Het Vlaamsche nieuws

587947 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 07 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xg9f47mb5d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Het Vlaamsche Nieuws — 11 »■ ■' w mmmm maatm mm 'w Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 caaalper week t~ —vu Mawwit W VA V«Vi *1 1 VU WV V MAd *#VA^AV« V VA OVMAJUV / UU9»»A J/VA W^A À80NNEMENTSPRUZEN: AFGEVAAXDIGDEN VAN DEN 0F8TELEAAD : , AANKONDÎGINGEN : P«r BiMfté > l.7i P*r I .".7"A«g. BORMS, Aîî». VAN DEN BS4NB3Ë, , T?re«d» bl*d».( £«• Ttgtl... S,Si Viert!» tLaaj., ptr regel... «.58 P*? « maaa^sjR 6.— P pi i*Ar 18.— i Mst VftStf S9®SiT?t?kiCjj T#ï Dr A. JÂGOB s fci&dï.j i<J. 1.— Doodsb«rijcht i.— un»» 11 ■< Il I ■ _a-^.T II I ni | |M| SUREELEN: ^ROODESTBA|AT,^'ji4,|,||ANTWEBPEN. Ttl, 1903 l Voor ai!» e-Moiicea, wendt. m«n »icà B00DJË8TSAAX, 44 1û rustpoos in den strijd op het Westelijk front. — Onver-anderde toestand in Italie. — Russische aanvallen op den Noordervleugel. — De « Deutschland » en de Ameri-bansche pers, I r rgjM»irrei«B*»sœ9WKres<fcaaHie3pa»aMrmaa?yaiœ»^ s*3jggf^fyT^«Ira DE OORLOG ■De Toestand a ^Hit de jongste berichten \ au het Wcs-H|. fjoiit'zçm men kunnen beshiiten dat - ^K;rijd daar zijn hoogtepunt bereikt Bioinabii is. Ten Westen van Rijsscl » de Engeischen den îçjn dezer in ^■reek van Fromelles een krachtigen Kl «edaan, waaruit zich zeer bloedi- - ^Revechten hebben ontwikkeld, die i4 K tôt stilstand zijn gekomen. Daar- ij^Rverd beoogd de aandacht der Duit-^■rs a{ te leiden \ an het Somme-front, AV^ftweldra een hoofdstoot zou volgen,on ^■oevoer naar dit gebied van verster-Ber„ onmcgelijk te maken. In dit lieht ^■hotmd is het niet te verwonderen dat Jj^Bchii.naanval bij Rijssel geen resultaat iBtôpseleverd, maar vceleer aanzienlij-Hîiers heeft gevergd. Wat nu den be-Hdcn hoofdstoot aanga<at, meldt het Wsche legerbericht van den 2in dat hij Hic ht werd, hetgeen de hardnekkig-Hverklaart waarmee hij wefd opge-Ben en de betrckkelijk geringe resui-B-dic hij heeft opgeleverd, vooral met op de ontzaglijke strijelkrachten ^■Enjelschen en Franschen in het vuur ■acht. De aanval werd, zooaJs bij het gHvan het offensief den in Juli, ge-Bopeen front \an ongeveer 40 km. • Hk, tusschen Bazentin, de nieuwe Hlsche stelling, en VermandovilJers. Brt de laatste dagen hadden de Engel-yfeBtinhet Noorden en de Franschen in rr-^Biiiden, namelijk op de linie Barleux-^*ourt herhaaldelijk beproefd de '"^Bche posities te doorbreken met het * •Herk het vijandelijk front te kunnen geliHkn. Die gedeelte'ijke offensieven Belfl I wel terreinwinst v>an eenige betee-nnc^Blmaar leidden niet toi den g-rooten dien de verbondenen tlians door ^■semeenen aanval hebben pogen te Ile nveede onderneming op groote ■I sedert het begin van het offensief Hcit de eerste nog aan verwoedheid ^■achtontvvikkeling. Het Duitsche ^Bnvartier spreekt van een stormloop ^Boei'd door 17 legerdivisies, 't zij ./?•. Hdan 200.000 man, gepaard met rui-#^Hn\allen. De resultaten worden Duitschers als volgt opgegeven : ^■«iden van Hardecourt hebben de ^■idenen de vijandelijkc linie op eei\ ^Btvan ongeveer 3 km., 800 meter ^wuniien indrukken, en ten Noord-^Rk van Vermandovillers zijn de ^Bhen in een boschje binnengedron-het oegenblik dat wij dit schrij-s^Bithreken nog inlichtingen van En-zijde om liet bovenstaande aan te (Men zie het telegram van gene-in dit nummer.) - "'^■ri'cmsch bericht in ons nummer ig l^Wteren spreekt van tegenaanvallen ; ® |«!schers op de nieuwe Fransche B v<^Bn ten Zuklen, van Soyécourt, die ffl îtellingen werden blijkbaar inge- na den hooger beschreven aanval ze ''"t Noordoostelijk van \ er- vlni^Bviiers). Hetzelfde bericht besluit : er ^'^Biacht aan weerszijden van de Som- 2i<''t dus dat de verbondenen er 1 aan denken hun pogingen te- " ,1^»" Somme-sektor op te geven. In :t telegrammen uit Engeland ' |^Weildatde Engelschen begrijpen dat eU met dit offensief op het spel Vi zullen bijgevolg niets onverlet 1a-' 1 W het tôt een goed einde te brengen, daarbij hun menschenmateriaaj a ''an vroeger. Meteen is 00k het 'lV1 Radium voor den veldslag in het zW^onnen- ,ster.*Uslan<l heeft de strijd sedert dagen bij |Krakter van éénheid verloren — )Ch i«k: ''uidelijk uit de Russische be-De bedrijvigheid in de streek K'i heeft tôt geen resultaten geleid, mors®1 de thans opgegeven aanvallen bclfjcW^'^'^chi. Aleen bij de legergroep sledef^alv. Linsingen blijven de Rus-, 0, W1 taa'en, volhardenden druk uitoe-: bij *''roeRer werden de frontverkorting C|ra^en naar de Lipa gemeld, ■ ' «e gebied zijn ze opnieuw moe-reze'l» T'n ten einde een omvattenden ■ ; ^tgaan. Dit is in de buurt van K1' ,s ^enoemde plaats Beresteczkd Nieuw Engelsch oorlogskredû Londen, 21 Juli. — Het tweede aa: s" vullingskrediet voor de oorlogvoerin. ten bedrage van 150 milliœa poud steri wordt vanavond officieel aangekondig cl Dit brcugt de totale soin, totdusvcr vo> 111 het jaar 1916-17 aangevraagd op 10; ;.n inillioen pond sterl, 11- Nog wreeder oorlogvoering t- Petrograd, 20 Juli. De Russiscl l' ininister van buitenlandsche zakf •n heeft door bemiddeling van liet Amei I " kaausche eu het Spaansche ge-zantschr H te Petrograd de Ottomaansche regeerit lateu weten, dat voortaan de couvent V van tien Haag van 1907 over de toepa J* sing va,u de beginselen vau de cohvent c~ van Genève op den oorlog ter zee nii .. meer zal worden toegepast ten opzich l'1 van de Turksche liospitaalschepen. j De strijd in het Westen ît Londcn, 21 Juli. — De « Times» ve ;n neemt uit het Engelsche hoofdkwartiei lr Het vechten in de bosschen is aldoor ve: >t schrikkelijk. De vijand is anderhalf ja£ r-. in het bczit \an die bosschen geweest e i. heeft al zijn vernuft gebruikt om ze i •e staat van tegenweer te brengen, door e 5. ioo'pgraven dwars doorheen te gravet I- prikkeldraad tusschen de boomen t II \ lechten, diepe schuilplaatsen te delven e t- s ter ko stellingen op de hoeken en op ail le gunstig gelegen punlen te maken. D ;t bosschen zijn gewoonUjk buitengewoo n dicht. Wij hebben nu in de krijgsverricl n tingen meer dan twintig van die bossche gezuixerd, tenvijl wij door de open dr< n ven oprukten, die ten behoeve van de H" boschboiuv en voor lichte spoorwegen i e het geboomte gekapt waren. Die dreve waren echter zoozeer met gevallen boc e men bezaaid en door projectielen omgc ;-f woeld, dat zij nauwelijks verschillen va tl de rest van het boseh, behalve dan dat d (e yijand ze beter rnet maehinegeweer- e p klein-geweervuur kan bestrijken. ij Duikboot- en mijnoorlog Londen, 21 Juli.— Volgens een Lloyd' e bericht is het Engelsche stoomschi Vi « Yser » in den grond gebcord. ,r De logger « Loch Leven » is in d l_ Noordzee in den grond geboord. De be e manning is gered. 1- , .. j. Londen, 21 Juli.— Blijkens een Lloydî L_ bericht uit Algiers,is het Fransche stoom e schip « Cettois » in den grond geboord de bemanning is gered. Toulon, 21 Juli. — De officieren en d bemanning van het Engelsche stoomschi « Silverton, », dat acht dagen gcleden ge torpedeerd is, zijn hier geland. 1 Opgebrachte en vrijgelaten schepen Kopeiihagen, 21 Juli. — De groot Amerikaansche vierrnast-schoeuer «Prin r ce Valdcauarw is op reis van Philadelphi naar Trelleborg met ee.u lading lijnkot n ken bij Skanôr door Duitsclie torpede j booteu opgebracht en Zuidwaarts ge t voerd. j De drie Deensche s.s. « H envi 11 » «Agiiete» e.11 «Alice», die de laatst dagen door de Duitschers zijn opge j bracht, zijn weer vrij gelaten en zette: t hun reis naar Frankrijk voort. Berlijn, 21 Juli. — Het opperprijsge recht te Be,rlijn heeft in zijne zitting vai 1 11 dezer het Belgische s.s. « Ambiorix » dat in de Sond door een Duitsche torpe " doboot is opgebracht, vrijgelaten. De ka c pitein had aangevoerd, dat zijn schi] » binnen Zwe.edsch zeegebied — en derhal ve onrechtvaardig — was opgebracht. Het prijsgerecht te Kiel had dit ver weer onjuist geacht, maar het opperprijs gerecht te Berlijn heeft aangenomen, da niet met zekerheid kan worden vastge 1 steld, of de « Ambiorix » binnen of bui " ten Zweedsch zeege.bied is opgebrach 1 en daarom tôt vrijlating van het schif 1 beslist. Lees vcrvolg « Oorlogstelegrammen t op de 2de bladzijde. Onze Qroote Oeïllnstreerds v Letterkundige Prijskamp g< M — * 2ESTIEND' EEUWSCHE DICHTERS k van 't Vlaamsche Land /; Sr" — [en De veni-uftigste, smakelijkste en oor- spronkelijkste kluchtspelschrijver uit zc 'r de lOde eeuw zal wçl de Bruggeliug de CORNEEIS EVERAERT zijn. ' dt Hij was ver ver en volder, en « clerc » of schrijver van het Boogsehuttersgild. vj Hij leefde van 1490 tôt 1556 «n schreef een 3o-taI gTootere eu kle.inere tooneel-liet stnkken van allen aard, waaronder gees- ti| telijke en-stiehtende c® 00k een zevental H "!a'1" kluchten. Sj ing' Zijn moraliteiten herinnereu aan El- sa; •> kerlyc. 't Is mogelijk dat hij het stuk vo iffd- van Pieter Dorland heeft gekend, doch SO 't laS' in deu géest en in den trant van 1050 den tijd. Vcortreffelijk als klucht is zijn esbat- un tetnent Van den Visscher. VI 'g Op het toor.eel ziet men een klein sel jche scheepje. lai iken visscher en zijn vrouw zwalken op îeri- watcr en doen, uitgelaten en vroolijk, V< I de gekste opmerkingen. tw ring 't Wiff ™ utie Benedictie ! Zie me 't visch . pas- liggen spelen ! utie Wij zullen buitjes vangen bij hoopen ! niet Zie, daar ghunder, ^ -hte een geernaert komt geloopen Acliter een kabeljauw ! De Mm 1 ' t En wat komt ghunder? ^ei ver- 't ti'y/ sel ter: 't Es een krabbe die draa^t 1 ver- Eeu rogge op den hais ! 'r0! iaar De Man ' Zie daar ghuiider een oester r'.'5 ^ Ze wil een schelvisch d'oogen uitsteken ! , en, Zoo- ligge.11 ze op te snijden als plot;. n- t© een onweder opsteekt. Beiden w orden i en angstig en, in, doodsgevaar, zullen zij aile elkaar hun zonden. biechten ! rQT De Hkt begint nu de kostelijke grap. j ■oon 't Is een gezonde klucht eu die goed eiu- ] Ich- digt. hen Die Cornelis Everaert was een schran- s^r Ire- dere oolijke Bruggeling en dient zeker t5T1 den venneld te worden. Hij behoort tôt de i in vroegere Rederijkers. cl1^ ven Onze laatste Rederijkers staan ouder sc )ocn deu invloed der Hergeboorte en vertakn 1 ige- de klassieken. 'er van CORNELIS VAN GHISTELE, een do< t de geleerd Redcrijker, was een ijverig lid r0£ ■ en van de Antwerpsche Kamer De Goud- en bloem ; vgrtaalde omtrent 1550 de Bneï- V0( de. Zijn taal is ontsierd door de bastaard-r woordeu. ' PIETER DE HERPENER, dit is de ~ ' ,b Harpenaar, is een Antwerpsck dichter, 'P die bijna zijn mooien naam verdient. Hij behoorde tôt de Violieren. Hij trachtte j ' nie.t met ontleende geleerde woorden te j )C" verbluffen en schrijft in een natuurlijke taal en losseu trant zijn Spelen voor zijn j_jr , , Kamer. De handelende personen zijn (jei c'~' menschen uit zijn tijd : een Boogschut- jon ter, e,en Buskruitmaker, een Wapen- sjn " ' smid, een Zwaardveger, een Ruiter, een stc I.ansknecht, die zich beklagen, in 1556, „C1 . dat het geen oorlog meer is. ^cj. Schipper, Koopman, Ambachtsman vaj " en Lan dm an huldigen integendeel de pu ^ " wijsheid van vredestichters. ' Buskruitmaker en Zwaardveger wouen tegenwoordig wat overal, tôt in Aineri- (ji;. n ka toe, en zouden 00k met leede. oogen jlcl het eiude zien van den allergruwelijk- eer sten wereldkrijg, die over tien dagen oot >ote reeds twee jaar voortwoedt eu thans (jtr rin- eerst zijn hoogtepunt heeft bereikt. Onze suc ihia Ruiters eu Lansknechts, aan welke zijde pje :oe- 00k van 't front, zouden gaarne genoeg ;an ■do- huistoQ-gaan ; maar een lialf dozijn di-ge- plomaten, die 't bloedig spel begonnen, en \Teezen voor hun eigen hoofd, roe- * II », pen bij tusscheupoozen : « Doorvechten kei tste tôt gansch Europa ten onder is ! »... en P'c •ge- een weerlooze prooi voor nieuwe volke- hei ten rén ! eer Pieter de Herpener laat een burger wa zeggen, en wg begrijpen die woorden : kai ,ge" Lof, Heere, in den hoogste :an die 't al .vermag, aj v "» Dat Gij 011s afneemt dit zwaar verdriet ! Ila pe- wij, arme huisliedeu, € , .a" en behielden dàt niet ! n P Al wat de vijanden r '1 13 " niet en hebben geroofd, p: Dat namen ons de vrienden ! nic ,®r" Maar 't staat nu op beteren, ni<j, T; zoud.' ik hopen. 211 dat raa ge^ Een dappere geus, die goed psalmen gel >ui- diclitte, doch nog beter met het zwaard sta< cht stieed, aan de zijde van Marnix, was de hip JAN FRUYTIERS, een Brabander, die teg rekenmeester werd van Oranje. Wij heb- mai ben van hem Geestelijke Liederen en "îaj n » schimpsehriften op den Roomschen elk< godsdienst. ten JACOB DUYM (1547-1621) was ee Leuveusch edelman, hopman in het 1< ger van Willem van Oranje. Wooude 1? tei als iuvalied te Leiden. Hij maakte allegorische tooneelstul ken : De Belegering van Leiden (1574) De Belegering van Antwerpen (1585). Middelmatig, wat vorm en opvattin aangaat. Doch twee dichters zijn er die een a zonde.rlijke melding verdienen, het zij de twee laatste Vlaamsche of Zuid-Nt deriandsche dichters van beteekenis. Met lien moeten wij afscheid neme van het schoone Vlaanderen. In 1585 valt Antwerpen. Het Zuiden had den strijd geestdrif tig aangebondeu, doch volhardde niet Het! Noorden stond trager op tegen d-Spaansche overheersching, doch ver saagde niet en vocht taai en manhaftij voort tôt de eindzege. De oorlog duurcl< S0 jaar. Do kunst volgde de vrijheid. \'iaanderen — en die benaining ne men wij in de hnidige beteekenis van hc Vlaamsche land of Zuid-Nederland — schonk van zijn bestc zonen aan Hol land. De ketterjacht joeg 00k de ouders var Vondel eu Rubens uit Antwerpen. D< tweede kwam hier tf,rug, doch de eerst( zou in Holland blijven. Misschien was het goed en moeten wi; het al^ een voorbeschikkiitg aanzien, op dat het Viaamsch waarin \rondel werc grootgebracht te Ke.ulen., bij zijne Antwerpsche ouders, en het Hollandsch, dai hij te Amsterdam zou boorcn, in der kmes van zijn dichterlijk vernuft zouden samengesmolten en ge^outerd worden tôt een rijke, algemeene Nederland-sehe taal. Die groote uitwijking was échter ten lcostq vau \laandereu. Wij hopen tlat de geschiedenis zich niet zal herhalen. Vlaanderen heeft al zijn krachten noodig. Div twee laatste dichters van beteekenis lut de 10do-, eeuw en die een tijdperk sluiteu zijn : JAN BAPTIST HOU-WAERT (1531-1599), van Brussel, en Jonker JAN VAN DER NOOT (1539-1595) van Brecht bij Antwerpen. Morgen zulkn wij over Ilouwaert spreken, wiens borstbeeld op Sint-Joost-ten-Oode staat, op het Houwaertpleîn ; doch hoevelen zijn er in de hoofdstad die weten dat hij de vennaardste Vlaamsche dichter was van zijn tijd? Wij moeten Brussel geheel en gansch terugwiunen : het zal wel een harde, doch geen oiunogelijke strijd zijn. Er is reeds veel verbeterd tegen v66r 25 jaar en de jeugd komt er roeds geestdriftig voor de Vlaamsche mocdertaal op. LUC. DAGELIJKSCH NIEUWS EENE HULDIGING VAN BARTO-LOMEUS EUSTACHIUS. — In het Hoogeschoolgebouw te Rome heeft mer den geleerden ontleedkundige Bartho-lomeus Eustachius geëerd door de plaat-sing van een bronzen relief-portret. Het stelt den geleerde voor gekleed in ambts-gewaad, houdende in de eene hand een schedel, en in de andere eene teekening van het menschelijk gehoororgaan. Eustachius werd volgens het opschrift 400 jaar geleden, in 1516, geboren, en stierf in 1574 te Rome. Hij onderscheid-de zich vooral door zijn onderzoek van het menschelijk gehoororgaan, waarvan een der deelen, de verbinding tusschen oor en monet, zijn naam draagt. Ook andere gebieden der anatomie heeft hij met succès bestudeerd. De onthullings-plechtigheid werd bijgewoond door Sa-landra, ininister van on der wij s, en door den burgeineester van Rome. OORLOGSBEELD. — Een medewer-ker van de « Matin » is drie dagen « in de plooien van het front » geweest, « met hen van Thiaumont ». Wij ontleenen aan een zijner correspondenties het volgende, waarin hij den terugkeer beschrijft in een kantonnement van een afdeeling doode-lijk vermoeide soldaten, die de lange auto-reis van het front naar hun rust-plaats aan een stuk hebben afgelegd. Dezen nacht nog, zoo schreef hij, voch-ten deze vijfhonderd mannen bij Froide-Terre en tôt in de buurt van Thiaumont. Opgehoopt op de vracht-auto's, die hen met groote snelheid naar het kantonnement gebracht hebben, waar ze rusten zullen, hebben ze, met hun door het ge-raas van den strijd verdoofde zinnen, den çjeheelen weg geslapen. Ze worden staande plotseling wakker, met knikken-rle knieën, gebroken door marschen tegen hellingen op onder het maaien der machinegeweren, met pijnlijke ruggen en magen, die zeer doen van de stooten, die ?lke ontploffing van de « groote zwar-len » in de tnaag toebrengf . Wanneer ze 'w. ti uitstappen weten de soldaten niet rech waar ze zijn. Ze zijn versuft, maar me 1- de stof verdwijnt ook hun verbouwe reerdheid. Zij herkennen het landschap het kleine Maas-dorp, dat zoo vroolijl ; tusschen Ornain en Saulx, op een goed-tien mijl afstand achter de linie. Daa g zijn de hooge populieren, met de beweeg lijke bladeren, waarin 's avonds het lich t- blijft spelen en waarin het verdofte ge q luid van het kanon versterft. Hier zijn d< > holle wegen met de klaterende beekjes die tôt wandelen lokken. En daar zijn d< 1 goéie menschen uit de streek, die lâchent de terugkeerenden verwelkomen. « Stak-kerds », momeplt een oude vrouw, « wal zijn ze mager ». Diepe kringen zijn et rond hun holle oogen ; door het slibach-tige bruin van hun gerimpelde voorhoof-den schijnt een wasachtige vaalheid door. Maar er is vreugde en hartelijkheid genoeg in hun oogen. Er blijven groepjes achter, langs de velden, in stomme aan-schouwing van het fijne groen der boo-. men, het groote groene tapijt der weiden, dat tôt vreugd hunner oogen voor hen . ligl uitgespreid. RADIUM-VONDST. — « Algemeen Handelsblad » : Wij lezen in de « Times 1 of India » dat in het district Gaya in Be-har, waar 4 jaar geleden ook reeds ra-' dium werd aangetroffen, in dezelfde streek eene vomdst is gedaan, welke hoop geeft dat men bij beide vondsten te doen heeft met een loonend voorkomen van pechblende in eep doorloopende laag in-stede van in een enkele put als oor-spronkelijfe gedacht werd. DE WEERSGESTELTENIS IN ElTROPA. — Het hondenweer dat thans in België heerscht en dat de maand Juli herschapen heeft in een soort telaatkoinende killige Maartmaaud, schijnt zich cvcral in Noord-Europa te doen gevoelen. I11 Engeland wisselen regen en koude elkaar in onafgebroken volgordc af. I11 Rusland is nog nooit zooveel water gevallen c-11 de tempera-tmtr is er buiteugewoon laag geweest. Te Moskou heeft men nog de zon niet gezien. In-Skandinavië is het al niet beter gesteld dan op de Britsche eilanden. Wat Duitschland betreft, daar ook klaagt men over het weder. Ten Zuiden der Alpcn daarentegen is het een algemeen gejammer over de overdroven hitte. In Sardinië en in Griekenland is de hitte tropisch. De oogst zal daar zooveel van den zonnebrand lijden als hij clders te lijden heeft van het tegenover-gestelde.BIJ HET OVERLIJDEN VAN DEN HEER PONTET. — Op s Juli heeft in het bijzijn eener talrijke samengestroom-de menigte te Billancourt (Frankrijk) de l>egrafenis plaats gehad van den heer Emmanuel Pontet, oud-bestuurder van den Koninklijken Schouwburg te Antwerpen.De heer Pontet, zegt de « Belgique» van Rotterdam, had in Antwerpen slechts gevoelens van sympathie achter zich gelaten, zoo bij het publiek als in de officieele kringen, bij wie hij in het bijzonder hooggeschat werd om zijne hooge professioneele bevoegdheden, zijn welwillend karakter en zijne spreekwoor-delijke eerlijkheid. De scheppingen die hij in Antwerpen tôt stand bracht, waren talrijk en belang-wekkend, zijne pensionairen hebben te Lyon en te Parijs hunne kunst weten te waardeeren. Onze Koninklijke Schouwburg is hem hare mooiste a\omden ver-schuldigd. Sedert verscheidene jaren ver-bleef de heer Pontet, ofschoon tamelijk" ernstig lijdende, beurtelings op zijn bui-tenverblijf te Billancourt, de « Saigon-sche villa », waar artisten, journalisten en vrienden zoo dikwijls de gulste gast-vrijheid genoten, en in zijne woning te Nizza. Hij is te Billancourt overleden, bezweken aan een bloedsopdrang in weenvil der opofferende zorgen waar-mede zijne liefhebbende gade hem om-ringde.CHINEESCH VROUWELIJK JU-RIST. — De « Matin » meldt dat een Chineesche jonge dame, Mej. Tsjeng, uit Kan ton, al waar naar vader gedurende lange jaren ininister was, voor de Pa-rijsche rechtsfaculteit haar examen heeft afgelegd. Zij is 24 jaar oud en nam ac-tief deel aan de Chineesche omwenteling van 1911. Zij was de eerste Chineesche die voor een Fransche faculteit ver-scheen.ALTIJD DE « CONSCIENTIOUS OBJECTORS ». — De dienstweigeraars uit gcwetensbezwaren hebben een eerste succès bc-liaald. Op eene inlerpellatic door den Aartsbisschop in het Iloogcr-huis ingediend, heeft Lord Derby, die er voor de eerste maal zetelde als onder-staatssekretaris van oorlog, geantwoord dat de rechtsvervolgingen tegen de d'enstweigeraars uit gewetensbezwareu iugespannen voortaan voor de Centrale Karner der Burgerlijke Beroepen ztillen gebracht worden. In den Poesje , Snoef en de Ne.us kunnen aan huniieii : kost niet meer geraken in den ouden 3 keider aan 't Vleeschhuis : gelukkig dat r de. stad daar cok in voorzien heeft en . toelaat dat ons voorvaderlijk marioiiict-t tenspel thans beschikt over de lceraars-. zaal van 'tAthenetum. Daar wordt nu bijna dagelijks ge-r speeld en de oude cyclussen, waarin . vooral voorkomen : Karel ende Elegast, i De Vier Heenskinderen, Ourson en Va-. lentyn en andere Karels Yeesten, worden afgewisseld door meer moderne wrer-ken als «De Logebroeck-rs», «Jupiter tonans of de donderende Donar », « De Razende Victoriaman », « De Schout-bij-Nacht », benevens ook veel Fransch werk, uatuurlijk, als «Le, Vrai Gilles», « Ça va bien ! Oh ! ça va très bien ! », « Gil Blas», « Ça se peut, savez-vous ». enz. Eergisteren werd nu wêer een nieuw stuk vertoond, waarin de meeste Jan-Klassen uit de « nationale » (?) poppen-kast een gewichtige roi speelden. 't Was een variante op « De Logebroeders ». lste schuifken : De kerkraad van Antwerpen noodigt in een ze.er beleefd en uitsluitcnd Nederlandsch schrijven (hor-resco 1) den preifect van 't Atheneum uit op den plechtigen lijkdienst voor onze gesneuvelde soldaten en vraagt hem het getal plaatsen vast te stellen waarover het leeraarskorps wil l>eschikken. De prefect raadpleegt een paar groot-meesters om te weten of hij die uitnôo-diging aan de keraars « ad valvas » mag mededeelen. Ze geven hem huntne toe-latiug, verzekeren hem dat hij er geen lcwaad bij kan, en de brief wordt in de leeraarszaal opgehangen. 2de schuifken : De logebroeder Karel, tevens regisseur van de poppenkast,: vindt het toch erg, dat hij, die nooit een voet in de kerk zette, naar dien dienst zal moeten gaan. Hij trekt een echt me-phistophelcs-gezicht en zoekt eru zint hoe hij uit dien « jezuietenstrik » zal ontsnappen. Eurêka ! Hij heeft het ge-vonden : als Bonn s op die lijst teekent trekt hij zich terug. Sde schuifken : Brceder Karel roept zijn kornuiteu bijeen in zijn logekotje en deelt hun zijn voornemen meê. Iemand doet hem opinerken dat aan ve-len die haneklwijze kleingeestig zal voorkomen ; maar Kareltje bestrijdt die meening en wijst op een voorgaande : immers toeu enkele maanden geleden eene. înschrijvingslijst rondging tôt -011-dersteuning onzer krijgsgevangenen in Duitschland, weigerek hij ctveneens zijn bijdrage te sort en onidat Bonus inge-teekend had... Op den betaalbrief, dien Kareltje elke maand moet teekenen om zijn wedde op te strijken, staat zijn naam ook nevens dien van Borms, maar « cela n'est pas la même chose » ! 't Een is om te trek-ken, 't an der om uit te geven ; dus, ge ziet wel : « c'est tout autre chose » ! Maar, brengt een andere in 't mid-den, wat zal de regeering zeggen over onze, onthouding? Vroeg of laat krijgt ze die lijst toeh in handen, en hoe zal zci over 011s denken, wanneer onze naam erop ontbreekt? Die opwerping maakte diepen indrulc en een oogenblik was ailes stil in 't kot-"Je, totdat Karel zijn baardje losliet en met een zegeviejend lachje op zijn me-phisto-tronie te kennen gaf, dat hij de oplossing gevonden had. Die bestonel hierin, dat r.ien dadelijk op de lijst zou teeke.nen voor dat Borms erep stond, en zoodra zijn naam ver-scheen, de Huvghenooten hunne hand-teekening zouden uitschrabben. Zoo gc-zegd, zoo gedaan ! ■klc schuifken : Karelken lag op loer vain uit zijn kotje en, als hij Borms uit ele ieeraarszaal zag komen, sloop liij er zelf in en trok een streep over zijnen naam ; later kwamen zijne geuooten en dede.n hetzelfde. Tèrwijl zij daar meê bozig waren, komt als een traag-loopen-de ri vier nog een « pure » binnen, die ook aan 't protest wilele deelnemeu.doch nu niet anders meer kon dan teekenen onder Borms, maar dade.lijk met een sierlijk gebaar zijn handteekening door-streepte ! Zoo zou hij ek glorie en later de voordeeltjes van de anderc;n deelen. Heel het kliekje liep dan weer binnen in 't logekot, waar verder beraadslaagd werd hoe men Bonus in 't athene.um zou afmaken. Het voorstel van Broeder Karel, docr bemiddejling van Franschge-zinde kerlingen (alleu met. Duitsche namen (!), een brief je te verspreiden waarop de woorden « A mort Bonns » of verkort « A. M. B. », vond algemeene instemming. Ook zou men trachten... Maar daar kwam ineeus een vriend van Bonns voorbij. De deur vloog dade-liik dicht, zocxlat we niet weten hoe bet vijfde schuifken eindigde. Met een naaste vertooniug, zullen we weêr zoo gefrouw mogelijk verslag geven. | Zonâag 23 Juli 2916» Tweede jaarg. Nf 202 Pdj» t 6 Centiemen door geheel België

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection