? « L'Echo de Paris » leert ons dat di " meening in Frankrijk vele aanhangers vindl l Natuurlijk heeft, wat thans gebeurt, heel wa e dieper gronden : niet alleen de zeer enge be ■- langengemeenschap tusschen de middelrijker - die door den oorlog in daden werd orr.gezet n maar ook de overwegende invloed doo 0 Duitschland in 't Oosten bevochten, — waar door de Donau-monarchie met nieuwe, stc • vige banden aan het Duitsche Rijk werd g< smeed, — en de politiek langen tijd door d ^ leiders der Entente-landen voorgestaan verbrokkeling van Oostenrijk, enz, Wat er ook van weze, de verhouding tus : schen de Entente — de gematigde elementei ' daarin zoo goed als de andere, — en keize j Karel's rijk ondergaat hier een grondige ver i andering. Hoe vaster de twee centrale statej samenhouden, hoe minder men de Habs burgsche monarchie kan gaan besebou : wen als de vijandige staat waarmee onderhan 1 delingen 't gemakkelijkst, zonder.- prijsgevei 1 van eigen prestige, kunnen worden ingeleid i Dat schrijft, natuurlijk de zaak van Franscl ' standpunt uit behandelend, de socialistisch 1 afgevaardigde A. Thomas in de « Heure » Tôt gisteren, heet het daar, ware het mis schien nog onvoorzichtig, door de leuze Austria delenda de Oostenrijkers af te stui . ten, maar van heden af is er slechts een poli 3 tiek meer, de ophitsing aller nationaliteitei i in Oostenrijk en in het Oosten tegon d' " Duitsche onderdrukking. 3 Dat is dan ook de hoop, Op dit oogenblik - van de Entente. Want, al kan het dan ool " niet betwist worden dat, in laatste iostantie ' op de slagvelden wordt beslist wat het zake , lijk resultaat van de thans ingeleidde bespre t kingen zal zijn, niemand kan toch betwisto dat een nieuw en groot gevaar de West Europeesche verbondenen dreigt in het sa mensmeden van de twee centrale groot " mogendheden tôt een hecht geheel, wat d. « Frankfurter Zeitung », in zijn nummer vai 14 Mei, omschrijft als volgt : « Het Midden Europeesche blok, die vijf-en-dertig jaar lan| Europa den vrede heeft bewaard, en in dezei oorlog met zij ne nieuwe bondgenooten bijm tegen de geheele wereld heeft standgehou den, blijft niet alleen met zijn vroegere stc vigheid bestaan, maar wordt nog duurzame en krachtiger één gemaakt ». Wat daarvai én ekonomisch, én politiek de beteekenis is wordt eerst gansch dukMiik wanneer mei nagaat wat de heerâchappij in liet Oostea aan de centrale staten oplevert, hoe daardoor, voor goed, mogen we zeggen, élite overwin-nings- of uithongeringsmogelijkheid de Entente voor den neus wordt weggekaapt. Gj» welken grond berust nu de verwach-ting der Entente als zou het parlement der 1 Donau-monarchie 't niet in aile punten met s de regeering eens ii jn ? Wel op dezen dat de n Tsjechen en Slaven met een dergelijke ver. • sterking van het Duitsch element in Oosten-S rijk-Hongarije geen vrede zouden hebben. ' Maar, men verlieze niet uit het oog dat hier geen spraak zal zijn van één gesloten ver-1 weer tegen dat Duitsclie element. Want de ■ Oostenrijksche Polen zullen alvast de in 't vooruitzicht gestelde oplossing toejuichen, j omdat aldus zeer veel kans bestaat dat hun wenschen, bijzonder die van een aanhechting ^ van Galicië bij Polen ten uitvoer gelegd zul-e len worden, wat alleen mogelijk is als de • twee keizerrijken, eng vereenigd, elkaars belangen in het nieuwe koninkrijk, waarbij dus ook gebied van een hunner zou worden gevoegd, in onderlinge verstandhouding en volgens één vaste lijn kunnen verdedigen. De kwestie heeft in ieder geval ook in het Oostenrijksch Abgeordnetenhaus beroering 1 veiwekt. Van 't beleid der regeering, ook van de draagwijdte der te sluiten overeenkom-' sten, — waarover ondertusschen maanden- • lang onderhaitdeld zal worden, — hangt het i af in hoeverre al de mogelijkheden die in de , reeds gezetten stap besloten liggen werke-e lijkheid worden. Zeker is het .dat we hier staan voor een zeer gewichtig feit, konsekwent voortvioeiend ^ uit de ekonomische en politieke verwording s van Europa gedurende de oorlogsjaren, — een gevolg vooral van de verbrokkeling die t in Rusland haar ontbindend werk verricht en t Duitschland zoowel als Oostenrijk-Hongarije - de kans biedt zich onder beide opzichten naar i het Oosten te orienteeren zoo hun politiek s één blijft, en zoo de bedreigingen uit het - Westen te neutraliseeren, — dat wellicht van , doorslaggevenden invloed zal wezen op den i toekomstigen status van Europa. Engeland's Nood , In aansluitmg bij wat wa enkeie dagen gele-_ den over « Ekonomische oorlogsbeperkingen in r Engeland» modedeelden, nog hat volgende: Het Wïbruik van eliën door indus trie en scheepvaaat, ia tijdens den oorlog aanzien. e :ijk toegenomen. - pa-rtikulier T«rbrjjk,werd «xnreel aoa-> . lijk bepeirkt. Waren er in Juni 1916 circa 185,000 cigor.aron van ârUtomobiol«r.. en motorriituigen met een verbruik van 10.700 ton motorspirit per i maand, thans h«bbcm nog alechte 60,000 edgena-i iem een rijbewija en bedxaagt het maandelijkscb verbruik niet meer dam 2,300 ton. ^ Da t-extielindiœtrie moest, voor aoover zij niet voor îeger en vioot werkte, worden gerantsœ-e neerd. 1 Aan de iedorindu^tTda stelde de oorlog z«er - heage e'achen. Betrok de regeering ievéren niet j moer da>n- 1 1.1). van de totafe produktie, met t het intraden a an den oorlogstoestand kwa<m hiar- in een groote verandering ; nog in het eerate oor-, logsjaar steeg het verbruikaajfer van 550,000 livr. eterl. tôt 16/XX),000 livr. &terl. per jaar, » terwijl het over de laatste twaaaf maanden zelfg 20,000,000 Mvr. stîri. be^ep. Een groote moci-' lijkheid v.as, dat de toenenumg der vraag met 1 eene verminderiivg van den aanvoer der grooten - deeU van ôvevzes betrokken grondëtoffen go-, paard ging. Met betrekking tôt den buitenianidechen han-r del bîeek in de oorlogsjaren, hoezeer een nauve eam-s.nwerking tusichen de regeering en handel ' en nijverheid noodzakei^jk is, Herhaaldelijk werd beaproketc, weie inrich- - ting van den diplomatieken en konsuiairen dienst 2 het doelmatigist zou zijn : een en ander leidde ten s lotte tôt de inatelling van hst Departmemt oi' Overseas Trade, waarm de geheele ekonomieolie voorlichtingsdiojist gecentraiiseerd werd, De wet op de graanproduktie, waarva«n boven reeds sprake was, beoogde de cpvoering der bin-neniindsche graamproduktia, welke mede teng» volg van het toenem-and gebrek aa-n arbekla-krachten groote moeilijkheden endervond. Aan de landbouwors worden in 1917 voor verschillende gewassïni als tarwe, haver en aerdappelen minimumprijzen gewaarborgd. Het verkri^gen van voldoende arbeidakiracîi-ten, de voerziening in de behoefbe a-ao meststof-fen en zaaigoed stalden de betrokken atitoritei-ten voor vaak z;er ingewikkeMe vraagstukkcro. Om een deukbeeld te geven van den omvang van het arbeide'rsvraagatuk, is het voldoende en-kei'e cijfers te memoreeren. In Juli 1914 ward volgens raming de landbouw als hoofdberoep uit-geoeferad dor 900,000 mannein en 80,000 vrouwen, terwijl bov--iidicTi 120,000 mannelijke en vrouwe-iijke arbeidei-s tijdeiiike werkza&mheden i» het landbouwbedrijf vemchten. In Januari 1917 was eerstgenœnid c!j fer tôt 562,000 gsdaaid. Gepoogd werd in het teiort te voorzien, door het verleo-' nen van landbouwveiloven aan mifitairen, zoo-mede door uitbreiding vam d«n vrouwenarbeid. Volgena raming zij-n thana in totaal 270,000 ' vrauwen in d&n landbcuw werkzaam, tijdelijke ' werkkrachten mbegrepen. ' Met betrekking t-ot het bebouwde oppervlftk viei' in 1917 een aanzienlijke vooruitgong waar te nemen. Meer worden bebouwd met tarwe 60,000 acres, met gerst 140,000 acres, met haver 616,(XX) acres en mit aardappelen 220,000 acres. In vergeiijking met het voorafgaand jaar nain de oogst van- tarwe, gerat en haver in 1917 oii-dersdieideinlijk met ciïca 600,000, 600,000 en 4,600,000 quartars toe . De l'evenïmiddelendistribntie, voor welke een atzonderlijk département ingeateld werd, stond voor moeilijkh'cden welke veelszins overeenkwa-men met de eiders ondervondene. Vervoigena wordt siagegaan, welke inaatrege-ten zijn genomen in verband met de moeilijkheden, die zioh na den oorlog zulfen voordoen. Werd aanvankelijk de bestudeering van deze vraagstukken opgedragefn aan eeno kommissie, In Juli 1917 werd overgegaan tôt instelling van een afzonderlijk département, een « Mimistry of Reconstruction ». ' Het rapport wordt besloten met een overaicht ' der fin<w>oiën «n vsjî de wefcgeving in 1917-1918. SÏÀD m LAND SAMENSTELUNÛ VAN Ei VLAAMSCHEN MIJNRAAD. — l (( Wet- on V erorden ingsblad voor Via; deren » (Ni 46 van 9 Mei), bevat ec b^schikking van den Gouverneur-Gea raal, houdende samenstelling van d Vlaamschen Mijnraad. Worden benoemd : tôt voorzitter : Dr. Jut. E. Ver Ho< algemeen-sekretaris van het Vlaams minis'erie van Nijvtrheid en Arbeid ; tôt raadsheeren : Dr. Jur. Àlbrecht v Steenberghe, en Dr. Jur. Joriâ Mej mana ; tôt cere-raadsleden : Prans van Auti ve, rustend ministerie bestuurder; I Jur. Paul Bellefroid ; Dr. Jur. A. Hc derickx, voiksvertegenwoordiger ; Pr< Dr. Jur. Alfons Van Roy. DE EKONOMISCHE OORLOG TEGEN DEN BESCHERMEUNG BELGIE. — «WEEKLY DŒSPATCI deelt mede : « Een belangrijke stap voorwaai werd gedaan in. zake de vestiging d nijverheid van het d '■ am a ntsn i j den slijpen ten behoeve der in dezen oorl< invaliede geworden soldaten en zeelied' door het aanbod van den heer Berna Oppenheimfcr aan den minister van b pensioen-wezen, van een inriehting, wa£ van een gedeelte onlangs door den he Oppenheuiit'r werd aangekocht. De pJechtigheid heeft plaat-s gehad het gebouw, waar de afgedankte soldat ing«wijd worden in de kunst van L bewerken der edelgesteenten. De hc Oppenheimer zal aile kosten van d leertijd dragen, gedurende welken iede arbeider «en weekloon zal ontvangen v 2 pond sterling, met een naar de voo; brengst berekenden bonus. De h« Bodge, die in naam der Regeering n: dankbaarheid het aanbod aanvaardc stelde vast dat deze nijverheid in dit lai nieuw is. V66r den oorlog sneden en si peu 6.000 DuJtschers in Duitschland diamanten, waarvan het grootgtc gedei te uit de Biitsche koloniën kwam. In , toekomst zullen wij relf onze diamant» snijden en slijpt'Q. » Verheugend... voor den Engelsch-bondgenoot, voorwaar ! 'Maar, schrijft de « Indépendan Belge a, de heer Bernard Oppcufceîm wist zonckr twijfel niet (?) dat de di manfcnijverheid een der bijzondere ta ken van nijverheid is van Antwerpen c voegen wij erbij, hebben de Belgisc vluchtelingenpers en aile mogelijke B-g:'sche officieeLe of niet-officieele kon terten cenvoudig niet den minsten i vloed meer, waar een paar Engelsc groot- n i j veraar s hebben gesproken? Flaat>t AAKKONOIGÎK^HN le IlfeT VLAAMSCHE NÏ-EO VV TOEPASSING DER VLAAMSCH VERORDENINGEN. —-Aan aile am tenaars van het Ministerie va» Kunst< en Wetenschappen werd volgende or zendbrief gericht : HooggeacWe Heer, In uitvoering van de Verordening b treffende de ambtelijke taal in Vlaand ren (C. Fl. V. I. 670) van 9 Augusti 1917, heb ik de eer U volgende besluib bekend te maken : 1) Aile briefwisseling met het Mi den bestuur moet voortaan in het Nede landisch geschieden; 2) De innerlijke briefwisseling tu schen over heden, ambtenaren en beam ten van mijn Beheer gcschiedt uitsluiter in het Nederlandsch ; 8) Bekendmakingen va>n welken aai ook, aan het publiek, evetials medede lingen en opschriften in de scholeQ, mo ten uitsluitend in het Nederlandsch g s'eld \wrden. Op dezen regel mag enk in de gemeenten van Groot-Brussel ui zondering gemaakt worden volgens a tikel IV van vermeld besluit, dat bepaal dat de Fransche taal mag gebruikt wo den, wanneer de belanghebbenden ze deze taal gebruikt hebben. In voonnolc gemeenten mag eveneens een Franscl vertaling gevoegd worden b-j de opei bare mededeelingen, bekendmakingen < opschriften. De bijgevoegde vertalir dient in dat geval door de betrokken b sturen zelf gemaakt te worden op ht kosten ; 4) De schoolopzieners dieu en er ov« te waken dat deze bepalingen nagevolg worden in de scholen aan hun toezicl onderworpen. Zij moeten het Middei bestuur onmiddellijk met aile overtredi gen in kennis brengen ; ' 5) Aile stukken door oi>enbare best-ren in een andere taal dan de ambteliji opgesteld, zullen van het uitvaardige van dezen omzendbrief af, zonder gevo blijven, en beschouwd als in strijd m de wet. I>i Algêmeene Bestuurde Nr.g.) J. LibbrecM. leli foor kûerm dâg •N ONZE OORLOGSPERS L LCt Oûlangs onimoetten wij iemand di<* in" oorlogsdagbiade» verzameit. ne Hij deed cie opmerking dat de on-ie- zinnigate specirnen in Beigië zijn ver-en achenen, en de beruchte Antwerpsche Métropole, te Londen roemicos op de vierde biadzijde van een Engelsche ;s> krant doodgegaan, den loef alstak "h vooral na Je bezetting van Brusseî. Toevallig viel ons gisteren een nuci in mer van het Antwerpsch orgaan in 's" handen, dit van den Maandag 28 Sep-tember ! 914, de laatste week dus voor y- den val ran Antwerpen. )r- t Is beîangrijk om na te gaan hoe-n" veel onzin er kan uitgekraamd worden op één biadzijde, v/ant gansch de tweede is slechts vulsel. Daarin lezen we dat het Russisch • leger Breslau nadert en reeds aile tele-I» grafische verbindingen onderbroken zijn 1 ■tg Dat Lichnowski, gewezen Duitsch er gezant te Londen, van wien er veel on spraak was in den laatsten tijd, het >g oppsrbevel van een Pruisisch leger-;n korps kreeg! rd Dat er te Nam en, voor den Oorlog, et een Duitsch jeanon in een steengroeve .r- was opgestela en dit groot geschut van er 28 was zoo ingeschoten dat het eerste schot een voîtreffer was voor het fort ! ! in Vreeselijk bewijs dat de oorlog in Beigië door Duitschland sinds lang et wae voorbereid, er Uit Brassel de volgende tijding, uit yj officieuse bron no^al : re Burgemeester Max werd bij den m Pruisischen Staf ontboden en deze -t. had hem gevraagd of de burgemees-er ter van Brussel verantwoordelijk kon et blijven voor 't geval dat de Duitsche e, troepen den aftocht zouden blazen. Kl <( De hr Max heeft geantwoord dat e. f hij niets k«sn verzekeren indien de je » ontruiming van de stad m klaar- • ;1_ » lichten dag plaats greep, daarom gaf jc » hij aan de Duitschers den raad er ai » in stilte 's nachts van door te trek-» ken en te maken dat ze met de ne-» velkar — a la cloche de bois — weg-kwamen 1 ! ! ! » çe Het is geen gewaagde veronderstei-er lin'? de meejiing je uiten dat de Duit-a* eche Stai dien vriendschappelijken raad, hun door burgemeester Max, ,f einde September 1914 kosteloos ver-;1é strekt, met groote vermetelheid in den »]_ wind heeft geslagen. u. Een snuggere lezer van de snuggere n. Métropole vraagt geld, een brouwerij .,e en de formuul om Munchener hier te maken. Avis aux chercheurs et aux capitalistes! zegt het blad op zijn eer-^ ste bladziide. Van Alfred de Musset het bekenci» gedicht : j. Nous l'avons eu, votre Rhin allemand ^ 11 a tenu dan* notre verre I *" Wij hielden hem, uw Duitsehen Rijn, g Wij zagen hem in onzen beker ! b- Van den lyrischen en sierlijken m r ranschen dichter vervallen we — al- > tijd op de eerste biadzijde — in den potsierlijken en epileptieken Gabriele d 'Annunzio : ^ Het artikel is geteekend Bêtes puan-^ ies, Stinkertde Beesten, wat een zeer ls krachtdadige uitdrukking is. ;n Hij spreekt eerst van de Franschen. « Je ne sais pas si vous avez obser-^ vé, 3ur la face de vos combattants, les caractères antiques de cette beauté soudaine créée de dedans en dehors par l'énergie et par l'amour. » > Trachten we dien woordenrammel te vertalen : « 1k weet niet of gij op het gelaat uwer krijgslieden de aloude kentee-^ kens hebt bemerkt van die plotselinge ^ schoonheid inwendig geschapen en e" uitstralend naar buiten door de wils kracht en de liefde. » ^ Dan gaat hij voort en vergelijkt de Duitsche soldaten met de Fransche : r" « Et je compare ces enfants luini-neux avec le8 bêtes puanteg qu'on r" peut bien croire issues des hyènes ac î' couplées aux porcs, si jadis on crut les e Huns fils des sorcières soumises aux ie démons, a 1_ Uit eerbied voûr onze lezers zullen "n wij ditmaal die grootsprakige gemeen-& heden niet trachten over te zetten, ook ^ niet uit eerbied voor onzen Koning, n die van Duitsche afstamming is, en van onze Koningin heelemaal van •r Duitschen bloede. d Dat v/erd hier aan het Fransch-it lezend publiek opgedischt! î- Dan staat er dat de Duitsche Kei i- zer midden-Augustus zijn zegetocht in Parijs moest doen. J- « Celle-ci était fixée entre le 15 et ;e le 20 août ; tout^ de suite après son en-n trée il devait s'emparer de M. Poin-!g caré, du ministère, des présidents de la Chambre et du Sénat, de l'ambassadeur de Russie et d'Angleterre, e t des r, directeurs des banques. Les personnalités politiques ** financiers, ainsi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes