Het Vlaamsche nieuws

1722 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2b8v981768/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

loensrfag 19 Septemteer 1917, Perde Jaarçaisg Nr 259 Prijs : O Cessfciem voor gehee! België Het Vlaamsche Nieuws ¥erschijnt 7 mial in de week ' ABONNEMENTSFRIJZEN : fe mMad ''7S " flx «0 j»1 _ Redalitte, Bekeer en AanfccMîdSgingexi : 44, ROOBESTRAÀT, 44 ANTWEItPBN DE QPSTELflAA»: Rat VERHULST, Dr. Âug. BORMS, Aih. VAN 8EN SRÀNi&S Met de vaste medewerking vao fî«©gleeraar Docrer Àntao» JACOB Etke me4#w«rlaôr is p*rs«ôa.lijk ver-imtw«#rd»lijk v#*r aij* sôhrijveo, ea ►iaét ai«t hecj de Rsdakfcie. AANKONDIGIMGEN: Tvraeëo blad, den mg«l 2.50 Der-éte id. id.. 1.— Viewte id. id, 0.50 D**dsk«richb 5. tu BUiTSCHE ZIJOE duitsch avondbericht Berlijn, Maandag 17 September. — ificieel: Slechts in Vlaanderen was de geschut-skzaamheid krachtiger. H OOSMOM. ZIJDE italiaansch GEVECHTSTERREIN ffecnsn, Maandag 17 September. — fficieel : Aan de Isonzo gisteren heel den dag ntdurend levendig artillerievuur. Na :t invallen der duistemis ging de vij-11) ten Zuiden van Podlesce driemaal igecfs tôt den aanval over. Op de Noordelijke helling van den lonte San Gabrieîe brachten honved-af-eeiiogen van een inval in de vijaindelij-etopgraven gevangenen en een ma-bitijeweer mee. i BULGAURSCHE ZIJOE Sofia, Maandag 17 September. — Of-fel:ÎOEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Tusschen Isaccea en Galatz mat ka-»• en geweenviiur. BALKANFRONT tode bocbt van de Tserna en beoosten ikovo is het geschut- en geweervuur a beetje levendiger geweest. Op laatst-■emd punt trachtte een groep vijan-Jijke infanteristen tegen middemacht wuit te komen, maar ons vuur joeg a terug. Il de streek van Mogîena belemme-issvuur. Een Servische afdeeling protide onze h'ndernissen te naderen, lirons vtrur dreef ze uiteen. Tusschen de Wardar an het Doiran-*r werden. verscheiden Engelsche ver-Bingsdetachementeffi door het vuur iggedrongen. Dvcrigens flauwe strijd. i ESGELSCHE ZIJDE ESTEUJK GEVECHTSTERREIN ^onden, Maandag 17 September. — ficieel : ^gelsche en Schotsche regimonten toea vannacht geslaagde overvallen fànomen op de Duitsche stellingen ostcn Epehy, in de buurt van den orweg Atrecht—Douai en ten Zuid-,Ca van Gavrelle. Wij maakten ver-ciden gevangenen en vermeesterdera £ :naclr'iiegeweren. Veel vijanden °ten cr 't leven bij in. Met ootplof-estoffen werden schuilholen, schans-J'erstellingen en stapelplaatsen ver-la.fct vijandelijke geschut is. vannacht °s-en Ieperen nog al roerig geweest. U FRMSCHE ZIJOE •STELIJK GEVECHTSTERREIN arijs, Zondag 16 September. — Of-«1:roote bedrijvigheid van de wiederzijd-; artillerie in de streek van Braye en p-y. De vijand beproefde opnieuw een val ten Noorden van het bosch van fieres, maar door ons nauwkeurig" r u'erd hij inaair zijrv eigen loopgraven ggedreven. In de streek van den * Homme hadden levendige artille-evechten plaats. Vfral elders was de dag kalm. 1 BUSSÏicHE ZIJOE ISSISCH GEVECHTSTERREIN -Petersburg, Zondag 16 September. «ficieel : ; richting van Riga hebben onze e'lr^en in de buurt van den weg van « na een gevecht het belangrijke vak de vijandelijke stelling bij de boerde-^onberg bezet. Zij werden er echter een tegenaanval van den vijand weer verdreven. richting van Kowel levendig ge-^uur. De vijand schiet met projek- * net chemische stoffen, in de rich-Van Roedka Marinska. c.n Noord-Westen van Goesiatin (Hu-L1) hebben onze troepen zich meester ®akt van een bosch bij Jezerisk, na ^'i'indelijke voorhoede eruit verdre-^ hebben. De infanterie van den JjJ trok op de hoogten op de linie 'IKoftse-Wassilkeftse terug. ITtLIMKSCHC ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 17 September. — Of-ficieel : Op het Trentino-front zijn vijandelijke groepen, die in het Judicarische dal omze voorposten van dichtbij trachtten te be-stoken, door geweervuur verstrooid. In Karijitîîië levendiger bedrijvigheid van het vijandelijke geschut, door het onze im boven-But en het Feîla-dal krach-tig beantwoord. Op de hoogvlakte van Bainsizza beproefde de vijand in den nacht, die aan den 16den voorafgimg, in vier achtereen-volgcnde tegenaanvallen opnieuw het terreln te bezetten, dat hem den vorigen dag was ontgaan. De dappere verdedi-gers wierpen hem terug. Zij maakten 73 gevangenen, o. w. twee officieren. ï ELEQjtkAM MKfti Set antwoord vas de Gentralen aan den Pans Berlijn, 18 September. — Het « Ber-iineT Tageblatt» melldt ait den Haag dat rtaar den Milanesschea berichtgever van de « Daily Telegraph » het Duitsclie en Oostenrijksche antwoord bij het Vati-kaan op de pauselijke nota zijn iïigeko-men. Men verwacht nieuws en verrassend vérgaanda voorstellen. Ruslandtot republiek verklaard St-Petorsburg, 16 September. — Of-ficieel : Een raanifest vaa die voorloopige re-geering proklameert Rusland tôt een staat met repubîikeinschen regee-rmgsvorm.Het manifest van da Vocrloopige Regeeiring St-Petersburg, 16 September. — Of-fieieel : Het manifest van de voorloopige re-geeringf verklaart : De opstand van généra al Kornilof is onderdrukt, maar de onrust die hij in de gelederen van het léger en in het lamd gebracht heeft, is groot. Opnieuw bedreigt een doodelijk gevaar het vaderland en zijn vrijheid. Overweg*ende dat het noodzakelijk is den staatsvorm van het Jand vast te stel-len en rekeniing houdende met de alge-meene en geestdriftige sympathie voor de republikeinsche denkbeelden die zoo duidelijk op d'e staatskonferentie te Mos-kou zijn gebleken, verklaart de voorloopige regeering dat de politieke staatsvorm in Rusland re-publilceinsch is en proklame.ert zij Rusland tôt republikeinschen staat. De dringende noodzakelijkheid onver^ wijld beslissende maatregelen voor het herstel van de geschokte staatsorde te nemen, heeft de regeering genoopt al haar macht in handen van vûîjf ministers te stellen, aan wier hoofd de minister-président staat. De voorloopige regeering beschouwt als de voornaamste vraagstukken het herstel van de orde in den staat en van de gevechtskracht van het leger. In de overtuiging dat alleen de vereeniging van aile levende krachten des lands het vaderland uit den moeielij-ken toesfcand waarin het verkeert, kan bevrijden, zal de regeering er naa.r stre-ven zichzelf aan te vullen door aan hare gelederen vertegenwoordigers van aile eiementen toe te voegen, die de duurza-me en gemeenschappelijke belangen van het vaderland boven de wisselende belangen van partikulieren, partijen of standen stellen. De voorloopige regeering is overtuigd ' dat zij zeer spoedig in de vervulling van , d'eze taak zal slagen. Vorming van een kabinet uit vijî leden i bestaande St-Petersburg, 16 September. — Na langdurige besprekingen is het oorlogs- : kabinet van 5 leden gevormd. Het bestaat • uit Kerensky, eerste-minister ; generaal Vrhowsky, oorlog ; admiraal Verdrews- . ky, marine ; Terestsjenko, buitenland-scbe zaken en Nildtin, post en telegrafie. St-Petersburg, 16 September. — Men bevestigt officieel, dat aile staatszaken aan een Raad van Vijven, onder voorzit-terschap van Kerensky, zijn toever-trouwd. ïn het vrij-Middelbaar Onder wij s In het Sint-Ignatius gesticht De reeks artikels over St-Ignatius, als ;lugsch'rift herdrukt, werden, Dinsdag /ocnniddag, aan de leerlingen uitge-îeeld bij het verlaten van het gesticht. Die artikels. die nochtans benedem de ivaarheid blijven, hebben te Antwerpen an te Brussel, diepen indruk gemaakt. tn Vlaamsche middens werd de wensch nitgesproken dat, vermits zulk gesticht roor het herwordemde Vlaanderen een iiationaal gevaar is, het Vlaamsche mi-nisterie onverwijld zou ingrijpen. door anmiddelhjke algeheele vervlaainsching te bevelen of, indien mem daar geen kan; toe zag, die onderwijsinstelling te doeii îluiten. Bij hevige ziekten dienen ster-ke geneesmiddelen te worden aange-svend.Aan dien wensch werd reeds op zeei eigenaardige. eenigszins reklaamaehtige manier uiting gegeven, door het aanplak-kcn van een cntelbaar aamtal gele kleef-zegels op den gevel van het gesticht. (1' Op die kleefzegels stond, zwart op gee! gedrukt : « Wij eischen de onmiddellij' ke algemeene vervlaamsching van Sint Ignatiusgesticht ! » Zulke strijdmiddeleïx zien wij liefs' niet aangewend. Blijveni wij kalm, d< toestand is te gek om er zich kwaac bloed om te maken. In tusschen hechten wij eraan te doei opmerken1, dat de gestelde eisch niei gansch deze is van lieden, die zeker we werden ingeMit; want deze willen eer-stens natuurlijk : algeheele en1 onmid dellijke vervlaamsching. Bovendien ver zoeken zij eerbiedig zijne Kerkelijki Hoogheid, den Provintiaal der Jezuietei om een nieuwen bestuurder en, prefekt Lieden, die zoo enggeestig en tyran nisch zijn opgetreden tegqn de Vlaam-sche-Nationale beweging, kunnen wij ti Antwerpen aan 't hoofd van 't onder wijs niet meer dulden1. Niet langer maj de geest oszer katholieke Vlaamschi jeugd verminkt worden. Zij die tegen d( Vlamingen zooveel op hun aktief heb' ben — oh ! meer dan, wij hebben ge-meld, maar wel eens zouden ktmnen ^penbaar maken, al is het dan ook zoe aneindig onverkwikkelijk — kunnen wi; Mmogelijlc vertrouwen als bestuui van een onderwijsinstelling, die wi Vlaamsch, ENKEL VLAAMSCH, willen. omdat zii zeer kan en moet bijdra-tôt de vervlaamsching van de Ant-werpsche handelswereld. Ook hier be-hoort de toekomst aan de jeugd. Om te sluiten ; wezen wij voorzichtig en passen wij niet het « ab uno disce omnesi » toe op de geleerde orde der pa-ters jezuiten, die in haar geheel de Vlaamsche beweging niet zoo fengunstig gestemd is, als men wel zou geneigd zijn af te leiden uit de aangehaalde wantoe-staiiden, in St-Ignatius gesticht. Wij zijn Dvertuigd„dat de Eerw.Pater Bestuurder en Eerw. Pater Prefekt van St-Ignatius hebben gehandeld bttiten weten en tegen den wil van hun geestelijke overheid, den Eerw. Pater Provintiaal der Jezuiten. De toekomst zal zulks uitwijzen. MOCHT HET WAAR ZIJN, zuchtte TIJL. * * * Men schrijft ons : <( En nu nog ee^ woord. We hebben vele dingem gezegd maai nog meer gezwegen. Het was ons al pijn-lijk genoeg zulke schandalen te publicee-ren. Maar het schijnt dat' men. ons tôt het bittere einde wil drijven. Daarom zeggen wij : Bij de minste anti-Vlaamsche uiting, in St-Ignatius, bij den minsten maatregel 3m het Vlaamsche recht te fnuiken zul-ien we andere jfeschiedenissen verhalen 3an de vorige. O.m. eene, die hoogst ver-irelend is, niet waar, E. P. overste? We zuîîen aan doen blijken hoe men :n St-lgnatàusg;esticht spot met aile 'B«'gische) vaderianâslieîde, hoe men net da eer der leeraren omgaat en hoe rtea monschen «broedrooît » omdat ze lunni-n vaderlandschen piicht volbracii» ten. We zullen voor geen schandaal achter-ai-t deinzen en het voile licht in de opkla--ende duisternis doen schijnen. 1) Naar men ons meldt is Zoindag mor-jen de Eerw. Pater Superior, bij bet zien ran die bonté mengeling — de gevel ge-[eek, naar het schijnt, een mooi staalboek — in onmacht gevaîku en moeten terug binnen gedragen worden. Men verzekert ons tevens, dat de Eerw. Paters hun bedienden Zondag morgen verplicht hebben, slafelijk werk te verriehten. (Nota der Redaktie.) VLÂÀISCHE^ WSRKIMG ZEGEDAG TE SINT-NIKLAAS Hoera ! De geoncedereai zijoi iii gdstiiiig ! de goestdrift overweldâgmd ! de uiteiLag praclutig ! De zege is ons ! ! 'ilo.e kcxnj het amders? Twee onzer dapperste vcoimanuen, onzer 'harduekkigste stiiûjders, Dr. Aug. Bonn a en Prof. Laimbriclits, zouden hier het aktiv.ist.isch programma komen verdedigen, terwijl Merksem, met- zijn alomgevierde Lie-deravondien, onder leiding van. onzen talentvol-len vriend Vara. Paraag. de vergadening zou op-iTÛsteren.Toen we omsbreelïs 't aangekondigde uur d^ zaal a De Nieuwe Kongo » binnentraden, stel-den we de aanwezigheid vast van 'n Aâerhon-derdt-al toehoorders, die bij 't verschijtnan dei sprokers deze xeeds 'n flinke oyatie brachten. Na het a Lied der Vlaininigeax y>, door de Lie-deri.vonden voargedragein, «naanj Dr. Borms het woord. Ruim twee-en-half uur verdedigde hij op methodisclie wijze het aktivdsme, ha-merend waar het ging om het eclireeuwend onrocht, ona sedert zoovele jaren aangedaan : heeîiiiijk waar het gold onzo Vlaamsche toe-koimst in- een vrij, van weUteaii iiruvioed; oolc. fiera Vlaanderen ! Dr. Borms' rede moest vooi elk onbevooroordeeld toehoorder een onomstoot-baar gebouw zijn. Met fierheid blikken we aileru op naar onzer vroegeren stadigenoot. Met ingetogenlxeid aan-hoorden we de vloed. voile rede van Dr, Borms. Donderende ovaties, langdurige toejui chingen vdelen zoo dakwijls spreker ten deel De Waassche wantoastanden werden voora' met kliem behaudeld : onze ligging, ons verkeei met Amt werpen-wereldha. ^3n ! Volgend uittrekaeL uit 'n boekje a De Scheld< en onze belaingen », door een dngenieur, insge . lijks vroege rstadgenoot, mogen we, om ziji belatngrijkheid, niet verzuimen neer te schrijven ; « Be won ers van Waas, ftcegevemd1 zijn. is be L wonderenswaardâg. Te goedi zijn kan soms eei lafheid worden. Goed waren -wij al meer ea meer tôt tegen het scheidangspunt der toege vendheid en. omnoozelheid. » Verder wanmeer men ons, na eene lange ei [ onrechtvaardige teleurstell'ing, nog een dee vraagt in openbare uitgaven, zullem wij ant woord en : » Indien wij maar Belg zijn om de alge - meene lastein van het land te helpen dragen ei î daarenboven rivierwerken te lateoi verrichteo j diie ons madeelig zijn ; indien v;ij maar Belg ziji om forten op onzen bodem te zien oprichten • doch geen werk kunnen bekomen, dat wij noo . dig hebben ; doe uwe werken dan zonder ons Indien wij maar Belg zijn om eene haveai t' helpen opbouwen die wij op eerbiedigan afstarw : van over den. stroom zuk'en mogen, aamschouwen ■ doe die werken dan ook zonder ons ! » Slechts één enkele onderbreking tijdens d< [ overheerlijke redievoering van I>r. Borms, di< van « bieravond te Berlijn ! » 'n Algemeene, uit 1 bundige echateriaeh anthaalde die talentvolle ( ? woorden. Spreker vroeg den onderbreker wa-gediuld. Stap voor stap leidde hij ons tôt d< huiidige gebeurten.issen en beliand'eàde dan ool de reis naar Berlijn : in voile eerlijkheid, d< hand op het hait. Hoe prachtig stond Dr. Borms daar voor ons weike eerlijkheid, welk vertrouwen! Geen eindt scheen aan de ovatie te zullen komen, die der fieren kamper na zijn 'uiteenzettang dankte! En nu de onderbreker. Waar, wie? Ten eind< de gevulde zaal, omiringd door 'n kliekje zool-likkers (dank u, hoor !) gloeide ons... advo kaatje : FranZ van vroeger, FranOIS van thans Wel, Heere mijn tijd, mijn jongen ! Nu kwan-de kat op de koord. Gansch de zaal edschte. riep hem, op 't verhoog ! En hij kwam... om ,te gen te spreken, om zich te Jaten zien ! ? In aille geval, hij vatte post nevens Dr. Borms Hij zoi wel spreken, maar twijfelde aan de rechtzin-nôgheid, aan de oprechtheid der heeren voor di-achtgevers ! Ik voel als Belg, heette het ver der. Maar op diit gezegde, Heere God, welk go schreeuw, welke dondor gansch de zaal' door <c Wij zijn Vlamingen, Vlaamsche Belgen ! » i Wat 'n leven, wat n geestdrift ! Dan begon Francisken te bazelen over d< censuua* (daigteekent die soms van aif de bezet ting?). De vrijheid der aktivisten is de vruchi van 'nen... knieval! Uitbundig gelach, spotter nij, gejoel ! Dr. Borma stond; er den1 tegenspre ker borg voor dat, zoo hij zich vaau s.naad er beleedigingen onthield, het woord heel en al vit was. Daarop kwam... geen antwoord dan dè flaozwiteiten daar juist omschreven. Ons advo kaatje pakte zijn van emoed (?J schuddende bee nen onder zijn armen en ging door 'n stort vloed van lachen en jouwea begeleid, de zaa door, bij zijn bentje Vlaamsohe( ?) -\Tienden, di< hem laiter natumiijk hartelijk en làefdevol zuller a gefeliciteerd » hebben om zijn praahtige, juis te weerieggingenj ! ? Francisken, eer we verder gaan : Kendet g* waarlijk Prof. Lambrichts niet? Eu waaroai waart ge zoo bang en ach zoo'n klein mannetj< tegenover Dr. Bonns? Komt ge mede met om naai Rupelmonde, nu Zondag e.k., waar beid< heeren weerom in voile vrijheid des woord; zullen optreden? Ge hebt nu eendge dagen tâjd; nog om uw pleidooi volkomen gereed te maken Zorg dat g'er zijt, al waa 't maar voor de., leute! Het woord kwam thans aan Prof. Lambrichts Vooreerst knoopte spreker 'n nadere kennisma king aan met dsu beruchten tegenspreker, di< verklaard had hem niet te kennen ! ? Ej volgde «en reeks vragen aan den heer advo kaat. (We doen maar even opmerken dat Fran oisken geen enkeà' antwoord gegeven heeft, ilocI: zich aan een onderbreking beschuldigde.) Ondei andere, %Toeg spreker hem aan den goevemeur generaal voor beiderzijdsèhe zekerheid de toela ting te vragen 'n openbaar Vlaamsch débat t€ houden. Vetrder behandelde hij o.m. de eth-niische gegevens ons rechtmatig, onloochenbaai Vlaamsch-zijn vodr ons Belg-zijn. Wat warer we vroeger onder de verschillende bezettimger dan? We blijven toch door God, door de natuui Vlaamsch, dus Vlamingen, ten spijte van- wi< het wil of zou willen trachten te verloochenen En de censmiir? Bestond er vroeger, vanaf dei oorlog, geene te Brussel, die zoo echandelijk partijdig kuipte met de franskiljons tegen d< Vlamingen ! En onze vrijheid? Door onzen moe< en onze vastberadenheid verwierven we ze ! Prof. Lambrichts haalde aan hoe vroeger knie valleni werden gedaan door wie ons thams be kampen. Ik ook ben te Berlijn geweest ! ver volgt hij prachtig ; slcchta na 'n driedaagsch< , retiret te Tongeren in de naaste omgeving vai Dr. Pater Straclce ! 't Is deze Pater Stracke dii me eigenmondig zei : « LamJbrichts, doe uv pldcht; helpt on» onze Vlaamsche rechten ver overen ; neem ze aan al was het van den dui- c vel!» (D onder van toejuichingen.) Wie betoont er moed? Waar bestaat thans 't vertrouweii? - Dan komt het geval aan de heurt van den 1 nieuwen Vlaamschen martelaar, Dr. pastooo: Van ,i der Meulen, om zijn Vlaamschgezindheid: ver-bannen op het Cezember-eiland. Kunnen wij, vooraanstaanden, dan nog iets verwachten van een regeering die ons, Vlamin- -gen, sedert 't ongeluksjaar 1830, verschopt en . verstoot tegenover Walen, franskiijons, enz. ? Do tijd was te ver verstrekeri om nog, de i ekomomische toestanden van ons VlaamJ|he ; volk te behandelen ; maar, verklaarde spreker ; (onder levendige instemming) binnenkert komm we weder, en in een zaal vieamaal zoo groot ' als deze ! Herhaaldeiijk werd Prof. Lambrichts door uitbundige toejuichingen onderbroken; op het i einde vid. hem eveneens 'n prachtige ovatie ten deel. En Francisken met zijn klieksken? Long voor het besluit van laatsten spreker muisde hij er , geruischloos uit. Dr. Borms kwam nog '<n laatsto maal aan het woord om wol aan te toonen dat tegènover den ' tegenspreker noch haat noch vijamdschap bestaat. Met andere, zendelingen der franskiljons-, moet hij slechts oaimachtig gemaakt worden. Spreker verkiaarde ons meteen dat a Het Vlaamsche Nieuws» binnen enkele dagen. 'n in-schrijvingslijst openea zal om den Vlaamschen ba/nnelimg, Dr. pastoor Van der Meulen, een gouden kelk te schenken als gedenkstuk van zijn trouwe, ontelbare vrienden. Dit prachtstuk zal dan tijdelijk overhandigd worden aan Mevr. weduwe Van der Meulen. (Levendige deeiïie-ming. Daverer.de toejuichingeai.) i De dagorde, daarop voorgeLezen en waardoor aan den Raad van Vlaanderen opdoxicht werd t gegeven voor de volledige vernederlandsching van Vlaandeimn en het doorvoemn van de poli-( tieke scheiding van Vlaanderen en Wallonie, , eischt ook dat die nieuwe toestanden door het ' aanstaand vredesverdrag zouden vastgelegd en L, gewaarborgd wordon. Door het vierhonderdtal aanwezigen' werd ze goedgekeurd, min drie tegenstemmen en geene etn th oudingeh. ( 'n Dreunend, fier aangeheven en door eenie-[ der miedegeîxxngen « Vlaamsohen Leeuw » sloot deze schitterend-gel/ukte Vlaamsche volksverga-dering. 't Goede zaad is gestrooid. St-Nikolaas is gewonnen! Tôt binnenlcort-, en in tusschen i voortgewerkt gainsch Waasland door! Waasland ï aa.n de aktivisten ! Groeninghcrwachter. ( N. B. — Op aanvraag der Waassche Groendn^ . gherwacht, komt eerlang Dr. Borms 'n voor-! dracht geven ovetr zijn bezoek aan Gôttcngen en > andere gevangenkampen. Datunn en rador^ aan-l kondigingem volgen. M'eelSngs vaa Zondag 23 September iSI7 > KESTER.—Te 111/2 uur, in de zaal • van Remi Dedoncker, op de Gemeente-| plaats (bij de kerk). Sprekers : Hugo Van den Broeck en lambrichts. EPPEGHEM. — Te 11 uur, in de café <( Buda ». Sprekers : Bellefroid en Jef Hinderdael. ' ELLEWIJT. — Te 4 uur, « In de Nieuwe Keizer », bij K. Verstraeten (bij i de kerk). Sprekers: J. B. Bellefroid en Jef Hinderdael. STEENOCKERZEEI/. — Te 11 uur, 'n de zaal « Prado», bij Antoon Herre-mans, Mechelschen steenweg. Sprekers : . De Cneudt en René de Clercq. MELSEROEK. — Te 5 uur, in de zaal « Alcazar », bij Frans Mombaerts, Kerk-straat, 33. Sprekers : R. De Cneudt en René de Clercq. Maandag 24 September 1S17 GENT. — Te V uur, in de Nederland-1 sche Schouwburg : Kunstfeest met voor-dracht van dichter René de Clercq. S VAD en LAM.) EEÎ.ANGRIJK "bERICHT. — Den 30" dezer m a and emdigt het derde kwar-' taal van dffi jaar. De abonnentea due «HET VLAAMSCHE NIEUWS » per post betrekken en wier abonnement op dieE datum verloopt raden wij dringend aan dit van stoadïm aan te latan hernisu-we'G. Oa een vertraging in de regeima-tige bestelling van net blad to vcrmijden is het giraadzaam die. vernieuwing te doen eenige dagen vôôr den vcrva'dag. Het is wenscheïijk zich voor drie maandea te aboimoej-sn. Inschrijvingisu kuimen gedaan worden ni ails pestkan. toren van het Generaal-Goeyernement, , o? op het bureel van het blad : Roodte-straat, 44, Antwerpsn'. Prijs : fr. 5.00. AARDAPPELVOORZIENING. — Voor het gebied des généra '.gouvernements woi'dt eeni « aardappelbevoorra-dingskantoor » (Kartoffelversorgungs-1 stelle) te Brussel opgericht, dat onder den Verwaltungschef bij den General-g'ouverneur staat. Dit kantoor zorgt voor de verdeeling vain; de voorraden « ter voeding van de Belgische bevolking » en ' regelt het verbruik. Elke gemeente moet de hoeveelheden. opgeven die voor hare bevolking be-| stemd zijn. Tegen betalirtg op voorhand, laten de « verladeburos » de bestellingen volgen. De 1 gemeente verdeelt... als de bestelde hoeveelheden afgeleverd worden.DE ZAAK DE PRELLE DE LA ; NïEPPE EN KONSOORTEN. — . De zaak der leveringen aan de Belgi- clie regeering is deze week in beroep jekomen voor het ko.ninklijk militaire îof, waarvan de zetel van De Panne îaar Plondschoote (Noord-Frankrijk) )vergeplaatst is. Plet zeer talrijke auditorium besta'at ,roor een groot gedeelte uit Belgische of-:icicren en soldaten. De zittingen hebben Dlaats in de groote zaal der eerste verdie->ing van het oude stadhuis. De zetel van îet openbaar ministerie wordt ingenomen loor den auditeur-generaal, baron Du-rutte. De Belgischc staat, burgerlijke 3artij in het vrocez-, is vertegenwoordigd loor Mter Ysc-ax, van de Antwerpsch-e ^alie e^door Mr Millerand, oud-minis-:er van oorlog in Frankrijk. Op de bank 1er verdediging zijin : voor de Prelle de a Niepix^, Mr. Waniant, van de Luik-îche balie; voor kommandant M...à Mr. [Jirie ; voor Van den Plas en Mahieu, Mr. Bonnet, van de balie van Parijs. Heel den dag van Dinsdag en een groot ^edeelte van den morgen van Woernsdag Ci n ingenomen ge worden door het plei-ilooi van Mr. Warnant. Na hem .nam Mr. Vseux het woord. Op de namiddagzitting hebben Mr. M-llerand en de auditeur-generaal achtereenvolgens het woord ge-voerd. De zitting va,n Donderdagmargen is gewijd ge worden aan pleidooien van Mr. Ulric en Mr. Bonnet. Om 12.30 uur, 11a een korte repliek van den auditeur-generaal, werd de zaak in beraad geno-men. Die punten van beraadslaging zijn de volgende : 1) Is het militaire gerecht bevoegd 0111 de zaak te behandelen? 2) Het beroep in verbreking, door de be-schuldigden tegen het vonnis van den krijgsraad ingediend, is hetzelve rechts-geldig en ma.? het een opschorsende w^er-king hebben ? 3) Is de rechtspleging te-ge,n de beschuldigden in regel? De uitspraak van het Militaire Hof zal binnen veertien dagen plaats hebben. IN HET BELGISCHE LEGER. — Het Vlaamsch Korrespondentie-Bureau deelt mede : Het jongste nu m mer van « Vrij België )) (van 14 September) bevat een santal gegevens over de toestanden in het Belgische leger, die een scherp licht wer-pen op de achteruitstelling van de Vlamingen aan het front. Volgens het blad is er « van lieverlede ontstemming gaan heerschen onder onze Vlaamsche soldaten ». De Vlamingen stondén inderdaad in het leger a voort-durend aan zwaar onrecht » bloot. « Wij hebben vruchteloos, schraijft « Vrij België » gedurende drie jaar op tastbare verbeteringen gewacht. De be-noemingen in het kader van onder-offi-cieren en> officieren zijn voort^egaan zonder dat er ernstige beteekenis werd gehecht aan een werkelijke kennis van de Vlaamsche taal, de leergangen en examens voor onder-officieren bleven zoo ingericht, dat Vlaamsche jongens met een schitterend militair verleden, maar zonder ruime kennis van de Fran-sche taal, niet slagen konden en de enkele voorschriften van minister de Broque-ville omtrent het taalgebruik zijn eenvou-dig doode letters gebleven, naast al de andere papieren verbeteringen. » Uit de volgende aanh-aling kan men opmaken, welke stemming er ten opzich-te van de Vlamingen onder de Belgische officieren heerscht : Wanneer men vaststelleni moet, dat de meeste van onze Vlaamsch-onkundige officiei*en drie jaar in Nederland in ledigheid kunnen verslijten zonder aanleiding te vinden om de taal te leeren van de meerderheid onzer bevolking, dan weet men op voorhand hoever de goede wil tegenover de Vlamingen in deze kringen strekt. » « De Regeering moet niet gering deîi-kon, zegt het blad, over de mistevreden-heid, welke hare nalatigheid in de taal-kwestie gedurende dezen oorlog bij aile bewuste Vlamingen heeft nageLaten, noch over de echte verbittering, welke in vele jonge harten is gekweekt geworden door de onverschoonbare pers-aktie, welke « Le XX0 Siècle » en zijn Vlaamsch apenjong (« Het Vaderland », u:t Parijs, onder redaktie van Léo Van Goethem), met officieele begunstiging in ons leger dag in dag uit hebben ge-voerd. » Ook in het leger hebben de Belgische autoriteiten anti-Vlaamsche maatregelen op hun geweten: « Voor de benoeming van Generaal De Ceuninck tôt Minister van Oorlog was er verbod geleg-d op aile klubs, stud:ekringen, tooneelmaatschap-pijen op het front en het is onbetwist-baar dat deze maatregel voor eerste be-doeling had het Vlaamschg-ezind vereeni-gingsleven te treffen. Het is ons niet be-kend1 welke de praktische uitslagen van dit verbod zijn geweest, maar wij weten uitdrukkelijk, dat de drie jaren lange mtekenning van het Vlaamsche gevoel zeer dlep in het gemoed van onze Vlaamsche jongens heeft ingegrq:en. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes