Het Vlaamsche nieuws

216 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 05 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n51045/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I aBONNEMBNTSPRIJZEN ! I yjof één maand 1.75 Uoor 3 n»«J 5- Voor 6 ®aacd ' ,0-~ Syooi één jaar 18.- Aii« kJachten nopeng onregelmatig-, t:, in de beatelling der postabonne-mL. Wj"1 UITSLUITEND te rich-ffaan het BESTELLEND POST-^BDBEEL en niet aan het behe«r van Lt tod- Dinsdag 28 Mei 1918 - 4** jmarg.Br 143 Prijs 6 Ccntiem voor België wiimn—aa——wt—TOBI I—IIIHII innwtJtsMrMngifmii — iiii m i——Ma—M Het Vlaamsche Nieuws verschynt 7 maal par week DE OPSTELRAAD: Hoofdopsteller Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDE u M H'H^Lgan11 j 'Il B«PKapTy<Hftyvjr I H I■ f Ulll «m 1 niMltui »»" - r-i""—" «m i,miiniMm,...|Ti _iLjgj-..uiL_ m AANK0ND1G1NGEN i f Twoede blad, den regoi 2,56 | Derdt» id. id. ...... 1.— [ Vieixie id. id. 0.56 ? Doodsbericht 5.— | Elke medewerker is pe>rsoon.ijk I verantwoordeiijk voor zijn schrijvea, &a bindt niet iieel de red&ktie. Rcdaktie, Beiieer en Aankondigingeu : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 AN T WERPEN Il DUITSCHE'ZIJOr* duitsch avondbericht flijn, Zondag 26 Mei. — Officiel: n de gevechtstmeibèn. niets nieuws. DUITSCH lïïgerbe'richt irlijn, Maandag 27 Mei. — Offi- Westelijk gevechlsf'errein jzuidwesten Meteren werden bij esvolle ondernemingen Engel-ngevangen.e geschutbedrijvigheid leefde op «echtsfronten eerst in de namid-®en op. De vijandelijke artillerie s rooral in het gebied van den nmelberg, op den Noordelijken s der Leie, tusschen Atrecht en erl en op den Westelijken oever jore bedrijvig. De verkenningsbe_ righeid bleef levendig. IOOST. HONG. ZIJDE AL1AANSCH gevechtsterrein eenen,, Zondag 26 Mei. — Officieel: liten eenige door geschutvuur onder-ide verkejiniingspogingen der Italia-geen gebeuirtanissen van beiang. ALIAANSCH gevechtsterrein eenen, Maandag1 27 Mei, — Offi- verband met de verkenningsonder-;en van 25 Mei vieleni de Italâanen tien met verscheidene Alpini-batal-ondersteund dbor artillerie- en iverpersvuiuir, onze stellingen bezui-den Tonale-pas aan. Een klein ge-evan onze Unie werd iets of wat tei-tdrongen, waarop verder voor-tsdringen van den vij.and verhindterd1 il FRINSCHE ZIJDE stelijk gevechtsterrein trijs, Zondag 26 Mei. — Officieel : ïn voetvolkbediriijvigheid. Gteschuts-: op enkele punten benooirdien en be-en de Avre. Y«lme dag* overal eildielrs. TELEGhAMMEN DE GEBEURTENISSEN IN RUSLAND pl buit der Ceutralen In Sebastopol I Wespondent van de « Kôln. Zeitung » tetopol meldt, dajt de mid4«ijken daar in peu Russische oiorlogsachepen eo 40 tràns-Jfliepen ter groate vœn iets meer dan 100.000 Mibare scïieepsruimte bij elkaar in beslag pigenamen. VemjOT we<rden nog twee Dudt-S «en FtaTisch, t-wjae Belgiische (raiet geheei F), een Engelsch en drie Boemeensche sohe-Igevonden. Het Turksche oorlogsschip pjidieh n is v^orts al gelicht ©ti 'het Rus-F slagschip n Impératrice (Maria » is men ! te licht-eai. De tegen-revolutie in Siberië N®, 24 Mei, — l>e « Daily News i ver-' ot Moskoii van 16 dezeir, dat het laatate ffit Siberië is, dat de spoorweg Irkoetek-'wstok hersteld is en dat de troepen van S Semeiiof badvrangen zijn. De ipas ge-« tioepen van het leger der Sowjets, uit Ë(r'« en kozakken bîataande, hadden een fcïukses over een van Semenof's benden, ■ < richting van Troitskosafsk gezonden ■"tth overgeeft jof aansluit bij de tiroepen rfJ«ts. In de 'provinoie Orenburg, eveneens Putnaa van tegen-revolutionnaire bedrdj-R is verba-nd hmidt met dem opetand van P®'i is eveneens imet de opstandeiingen af-Ie™ en het vea-keer op den spoorweg E®î Samara ia hersteld. In een mededeeiing IJfSowjet wordt gezegd, dat deze van geen r ® '^henkomst wïl weten. Zij is over-li m zij al de benden der tegen-revolutie piton. I Flnland 24 Mei. — De Finsche regeering is |7® «1» gevoîg van de aanwijzing van fwud diktatar. Svin'hufvud heeft den P'iigen senator Paaaikivi, lid va.n de Oud P;I®rtij, opgedragen een nienwe regeering pmen. | soc.iaal-demokratische partijen in L? oflbben tezametu met de Deensche en t s®c-deniQkraten den Finsehen gezant PCUmw, Gripenberg, verzocht eeii brief Pregeering Yan Finian<j dœn, toekomen, zij op grond van dagbladbemohten brie-L1 ^W66dsche vrijwilligeirs en andere oog-m j6*1 ^ onderstelling te zijn ge-ïàiA ■ witte toAepen. in Finiand, thans ^ 111 dieu overwinniingsToes, Fiiisohe Ç®iesoldat«n; manneni zoo goed als vrou-keT^ v,0 ^1,ss'sc^e vrijwiiligers, die met F "^echten, zonder vorm van procès d,ood-sdhp] ■ ?'taildi'1aaf9che socialisten, de fnJf11T1T1ig betTeurend, die zich in dezen i lwJ)®,aa!1 Wde kanten hebben voarge-li'j m h®t i witte schrikbe- [ ^ "^odigen <je Finscihe regeerirg drin- I °°T, ^ ^erzoeningsgezinde polàtiek l^d6n feetij," , erwerPt in de «Finsche Korres-fcrli,i, op^atting aan een tiitvoerige en r)e v walsche beschouwing en imeldt ,1 . TS 61 ™et aan, daoht, ten aanizien g boodschapper bij de Finsche DUIKBOOT - OFFERS Londen, % Mei. — De Adnxiralitedt deelt mede : Een onzer konvooi-dnikbooten bericht, na te-.rugkeer in zijm basis : Op 11 Mei kreeg het op de hoogte vain Kaaip St-Vincent, terwijl het op liet konvooi wachtte eeai Duitsche dnikboot van het zoogenaamde kruis^rs-type in 't zicht, en bracht het tôt zinken. Daar op dit oogenhLik de zee zeea- bew,ogen was, zijm er geen oveilevenden. Kort daarop werd een attder vijandefijk d.nikboot waargenomen, maar door haastig onder te dui-ken, ontweek het het lot van zijn gez?l. Gezien liet fedt, dat het de eerste onderzeesche kruiser is, die veœdeld wrd, werd besloten, van de ge-bruikelijke regel, de vernieling van afzondeiiijke vijandelijke duikboioten niet te melden, afgewe-ken.Nasclirift : Daar over een onzer bewesten Gibraltar werkzame duikboot sinds langera tijd geen nieuws meer voorhanden is, moet met- het ver-lies, van Engetehe zijde gemeld, afgerekend worden, Londen, 25 .Mei. — «iMor-ning Post» vexneemt uit Madrid vain 24 Mei, dat sinds het begin van den diiikbqotoorlog 79 Spaansehe schapen van tezamen 160.000 ton getorpedeerd werden. 52 Spanjaards zijn daarbij omgekomen. Madrid, 26 Mei. — De in Santandsr geïnter-neerde duikboot zal daM1 blijven-onder bewaking van de kanonneerboot «Marques de Malinee», dat voor dat doaj uit Ferroi uitgeloopen is. De Duitsche manschappen zullen m de omstreken van Madrid wcxrden ondergebi'acht. Eero, 25 Mei. — Naar het ts Gioraale d'Italia»-meldt as het It&iïaansche stoomschip « Avara s gisteroclitend in den Atlantischen Ocea-an door een dxiikbooit i» den grond gebciord, Londen, 25 Mei. — De Iersche postboot « Inniscara » is in den ochtend van den 24sten op weg van Fischguard aiaar Cork getorpedeerd en gezonken. Gered werden de kapitein en 5 man, 37 worden er vermist en zijn vermoedea-ijk vfer-dronken. De « Inraiscara » zcunk zeer snel. Een ge-redde werd aan boord van de duikboot genomen. De kapitein van de « Inniscara » is zwaar ge-wond.Londen,, 25 Mei. — De « Inniscara » zonk zoo snel, dat slechts enkelen zich op ean vlot konden redden. Daarna verscheen de duikboot aan de opperviakts. De kommendant deed den schip-breukelingen op een vlot vragen en gaf hun brierven, afkomstig van gevangenen aan boord van zijn schip. Passagiers waren niet aan .boord van de post boiot, zij had een lading stukgoederen Berlijn, 27 Mei. — Officieel : Nieuwe duikbootsnksessen in het versperde gebied rond ItaJié : 5 stoomers van tezamen zoowat 27.000 bruto reg. ton. Hier van bracht de onder bevel van kapitein-luitenant pritis Heinrich von Reuss staande duikb.oot. drie groote waardevol-geladen stoomer van tezamen rond de 19.000 br. reg. ton tôt zinken, waaronder het Fransclie troepertranspoTtschip ((St-Anna» van 9350 br. reg. ton. In aansluiting, aan de op 8 Mei openbaar ge maakte suksessen, van een onderzeesch kruiser, in het spergebied om de Azoren. ia nadei'hand nog te melden : Een door hem uit een groot- ver-zekerd konvooi, op dan eg vani Gibraltar naar Engeland, dopr êen torpédo tôt zinken gebrachte stoomer, welke op zoowat 4500 br. reg. ton ge-schat wordt, alamede een Engelsch troepentrans-portschip « Nirpnra », m«t een kavâ-lerieafdeei'ing aatu boord- VLUCHTELINGEN UIT DF, RUSSISCHE RANDSTATEN De « Tâgliche Rundschau » meldt : l'en tweede niale neemt Sleeswijk-Holstein nu, gedurende den oorlog, landverhuizers op, die' tengevolge van den oorlog dakloos gewor-den waren. De inwoners van Oost-Pruisen, die indertijd voor den inval der Russen wet huu vee en lieet liuu hebben en houden wa-ren gevlucbt, hebben voor het meerendeel een onderkomen gevonden bij den Slee,«-wijkscli-Holsteinschen landbouw. Deze men-schen hebben hun toevluchtsoord bijna allen weer verlaten. Thans zijn kolonisten uit Rus-land in het gewest aangekomen, die bij het uitbreken van den oorlog in Wolhynië woon-den en verbaimen werden naar het binnen-iand van Rusland en naar Siberië. De revo-lutie had hen bevrijd, doch hunne womngen waren inmiddels in beslag genomen door an-dere Rusisen, en zij stonden toen zonder nnd-delen çn zonder onderkomen. l?en groot ge-deelte van deze menschen heeft zich thans in Sleeswijk-Holstein gevestigd, waar zij zich in hoofdzaak bezig houden met den landbouw. De mannen, AU niet verbannen waren, doch gedwongen waren dienst te nemen in het Rus-sische leger, dragen nog Russische unifor-men.NA HET PROCES VAN DE BONNET ROUGE Zes dei veroordeelden bij het procès van de « Bonnet Rouge » hebben een aanvraag tôt vernietiging van het vonnis (uit hoofde van vorm- of kompetentie-gebreken) ingediend bij den raad van berziening. Het zijn Duval, Marion, Landau, Goldsky, Joucla en Leyma-rie. De zevende veroordeelde Vercasson, te wiens opzichte de krijgsraad de zoogenaamde wet-Bérenger toegepast had en die dus voor-•vs aardelijk veroordeeld is met opschorting van de uitvoering van de straf, vindt, terecht, dat hij er mooi afgekomen is en onthoudt zich verder maar wijselijk van nieuwe aanraking met de militaire jnstitie. Leymarie, de ex-bestuurder van het kabrnei. van Malvy, ex-bestunrder ook van den alge-meenen veiligheidsdienst, die evenals Vercasson als in vrijheid verkeerend beschuldigde terecht gestaan had, blijft in vrijheid, totdat over zijn aanvraag bij den raad van revisie besliist zal zijn. De kosten van het procès van de « Bonnet Rouge», die. voor de.i raad van herzienmg m^e inbegrepen, zullen op ongeveer 11.000 fr. komen t« stnan. Twee socialistische kamerleden, Ivrnest <a-font en Marius Moutet, kondigen verder aan. dat zij wenschen te interpelleeren, naar aan-leïding van voorvallen van het procès (met naar aanleiding van het vonnis). Moutet's interpellatie zal gaan — als er iets van komt — over « de wasrborgen, die er gegeven zijn, aan beschuldigden voor krijgsraden». Lafont wentscht te interpelleeren "over « de maatregelen, die de regeering denkt te nemen om voor de krijgsraden, m overeen&tetnming met de wet en met de meest billijke beginselen van de wet, de bescher-ming der advokaten en der getuigen te ver-zekeren tegen de bedreigingen en het zich in hun woorden te buiten gaan van zekere re-geeringskommissarissen. » Men zal zich herinneren, dat wij reeds mee-deelden, hoe ook de konservatieve bezadigde « Journal des Débats » klaagde over het gémis van zelfbeheersching van een regeerings-kommiissaris, advokaat-generaal luitenant Mornet. DE ENGELSCHE MIJNEN IN HET KATTEGAT Naar van Duitsche zijde aan de a Neue Zur-cher Zeitung » wordt ontleend, hebben de Zweedsche en de Deensche regeering een ge-meenschappelijke scherpe protestnota tôt Engeland gericht, nadat ze hebben laten vast-stellen, dat het mijnveld in het Kattegat van Engelsche herkomst is>. DE W0NINGN00D IN DUITSCHLAND Berlijn, 24 Mei. — Z. M. de Klsizér en Koning heeft, ten einde een bestrijding van het gevaar van den wor.ingnood te verzfdkeren,, de over de verschiliende Pruisische ministeries verdeelde bevoegdhteden op het gebied van het woning-wezsn thans op den minister-president overge-bracht en hem bij de behandeiing dezer aanglele-genheden als vasten vertegenwoordïgieir een staats kommissanis voor het waningwezen toegewezen. ïegelijkertijd heeft Z. M. den onderstaats-sefereta^is -in het ministerie voor openba^e wer-kcm, den werkelijken geheimxaad Dr. vrijheer Colis von d^ir Brûgghem tôt staatskpmniissaris be-noeind NEDERLANIl EN DUITSCHLAND De besprekingen tusschen de Nederland-sche en de Duitsche onderhandelaars over nog hangende kwesties betreffende de uitvoering van vroegere overeenkomsten hebben Donderdag 1.1. tôt geheele overeenstemming geleid. Daags daarna (dus gisteren) zijn daar-op de onderhandelingen over een nieuwe eko-nomische overeenkomst begonnen en deze worden thans met den meest mogelijken spoed voortgezet. HET VIERVOUDIG VERBOND Weenen, 24 Mei. — De « Wiener Mittag-zeitung» bespreekt de groote beteekenis van de bezoeken van keizer Karel aan het Duitsche hoofdkwartier, Sofia en Konstantinopel. Binnen zeer korten tijd zal blijken dat zij met een gemeenschappelijk program op bin-nenlandsche politiek gebied van het Viervou-dig Verbond in verband staan. De staten van het V. V. blijven onafhankelijk, maar zullen op militair en ekonomisch gebied in ruime mate samengaan. ENGELSCHDU1TSCHE ONDERHANDELINGEN Londen, 24 Mei. — Het Reutersbureau ver-neemt dat de Britsche regeering heeft beslo-ten om met de Duitsche regeering door be-middeling van Nederland onderhandelingen te openen met het doel de huidige overeenkomst nopens den terugkeer en de internee-ring van gevangenen, zoowel burgers als mi-litairen, uit te breiden. Het besluit werd he-den door het oorlogskabinet genomen. De nauwkeurige omvang der onderhandelingen is nog niet vastgesteld. Ierland en het Vatikaan Men schrijft ons van katholieke zijde : De « Germania » (Nr 229 van 18 Mei) ont-leent aan de a Ostschweiz s : s Het Vatikaan kan het, met zijn volkomen onzijdigheid, die zich door den ongehoorden frase-veldtocht niet laat beïnvloeden, zekere lieden niet naar den zin maken. Zekere Fran-sche bladen laten het aan onverholen bedreigingen niet ontbreken ; nu komen er ook En-gelsche bij, die op het Vatikaan een druk willen uitgeoefend zien, opdat het zich tegen de Iersche geestelijkheid verklare, die tegen den dienstplicht heeft stelling genomen. De Londensche « Globe » meent, dat het, daar de Iersche Roomsch-katholieke bisschoppen zich met de nationalisten en Sinn-Feiners verbonden hebben, nu de tijd is te vragen of de bisschoppen al of niet de sanktie van het Vatikaan hebben. Is dit zoo, dan weet faeel de wereld dat het hoogste gezag in Rome een vijandelijk agent is. De bondgenooten zijn verplicht op eene verklaring van welken aard ook te staan. Zijn de bisschoppen weer-spannig, zoo nioeten zij tôt gehoorzaamheid gedwongen en de beloften van getrouwheid die zij hunne geloovigen hebben afgenomen, moeten door Rome verworpen worden. Een van> beide : ofwel moedigt het Vatikaan het verraad aan tegenover de Engelsche regeering en stelt zich daardoor openlijk op tic zijde der Centralen, ofwel veroordeelt het de liandeling zijner eigen bisschoppen. Het Vatikaan heeft zich te verklaren. Deze plompe poging, om het Vatikaan tôt partijganger der bondgenooten te willen maken, zal, zooals reeds menigmaal, zijn doel missen. Er is hier niet alleen een « dit of dat» ; ook een derde mogelijkheid bestaat en is naar den toestand der kwe&tie als aan-geduid. Dat is een onbeïnvloedbare onzijdigheid, die boven aile partijen staat en overal de liefde tôt het vaderland en tôt den geboor-tegrond der geloovigen onaangetast laat. De bisischoppen en andere leden van den clerus, tegen wien het Vatikaan opgeroepea wordt, zijn Ieren, behooren tôt een volk, wiens ge-schiedenis het een heilig recht geeft, einde-lijk zijn lot zelf in handen te nemen. Geene eeùwigheid brengt terug, wat men op de mirniut moet beslissen, en wanneer een tijd gunstig was, om de oude eischen van het-Iersche volk door te helpen drijven, zoo is het de fiuidige. Wij zijn een geloovig volk, heeit de leider der Sinn-Feiners, de Valera, verklaard, en wij kunnen geen middel aan-wenden dat zedelijk verwerpelijk is. Maar kan één katholiek staande houden, dat het onrecht is, van wapens gebruik te maken om zij ne vrijheid te verkrijgen? Zoo is de stemming en de gezindheid in Ierland, en zij verklaart de houding der geestelijkheid, die aan het hoofd der beweging tegen uitbreiding van den dienstplicht tôt Ierland staat. Oude zonden der Engels.'h? politiek wreken zich, en het Vatikaan ware slecht geraden, wilde het zich, door onverholen bedreigingen van Engelsche organen, laten overhalen tôt afwijking van zijn streng volgehouden, voorbeeldige onzijdigheid. » Tôt hier het Zwitsersche blad. Deze stemming te Rome, is voor ons, ka-tholieken, in aile opzichten zeer aanmoedi-gend. Daar uit blijkt immers dat, wanneer het konflikt met onze anti-Vlaamsche hoogere geestelijkheid te scherp mocht worden, wij ons in voile vertrouwen kunnen wenden tôt den Heiligen Stoel, waar ons katholicisme niet in twijfel zal worden getrokken, eenvou-dig omdat wij weigeren ons Vlaamsche vaderland en ons volk te verraden. Wanneer eerstdaags het offensief in 't Wesr ten loskomt en onze jongens, — moe gesard door de Waalsch-franskiljonsche oligarchie van Havere, zich niet langer willende opoffe-ren voor Engelsche belangen — werpen hunne wapens neer, dan zullen er te Mechelen mi-sschien wel stemmen opgaan om onze dap-' pere helden van verraad te beischuldigen. Doch wat in Ierland door de bisschoppen wordt aangemoedigd en door het hoogste g*-zag der Kerk alsi « vaderlandsliefde » wordt geëerbiedigd, kan moeilijk in Vlaanderen als doodzonde worden gestraft. Gezellig Samenzija der Vlaamsche arbeiders te Duisburg De Tooneelafdeelin£ der Vlaamsche Arbeiders van Duisûurg gat eenen gezehigen avond aan hunne makkers. De heer J. de Kon, voor-zitter, opende het feestje en stuurde aan aile Vlaamsche arbeiders uit Duisburg, Meiderich en Ruhrort, zeer talrijk opgekomen, evenals aan een veertigtal Vlaamsche krijgsgevan«e-nen, den broederlijken Vlaamschen jvelkoms-groet toe. De heer Van der Veken, die den ganschen avond het klavier hield en zeer veel bijdroeg tôt het goedlukken van het ieest, samen met den hèer de Ron, talentvol klarinetliefhebber, schrokken niet eene march van Wagner en een brok Tanhauser aan te vatten : meester-lijke uitvoering. De heer L. de Keyser baryton, zong twee bekende romancen : (( Waar-om îk zing », « De Bedelares » ; de hew L. van Roy deklameerde onberispelijk « Klokke Roeland », De stervende Soldaat » ; beide heeren oogstten eenen grooten bijval in de geestdriftige zaal. « De Klokken luiden » deed om den zang en 't komieke der spreken-de. passende "ebaren gansch de zaal tranen lachen : niet te verwonderen dat de heer Fr. N'uytens zijn kiuchtliedje herhalen moest en dapper vveid toePejuicht. « Popje lief ». door Mej. L. Vervaeck, was een welgelukte <ira-matische zang, om stem en gevoelensuiting overprachtig : we koesteren de hoop dieze juf-frouw meermaals on onze feesten te zien op-treden. De volksliedies werden aile vier kunstvol uitgevœrd door de verscheidene zan-gers ; de eereplaats toch aan Mevr. J. Cau-taerd, om het lief sussend wiegeliedje : « Wie zal er ons kindere douwen », en aan den heer de Fauw om zijn opwekkend « Arteveldes-lied ». De sneltekenaar, heer J. Vervaeck, gaf bewijzen zijner ervareinheid : op een luttel tijds stonden op het doek « Eene rij oude huis-jes van, Gent » en de bekende » Bouderij-poort » van Brugge. Beide schetsjes getuigen van den gezonden opvattingsgeest en de kuxi-stenaarsziel des jongelings. Ook heeft hij zich zeli overtroffen in het portret van den Eerw. Priesfcer Dr. Paul van der Meulen. De eer&-voorzitter H. Hartvvig, zette allen aan immer talrijk de Zondaagsche bijeenkomsten bij te wonen en fier te zijn op den naam van Vla-ming. Hij sprak over Vlaanderens, zelfbe-stuur, en toen hij zei : Moest na den oorlog, hetgeen niet zijn zal, Vlaanderens zelfstan-digheid gevaar loopen, dan zult u mij, ik die ook den Vlaamschen moedermelk zoos?, te-rugzien aan de spits der Vlaamsche strijders voor Recht en Gelijkheid, dan donderde de zaal van luidruchtige toejuichingen. De voor-dracht, door den arbeidssekretaris, welke over Vlaanderens toekomst handelen moest, bleef om tijdsschaarschheid, bij een klein overzicht van Vlaanderen vôôr den oorlog, het ontstaan en eene korte yerdediging van Vlaanderens zelfbestuur en zjelfstandigheict. Onder de voordracht droeg de heer van Rov, nogmaals met den grootsten- kunstsmaak, « De Belofte » van René de Clercq voor. Gedurende de twee blijspelen. samenge-steld dor den penningmeester H. Van Reeth. was het een aanhoudend lachen, gichelen en juichenj van het begin af tôt het einde. De heer van Roy, in den roi van Léon, student zonder geld en leelijk in nesten, leverde onberispelijk spel op. René, vriend van Léon, wil ziinen makker uit den nood helnen door eene fijne list; de heer Cautaert, welke dezen Z waren roi waarnam, alhoewel nieuwolinc op de planken, verdient allen lof om ri in heerliik samenhangend spel. De kleermaker !■- de stu-dentenvriend, wanneer er geld afdruipt • hij weet die kerels al tijd op het <'ereiste oogen-blik te vangen. Oom Jan, goedzakkige oom van Léon, laat zich beet nemen door de foed bedachte streek van Léon : een toonbeeld van suikeroom eens students. Nicht Malhilde is de schutsengel en brengt oom Jan tôt beda-ring wanneer hij de ?reep der studenten ge-waar wordt, terwijl Marieke de tvpe i«_van brave en moderlijke meid, ras tevreden, bitsig oo den dronken, doch verge tend en ver Revend voor den lustigen student. De toesrhouwers spaarden de welverdiende toejuirhingen niet. <( Een gat in de pan » is een hui =e!iik tafereel : Pinnekens was onovertreffeliik : 7ijn wezen en spel alleen deden den toeboorde-= s-hnk-ken van lust; beter dan de heer Tsid. Lee-mans had niemand gespeeld. Ziine vroinv, kopnig, babbelachtig, opvliegend, doch slim ook ; heel natuurlijk werd deze ro' door Mevr. van Reeth vertolkt. De manier, waarop Peerke — de heer J. Verleven — d" bevelen van baas en bazin ontvangt, ziin iuisf geba-renspel en zijn ei^enaardig straatli'die. deed het volk lachen dat men meni^mnal vernl'^ht was het spel sto^ te zetten. De heer de Kev-ser. als oude jonç'man, die nog ,"lt!:d de vrouwtjes gaarne ziet werd toegejuicht._ Algemeen vro»g men eene heropvoerin? : waarli)k overtroffen de spelers der beide too-neelstukjes aller verwachting. Met geestdrift werd de «Vlaamsche Leeuw» door allen 'ezongen als afscheid. De Arbeiderssekretaris. VtAMINGENl Plaatet AANKON-DIGINGEN îffl HET VLAAMSCHE NIEUWS sTAD ea LAND UILENSPIEGEL. — Te Leuiven, dat Brabantsch br.anidpu-nt van akli^istische werkung-, verschijnt wekelijks dit zeer leuk ge steld strijdblad, tedkenmale een of ander punt betreffende onze Beweging iji de titelplaat verduidelijkend. Deze week toont ze den lezer de gewapende macht der Belg.-sche patriotard.s, — achter een-hœkje staan enkele straatbengels een stoet aktivisten te beloeren, gereed er met dolken, vitpool, inkt, enz. op los te gaan, daar achter de heldhaftige aan-voerders, magis.traten zij aan zij met vet-gemeste woekeraars. Heel de inhoud is er op belegd het volk -te doen inzien wat eigenlijk het aktivisme om het lijf heeft. Zoo mochten wel meer publikaties komen. Er is op dat gebied veel goed werk te verrichten. VAN DE AKTIVISTISCHE STU-DENTENSCHAP. — Onmiskenbare teekenen wijzen er op dat de sinds enkele maanden ingerichte aktivistische sïudeiv tenbeweging weer met voile, f risse he kraeht aian 't bloeien, gaat. Het maand-schrift « De Goedendag », dat zijn 24ste jaargamg beleeft, ©n, ook voor de Vlaamsche Beweging in. haar geheel genomen, zijn omloochenbere beteekenis heeft, is thans opnieuw aan 't 3de mimmer van den nieuwen jaargang, en 't ziet e.r alles-zins flink u-t. We inerken voonal op eeni-in jongen, tamehjk kritiseerenden toon gesteld artikel over de Taak der jongeren jn de Vlaamsche politiek. Het mimmer leert ons ook dat Jong Vlaanderen, he.t studentenverbond, dat eveneens eenigen tijd inaktief was geble-ven, opnieuw in werking treedt, weer eens een alleszins verheiieeind teeken. De jeugd heeft voor de Herwordimg- van Vlaanderen haar taak te vervùllen., een plaats in te nemen waairop ze niet kan vervangen word«n. Wij bevelen dit tijdschrift der jongere aktivisten w^arm aan. BELGISCHE ONAFHANKELIJK-flEID. — Over het a Comité de commerce anglo-belge», waarvan sprake in het artikel a de Broqueville tegen Ren-kun », nog een paar nadere bijzonderhe-den : het « Comité », — weer eens, al wat onder Belgisch regiem van een eenigs-zin.s breedere vlucht is, is Fransch, — werdi gesticht krachtens koninklijk besluit op 14 Deeember 1917 in het Staats-blad verschenen. Het stak in April 1918 over het Kanaal om aldaar, tezamen me1 het « Belgian Trade Commitee » te be-raadslagen, hoe de ekonomische betrek-kingen tusschen Brittanje en België uit te breiden. Het ons ontstelen van onze diamant-nijverheid lis daardoor waarscbijnlijk voorgoed bezegeld geworden... Volgens de verslagen uitgebracht door de « Indépendance Belge» en de « Neptune » is er dan drie dagen lang door d,;e heeren daruk gefeest ; minister Balfour en anderen die het goed kunnen zeggen, hebben geredevoerd, en men verz-ekert dat er in werkelijkheid ook wel onderhan-cfcld is. En do'uitslag?.., « Het schijnt », schreef de « Neptune » (te Londen verschijnend), « dat die zeer voordeelig «is. » Dat meenden niet alleen de Belgische, maar ook de a Engelsche » gedelegeerden ! Ziet eens, hoe heerlijk zoo 'n bondgenootschap ! Ook de Britten tevreden!... De vraag ils wat het België kostte ! Maar ondertusschen, zijn daar klaarbtij-kelijk dingen van het grootste gewicht beslist gewarden, en handelen de uitge-weker polenta ten zoo maar op eigen handje gedreven veelal door eigen klei-ne drijfveeren.. Me» herdenke wat in het officieel communiqué te lezen staat: «E.r bljven nog alleen enkele bizionderheden, aangaande toepassing van de overwogen maatregelen te bestudeeren. » Dus, de groote theoretische lijn ils getrokken! De Vlamingen betoonen tegenover al wat van Havere komt een prachtige on-verschilligheid. Zij werken door, in hun eigen. land, aan vlen opbouw va.n hun eigen Staat en hun eigen kultuur. Maar de bedrijvigheid die ook in, 't kamp onzer tegenstrevers heerscht, weze ons een spoorslag nets onverlet te laten om in Vlaanderen, nog v66r het sluiiten van den vrede, toestanden te scheppen waaraan la ter met meer zal kunnen getornd worden!En waar wij voorgoed met die Belgische alhankelijkheid hebben gebroken, die Havere ons nog immer aïs een blok aan 't been wil laten hangen, hebben wij er teve.ns voor te zorgen dat al wat thans « van Belgische zijde » over Vlaanderen. woidt besiist, nul en van geener waarde weze. Dat is de taak van de Vlaaimsche politiek.LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A.N.V.). — Leider: Nand Rey-naers ; lokaal : Antwerpsch Koffiehuis, Van Straelenstraat. — Woensdag 29 de-zer, te 9 Torenuur 's avonds, wekelijk-sche aanleering. Herhaling van de reeds gekende kunst-l'ederen, en inzonderheid « Mijn Moeder-spra^k » van Peter Benoit. Nieuwe leden, welke dien avond aange-nomen wordien, bekomen kosteloos de noodige liederboekjes. g , , ,,, s Iets ?oor iederea dag OP DE MOERMANKUST ! De v/ereid is een groot schaakbord ge worden. Daar sc'naaJi ontleend is aan het Per-zische woord dat koning beteekent — wij schrijven nog sja of shah — en dus eigenlijk koningsspel wil zeggen, is de vergelijking uit te werken. De twee schaakspelers zijn, geen twijfel daarover, Engeland en Duitsch-land.Of de koning van den tegenstander schaal^mat of slechts schaa^pat za) wezen —• in dit laatste geval herdoens omdat de partij onbeslist bleef — kan nog niemand met eenige zekerheid voorzien, hoewel de da'.ende lijn, en ook de klimmende, steeds in één rich-ting bleven. De partij schijnt bij eersten aanblik erg ongelijk. De middelrijken zijn slechts met hun vieren ; de Entente wist 23 landen in den oorlog te drijven. De reus onder de reuzen, de onuit-puttelijke bron van menschgenmate-riaal, Rusland; met zijn 20 miljoen soldaten en zijn stoomwaîs die over Duitschland moest rollen ; waarvan de horden van de Karpaten zouden ne-derstroomen in de vlakten van Oosten-rjjk-Hongarije ; dat, van Erzeroem en Trebizont uit, Konstantinopel moe*>> bestoken,en over Roemenië heen, Bul-parije den doodsteek geven ; dat over Berlijn aan het Fransch-Engelsch leger, over Budapest en Weenen aan het Italiaansche,over Sofia aan 't Salo-niki-front, de hand zou reiken; die ont-zaglijke reus ligt het eerst geveld door het Duitsche zwaard en als Lilliput-ters beklauteren en beklimmen de mogendheden- zijn lijk. De laatste zet op het schaakbord van den oorlog is nu de vestiging van Engelsche en Fransche troepen aan de Noordelijke Ijszee, op de Moerman-kust.Om goed te beseffen wat daar ge-beurt, moet de lezer altijd indacht;g z^'n dat Eno-^land de Graalridder is die de wereld afreist om de volkeren te redden. Er d'ent ook vooroo gezet te worden dat al wat Fngeland en de tntente doen gansch onbaatzuchtig is; door hen bezet, is gered ; doch als Duitsrhland in 't spel is, dan zullen de volkeren heeten : in de slavernij ge~ klonken ! De uiterlijke schijn doet er nieta aan toe. Gelukkige volkeren zijn, officiëel : de Boeren van Transvaal, de Egypte-naars, de Indiërs, de Ieren ! Integendeel Polen, Finland, Oekra-jina en de Baltische grensstaten, die zoo vertroeteld leefden onder het va-derlijk bestuur van de Tzaren en daarna van de zachtmoedige roode-gardia-ten en bolsjewikken, zijn diep te be-klagen sinds de Duitschers die volkeren uit hun Aardsch Paradijs verdre-ven.Engeland, dat den Kemmelberg niet verlossen kan, ondanks de groote in-zetting van Kanadeesche,Australisch en F"ransche troeoen, wist toch Jeru-zalem en Bagdad in handen te krijgçn: *t Palestinafront dat Sues, het MesoDo tamisch front dat de Pèrzische Golf beschermt. Vermits er Belgen en Franschen, Kanadeezen en Australiërs zijn, om met hun vleesch en bloed een leven-den dam voor Kales op te werpen,zien wij niet in waarom Engeland zijn lijf-apreuk Ckariti/ begins at home niet in-dachtig zou blijven, en niet die oor-logsterreinen zou uitkiezen waar de edele taak van den Graalridder met die van John Bull, bussinessman, ge-lijkrn tred kan houden. Zoo kwam de Moermankust aan de beurt. De arme Laplander.® zullen, rechtstreeks en onrechtstreeks, aan de weldaden van Engeland's overheer-sching deelachtig gaan worden. Uit Russische bladen blijkt thans dat de Engelsche, Fransche en Ame-rikaansche regeeringen aan de Russische sowjetrepubliek van Petersburg en Moskou u de politiek der Entente op de Moermankust hebben duidelijk gemaakt ». « Finland, zoo luidt de uiteenzet-ting, moet beschouwd worden als een Duitsche kolonie, tegen wier aanvaî-len de Entente zich verplicht gevoeit de Moermanreoubliek te beschermen.» Wij begrijpen het zeer goed ! Engeland heeft nu eenmaal de roi van be-schermer op zich genomen, en 't moet er mee voortgaan. « De Entente denkt er echter niet aan tôt inlijvingen oVer te gaan! n t Is overbodig, en bijna kwetaend voor ons begrio, het te zeggen ! Precies of we dat niet weten ! Alleen altruïstische gevoelens, de Iiefd'e tôt dit edel volk van Moerland, dnift de Entente er toe de havenstad Kola te bezetten. Er is nochtans een scliacîuwzîjdîe aan die geschiedenis, namelijk dat de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes