Het Vlaamsche nieuws

122 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 19 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rv0cv4dg8c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijct&g 12 April tgiB 4àe jaarg, wi gg Prljs €§ CeutiBm vmr België ffîy*' i«^;a^3ftagMBgWaawa3aK«K^l&a^ tAg«NNEMBKTSPïWïZBN f g g-!! 1 •{23 :::::::::::::: «- { ééii jatr ,8__ | itie, Belieer en Aaniioaii^agen : » ST.JA£@8MARKT, V, | antwsrpbn Het Vlaamsche Nieuws I^3ùiJOeKaRoajS4?S- t HMCfeaHMMù >V.^EAi^V\23BSï8C^<«» AANKONBIUïNGBN i I Tweede blad, <ita lej^el 2.S8 : Derde id. id. I •— j IVierde id. id, 0.50 | DaodsbÊricfet 6.— | Elka ïseiewerk«- is pers««»'i?ji verantTfGerëelijk v««r zijn schrijvea, en bindt ai et keel éc Res-iikue. -îrt^"^2£!Èa»5e*rs^- ■j^tœ&tszsamrzsi*» Verachijnl 7 maal per week* BÊ ©PSI8ELRAAD : Hooîdopstelier Ps* VFPHTTLST, Dr. Aug. BORMS, Hoogîeeraar A!b. VAN DEN BRANDE BŒBaCSS£1'ÎBii»!«Se8!»: iMmwMecp.«otfNrjwa „•. -^taS^LfiK^TSBD^ïaatCM^ Jb ^ SlHBSnc**». rïKa^4«aRœK5,^-y-<W«®S^^ e-âWïœSSK^ÎKeraRBSâaraKSœïSircœ!^ jpjJJIJiJU J1 - Het Duitsch Offensisf in het Westen [De Duitschers trekken over de Leie. - De ag bij Armentières. - Meer dan 10.000 ge-ngenen. Ijjfô DUITSCHE imi ; duitsch avondbericht rlijn, Woensdag 10 April. — Offi- ( zuiden Armentières zijn wij in de , ;ische linies aan weeiskanten van , sten gedrongen. I isschen Armentières en Estaires zijn ( op versche^deii plaat&en de Leye restoken. duitsch legerbericht :rlijn, Donderdag 11 April. — Of- VVestelijk gevechtsterrein c ; slag bi] Armentières is sedert }n April in vollen gang. Het leger i jeneraal von Quast heeft tusschen i entières en Festubert de Engeische \ Portugeesche steilingen op den elijken oever der Leie erx den 5 eiijken oever der Lawe genomen. ; bestorming van Bois Grenier en ç W Kapelie overwon het in eer-aanioop over het versiijkte trech- ] Id heen de tôt taaie verdediging ichte wijdevlakte met haar tal-: m jarenlangen arbeid tôt sterke îpunten uitgebouwde hoeven, hui-:n boomgroepen. ider de krachtdadige leiding van raal-majoor Hoefer werd nog in c avond van 9 April de overgang de Leie bij Bac-St-Maur door ; ig aanvallen van luitenant Drehing £ het infanterie-regiment nr. 370 ster werd de aanval op nog bree-ront voortgezet. Troepen van ge-û Sixt von Arnim namen Holle-en de Zuideiijk er bij aansluiten-:rste Engeische linies ; zij bestorm-de hoogten van Meesen en behiel-ze tegen sterke vijandelijke tegen-allen. Fen Zuiden van Waasten ;n zij tôt aan het Ploegsteert-h door en bereikten de baan gsteert-Armentières. st leger van generaal von Quast op meerdere punten tusschen lentières en Estaires over de Leie levindt zich in strijd met nieuw-[evcerde Engeische troepen op den rdelijken over van de rivier. Ten len v n Estaires hebben wij al lend de Lawe en de streek ten rdoosten van Béthune bereikt. gevangenenaantal is tôt ver over 00 gestegen, waaronder een Por-esch generaal. an het gevechtsfront weerszijds de me en op den Zuidelijken oever Oise bleef de ^evechtsbedrijvig-tot artilleriestrijd en kleine infan--ondernemingen beperkt. an de andere gevechtsterreinen , s nieuws. J'OOST.-HOHG. ZMDE : taliaansch GEVECHTSTERREIN 'cenen, Woensdag 10 April. — Offi- 1 liet-mondingsgebicd van de Piave de ondcrnemingen van Italiaansche 'alstroepen mislukt. 1BULGAARSCHE ZIJDE i balkanfront ■ Sofia, Woensdag 10 April. — Offi-lecl:■ Bij Bitoiia ('Mo"astir) en beoosten de B^tdar wasî de wisseling vain geschut-Pur kvendîger. Op het overige front ■fige vuurbediijvigheid. In het dal van [ Stroema bezuiden Barakli Dzjoemaja i™bben Bïftgaarsche afdeeiingen ver-eiden vijandelijke pelotons aangeval-en verstrooid, waarbij ze Engelschen 'Mgen namen, ^an het Dobroedzjaîront wapenstil- TURKSCHE ZIJDE turksche fronten Konstantinopel, Dinsdag 9 April. — ^an het Palestina-froîit op. eenige n^n botsingen van patroeljes en ge-^°n roet handgranaten, waarin het schut zich van beide kanten mengde. Aan het Kakasus-front zijn de benden ^raa'n>. gelijk het gisteren verschencn P»irawqué meldde, in den omtr.ek van a een slag werd toegebracht, Oost- waarts nagezet. Te Waii zijn machine-geweren, alsmcde hoeveelheden wagens, munitie en leeftocht ons in handen ge-vallen. Onze troepen rukken in met suc-' ces bekroonde gevechten naar Kars ep. Voor Baioem hebben onze troepen, 11a : de Tsjoroch te zijn overgetrokken, de 1 vooruitgeschoven steilingen der vesting bêzet en zich benden van het lijf gehou-: den. ■ , fil FBISSCHE ZiiOE- WESTELÏJK GEVÊCHTSTERREIN Parijs, Woensdag 10 April. — Offi-cieel : : Op het front benoarden Montdidier en ' in de streek van het kanaal van de Oise l is de geschutstrijd nog al vérwoed geble-: ven. i. De infanterie kwam niet in het ge-1 vveer. De Franschen maakten in gevechten gedurende de.n nacht een dertigtal 1 gevangenen. Op het overige frotit verliep de -dag ■ betrekkelijk bedaard. : ¥11 ESGELSCHE ZIJDE WESTELÏJK GEVECHTSTERREIN 1 lyonden, Woensdag 10 April. — Offi-1 cieel : Op het slagfront benoordem het La-Bassée=kanaaî heeft de hardnekk'ge strijd gisteren avond en tijdens ' den 1 nacht voortgednurd. Onze troepen hou-den de lin-ie der Lawe en Leie bezet en zijn in zwaren strijd met den vijand ge-wîkkeld bij de rivierovergangen bij Estaires en Bac St'Maur. Op de Zuidelijke flank van den aanval werd Givenchy, waarin de vijand zich op één oogenblik e«n weg wist te banen, later op den dag in een geslaag-1 den tegenaanval door de 55e divisk -her-overd, wellce bij de gevechten in deze 1 streek 750 man gevangen nam. Heden-ochtend vroeg heeft de vijand het vuur [ geopend op onze steilingen beoosten en L benoorden Armentières, tôt aan het ka-: naal Ieperen—Kome11 Gemeld wordt ' dat de strijd op het Zuideiijk deel van 1 dit front is begonnen. [ Op het Britsche front bezuiden de 1 Somm» zijn gistereuavond op verschei-1 den punten plaatselijke gevechten gele- 1 verd zonder dat de toestand- gewijzigd r • 13. Het Erijgsbedrijf m ket Westen Engeische ea Fransche schrik vôor bet eSfessief Berlijn, 10 April. — De volgende dagordcr van generaal Pétain werd door onze overwin-nende troepen gevonden : «De vijand heeft zich op ons geworpen met zijn uiferste krach-ten. Hij wil ons van de Engelschen afschei-den, om zich, het koste wat het wil, den weg naar Parijs te openen. Hij moet tegenge-houden. Klampt u vast aan het terreip. Houdt stevig stand. De kameraden komèn aan. Allen tezamen zult gij u op den orerwel- - diger werpén. Solda ten van de Ma-ï*ie, van de Ilzer, van Verdun, ik doe een beroep op , 11. Het gaat om het lot van Frankrijk. Pé-' tain. » Berlijn, 10 April. — Met hoe groote be-zorgdheid Engeland het,Duitsche offensief te-gemoet zag, en hoezeer men van Engelschen kant aile maar mogelijke toebereidselen_ trof om dat offensief te ontvangen, blijkt uif de volgende officiëele aanschrijving tôt de Britsche troepen, welke in Duitsche handen was . gevallen : « De Duitschers hebben aan het Russische tront een groot aantal divisies vrij,gekregen. 3 Het is dus mogelijk, dat zij die zullen gebrui- - ken voor een aanval op de geallieerden aan t het Westeîijk front. Mocht een dergelijke aanval op ons plaats vinden- dan moeten wij en onze buren gereed en vereenigd zijn om 1 hem af te slaan. De tôt du s ver (door Duitschland) ontvangen klappen en nederlagen hebben den moed en de stemming der soldaten van de Boches ^ gedeukt. Wij zuîlen bloedige bressen slaan in de rijen der Boches en hun een ver- - pletterenden klao toebrengen. Dit zullen wij bereiken door er ailes op te zetten en onze steilingen tôô toe te rusten; dat elke aanval, hoezeer hij 00k bij verrassing mocht komen en hoe geweldig hij 00k mocht wezen, on-twijfelbaar zou afstuiten op de kracht yan onze verdedigingslinie en op de dapperheid van onze troepen. Dit is dus de groote be- _ slissende lire van den oorlog ; en tegeljiker,-tijd is het een van de grootste beslissingen in de wereldgeschiedenis. Want dan komt e de eenige vrede, dien de geallieerden kunnen . aannemen, n.l. de vrede door overwinning . afgedwongen. (w. g.) G. Parvin. 6de infanterie-brigade, 6de infanterie-divisie. n 24 Februari 1918. » (1 ^n ma an d later werden de sterke Engeische stelUiigen door de Duitschers in storm-n aanval genomen ; en weer enkele dagen later was het Britsche front doorbroken. ■ - ■ ■' ■„. , - —• - - i—"! Piot. Ing. F. BKULliZ Gçvolmachiigde van den Raad van Vlaanderen voor Post en Telegraaj ■r ®" Prof. F. Brûlez werd te Bîankenberg geboren, in het jaar 1887. Hij is oud-,e" leerling van het Atneneum te Brussel h" en jbèzocht van af 1904 de Technische "l^ hoogeschool te Gent, waar hij, in 1909, den graad van ingénieur der bur-gerlijke bouwkunde verwierf. In 1911 trad hij in 't beheer der telegrafen en was er, voor den oorlog, v/erkzaam als f rg leidend ingénieur bij de 6de techni- id- schë sektie te Gent, tevens als bestuur- sel der van het telefoonnet aldaar. Hoe- he wel hij zeer weinig beschikbaren tijd in overhield, zagen toch nog geschriften ir- van zijn hand het licht. Deze houden ! 1 zich hoofdzakelijfe bezig met techni- en sche vraagstukken aangaande telefoon- ïls instellingen. DE BOERENBOND De Hoofdraad van den Belgischen Boeren-bond heeft, naar ons uit Leuven werd mee-gedeeld, aan graaf" von Hertling, Kanselier van het Duitsche Rijk, -eon protest gezonden te^en de uitrœping van Vlaanderens zelf-standigheid. De innige verhouding di« r«ods sedert jaren tusschen het hoofdbestuur van den Boerenbond en enkele léden van d« Ha-versche regeering bestaat, verschatt een vol-doende verklaring van deae daad, die dan 00k wel het gevolg zal zijn van een wenk uit St. Adressa. ' Toch kunnen wij niet nalaten ©r onz« verbazing «ver uit te drukken, dat door de leidters van den Boerenbond, waaronder enkele priesters, zoo lichtvàardig wordt gehandeld in zaken van zoo'n ernstigen aard. Deze heer«n deinzen er niet voor t«rug in liun protest neer te schrijven dat zij, in deze, 58.000 landbouw«rs uit het .Vlaamsche land vertegenvvoordigen, terwijl het b«stuur van geen enkele boerengilde — en dus no« veel minder de leden — door den hoofdraad werden goraadpleegd. Er is meer : dit ^ protest werd ter sprake gebracht in eene zitting van den Hoofdraad, fonder dat dit punt op de deugorde voorkwam en dan nog- in afwezig-heid van enkele leden. Zoodat men niet een» mag beweren dat het protest « met eenparigo stemmen » — zooals in het stuk voorkomt — door heel den Hoofdraad werd goedgekeurd. Onder de leden — zelfs in 't bestuur — van den Boerenbond zijn zeer veel aktivist®n, die, waren zij geraadpeegd, zich tegen dit protest «tellig zouden verzet hebben. De piiesters-aktivisten, die deelmaken van het bestuur der boerengilden, kunnen nu'tegen het.besluit van den Hoofdraad niet eens in verzet komen, omdat zij zich daardoot^ zouden bloot-stellen aan vervolging vanwege het âartsbis-dom. Het aantal oprechte Vlaamschgezindien is in den schoot van den Boèrenbond zoo groot," dat de Hoofdraad zelf over de_ recht-matige eischen van het Vlaamsche voile niet durft overheen stappen, doch zijn stellige overtuiging uitspreekt « dat de Vlaamsche landbouwbevolking in elk onzicht een over-groot belang heeft bij een eerlijke en vol'e-dige oplossing van de Vlaamsche kwestie; voor al in zake onderwijs van hoog tôt laag, bestuur, gerecht en leger ; maar dat die oplossing slechts met grondwettelijke middelen moet worden nagestreefd. » Met andere woorden de hoofdraad van den Belgischen Boerenbond i®, voor wat het te bereiken doel betreft, met de aktivisten 't akkoord, want een eerlijke en volledige oplossing van de Vlaamsche kwestie, met Vlaamsch onderwijs van laag tôt hoog, me* [ Vlaamsch bestuur, Vlaamsdh gerecht en , Vlaamsch leger, is alleen mogelijk in een c rolledig zelfstandig Vlaanderen, waar er voor > de politiek der zoogenaamde « historische tweetaligheid » van de Broqueville geèn plaats . meer is. Het zal de Duitsche overheden waarlijk a genoegen doen deze instemming te vernernen. ' Waar de, onder invloed van de Haversche regeering staande, Hoofdraad van den mach-1 tigen Boeren>bond, met zijne 56.000 leden, het ; zoo roerend eens is met de aktivisten over j het doel dat door heel het Vlaamsche volk 1 wordt nagestreefd, en, anderzijds, 00k een belangrijk: aantal leden met den Raad van „ Vlaanderen 't akkoord is over de te gebrui-i ken middelen, zal dit voor de bezettende 3 macht slechts een bewijs te meer zijn, hoe 1 diep de Vlaamsche beweging in de breedste _ lagen van het volk een vasten grondslag j heeft gevonden. 2 De Hoofdraad meent — en dit is de eenige , reden van 't protest — dat wij ons doel kun-i nen bereiken met grondwettelijke middelen. - Het is een te alledaagsch politiek verschijn-n sel dat aanhangers van éénzelfde zaàk, het 1 over de te gebruiken middelen oneens znn, - opdat de Duitsche Rijksregeering en het Duitsche volk in dèze oneenigheid onder □ Vlamingen over punten van _ ondergeschikl t belang, eene reden zouden zien om hunne a medewerking te onthouden aan de verwezen-g lijking van een grootsch doel, cîat door al d< bewuste Vlamingen — de leden van des Boerenbond inbegrepen — wordt betracht. [- KEN ABONNEMENT ®? #NS BtAP t- IS SE BESTF VLAA»ÎSCH"-E7ÏNBE PB©. ,r P * OANDA BIJ ©NZE KRIJGSQEVANGE-NEN. Wailscki OitBvrcÉtitaeid " V Onder den titel « De Norddeutsche § Àllgemeine Zeitung onthult het sprookje ' van de ondeidrukte Vlamingen » brengt 1 de « Vorwiirts », ket orgaan va® da ç Duitsche soaaaldemokratische meerder-heidspartij, een artikel waarin de twijfel r wordt uitgedrukt of de Vlamingen wel a verdrukt werden in het vroegere België. Hierbij steunt het blad op etn« in d« , « Norddeutsche Alg. Zeit. » verschenen ' xnededeeling oven de Waalsche bew«-ging, waarin het Waalsche argument wordt aangehaald, dat de Vlamiiigen 88, ~ de Waien enkel 72 afgevaardigden in de » Belgische Kamer hadden. Er wordt met nadruk zelfs op gewezie®, dat de Waien zich door die numerieke meerderheid c van Viaamsche Kamer leden, op partij-politisch gebied benadeeldi zagen. Het * zou n.l. op deze meerderheid zijn dat . zich de klerikale regeering van België L steunde, ten wij 1 Wallonie zelf overwe- c gend liberaal ©n socialistisch gezind c was. < H«t gaat niet aan, op grond van dez« j-aan Waalsche bron ontleend® bijzonder- j heden, de verdrukking van Vlaanderen ] onder Belgisch regiem te betwijfelen. i Aangenomen dat de Waien op partij- j, politisch gebied hunne idealen niet kon- ( den verwezcnlijken en noode het katho- \ lieke bcwind erkenden, zoo moet toch ( worden toegegeven dat de Vlamingen, t alhoewel in mindere mate, eveneens libe- a raie en socialistiscne afgevaardigdea g naar Kamer en Senaat zonden, <terwijl 1 00k in twee Waalsche provincies (n.l i Luxemburg en N-amen) eveneens een « kathoheke meerderheid was. c Gevoelden zich de Waien op partij- t politisch gebied verongelijkt, zoo be- t stonden er voor de Vlamingen nog heel 1 wat andere redenen om zich verdrukt te 1 noemen. De verdrukking op nationaal- ■, en taalgebied (zooals ze voor Wallonie ; geenszins, bestond) bracht met zich de kutureele, sociale en ekonomische ver-arm'ing van het Vlaamsche landsge-deelte.Ook verdient het de aandacht, dat de A Waalsche afgevaardigden, hoe vooruit- s strévend ze ook waren op elk ander gebied, het steeds met de ^/laamsche ka- ( merleden, gekozen op grond van bepa^ ^ lingen .die de uitmg van den nationalen | wil der "Vlamingen uitsloteo, roerend eens waren, om bij .elke gelegenheid de 1 meest rechtmatige eischen van het Vlaamsche volk te bekampen. < Zoo gingen de Waalsche socialisten en ' radikalen als Destrée en Masson hierim 1 steeds met kathobeken als Woeste en Nobels en den kasteelheer de Broque-ville t'akkoord, welke laatsten er dan ^ ook vootp zorgdien, dat zelfs leden van ^ de « Katholieke Vlaamsche Kamer- j groep » zooals de heer Siffsr van Gent, op het beslissend oogenblik afvielen en ^ stemden teëpa Vlaamachge'/.inde wetg-: ontwerpen die ze zelf hadden helpen jn- ' dionen en met hun naam onderteekend. : Zijn, ondanks hun bevoorrechte positie , in nation aal, kultureel, sociaal ekono- ; mtsch en taalopzicht, de Waien toch nog • van meeninig dat ze zich niet vrîj ont- • wikkelen kunnen in een België zooals het vôor den oorlog was, zoo bewijst dit enkel te meer, dat de ontvredenhe'd met de heerschende toestanden in België al-gemeen was en is, en dat geen van de beide volkeren die de Belgische staa'.s-eenheid uitmaakten, nog genegen is v«-der onder 'het juk van dt ceaiTaiisati« te leven. Dat dit ook werkelijk het geval m, bewijst de volgende uiUng van het vrij. zinnige Waalsche blad « Le Peuple Wallon » (h. 11 van 11-3-18) als besluit ven een beknopte bespreking van ee»i brochure van Prof. Dr. Dosfel : « Wij houden er aan, ons volstrekt terughoudend te betoonen ten opzichte van de reëeLç unie, die de schrijver vooi'-staat, naar het v&orbeeld van Oosten-rijk-IIongaTije. Het valt inderdaad te vreezen dat de gemeenschappelijke zaken en de delegaties het oude België zullen inkarueeren en dat ze zullen trachteA. de zelfstandigheid van Vlaanderen en Wallonié te niet te doen, Bestaat er geen middel een zuiver personeele unie te be-komen, zoo is het in elk geval noodza-kelijk de gemeenschappelijke aangele-genheden tôt een strikt minimum te her-leiden, zooals d"'t gebeurde i» Zweden en Noorwegen gedurende het bestaan der vereeniging van deze landeni, die toen enkel het ministerie van buitenland-sche zaken gemeen hadden. » C. V. P. '■ , ftTABeaLÀMB 1 ZITTÏNGSBERICIiT VAN DEN 1 RAAD VAN VLAANDEREN. — De 1 nieuwB, bij volksraadpleging- samenge-stelde Raad van Vlaanderen, heeft in zijne eerste zitting- de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht en hunne mandat&n g^eldip' verklaard. In de tweede o O zitting, na een bespreking over den hui-ai.gen toestand, weirden de grondslagen vastgeiegd van de dtooir dan Raad te vol-. g'en poJifcèk. Daarna heeft de Raad, — [ steunend op het dekreet van d'en Gouver-l neur-Generaal van 18 Januari, waarbij de gevo'lmachtigden van den Raad van Vlaandeiren Worden gemachtigd eene be-J raadslagende medewerkiing u.it te oefenen ■ aan de wetgeving-vooir Vlaanderen'— in zijne zittingen van Donderdag 4 en Vrij- ' dag 5 April, zijne elganlijke werk2aan> ! heden begonnen met een uitvoerige be- I spreRïng over de nfeiuwe ontwerpen van ' verorderiing betreffende de taal in, het la_ ger~ en middclbaar onderwijs. Ter inlei-' dmg van de diskussie. heeft prof. Dr. De ' Decker, Gevolmachtigde voor Kunst en ^ Wetenschappen, eene redevœring uitge-| sproken waarin hij e&n overzicht gaf van de gebeuirtenissen, die aanieiding hebben " gegeven tôt hej- nemen van ni'.fâuwe maat- II iregelen en de wijze waarop deze ontwer-^ pon zijn tôt stand'g'ekomen, «Isook eene 5 ulteenzetting en verdediging der bijzon-" derste bepaliingen van de ontwerpen. Een ^ diepgaanse bespreking, Waaraan voorai deelnamen. de heeren: R.de Cneudt,Lam- 6 brichts, j. Libbrechts, Spinceinaille, L. " Meert, P. Vrijdaghs, H. Meert, Pacilîy, 1 F. Bruîez, P. Tack, H. -Plancquaert, E. • Ver H ces en Loquet, en waarbij lof en ■ kritiek néet werden gespaaird, heeft bij - de Raadsleden. klaarheid gebracht over ■ het noodzakelijk na te streven doel en 1 over het cnmiddellijk te bereiken resul-j taat in de huidige oinstandigheden. Als ■ antwoord op de verschillende opwerpin-1 gen en de talrijke vragen der Raadsleden 1 heeft, in de zitting van Vrijdag, de Ge-. volmacht.'gde Prof. Dr. J. De Decker, in 1 een zakeliike en overtuigende rede de otutwerpen schitterena verdedigd.Tot slui- - ting van de algemeene bespreking heeft - de Raad bij hoofdelijke stemming, de i hoofdlijnen van de ontwerpen goed.ge-e keurd. Een uitvoerige diskussie over - artikelen, zal in de eerstvolgend« zitting ë plaats hebben. I EEN KLOK. — De « Gazet van Brussel », onder het kopje « Nog een belangwekkende brief », deelt het schrij-e vert mede dat Prof. Dr. Claus ons stuurde. \ ' Zéér goed ; doch het is zonderëng dat er ge?:n paar regels aan toegevoegd wor-j. den om te zeggen dat onze medewerker tl Luc een ander standpunt, dit der Jong-j Vlamingen, verdedigde, in tegenstelling e met dit van Dr. Claus. ;t Het verwondett ons des te meer, oih-dat onee goede konfrater de « Gazet van a Brussel» onder hoofdopstellerschap ataat a van dichter René de Clercq. n GROENINGERWACIiT VAN ANTWERPEN. — Zaterdag 13 April, " te 9 uren 's avonds (T. U.), algemeene v-ergadering, in het lokaal « De Vier-~ hoek », Dambi-uggestraat, 138, alhier. " Gezien de belangtijkheid der dagorde, n rielcenen we op eene talrijke opkomst ' onzer leden. i. VLAAMSCHE MEETING. — He-e den, Vrijdag, te 9 uur (T. U.), zal de )- heer J. B. Bellefroid spreken over : Was-g toestanden jo Vîaandsren en het ak^i, t- visme, in de zaal « Brabo », Veem«rkt. is Het woordi is vrij ! it Wij wenschen tegemspraak l ît Aile Vlamingen op post ! Mé.voiï itiafe àkg ? ■un HAAT Ols'Zi? lyandstaal IN POLIÏiE- iln GERECHiS- W £.r\LLl) Onze opzieiibarende orithuliingen van gisteren, betrefrende poiitie en gerecht, zijn te Antwerpen eus een biik-semschicnt ingesiagen, en hun groote voiledigheid liebben veel ontroerxng verwekt. Zij hebben de lucht gezuiverd ; het transkiljonsch Schrikbewind gebro-ken. De tongen komen* los. Wij hebben den diepen indrux dat er zoo weinig zou noodig zijn, arn allés ten gunste van het Vlaarrische volk en van onzen vaderlandschen strijd te doen keeren. Alieen krachtdadigheid is daarvoor noodig. Bij velen is er nog alleen aarzeling omdat er getwijield wordt of de Vlamingen nu iiet hert in handen zullen nemen. Gerecht, bestuur, onderwijs, daar ligt de macht. Wie di« b«-ïieerscht, heeft het volk. De hr hoofdkommissaris te Antwerpen heeft heden een besiuit genomen, in zake het bevel van den hr jacobs, die geen procureur des ivomngs ixieer is, doch nog_al zijn invloed gebrmkt sm de poiitie in de stakmg iiie<-sleuren.De hr hoofdkommissaris Levsglt d£.i Je poiitie haar taak met meer piichts-betrachting dan ooit zal bhjven waar-aemen, wat de tijden vergen, want op zes maanden werden er niet minder dan achi duizend proces-verbaien op-gemaakt.Zeer terecht doet de geachte magis-straat opmerken dat de kommissaris-sen benoemd zijn als medewericers van den procureur des Konings en dat hun roi duidelijk door de wet omschreven is. De hr Jacobs heeft zijn ambt neer-geiegd ; maar morgen kan een ander in zijn pîaats gesteld worden. Hij îtaakt en neemt ontslag, doch hij heeft het recht niet te bèvelen dat de kom-missarisaen hem volgen zouden. De hr hoofdkommissaris beveelt dat dageiijks, zooals naar gewoonte, de stukken aan *t Parket zuiien aangebo-den worden. Dat daar een portier zit om ze te weigeren, zai, met- den da-Lum, geakteerd worden op elk stuk. De veiligheid van de bevolkmg zal dus gewaarborgd blijven. Dit voor de poiitie. Wat de stakende rechter3 aangaat, het schijnt dat in dit midden groot© • onrust en oneenigheid heerscht. Zij beseffen dat zij overijld hebben gehandeld en velen zjin reeds tot_ be-zinning gekomefï. doch 't is gemakke-lijker een dwaasheid uit te halen dan haar vveder goed te maken. Zij weten ook dat zij onder toepas-si'ng vallen van artikel 236 van het Starfwetboek : Art. 236. — Seront punis d'an emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, les fonctionnaires qui,par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal. Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir Je? fonctions, emplois ou offices pu-blics.(Zullen gestrafi worden met een ge-vangenzitting van een màand tôt twee jaar en een geldboete Van honderd tôt vijfhonderd fran/ç de ambienaars die, tene-'jolge van beraming, hun ontslag zullen gegeven hebben met het doel, hetzij de bediening van het gerecht, hetzij de. uitoefèning Van een wettelij-ken dienst te beletten of op te schor-ssn. Zij zullen daarenbovsn kunnen verwezan worden tôt ontzeg van het recht openbars afnbten, bedieningen of beroepsplichten te vervullen.) Wat vooral in de f dvokatenwereld groote ergernis verwekt is het feit dat de Tuchtraad eigenmachtig verboden heeft, 't is gelijk nog vocr welke rech-ters te pleiten. (Bii de rechters die niet wilden staken hebben wij den achtba-ren hr rechter Lombaerts te noemen, die voort blijft zetelen als naar gewoonte.)Maar het scheidsgeding blijft door den Tuchtraad. bewaard en meer dan ooit zullen er scheidsrechters ingesteld worden. Het vonnis van die viersçhaar is echter niet uitvoerbaar, tenzii de twee • partijen t' akkoord geraken en er zich aan pnderwerpen, want om het nit-voerbaar te maken wordt de kenmg van den voorzitter van de bur-gerliike rechtbank geëischt. Ook deze heeft nu zijn ambt neer-gelegd.Om nu te begriioen waarom de scheidsrechters werden behouden moet men weten dat voor oude advokaten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes